Fail Meja n1

 • Author
  sharfex

 • View
  273

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fail Meja n1

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  1/48

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  2/48

  Pegawai

  Penguatkuasa N41

  Semua arahan

  pentadbiran yang

  berkaitan dengan

  Bahagian

  Penguatkuasaaan

  dan Kawal Selia

  syarikat konsesi

  Penolong Pegawai

  penguatkuasa N 27

  Semua arahan

  pentadbiran yang

  berkaitan dengan

  Bahagian

  Penguatkuasaaan

  dan Kawal Selia

  syarikat konsesi

  6. Bertanggungjawab

  menguruskan proses surat-

  menyurat seperti urusan

  pos.

  7. Bertanggungjawab

  menguruskan pantri dan

  keceriaan pejabat.

  8. Menerima dan

  melaksanakan

  arahan dari semasa ke

  semasa.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  3/48

  PROSES KERJA 1 : BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKANTUGAS-TUGAS AM SEPERTI FOTOSTAT, FAKS DANSEBAGAINYA

  BIL PROSES KERJA PEGAWAIYANG

  MELULUSKAN

  SEKSIUNDANG-UNDANG/

  PERATURAN

  1 Menerima arahan daripadaKetua Unit.

  Ketua Unit

  2 Mengambil maklumat daripada

  Ketua Unit berhubung tugasan

  yang diberikan.

  Ketua Unit

  3 Melaksanakan tugas seperti

  yang diarahkan.

  4 Menjilid dan menyusun

  dokumen yang telah di

  fotostat.

  5 Menyerahkan kepada KetuaUnit

  Ketua Unit

  6 Selesai.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  4/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKAN AM

  SEPERTI FOTOSTAT, FAKS DAN SEBAGAINYA

  Mula

  Terima Arahan

  Mengambil maklumat

  Melaksanakan tugas

  Jilid dan susun dokumen yang telahdifotostatkan

  Serahkan kepada Ketua Unit

  Tamat

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  5/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKAN AM SEPERTIFOTOSTAT, FAKS DAN SEBAGAINYA

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Menerima arahandaripada Ketua Unit.

  2. Mengambil maklumat daripadaKetua Unit berhubung tugasanyang diberikan .

  3. Melaksanakan tugas sepertiyang diarahkan.

  4. Menjilid dan menyusun dokumenyang telah difotostat.

  5. Menyerahkan kepada Ketua Unit.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  6/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNJAWAB DALAM MELAKSANAKAN AM SEPERTIFOTOSTAT, FAKS DAN SEBAGAINYA

  NAMA : HASMILA BINTI HALIM

  JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  BIL JENIS KERJA MASA YANG

  DIAMBIL

  JUMLAH UNIT YANG BOLEH

  DIJALANKAN SEMINGGU

  1 Menerima arahan daripada

  Ketua Unit untuk

  melaksanakan tugas.

  1 minit Mengikut keadaan

  2 Mendapatkan maklumat

  daripada Ketua Unit. 5 minit 5 unit/ mengikut keadaan

  3 Melaksanakan tugas

  30 minit/ mengikut

  keadaan

  5 unit/ mengikut keadaan

  4 Menjilid dan menyusun

  dokumen yang telah di fotostat 10 minit 5 unit/ mengikut keadaan

  5 M Menyerahkan kepada Ketua

  Unit 1 minit Mengikut arahan/ keadaan

  JUMLAH

  40 minit/

  mengikut

  keadaan

  5 unit/ mengikut arahan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  7/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit

  2 Mengambil maklumat berhubung tugasan yang diberikan

  3 Melaksanakan tugas

  4 Menjilid dan menyusun dokumen yang telah difotostat

  5 Penyerahan kepada Ketua Unit

  6 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  8/48

  PROSES KERJA 2 : BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN

  MEMO/ SURAT DAN FAIL

  BIL PROSES KERJA PEGAWAI

  YANGMELULUSKAN

  SEKSI

  UNDANG-UNDANG/PERATURAN

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit. Ketua Unit

  2 Merekod ke dalam buku rekod dan

  buku penghantaran.

