82
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 40/1(79) (2014) 253–334 253 Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* MAJA NEBES Zagreb Sažetak U ovome članku obrađuje se i dokumentira prisutnost filozofije u izdanjima Matice hrvatske od njezina osnutka 1842. godine do zaključno 2000. godine. Objašnjava se važnost istraživanja baštine, osobito važnost istraživanja filozofske baštine upravo u krilu Matice hrvatske kao najstarije hrvatske kulturne ustanove te se kratko opisuje djelovanje trojice filozofa koji su bili predsjednici Matice. Tijekom 1850-ih Matica hrvatska objavila je u Nevenu prve članke s filozofskom tematikom, godine 1876. Šenoinu Poetiku, a godine 1894. Platonov dijalog Fedar u hrvatskom prijevodu. U njezina najutjecajnija izdanja u 20. stoljeću treba ubrojiti Bazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva projekta nakon Drugoga svjetskog rata: Filozofsku hrestomatiju i Filozofijski rječnik. Posebno se prikazuju izdavaštvo strane filozofske literature i djela hrvatskih filozofa u izdanjima Matice hrvatske. Članku je priložena »Bibliografija filozofskih izdanja Matice hrvatske (1852– 2000)«, koja uključuje sva izdanja Matičine središnjice, tj. knjige i članke iz njezinih časopisa, zbornika i novina: Neven, Vienac, Glas Matice hrvatske, Hrvatsko kolo, Hrvatska revija, Kolo, Kritika, Hrvatski tjednik, Hrvatski znanstveni zbornik i Vije- nac, te u posebnim odsjecima: »Filozofski članci u Hrvatskoj reviji (1951–1991)« i »Filozofska izdanja Nakladnog zavoda Matice hrvatske nakon izdvajanja iz Matice hrvatske (1990–2000)«. Ključne riječi: filozofija, Matica hrvatska, baština, hrvatska filozofija, prijevodi. UDK 012:1(497.5)"1842/2000" 1:001.32(497.5) Pregledni članak Primljen: 21. 1. 2014. Prihvaćen: 11. 3. 2014. * Zahvaljujem glavnom tajniku Matice hrvatske Zorislavu Lukiću na prepoznavanju važnosti i podršci ovom projektu. Zahvaljujem i svim djelatnicima Matice koji su pružili svoju pomoć u pronalaženju i identificiranju filozofske građe Matice hrvatske, posebice Josipu Brlekoviću. Posebno zahvaljujem Petru Šegedinu, čija je ažurnost, pomoć i uvid u samu stvar omogućila da se ovaj projekt uspješno privede kraju te Ivici Martinoviću koji je svojim primjedbama i suge- stijama pridonio kvaliteti ovoga rada.

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

  • Upload
    lehuong

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 40/1(79) (2014) 253–334 253

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)*

MAJA NEBESZagreb

Sažetak

U ovome članku obrađuje se i dokumentira prisutnost filozofije u izdanjima Matice hrvatske od njezina osnutka 1842. godine do zaključno 2000. godine. Objašnjava se važnost istraživanja baštine, osobito važnost istraživanja filozofske baštine upravo u krilu Matice hrvatske kao najstarije hrvatske kulturne ustanove te se kratko opisuje djelovanje trojice filozofa koji su bili predsjednici Matice.

Tijekom 1850-ih Matica hrvatska objavila je u Nevenu prve članke s filozofskom tematikom, godine 1876. Šenoinu Poetiku, a godine 1894. Platonov dijalog Fedar u hrvatskom prijevodu. U njezina najutjecajnija izdanja u 20. stoljeću treba ubrojiti Bazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva projekta nakon Drugoga svjetskog rata: Filozofsku hrestomatiju i Filozofijski rječnik. Posebno se prikazuju izdavaštvo strane filozofske literature i djela hrvatskih filozofa u izdanjima Matice hrvatske.

Članku je priložena »Bibliografija filozofskih izdanja Matice hrvatske (1852–2000)«, koja uključuje sva izdanja Matičine središnjice, tj. knjige i članke iz njezinih časopisa, zbornika i novina: Neven, Vienac, Glas Matice hrvatske, Hrvatsko kolo, Hrvatska revija, Kolo, Kritika, Hrvatski tjednik, Hrvatski znanstveni zbornik i Vije-nac, te u posebnim odsjecima: »Filozofski članci u Hrvatskoj reviji (1951–1991)« i »Filozofska izdanja Nakladnog zavoda Matice hrvatske nakon izdvajanja iz Matice hrvatske (1990–2000)«.

Ključne riječi: filozofija, Matica hrvatska, baština, hrvatska filozofija, prijevodi.

UDK 012:1(497.5)"1842/2000" 1:001.32(497.5)Pregledni članakPrimljen: 21. 1. 2014.Prihvaćen: 11. 3. 2014.

* Zahvaljujem glavnom tajniku Matice hrvatske Zorislavu Lukiću na prepoznavanju važnosti i podršci ovom projektu. Zahvaljujem i svim djelatnicima Matice koji su pružili svoju pomoć u pronalaženju i identificiranju filozofske građe Matice hrvatske, posebice Josipu Brlekoviću. Posebno zahvaljujem Petru Šegedinu, čija je ažurnost, pomoć i uvid u samu stvar omogućila da se ovaj projekt uspješno privede kraju te Ivici Martinoviću koji je svojim primjedbama i suge-stijama pridonio kvaliteti ovoga rada.

Page 2: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes254

1. Pojam i pitanje baštine

Prošlost tako jest i postaje ono što mi o njoj znademo. Ljerka Schiffler1

Često se ističe potreba za poznavanjem povijesti filozofije kako bi se uopće moglo filozofirati. Tako Schelling i Hegel drže da povijesti, prošlosti i tradicije nema bez budućnosti, a prema tome ni kulturne i filozofske baštine kao nečega povijesnoga.2 Na tom tragu kaže i Ljerka Schiffler:

»Baštinu, nasljeđe, općenito je shvatiti kao preduvjet ljudske povijesnosti, koja se povijesnost čovjeku tek kao dioniku baštine događa sudbinski: kao borba koju on za tu baštinu vodi, borba prometejskog i epimetejskog, stvaranja i razaranja.«3

S druge strane, Ivan Babić mišljenja je da se filozofskom baštinom ne može baviti bez vlastitog filozofskog pristupa i nazora.4 Može se reći da je jedno vezano uz drugo – proučavanje filozofskog nasljeđa u svrhu razvijanja vlastitih filozofskih stavova i razvijanje vlastitih stavova kroz proučavanje filozofskog nasljeđa.

Važnost rada na skupljanju, očuvanju i proučavanju starijih djela hrvatske filozofske baštine u Hrvatskoj uviđa se u 19. stoljeću.5 Kako ističe i Franjo Marković, poznati hrvatski filozof estetičar i jedan od začetnika hrvatske filo-zofske historiografije, kao prvi zadatak treba si zadati upravo očuvanje baštine i upoznavanje s duhovnim kapitalom.6

Ovaj članak bavi se filozofskom baštinom Matice hrvatske i donosi biblio-grafiju filozofskih naslova izdanih u Matici hrvatskoj od njezina osnutka do kraja 20. stoljeća. Dakako, ne zaustavlja se samo na djelima hrvatskih filozofa nego uključuje i prijevode strane filozofske literature te manje tekstove, razgovore i osvrte iz Matičine periodike; odnosno, obuhvaćena je filozofija u cjelini. Od

1 Ljerka Schiffler, »Značenje hrvatskog filozofskog nasljeđa«, Filozofska istraživanja 12/2(45) (1992), pp. 287–297, na p. 289.

2 Milan Kangrga, »Povijest i tradicija«, u: Zlatko Posavac (ur.) Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 61–68.

3 Schiffler, »Značenje hrvatskog filozofskog nasljeđa«, p. 287.4 Ivan Babić, »Filozofijski aspekt ‘sukoba na ljevici’ 1930-ih godina«, u: Zlatko Posavac

(ur.). Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 143–155, na p. 143.

5 Ljerka Schiffler, »Temeljna obilježja filozofijske djelatnosti u poslijepreporodnom razdo-blju«, u: Nikola Batušić (ur.), Dani hvarskog kazališta XXV: Hrvatska književnost od preporoda do Šenoinog doba (Split: Književni krug, 1999), pp. 21–35, na p. 30; Ljerka Schiffler, Vetera et nova: hrvatska filozofija u europskom obzoru (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2004), p. 393.

6 Schiffler, »Značenje hrvatskog filozofskog nasljeđa«, p. 295.

Page 3: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 255

iznimne je važnosti popisati i proučiti filozofska izdanja svih institucija kako bi se učinio još jedan korak k potpunijoj bibliografiji filozofske baštine.

2. Kulturni rad Matice hrvatske

Matica hrvatska najstarija je i jedna od vodećih hrvatskih kulturnih ustano-va.7 O njezinoj povijesti Jakša Ravlić piše:

»Matica hrvatska kulturna je ustanova. Kako je kultura svugdje plod veoma složenih preduvjeta, tako je bilo i kod nas. Puno određenje njezine pojave i nje-zina djelovanja rezultat je sveukupnih ekonomsko-društveno-političkih prilika i općeg kulturnog razvitka u našoj zemlji. Zbog toga je i povijest Matice hrvatske jedan od izraza tih historijskih okolnosti.«8

Matica hrvatska nastala je pod nazivom Matica ilirska već spomenute 1842. godine u krilu Ilirske narodne čitaonice, koju Jakša Ravlić naziva »roditeljkom« Matice.9 Prvi joj je predsjednik od 1842. do 1850. godine bio grof Janko Drašković, jedan od prvaka narodnoga preporoda. Kao Matica ilirska djeluje do 1874. godine, unatoč zabrani ilirskoga imena 1843. godine.10 Za to su vrijeme predsjednici bili Ambroz Vranycany (1851–1858), Ivan Mažuranić (1858–1872) i Matija Mesić (1872–1874), a Matica se profilira kao nakladnik bitnih izdanja i časopisa (Kolo, Neven, Književnik, Vienac), istodobno ne posustajući u borbi za nacionalni identitet. Kako je istaknuo Josip Bratulić, nakon pada Bachova apsolutizma uvelike je olakšana mogućnost izdavaštva hrvatskih knjiga.11

Godine 1874. Matica ilirska mijenja ime u Matica hrvatska i predsjednikom joj postaje Ivan Kukuljević Sakcinski koji ostaje predsjednikom sve do svoje smrti 1889. godine. Nakon njega do 1901. godine predsjednik je Matice Ta-dija Smičiklas, zatim Ivan Trnski 1901. godine, kada je za jednog od počasnih članova izabran i dr. Franjo Marković,12 Gjuro Arnold (1902–1908), Oton Kučera (1909–1916), za čije je vrijeme tajnik Matice, a kasnije odbornik, bio Albert Bazala,13 i Krsto Pavletić (1917–1918).

7 Periodizacija u djelovanju Matice hrvatske slijedi Ravlićevu i Bratulićevu povijest Matice: Jakša Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, u: Miroslav Brandt (ur.), Matica hrvatska 1842–1962. (Zagreb: Matica hrvatska, 1963), pp. 9–270; Josip Bratulić, Matica hrvatska: 1842–1997. (Za-greb: Matica hrvatska, 1997).

8 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 270.9 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 23.10 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 30.11 Josip Bratulić, Matica hrvatska: 1842–1997. (Zagreb: Matica hrvatska, 1997), p. 7. 12 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 131.13 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 146.

