Fert Strop i Omnia Sustav

  • Published on
    01-Dec-2015

  • View
    827

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

PowerPoint Presentation

FERT STROP I OMNIA SUSTAVIzradile: Kristina tefanec Ela Dvorak Kristina Paska

VELEUILITE U VARADINUSMJER:graditeljstvo, 3.godina (niskogradnja)STROPNE KONSTRUKCIJEStropne konstrukcije mogu biti razliitih vrsta i materijala Prema nainu izvedbe mogu biti u cijelosti izvedene na gradilitu, a mogu biti polumontane i montane Polumontanih stropova ima vie vrsta, a najvie se upotrebljava tzv. fert strop od armiranih predgotovljenih gredica od opeke Takoer se upotrebljavaju tanke polumontane armiranobetonske ploe, u graevinarstvu im je uobiajeni naziv omnia ploe ili filigran ploe i u upotrebi su dugi niz godina

Fert stropOmnia ploaFERT STROPNosiv je u jednom smjeru (smjer gredica)Sastoji se od: -predgotovljenih gredica od opeke armiranih uzdunom armaturom i RAN-om (reetkasti armaturni nosa)-stropne ispune od uplje opeke, najee su visine 14 ili 16 cm, a duljine 25 cm-tlane ploe najmanje debljine 4 cm i rebara koja se zajedno betoniraju na mjestu izvedbe stropa

FERT GREDICEGredice se proizvode u tvornici i nazivaju se fert grediceDuljina im se odreuje prema potrebi projektaPostavljaju se na jednakim osnim razmacima od 50 cmU fazi izvedbe podupiru se na razmaku od 150 cm (podupirai se skidaju nakon 14-28 dana)Ako strop treba preuzeti optereenje od pregradnog zida, tada se ispod pregradnog zida, a u njegovom pravcu, izvode dvije ili tri gredice jedna do druge

Popreno na gredice izvodi se rebro za ukruenje koje slui za jednolinu raspodjelu optereenja stropa na glavna rebra koja ine fert gredice i naknadno betonirani dio Rebra za ukruenja izvode se u debljini fert stropa kada je raspon stropa vei od 4 m

Kod raspona fert stropa 4-6 m izvodi se jedno rebro za ukruenje u sredini raspona, dok se kod raspona veih od 6 m izvode dva rebra za ukruenje u treinama raspona Rebra za ukruenje armiraju se uzdunom armaturom 410 ili 412 i poprenom u obliku spona promjera 6 mm na razmaku od 25 cmTlana ploa iznad stropnih ispuna armira se mreastom armaturom minimalno Q-131 (5, na svakih 15 cm) ili pojedinanim icama promjera 6 mm u dva meusobno okomita smjera na razmaku 25 cm

Fert stropovi se oslanjaju na nosive zidove ili grede Na nosivim zidovima izvode se horizontalni serklai koji su monolitno povezani sa stropnom konstrukcijom jer se betoniraju istovremeno, a armatura tlane ploe sidri se u serklae po cijelom opsegu stropa Obino se takvi stropovi izvode kao slobodno oslonjeni na dva leaja, a rjee kao kontinuirani nosaAko se izvode kao kontinuirani nosai potrebno je gornju zonu armirati armaturom za preuzimanje negativnog momenta savijanja, a dio raspona lijevo i desno od srednjeg leaja izbetonirati u punom presjeku bez ugradnje stropnih ispuna Kod prorauna nosivosti zidova zgrade na horizontalne sile valja voditi rauna o tome da polumontani stropovi optereuju samo one zidove koji im slue kao leaj jer vertikalno naprezanje poveava nosivost zidova na horizontalne sileOsim dimenzioniranja na moment savijanja, u statikim proraunima fert stropova provodi se jo i kontrola nosivosti na poprene sile te proraun veliine progibaPrema Eurokodu 2 progib stropne konstrukcije za kratkotrajno i dugotrajno optereenje ne smije biti vei od L/250 (L-raspon stropa)Nakon izvedbe pregradnog zida dodatni progib ne smije biti vei od L/500