  3 Menyerahkan dan menghantar kepada

  pegawai atau bahagian yang

  berkenaan.

  4 Mengambil pengesahan penerimaan

  dari bahagian/ pegawai yang

  menerima.

  5 Selesai.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  9/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN MEMO/SURAT DAN FAIL

  Tamat

  Mula

  Terima arahan

  Merekod ke dalam buku rekod dan bukupenghantaran

  Serahkan dan hantar kepada pegawai/bahagian yang berkenaan

  Ambil pengesahan penerimaan dari pegawai/bahagian yang menerima

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  10/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN MEMO/SURAT

  DAN FAIL

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Menerima arahandaripada Ketua Unit

  2. Merekod ke dalam buku rekod danbuku penghantaran

  3. Menyerahkan/ menghantar kepadapegawai/ bahagian yang berkenaan

  4. Mengambil pengesahan penerimaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  11/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN MEMO/

  SURAT DAN FAIL

  NAMA : HASMILA BINTI HALIM

  JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  BIL JENIS KERJA MASA YANG

  DIAMBIL

  JUMLAH UNIT

  YANG BOLEH

  DIJALANKAN

  SEMINGGU1 Me Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk

  penghantaran

  1 minit 30 unit/ mengikut

  keadaan

  2 Merekod ke dalam buku rekod dan buku

  penghantaran

  5 minit 10 unit/ mengikut

  keadaan

  3 Menyerahkan/ menghantar kepada pegawai

  yang berkenaan

  15 minit 30 unit/ mengikut

  keadaan4 Mengambil pengesahan penerimaan dari

  pegawai/ bahagian yang menerima

  10 minit 30 unit/ mengikut

  keadaan

  JUMLAH 30 minit 30 unit/ mengikut

  keadaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  12/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT N1

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk penghantaran

  2 Merekod maklumat

  3 Menyerahkan/ menghantar kepada yang berkenaan

  4 Mengambil pengesahan penerima

  5 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  13/48

  PROSES KERJA 3 : BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DANMEREKOD SURAT/ MEMO MASUK DAN SURAT/ MEMOKELUAR

  BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  SEKSIUNDANG-UNDANG/

  PERATURAN

  1 Menerima arahan daripadaKetua Unit.

  Ketua Unit

  2 Menerima surat/ memo daripada

  Bahagian lain/ dari pejabat luar.

  3 Merekod ke dalam buku rekod

  4 Menyerahkan kepada kerani fail

  untuk diminitkan sebelum

  dihantar kepada pegawai yang

  berkenaan

  5 Hantar kepada pegawai

  berkenaan

  6 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  14/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DAN MEREKOD SURATMEMO MASUK DAN SURAT/ MEMO KELUAR

  Mula

  Terima arahan

  Terima surat/ memo

  Merekod ke dalam buku rekod

  Hantar kepada pegawai berkenaan

  Serahkan kepada kerani fail untuk diminitkan

  Tamat

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  15/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DAN MEREKOD SURAT/MEMO MASUK DAN SURAT/ MEMO KELUAR

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Menerima arahandaripada Ketua Unit.

  2. Menerima surat/ memo daripadaBahagian lain/ dari pejabat luar.

  3. Merekod ke dalan buku rekod.

  4. Menyerahkan kepada kerani fail.

  5. Menghantar kepada pegawaiberkenaan.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  16/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DAN MEREKOD SURAT/

  MEMO MASUK DAN SURAT/ MEMO KELUAR

  NAMA : HASMILA BINTI HALIMJAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  Bil Jenis Kerja Masa Yang

  Diambil

  Jumlah Unit Yang

  Boleh Dijalankan

  Dln Seminggu

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit untuk

  melaksanakan tugas.

