of 34 /34
PN. LEIN YAU HOE GURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN, 31800 TG. TUALANG, NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN. TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : [email protected]

Fail Meja PK Pentadbiran

  • Upload
    analions

  • View
    14.023

  • Download
    104

Embed Size (px)

Text of Fail Meja PK Pentadbiran

Page 1: Fail Meja PK Pentadbiran
Page 2: Fail Meja PK Pentadbiran

PN. LEIN YAU HOEGURU PENOLONG KANAN SJK (C) SUNGAI DURIAN,

31800 TG. TUALANG,NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN.

TEL / FAKS : 05 360 6090 EMAIL : [email protected]

Fail Meja GPK 1.

2

Page 3: Fail Meja PK Pentadbiran

1.0 Maklumat GPK 1

Nama LEIN YAU HOE

Jawatan Hakiki PK 1

Gred Jawatan DGA 32

Tarikh Memegang Jawatan 01.01.2008

Tarikh Penempatan -

Tarikh Pengesahan Jawatan -

Fail Meja GPK 1.

3

Page 4: Fail Meja PK Pentadbiran

2.0 Senarai Tugas GPK 1

Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran Negeri Perak, Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Selatan, dan Guru Besar, Pn. Ng Poh Chan dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut ;

I. Pengurusan ……………… 1. Akademik2. Sokongan Akademik3. Pentadbiran

II. Pengurusan ………………1. Guru Kanan Mata Pelajaran2. Ketua Panitia3. Guru Mata Pelajaran4. Guru Pembimbing Projek Anak Angkat

III. Pengurusan ………………1. Penyelaras Pusat Sumber2. Setiausaha Jadual Waktu3. Setiausaha Penilaian Dan Peperiksaan4. Setiausaha PLBS5. Setiausaha PPSMI

Fail Meja GPK 1.

4

Page 5: Fail Meja PK Pentadbiran

SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN 1

Bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu,

Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi pengajaran

guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya matlamat Dasar Pendidikan tercapai.

1. Bidang Tugas :

1.1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar.

1.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

1.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran dan pengurusan serta

kakitangan bukan guru.

1.4 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

1.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Fail Meja GPK 1.

5

Page 6: Fail Meja PK Pentadbiran

2. Senarai Tugas

2.1 Kurikulum

2.1.1 Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian.

2.1.2 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain.

2.1.3 Memastikan perjalanan Panitia-Panitia mata pelajaran.

2.1.4 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.

2.1.5 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.

2.1.6 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih, guru-guru yang baru

mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.

2.1.7 Menentukan program TV dan Radio pendidiakn diikuti dengan sebaik-baiknya.

2.1.8 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan

susulan.

2.1.9 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan dan

penilaian dan mencadang tindakan susulan.

2.1.10 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulilhan.

2.1.11 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidkan.

2.1.12 Membantu di dalam penentuan bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.

Fail Meja GPK 1.

6

Page 7: Fail Meja PK Pentadbiran

2.1.13 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.

2.2 Pentadbiran

2.2.1 Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru.

2.2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dna latihan untuk guru dan kakitangna bukan

guru.

2.2.3 Membantu meyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.

2.2.4 Membantu merancang, menyelaras dan melaksanakan Takwin Sekolah.

2.2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru.

2.2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.

2.2.7 Menyelaras penyeliaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.

2.2.8 Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah.

2.2.9 Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.

2.2.10 Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.

2.2.11 Mengurus hal-hal bangunan, kawasan, kemudahan fizikal dan kecerliaan.

2.3 Kebersihan Dan Keindahan Sekolah

Fail Meja GPK 1.

7

Page 8: Fail Meja PK Pentadbiran

2.3.1 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.

2.4 Keselamatan

2.4.1 Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Guru Besar.

2.4.2 Bersama-sama dengan Guru Besar merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran / Latihan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.

2.5 Tugas-tugas lain

2.5.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

2.5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

Fail Meja GPK 1.

8

Page 9: Fail Meja PK Pentadbiran

5.0 OBJEKTIF SJK(C) SUNGAI DURIAN.

1. Menyediakan suatu suasana yang harmoni, selamat, bersih dan ceria serta kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

2. Memupuk dan membina semangat serta menyemai minat murid-murid dalam pembelajaran.

Fail Meja GPK 1.

9

Page 10: Fail Meja PK Pentadbiran

6.0 OBJEKTIF GPK 1 SJK(C) SUNGAI DURIAN.

1. Mewujudkan peluang untuk murid-murid yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan yang teratur, sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif.

2. Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat.

3. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira.

4. Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani serta berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

5. Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab, berilmu, beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia.

6. Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi

Fail Meja GPK 1.

10

Page 11: Fail Meja PK Pentadbiran

GURU BESARPN. NG POH CHAN

GPK. KURIKULUMPn. LEIN YAU HOE

GPK. HEM GPK. KO-KURIKULUMEN. ADZHAR AMIR

KETUA PANITIA

B.M : EN. ADZHAR AMIRB.C : CIK. CHEE C. C.B.I : PN. LAM P. Y.MT : CIK. LOOI Y. C.SN : EN. HOW C. F.PPSMI : PN. CHONG S. P.

KETUA PANITIA

P.M : PN. CHONG S. P.K.T : PN. PHANG W. L.SV : PN. LEIN Y. H.K.H : PN. PHANG W. L.P.S : CIK. CHAN HUI YIPJK : En. ADZHAR AMIR

KESELAMATAN,KESIHATAN,

KECERIAAN (3K)EN. HOW C. F.

SPBTCIK LEE S. W.

RMT & PROJEK SUSUPN. LAM P. Y.

PUSAT SUMBER &PERPUSTAKAAN

CIK LEE S. W.PN. LAM P. Y.

PERSATUAN BAHASA

BAHASA MALAYSIABAHASA INGGERIS

BADAN BERUNIFORM

PBSMPENGAKAP

TUNAS PUTERI

PIBG Sekolah LPS Sekolah

PENILAIAN &PEPERIKSAAN,

PN. LEIN YAU HOE

PERMAINAN BOLA TAMPAR

OLAHRAGAPING PONG

BADMINTON

GURU DISIPLINCik CHEE C. C

BIMBINGAN & KAUNSELING,EN. HOW C. F.

BIASISWA & KEBAJIKANPK HEM

alam remaja.

7. Mewujudkan murid-muird yang mengamalkan budaya penyayang.

8. Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan murid-murid.

7.0 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SJK(C) SUNGAI DURIAN

Fail Meja GPK 1.

11

Page 12: Fail Meja PK Pentadbiran

GPK. KURIKULUMPN. LEIN YAU HOE

KETUA PANITIA BAHASA

B.M : EN. ADZHAR AMIRB.C : CIK. CHEE C. C.B.I : PN. LAM PIC YEE

KETUA PANITIA

MT : CIK LOOI YEAN CHINGSN : EN. HOW CHOON FAHP.M : PN. CHONG SIEW PYNK.T : PHANG WEI LINSV : PN. LEIN YAU HOEK.H : PN. PHANG WEI LINP.S : CIK CHAN HUI YIPJK : EN. ADZHAR AMIR

PUSAT SUMBER &PERPUSTAKAAN

CIK LEE SEE WUANPN. LAM PIC YEE

PENILAIAN &PEPERIKSAAN,

PN. LEIN YAU HOE

8.0 CARTA ORGANISASI GPK 1

Fail Meja GPK 1.

12

Page 13: Fail Meja PK Pentadbiran

9.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DGN PEGAWAI LAIN

Fail Meja GPK 1.

13

TUGAS PEGAWAI

ATASAN YANG ADA

HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWABKUASA YANG

DIBERI

TUGAS PEGAWAI-PEGAWAI YANG LAIN

YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN

Guru Besar Semua perkara mengenai Pengurusan Akademik.

1.0 Pengurusan Akademik

1.1 Melaksanakan tugas mengajar sebilangan waktu yang ditetapkan.  1.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul.  1.2.1 Memastikan rancangan pelajaran tahunan, harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar.  1.2.2 Memastikan pengurusan Buku Rekod Mengajar disemak setiap minggu.

   Mengajar (Pengajaran dan Pembelajaran)      Menyemak Buku Rekod Mengajar    

GPK 1 GPK 1; Guru Mata Pelajaran 

GPK 1;Guru Mata Pelajaran

Page 14: Fail Meja PK Pentadbiran

10.0 PROSES KERJA, CARTA ALIRAN, SENARAI SEMAK, NORMA KERJA

Fail Meja GPK 1.

14

AKTIVITI 1: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR AWAL TAHUN

PROSES KERJA

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

Guru Besar

Guru Mata Pelajaran

Ketua Panitia

Guru Besar / GPK

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar.

Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran.

Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak.

Menyerahkan Rancangan Pelajaran Tahunan kepada Guru Besar / GPK untuk disahkan.

1.

2.

3.

4.

Seksyen/Undang-Undang/Peraturan

Pegawai Yang Meluluskan

Proses KerjaBil

Page 15: Fail Meja PK Pentadbiran

Fail Meja GPK 1.

15

Seksyen/Undang-Undang/Peraturan

Pegawai Yang Meluluskan

Proses KerjaBil

Surat PekelilingIkhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan BukuRekod Pengajarandan Pembelajaran

Guru Mata Pelajaran

Guru Besar / GPK

Memberi tempoh masa selama 2 minggu kepada guru-guru untuk menyiapkan Buku Rekod Mengajar.~Rancangan Pengajaran Tahunan~Butiran Peribadi Guru~Jadual Waktu Persendirian dan

Kelas.~Takwim Persekolahan~Senarai Nama Murid~Senarai Nama Buku Teks dan

Buku Rujukan.

Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan.

5.

6.

Page 16: Fail Meja PK Pentadbiran

Fail Meja GPK 1.

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK.

Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran.

Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak.

MEMUASKAN?

Melengkapkan – rancangan pengajaran tahunan, butiran guru, jadual waktu, takwim, senarai nama murid, senarai nama buku yang digunakan

Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk pengesahan.

Membuat Pembetulan

TidakYa

Mengesahkan Rancangan Pelajaran Tahunan oleh Guru Besar / GPK .

16

CARTA ALIRAN

Page 17: Fail Meja PK Pentadbiran

Fail Meja GPK 1.

17

6.

5.

4.

3.

2.

1.

TUGASAN GURU

HUARAIAN SUKATAN

PELAJARAN

SUKATAN PELAJARAN

JADUAL WAKTU

TAKWIMBUTIRAN

DIRI GURUNAMA GURU

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN GURU TAHUN 2009

Page 18: Fail Meja PK Pentadbiran

Fail Meja GPK 1.

18

AKTIVITI 2: PENGURUSAN PENYEDIAAN BUKU REKOD MENGAJAR HARIAN

PROSES KERJA

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

Guru Besar / GPK

Guru Mata Pelajaran

Guru Besar / GPK

Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK.

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan.

Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak.

Melaksanakan dalam P & P di kelas.

Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan.

1.

2.

3.

4.

5.

Seksyen/Undang-Undang/Peraturan

Pegawai Yang Meluluskan

Proses KerjaBil

Page 19: Fail Meja PK Pentadbiran

Seksyen/Undang-Undang/Peraturan

Pegawai Yang Meluluskan

Proses KerjaBil

Surat PekelilingIkhtisas Bil. 3 /1999 Penyediaan BukuRekod Pengajarandan Pembelajaran

Guru Mata PelajaranSelepas P&P, guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak.

6.

Fail Meja GPK 1.

19

Page 20: Fail Meja PK Pentadbiran

Fail Meja GPK 1.

20

Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar yang telah disahkan oleh Guru Besar / GPK.

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan dan huraian sukatan yang telah disediakan.

Menyerahkan buku rekod mengajar kepada Guru Besar / GPK untuk disemak.

Melaksanakan dalam P & P di kelas.

Buku Rekod Mengajar perlu dibawa bersama setiap kali P&P dijalankan.

Selepas P&P, guru mata pelajaran diwajibkan menulis refleksi / impak.

CARTA ALIRAN

Page 21: Fail Meja PK Pentadbiran

Fail Meja GPK 1.

Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

21

SENARAI SEMAK

1. Mendapatkan Buku Rekod Persediaan Mengajar daripada Guru Besar / GPK

Page 22: Fail Meja PK Pentadbiran

Fail Meja GPK 1.

22

6.

5.

4.

3.

2.

1.

CATATAN

MINGGU 5

_________

MINGGU 4

_________

MINGGU 3

_________

MINGGU 2

_________

MINGGU 1

_________

TARIKH

NAMA GURU

BORANG PENGHANTARAN BUKU REKOD RANCANGAN PELAJARAN HARIAN.

BULAN _______

Page 23: Fail Meja PK Pentadbiran

Aktiviti 3 : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Subaktiviti : MENULIS RANCANGAN HARIAN

Fail Meja GPK 1.

