Fail Meja prasekolah

 • Upload
  faz88

 • View
  332

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fail Meja prasekolah

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  1/64

  FFAAIILLMMEEJJAA

  GuruPrasekolah

  SSSeeekkkooolllaaahhhKKKeeebbbaaannngggsssaaaaaannnTTTuuunnnaaasssHHHaaarrraaapppaaannn

  NAMA AGENSI : PISMP 8.06ALAMAT : BK 5.07, JALAN MAKTAB

  BANDAR BARU BANGI

  NO. TELEFON : 03-39945456N0. FAKS : 03-39945456/7E-MAIL : pismp_jan2008@gmailLAMAN WEB : facebook.com.my/mpk&fm

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  2/64

  FAILMEJAGuruPrasekolah2

  1.0 MAKLUMAT PEGAWAI GURU PRASEKOLAH

  Nama PISMP 8.06

  Jawatan Hakiki GURU PRASEKOLAH

  Gred Jawatan DG 41

  Bahagian / Unit SEKOLAH RENDAH

  Tarikh Memegang Jawatan 18 OGOS 2011

  Tarikh Penempatan 18 OGOS 2011

  2.0 SENARAI TUGAS GURU PRASEKOLAH

  Bertanggungjawab Kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan

  HEM, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang,

  Menyelaras, Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara -Perkara

  Berikut:

  2.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  2.1.1 Pengurusan Kurikulum Prasekolah

  2.1.2 Pengurusan Kokurikulum

  2.1.3 Pengurusan Murid

  2.1.4 Pengurusan Prasarana

  2.1.5 Pengurusan Kewangan

  2.1.6 Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid

  2.1.7 Pengurusan Kewangan

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  3/64

  FAILMEJAGuruPrasekolah3

  2.2 BIDANG UMUM2.2.1 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah

  Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah.

  3.0 DASAR KUALITI JABATAN PELAJARAN

  Jabatan Pelajaran Selangor bertekad untuk memastikan sistem pengurusan

  perkhidmatan pendidikan dilaksanakan secara profesional, efisien dan berkualiti bagi

  memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan. Proses ini melibatkan kerja

  sepasukan, kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yang dilaksanakan

  secara menyeluruh dan berterusan.

  3.1 KEPERLUAN KENYATAAN DASAR KUALITI

  Kenyataan dasar kualiti dibuat bagi memaklumkan kepda semua pegawai dan

  kakitangan Jabatan Pelajaran Selangor untuk memastikan sistem menyeluruh dan

  berterusan dapat diterapkan di dalam tugas mereka. Kenyataan ini juga merupakan

  garis panduan pelaksanaan sistem pengurusan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti

  bagi menjelaskan kepada semua pegawai dan kakitangan supaya difahami dan dihayati

  serta memberi komitmen sepenuhnya terhadap pelaksanaannya.

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  4/64

  FAILMEJAGuruPrasekolah4

  4.0 OBJEKTIF KUALITI JABATAN PELAJARAN

  SKOP OBJEKTIF KUALITI ORGANISASI

  1. Pembangunan Institusi

  Pendidikan

  1. Memastikan setiap permohonan projek institusi

  pendidikan diproses dalam tempoh tidak melebihi

  30 hari dari tarikh permohonan diterima.

  2. Memastikan setiap laporan prestasi fizikal dan

  kewangan yang diterima daripada kontraktor / PMC

  direkod dalam SPPII dalam tempoh 2 minggu dari

  tarikh terima.

  3. Menyediakan laporan projek yang lewat 30% ke

  KPM.

  2. Pengurusan

  penempatan dan

  pertukaran Pentadbir,

  Guru, Kakitangan

  Sokongan dan Murid.

  1. Mengeluarkan surat penempatan dan pertukaran

  pentadbir, guru dan kakitangan sokongan dan murid

  dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan nama

  dari Kementerian Pelajaran atau Mesyuarat

  Penempatan.

  2. Memastikan semua kenaikan pangkat secara

  Hakiki bagi PPPS DG48, PPPLD DGA32, DGA34dan KUP DG48 serta Time-Based DG44 dikeluarkan

  7 hari dari tarikh terima nama daripada

  Kementerian Pelajaran.

  3. Pengurusan Kurikulum 1. Memastikan semua bahan dan maklumat

  Kurikulum Kebangsaan yang diterima daripada

  KPM disampaikan kepada PPD dalam tempoh 3

  bulan selepas tarikh penerimaan.

  2. Memastikan pemantauan pelaksanaan pengurusan

  kurikulum dilaksanakan ke atas setiap PPD

  sekurang-kurangnya 2 kali dan sekurang -

  kurangnya 18 buah sekolah dalam tempoh 1 tahun.

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  5/64

  FAILMEJAGuruPrasekolah5

  3. Memastikan 90% aktiviti kokurikulum a kademik

  dilaksanakan mengikut perancangan dalam

  tempoh 1 tahun.

  4. Memastikan sekurang-kurangnya 18 laporan Kajian

  Tindakan dapat diterbitkan dalam tempoh 1 tahun.

  5. Memastikan sekurang-kurangnya 3 program

  latihan perkhidmatan kurikulum dilaksanakan

  dalam tempoh 1 tahun.

  4. Pengurusan

  Peperiksaan

  1. Memastikan setiap pendaftaran calon peperiksaan

  siap diproses tidak melebihi 5 hari dari tarikh terima

  dan memastikan resit bayaran peperiksaan

  dikeluarkan dan diserah kepada PT Peperiksaan

  dalam tempoh 2 minggu selepas tarikh terima.

  2. Memastikan taklimat pengurusan pengendalian

  peperiksaan kepada PPD dan Penyelia Kawasan

  diadakan dalam tempoh 2 minggu sebelum

  peperiksaan.

  3. Memastikan operasi penyemakan bekalan soalan

  peperiksaan yang dihantar ke bilik kebal

  dilaksanakan tidak lewat 7 hari selepas tarikh

  penerimaan.

  4. Memastikan sijil-sijil peperiksaan awam kerajaanbagi calon sekolah diserahkan kepada PPD dalam

  tempoh 5 minggu selepas tarikh penerimaan

  daripada LPM / MPM.

