Fibonacijevi brojevi

 • View
  40

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fibonači, brojevi

Text of Fibonacijevi brojevi

 • FRAKTALNA MEHANIKA

  1

  LEKCIJA 7 Prof.dr uro Koruga

  7.1 FIBONAIJEVI BROJEVI

  Fibonai (Leonardo de Pisa, Fibonacci, 1170-1250)

  posmatrajui prirodni proces, raznoavanje zeeva, doao je do

  otkra jedne posebne klase brojeva, koji pripadaju skupovima

  brojeva (1.61803....) i (0.61803....). Ovo svoje saznanje

  publikovao je 1202. godine u knjizi Liber Abaci.

  Brojevi se mogu dobiti na i mogu se dobiti na vie

  naina , a mi emo ovde pokazati dva. Prvi je preko niza

  brojeva : 0,0!,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144........tako to se ovi

  brojevi satavljaju u odnos:

  0

  !0 0

  !0

  0

  1!0

  1 1

  1

  !0

  21

  2 5.0

  2

  1

  5.12

  3 666.0

  3

  2

  666.13

  5 6.0

  5

  3

  6.15

  8 625.0

  8

  5

  625.18

  13 615.0

  13

  8

  615.113

  21 619.0

  21

  13

  619.121

  34 617.0

  34

  21

  ........ ........

  61803.12

  15

  61803.0

  2

  15

  Drugi pristup je preko kvadratnih jednaina. Prva kvadratna jednaina

  012 xx ,

  dae reenja, x1= -1.61803 i x2=0.61803..., dok e kvadratna

  jednaina

  012 xx

  dati reenja x1= 1.61803 i x2= -0.61803... to daje etiri reenja:

  -,, -, to se moe grafiki predstaviti

  -

  -

  Leonardo de Pisa

  Fibonacci

  Fig.7.1: Shematski prikaz razmnoavanja

  zeeva i generisanje Fibonaijevih brojeva

  na bazi para brojeva (primena ovog zakona

  najedekvatnija je kod procesa i/ili sistema

  koji generiu parove.

 • 2

  Medjutim, Binet je uoptio Fibonaijev niz u formi

  to je predstavljeno na Fg. 7.2 .

  Fig.7.2 : Binetovo uopteneo reenje Fibonaijevijeve serije

  Ovo uoptenje daje reenje i za vrednosti x 0, u formi:

  Pored uoavanja fenomena razmnoavanja zeeva i formiranje

  potpuno novog sistema brojeva Fibonai je deo veliki doprinos

  matematici time to je indijsko-arabski system brojeva uveo u

  matematiku zapadne civilizacije.

  Od mnotva primera primene i realizacije zlatnog preseka na

  bazi Fibonaijevih brojeva ( raspored lia na granama drvea-

  princip minimum metanja,

  pirmida u Egiptu, hramova u

  antikoj Grkoj, proporcija

  ljudskog tela, periodnog

  sistema elementa, genetkog

  koda i dr. ) Paskalov trougao i

  ah su dava najelegantnija

  primera primene Fibonaijevih

  brojeva u matematicii i nuci

  generalno.

  Leonard of Pisa or Fibonacci played an important role in reviving ancient mathematics and made significant

  contributions of his own. Liber abaci introduced the Hindu-

  Arabic place-valued decimal system and the use of Arabic

  numerals into Europe.

 • 3

  Da to pokaemo na ahovskoj ploi, polazimo od opte poznate

  injenice da snaga svake figure zavisi od njene pokretljivosti po

  ahovskoj tabli.

  Dama je zato najjaa ahovska figura, jer moe sa svakog

  polja uiniti vie poteza nego bilo koja druga figura.

  Da bi se dobio numeriki

  izraz za snagu svake pojedine

  figure, moe se ovom

  problemu prii na sledei

  nain, sl.7.4:

  Slova , , ,S L T D

  oznaavaju redom: Skakaa,

  Lovca, Topa, Damu.

  Za svaku od tih figura

  iskoriena je samo etvrtina

  dijagrama, jer pozicije su iste

  u sva etri polja pa su isti

  brojevi u ostale tri etvrtine

  dijagrama simetrino

  rasporeeni.

  Ako sad sumu svih brojeva na itavoj tabli nazovemo

  potencijom figure kojoj ta suma pripada i oznaimo je

  odgovarajuim slovom, dobija se:

  S 336 , L 560 , T 896 , D 1456 .

  Lako se ouoava da je: D T L . to nije nita neobino, jer

  dama sadri u svom kretanju i poteze topa i poteze lovca.

  Meutim, vie iznenauje relacija T L S , koja

  omaoguava da se formiraju odnosi:

  : :D T T L i : :T L L S .

  Ako se ima u vidu da je:

  D T L i T L S ,

  Tada se dolazi do saznanja da su veliine , ,D T L i , ,T L S u

  relaciji preko ZLATNOG PRESEKA, jer

  D:T 1456:896 1.6...,

  T:L 896:560 1.6...,

  L:S 560:336 1.6..., .

  Sva tri odnosa podudaraju se tano na jednu decimalu,

  jer nisu uzeti u obzir peaci i kralj. Kada se sve to uzme u obzir i

  uvede korekcioni faktor za odnos Dama = Top-Lovac ( dama je

  jedna figura i stoji na jednom polju, a top i lovac su dve figure i

 • 4

  stoje na dva odvojena polja- situacija nije ista) dobija se da je

  potencija aha data kao reenje zlatnog preseka.