PROIZVODNJA OPEKEProces proizvodnje zapoinje mijeanjem gline, pijeska i piljevine u omjeru 3:1:1Glina se najprije navlai, mijea i potiskuje u vakuum preu, iz pree izlazi beskonani trak koji se ree napetim icamaTakva sirova opeka se slae na vagone za suenje i otprema u suaru, suenje opeke odvija se u tunelskoj suari, a vri se vruim zrakom Vrijeme potrebno za prolazak robe kroz pe je 20-25 satiU fert gredicama koristi se armatura 8-12, a koristi se beton vrstoe C25/30

Postavljanje armaturne mree na fert stropPostavljanje stropne ispune IZVEDBA Gredice se polau na zavrni red nosivog zida na horizontalno poravnatu podlogu svjeeg morta debljine 1 cmOsni razmak gredica iznosi 60 cm to ubrzava gradnju, a ne umanjuje nosivostNalijeganje gredica na zid najmanje 12 cmToni osni razmak gredica najlake se postie postavljanjem stropne ispune na svakom kraju grediceOpenim elementima se zatim popunjava preostali meuprostor izmeu gredica i to u smjeru okomitom na postavljene grediceElementi stropne ispune ne smiju zadirati u nosivi zidProstor koji je preostao nakon slaganja stropne ispune i gredica, potrebno je popuniti gredicama na nain da se one sloe jedna do druge.Gredice slue umjesto oplate jer se opena ispuna ne smije i ne moe naslanjati na zidove, ve iskljuivo na gredice.

Izrada gredicaPostavljanje gredica

Podupiranje fert stropaBetoniranje fert stropa

OMNIA PLOETanke polumontane armiranobetonske ploe upotrebljavaju se prvenstveno za izvedbu meukatnih konstrukcija u visokogradnjama. U graevinarstvu im je uobiajen naziv omnia ploe ili filigran ploe i u upotrebi su dugi niz godina.

OMNIA PLOETanke betonske ploe uobiajene irine 220 cm, uobiajene debljine 5-6 cm, a mogu biti i deblje, duine prema potrebiOne zamjenjuju oplatu kod izvedbe armiranobetonskih ploa U njih se u predproizvodnji stavlja potrebna armatura, ostavljaju otvori ili kutije za instalacije koje dolaze u strop, na taj nain se ve u predproizvodnji obavi dobar dio posla na izvedbi meukatnih konstrukcijaNakon postave u konstrukciju zgrade izvri se dorada armature, instalacija i prodora kroz stropove i moe se pristupiti njihovom betoniranjuOsnovna armatura su MA mree, dodaju se RA ipke po potrebi i obavezno se postavljaju R-nosai na odreenom meusobnom razmaku kao osnovni konstruktivni elementi koji osiguravaju krutost omnia ploa u fazi proizvodnje, transporta, montae i ugradnje monolitnog betona na licu mjestaR-nosai se sastoje od dvije donje i jedne gornje uzdune ipke meusobno spojene u dvije ravnine rasporeenim dijagonalama, na taj nain ine prostornu reetku oblika obrnutog slova V

Prema debljini armiranobetonske ploe meukatne konstrukcije, odabiru se R-nosai po visini, a prema uvjetima oslanjanja kod transporta i izvedbe odreuju se dimenzije uzdunih ipki i dijagonalaDonje dvije ipke R-nosaa dopunjuju mreastu armaturu ploe iz statikog prorauna, a dijagonale R-nosaa osiguravaju spoj starog i novog betona, a i oslonac su zajedno s gornjom ipkom za gornju zonu armature iznad leaja