23

Proses Kerja

GB/GPKMengenalpasti Ilmu8

GPKMencatat nama Mata Pelajaran- Tahun- Masa

1

Undang – undang / Peraturan

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Proses Kerja Bil

GB/GPKMencatat Refleksi/Impak10

GB/GPKMengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis & Kreatif (KBKK)

9

GB/GPKMengenalpasti Nilai murni7

GB/GPKMembina Bahan Bantu Mengajar (BBM / TM )

6

GB/GPK

Aktiviti - Melaksanakan - Set Induksi- Strategi Pengajaran- Latihan- Pengayaan & Pemulihan

5

GB/GPKMenulis kemahiran4

GB/GPKMenentukan objektif3

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran

GB/GPKMenulis tajuk utama2

Page 24: Fail Meja PK Pentadbiran

11.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran GPK 1

11.1 Perintah Am Bab A

11.2 Arahan Pembendaharaan

11.3 Surat Pekeliling Bil.6/70- Kertas-kertas Persaraan dan Membayar Pencen, Elaun Persaraan atau Ganjaran Kepada Pegawai yang Bersara

11.4 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/70 – Skim Pencen Balu dan Anak Yatim

11.5 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.11/70 – Sukatan Peperiksaan Baru bagi Perkhidmatan Dalam dan Luar Negeri dan Perkhidmatan Pentadbir Melayu

11.6 Surat Pekeliling Bil. 13/70 – Taraf Pegawai-pegawai Perempuan di bawah Perintah Am Bab A 32

11.7 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/70 – Peperiksaan Bagi Perkhidmatan Pegawai Kerani dan Pembantu Kerani

11.8 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24/70 – Sama dengan SPP 14/70

11.9 Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 JPNS.

11.10 Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh JPNNS dan PPD Jempol dan Jelebu.

11.11 Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan dan Pegawai Pelajaran Daerah Jempol dan Jelebu.

11.12 Merujuk Manual prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

Fail Meja GPK 1.

24

Page 25: Fail Meja PK Pentadbiran

12.0 Senarai Undang-Undang & Pekeliling

12.1 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550);

12.2   Perintah-perintah Am

12.3  Arahan-arahan Perbendaharaan

12.4  Arahan-arahan Perkhidmatan

12.5    Pekeliling-pekeliling Kewangan

12.6   Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan

12.7    Pekeliling-pekeliling Ikhtisas

12.7.1   Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1981 Ketepatan Masa di Sekolah-Sekolah  12.7.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period) oleh Guru-guru  12.7.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S.R.P dan L.C.E (Sarawak) bagi murid-murid Tingkatan III –

Garis Panduan 12.7.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1983 Perpustakaan Sekolah 12.7.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran

Fail Meja GPK 1.

25

Page 26: Fail Meja PK Pentadbiran

 

12.7.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran 12.7.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah

12.7.8 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 / 1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) Perkhidmatan Awam.

12.7.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 / 1999 : Buku Rekod Mengajar Guru

Fail Meja GPK 1.

26

Page 27: Fail Meja PK Pentadbiran

13.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna

13.1            Instrumen Pemastian Standard

13.2            Daftar Harta Modal Kew. 312

13.3            Borang Butir Penyelenggaraan Harta Modal Kew. 312A

13.4            Daftar Iventori Kew. 313

13.5            Borang Maklumat Diri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

13.6            Borang Data EMIS

13.7            Borang Retan Bulanan

13.8            Laporan Prestasi Kewangan Bulanan

13.9            BORANG J.P.A. (Prestasi) 4/2002, 3/2002, 2/2002

13.10       Pesanan Kerajaan (AM 75) (Pin 6/86)

13.11       Borang Inden Kerja – J.K.R. 58-Pin 2/88

13.12       Borang Kawalan Kelompok Kew. 302-Pin1/92

13.13       Baucar Bayaran Kew.304 – Pin 1/92

13.14       Baucar Bayaran Kew. 304A- Pin 1/92

13.15       Penyata Perubahan Kew.8 - Pin 10/96

Fail Meja GPK 1.

27

Page 28: Fail Meja PK Pentadbiran

CatatanCatatanTugasTugas SayaSaya HariHari IniIniBilBil

NamaNama::

JawatanJawatan ::

TarikhTarikh::

CatatanCatatanTugasTugas SayaSaya HariHari IniIniBilBil

NamaNama::

JawatanJawatan ::

TarikhTarikh::

SenaraiSenarai TugasTugas HarianHarian14.0 Senarai Tugas Harian

Fail Meja GPK 1.

28