  1 minit Mengikut keadaan

  2 Menerima surat/ memo 1 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

  3 Merekod 5 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

  4 Menyerahkan kepada kerani fail 5 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

  5 Menghantar kepada pegawai berkenaan 5 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

  JUMLAH 15 minit 20 unit/ mengikut

  keadaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  17/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Menerima arahan

  2 Menerma surat/ memo

  3 Merekodkan

  4 Menyerahkan kepada kerani fail untuk diminitkan

  5 Menghantar kepada pegawai yang berkenaaan

  6 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  18/48

  PROSES KERJA 4 : BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARANSURAT/ MEMO PPSPPA KE PEJABAT LAIN

  BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  SEKSIUNDANG-UNDANG/

  PERATURAN

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit Ketua Unit

  2 Mengumpul semua surat/ memo

  PPSPPA untuk dihantar

  3Mengenalpasti semua surat yang

  dihantar

  4 Merekodsemua surat/ memo keluar diBuku Surat/ Memo Keluar (serahantangan sahaja)

  5 Melaksanakan tugasan

  6 Mendapatkan cop terima/tandatangan penerima (serahan

  tangan sahaja)

  7 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  19/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARANSURAT/ MEMO PPSPPA KE PEJABAT LAIN

  Tamat

  Dapatkan cop terima/ tandatangan

  Mula

  Mengumpul semua sutat/ memo PPSPPAuntuk dihantar

  Mengenalpasti semua surat

  Rekod ke dalam Buku Surat/ MemoKeluar

  Laksanakan tugasan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  20/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN SURAT/MEMO PPSPPA KE PEJABAT LAIN

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Menerima arahan daripadaKetua Unit

  2. Mengumpulkan semua surat/ memo

  3. Mengenalpasti semua surat yangdihantar

  4. Merekod semua surat/ memoke dalam Buku Surat/ Memo Keluar

  5. Melaksanakan tugasan

  6. Mendapatkan pengesahan terima

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  21/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN SURAT/MEMO PPSPPA KE PEJABAT LAIN

  NAMA : HASMILA BINTI HALIMJAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  Bil Jenis Kerja Masa Yang

  Diambil

  Jumlah Unit Yang

  Boleh Dijalankan

  Dln Seminggu1 Menerima arahan daripada Ketua Unit

  untuk melaksanakan tugas

  1 minit 10 unit/ mengikut

  arahan

  2 Mengumpulkan semua surat/ memo

  PPSPPA

  5 minit 10 unit/ mengikut

  arahan

  3 Mengenalpasti semua surat 1 minit 10 unit/ mengikut

  arahan

  4 Merekod semua surat/ memo ke dalam

  Buku Surat/ Memo Keluar

  10 minit 10 unit/ mengikut

  arahan

  5 Melaksanakan tugasan 30 minit/ mengikut

  keadaan

  10 unit/ mengikut

  arahan

  6 Mendapatkan pengesahan terima 5 minit 10 unit/ mengikut

  arahan

  JUMLAH 1 jam/ mengikut

  keadaan

  10 unit/ mengikut

  arahan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  22/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit

  2 Mengumpulkan semua surat/ memo

  3 Mengenalpasti

  4 Merekodkan surat/ memo keluar

  5 Melaksanakan tugas

  6 Mendapatkan pengesahan

  7 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  23/48

  PROSES KERJA 5 : MENGEMAS DAN MENYUSUN BILIK MESYUARATSEBELUM DAN SELEPAS MESYUARAT

  BIL. PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  SEKSIUNDANG-UNDANG/

  PERATURAN

  1 Menerima arahan daripada Ketua

  Unit.

  Ketua Unit

  2 Menyusun atur dan mengurus bilik

  mesyuarat yang akan diadakan.

  3 Mernyediakan minuman/ makanan

  sebelum mesyuarat bermula (jikadiarahkan).

  4 Mengemas dan menyusun atur

  semula bilik mesyuarat selepas

  mesyuarat selesai.