Meukatna armiranobetonska konstrukcija je spregnuta konstrukcija s mogunou noenja u oba smjera, izvodi se u ukupnoj visini (debljini) 10-30 cm, a sastoji se od: predhodno napravljene 4,5 - 8 cm debele armiranobetonske ploe, s ugraenom armaturom glavnog nosivog smjera laganih reetkastih nosaa od armaturnog elika (dijagonale R-nosaa osiguravaju sprezanje starog i novog betona) zavrnog sloja masivnog betona koji se izvodi na gradilituPROIZVODNJAArmatura: MA mree;RA ipke po potrebi i obavezno R-nosai na odreenom meusobnom razmaku (50 cm)R-nosai ine prostornu reetku obrnutog slova V ;(ipke RA 12, 14) povezane su dijagonalama ( 5) Zatitni sloj betona donje zone 4,0 cmPloe su od lakog betona gustoe 1000 kg/m3, koristi se beton vrstoe C25/30Dobiva se monolitna stropna konstrukcija, teine 250 do 320 kg/m2

Osnovna upotreba omnia ploa je u zgradarstvu gdje kao predgotovljeni elementi slue za izvedbu meukatnih konstrukcijaPredproizvodnja tih ploa organizirana je u proizvodnom pogonu, na elinoj staziStaza je optimalno opremljena za ugradnju armature (ablone koje osiguravaju preciznost ugradnje R-nosaa, mrea i ipki) i betona, postizanje vrstoe betona i njegu betona to osigurava kvalitetu proizvedenog elementa puno vie nego ostalog dijela armiranobetonske konstrukcije na samom gradilitu.U pogonu se proizvodnja izvodi na elinoj omnia stazi.Na stazi se postavljaju oplatne pregrade za oblikovanje betonski ploa minimalne debljine 8 cm i ablone za postavu armature. Pregrade se postavljaju u rasteru razmaka gornjih pojaseva nosaa i veliine konzole. Glavna poprena armatura kolnike ploe postavljena je na stazi isto kao da se ploa radi na licu mjesta u oplati. Armatura gornje i donje zone (ipke RA 12, 14) povezana su dijagonalama (5) u obrnutu prostornu V reetku (tzv. R-nosa), duine koliko je iroka kolnika ploa mosta. To je postignuto na taj nain da su upotrijebljeni R-nosai koji su u svom presjeku imali potrebnu armaturu prema projektu i na taj nain su zamijenili ipkastu armaturu u cijelosti. Nakon postave armature izbetonirane su parcijalno tanke ploe (8 cm) dodatno armirane sa R131 MA mreom. Proizvodnjom u pogonu na omnia stazi, opremljenoj vibratorima i zaparivanjem smo dobili kvalitetnu omnia plou ukupne irine mosta s ugraenom glavnom poprenom armaturom u gornjoj i donjoj zoni, izvedenim rubovima ploa i praznim prostorom iznad gornjeg pojasa nosaa, i to je vano u milimetar tono izvedenim zatitnim slojem, donje zone armature (slika 2.).PrimjerStropna konstrukcija se izvodi na montanim "OMNIA" ploama, proizvod Beton-Luko d.o.o. Te su ploe od lakog betona gustoe 1000 kg/m3, armirane reetkastim nosaima i armaturom donje zone. Debljine "OMNIA" ploa su 10 do 12 cm. Na gradilitu se postavlja armatura preklopa i gornje zone, te se betonira obinim betonom do pune debljine 16 do 20 cm. Debljine ploa odabiru se na temelju prorauna nosivosti. Na taj se nain dobiva monolitna stropna konstrukcija, teine 250 do 320 kg/m2. Prije montae armature umeu se razvodne kutije i svi potrebni otvori.

Montiranje stropnih omnia ploaPrimjer ponude Omnia ploeza sva optereennja do 15 KN / m2za raspone do 800 cmproizvodna irina 20 - 220 cmproizvodna debljina5 cmteina 125 / kg / m290,00 kn / m2do raspona od 4 m(GP KRK MONTANA GRADNJA)

PREDNOSTI OMNIA PLOA ploe se jednostavno i brzo prenose s deponija i direktno iz vozila postavljaju na objekt, mogua je proizvodnja u velikim serijama uz osiguranje odgovarajue kvalitete, osnovnu analizu mogue je ugraditi pri proizvodnji ploa u pogonu, ugradba dodatne armature jednostavna je i brza, jednostavna je ugradba instalacija prije betoniran