  Dodelite sada pojedinim organima ili funkcijama ljudskog organizma ahovsku figuru sa spekta fiziolokih

  aktivnosti, imajui u vidu da biomolekuli i organizam kao celina

  trebaju biti u harmoniji kao deo-celina.

  Tabela 7.2: Staja biomolekula (klatrina,mikrotubula i dr ) koji na

  osnovu svoje strukture imaju energetski zakon zlatnog preseka

  Pored toga treba imati u vidu da se svi brojevi

  dekadnog sistema mogu generisati iz i na sledei (ili neki

  drugi) nain: - = 1

  + 2 = 2

  2 + 2 = 3

  3 - 3 = 4

  ( +)2 = 5

  2(2 + 2) = 6

  4 + 4 = 7

  2(3 - 3) =8

  3(2 + 2)= 9

  2(( +)2) = 10

  5 - 5 = 11

  ...........

  6 +6 = 16

  .............

  (3 +3)2 = 20

  ...........

  to postavlja uzrono-posledino pitanje dekadnog sistema: da

  li se zlatni presek generie iz prirodnih brojeva, ili priroda koja

  radi po zakonu zlatnog preseka u naem umu generie dekadni

  broji sistem?

  Harmonizovani sitem na

  bazi I .

  Suncokret kao prirodno

  reenje harmonizacije

  strukturalno-energetsko-

  informacionih procesa

  koji daju (obezbeuju)

  harmnizovan odnos dela i

  celine.

 • 5

  7.2 SAVRENI BROJEVI

  Neki broj je savren ako je zbir njegovih inioca jednak njemu samom. Ovo je veoma vano prilikom izuavanja sistema, a jo vanije u inenjerskoj praksi prilikom odreivanja ustrojstva sistema. Stari Grci znali su za etiri savrena broja: 6, 28, 496 i 8128. nioci ova etiri broja su:

  Primeujemo da kod drugog, treeg i etvrtog savrenog

  broja postoji mesto asimetrije. Tako naprimer kod drugog

  savrenog broja posle 4 trebalo bi oekivati 8, ali to nije sluaj

  jer 8 nije inilac broja 28. Isto je kod treeg savrenog broja,

  posle 16 je 31 (a ne 32), odnosno kod etvrtog 64 i 127. Posle

  ovog jedininog pomaka na datim mestima sistem se simetrino

  udvostruava.

  Raunanje savrenih brojeva moe se vriti po dve formule

  2n-1(2n-1)

  2n (2n+1-1),

  a vrednosti su sistematizovane u tabeli 7.2.

  6 = 1 + 2 + 3

  28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

  496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248

  8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064

  Raunanje po formuli 2

  n-1(2

  n-1)

  Pro

  izvo

  d

  in

  ilac

  a

  Sav

  ren

  og

  b

  roja

  Raunanje po formuli 2

  n (2

  n+1-1) P

  roiz

  vo

  d

  in

  ilac

  a S

  avr

  enog

  bro

  ja

  0

  20-1

  (20-1)=1/2 x 0= 0

  ?

  20 (2

  0+1-1)=1 x 1= 1

  1(!)

  1

  21-1

  (21-1)=1 x 1= 1

  1

  1

  21 (2

  1+1-1)=2 x 3= 6

  61

  6

  2

  22-1

  (22-1)=2 x 3= 6

  61

  6

  22 (2

  2+1-1)=4 x 7= 28

  282

  784

  3

  23-1

  (23-1)=4 x 7= 28

  282

  784

  23 (2

  3+1-1)=8 x15=120

  1207

  3,583 1014

  4

  24-1

  (24-1)=8 x 15= 120

  1207

  3,583

  1014

  24 (2

  4+1-1)=16x31= 496

  4964

  6,052 1010

  5

  25-1

  (25-1)=16 x 31= 496

  4964

  6,052

  1010

  25 (2

  5+1-1)=32 x 63= 2016

  201617

  1,5 1056

  6

  26-1

  (26-1)=32 x 63=2016

  201617

  1,5 1056

  26 (2

  6+1-1)=64x127= 8128

  81286

  2,88 1023

  7

  27-1

  (27-1)=64x127= 8128

  81286

  2,88 1023

  27 (2

  7+1-1)=127x = 32512

  ....

  ...................................

  ..........

  ....................................

  ........

 • 6

  Do danas najvei poznati savreni broj otkriven je 2001

  godine i glasi:

  213466916(213466917 1),

  a broj ima 4 miliona cifara, to znai da bi nam trebala 1000 stranica knjige da ispiemo njegovu vrednost!

  7.3 SAVRENO-HARMONIZOVANI BROJNI SISTEMI

  Genetski kod je harmonizovani sistem (Lekcija 8) po

  zakonu zlatnog preseka. Ali, da li je on kao prirodan kod i

  savren? (potraite odgovor samostalno, a ako ne uspete

  nai e te reenje u Lekciji 13).

  Videli smo u poglavlju 7.2 da se svi brojevi dekadnog

  sistema mogu generisati na bazi i , to znai da je

  dekadni sistem harmonizovan sistem po zakonu zltnog

  preseka. Od svih do sada poznaih brojnih sistema jedino je

  Sumerski brojni sistem

  (heksadekadni) sinergetski

  savreno-harmonizovani. To je sistem po kome smo odredili

  skalu vremena i raunamo vrednosti vremena.

  Jedan obrt je podelje na

  24 jedinice, tako da 1/24

  jedinica u sebi sadri manju

 • 7

  jedinicu koja je 60 pu