Film Fotografija Virtuelna Umetnost

Embed Size (px)

Text of Film Fotografija Virtuelna Umetnost

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  1/14

  FILM, FOTOGRAFIJA, VIRTUELNAUMETNOST

  Doc. dr Violeta Zubanov

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  2/14

  Sinkretizam u umetnosti

  Sinkretizam podrazumeva spajanje,objedinjavanje razliitih anrova u jednoumetniko ostvarenje.

  Sinkretike umetnosti objedinjuju vierazliitih simbola izraavanja kao to su:

  Slika,

  Zvuk,

  Gluma,

  Re

  ...

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  3/14

  Novi naini komuniciranja

  XV vek oznaava poetak novog, liberalnijeg,komercijalnog, masovnog komuniciranja emu je

  doprinela pojava Gutenbergove tamparske prese.

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  4/14

  Druga polovina XIX veka je vremedefinitivnog primata novih formikomunikacije; dolazi do afirmacijegraanske demokratije, novina postaje

  roba (profit, sadraj, cena dostupnostsvima), tehniko-tehnoloka dostignua susve brojnija, obrazovanje postajeobavezno, dolazi do pojave filma krajemXIX veka, radija, televizije, interneta u XXveku.

  Masovno komuniciranje je jedan odnajznaajnijih, globalnih drutvenihfenomena XX veka (Radojkovi, 2005).

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  5/14

  Fotografija

  Fotografija (gr.photos+grafein) predstavlja samostalnuumetnost karakteristinu za savremeno drutvo, takoe

  oznaava i tehniku delatnost i umetniku disciplinu.Postala je deo svakodnevnog ivota obinog oveka, ali ijavnosti.

  Poreklo vodi od optike sprave o kojoj je pisao jo

  Aristotel cameraobscura, koja su od perioda renesansekoristili slikari i arhitekte kao pomo pri crtanju usledpotrebe za verodostojnou.

  Zasnovana na fenomenu svetlosti, fotografija se dobijadelovanjem svetlosti na povrinu koja je na svetlostosetljiva.

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  6/14

  Istorija fotografije

  kljune karakteristike fotografije su verodostojnost,

  autentinost i motiv, a vremenom se razvijala od crnobele preko fotografije u boji, pa do digitalne fotografije...

  1930. godine -prva kameramalog formata, Lajka.

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  7/14

  Vrste fotografije

  1. Evokativna fotografija najrasprostranjenija, belee

  se svakodnevne situacije, likovi, prostori;u direktnojvezi sa turizmom;

  2. Informativna motiv kao glavni izvor informacije,namera je da podui, informie, obznani (novinska,

  reklamna, modna, za razglednice, za obrazovnu inaunu primenu;

  3. Kreativna (umetnika fotografija) - umetnik dajesvoje subjektivno vienje ljudi, dogaaja, prostora

  mrtva priroda, pejsai, aktovi..

  4. Socijalna fotografija nastaje u Nemakoj i motiv su

  prizori iz ivota obinog oveka; kasnije fotografijaulazi u galerije, muzeje, prouava se i na

  univerzitetima.

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  8/14

  Turistika prezentacija fotografije

  Za turizam su znaajne sve vrste fotografijejer omoguavaju komunikaciju izmeu turistei turistikog mesta (Tomka, 2005).

  Turisti su najbrojniji korisnici savremenih

  fotografskih ureaja, belee uspomene, lica,mesta - evokativna fotografija);

  Razglednice, vodii, plakate, prospekti...-informativna fotografija;

  Fotografija kao umetniko delo i moguidodatni motiv turistikog putovanja

  izlobe, muzeji, galerije...

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  9/14

  Film

  Film predstavlja spoj vie razliitih umetnosti koji imaspecifian jezik, estetiku i stil, a sutina je u ritmikiusklaenim pokretnim slikama koje stvaraju iluziju

  realnosti. Kao medij masovnog komuniciranja, film postaje mogupronalaskom kinematografa, krajem XIX veka, a prvu javnufilmsku predstavu su organizovala braa Limijer u Grand

  kafeu u Parizu, 1895. godine.