  5. Pengurusan Hal Ehwal

  Murid

  1. Memastikan semua urusan bantuan murid yang

  memerlukan kelulusan KPM/Agensi lain akan

  dikemukakan dalam tempoh antara 7 hingga 30 hari

  dari tarikh terima.

  2. Memastikan semua urusan permohonan yang

  memerlukan tindakan dari unit -unit di JPNSEL/PPD

  akan dikemukakan dalam tempoh 7 hingga 14 hari

  dari tarikh terima.

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  6/64

  FAILMEJAGuruPrasekolah6

  3. Memastikan surat pemberitahuan kelulusan kes

  rayuan bersekolah semula kali kedua disediakan

  dalam tempoh 14 haridaripada tarikh temu janji

  dibuat.

  4. Memastikan semua surat kelulusan pendaftaran

  penubuhan kelab, persatuan dan pasukan pakaian

  seragam dikeluarkan dalam tempoh 30 hari dari

  tarikh permohonan.

  5. Memastikan70%aktiviti / pertandingan

  kokurikulum / sukan dilaksanakan mengikut jadual

  dan 30% dilaksanakan mengikut jadual yang

  dipinda.

  6. Memastikan pemantauan pelaksanaan pengurusankokurikulum ke setiap PPD dapat dilaksanakan 1

  kali setahun.

  6. Pengurusan Kewangan

  & Akaun

  1. Memastikan anggaran Belanja mengurus (ABM)

  disediakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh

  terima arahan.

  2. Semua urusan bayaran tuntutan atau permohonan

  yang lengkap diselesaikan dalam tempoh 30 hari

  dari tarikh terima.

  7. Pengurusan Pelbagai

  Perkhidmatan

  1. Memastikan semua permohonan pelbagai

  perkhidmatan yang memerlukan kelulusan

  KPM/SPP/BSM akan dikemukakan dalam tempoh

  tidak lebih 15 hari dari tarikh terima permohonan.

  2. Memastikan surat kelulusan bagi setiap

  permohonan pelbagai perkhidmatan yang

  memenuhi syarat diluluskan dalam tempoh tidak

  lebih 30 hari dari tarikh terima permohonan.

  8. Pengurusan Pelbagai

  Pendaftaran

  1. Memastikan semua kelulusan bagi setiap

  permohonan yang memenuhi syarat diluluskan

  dalam tempoh tidak lebih 30 hari dari tarikh

  permohonan.

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  7/64

  FAILMEJAGuruPrasekolah7

  2. Memastikan setiap permohonan pendaftaran institusi

  pendidikan swasta yang lengkap dan memenuhi

  syarat diproses dan diluluskan dalam tempoh tidak

  melebihi 90 hari.

  9. Pengurusan Latihan 1. Memastikan 90%pegawai dan kakitangan JPNSELakan menghadiri latihan personel sekali dalam

  tempoh 12 bulan.

  2. Memastikan 10% pegawai dan kakitangan akan

  menghadiri latihan personel sekali dalam tempoh 18

  bulan.

  3. Memastikan 80% daripada program latihan yang

  dirancang dilaksanakan mengikut jadual yang

  ditetapkan dalam tempoh 12 bulan.

  10.Pengurusan Perolehan 1. Memastikan setiap urusan perolehan dilaksanakan

  dalam tempoh antara 30 hingga 60 hari dari tarikh

  permohonan.

  11. Pengurusan

  Penyenggaraan dan

  Baikpulih

  1. Memastikan penyenggaraan dibuat dalam tempoh

  tidak lebih 5 hari bekerja dari tarikh terima aduan.

  2. Memastikan 90% daripada program

  penyenggaraan dilaksanakan mengikut jadual

  yang telah ditetapkan.

  3. Memastikan 10% daripada program penyenggaraan

  dilaksanakan mengikut pindaan jadual yang

  diluluskan.

  12. Pengurusan Aduan

  dan Maklum Balas

  Pelanggan

  1. Memastikan surat akuan terima akan dikeluarkan

  kepada pengadu dalam tempoh 7 hari bekerja dari

  tarikh terima aduan.

  2. Memastikan surat jawapan hasil siasatan akan

  disampaikan kepada pengadu dalam tempoh 2

  minggu dari tarikh ia disahkan.

  3. Memastikan laporan analisis maklumb alas pelanggan

  disediakan 2 minggu selepas tarikh terima daripada

  Sektor/Unit.

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  8/64

  FAILMEJAGuruPrasekolah8

  5.0 OBJEKTIF KUALITI SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

  1. Memastikan semua urusan penempatan dan pertukaran guru disempurnakan

  dalam tempoh 2 bulan dari penerimaan senarai guru yang diluluskan oleh

  Kementerian Pelajaran malaysia.

  2. Memastikan semua urusan permohonan pelbagai pendaftaran yang memenuhi

  syarat dapat diluluskan dalam tempoh tidak lebih 2 bulan dari tarikh

  permohonan diterima.

  3. Memastikan semua urusan penempatan dan pertukaran murid yang memenuhi

  syarat dapat diluluskan dalam tempoh tidak lebih 1 minggu dari tarikh

  permohonan diterima.

  4. Memastikan semua urusan permohonan pendaftaran berkaitan dengan institusi

  pendidikan swasta yang memenuhi syarat diluluskan dalam tempoh 90 hari

  selepas menerima surat setuju terima daripada IPS tersebut.

  5. Memastikan semua program dan aktiviti Pendidika Khas dan Prasekolah yang

  dirancang dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditentukan sepanjang

  tahun.