  5 Selesai.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  24/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  MENGEMAS DAN MENYUSUN BILIK MESYUARAT SEBELUMDAN SELEPAS MESYUARAT

  Mula

  Terima arahan

  Susun atur dan mengemas biliksebelum mesyuarat diadakan

  Sediakan minuman/ makanan(jika diarahkan)

  Tamat

  Kemas dan menyusun atur semula bilik mesyuara

  setelah mesyuarat selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  25/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  MENGEMAS DAN MENYUSUN BILIK MESYUARAT SEBELUM DAN SELEPAS

  MESYUARAT

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Terima arahan

  2. Menyusun atur dan mengemasbilik mesyuarat

  3. Menyediakan minuman danmakanan (jika diarahkan)

  4. Mengemas dan menyusun atursemula bilik setelah mesyuaratselesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  26/48

  NORMA KERJA

  MENGEMAS DAN MENYUSUN BILIK MESYUARAT SEBELUMDAN SELEPAS MESYUARAT

  NAMA : HASMILA BINTI HALIM

  JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  Bil Jenis Kerja Masa Yang

  Diambil

  Jumlah Unit Yang

  Boleh Dijalankan

  Dln Seminggu

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit

  untuk melaksanakan tugas

  1 minit 5 unit/ mengikut

  keadaan

  2 Menyusun atur dan mengemas bilik

  sebelum mesyuarat bermula

  10 minit 5 unit/ mengikut

  keadaan

  3 Menyediakan minuman/ makanan (jika

  diarahkan)

  15 minit 5 unit/ mengikut

  keadaan

  4 Mengemas dan menyusun atur semula

  bilik setelah mesyuarat selesa

  10 minit 5 unit/ mengikut

  keadaan

  JUMLAH 25 minit/ mengikut

  keadaan

  5 unit/ mengikut

  keadaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  27/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Terima arahan

  2 Menyusun atur dan mengemas bilik sebelum mesyuarat

  bermula

  3 Menyediakan minuman/ makanan (jika diarahkan)

  4 Mengemas dan menyusun atur semula bilik setelah mesyuaratselesai

  5 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  28/48

  PROSES KERJA 6 : BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PROSESSURAT-MENYURAT SEPERTI URUSAN POS

  BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG

  MELULUSKAN

  SEKSI

  UNDANG-UNDANG/PERATURAN

  1 Menerima arahan daripada Ketua Unit. Ketua Unit

  2 Menerima surat daripada pegawai

  Bahagian.

  3 Merekod ke dalam buku rekod.

  4 Melipat dan memasukkan ke dalam

  sampul surat mengikut saiz.

  5 Mengisi borang pos laju/ setem.

  6 Lengkapkan borang penghantaran surat

  untuk semakan Bahagian Pentadbiran.

  7 Hantar ke Bahagian Pentadbiran untuk

  proses penghantaran.

  8 Selesai.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  29/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  TUGAS: BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PROSES SURAT-MENYURAT SEPERTI URUSAN POS

  Mula

  Terima arahan

  Terima surat daripada pegawai Bahagian

  Melipat dan memasukkan ke dalam sampul surmengikut saiz

  Rekod ke dalam buku rekod

  Mengisi borang pos laju/ setem

  Lengkapkan borang penghantaran surat untuksemkan Bahagian Pentadbiran

  Hantar kepada Bahagian Pentadbiran

  Tamat

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  30/48

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  31/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PROSES SURAT-MENYURATSEPERTI URUSAN POS

  NAMA : HASMILA BINTI HALIM

  JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  Bil Jenis Kerja Masa Yang

  Diambil

  Jumlah Unit Yang

  Boleh Dijalankan

  Dln Seminggu1 Menerima arahan daripada Ketua Unit

  untuk melaksanakan tugas

  1 minit 3 unit/ mengikut

  keadaan

  2 Menerima/ mengambil surat

  daripada pegawai Bahagian

  5 minit 3 unit/ mengikut

  keadaan

  3 Merekod maklumat 5 minit 3 unit/ mengikut

  keadaan

  4 Melipat dan memasukkan ke dalam

  samput surat mengikut saiz

  10 minit 3 unit/ mengikut

  keadaan

  5 Mengisi borang pos laju/ setem 5 minit 3 unit/ mengikut

  keadaan6 Lengkapkan borang penghantaran untuk

  semakan Bahagian Pentadbiran

  5 minit 3 unit/ mengikut

  keadaan

  7 Hantar kepada Bahagian Pentadbiran 5 minit 3 unit/ mengikut

  keadaan

  JUMLAH 20 minit/ mengikut

  keadaan

  3 unit/ mengikut

  keadaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  32/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Terima arahan

