Fakta om fornybar energi og kraftforedlende industri - Nordland 2014

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Fakta om fornybar energi og kraftforedlende industri - Nordland 2014

 • FAKTAOMFORNYBARENERGIOGKRAFTFOREDLENDEINDUSTRINORDLAND2014

 • 02

  Innhold03. Verdensrenesteindustri

  04. FaktaomdenkraftforedlendeindustrieniNordland

  06. Nyeindustriellemuligheter

  08. Faktaomdenfornybare energisektoren

  10. Potensialformerfornybarenergi

  12. konomiskenkkeltall

  16. Viktigearbeidsplasser

  18. ZERO Enfremoverlentogpositivindustri

  20. SKS Forsynerindustrienmedrenenergi

  22. ELKEMSALTENVERK Miljlederisilisiumindustrien

  24. CELSAARMERINGSSTL Verdensrenestestlverk

  26. FESILRANAMETALL Varmeroppbyen

  27. GLENCOREMANGANESE Gjenvinninggirkonomiskgevinst

  28. NORWEGIANCRYSTALS NyoptimismeiGlomfjord

  30. YARAGLOMFJORD Miljtiltakbedrerbunnlinja

  32. ALCOANORWAY InnovasjonerendelavvrtDNA

  34. STATNETT NettutviklingNord-Norge

 • 03

  INNLEDNING

  Godogsikkertilgangpfornybarenergiharvrtenavgjrendefaktorforsamfunns-ogindustriutviklingeniNord-Norge.VissteduatEuropasogmuligensverdensfrstevannkraftverkbletattibruki1882pSenjensNikkelverkiHamnpSenja,ogatNorgesfrstekommunalekraftverkbletattibrukiHammerfestvedrsskiftet1890-91?Dengangensmanikkeforsegnoenannenanvendelseavstrmmenenntilbelysning.Utviklingengikkrasktvidere,ogindustrifylketNordlandvaretfaktum.

  Nordlanderidagenavlandetsallerstrsteprodusenteravvannkraft.Historisksettharvannkraftvrtenstorbidragsyteriforholdtilverdi-skapingenilandsdelen,ogmangekommunerhardrattnytteavsektorensgodelnnsomhet.Fornybarsektorenstrnoverfornoenspennendermedbdenyemuligheter,menogsstoreutfordringer.Denforestendeutbedringenavnettetkangigrunnlagforktkraftproduksjonogmereksport.ktfokuspmiljgevinstenevedbrukavfornybarenergikanogsgigrunnlagforetableringavnykraftforedlendeindustri.

  Detvarnettoppdestorevannkraftressursenesomlagrunnlagetforutbyggingenavdenstorekraftforedlendeindustrienviharifylket.DetstrsteeksportproduktetfraNordlandermetaller.I2013utgjordeeksportenavmetallerfraNordland12milliarderkroner.Deflestestrre industriprosesser innebrerutslippavklimagasser,mennrindustrienbenyttervannkraftsomhovedtenergikildeblireksport-produktetmermiljvennligenntilsvarendeprodukterprodusertvedhjelpavfossiltbrensel.Ienverdenmedktmiljfokusertilgangtilfornybarenergienkonkurransefremmendefaktorforindustrien.Reduksjonavklimagassutslippharblittethovedmlideflestelandsenergi-ogmiljpolitikk.Dennorskekraftforedlendeindustrienerkonkurranse-dyktigpflereomrder,ogsnrdetgjelderproduktivitet,energi-effektivitetogannenmiljteknologi.Samtidigstrdenkraftforedlendeindustrienoverforstoreutfordringer.Deninternasjonalekonkurransenerhard,noesomstillerkravtileffektivitet,kontinuerligteknologiskutviklingogkostnadskontroll.DenkraftforedlendeindustrieniNordlandharstorbetydningforkraftbalansenifylket.Kraftnettetilandsdeleneristorgradbygdopprundtdissestorforbrukerne.Medsittstoreogstabileforbrukavstrmbidrarindustrienbdetilenforutsigbarproduksjonavvannkraft,ogbelastninginettet.Iperiodermedgenerelthytstrm-forbruk(somforeksempelvedkuldeperioder)kanindustrienbidratilstabilitetinettetgjennomreduseresinproduksjon.