  6. Memastikan kerjasama dengan sector-sektor lain dalam memenuhi keperluan

  pendidikan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  9/64

  9

  6.0 CARTA ORGANISASI SEKOLAH

  GURU BESAR

  GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

  PPD PPD PPD PPPPDPPDPPDPPD

  SEKTORPENG. PERKHIDMATAN

  PENDIDIKAN

  UNITKEWANGAN

  PUSAT KUALITI DANDOKUMENTASI

  UNITMAKLUMAT

  UNITPERHUBUNGAN AWAM

  UNIT KAUNSELING

  DAN KEUTUHAN

  UNITLATIHAN

  SEKTORPENGURUSAN

  SEKOLAH

  UNITMENENGAH

  UNITRENDAH

  UNIT PERHUBUNGAN& PENDAFTARAN

  UNITPENDIDIKAN SWASTA

  UNITPENDIDIKAN KHAS

  UNITPRASEKOLAH

  SEKTORPENGURUSAN

  AKADEMIK

  UNITBAHASA

  UNITSAINS & MATEMATIK

  UNIT TEKNIK& VOKASIONAL

  UNITSAINS SOSIAL

  UNIT TEKNOLOGIMAKLUMAT

  UNITPEPERIKSAAN

  UNITKBSR & PENYELIDIKAN

  SEKTORPEMBANGUNAN

  KEMANUSIAAN

  UNITHAL EHWAL MURID

  UNITKOKURIKULUM

  UNITSUKAN

  UNIT PENDIDIKANPENCEGAHAN DADAH

  SEKTORPENDIDIKAN ISLAM &

  MORAL

  UNITPENGURUSAN

  UNITKURIKULUM

  UNITDAKWAH

  UNITPERKHIDMATAN

  UNITPENTADBIRAN

  PUSATKOKURIKULUM

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  10/64

  10

  PP B.Inggeris

  7.0 CARTA ORGNISASI SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAHPengarah Pelajaran

  Timbalan Pengarah Pelajaran

  Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

  PP B.Cina

  KU Bahasa

  PP B.Tamil

  P B.Inggeris

  P B.Melayu

  KU Prasekolah

  P KBSR

  PP Prasekolah PP B.Melayu

  KU Tek & Vok

  P Perdagangan

  P Sains Pertanian

  P ERT

  P Kemahiran Hidup

  KU Rendah

  PP Sk

  P Sains

  P Matematik

  PP Matematik

  KU Sains

  P ICT P Geograf

  P Seni/M

  P PJK/M

  KU ICT

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  11/64

  11

  Pengarah Pelajaran

  Timbalan Pengarah Pelajaran

  Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

  Ketua Unit Prasekolah

  Pembantu Tadbir Prasekolah

  Penolong Pengarah Prasekolah

  8.0 CARTA ORGANISASI UNIT PRASEKOLAH

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  12/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah12

  9.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN

  Unit : PrasekolahJawatan : Guru Parsekolah

  Tugas Pegawai

  Atasan

  Yang Ada Hubungan

  Tugas &

  Tanggungjawab

  Kuasa Yang

  Diberi

  Tugas Pegawai Lain

  Yang Ada Hubungan

  Guru Besar

  Meluluskan semua

  program dan aktiviti

  pengurusan prasekolah

  di peringkat sekolah.

  Guru Penolong Kanan

  Memantau

  pelaksanaan program

  dan aktiviti

  pengurusan prasekolah

  di peringkat sekolah

  Guru Penolong Kanan

  Kokurikulum

  Mengurus, merancang

  dan menyelaras

  pelaksanaan program

  dan akiviti pengurusan

  prasekolah di peringkat

  sekolah.

  Guru Panitia

  Merancang dan

  menyelaras

  pelaksanaan program

  dan aktiviti

  pengurusan prasekolah

  di peringkat sekolah.

  1. Pengurusan

  Kurikulum

  Prasekolah

  2. Pengurusan

  Kokurikulum

  3. Pengurusan Murid

  4. Pengurusan

  Prasarana

  5. Pengurusan

  Kewangan

  6. Pengurusan

  PembantuPengurusan Murid

  7. Pengurusan

  Kewangan

  8. Peningkatan

  Profesionalisme

  Melaksanakan

  setiap program

  atau aktiviti

  yang berkaitan.

  Mengambil

  tindak ikut

  terhadap surat-

  surat yang

  diminitkan.

  Menandatangan

  i dokumen-

  dokumen yang

  berkaitan.

  Guru Dari Sekolah

  Yang Sama.

  Melaksanakan aktiviti

  Prasekolah di

  peringkat sekolah dan

  daerah

  Jurulatih Utama dari

  Daerah Lain

  Membantu

  melaksanakan aktiviti

  prasekolah di

  peringkat sekolah dan

  daerah

  Pegawai PKG

  Membantu

  melaksanakan aktiviti

  prasekolah di

  peringkat sekolah dan

  daerah.

  Pegawai di PPD

  Melaksanakan aktiviti

  Unit Prasekolah

  Pembantu

  Pengurusan Murid

  Urusan kelas dan

  murid

  Pembantu Tadbir

  Urusan kewangan

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  13/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah13

  10.0 PROSES KERJA GURU PRASEKOLAH

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.1

  MENYEDIAKAN RANCANGAN

  TAHUNAN

  Muka

  surat ini 1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG

  MELULUSKAN / DIRUJUKUNDANG-UNDANG

  / PERATURAN

  1Terima panggilan mesyuarat/bengkeldari PPD

  y PPD

  y Guru Besar

  y Guru Penolong Kanany Pekeliling

  Ikhtisas yangsedang berkuatkuasa

  2 Hadir mesyuarat / Bengkel

  3Mengadakan perbincangan untukmemilih dan menyusun temaberdasarkan KSPK

  4Memilih dan menyusun StandardPembelajaran berdasarkan KSPK

  5Merancang Tema MingguanBerdasarkan Standard Pembelajaran(RP Semester)

  6Merancang Jadual Waktu Kelas

  Prasekolah

  7Merancang Web Tema MengikutMinggu

  8Cetak dan dibukukan sebagai rujukanguru

  9Hantar 1 salinan ke PPD dan GuruBesar

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  14/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah14

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.2 MENYEDIAKAN RANCANGANHARIAN Mukasurat ini 1 / 1

  BIL PROSES KERJA

  PEGAWAI YANG

  MELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-

  UNDANG /

  PERATURAN

  1

  Menyediakan RPH berdasarkan

  jadual waktu dan Web Tema

  Mingguan

  y Guru Besar

  y Guru Penolong

  kanan

  y Pekeliling

  Ikhtisas yang

  sedangberkuat

  kuasa

  2

  Merancang aktiviti, strategi dan

  isi pembelajaran berdasarkan

  Standard Pembelajaran dan

  Tema

  3Menyediakan Rancangan

  Pengajaran Slot

  4Membina Bahan Bantu Mengajar

  yang Sesuai.