Page 4: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes256

Bratulić ističe kako je u 19. stoljeću najveći broj djela hrvatske književnosti izdala upravo Matica hrvatska.14 Gjuro Arnold po izboru za predsjednika 1902. godine drži bitni govor o važnosti narodnoga jezika i narodne literature.15 Godine 1905. pokrenuto je Hrvatsko kolo, a od 1906. do 1909. godine izlazio je i Glas Matice hrvatske. To je također razdoblje u kojem Bazala izdaje svoju Povjest filozofije.16 Matica u to vrijeme surađuje sa Slovenskom maticom i Maticom srpskom. Ravlić uočava kako je »Matica relativno dobro prošla velik dio prvoga svjetskoga rata, jedino što su zakasnila kola njezinih knjiga«, što je vidljivo i po smanjenju broja Matičinih izdanja u tom razdoblju.17

Poslije završetka Prvoga svjetskog rata, za predsjednika Matice hrvatske izabran je Fran Tućan, koji na toj dužnosti ostaje do 1920. godine.18 Nakon njega predsjednikom je bio Dragutin Domjanić (1921–1926), a 1922. za tajnika je izabran Franjo Jelašić, još jedan filozof. U to vrijeme počinje i u Matici borba za nacionalni identitet i opozicija zajedničkoj državi, iako je većina Matičine uprave bila za zajedničku državu.19 Godine 1927. za predsjednika je izabran Albert Bazala, a 1928. godine pokrenuta je Hrvatska revija, kada je za novoga predsjednika izabran Filip Lukas koji na čelu Matice ostaje do 1945. godine, a tajnik mu je ponovno Franjo Jelašić.20 Godine 1930. zbog financijskih problema Matica stupa u pregovore s Pramaticom da ova preuzme izdavanje i prodaju Matičinih knjiga, što traje do 1936. godine.21 Lukas u govoru povodom ostavke cijele uprave na glavnoj skupštini 31. prosinca 1933. godine govori o »naciona-lizmu, hrvatskom narodnom duhu i zaslugama Matičinim u hrvatskom narodu <...>« kao opoziciji marksizmu, socijalizmu i komunizmu.22 Prema Ravliću, pred Drugi svjetski rat Matičina uprava loše stoji i financijski i politički – fašizam u Europi jača.23 Političke prilike dovode i do pljenidbi nekih Matičinih izdanja;

14 Bratulić, Matica hrvatska: 1842–1997., p. 8.15 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 132. Radi se o razdoblju sukoba »starih« i »mladih«

na kraju hrvatske moderne, koji u ovome članku neće biti problematiziran.16 Prvi i drugi svezak Bazalina djela u naslovu imaju Povjest filozofije, dok je treći naslovljen

Povijest filozofije. U bibliografskim se jedinicama poštuju naslovi, dok se kroz članak koristi početni naslov Povjest filozofije.

17 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 156.18 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 169, gdje piše kako je Tućanu izglasano nepovjeren-

je na prijedlog Filipa Lukasa.19 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 170.20 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 178.21 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 179 i 186.22 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, pp. 183–184. Ostavka cijele uprave nije bila

prihvaćena, nego samo ostavka Augusta Cesarca koji svoju ostavku nije htio povući.23 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 192.

Page 5: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 257

u tom kontekstu Ravlić spominje i Razgovor o Europi (1944), vrijednu knjigu političke i filozofske tematike raznih uvaženih francuskih autora.24

Ravlić govori o teškom stanju Matice hrvatske nakon 1945. godine:

»Trebalo je sve početi iznova u teškome stanju, jer je i Hrvatska, kao i ostale republike koje sačinjavaju novu Jugoslaviju, bila u ratu porušena. Izraz iznova ovdje ipak ne odgovara posve, jer se u slučaju Matice hrvatske radilo o preuzi-manju najstarije hrvatske kulturne ustanove kojoj je trebalo dati zamah u radu u času kad se za život raspolagalo s vrlo malim sredstvima, a kultura svagdje treba materijalnih izdataka.«25

Predsjednik je Matice od 1945. do 1949. godine Mihovil Nikolić. Godine 1945. počinje se govoriti o osnivanju Matičinih pododbora i novih malih knjižnica,26 ali prestaje izlaziti Hrvatska revija, dok se 1947. osniva pet sekcija Matice hrvatske.27 Prema riječima glavnog tajnika Matice Petra Laste na glavnoj skupštini 1949. godine:

»Matica hrvatska je danas kulturna, književna ustanova koja unapređuje domaću i opću kulturu putem nakladničke djelatnosti koja proizlazi iz njezinih godišnjih planova«.28

Popis izdanja Matice hrvatske iz tog razdoblja potvrđuje Matičin pojačani rad u izdavaštvu. Od 1950. do 1954. godine predsjednik je Matice bio Gustav Krklec, pod čijim su mandatom osnovani prvi Matičini pododbori 1953. godine.

Od 1954. do 1968. godine predsjednik je Matice hrvatske Jakša Ravlić. Godine 1954. za jednog od članova odbora izabran i Predrag Vranicki, a u nad-zorni odbor dr. Vladimir Filipović,29 koji 1955. godine postaje članom upravnog odbora,30 a 1962. godine izabran je i za prvoga potpredsjednika.31

Godine 1957. odlučeno je da će Matica i dalje izdavati grčke, rimske i svjetske klasike, kao i raditi na izdavanju hrestomatija, rječnika, zbornika, antologija, kao i djela suvremenih pisaca,32 a godine 1955. počinje izdavanje Filozofske hrestomatije. Ravlić svoj pregled rada Matice kroz 120 godina

24 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 198.25 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 198.26 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 203.27 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 207.28 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 215.29 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 230.30 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 237.31 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 254.32 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 238.

Page 6: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes258

zaključuje riječima da je Matica mnogo dala kao izdavač i kao najstarija hrvatska društvena ustanova.33

Godine 1967. objavljena je Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika, za koju Bratulić piše da je »zamišljena i sastavljena u Matici hrvatskoj, i od koje je – kao od kulturnoga i političkoga dokumenta – započelo hrvatsko proljeće, koje će navijestiti i zacrtati samostalnu i neovisnu, suverenu Hrvatsku. Zbog toga je djelovanje Matice hrvatske 1972. onemogućeno, njezini su ogranci zabranjeni, članovi proganjani, a vodstvo osuđeno na tamnice, a Matica hrvatska konačno je sudskom odlukom 1980. ukinuta.«34 Ipak, dalje naglašava Bratulić, Matičina izdavačka djelatnost nije time prestala. Jedna od najvažnijh izdavačkih djelatnosti Matice jest pokretanje biblioteke Pet stoljeća hrvatske književnosti 1962. godine, a Matičin Nakladni zavod objavljuje knjige unatoč zabrani rada same Matice. Do ukidanja Matice predsjednici su bili Hrvoje Iveković (1968–1970) i Ljudevit Jonke (1970–1971).

Godine 1989. obnovljen je rad Matice hrvatske i njezinih ogranaka.35 Prvi joj je predsjednik nakon obnove bio Petar Šegedin (1990), zatim Vlado Gotovac (1990–1996), Josip Bratulić (1996–2002) i Igor Zidić (2002–2014). Od glavne skupštine održane 14. lipnja 2014. predsjednik je Matice hrvatske Stjepan Damjanović. Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti pokrenuta je 1993. go-dine kao svojevrsna nasljednica biblioteke Pet stoljeća hrvatske književnosti, a prvi glavni urednik bio joj je akademik Vlatko Pavletić. Nakon obnove rada Matice pojačava se i izdavački, ali i kulturni rad Matice te ona ostaje jedna od najutjecajnijih i najživljih institucija u Hrvatskoj. Riječima Josipa Bratulića, nekadašnjeg predsjednika i potpredsjednika Matice:

»Matica hrvatska proživljavala je sve uspjehe i padove, sve nade i sumnje, sva razočaranja i uzlete koje je proživljavao hrvatski narod u posljednjih sto pedeset i pet godina. Matica hrvatska je tako ugrađena u intelektualnu i moralnu povijest hrvatskoga naroda. Ona je svijest i savjest hrvatskoga naroda.«36

Od svog osnivanja 1842. godine Matica hrvatska svojim je radom na području kulture, umjetnosti, znanosti i književnosti obogaćivala hrvatski duh te, riječima Josipa Bratulića, velikim brojem knjiga izgrađivala i podržavala hrvatsku nacionalnu svijest.37 Matica se kao institucija bavi kulturom u cijelosti, interes joj je sve što pripada duhovnom razvoju svijeta, kao i očuvanje hrvatsko-ga nacionalnog identiteta.

33 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 254.34 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, pp. 5–6.35 Bratulić, Matica hrvatska: 1842–1997., p. 12.36 Bratulić, Matica hrvatska: 1842–1997., p. 13.37 Bratulić, Matica hrvatska: 1842–1997., p. 5.

Page 7: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 259

3. Filozofska baština Matice hrvatske

Kao kulturna institucija raznovrsnih interesa Matica hrvatska ostavila je značajan trag i na oblikovanju i razvoju filozofije u Hrvatskoj, a zbog prisutnosti filozofije u Matici od njezina osnutka Tvrtko Jolić s pravom je ubraja među filozofske institucije i društva.38 Uz već spomenute filozofe koji su aktivno sudjelovali u radu uprave Matice hrvatske (Franjo Marković, Gjuro Arnold, Albert Bazala, Franjo Jelašić, Predrag Vranicki, Vladimir Filipović, Vlado Gotovac) mnogi su drugi hrvatski filozofi u Matičinu nakladništvu objavljivali svoje knjige i članke, ali i prijevode stranih djela, o čemu će kasnije biti riječi.

Uz druge institucije Ljerka Schiffler izdvaja i izdanja Matice hrvatske s kraja 19. i početka 20. stoljeća kao nastale »iz svijesti o potrebi osnivanja institucija modernog školstva i sveučilišnog obrazovanja te razvoj duhovnog i društvenog života«,39 a u istom kontekstu spominje i Matičine časopise Neven i Vienac. U razdoblju do kraja Prvoga svjetskog rata kao izdanja od posebne filozofske vrijednosti treba izdvojiti nastupni rektorski govor Franje Markovića o filozofima od 15. do 18. stoljeća u Dalmaciji40 te članke estetičke tematike iz tog razdoblja: Ivan Macun, »Kratko krasoslovje« (1852); Jeron Tvrdik, »Krasota prirode. Estetička studia« (1872); Milan Suknić, »O estetskoj mašti« (1897); Gjuro Arnold, »Umjetnost prema znanosti« (1906) i »Može li umjetnost zamijeniti vjeru« (1908); Albert Bazala, »O umjetnosti« (1906). Njima treba pridodati i dva prijevoda iste tematike: Deinhardt, »Estetička obrazovanost« (1869) u prijevodu Ivana Perkovca i Hyppolyte Taine, »Filozofija umjetnosti« u prijevodu Vladislava Polića (1895).

38 Tvrtko Jolić, »Filozofske institucije u Hrvatskoj u 20. stoljeću«, u: Damir Barbarić i Franjo Zenko (ur.), Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (Zagreb: Matica hrvatska, 2007), pp. 27–40, na p. 37.

39 Ljerka Schiffler, »Temeljna obilježja filozofijske djelatnosti u poslijepreporodnom razdob-lju«, u: Nikola Batušić (ur.), Dani hvarskog kazališta XXV: Hrvatska književnost od preporoda do Šenoinog doba (Split: Književni krug, 1999), pp. 21–35, na p. 29.

40 Usporedi li se tekst Markovićeva govora u Viencu pod naslovom »Filosofijski pisci od 15. – 18. vieka u Dalmaciji« s naknadnim samostalnim izdanjem toga govora pod naslovom »Filozofijske struke pisci hrvatskoga roda s onkraj Velebita u stoljećih XV. do XVIII.«, kojega je pretisak objavljen u Prilozima za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1/1–2 (1975), dolazi se do zaključka da je zbilja riječ o istome tekstu – nastupnom rektorskom govoru Franje Marko-vića, ali uz dvije razlike: samostalnom izdanju govora dodana su na kraju dva odlomka, a tekst je opremljen bilješkama, kojih u Viencu nema.

