FEP SZANSA DLA MLODEJ SZTUKI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ART, STUDENTS, PAINTING

Text of FEP SZANSA DLA MLODEJ SZTUKI

 • Szansa dla modej sztuki

  Program stypendiw pomostowychSzansa dla modej sztukiProgram stypendiw pomostowych

 • PROGRAM STYPENDIW POMOSTOWYCH......zosta zainicjowany w 2002 r. przez Polsko- Amerykask Fundacj Wolnoci w odpowiedzi na powany problem spoeczny, jakim jest dua dys-proporcja w dostpie do studiw midzy modzie mieszkajc na wsi i w miastach. Dla wielu modych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warun-kw materialnych ich rodzin, prg szkoy wyszej jest nie do przekroczenia.Program uatwia uzdolnionej modziey z maych miast i wsi, w tym z terenw popegeerowskich, pod- jcie decyzji o kontynuacji nauki na wyszych uczel-niach poprzez stworzenie moliwoci uzyskania sty- pendium na I rok studiw. Na kolejnych latach pomoc stypendialna adresowana jest do modziey osiga-jcej dobre wyniki w nauce.

  Fundatorzy Obok Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, Program wspfinansuj: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jan Kantego Steczkowskiego, Fundacja Orange, Akademia Szkole i Kompetencji, Fun- dacja Wspomagania Wsi a take koalicja lokal- nych organizacji pozarzdowych wsppracujcych z Fundacj im. Stefana Batorego i Akademi Roz- woju Filantropii w Polsce oraz wyonionych w kon- kursie Dyplom z Marze. Program jest realizowany przy wsppracy Agencji Nieruchomoci Rolnych.Administratorem Programu jest Fundacja Eduka-cyjna Przedsibiorczoci.Poza stypendium na I rok studiw, uczestnicy Pro-gramu, osigajcy dobre wyniki w nauce, mog ubie- ga si o nastpujce stypendia: stypendium na II rok studiw (konkurs Prymus) stypendium dla studentw III lub IV roku studiw (na wybranych kierunkach) stypendium Studiuj za granic dla osb zakwa- lifikowanych do programu wymiany studentw So- krates/Erasmus stypendium jzykowe dla uczestnikw Programu, ktrzy chc poprawi swoje kompetencje jzykowe stypendium doktoranckie W 8. edycjach Programu, przyznano ju ponad 12.000 stypendiw, w tym 9.500 na I rok studiw.

  strona Programu www.stypendia-pomostowe.pl

 • Szansa dla modej sztuki

  Program stypendiw pomostowychSzansa dla modej sztuki

 • Szansa dla modej sztuki

 • d 2010

  Copyright by Fundacja Edukacyjna Przedsibiorczoci(Educational Enterprise Foundation)ul. Sterlinga 27/29, 90-212 dtel. (42) 632 59 91, 631 95 58, tel./fax 630 27 81e-mail: fep@fep.lodz.pl

  Druk: drukarnia OLTOMOpracowanie graficzne, skad, prepress:MOST agencja reklamowa

  Na okadce wykorzystano fragmenty obrazw:

  Martwa natura, Magdalena Joanna PiaszczykTo nie tak jak myslisz kotku, Emilia WojszelSzczecin Dbie, Przemysaw KlimekMartwa natura z waz, Magorzata ZembkoAkt 1, Marek Pankanin

 • Szansa dla modej sztukiProgram stypendiw pomostowych

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  9

  Leonardo Da Vinci powiedzia: Pikno rzeczy miertelnych przemija, lecz nie pikno sztuki.

  W czasach wspczesnych, sztuki pikne to przedmiot kilkuletnich studiw obejmuj-cych takie dziedziny, jak malarstwo, rzeba, rysunek, grafika i kompozycja, ale rwnie wspczesne media i technologie fotografia, video art, grafika komputerowa i multi- media. Przedmiotom praktycznym towarzysz przedmioty teoretyczne historia sztuki, filozofia i estetyka. Absolwenci zajmuj si nie tylko sztuk dla sztuki, ale rwnie sztu- k projektow i designem w bardzo wielu dziedzinach wspczesnej komunikacji wizu- alnej i kreacji projektowej. Droga utalentowanych artystycznie modych ludzi do uzys- kania dyplomu magistra sztuki, to czsto wielka determinacja i wiele wyrzecze. Studio- wanie na wyszych uczelniach artystycznych wie si take z dodatkowymi kosztami. Dlatego Program Stypendiw Pomostowych zainicjowany i finansowany przez Polsko- -Amerykask Fundacj Wolnoci od omiu lat daje modym uzdolnionym ludziom ze wsi i maych miast wsparcie w rozwijaniu talentw, realizacji marze w ich deniu do zdobycia wyszego wyksztacenia. Partnerami Programu s: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Orange, Fundacja Wspomagania Wsi, Akademia Szkole i Kompetencji, Agencja Nieruchomoci Rolnych oraz koalicja pozarzdowych organizacji lokalnych. Dziki hojnoci Fundatorw Programu moliwe byo ufundowanie ju ponad 12 000 stypendiw dla wymagajcych szczeglnego wsparcia zdolnych i ambitnych modych ludzi, studiujcych na wszystkich kierunkach, w tym take artystycznych.Od omiu lat kadego roku w padzierniku spotykaj si stypendyci Programu Sty-pendiw Pomostowych. Przy okazji spotkania w 2009 roku zorganizowana zostaa wystawa prac artystycznych piciu naszych stypendystw. Wydawnictwo, ktre ma-my przyjemno odda w Pastwa rce, prezentuje ich prace z dziedziny: malarstwa, rzeby i fotografii.