  2 Menerima/ mengambil surat

  3 Merekod

  4 Melipat dan mesukkan ke dalam sampul surat mengikut saiz

  5 Isi borang pos laju/ setem

  6 Lengkapkan borang penghantaran

  7 Hantar ke Bahagian Pentadbiran

  8 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  33/48

  PROSES KERJA 7 : BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PANTRIDAN KECERIAAN PEJABAT

  BIL PROSES KERJA PEGAWAIYANG

  MELULUSKAN

  SEKSYEN /SEKSI

  UNDANG-UNDANG/

  PERATURAN

  1 Menerima arahan daripadaKetua Unit.

  Ketua Unit

  2 Melaksanakan tugas yang telah

  diberikan.

  3 Memaklumkan kepada Ketua

  Unit.

  Ketua Unit

  4 Selesai.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  34/48

  CARTA ALIRAN KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PANTRI DAN KECERIAANPEJABAT

  Mula

  Terima arahan

  Laksanakan tugas

  Maklumkan kepada Ketua Unit

  Tamat

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  35/48

  SENARAI SEMAK TUGAS

  BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PANTRY DAN KECERIAANPEJABAT

  TINDAKAN TANDA( ) CATATAN

  1. Menerima arahan daripadaKetua Unit

  2. Laksanakan tugas yang diberikan

  3. Maklumkan kepada Ketua Unit

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  36/48

  NORMA KERJA

  BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PANTRIDAN KECERIAAN PEJABAT

  NAMA : HASMILA BINTI HALIM

  JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

  Bil Jenis Kerja Masa Yang

  Diambil

  Jumlah Unit Yang

  Boleh Dijalankan Dln

  Seminggu1 Menerima arahan daripada Ketua Unit

  untuk melaksanakan tugas

  1 minit Mengikut keadaan

  2 Laksanakan tugas yang diberikan Mengikut keadaan Mengikut keadaan

  3 Maklumkan kepada Ketua Unit 5 minit Mengikut keadaan

  JUMLAH Mengikut keadaan Mengikut keadaan

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  37/48

  SENARAI TUGAS HARIAN

  Nama : HASMILA BINTI HALIM

  Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  Tarikh :

  Bil Tugas Saya Hari Ini Catatan

  1 Terima arahan

  2 Melaksanakan tugas

  3 Merekod

  4 Melaksanakan tindakan

  5 Merujuk kepada Ketua Unit

  6 Selesai

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  38/48

  SENARAI UNDANG-UNDANG/PERATURAN

  1) Akta 672-Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

  2) Akta 673-Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

  3) Arahan Perbendaharaan

  4) Perintah-perintah Am

  5) Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan

  6) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)

  7) Akta Kerajaan Tempatan 1976

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  39/48

  SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

  - Tiada-

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  40/48

  SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

  1. Borang Thumbprint

  2. Borang Permohonan Cuti Rehat

  3. Borang Permohonan Cuti Kecemasan

  4. Borang Perakuan Cuti Sakit

  5. Borang permohonan kelulusan menggunakan kenderaan sendiri/ menukar

  kenderaan bagi tujuan menjalankan tugas-tugas rasmi (psp/bk/bd3)

  6. Borang permohonan untuk melakukan perjalanan ke luar pejabat/ stesen atas

  tugas-

  tugas rasmi (psp/bk/bd4)

  7. Borang tuntutan perjalanan dalam negeri & luar negara (psp/bk/bd5)

  8. Borang Log Perjalanan

  9. Borang tuntutan elaun pertukaran ke luar stesen

  10. Borang menggunakan kenderaan milik PPSPPA

  11. Borang tempahan untuk penggunaan bilik mesyuarat

  12. Borang laporan harian pemeriksaan keselamatn pejabat

  13. Borang aduan penyelenggaraan

  14. Borang transmisi

  15. Borang laporan mesyuarat/ khusus/ bengkel/ seminar

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  41/48

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI : BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN MEMO/SURAT DAN FAIL

  1. Sentiasa memastikan semua memo/ surat direkodkan sebelum

  penghantaran.