O značenju Markovićeva govora usp. Franjo Zenko, »Novija hrvatska filozofija«, u: Franjo Zenko (ur.), Novija hrvatska filozofija (Zagreb: Školska knjiga, 1995), pp. 7–30, na p. 8; Ivan Čehok, »Franjo Marković«, u: Franjo Zenko (ur.), Novija hrvatska filozofija (Zagreb: Školska knjiga, 1995), pp. 31–45, na p. 43.

Page 8: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes260

Posebno treba istaknuti Bazalinu Povjest filozofije (1906-1912) u tri sveska, prvu na hrvatskom jeziku, kao i prvu hrvatsku Filozofsku hrestomatiju (1955 i d.) u dvanaest svezaka urednika Vladimira Filipovića te prvi hrvatski Filozofijski rječnik Vladimira Filipovića (1965).

Vrijedno je istaknuti i neke od prvih prijevoda filozofskih klasika na hrvatski jezik, o kojima će, kao i o hrvatskoj filozofiji u Matici hrvatskoj, po-drobnije biti riječi u idućim poglavljima.

U Matici je 1947. godine osnovana filozofska sekcija, zajedno sa sekcijama za književnost i jezik, umjetnost, povijest te društvene nauke i ekonomiju.41 Godine 1950. kao jedna od novih knjižnica osnovana je i Filozofska knjižnica, što pokazuje Matičinu posvećenost važnosti filozofskih pitanja.42 Prvo je iz-danje te biblioteke knjiga Atomisti Leukip i Demokrit koju je 1950. godine uredio Niko Majnarić. Filozofska je sekcija ugašena s prisilnim prestankom rada Matice 1972. godine.

S ponovnim početkom rada Matice hrvatske na poticaj Damira Barbarića osnovan je 1992. godine Odjel za filozofiju koji djeluje i danas. Od svog osnutka Odjel je bio organizatorom i suorganizatorom više domaćih i međunarodnih simpozija, predavanja, okruglih stolova i predstavljanja knjiga. Godine 2010. u okviru djelovanja Odjela pokrenuta je i Filozofska škola Matice hrvatske, u kojoj prvi put u raspravama i proučavanjima teksta sudjeluju i studenti.

3.1. Tri filozofa predsjednika Matice hrvatskeZanimanje Matice hrvatske za filozofiju može se povezati i s radom samih

filozofa u toj instituciji, pogotovo trojice predsjednika: Gjure Arnolda, Alberta Bazale i Vlade Gotovca, kako je već upozorio i Jolić.43 Svaki od triju predsjed-nika filozofa ostavio je svoj trag u radu Matice, što kao predsjednik, što kao filozof koji je svoja djela objavljivao u Matičinu nakladništvu.

Gjuro Arnold (1853–1941) bio je predsjednik Matice od 1902. do 1908. godine. Filozof, pedagog i pjesnik te kasnije rektor Sveučilišta u Zagrebu snažno je poticao hrvatski duh i rad Matice u hrvatskom i filozofskom duhu, a bio je i urednik Vienca od 1899. do 1902. godine.44 U Matičinim izdanjima objavljivao je svoje govore o umjetnosti: »Umjetnost prema znanosti« (1906) i »Može li umjetnost zamijeniti vjeru« (1908), govor u kojem o filozofiji govori

41 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 207.42 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 217.43 Jolić, »Filozofske institucije u Hrvatskoj u 20. stoljeću« (2007), p. 37.44 Damir Barbarić, »Gjuro Arnold«, u: Zenko, Franjo (ur.), Novija hrvatska filozofija (Zagreb:

Školska knjiga, 1995), pp. 129–145, na p. 130.

Page 9: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 261

kao o znanosti »o principima svih znanosti«, čime se, prema Barbariću,45 su-protstavlja mnijenju da filozofija napretkom tehnike više nije potrebna. Kao što je već navedeno, nastupni govor kao predsjednika ticao se narodnog jezika i literature, ali je govorio i o lijepoj knjizi, pravom umjetniku i pjesniku koji stvara, a ne nasljeduje, i zaslijepljenosti tehnikom, čime se na još jedan način suprotstavlja materijalizmu toga razdoblja.46 Iako u Matičinu izdanju nije mnogo objavljivao, ono što jest objavio bitna su djela koja izražavaju njegova filozofska promišljanja. Kako piše Barbarić: »Osnovna je postavka svih Arnoldovih istupa kao predsjednika Matice hrvatske ta da kultura, umjetnost i osobito književnost moraju biti narodne.«47

Albert Bazala (1877–1947), predsjednik Matice 1927. godine, bio je filozof, dekan Filozofskog fakulteta, rektor i prorektor Sveučilišta u Zagrebu i jedan od plodnijih hrvatskih pisaca u prvoj polovici 20. stoljeća. Što se tiče njegove aktivnosti u Matici hrvatskoj, osim što je bio predsjednik bio je dvadesetak godina odbornik i osam godina tajnik Matice.48 Autor je već spomenute Povjesti filozofije. Zenko o Bazalinoj Povjesti piše da on »kritičkom revizijom velikih filozofa i filozofija otkriva u njima metalogička i aktivistička strujanja, ne samo zato da bi i povijesno-filozofijski legitimirao svoj stav, nego da bi pokazao povijesnu istinu biti i naravi filozofije«.49 Pisao je, kao i Arnold, o umjetnosti (»O umjetnosti«, 1906), ali i o onome narodnom u filozofiji (»Narodna kultura«, 1907). U Matičinu nakladništvu objavljuje i članke »Pravo nagona« (1908), »Egoizam i altruizam« (1909) i »O slobodi volje« (1910), u kojima izražava svoja promišljanja o psihologiji, ali onoj filozofijskoj. Bavio se i prevođenjem, pa je tako preveo i Heziodove Poslove i dane, djelo objavljeno 1970. godine, za koje Zenko kaže da nije nastalo slučajno, jer se Bazala u to vrijeme udubio u pojam mita i značenje mita za čovjekov život.50 Kruno Krstić, Bazalin učenik, pisao je:

»Svestranim izlaganjem i sustavnom kritikom racionalističke misli u svim njezi-nim filozofijskim očitovanjima Bazala prvi uvodi hrvatsku svjetovnu filozofiju u srž suvremene europske filozofijske problematike, a u isto vrijeme mnogobrojnim člancima, koji najrazličitija pitanja obrađuju u zatvorenim cjelinama, proširuje

45 Barbarić, »Gjuro Arnold« (1995), p. 131.46 Bratulić, Matica hrvatska: 1842–1997., pp. 40–42.47 Barbarić, »Gjuro Arnold« (1995), p. 138.48 Franjo Zenko, »Albert Bazala«, u: Franjo Zenko (ur.), Novija hrvatska filozofija (Zagreb:

Školska knjiga, 1995), pp. 197–212, na p. 199.49 Zenko, »Albert Bazala« (1995), p. 203.50 Zenko, »Albert Bazala« (1995), p. 208.

Page 10: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes262

primjenu filozofijskog aspekta na različite grane kulturnoga života (umjetničku, prosvjetnu, odgojnu, socialnu itd.)«51

Vlado Gotovac (1930–2000) bio je drugi predsjednik Matice hrvatske na-kon njezine obnove, od 1990. do 1996. godine. Bio je filozof po obrazovanju: 1963. godine diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1971, kada je Matica hrvatska raspuštena, bio je posljednji urednik Hrvatskoga tjednika i jedan od njezinih brojnih djelatnika koji su završili u tamnici.52 Veliku promjenu u njegovom životu sredinom 1971. Jelena Hekman, urednica njegovih Djela, opisuje slijedećim riječima:

»Kada je u srpnju 1971. preuzeo od 13. broja uređivanje Hrvatskoga tjednika, Matičine novine za kulturu i društvena pitanja, nije ni slutio da će mu se život posve izmijeniti te da će se tek kao zreo šezdesetogodišnjak ponovno vratiti u normalnu životnu kolotečinu, u svakodnevno.«53

A Hrvatski biografski leksikon njegovo djelovanje tijekom hrvatskoga proljeća sažima ovako:

»Dok kao filozofski pisac znade biti hermetičan, G. je kao angažirani inte-lektualac, publicist i govornik razgovjetan i jasan, pa su njegovi iskazi u više dramatičnih trenutaka (Čuvanje nade – proslov posljednjem broju Hrvatskog tjednika prigodom sloma nacionalnog pokreta 1971. <...>) kondenzirali emo-cionalni naboj narodnih težnja do identifikacije s kolektivom.«54

Pjesnik, esejist, filozof i publicist, u svojim je djelima spajao promišljanja o filozofiji i pjesništvu, a u Matičinu časopisu Kritika 1969. objavljuje »Glosu o filozofskom pjesništvu« i »Autsajderske fragmente«. Jelena Hekman tvrdi da je »u svom književnom djelu, rukopisom filozofa ispisao svoju duhovnu biografiju, razvio kroniku vlastita slučaja i iznio poetiku svoje duše.«55 O Go-tovcu i njegovu izričaju još ističe: »Gotovčevo stvaralaštvo, i u stihu i u prozi, prožeto je misaonošću pa ga je stoga potrebno čitati i kao književno ostvarenje, ali i kao filozofsko djelo.«56

51 Zenko, »Albert Bazala« (1995), pp. 210–211.52 Bratulić, Matica hrvatska: 1842–1997., p. 11.53 Jelena Hekman, u: Vlado Gotovac, Poetika duše, Djela 7, uredila Jelena Hekman (Zagreb:

Nakladni zavod Globus, 1995), p. 291.54 R.[edakcija], »Gotovac, Vlado«, Hrvatski biografski leksikon 5 (2002), pp. 89–90, na p. 90.55 Hekman u: Gotovac, Poetika duše (1995), p. 11.56 Hekman u: Gotovac, Poetika duše (1995), p. 7.

Page 11: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 263

3.2. Izdavaštvo strane filozofske literature u Matici hrvatskojU prilog uključenosti hrvatske filozofije u europske filozofske pravce u

19. stoljeću govore brojni prijevodi engleske, francuske i njemačke filozofske literature toga razdoblja.57 U tome je veliku ulogu krajem 19. stoljeća imala Matica hrvatska objavljujući radove bitnih filozofa i radove o njima i njihovoj djelatnosti.

Prvi prijevod djela filozofske tematike jest članak »Plato, Fenelon i Rousseau, jedan naprama drugomu« Françoisa Renéa Chateaubrianda iz pera nepoznatoga prevoditelja 1855. godine. Godine 1888. Mikuličić prevodi tekst Cesarea Cantùa »Sokrat«. Za upoznavanje s klasičnom grčkom filozofijom od iznimne je vrijednosti Petračićev prijevod Platonova Phaidrosa iz 1894. godine. Godine 1895. Vladislav Polić prevodi knjigu »Filozofija umjetnosti« Hyppolyta Tainea. Vinko Krišković 1896. godine prevodi eseje Thomasa Babingtona Macaulaya, a sljedeće godine Franjo Petračić prevodi Platonov i Ksenofontov Symposion. Velik prilog upoznavanju grčke filozofije daju Stjepan Senc prijevodom Ksenofontovih Izabranih spisa 1898. i 1899. godine te Kolo-man Rac prijevodima Platonovih djela Obrana Sokratova, Fedon i Protagora 1915. godine.