  Fundacja Edukacyjna Przedsibiorczoci Realizator Programu

  Szansa dla modej sztuki

 • Magdalena Joanna Piaszczyk

  urodzia si 25 lutego 1988 r. w Grkach Wielkich (koo Cieszyna). W 2007 roku ukoczya cieszyskie Liceum Oglnoksztacce im. Antoniego Osuchowskiego. Obecnie studiuje na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, na trze- cim roku malarstwa, ze specjalnoci grafika uytkowa i na pierwszym roku ar- chitektury. Obrazy i fotografie przedstawiaj cz zabudowa dawnej fabryki Schindlera w Krakowie. Ukazuj relacje czowieka i przestrzeni, wiata i architektury.

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  11

  Magdalenia Joanna PiaszczykCzowiek, wiato, architektura fotografia, 2009

 • Magdalenia Joanna PiaszczykCzowiek, wiato, architektura

  fotografia, 2009

  Prog

  ram

  sty

  pend

  iw

  pom

  osto

  wyc

  h

  12

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  13

  Magdalenia Joanna PiaszczykCzowiek, wiato, architektura fotografia, 2009

 • Magdalenia Joanna PiaszczykFabryka 1

  olej na ptnie, 2009

  Magdalenia Joanna PiaszczykJaEgontechnika mieszana na ptnie, 2009

  Magdalenia Joanna PiaszczykFabryka 2

  olej na ptnie, 2009

  Magdalenia Joanna PiaszczykMartwa naturaolej na ptnie, 2009

  Prog

  ram

  sty

  pend

  iw

  pom

  osto

  wyc

  h

  14

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  15

  Magdalenia Joanna PiaszczykPrzerwaolej na ptnie, 2009

 • Emilia Wojszel

  Studentka Akademii Sztuk Piknych w Gdasku, specjalno: wydruk cyfrowy. Formy aktywnoci twrczej: malarstwo sztalugowe, rysunek, instalacja, wydruk cyfrowy, obiekt malarski, billboard. W swoich pracach podejmuje takie zagadnie- nia jak rozprawka z mitem o kobiecej intuicji czy prba zmierzenia si z duch- em historii, czasu, patriotyzmu, polskoci (zrealizowanie projektu Westerplatte).Ukoczya Liceum Plastyczne w Supralu, uczestniczya w wielu plenerach m.in. w Kazimierzu Biskupim oraz programach stypendialnych.

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  17

  Emilia WojszelKamille Claudell Akryl, spray, kola na ptnie, 2009

 • Emilia WojszelTo nie tak jak mylisz kotku

  Akryl, spray, kola na ptnie, 2009

  Prog

  ram

  sty

  pend

  iw

  pom

  osto

  wyc

  h

  18

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  19

  Emilia WojszelWesterplatte IAkryl, spray, kola na ptnie, 2009

  Emilia WojszelWestreplatte IIAkryl, spray, kola na ptnie, 2009

 • Emilia WojszelWesterplatte III

  Akryl, spray, kola na ptnie, 2009

  Prog

  ram

  sty

  pend

  iw

  pom

  osto

  wyc

  h

  20

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  21

  Emilia WojszelTools of punishment Akryl, spray, kola na ptnie, 2009

 • Magorzata Zembko

  urodzia si 12 marca 1987 r. w Biaymstoku. Ukoczya Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supralu ze specjalnoci tkanina artystyczna. Obecnie jest studentk III roku Akademii Sztuk Piknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni profesora Adama Wsiokowskiego na Wydziale Malarstwa.

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  23

  Magorzata ZembkoAutoportret ze zdjciaolej na ptnie , 2009

 • Magorzata ZembkoMartwa natura malowana czterema kolorami II

  olej na ptnie, 2009

  Prog

  ram

  sty

  pend

  iw

  pom

  osto

  wyc

  h

  24

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  25

  Magorzata ZembkoMartwa natura z wazolej na ptnie, 2009

  Magorzata ZembkoPracowniaolej na ptnie , 2008

 • Magorzata ZembkoDziewczyna z parasolk

  olej na ptnie, 2009

  Prog

  ram

  sty

  pend

  iw

  pom

  osto

  wyc

  h

  26

 • Szan

  sa d

  la m

  ode

  j szt

  uki

  200

  9

  27

  Magorzata ZembkoMichalinaolej na ptnie, 2009

 • Przemysaw Klimek

  urodzi si 1 lutego 1987 r. w Szczecinie. Obecnie student IV roku malarstwa na Warszawskiej ASP w pracowni prof. Mariana Czapli. W latach 1996-2006 sty- pendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 1998 r. otrzyma stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 2007 r. otrzyma nagrod dla najlepszego studenta po pierwszym roku na macierzystej uczelni oraz wyrnienie rektorskie. Bra udzia w licznych plenerach w kraju i za granic, m in. w Drenie, Komaczy, Tykocinie, Sulcinie, Kartuzach, Pyrzycach. Bra udzia w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granic, m in. Galeria nad Wis w Toru- niu, Galeria ABAKUS w Warszawie, Ksinica Pomorska oraz Muzeum Naro- dowe w S