  5 Menyediakan lembaran kerja

  6

  Menanda borang Semakan

  Lembaran kerja mengikut

  tunjang

  7Cetak dan failkan rancangan

  pelajaran harian

  8Hantar rancangan pengajaranharian kepada GB untuk

  semakan dan pengesahan

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  15/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah15

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.3PELAKSANAAN PENGAJARANDAN PEMBELAJARANPRASEKOLAH

  Mukasurat ini

  1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1

  Menjalankan set induksimenggunakan kaedah menarik:

  y Boneka

  y Lakonan

  y Permainan

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yang

  sedangberkuatkuasa

  2

  Melaksanakan langkah-langkahpengajaran dan pembelajaranyang telah dirancang

  y Induksi

  y Langkah 1y Langkah 2y Penutup

  3

  Memberi latihan berdasarkan

  kemahiran yang diajary Lembaran kerja

  4

  Menilai keberkesanan sesipengajaran dan pembelajaranterhadap murid

  y Soal jawab

  y Perbualan

  5

  Membuat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan

  y Lembaran tambahan

  y Kuiz dan permainan

  6

  Membuat refleksi

  y Murid

  y Guru

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  16/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah16

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.4 MEMBUAT PENILAIAN MURIDMuka

  surat ini

  1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1

  Mengenalpasti murid yanghendak dinilai

  y pemerhatian

  y temubual

  y soal selidik

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2

  Memerhati pelakuan /tingkahlaku murid

  y Waktu pemerhatian

  y Tujuan permerhatian

  y Instrumen pemerhatian

  3

  Menentukan jenis rekod

  y rekod berterusan

  y anekdot

  y senarai semak

  4

  Membuat catatan danmelengkapkan rekod

  y sepanjang tempoh penilaian

  5 Kemaskini rekod

  y secara berterusan

  6Simpan di dalam fail peribadimurid

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  17/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah17

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Fungsi Utama 2.1 MERANCANG TAKWIM TAHUNANMuka

  surat ini1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Terima takwim sekolah, daerahdan negeri

  y Pegawai JPN

  y Pegawai PPD

  y Guru Besar

  y Guru Penolong

  Kanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2

  Membina takwim tahunanprasekolah selaras dengantakwim sekolah, daerah dannegeri

  3Memurnikan takwim yangdibina

  4Cetak dan pamerkan di papankenyataan kelas

  5Hantar salinan kepada GB danPPD

  6Melaksanakan aktiviti yangdirancang

  7Membuat laporan aktiviti yangtelah dilaksanakan

  8 Hantar laporan ke PPD

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  18/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah18

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Fungsi Utama 2.2PENGURUSAN SUKAN DANMOTIVASI MURID

  Mukasurat ini

  1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Terima arahan dariPPD/GB/GPK Kokurikulum.

  y Pegawai JPN

  y Pegawai PPD

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2Hadir mesyuarat penetapansyarat dan peraturanpertandingan di peringkat PPD

  3Buat perlantik jawatankuasapelaksana

  4Sediakan murid muridmengikut acara yangdipertandingkan

  5Laksanakan aktiviti yangdirancang

  6Adakan Mesyuaratpenambahbaikan

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  19/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah19

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Fungsi Utama 2.3 MERANCANG DAN MELAKSANAAKTIVITI REKREASI

  Mukasurat ini

  1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Menubuhkan jawatankuasalawatan

  y Pegawai JPN

  y Pegawai PPD

  y Guru Besar

  y Guru Penolong

  Kanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2 Merancang tempat dan tarikhlawatan

  3Mendapatkan maklumatterperinci tentang tempat yanghendak dilawati

  4Memohon kebenaran membuatlawatan dari PPD

  5Memberi taklimat kepada ibubapa dan mengedarkan suratkebenaran ibu bapa / penjaga

  6Menghantar surat maklumanke tempat lawatan

  7 Menguruskan pengangkutan

  8 Membuat lawatan

  9Menyediakan laporandokumentasi

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  20/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah20

  Proses Utama 3 PENGURUSAN MURID

  Fungsi Utama 3.1PERMOHONAN KEMASUKANMURID KE KELAS PRASEKOLAH

  Mukasurat ini

  1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Menerima surat arahan

  daripada PPD

  y Pegawai PPD

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y JawatankuasaPemilihan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2Mengiklankan pengambilanmurid

  3Memperbanyakkan danmengedar borang permohonan

  4Merekod borang permohonanyang dikembalikan

  5

  Memproses borang permohonan

  selepas tamat tarikh tutuppermohonan

  6Menyerahkan borangpermohonan kepada

  jawatankuasa pemilihan

  7Menghadiri mesyuarat

  jawatankuasa pemilihan

  8Menghantar surat jawapankepada ibu bapa

  9 Hantar laporan kepada PPD

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  21/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah21

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1

  Menyenaraikan pusatpembelajaran yangpembelajaran yang perludiwujudkan

  - Pusat Bahasa danKomunikasi

  - Pusat Kognitif- Pusat Kreativiti dan

  Estetika- Pusat Kemanusiaan- Pusat Kerohanian, Sikap

  dan Nilai.- Pusat Perkembangan

  Fizikaly Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2

  Menyediakan pelan lantai kelasprasekolah

  - Susunan meja muridmengikut kumpulan

  3

  Membuat susun atur perabotdan peralatan di setiap pusat

  - Rerabot

  (rak,kerusi,meja)- Peralatan/kelengkapan

  (buku,carta,kadbergambar,boneka,diorama,blok,puzzle,manik,tali,contohtelefon,VCD)

  Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA

  Fungsi Utama 4.1 MEWUJUDKAN SUASANA KELASYANG KONDUSIF

  Mukasurat ini

  1 / 2

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  22/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah22

  4

  Melabelkan pusat-pusatpembelajaran

  - Pusat Bahasa danKomunikasi

  - Pusat Kognitif

  - Pusat Kreativiti danEstetika

  - Pusat Kemanusiaan- Pusat Kerohanian, Sikap

  dan Nilai.