  2. Memastikan pegawai yang menerima menandatangani pengesahan terima

  setelah mendapat surat/ memo.

  3. Memastikan surat/ memo yang hendak dihantar dibuat 1 salinan untuk

  salinan Bahagian.

  4. Sentiasa menjaga keselamatan surat/ memo yang dihantar berada dalam

  keadaan yang baik dan kemas.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  42/48

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI : BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENERIMA DAN MEREKODSURAT/ MEMO MASUK DAN SURAT/MEMO KELUAR

  1. Memastikan surat/ memo yang masuk direkod di dalam Buku Surat/ Memo

  Masuk/ Keluar

  2. Hendaklah menyerahkan surat/ memo yang diterima kepada pegawai yang

  berkenaan dengan segera untuk tindakan.

  3. Menjaga keselamatan surat/ memo yang diterima.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  43/48

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI : BERTANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS AM SEPERTI FOTOSTAT, FAKS DAN SEBAGAINYA

  1. Sentiasa memastikan semua kerja-kerja am dilaksanakan mengikut masa

  yang ditetapkan.

  2. Menjaga peralatan yang digunakan contohnya mesin fotostat, mesin faks,

  scanner, mesin pencetak dan sebagainya.

  3. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan kertas

  4. Melaksanakan kerja mengikut arahan yang diberikan.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  44/48

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI : BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENGHANTARAN SURAT/MEMO PPSPPA KE PEJABAT LAIN

  1. Memastikan dokumen yang hendak dihantar direkodkan sebelum

  penghantaran

  2. Pastikan alamat penghantaran surat/ memo tersebut adalah betul.

  3. Pastikan setelah penerimaan, perlu mendapatkan cop/ tandatangan terima

  dari pegawai berkenaan.

  4. Sebelum keluar dari PPSPPA untuk urusan rasmi seperti penghantaran,

  seseorang pegawai hendaklah menulis masa keluar dan balik di Buku

  Keluar/ Masuk Anggota Bahagian Atas Urusan Rasmi.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  45/48

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI : MENGEMAS DAN MENYUSUN BILIK MESYUARAT SEBELUMDAN SELEPAS MESYUARAT

  1. Pastikan bilik mesyuarat ditempah sebelum mesyuarat diadakan.

  2. Sentiasa memastikan bilik mesyuarat berada dalam keadaan yang bersih

  dan kemas.

  3. Hendaklah memastikan segala peralatan yang digunakan semasa

  mesyuarat dibersih dan dikemaskan selepas mesyuarat selesai.

  4. Melaksanakan kerja mengikut arahan yang diberikan.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  46/48

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI : BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PROSES SURAT-MENYURAT SEPERTI URUSAN POS

  1. Memastikan borang penghantaran yang diisi dengan lengkap/ betul

  contohnya nama penerima, alamat dan nombor telefon penerima.

  2. Memastikan bungkusan yang hendak dipos dalam keadaan kemas dan baik.

  3. Membuat salinan borang penghantaran untuk simpanan Bahagian

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  47/48

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI : BERTANGGUNGJAWAB MENGURUSKAN PANTRI DANKECERIAAN PEJABAT

  1. Memastikan Bahagian Penguatkuasaan dan Kawal Selia sentiasa dalam

  keadaan bersih, ceria dan terkawal.

  2. Sentiasa memastikan setiap peralatan yang telah digunakan, dibersih dan

  disimpan ditempat yang telah disediakan.

  3. Setiap anggota perlu mempraktikkan amalan kitar semula.

  4. Sentiasa bertanggungjawab mengamalkan nilai-nilai murni di kalangan

  anggota.

 • 8/8/2019 Fail Meja n1

  48/48

  NAMA : HASMILA BINTI HALIM

  JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT N1

  UNIT : PENTADBIRAN

  SENARAI TUGAS

  1. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas pembantu am pejabatseperti fotostat,faks,menghantar surat dan memo.

  2. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan Bahagian.

  3. Menerima dan melaksanakan arahan dari masa ke semasa.