U prevođenju filozofskih klasika u Matici hrvatskoj postoji stanka sve do 1942. godine, kad Martin Kuzmić prevodi Platonovu Državu, a Veljko Gortan Sedmo pismo i Državnika. Još jedan bitan prijevod pripada tom razdoblju – knjiga Pojam politike i ostale razprave Carla Schmitta, koju je preveo Zlatko Gašparović 1943. godine. Iste te godine Filipović prevodi knjigu Oblici života: Duhovnoznanstvena psihologija i etika ličnosti Eduarda Sprangera, dok Zlatko Gašparović sastavlja antologiju Čovjek i tehnika: Kulturno-filozofski eseji koja izlazi 1944. godine. U toj se knjizi nalazi i esej hrvatskoga filozofa Vladimira Filipovića. Već spomenutu knjigu Razgovor o Europi: Kulturno-politički eseji francuzkih pisaca priređuje i prevodi Ivo Hergešić Ml. iste godine.

Godine 1947. Niko Majnarić prevodi Teofrastove Karaktere, godine 1950. priređuje knjigu Atomisti Leukip i Demokrit. Svjedočanstva i fragmenti, a 1951. Heraklitova Svjedočanstva i fragmente. Niko Berus iste godine prevodi jednoga od novovjekovnih filozofskih klasika: Raspravu o metodi Renéa Des-cartesa, kojoj je pridodan i djelomični prijevod Osnova filozofije iz pera Veljka Gortana. Matica hrvatska 1952. godine izdaje drugo izdanje spjeva O prirodi Tita Lukrecija Kara u prijevodu Marka Tepeša, a 1953. godine prvi put Kanta: Viktor Sonnenfeld prevodi Kantove Dvije rasprave. Godine 1956. Vanja Sutlić priređuje i prevodi Izbor iz djela Ludwiga Feuerbacha.

57 Schiffler, Vetera et nova (2004), p. 399.

Page 12: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes264

Drago Perković 1963. prevodi Filozofiju povijesti umjetnosti Arnolda Hausera. Godine 1965. u Kolu izlaze prijevodi članaka »Neke pretpostavke estetike« Berta Brechta (u prijevodu Darka Suvina) i »Leonardo filozof« Bene-detta Crocea (u prijevodu Vladana Desnice). Gortan 1968. godine objavljuje ulomak »Iz ‘Crkvene države’« Marka Antuna de Dominisa. Iste godine Branimir Donat prevodi članak Tarasa Kermaunera pod nazivom »Humanistička kritika i reistička nekritika«, Truda i Ante Stamać prevode Himne noći filozofskoga pjesnika Novalisa i objavljuju ih u Kolu, a prevedena je i rasprava između Fran-çoisa Jacoba, Romana Jakobsona, Claudea Lévi-Straussa i Philippea l’Héritiera »Živjeti i govoriti« Michela Treguera. Godine 1969. u Kolu je preveden Adornov posljednji intervju povodom njegove smrti, a u bloku Strukturalizam »Odgovor na jedno pitanje« Michela Foucaulta (Ž. Klaić), »Struktura i oblik« Claudea Lévi-Straussa (J. Milinković-Cvitan), »Strukturalizam: pokušaj definicije« Jeana Pouillona (I. Šafranek) i »Pitanje metode ili metoda?« Jeana Vieta (M. Cvitan). Šćukanec 1970. godine prevodi odlomke iz knjige Budućnost znanosti Carla Friedricha Freiherr von Weizsäckera, a Hrvoje Lisinski prevodi Zaboravljeni jezik Ericha Fromma. Prijevod Heziodovih Poslova i dana objavljuje se iz ostavštine Alberta Bazale 1970. godine. Godine 1982. Radovan Ivšić prevodi Ispovijesti, važno autobiografsko djelo Jean-Jacquesa Rousseaua, a 1984. godine izlazi i drugi prijevod Immanuela Kanta: ponovno Viktor Sonnenfeld, ali ovaj put s prijevodom Kritike čistog uma.

Zadnje desetljeće 20. stoljeća bilo je izuzetno bogato prijevodima strane filozofske literature, što knjiga što članaka. Morana Čale-Knežević 1994. go-dine u Vijencu prevodi »Što je logor?« Giorgia Agambena, a Ljiljana Avirović »Zoon i bios« istoga autora. Te godine u Vijencu izlaze i prijevodi Françoisa Azouvija »Zlo – izazov za filozofiju. Razgovor s Paulom Ricoeurom« (Ana Prpić), Umberto Eco »U potrazi za savršenim jezikom« u tri nastavka (Jelena Butković) i »O intelektualnoj odgovornosti« Karla Poppera (Truda Stamać). Godine 1995. Ana Prpić prevodi »Smrt filozofa Gillesa Deleuzea. In memo-riam (Le Figaro)« nepoznatoga autora te »Estetički elementi u historijskoj misli. Nastupno predavanje na Sveučilištu u Groningenu 1905. godine« Johana Huizinge u tri nastavka.

Damir Barbarić 1996. godine prevodi djelo Bog novovjekovne meta-fizike Waltera Schulza, Darija Domić prevodi Filozofiju ekološke krize Vittoria Höslea, a Vesna Batovanja u Vijencu prevodi »Filozofija u potvrđivanju. Iz knjige Karl Jaspers: Philosophie in der Bewahrung« Richarda Wissera. Godine 1997. Tihomir Engler prevodi bitnu knjigu iz filozofije umjetnosti, Estetsko iskustvo Rüdigera Bubnera, a Darija Domić prevodi Smisao razumijevanja Güntera Figala. Iste godine Kiril Miladinov prevodi Nasljeđe Europe jednog

Page 13: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 265

od najpoznatijih filozofa 20. stoljeća Hans-Georga Gadamera, Vera Čičin-Šain prevodi Rođenje tragedije Fridricha Nietzschea, Bosiljka Brlečić Sanjarije samotnog šetača Jean-Jacquesa Rousseaua i Raspravu o toleranciji Voltairea, a Kiril Miladinov Oproštaj spekulativnog uma Claus-Artura Scheiera. Godine 1998. Srđan Rahelić u Vijencu prevodi »Gostoljubivost kao pravo. Razgovor s Jacquesom Derridom« Thomasa Assheuera, Darija Domić prevodi Konačni um Hansa Michaela Baumgartnera, Božica Zenko Uvod u filozofiju Eugena Finka, Vera Čičin-Šain Duhovnu situaciju vremena Karla Jaspersa, Truda i Ante Stamać prevode Himne noći / Fragmenti pjesnika Novalisa, Damir Barbarić prevodi i priređuje Theophania Waltera Fridricha Otta, Jure Zovko prevodi i priređuje Platonova Eutifrona, a tiska se i Mit o Sizifu egzistencijalista Alberta Camusa u prijevodu Stojana Vučićevića. Iste godine u Matici hrvatskoj izlazi i prijevod djela Sretan grad hrvatskoga renesansnog filozofa Frane Petrića, u prijevodu Vladimira Premeca.58

Godine 1999. Darija Domić prevodi Smisao za hermeneutiku Jeana Gron-dina, Dunja Melčić prevodi i tumači Rektorski govor Martina Heideggera, Dražen Karaman prevodi Metafiziku ćudoređa Immauela Kanta, Damir Barbarić prevodi i priređuje O istini i laži u izvanmoralnom smislu Fridricha Nietzschea, a Vera Čičin-Šain prevodi Psihologiju i svijet Detleva von Uslara.

Godine 2000. Dario Škarica prevodi Priloge filozofiji jezika Ernsta Cas-sirera, Željko Pavić prevodi Fenomenologiju političkoga svijeta Klusa Helda, Darija Domić prevodi Oglede o filozofiji renesanse Stephana Otta, a Mario Kopić Kraj moderne Giannija Vattima.

Iz pregleda je vidljivo kako je izdavaštvo strane filozofske literature u Hrvatskoj procvat doživjelo 1990-ih, iako su se bitni prijevodi pojavljivali u gotovo svim razdobljima Matičine povijesti, i kao prijevodi čitavih djela i kao prijevodi članaka. U tom su razdoblju u Matici pokrenute biblioteke koje izdaju isključivo filozofska djela. Tako je uz već spomenutu Filozofsku knjižnicu iz 1950. osnovana i jedna od najznačajnijih biblioteka: »Parnas. Niz filozofija«, koja od 1996. godine objavljuje prijevode bitnih filozofskih djela strane litera-ture i važna djela hrvatske filozofske literature. Prva knjiga toga niza prijevod je knjige Filozofija ekološke krize Vittorija Höslea.

Priređivači prevedenih djela vidljivi su u bibliografiji, ali je bitno istaknuti Franju Petračića, Stjepana Senca, Veljka Gortana, Zlatka Gašparovića, Niku Majnarića, Vanju Sutlića, Viktora Sonnenfelda, Damira Barbarića, Branka Despota, Milivoja Solara i Danila Pejovića.

58 Prvi je put Premecov prijevod Petrićeva Sretnog grada izišao u nakladi Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine.

Page 14: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes266

3.3. Prva povijest filozofije i prva filozofska hrestomatija na hrvatskom jeziku

Kao što je već spomenuto, jedan od najvećih poduhvata izdavaštva Matice hrvatske bila je Povjest filozofije (1906–1912) Alberta Bazale u tri sveska. Erna Banić-Pajnić drži je možda i najznačajnijom poviješću filozofije za hrvatske čitatelje:

»Najznačajnija je ne samo po tome što je, koliko nam je poznato, prva povijest filozofije na hrvatskome jeziku, nego i stoga što nastaje u vremenu u kojem se tek stvara hrvatska filozofijska terminologija <...> Ujedno, to je možda, s obzirom na to da je ta Povijest filozofije služila kao temeljni izvor informacija o filozofiji i mnogima koji nisu bili filozofi po struci <...>, najznačajnija knjiga u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća, ako ne i kasnije.«59

Prvi je svezak Povjesti filozofije pod naslovom Povjest narodne filozofije grčke, drugi svezak Knjiga II: Filozofija helenističko-rimska, Knjiga III: Filozo-fija u srednjem vijeku, Knjiga IV: Novija filozofija do Kanta i treći pod nazivom Povijest fiozofije najnovijeg doba. Iz samog je sadržaja vidljiva obuhvatnost pothvata kojega se Bazala prihvatio.

Drugi iznimni pothvat Matice bilo je izdavanje Filozofske hresto-matije (1955–1968, prvo izdanje). Vladimir Filipović upozorava na to da se pri istraživanju baštine mora uzeti u obzir Hegelova teza da je svaka živa stvaralačka filozofska misao vezana i uz svoj autonomni razvoj i uz probleme svakidašnjice.60 Ravlić donosi kako da će Hrestomatija »dati popularan pregled historije filozofije s izborom filozofskih tekstova«,61 i tu je zadaću uspješno ispunila. U dvanaest svezaka Filozofske hrestomatije obuhvaćena je povijest svjetske filozofije od grčkih pjesnika i predsokratovaca do suvremene zapadne filozofije, uključujući i dva sveska o filozofiji istočnih naroda. Prvu hrvatsku Filozofsku hrestomatiju Banić-Pajnić drži najznačajnijom publikacijom toga razdoblja.62 Filozofijski rječnik Vladimira Filipovića, objavljen 1965. godine kao dodatak Filozofskoj hrestomatiji, prvi put opsežno objašnjava ne samo zapadnjačke filozofijske pojmove nego i one istočnjačke filozofije. Izišla su još dva izdanja rječnika: drugo dopunjeno izdanje 1984. godine i treće dopunjeno izdanje 1989. godine.

59 Erna Banić-Pajnić, »Istraživanje povijesti filozofije u Hrvatskoj u 20. stoljeću«, u: Damir Barbarić i Franjo Zenko (ur.), Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (Zagreb: Matica hrvatska, 2007), pp. 199–213, na p. 202.

60 Vladimir Filipović, »Značenje hrvatske filozofske baštine«, u: Zlatko Posavac (ur.), Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 49–54, na p. 53.