  - Pusat PerkembanganFizikal

  5

  Menyediakan risalah tentangperalatan dan fungsi setiappusat pembelajaran

  - Melabelkan namaperalatan- Fungsi peralatan

  6

  Memastikan keselamatan,kebersihan dan keceriaan setiappusat pembelajaran

  - Keselamatan peralatan- Kebersihan peralatan- Keceriaan pusat

  pembelajaran

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  23/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah23

  Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA

  Fungsi Utama 4.2MEWUJUDKAN PERSEKITARANPEMBELAJARAN LUAR BILIK

  DARJAH YANG SELAMAT

  Muka

  surat ini

  1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1

  Menyenaraikan lokasi untukP&P di luar kelas prasekolah

  - Padang- Taman permainan

  - Ruang main pasir- Ruang main air- Taman

  Sains/Bunga/Herba

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedang

  berkuatkuasa

  2Menetapkan lokasi setiapkawasan P&P yang dirancang

  3

  Memastikan semua peralatan dikawasan luar kelas berfungsidan selamat digunakan

  - Dalam kelas

  - Luar Kelas

  4Melaporkan kerosakan kepadapihak pentadbir

  5

  Melaporkan kerosakan barang/alatan kepada pihak pentadbir

  - Mengisi borangkerosakan

  6

  Melabelkan semua peralatan

  - Nama peralatan

  - Fungsi peralatan

  7

  Memastikan murid/ gurumenyimpan alatan di tempatyang betul dan berada dalamkeadaan baik.

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  24/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah24

  Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGANFungsi Utama 5.1

  MEMBUAT ANGGARANPERBELANJAAN

  Mukasurat ini

  1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Menyenaraikan semua barangkeperluan

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2 Membuat nota minta

  3 Berbincang dengan GB

  4 Mengisi borang pesanan

  5Terima barang dan rekoddalam buku stok

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  25/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah25

  Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN

  Fungsi Utama 5.2PENYELENGGARAAN KELASPRASEKOLAH

  Mukasurat ini

  1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Memeriksaan peralatan di luardan dalam kelas prasekolah darisemasa ke semasa

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2Menyenaraikan peralatan yangrosak

  3 Sediakan laporan kerosakan

  4Hantar laporan kepada pihakpentadbir

  5Simpan di dalam fail sebagairekod

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  26/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah26

  Proses Utama 6

  PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

  (PPM )

  Fungsi Utama 6.1 PEMBIMBING PPMMuka

  surat ini1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Menerima senarai tugas PPMdaripada GB

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2Memberi penerangan tentangtugas dan tanggungjawabkepada PPM

  3Membimbing PPM untukmelaksanakan tugasnya

  4

  Memastikan PPMmelaksanakan tugasnya danmenyemak laporan tugasanharian PPM

  5Mengesahkan tugas yang telahdilakukan oleh PPM

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  27/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah27

  Proses Utama 6

  PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (

  PPM )

  Fungsi Utama 6.2 MERANCANG MENUMuka

  surat ini1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Menyenaraikan cadanganmenu harian bersama PPM

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2 Menyusun jadual menu

  3Menyediakan resepi menu yangdipilih sebagai rujukan PPM

  4Serah resepi yang lengkap padaPPM

  5Pamerkan menu di tempatyang sesuai

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  28/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah28

  Proses Utama 7 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI

  Fungsi Utama 7.1 MENGURUSKAN HARI TERBUKAMuka

  surat ini1 / 1

  BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN /

  DIRUJUK

  UNDANG-UNDANG /

  PERATURAN

  1Merancang Hari terbukaPrasekolah mengikut takwimsekolah

  y Guru Besar

  y Guru PenolongKanan

  y PekelilingIkhtisas yangsedangberkuatkuasa

  2Memberi arahan kepada PPMuntuk menyediakan suratmakluman kepada ibu bapa

  3Berbincang dengan ibu bapatentang perkembangan murid

  4Menyerahkan buku rekod profilmurid kepada ibu bapa untukditandatangani

  5Simpan buku rekod profil yangdikembalikan oleh ibu bapa

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  29/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah29

  11.0 CARTA ALIR KERJA GURU PRASEKOLAH

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.1 MENYEDIAKAN RANCANGANPELAJARAN TAHUNAN Mukasurat ini 1 / 1

  Terima panggilan mesyuarat /bengkel dari PPD /GB

  Hadir Mesyuarat

  Mengadakan perbincanganUntuk memilih dan Menyusuntema berdasarkan KSPK

  Memilih dan menyusun StandardPembelajaran berdasarkan KSPK

  Merancang Tema Mingguanberdasarkan Standard Pembelajaran(RP Semester)

  Sesuai ?

  Tidak sesuai ?

  Merancang Jadual waktu KelasPrasekolah

  Merancang Web Tema MengikutMinggu

  Buat Pembetulan

  Cetak dan dibukukan sebagai

  rujukan guru

  Tamat

  Ya

  Mula

  Hantar salinan kepada Guru Besaruntuk semakan dan pengesahan

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  30/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah30

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.2 MENYEDIAKAN RANCANGANPELAJARAN HARIAN

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Menyediakan RPH berdasarkanjadual waktu dan web Tema

  Mingguan

  Merancang aktiviti, strategi dan isipembelajaran berdasarkanStandard Pembelajaran danTema

  Menyediakan RancanganPengajaran Slot

  Membina bahan Bantu Mengajaryang sesuai

  Menyediakan lembaran kerja

  Hantarkan kepada Guru Besaruntuk semakan dan pengesahan

  Tamat

  Mula

  Menanda borang semakan lembaranKerja Mengikut Tunjang

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  31/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah31

  Menjalankan set induksi

  Melaksanakan langkah-langkahpengajaran dan pembelajaranyang telah dirancang

  Memberi latihan berdasarkankemahiran yang diajar

  Menilai keberkesanan pengajarandan pembelajaran terhadap murid

  Membuat pemulihan, pengukurandan pengayaan

  Membuat refleksi

  Tamat

  Mula

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.3PELAKSANAAN PENGAJARANDAN PEMBELAJARANPRASEKOLAH

  Mukasurat ini

  1 / 1

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  32/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah32