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  10/14

  Istorija filma

  Od 1914. godine se stvaraju se prve kinematografije (SAD,Rusija, Nemaka); period nemog filma, najznaajniji stvaralac. aplin (Potera za zlatom,Psei ivot, Svetlosti

  velegrada...); 1930.uvodi se zvuk u filmske studije i nastajunovi anrovi (kriminalni film, komedija, socijalni realizam Don Ford, Orson Vels, Fric Lang); sledi period filmskerenesanse (Alfred Hikok, Volt Dizni); posle II svetskog ratanagli razvoj i stvaranje nacionalnih kinematografija (Roselini,

  de Sika, Bergman, Hjuston, Kurosava...);

  http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:clipart
 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  11/14

  Dokumentarni film

  Dokumentarni film je oblik filmske umetnosti u kom seprikazuju stvarni ljudi i dogaaji u njihovom svakodnevnomprirodnom i socijalnom okruenju.

  Razlikujemo:

  putopisne,

  namenske filmove (obrazovni, nauno-popularni,

  nastavni, reklamni, propagandni, porodini..); Razvojem televizije i dokumentarnog televizijskogprograma,dokumentarni film gubi na znaaju.(dokumentarne filmove pogledati na http://

  www.dokumentarci.com);

  http://www.dokumentarci.com/http://www.dokumentarci.com/http://www.dokumentarci.com/http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.transgiving.com/wp-content/uploads/2010/07/TransGivingslatelogo.jpg&imgrefurl=http://www.transgiving.com/&usg=__oa6L9vL8ypTZhv-WlYl7kKffr0M=&h=400&w=400&sz=44&hl=sr&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=3kACNzQkDHjlKM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%253Fq%253Dfilm%2526start%253D80%2526hl%253Dsr%2526sa%253DN%2526gbv%253D2%2526ndsp%253D20%2526tbs%253Disch:1,itp:cliparthttp://www.dokumentarci.com/http://www.dokumentarci.com/http://www.dokumentarci.com/http://www.dokumentarci.com/
 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  12/14

  Turistika prezentacija filma

  Film je umetnost, ali i spektakl, dobra investicija,proizvod... Oblici prezentacije su slini kao i kodscenskih umetnosti gostovanja poznatihfilmskih umetnika, premijere, festivali, festivalituristikog filma kao dopunski motiv turistikog

  putovanja (Festival turistikog filma naDivibarama); tv kanali koji emituju ovakvefilmove (Travel Channel,Net Geo Wild..);

  Veze filma i turizma su viestruke film

  obogauje sadraj boravka u turistikom mestu;filmski stvaraoci kao pokrovitelji dogaaja ili

  samog turistikog mesta; film postaje i turistikisuvenir.. (Tomka, 2005).

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  13/14

  Internet kao virtuelna realnost

  Internet (lat. inter (meu) + engl.net(mrea); prva

  raunarska mrea nastaje 1974. a u dananjem oblikupostoji od 1995. godine;

  Komuniciranje putem mree (Net-a) je nemogue

  spreiti, to je novi oblik elektronskih odnosa kojiomoguava (ukoliko se to eli) prikrivanje, ali i gubljenje

  identiteta (Facebook, Twitter, MySpace..);ovek seperceptivno, kognitivno i emotivno preseljava u nekudrugu, ne manje stvarnu realnost (Radojkovi, 2005).

  Podaci iz 1994. godine - 35% amerikih porodica imaraunar, 30 miliona ljudi je na Internetu, a popularnostNeta raste svake nedelje za 10% ! (Negroponte, 1998);

 • 8/2/2019 Film Fotografija Virtuelna Umetnost

  14/14

  Veza Interneta i turizma

  Prebacivanje dela usluga i informacija na Internet postala jeneminovnost; u poetku - slike i prospekti, a danas su ti sajtoviinformacioni centri, mesta za pretraivanje, rezervisanje i plaanjeodmora.

  Hrvatska usled pozitivnih rezultata i mogunosti novih naina

  oglaavanja na mrei, dolo je poveanja ulaganja tako da je za2009. godinu uloeno oko 7,1 mil HRK u internet oglaavanjeturistikih sadraja (prema:www.economy.rs);

  Srbija 2008. godine formiranje turistiki internet pul Srbije, a ciljje kvalitetnija ponuda domaeg turizma: Serbiatouristguide.com,

  Visitserbia.org, Selo.co.rs, Sportskepripreme.com. iKongresniturizam.com. Kvalitetnija ponuda na Internetu treba daomogui kontinuiranu popunjenost turistikih kapaciteta, pri emu

  su 1,4 milijarde korisnika Interneta u svetupotencijalni gosti uturistikim objektima Srbije.

  http://www.economy.rs/http://www.economy.rs/http://www.economy.rs/http://www.economy.rs/http://www.economy.rs/