61 Ravlić, »Povijest Matice hrvatske«, p. 238.62 Banić-Pajnić, »Istraživanje povijesti filozofije u Hrvatskoj u 20. stoljeću« (2007), p. 205.

Page 15: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 267

3.4. Djela hrvatskih filozofa u izdanjima Matice hrvatske

Franjo Zenko u Novijoj hrvatskoj filozofiji piše da se novija hrvatska filozofija rađa »na prekretnici 18. i 19. stoljeća iz duha svjetovnosti što su ga uspostavili novovjeki subjektivizam i prosvjetiteljstvo, proizišli iz ideje slobode i autonomnog samoodređenja«,63 odnosno, kako govori Kruno Krstić,64 u okviru narodnog preporoda javlja se filozofija pisana narodnim jezikom. Stajališta izražena u člancima i raspravama od sredine 19. stoljeća nadalje

»svjedočanstva su onih težnji i nastojanja koja u svojim osnovama otkrivaju svijest njihovih autora o ulozi i značenju općeg duhovnog obrazovanja, a onda i filozofskog zahtjeva za obnovom bogoslovnih i filozofskih nauka, poticanja k ‘mudroljublju’ i ‘mudroznanstvu’ u kulturno-povijesnom životu naroda te o zadaćama koje filozofija kao temelj duhovnosti ima u razvoju i obogaćenju specifičnog duha vlastita naroda i njegovu uvođenju u krug kulturno razvijenih naroda Europe.«65

Bitno je bilo prepoznati nastojanja pojedinaca da se filozofija u Hrvatskoj i filozofska promišljanja na narodnom jeziku potaknu i pokrenu:

»Znanstvene radnje gimnazijskih programa, odvijanje nastave na Sveučilištu (1874), izdanja i rasprave Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1867), te Matice hrvatske nastali su iz svijesti o potrebi osnivanja institucija modernog školstva i sveučilišnog obrazovanja za razvoj duhovnog i društvenog života. Tomu se pridružuju članci i rasprave u časopisu Neven i Vienac (pokrenut 1869, te mar pojedinaca kojim skupljaju građu za biografske slovnike <...>«.66

U razdoblju od osnivanja Matice ilirske do preimenovanja u Maticu hrvatsku 1874. godine članke estetičke tematike u časopisima objavljuju Ivan Macun i Jeron Tvrdik. Početkom novije hrvatske filozofije obično se uzima upravo 1874. godina, odnosno godina obnavljanja Sveučilišta u Zagrebu i osnivanje katedre za filozofiju.67

Od 1874. do završetka Prvoga svjetskog rata 1918. godine u Matici filo-zofske prinose izdaju Franjo Marković, Vjekoslav Klaić, Milivoj Šrepel, Milan Gruber, Vladoje Dukat, Ladislav Polić, Milan Suknić, Kamilo Zajčić, Albert Bazala, Stjepan Radić, Milan Begović, Gjuro Arnold i Cherubin Šegvić. Prijelaz iz 19. u 20. stoljeće obilježen je pojavom Franje Markovića, prvog pročelnika

63 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 10.64 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 14.65 Schiffler, Vetera et nova (2004), p. 368.66 Schiffler, Vetera et nova (2004), p. 392.67 Jolić, »Filozofske institucije u Hrvatskoj u 20. stoljeću« (2007), p. 27; Josip Teofil Ha-

rapin, »Razvitak filozofije kod Hrvata«, Scopus: časopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija, 3/1–2(9–10) (1998), pp. 98–115, na p. 110.

Page 16: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes268

novoosnovane Katedre za filozofiju 1874. godine, drži Zenko.68 Marković podu-pire nacionalni duh i filozofiju na narodnome jeziku. Njegov rektorski govor izdan je prvi put u Viencu 22. listopada 1881. godine, samo tri dana nakon što je govor održan. Svojim govorom Marković je potaknuo daljnja istraživanja hrvatske filozofske baštine.69 Marković uvelike utječe na Gjuru Arnolda i Al-berta Bazalu i njihovo filozofsko stvaralaštvo. Prema djelima hrvatskih filozofa u tom razdoblju očito je da su pod utjecajem europske filozofije, ali i nacio-nalnih hrvatskih filozofskih i kulturnih prilika, s čime se slaže i Zenko,70 koji donosi kako se u Hrvatskoj pak nakon 1874. godine pojavljuje neoskolastika i uglavnom se prevode djela stranih filozofa.71 Hrvatski filozofi u tom razdoblju u Matici hrvatskoj pišu ponajviše o filozofiji umjetnosti i stranim filozofima toga ili ranijih razdoblja, kako je vidljivo iz bibliografije: »O estetskoj mašti« (1897) Milana Suknića, »Umjetnost prema znanosti« (1906) Gjure Arnolda, »O umjetnosti« (1906) Alberta Bazale, »Sloboda stvaranja« (1906) Cherubina Šegvića i »Može li umjetnost zamijeniti vjeru« (1907) Gjure Arnolda.

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća hrvatski filozofi područje svoga za-nimanja šire na normativnu etiku, psihologiju i pedagogiju, etiku, politiku i filozofiju prava, ali i na filozofiju povijesti, pozitivizam i materijalizam, polažu se osnove hrvatske filozofijske historiografije, a javljaju se i djela s područja po-jedinih filozofijskih disciplina,72 što je vidljivo i u Matičinu izdavaštvu u djelima kao što su »Zadaća humaniteta. Popularna socijalno-politička crtica« Milana Grubera (1892) te članci Alberta Bazale »Narodna kultura« (1907), »Pravo nagona« (1908), »Egoizam i altruizam« (1909) i »O slobodi volje« (1910).

Na početku 20. stoljeća Bazala piše Povjest filozofije, prvi takav poduhvat u hrvatskoj filozofiji. Iako neki autori, poput Schiffler,73 drže vrijednim kritike to da povijest hrvatskih filozofskih nastojanja nije našla mjesto u Bazalinoj povijesti filozofije, treba uzeti u obzir da je Bazala učinio veliki korak prema daljnjem istraživanju hrvatske filozofije već samim određenjem povijesti filo-zofije kao povijesti narodnih filozofija,74 odnosno, kako kaže Filipović:

»Sa Poviješću filozofije želio je uvesti i naše studente, a i našu kulturnu javnost

68 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 16.69 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 19.70 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 16.71 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 23.72 Zlatko Posavac, »Umjetnost i pojam lijepoga u hrvatskoj neoskolastici: druga polovica

19. i prva polovica 20. stoljeća«, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 24/1–2(47–48) (1998), pp. 93–129, na p. 95; Schiffler, »Temeljna obilježja filozofijske djelatnosti u poslijepre-porodnom razdoblju« (1999), p. 22; Schiffler, Vetera et nova (2004), pp. 383–384, 390.

73 Schiffler, »Značenje hrvatskog filozofskog nasljeđa« (1992), p. 294.74 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 14.

Page 17: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 269

uopće u bogatstvo filozofske misli, stvarajući uz to temelj našem filozofskom rječniku.«75

S tim se slaže i Kruno Krstić, koji piše da je Bazalina Povjest filozofije »glavni temelj suvremenom hrvatskom filozofijskom nazivlju«.76 Jolić drži da je ona »djelo koje je uvelike oblikovalo hrvatsku filozofsku terminologiju kao i način filozofiranja u Hrvatskoj«,77 dok Zenko to proširuje pišući:

»Uz školsku i općeobrazovnu, trebala je ova prva povijest filozofije na hrvatskom jeziku po intenciji autora imati i nacionalnokulturnu funkciju. Jer: ‘Po svezi s filozofijom dobijaju znanosti i svezu s općom kulturom, s cijelim životom naroda’.«78

U razdoblju između dva svjetska rata u Matici hrvatskoj tiskaju se radovi kao što su Machiavelli i njegova politička nauka (1928) Vinka Lozovine, »Franjo Petrić« (1929) Franje Jelašića, »Konac vječnoga« i »Problem individualnosti i kolektivnosti kod umjetničkog stvaranja« (1929) Bogdana Radice, »Sveti Augustin« (1931), »Na putovima suvremenog filozofiranja« (1934) i Temelji filozofije (1934) Stjepana Zimmermanna, »Praktična filozofija B. Russella. Russellovi pogledi na državu« (1935) Ivana Esiha, »Jaspersova filozofija današnjice« (1935) Julija Makanca, »Je li estetika jednostrana?« (1936) Al-berta Halera, »Filozofski i čovječanski lik kardinala Nikole Causanusa« (1937) Ernesta Bauera, »René Descartes. (O tristogodišnjici njegova djela Discours de la méthode)« (1937) Krste Spalatina, »Filozofija i život« (1938) Vladimira Filipovića, »Ličnost u današnjem svijetu« (1938), Marksistička filozofija prirode (1938), O podrijetlu i smislu države (1939) i Uvod u noviju filozofiju države (1939) Julija Makanca.

Od 1941. do 1945. godine u Matičinu izdanju izlaze: Iz tuđih književnosti (1941) Alberta Halera, Doživljaj ljepote (1943) Alberta Halera, »Platon filozof stvaralačtva« (1943) Krune Krstića, »Vjera i filozofija« (1943) Franje Nevistića i Uvod u glasbenu estetiku (1944) Josipa Andréisa. Odabranim se radovima može potvrditi raznovrsnost filozofijskih disciplina i stranih filozofa kojima su se bavili hrvatski filozofi pod okriljem Matice hrvatske – od proučavanja filozofije religije, preko proučavanja djelatnosti suvremenih stranih filozofa do političkih i estetičkih radova.

75 Vladimir Filipović, »Filozofsko djelo Alberta Bazale«, u: Posavac, Zlatko (ur.). Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 251–256, na p. 254.

76 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 22.77 Jolić, »Filozofske institucije u Hrvatskoj u 20. stoljeću« (2007), p. 38.78 Zenko, »Albert Bazala« (1995), p. 210.

Page 18: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes270

Kasnih 1940-ih i 1950-ih godina hrvatskom filozofijom vlada marksizam,79 pa se to očekivano dijelom odražava i na djela hrvatskih filozofa tiskana u Matici u tom razdoblju. Tako npr. Rudi Supek piše Egzistencijalizam i dekadenciju: Dva eseja (1950), a Predrag Vranicki Priloge problematici društvenih nauka (1951). Prvo djelo hrvatske filozofije u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata jest izdanje klasika političke filozofije Jurja Križanića Politika ili razgovori o vladalaštvu (1947), koje sadrži izbor iz istoimenog djela.

Za to vrijeme u Hrvatskoj reviji, koja od 1951. godine izlazi u inozemstvu, Kvirin Vasilj izdaje rad »Etika i fizika« (1951), a Đuro Baloković »Polazna točka egzistencijalne filozofije« (1952).

Godine 1955. izlazi prvi od svezaka Filozofske hrestomatije: peti svezak autora Gaje Petrovića pod naslovom Engleska empiristička filozofija. Vladi-mir Filipović uredio je Filozofsku hrestomatiju, a sam je pripremio i nekoliko njezinih svezaka: treći svezak Filozofija renesanse i odabrani tekstovi filozofa (1956), sedmi svezak Klasični njemački idealizam i odabrani tekstovi filozofa (1962), osmi svezak Novija filozofija Zapada i odabrani tekstovi (1968) i Filo-zofijski rječnik (1965). Još su svesci Hrestomatije: prvi svezak Grčka filozofija od prvih početaka do Aristotela i odabrani tekstovi filozofa Branka Bošnjaka (1956); drugi svezak Filozofija od Aristotela do Renesanse i odabrani tekstovi filozofa također Branka Bošnjaka (1957); četvrti svezak Racionalistička filozo-fija i odabrani tekstovi filozofa Milana Kangrge (1957); šesti svezak Francuska prosvjetiteljska filozofija i odabrani tekstovi filozofa Danila Pejovića (1957); jedanaesti i dvanaesti svezak Filozofija istočnih naroda Čedomila Veljačića (1958); deseti svezak Dijalektički i historijski materijalizam i odabrani tek-stovi Predraga Vranickog (1958); i deveti svezak Suvremena filozofija Zapada i odabrani tekstovi Danila Pejovića (1967).