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.4 MEMBUAT PENILAIAN MURIDMuka

  surat ini1 / 1

  Mengenalpasti murid yanghendak dinilai

  Memerhatikan pelakuan/tingkahlaku murid

  Menentukan jenis rekod

  Membuat catatan danmelengkapkan rekod

  Kemaskini rekod

  Simpan di dalam fail peribadi murid

  Tamat

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  33/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah33

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Fungsi Utama 2.1 MERANCANG TAKWIM TAHUNANMuka

  surat ini1 / 1

  Menerima takwim sekolah,daerah dan negeri

  Membina takwim tahunan prasekolahselaras dengan takwim sekolah,daerah dan negeri

  Memurnikan takwin yang dibina

  Cetak dan pamerkan di papankenyataan kelas

  Hantar salinan kepada GB dan PPD

  Melaksanakan aktiviti yangdirancang

  Tamat

  Membuat laporan aktiviti yang telahdilaksanakan

  Hantar laporan ke PPD

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  34/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah34

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Fungsi Utama 2.2MERANCANG SUKAN DANMOTIVASI MURID

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Menerima arahan daripada GB/GPK Kokurikulum

  Hadir mesyuarat penetapan syaratdan peraturan pertandingan diperingkat PPD

  Buat pelantikan jawatankuasapelaksana

  Sediakan murid mengikut acarayang dipertandingkan

  Laksanakan aktiviti yang dirancang

  Adakan mesyuaratpenambahbaikan

  Tamat

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  35/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah35

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Fungsi Utama 2.3MERANCANG DAN MELAKSANAAKTIVITI REKREASI

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Menubuh jawatankuasa lawatan

  Merancang tempat dan tarikh yangsesuai

  Mendapatkan maklumatterperinci tentang tempat yanghendak dilawati

  Memohon kebenaran membuatlawatan daripada PPD

  Memberi taklimat kepada ibu bapadan mengedarkan surat kebenaranibu bapa / penjaga

  Menghantar surat makluman ketempat lawatan

  Tamat

  Menguruskan pengangkutan

  Membuat lawatan

  Menyediakan laporan dandokumentasi

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  36/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah36

  Proses Utama 3 PENGURUSAN MURID

  Fungsi Utama 3.1 PERMOHONAN MASUK MURID KEKELAS PRASEKOLAH Mukasurat ini 1 / 1

  Menerima surat arahan dariPPD/sekolah

  Mengiklan pengambilan murid

  Memperbanyakkan danmengedarkan borangpermohonan

  Merekod borang permohonan yangdikembalikan

  Memproses borang permohonanselepas tarikh tutup permohonan

  Menyerahkan borang permohonanyang lengkap kepada jawatankuasapemilihan

  Tamat

  Menghantar surat jawapan kepadaibu bapa

  Hantar laporan kepada PPD

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  37/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah37

  Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA

  Fungsi Utama 4.1MEWUJUDKAN SUASANA KELAS

  YANG KONDUSIF

  Muka

  surat ini

  1 / 1

  Menyenaraikan pusatpembelajaran yang perludiwujudkan

  Menyediakan pelan lantai kelasprasekolah

  Membuat susun atur perabot danperalatan di setiap pusat P&P

  Melabelkan pusat P&P

  Menyediakan risalah tentangperalatan dan fungsi setiap pusatpembelajaran

  Memastikan keselamatan,kebersihan dan keceriaan setiappusat pembelajaran

  Tamat

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  38/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah38

  Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA

  Fungsi Utama 4.2

  MEWUJUDKAN PERSEKITARAN

  PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAHYANG SELAMAT

  Muka

  surat ini 1 / 1

  Menyenaraikan lokasi untuk P&Pdi luar kelas prasekolah

  Menetapkan lokasi setiap kawasanP&P yang dirancang

  Memastikan semua peralatan dikawasan luar kelas berfungsi danselamat digunakan

  Melapor kerosakan kepada pihakpentadbir

  Melabelkan semua peralatan

  Tamat

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  39/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah39

  Menyenaraikan semua barangkeperluan

  Membuat nota minta

  Mengadakan perbincangandengan GB

  Setuju ?Tidak setuju

  Mengisi borang pesanan

  Terima borang dan merekod dalambuku stok

  Buat Pembetulan

  Tamat

  Ya

  Mula

  Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN

  Fungsi Utama 5.1 MEMBUAT ANGGARANPERBELANJAAN Mukasurat ini 1 / 1

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  40/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah40

  Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN

  Fungsi Utama 5.2PENYELENGGARAAN KELASPRASEKOLAH

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Memeriksa peralatan di luar dandalam kelas prasekolah darisemasa ke semasa

  Menyenaraikan peralatan yang rosak

  Membuat laporan kerosakan danmenghantar kepada pihak pentadbir

  Melapor kerosakan kepada pihakpentadbir

  Tamat

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  41/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah41

  Menerima senarai tugas PPMdaripada GB

  Menerangkan tugas dantanggungjawab yang mestidilaksanakan oleh PPM

  Membimbing PPM untukmelaksanakan tugasnya

  Sempurna ?Tidak sempurna

  Terima borang dan merekod dalambuku stok

  Buat Perbincangan

  Tamat

  Ya

  Memastikan PPM melaksanakantugasnya dengan sempurna

  Menyemak laporan tugasanharian PPM

  Mengesahkan tugas yang telahdilakukan oleh PPM

  Mula

  Proses Utama 6PENGURUSAN PEMBNATU PENGURUSAN MURID (PPM )

  Fungsi Utama 6.1 PEMBIMBING PPM Mukasurat ini

  1 / 1

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  42/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah42

  Proses Utama 6PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM )

  Fungsi Utama 6.2 MERANCANG MENU Mukasurat ini

  1 / 1

  Menyenaraikan cadangan menuharian bersama PPM

  Menyusun jadual menu

  Menyediakan resepi menu yangdipilih sebagai rujukan PPM

  Serah resepi yang lengkap kepadaPPM

  Tamat

  Pamerkan di tempat yang sesuai

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  43/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah43