  IFaktaomfornybarenergiogkraftforedlendeindustriiNordlandbelyservidetstoreomfangetavfornybarenergiressursersomvihartilgjengeligiNordland,oghvordandenkraftforedlendeindustrienbenyt-terdenneenergien.Hvordanserfremtidenutfordissenringene?Hvorliggermuligheteneoghvaerutfordringene?Gjennomstatistikkerogintervjuermedviktigeaktrerskervibesvaredissesprsmlene.Kompetanseogmiljerandreviktigesidersomrapportenbelyser.

  DeterKunnskapsparkenBodASsomharutarbeidetdennerap-portenpoppdragfrastyringsgruppentilIndeksNordland.

  Godlesing!

  Verdens renesteindustri

 • 04

  Kraftforedlendeindustrierindustrivirksomhetmedethytforbrukavelektriskkraft,oghvorkraftkostnadenestrforenbetydeligandelavproduksjonskostnadene.I2013varNord-landNorgesfjerdestrsteindustrifylke.Omtrent55prosentavalleksportfrafylketkommerfradenkraftforedlendeindus-trien.EksportenfradenneindustrieniNordlandvari2013hele12milliarderkroner.

  Denkraftforedlendeindustrienbidrarsterkttilverdiskapingen,bdemltieksportomsetning,isysselsettingogikkeminstiforholdtilskapegodemiljerforinnovasjonogteknologi-utvikling.HovedproduktenetilprosessindustrieniNordlanderaluminium,armeringsstl,sement,ferrosilisium,mangan-legeringer,silisiummetall,mikrosilicaoggjdsel.Nestenaltsomproduseresblireksportert.

  Fokuspmiljogmiljteknologisamteffektivisering,gjratdenkraftforedlendeindustrieniNordlandidagfremstrsomverdensledende.Kunnskap,effektivitetoglaveklimautslipperdefremstekonkurransefortrinnene.Itilleggtilvrestoreeksportrerskaperdissebedriftenegrunnlag forenstorgruppelokaleunderleverandrersomharspesialisertsegpproduserevarerfordenkraftforedlendeindustrien.

  Fakta om den kraftforedlende industrien i Nordland

  Brytingavmetallholdigmalm

  Brytingogbergverksdriftellers

  Produksjonavandreikkemetallholdigemineralprodukter

  Produksjonavgummi-ogplastprodukter

  Produksjonavmetaller

  Produksjonavkjemikalerogkjemiskeprodukter

  IDENNERAPPORTENERKRAFTFOREDLENDEINDUSTRIBEDRIFTERSOMDRIVERINNENFORFLGENDEBRANSJER

  BRNNYKALKBrnny Kalk AS leverer rstoffet kalk-stein/kalkspat til Hustadmarmor, samtjordbrukskalkogkalksingeltillandbruketpSr-Helgeland.rligproduseresdetomlag2millionertonnkalkstein.

  GLENCOREMANGANESENORWAYGlencoreManganeseNorwayproduserermanganlegeringeritosmelteovnermedenkapasitetp120000tonniret.

  FESILRANAMETALLFESILRanaMetallASprodusererferro-silisiumitosmelteovner.rskapasitetenerpdryt105000tonnFeSi.FeSibenyt-tessomtilsetningsmaterialevedstl-produksjon.Etviktigbiproduktersilicasomselgestilsementindustrien.

  CELSAARMERINGSSTLCelsa Armeringsstl er Nordens enesteprodusent av armeringsstl. Stlet somproduseres gjenvinnes av jern- og stl-skrap, og selskapet fremstr i dag somet av verdens reneste stlverk. Produks-jonskapasitetenerpca.1milliontonn istlverketog550000tonnivalseverket.

 • ALCOAMOSJENAlcoaprodusererplanvalsedeprodukter,hardestpelegeringerogstpteproduk-tertilbilindustrien,festesystemer,pre-sisjonsstpegods,bygningssystemer-itilleggtilsinekspertiseiandrelettmet-allersomtitan-ognikkelbasertesuper-legeringer.rligproduseresomlag188000tonnprimraluminium.

  05

  YARANORGEASGLOMFJORDFABRIKKERYaras produksjonsanlegg i Glomfjorder verdens nordligste gjdselfabrikk,produksjoneni2012var726000tonn.

  RANAGRUBERMINERALRanaGruberMineralAS levererulikespesialproduktertilblantannetallmennteknisk anvendelse, pigmentering ogmagnetiskeforml.Produktenesomtil-bysmarkedet,erbasertpselskapetsegnerstoffer,somblirforedlet,tilpassetogeksporterttilkunderoverheleverden.RanaGruberMineral:rligproduksjonvari20133,85millionertonnjernmalm.