Kukoč primjećuje kako od dvanaest svezaka ni jedan nije posvećen hrvat-skoj filozofiji, tj. »ona se marginalno tematski obrađuje u pojedinim svescima kao integralni dio svjetske filozofije«.80 Ipak, sama činjenica da je takvo opsežno djelo prvi put objavljeno i da je obuhvatilo velik dio povijesti svjetske filozofije čini ga povijesno važnim i za hrvatsku filozofiju. Filipović je, kao i Bazala sa svojom Povješću prije njega, učinio najviše što je u danome trenutku mogao.

Posavac zastupa tezu o četvrtstoljetnom zastoju u razvitku historiografije hrvatske filozofije nakon Drugog svjetskog rata,81 ali kao izuzetak spominje

79 Zenko, »Novija hrvatska filozofija« (1995), p. 28.80 Mislav Kukoč, »Prijepori o suvremenoj hrvatskoj filozofiji«, u: Pavo Barišić (ur.), Ot-

vorena pitanja povijesti hrvatske filozofije: zbornik radova Znanstvenoga skupa, Zagreb, 23.–25. lipnja 1999. (Zagreb: Institut za filozofiju, 2000), pp. 429–436, na p. 430.

81 Zlatko Posavac, »Predgovor«, u: Zlatko Posavac (ur.), Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 41–45, na p. 44.

Page 19: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 271

poglavlje »Hrvatski renesansni mislioci u sklopu svjetske filozofske misli« Vladimira Filipovića u trećoj knjizi Matičine Filozofske hrestomatije iz 1956. godine.

Iz priložene bibliografije vidljivo je da su hrvatski filozofi pisali u manjem opsegu, ali i to da njihov rad nipošto nije potpuno stao, kako bi se dalo pomisliti. Od 1945. do zabrane rada Matice 1972. godine u Matici hrvat skoj izdaju se knjige i u časopisima Matice objavljuju se članci, osim urednika i priređivača Filozofske hrestomatije, i sljedećih autora: Juraj Križanić, Niko Majnarić, Rudi Supek, Danko Grlić, Ivan Supek, Franjo Zenko, Miroslav Brandt, Veljko Gortan, Kruno Krstić, Zlatko Posavac, Ivo Bilankov, Branimir Donat, Vlado Gotovac, Zvonimir Junković, Tvrtko Šercar, Veselko Tenžera, Branko Despot, Tomislav Ladan, Nenad Miščević, Karlo Balić, Vladimir Bazala, Marija Brida, Daniel Bučan, Franjo Emanuel Hoško, Boris Kalin, Zvonimir Lisinski, Davor Rodin, Dimitrije Sergejev i Pavao Vuk-Pavlović.

U Hrvatskoj reviji izvan Hrvatske u to vrijeme radove objavljuju Antun Bonifačić, Kvirin Vasilj, Đuro Baloković, Stanko Vujica, Edo Bulat, Vinko Nikolić, Janko Žagar, Metod Kelava, Hrvoje Lorković, Serafin Zečević, Gvido Saganić i Dušan Žanko.

Nakon prisilnog prestanka Matičina rada 1972. godine s radom ipak nas-tavlja Nakladni zavod Matice hrvatske. Do 1990. godine u izdavaštvu se djela filozofske tematike u Matici događa sljedeće: Danilo Pejović uređuje zbornik Nova filozofija umjetnosti: antologija tekstova (1972), Vladimir Bazala obja-vljuje Pregled hrvatske znanstvene baštine (1978), Filozofska hrestomatija objavljena je u drugom, trećem i četvrtom izdanju, Tomislav Ladan izdaje Parva mediaevalia (1983), a Zlatko Posavac objavljuje djelo Estetika u Hrvata: istraživanja i studije (1986).

U Hrvatskoj reviji u izgnanstvu radove za to vrijeme objavljuju Kvirin Vasilj, Mijo V. Bobetić, Tihomir Ilija Zovko, Vinko Grubišić, Bogdan Radica, Anton Arko, Lucijan Kordić, Ante Kadić, Hrvoje Lorković, Dragutin Hlad, Milan Blažeković i Tomislav Sunić.

Od 1991. do 2000. godine događa se procvat i hrvatske filozofije u Matici hrvatskoj, pogotovo nakon osnivanja Odjela za filozofiju 1992. godine, čiji je osnivač i prvi pročelnik bio Damir Barbarić. Hrvatski filozofi i znanstvenici, ponekad u suradnji s novinarima, pišu u časopisima Kolo, Hrvatska revija (koja se vraća u okrilje Matice hrvatske) i Vijenac te u Hrvatskom znanstvenom zborniku: Damir Barbarić, Dragutin Hlad, Kvirin Vasilj, Stanislava Adamić, Ka-tarina i Marijan Cipra, Danko Bosanac, Žarko Dadić, Hrvoje Lorković, Snježana Paušek-Baždar, Tomislav Sunić, Dubravko Tadić, Bogdan Radica, Vesna Šipuš, Meri Štajduhar, Zvonko Šundov, Marko Tarle Ml., Antun Vujić, Ante Stamać, Mislav Ježić, Ivica Martinović, Žarko Paić, Bruno Popović, Josip Talanga, Jere

Page 20: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes272

Tarle, Grozdana Cvitan, Antun Pinterović, Rajka Rusan, Nadežda Čačinović, Pavel Gregorić, Hrvoje Jurić, Matko Meštrović, Tomislav Bracanović, Ljiljana Filipović, Iva Pleše, Valentin Pozaić, Marina Protrka, Milivoj Solar, David Šporer, Tonči Valentić, Pavo Barišić, Vladimir Biti, Davor Butković, Ivana Hekman Mandić, Nikola Zovko, Kazimir Drilo, Nives Mikelić, Sandra Berak, Vinko Grubišić, Jelena Hekman, Tvrtko Jolić, Nebojša Koharović, Aljoša Koren, Ante Pažanin, Vlado Petričević, Ljerka Schiffler, Ivan Supek, Dario Škarica.

U izdanju Matice hrvatske knjige objavljuju: Damir Barbarić (ur.), Filo-zofija i teologija (1993); Nenad Trinajstić, Ogledi o znanosti i znanstvenicima (1998); Marijan Cipra, Metamorfoze metafizike (1999); Danilo Pejović, Suvre-mena filozofija Zapada (1999) i Mislav Ježić, Ŗgvedske upanišadi (1999), a izdan je i Sretan grad Frane Petrića (1998).

Nakon 1990. godine Nakladni zavod Matice hrvatske razdvaja se od Ma-tice hrvatske. U izdanju Nakladnog zavoda izlaze knjige Tomislava Ladana (Izabrana djela, 1991), Branka Bošnjaka (Povijest filozofije – razvoj mišljenja u ideji cjeline, 3 sv., 1993) te prijevodi knjiga Alaina Finkielkrauta (Imaginarni Židov, 1993 i Izgubljena čovječnost – esej o XX. stoljeću, 1998), Milana Kundere (Polaganost, 1997), Pascala Brucknera (Napast nedužnosti, 1997) i Rainera Marie Rilkea (Devinske elegije, 1998).

4. Bibliografija filozofskih izdanja Matice hrvatske (1842–2000)

4.1. Napomene o bibliografijiBibliografijom su obuhvaćena sve knjige u izdanju središnjice Matice

hrvatske od 1842. do zaključno 2000. godine, sva godišta u tom razdoblju sljedećih časopisa i novina središnjice: Glas Matice hrvatske, Hrvatska re-vija, Hrvatski tjednik, Književnik, Kolo, Kritika, Neven i Vijenac te tri sveska Hrvatskoga znanstvenog zbornika.

Bibliografija ne obuhvaća izdanja i časopise Matičinih pododbora, odnosno ogranaka.

Kolo je izlazilo neredovito: od 1842. do 1853. godine, s prekidima od 1905. do 1961. godine pod nazivom Hrvatsko kolo, a od 1963. do 1971. i od 1991. do danas ponovo pod nazivom Kolo, pa se sukladno tome tako navodi i u bibliografiji.

Neven je u nakladništvu Matice hrvatske izlazio od 1852. do 1857. godine.Književnik je izlazio od 1864. do 1866. godine.Vienac je izlazio od 1869. do 1903. godine, a ponovo je pokrenut 1993.

godine pod nazivom Vijenac te kao dvotjednik izlazi i danas.

Page 21: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 273

Glas Matice hrvatske izlazio je od 1906. do 1909. godine i 1940. godine.Hrvatska revija bila je časopis Matice hrvatske od svoga početka 1928.

do 1945. godine, a zatim od 1991. godine do danas. Članci iz brojeva od 1951. godine do 1991. godine uvršteni su u ovu bibliografiju iako je u tom razdo-blju Hrvatska revija izlazila u inozemstvu. Naime u inozemstvu izlazi silom društvenih i političkih prilika, nakon prisilnog gašenja rada 1945. godine. Godine 1951. ponovo ju pokreće hrvatska emigracija u Buenos Airesu, pod vodstvom urednika Vinka Nikolića. O razlozima ponovnog pokretanja Revije Nikolić piše:

»Hrvatska revija, to naše zajedničko kulturno ostvarenje, prinos je hrvatskoj borbi za slobodu. <...> Mi smo stoga smatrali svojom velikom dužnošću, da na tom području, prema svojim skromnim mogućnostima i posve ograničenim sredstvima, pokušavamo nadoknaditi poginule, raditi umjesto zatvorenih i go-voriti u ime ušutkanih.«82

Kako ističe Nataša Bašić-Kosić, Nikolić je Reviju i pokrenuo s namjerom njezina povratka u domovinu, što piše u njegovoj programskoj platformi, a svo-jim je povratkom u Hrvatsku 1991. godine to i ostvario.83 Iz navedenih razloga, kao i zbog vrijednosti članaka s filozofskom tematikom koji su izišli u Reviji za to vrijeme, članci iz toga razdoblja s pravom pripadaju ovoj bibliografiji, a popisani su u posebnoj cjelini.

Kritika je izlazila od 1968. do 1971. godine, od toga prvih 9 brojeva u nakladništvu Matice hrvatske te su članci iz tih brojeva navedeni u bibliografiji.

Hrvatski tjednik izlazio je 1971. godine u 33 broja, nakon čega je Matica hrvatska raspuštena i njezin rad zabranjen.

Hrvatski znanstveni zbornik objavljen je 1971, 1993. i 1994. godine.Knjige i članci birani su po tematici, što znači da su neka djela koja su

filozofske tematike uvrštena iako im autor nije po struci filozof, a neka djela filozofā nisu uvrštena jer nisu filozofske tematike.

U bibliografiju su uvršteni prikazi filozofskih djela i prikazi filozofskih simpozija koji su objavljeni u časopisima i novinama Matice hrvatske.

Izdanja Nakladnog zavoda Matice hrvatske od 1972. godine popisana su u bibliografiji, a nakon 1990. godine (nakon razdvajanja Matice i Nakladnog zavoda) izdvojena su u posebnu cjelinu.

Nepotpuni podaci o autoru ili djelu popunjeni su u bilješkama (ili u samoj bibliografskoj jedinici ukoliko je jasno o kome se radi) prema literaturi i Kata-

82 Vinko Nikolić (ur.), Hrvatska revija: Jubilarni zbornik 1951–1965 (München – Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije, 1976), p. VII.