  Proses Utama 7 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI

  Fungsi Utama 7.1 MENGURUSKAN HARI TERBUKAMuka

  surat ini1 / 1

  Merancang Hari TerbukaPrasekolah mengikut takwimsekolah

  Memberi arahan kepada PPM untukmenyediakan surat maklumankepada ibu bapa

  Mengadakan sesi perbincangandengan ibu bapa tentangperkembangan murid

  Menyerahkan buku rekod profil

  murid kepada ibu bapa untukditandatangani

  Tamat

  Simpan buku rekod profil yangdikembalikan oleh ibu bapa

  Mula

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  44/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah44

  12.0 SENARAI SEMAK GURU PRASEKOLAH

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.1MENYEDIAKAN RANCANGANTAHUNAN

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Terima panggilan mesyuarat / bengkel dariPPD

  2 Hadir Mesyuarat

  3

  Mengadakan Perbincangan Untuk

  Memilih Dan Menyusun Tema

  Berdasarkan KSPK.

  4Memilih Dan Menyusun Standard

  Pembelajaran Berdasarkan KSPK

  5Merancang Tema Mingguan Berdasarkan

  Standard Pembelajaran (RP Semester)

  6Merancang Jadual Waktu Kelas

  Prasekolah

  7 Merancang Web Tema Mengikut Minggu

  8Cetak Dan Dibukukan Sebagai Rujukan

  Guru

  9 Hantar 1 salinan ke PPD dan GB

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  45/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah45

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.2 MENYEDIAKAN RANCANGANHARIAN Mukasurat ini 1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1Menyediakan RPH berdasarkan jadual

  waktu dan Web Tema Mingguan

  2

  Merancang Aktiviti, Strategi Dan Isi

  Pembelajaran Berdasarkan Standard

  Pembelajaran Dan Tema

  3 Menyediakan Rancangan Pengajaran Slot.

  4Merancang Dan Membina Bahan Bantu

  Mengajar Yang Sesuai.

  5 Menyediakan Lembaran Kerja

  6Menanda Borang Semakan Lembaran

  Kerja Mengikut Tunjang

  7Cetak Dan Failkan Rancangan Pengajaran

  Harian

  8Hantar rancangan pelajaran harian kepada

  GB untuk semakan dan pengesahan

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  46/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah46

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.3PELAKSANA PENGJARAN DANPEMBELAJARAN PRASEKOLAH

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Menjalankan set induksi

  2Melaksanakan langkah-langkah pengjaran

  dan pembelajaran yang telah dirancang

  3Memberi latihan berdasarkan kemahiran

  yang diajar

  4Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan

  pembelajaran terhadap murid

  5Membuat pemulihan, pengukuhan dan

  pengayaan

  6 Membuat refleksi

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  47/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah47

  Proses Utama 1 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 1.4 MEMBUAT PENILAIAN MURIDMuka

  surat ini1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

  2 Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid

  3 Menentukan jenis rekod

  4Membuat catatan dan melengkapkan

  rekod

  5 Kemaskini rekod

  6 Simpan di dalam fail peribadi murid

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  48/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah48

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Fungsi Utama 2.1 MERANCANG TAKWIM TAHUNANMuka

  surat ini1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Terima takwim sekolah, daerah dan negeri

  2

  Membina takwim tahunan prasekolah

  selaras dengna takwim sekolah, daerah dan

  negeri

  3 Memurnikan takwim yang dibina

  4Cetak dan pamerkan di papan kenyataan

  kelas

  5 Hantar salinan kepada GB dan PPD

  6 Melaksanakan aktiviti yang dirancang

  7

  Membuat laporan aktiviti yang telah

  dilaksanakan

  8 Hantar laporan ke PPD

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  49/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah49

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

  Fungsi Utama 2.2PENGURUSAN SUKAN DANMOTIVASI MURID

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1Terima arahan dari PPD / GB / GPK

  Kokurikulum

  2Hadir mesyuarat penetapan syarat dan

  peraturan pertandingan di peringkat PPD

  3 Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana

  4Sediakan murid mengikut acara yang

  dipertandingkan

  5 Laksanakan aktiviti yang dirancang

  6 Adakan mesyuarat penambaikan

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  50/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah50

  Proses Utama 2 PENGURUSAN KURIKULUM

  Fungsi Utama 2.3MERANCANG DAN MELAKSANAAKTIVITI REKREASI

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Tubuhkan jawatankuasa lawatan

  2 Merancang tempat dan tarikh lawatan

  3Dapatkan maklumat terperinci tentang

  tempat yang hendak dilawati

  4Memohon kebenaran membuat lawatan

  dari PPD

  5 Memberi taklimat kepada ibu bapa

  6Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa /

  penjaga

  7Menghantar surat makluman ke tempat

  lawatan

  8 Menguruskan pengangkutan

  9 Membuat lawatan

  10 Menyediakan laporan dan dokumentasi

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  51/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah51

  Proses Utama 3 PENGURUSAN MURID

  Fungsi Utama 3.1PERMOHONAN KEMASUKANMURID KE KELAS PRASEKOLAH

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Terima surat arahan daripada PPD

  2 Mengiklankan pengambilan murid

  3Memperbanyakkan dan mengedarkan

  borang permohonan

  4Merekod borang permohonan yang

  dikembalikan

  5Memproses borang permohonan selepas

  tamat tarikh tutup permohonan

  6Menyerahkan borang permohonan kepada

  jawatankuasa pemilihan

  7Menghadiri mesyuarat jawatankuasa

  pemilihan

  8Menghantar surat jawapan kepada ibu

  bapa

  9 Hantar laporan kepada PPD

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  52/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah52

  Proses Utama 4 PENGURUSAN PRASARANA

  Fungsi Utama 4.1MEWUJUDKAN SUASANA KELASYANG KONDUSIF

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1Menyenaraikan pusat pengajaran dan

  pembelajaran yang perlu diwujudkan

  2 Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah

  3Membuat susun atur perabot dan peralatan

  di setiap pusat

  4 Melabelkan pusat-pusat pembelajaran

  5Menyediakan risalah tentang peralatan dan

  fungsi setiap pusat pembelajaran

  6Memastikan keselamatan, kebersihan dan

  keceriaan setiap pusat pembelajaran

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  53/64

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  54/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah54

  Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN

  Fungsi Utama 5.1MEMBUAT ANGGARANPERBELANJAAN

  Mukasurat ini

  1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Menyenaraikan semua barang keperluan

  2 Membuat nota minta

  3 Berbincang dengan GB

  4 Mengisi borang pesanan

  5 Terima barang dan rekod dalam buku stok

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  55/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah55

  Proses Utama 5 PENGURUSAN KEWANGAN

  Fungsi Utama 5.2PENYELENGGARAAN KELAS

  PRASEKOLAH

  Muka

  surat ini

  1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1Memeriksa peraltan di luar dan di dalamkelas prasekolah dari semasa ke semasa

  2 Menyenaraikan perlatan yang rosak

  3 Menyediakan laporan kerosakan

  4 Hantar laporan kepda pihak pentadbir

  5 Simpan di dalam fail sebagai rekod

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  56/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah56

  Proses Utama 6PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM )

  Fungsi Utama 6.1 PEMBIMBING PPMMuka

  surat ini1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Menerima senarai tugas PPM daripada GB

  2Memberi penerangan tentang tugas dantanggungjawab kepada PPM

  3Membimbing PPM untuk melaksanakan

  tugasnya

  4 Memantau pelaksanaan tugasan PPM

  5 Menyemak laporan tugasan harian PPM

  6Mengesahkan tugas yang telah dilakukanoleh PPM

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  57/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah57

  Proses Utama 6PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM )

  Fungsi Utama 6.2 MERANCANG MENUMuka

  surat ini1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1Menyenaraikan cadangan menu harianbersama PPM

  2 Menyusun jadual menu

  3Menyediakan resepi menu yang dipilih

  sebagai rujukan PPM

  4 Serah resepi yang lengkap pada PPM

  5 Pamerkan menu di tempat yang sesuai

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  58/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah58

  Proses Utama 7 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI

  Fungsi Utama 7.1 MENGURUSKAN HARI TERBUKAMuka

  surat ini1 / 1

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1Merancang Hari Terbuka Prasekolahmengikut takwim sekolah

  2Memberi arahan kepada PPM untukmenyediakan surat makluman kepada ibubapa

  3Berbincang dengan ibu bapa tentang

  perkembangan murid

  4Menyerahkan buku rekod profil muridkepada ibu bapa untuk ditandatangani

  5Simpan buku rekod profil yangdikembalikan oleh ibu bapa

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  59/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah59

  13.0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN FAIL MEJA

  13.1 Mematuhi Akta, surat Pekeliling dan Surat siaran KPM.

  13.2 Menggunakan Panduan Mengurus Progrm dan Aktiviti yang dikeluarkan oleh

  KPM atau agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan oleh KPM.

  13.3 Menggunakan Prosedur kualiti berasaskan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

  9001:2000 yang diwujudkan oleh Jabatan Pelajaran Selangor.

  13.4 Menggunakan Buku Panduan membuat kertas konsep atau cadangan dan

  Panduan Penyediaan Laporan yang dikeluarkan ole h Jabatan Pelajaran Selangor.

  13.5 Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secara rasmi dari

  semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran KPM.

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  60/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah60

  14.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING FAIL MEJA

  BIL SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING

  1 AKTA PENDIDIKAN 1996 YANG BERKAITAN

  2 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 9 TAHUN 2010

  3 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 3 TAHUN 1999

  4 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 8 TAHUN 2010

  5

  6

  7

  8

  9

  10

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  61/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah61

  15.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNA FAIL MEJA

  BIL SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNA

  1 NOTA MINTA

  2 BORANG KEROSAKAN

  3 BORANG SENARAI SEMAK

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  62/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah62

  16.0 NORMA KERJA KETUA UNIT PRASEKOLAHIa merupakan jangka masa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah

  ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

  Bil Jenis KerjaMasa

  Diambil% setahun

  ( % )

  Jumlah UnitYang BolehDijalankan

  DalamSetahun

  (hari)

  1 Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan 7 17

  2 Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian 15 36

  3Pelaksanaan Pengajaran dan PembelajaranPrasekolah

  32 77

  4 Membuat Penilaian Murid 10 24

  5 Merancang Takwim Tahunan 2 5

  6 Pengurusan Sukan dan Motivasi Murid 5 12

  7 Merancang dan melaksanakan aktiviti rekreasi 4 9

  8Permohonan Kemasukan Murid ke KelasPrasekolah

  2 5

  9 Mewujudkan suasana kelas yang kondusif 5 12

  10Mewujudkan persekitaran pembelajaran luarbilik darjah yang selamat

  3 7

  11 Membuat anggaran perbelanjaan 3 7

  12 Penyelenggaraan kelas prasekolah 2 5

  13 Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid 5 12

  14 Merancang Menu 2 5

  15 Menguruskan Hari Terbuka 3 7

  100 240

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  63/64

  FAILMEJA

  GuruPrasekolah63

  17.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI FAIL MEJAJawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang -kurangnya untuk tempoh

  (6) bulan;

  NamaPegawai : FAZLIANABTMUSTAFAKAMAR

  Jawatan : GURUPRASEKOLAH

  Bil NamaJawatankuasa

  Kekerapan

  MesyuaratSetahun

  Jenis Keanggotaan

  1 JawatankuasaKurikulumSekolah 5 Setiausaha

  2 JawatankuasaPemilihanMurid 2 Setiausaha

  3 JawatankuasaPewaris 5 Setiausaha

  4 JawatankuasaHal Ehwal Murid 3 AJK

  5 JawatankuasaKo-KurikulumSekolah6

  AJK6

  JurulatihUtamaKurikulumPrasekolahKebangsaan

  5JurulatihUtama

  7JawatankuasaMajlis PemuafakatanPrasekolahDaerah

  8Ahli

  8

  9

  10

 • 8/4/2019 Fail Meja prasekolah

  64/64

  18.0 SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJAPegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang

  disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

  Nama : AISHAH BT SAMSUDDIN

  Jawatan : GURU PRASEKOLAH

  Tarikh :

  Bil Tugas Harian Catatan