  NORCEMSEMENTFABRIKKNorcemKjpsvikerverdensnordligstesementfabrikk.Produksjonskapasitetener 550.000 tonn sement og klinker.Utgangspunktetforsementproduksjonerkalkstein.

  ELKEMASAVDSALTENVERKElkemSaltenVerkeretavverdensstrsteogmestmodernesilisiumverk.ElkemSaltenhartresmelteovnerforferrosilisium,silisiummetallogmicrosilica.Verketharenkapasitetp65000silisiumog10000tonnferrosilisiumiret.

  KILDETILKUNNSKAPOMKRAFTFOREDLENDEINDUSTRINorsk Industri arbeider for konkurransedyktige rammebetingelserfor industriellvirksomhet iNorge.NorskIndustriorganiserer2550bedriftermedomlag130000ansattespredtoverheleNorge.

  www.norskindustri.no

 • 06

  Nye industrielle muligheter

  DenkraftforedlendeindustrieniNordlandharenrligeksportpmerenn12milliarderkroner.Denneindustriennyttiggjrsegavlandsdelensstorefornybareenergiressursertilmetallproduksjonogkjemiskprosessindustri.Tilgangentilfornybarenergi,itilleggtilhykompetanseerdeallerviktigstekonkurransefortrinnene.Dekraftforedlendebedrifteneersvrtkostnadseffektive,ogharvrtiforkantmednyteknologi.Detteforkebrukenavresirkul-ertrstoff,menogsforredusereenergiforbruk,ogskapeenrenereproduksjon.Landsdeleneksportererstoremengderjern-malmogtarutstoremengdermineralersomerndvendig iproduksjonsprosessene.Itilleggimporteresstorekvantarstofftildekraftforedlendebedriftene.PotensialetforatenstrredelavverdensproduksjonenfrakraftforedlendeindustriifremtidenskalforegiNordlanderstort.

  Verdensbefolkningkerraskt,ogbehovetfordeviktigemetalleneogkjemiproduktenesomproduseresiNordlandker.Betydnin-genkerogsfordieksisterenderessurseriandredeleravverdengradvistarslutt.Detertilgangenpstabil,renogrimeligkraft,rentogkaldtvannsamtpersonellmedriktigkompetansesomgirgrunnlagfordenkraftforedlendeindustrien.Andreeuropeiskeland,samtlandsomUSAogKinaharenstorjobbforansegmedbyggeomenergisystemenesinetilblimerutslippsfrieovertid.Norgemedsitteffektivekraftsystembasertpfornybarkraftvilimangerfremovervremerkonkurransedyktigogdermedmerattraktivforkraftforedlendeindustri.Datasenterindustrienereteksempelpenglobalkraftforedlendeindustrisomerivekst,oghvorNordlandburdevreetattraktivtlokaliseringssted.Fremtidigpotensialhengernrtsammenmedtilgangenpenergi.Energi-produksjonenfravannkraftkankemedmerenn30prosentgjen-nometableringavsmkraftognyestrrevannkraftanlegg.DestoregassressursenesomtasopputenforHelgelandogHammerfesterikketattibruksomenergikildeikraftforedlendeindustri.EtnytteffektivtlinjenettsomdekkerNord-Norgeerpbegynt,samtkttransportkapasitetgjretableringavnyekraftforedlendebedriftermulig.Landsdelenskraftforedlendebedriftererlangtfremmeiinnfringavnyteknologiforenergikonomisering.

  EnfremtidigutbyggingavvindkraftogstrrelinjekapasitettildetnordligeSkandinaviaograsktkendeuttakavmineraleriSverigeogiNorge,vilytterligerekepotensialetforvekst.Kombinasjonenkompetanse,energi,mineralressurser,havnerogrelativnrhet

  tilEuropeiskemarkedergjrNordlandtiletattraktivtproduks-jonssted.Nord-Norgeutgjrettyngdepunktinorskproduksjonavmalmerogindustrimineraler.IrenefremoverliggerdetstoremuligheterinnenforproduksjonavjernframalmforekomsteriNord-Norge,videreforedlingavsvenskjernmalm,ktproduks-jonavaluminium,kningidensilisiumbaserteproduksjonen,ogpetrokjemiskproduksjon.

  Nord-NorgestridagforhalvpartenavuttakavmineralerfraNorge.Deterpvistenrekkefor