83 Nataša Bašić-Kosić (ur.), Hrvatska revija 1951–2000. (Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003), p. 7.

Page 22: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes274

logu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža gdje je god to bilo moguće učiniti.

4.2.1. Bibliografija filozofskih radova u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)

1852.Macun, Iv.[an].84 »Kratko krasoslovje.«, Neven 1/14 (1852), pp. 216–222; 1/15 (1852), pp. 234–237; 1/16 (1852), pp. 244–249; 1/18 (1852), pp. 279–285; 1/19 (1852), pp. 296–302.

1855.Chateaubriand. »Plato, Fenelon i Rousseau, jedan naprama drugomu«, Neven 4/8 (1855), pp. 120–124.(Po Chateaubriand–u ponašio V–ž–ć.)

1856.Rajković, Gj. »Posidipova filosofija života.«, Neven 5/5 (1856), p. 136. Pjesma.

Rajković, Gj. »Metrodorova filosofija života.«, Neven 5/5 (1856), p. 136. Pjesma.

1869.Deinhardt. »Estetička obrazovanost.«, Vienac 1/6 (1869), pp. 134–136; 1/7 (1869), pp. 154–157; 1/8 (1869), pp. 174–175. Priredio i preveo I.P. [= Ivan Perkovac].85

1872.M. B. V. »Čovjek je stvoren čovječtvu. Po Herderu.«, Vienac 4/22 (1872), pp. 348–351; 4/23 (1872), pp. 362–364.

Tvrdik, Jeron. »Krasota prirode. Estetička studia.«, prev. A. M., Vienac 4/14 (1872), pp. 221–223; 4/15 (1872), pp. 238–240; 4/16 (1872), pp. 254–255; 4/18 (1872), pp. 285–288; 4/19 (1872), pp. 302–304.

1876.Šenoa, August (sastavio). Antologija pjesničtva hrvatskoga i srbskoga narod-

84 Prema Katalogu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (http://katalog.lzmk.hr/).85 Prema Katalogu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (http://katalog.lzmk.hr/).

Page 23: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 275

noga i umjetnoga sa uvodom o poetici (Zagreb: Matica hrvatska, 1876).»O poetici«, pp. I-XLVIII.

Šenoa, August. O poetici, sastavio po R. Gottschallu August Šenoa (Zagreb: Matica hrvatska, 1876). Pretiskano iz Hrvatske antologije.

1881.Marković, Franjo.86 »Filosofijski pisci od 15.–18. vieka u Dalmaciji«, Vienac 13/44 (1881), 701–707. Sl. 1.Bilješka na p. 701: »Nastupni govor novoizabranoga rektora magnifika, dra. Fr. Markovića, držan prigodom njegove inštalacije, dne. 19. listopada 1881.«

1884.Klaić, V.[jekoslav]. »Dr. Franjo Marković«, Vienac 16/21 (1884), pp. 335–337; 16/24 (1884), pp. 384–386; 16/38 (1884), pp. 608–611.

1888.Cantù, Cesare. »Sokrat«, preveo Fr. Mikuličić, Vienac 20/45 (1888), pp. 714–716.

M. Š. Ž.87 »Schopenhauerova karakteristika života i smrti«, Vienac 20/29 (1888), pp. 462–463; 20/30 (1888), pp. 475–478; 20/31 (1888), pp. 492–494; 20/32 (1888), pp. 507–508.

1891.Plutarh. Izabrani životopisi znamenitih Grka i Rimljana. Dio II. Životopisi znamenitih Rimljana, preveo, uvod i bilješke napisao Stjepan Senc (Zagreb: Matica hrvatska, 1891).Prievodi grčkih i rimskih klasika X.»Ciceron«, pp. 201–246.

1892.Gruber, Milan. »Zadaća humaniteta. Popularna socijalno-politička crtica.«, Vienac 24/47 (1892), pp. 743–744; 24/48 (1892), pp. 757–760.

Seneka. »Deset pisama filozofa prijatelju Luciliju«, Vienac 24/43 (1892), pp.

86 Vidi bilješke 40 i 41.87 Milivoj Šrepel, prema Katalogu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (http://

katalog.lzmk.hr/ ).

Page 24: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes276

Slika 1. Nastupni govor rektora Franje Markovića: prva objava u Matičinu Viencu. Franjo Marković, »Filosofijski pisci od 15.–18. vieka u Dalmaciji«, Vienac 13/44 (1881), 22. listopada 1881, p. 701.

Page 25: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 277

680–681; 24/44 (1892), pp. 698–699; 24/45 (1892), pp. 718–719; 24/46 (1892), pp. 734–735; 24/47 (1892), pp. 750–751.

1894.Platon. Phaidros, preveo, uvod i bilježke napisao Franjo Petračić (Zagreb: Matica hrvatska, 1894).Prievodi grčkih i rimskih klasika XI. Sl. 2.

1895.Taine, H.[yppolite]. »Filozofija umjetnosti«, preveo Vladislav Polić, Vienac 27/2 (1895), p. 30; 27/5 (1895), pp. 76–77; 27/6 (1895), pp. 94–95; 27/7 (1895), pp. 110–111; 27/8 (1895), pp. 126; 27/9 (1895), pp. 142–143; 27/11 (1895), pp. 171–174; 27/12 (1895), pp. 188–191; 27/13 (1895), pp. 206–207; 27/14 (1895), pp. 222–223; 27/15 (1895), pp. 238–239; 27/18 (1895), pp. 286–288; 27/21

Slika 2. Fedar u prijevodu Franje Petračića – prvo Platonovo djelo u izdanju Matice hrvatske. Platonov Phaidros (Zagreb, 1894).

Page 26: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes278

(1895), pp. 334–336; 27/22 (1895), pp. 350–351; 27/23 (1895), pp. 362–363; 27/24 (1895), pp. 382–383; 27/25 (1895), pp. 399.Bilješka na p. 30: »Ova je knjiga postala na osnovu predavanja Taineovih na pariskoj akademiji lijepih umjetnosti.«

1896.Macaulay, Th.[omas] B.[abington]. Odabrani essay-i, preveo, uvodom i bi-lježkama popratio Vinko Krišković (Zagreb: Matica hrvatska, 1896). Sadrži: »Machiavelli (1827.)«, pp. 91–129.

1897.Dukat, Vl.[adoje]. »Macaulay u hrvatskom prijevodu (Th. B. Macaulay: Oda-brani Essay–i)«, Vienac 29/20 (1897), pp. 319–323.

Platonov i Xenophonov Symposion, preveo, uvod i bilježke napisao Franjo Petračić (Zagreb: Matica hrvatska, 1897).Prievodi grčkih i rimskih klasika XV.Sadrži:»Platonov Symposion«, pp. 1–90.»Xenophonov Symposion«, pp. 91–136.

Polić, Ladislav. »O Paulu Verlaineu i simbolistima«, Vienac 29/24 (1897), pp. 386–389.

Suknić, M.[ilan].88 »O estetskoj mašti«, Vienac 29/35 (1897), pp. 563–566; 29/36 (1897), pp. 579–580; 29/37 (1897), pp. 593–594; 29/39 (1897), pp. 627–628; 29/41 (1897), pp. 660–661.

Valbert, G. »Shopenhauer kao čovjek i kao filozof«, Vienac (Listak) 29/41 (1897), pp. 662–663; 29/42 (1897), pp. 679–680; 29/43 (1897), pp. 695–696; 29/44 (1897), pp. 711–712; 29/48 (1897), pp. 772–774.

1898.Ksenofon. Izabrani spisi. Dio I. Kirupedija. Preveo i uvodom popratio Stjepan Senc (Zagreb: Matica hrvatska, 1898).Prievodi grčkih i rimskih klasika XVI.

88 Milan Suknić, prema Katalogu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (http://katalog.lzmk.hr/ ).

Page 27: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 279

1899.Ksenofon. Izabrani spisi. Dio II. Anabaza. Preveo i bilj. popratio Stjepan Senc. Spomeni Sokratovi. Knjiga o gospodarstvu. Preveo i bilješkama popratio Martin Kuzmić (Zagreb: Matica hrvatska, 1899).Prievodi grčkih i rimskih klasika XVII.

1900.Zajčić, Kamilo. »K stogodišnjici rodjenja Macaulaya. Po Morisonu.«, Vienac 32/45 (1900), pp. 708–709; 32/46 (1900), pp. 722–723; 32/48 (1900), pp. 751–753.

1901.Bazala, Albert. »Doba sofista«, Vienac 33/12 (1901), pp. 232–234; 33/13 (1901), pp. 254–256; 33/14 (1901), pp. 275–276; 33/15 (1901), p. 296; 33/17 (1901), pp. 335–336; 33/18 (1901), pp. 354–356.

1902.Radić, Stjepan. »Pozitivizam francuskoga filozofa«, Vienac 34/34 (1902), pp. 539–540; 34/35 (1902), pp. 548–549. O Augustu Comteu.

1903.Begović, Milan. »Michel de Montaigne i njegova filozofija ‘du bon sens’«, Vienac 35/5 (1903), pp. 155–157; 35/6 (1903), pp. 190–191; 35/7 (1903), pp. 220–222; 35/8 (1903), pp. 249–250; 35/9 (1903), pp. 282–283; 35/10 (1903), pp. 317–319.

1906.Arnold, Gjuro. »Umjetnost prema znanosti«, Glas Matice hrvatske 1/1–2 (1906), pp. 2–5.Napomena: »Govorio u redovitoj skupštini ‘Matice hrvatske’ od 17. prosinca 1905. Predsjednik dr. Gjuro Arnold.«

Bazala, Albert. »O umjetnosti«, Glas Matice hrvatske 1/13–16 (1906), pp. 121–129; 1/17–20 (1906), pp. 149–158.

Bazala, Albert. Povjest filozofije. Svezak I. Povjest narodne filozofije grčke (Zagreb: Matica hrvatska, 1906).Poučna knjižnica Matice hrvatske, knj. XXXII. Sl. 3.

Page 28: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes280

***. »Povjest filozofije. Svezak I. Povjest narodne filozofije grčke. Napisao dr. Albert Bazala. Izdala ‘M. H.’ 1906.«, Glas Matice hrvatske 1/23–24 (1906), pp. 199–200.

Šegvić, Cherubin. »Sloboda stvaranja«, Glas Matice hrvatske 1/11 (1906), pp. 98–102.

Šegvić, Cherubin. »Kritika«, Glas Matice hrvatske 1/13–16 (1906), pp. 137–141.

1907.Bazala, Albert. »Narodna kultura«, Hrvatsko kolo 3 (1907), 255–283.

1908.Arnold, Gjuro. »Može li umjetnost zamijeniti vjeru (govor)«, Glas Matice hrvatske 3/6 (1908), pp. 41–43; 3/7 (1908), pp. 53–55.

Bazala, Albert. »Pravo nagona«, Hrvatsko kolo 4 (1908), 123–136.

1909.Bazala, Albert. »Egoizam i altruizam«, Hrvatsko kolo 5 (1909), 150–162.

Bazala, Albert. Povjest filozofije. Svezak II. Knjiga II: Filozofija helenističko-rimska. Knjiga III: Filozofija u srednjem vijeku. Knjiga IV: Novija filozofija do Kanta. (Zagreb: Matica hrvatska (Tis. Dion. tiskare), 1909).Poučna knjižica Matice hrvatske, knj. XXXV.

M. B. »Razvoj misli o umjetničkome uzgoju«, Glas Matice hrvatske 4/16–17 (1909), pp. 121–124.

1910.Bazala, Albert. »O slobodi volje«, Hrvatsko kolo 6 (1910), 101–109.

1912.Bazala, Albert. Povijest filozofije. Sv. III. Povijest filozofije najnovijeg doba. (Zagreb: Matica hrvatska, 1912).Poučna knjižica Matice hrvatske, knj. XXXVII.

1915.Platon. Obrana Sokratova i Fedon, prev. Koloman Rac (Zagreb: Matica hr-vatska, 1915).

Page 29: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 281

Slika 3. Prvi svezak utjecajne Bazaline Povjesti filozofije: izdanje Matice hrvatske 1906. godine.

Page 30: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes282

Klasična knjižnica. Djela Platonova.

Platon. Protagora, prev. Koloman Rac (Zagreb: Matica hrvatska, 1915).Klasična knjižnica. Djela Platonova, 2.

1928.Lozovina, Vinko. Machiavelli i njegova politička nauka. O četiristotoj obljetnici državnikove smrti (1527–1927) (Zagreb: Matica hrvatska, 1928).

1929.Jelašić, Fr.[anjo]. »Franjo Petrić«, Hrvatsko kolo 10 (1929), pp. 274–276.

Lukas, F[ilip]. »Machiavelli: Dr. Vinko Lozovina, Machiavelli i njegova poli-tička nauka. O četiristotoj obljetnici državnikove smrti.«, Hrvatska revija 2/4 (1929), pp. 263–265.

Radica, Bogdan. »Konac vječnoga. Teza Juliena Bende i protest Jeana Guéhenna.«, Hrvatska revija 2/6 (1929), pp. 358–364.

Radica, Bogdan. »Problem individualnosti i kolektivnosti kod umjetničkog stvaranja«, Hrvatska revija 2/9 (1929), p. 560.

1931.Zimmermann, Stjepan. »Sveti Augustin«, Hrvatska revija 4/2 (1931), pp. 81–91.

1932.Esih, Ivan. »Andrija Dudić Orehovički: U povodu 400-te obljetnice njegova rođenja«, Hrvatska revija 5/11 (1932), pp. 706–712. Sl. 4.

1933.***. »Socijalni duh i lijepa knjiga«, Hrvatska revija 6/9 (1933), p. 544.Prikaz knjige: Milan Ivšić, Socijalni duh i lijepa knjiga (Zagreb: Narodne novine, 1933).

Filipović, Vladimir. »Ličnost i odgoj«, Hrvatska revija 6/8 (1933), pp. 464–468.Prikaz knjige: Pavao Vuk-Pavlović, Ličnost i odgoj (Zagreb: Tipografija, 1932).

Hauptmann, Ljudmil. »Politika kao umjetnost«, Hrvatska revija 6/2 (1933), pp. 73–88.

Page 31: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 283

Slika 4. Članak Ivana Esiha o Andriji Dudiću o 400. obljetnici njegova rođenja. Ivan Esih, »Andrija Dudić Orehovički«, Hrvatska revija 5/11 (1932), p. 706.

Page 32: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes284

1934.Zimmermann, Stjepan. »Na putovima suvremenog filozofiranja. (»Uvod« za knjigu »Čovjek i istina«)«, Hrvatska revija 7/1 (1934), pp. 1–13.

Zimmermann, Stjepan. Temelji filozofije: historijsko-kritička orijentacija (Za-greb: Matica hrvatska (Naklada Pramatice, Tis. ZTNN), 1934).Redovito izdanje.

Zimmermann, Stjepan. »Temelji filozofije. (U izdanju »Matice hrvatske« za g. 1934.)«, Hrvatska revija 7/11 (1934), pp. 561–576.

1935.Esih, Ivan. »Praktična filozofija B. Russella. Russellovi pogledi na državu.«, Hrvatska revija 8/3 (1935), pp. 149–150.

Makanec, Julije. »Jaspersova filozofija današnjice«, Hrvatska revija 8/5 (1935), pp. 252–258; 8/6 (1935), pp. 320–325.

1936.Bogner, Josip. »Fiziologija kritike«, Hrvatsko kolo 17 (1936), pp. 247–260.

Gračanin, Đuro. »Filozofija i religija«, Hrvatska revija 9/8 (1936), pp. 443–445.

Haler, Albert. »Je li estetika jednostrana?«, Hrvatska revija 9/3 (1936), pp. 113–121.

1937.Bauer, Ernest. »Filozofski i čovječanski lik kardinala Nikole Causanusa«, Hrvatska revija 10/9 (1937), pp. 493–495.

Ekremov, M.[unir] Š.[ahinović].89 »Hrvatski Machiavelli. Hasan Kjafi Pruščak – državnopravni teoretik i spisatelj iz Bosne (1544.–1616.)«, Hrvatska revija 10/8 (1937), pp. 420–423. Sl. 5.

Gračanin, Đuro. »Filozofija i religija (II. dio)«, Hrvatska revija 10/7 (1937), pp. 382–384.

Haler, Albert. »Dva sociološka književna teoretika: Guyau i Plehanov«, Hrvat-sko kolo 18 (1937), pp. 213–229.

89 Prema Katalogu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (http://katalog.lzmk.hr/).

Page 33: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 285

Slika 5. Članak Munira Šahinovića o Hasanu Pruščaku. M. Š. Ekremov, »Hrvatski Machiavelli. Hasan Kjafi Pruščak – državnopravni teoretik i spisatelj iz Bosne (1544.–1616.)«, Hrvatska revija 10/8 (1937), p. 420.

Page 34: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes286

Haler, Albert. »Filologija i estetika«, Hrvatska revija 10/12 (1937), pp. 657–660.

Makanec, Julije. »Hegel i Spengler«, Hrvatska revija 10/7 (1937), pp. 366–370; 10/8 (1937), pp. 423–426.

Spalatin, Krsto. »René Descartes. (O tristotogodišnjici njegova djela Discours de la méthode)«, Hrvatska revija 10/12 (1937), pp. 660–662.

1938.Filipović, Vladimir. »Arthur Schopenhauer. (Prigodom 150-godišnjice rođenja) (Predavanje održano na Radiostanici uoči 150-godišnjice rođenja A. Schopen-hauera)«, Hrvatska revija 11/4 (1938), pp. 191–194.

Filipović, Vladimir. »Filozofija i život«, Hrvatska revija 11/9 (1938), pp. 465–471; 11/10 (1938), pp. 541–544. Sl. 6.

Haler Albert. »Psihološka ili filozofska estetika«, Hrvatska revija 11/1 (1938), pp. 14–21.

Jelašić, Franjo. »Gundulić prema filozofiji cinquecenta«, Hrvatska revija 11/12 (1938), pp. 660–664.

Makanec, Julije. »Ličnost u današnjem svijetu«, Hrvatsko kolo 19 (1938), pp. 223–236.

Makanec, Julije. Marksistička filozofija prirode (Zagreb: Matica hrvatska, 1938).Mala knjižnica Matice hrvatske. Nova serija, kolo 3, sv. 14.

1939.***. »Stogodišnjica filozofa Ribot-a«, Hrvatska revija 12/5 (1939), pp. 278–280.

Makanec, Julije. O podrijetlu i smislu države: uvod u noviju filozofiju države (Zagreb: Matica hrvatska, 1939).Mala knjižnica Matice hrvatske. Nova serija, kolo 4, sv. 21.

Rieger, Vilko. »Pokretači povijesti«, Hrvatsko kolo 20 (1939), pp. 202–221.

1940.Haler, Albert. »Ocjenjivanje pjesničkih djela«, Hrvatsko kolo 21 (1940), pp. 252–264.

Page 35: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 287

Slika 6. »Sintetički, filozofski pogled je životna nužda.«: Vladimir Filipović u zalaganju za filozofiju 1938. godine. Vladimir Filipović, »Filozofija i život«, Hrvatska revija 11/10 (1938), p. 541.

Page 36: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes288

1941.Filipović, Vladimir. »Suvremeni nazori o svijetu i životu«, Hrvatsko kolo 22 (1941), pp. 174–184.

Gašparović, Zlatko. »Hobbes u interpretaciji Carla Schmidta«, Hrvatska revija 14/10 (1941), pp. 552–553 [542–543].

Haler, Albert. Iz tuđih književnosti (Zagreb: Matica hrvatska, 1941).Suvremena knjižnica Matice hrvatske, kolo 6, knj. 33.Sadrži: »Iz suvremene talijanske filozofije«, pp. 196–215, o filozofskim gledi-štima Benedetta Crocea i Giovannija Gentilea.

Zimmermann, Stjepan. »Problem filozofije života. (Odlomak iz knjige »Filo-zofija života«, koju će doskora izdati Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti među publikacijama za opću naobrazbu)«, Hrvatska revija 14/5 (1941), pp. 243–250.

1942.Dukat, Vladoje. »Grčki i rimski klasici u izdanjima Matice hrvatske«, Hrvatsko kolo 23 (1942), pp. 136–151.

Filipović, Vladimir. »Knjiga o suvremenom čovjeku«, Hrvatska revija 15/2 (1942), pp. 92–94.Prikaz knjige: José Ortega y Gasset, Pobuna masa, preveo Zlatko Gašparović (Zagreb, 1941).

Haler, Albert. »Ljepota«, Hrvatsko kolo 23 (1942), pp. 110–117.

Makanec, Julije. »Filozofija i svijet«, Hrvatska revija 15/1 (1942), pp. 2–9.

Platon. Država. Državnik (Zagreb: Matica hrvatska, 1942). Prosvjetno-politička knjižnica. Niz A, knj. 2.Prijevodi grčkih i rimskih klasika 25.Opremio Ml.[aden] Veža. Sl. 7.Sadrži:Dr Vladimir Filipović, »Značenje Platona«, pp. V–XXXII.»Platonovo Sedmo pismo«, preveo Veljko Gortan, pp. 1–40. »Platon, Država ili o pravednosti«, preveo Martin Kuzmić, pp. 41–498.»Platon, Državnik«, preveo Veljko Gortan, pp. 409–492.

Pejnović, Grgo. »Povijest filozofije. (Napisao Dr. Franjo Šanc, prof. Filozofskog Instituta D.I. u Zagrebu)«, Hrvatska revija 15/12 (1942), pp. 669–671.

Page 37: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 289

Zimmermann, Stjepan. »Religija i odgoj«, Hrvatsko kolo 23 (1942), pp. 14–25.

1943.Gašparović, Zlatko. »Pojmovi i stavovi Carla Schmitta«, Hrvatska revija 16/9 (1943), pp. 461–470.

Haler, Albert. Doživljaj ljepote (Zagreb: Matica hrvatska, 1943).Redovno izdanje.Crtež za korice i nasl. stranu izradio Ml.[aden] Veža. Sl. 8.

Krstić, Kruno. »Platon filozof stvaralačtva«, Hrvatska revija 16/6 (1943), pp. 293–302.

Slika 7. Tri Platonova djela u izdanju Matice hrvatske 1942. godine: Sedmo pismo, Država, Državnik. S uvodnom studijom Vladimira Filipovića.

Page 38: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes290

Nevistić, F.[ranjo].90 »Vjera i filozofija«, Hrvatska revija 16/8 (1943), pp. 405–409.O filozofiji Giovannija Gentilea.

Pataki, Stjepan. »Eduard Spranger – tumač i branitelj duha«, Hrvatska revija 16/10 (1943), pp. 517–529.

Pejnović, Grgo. »Stjepan Zimmermann, Nauka o spoznaji.«, Hrvatska revija 16/1 (1943), pp. 53–55.Prikaz knjige.

Schmitt, Carl. »Pojam političkog«, preveo Zlatko Gašparović, Hrvatska revija 16/2 (1943), pp. 121–124.

Schmitt, Carl. Pojam politike i ostale razprave, preveo Zlatko Gašparović (Zagreb: Matica hrvatska, 1943).

90 Prema Katalogu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (http://katalog.lzmk.hr/).

Slika 8. Glavno djelo književnog povjesničara i estetičara Alberta Halera: izdanje Matice hrvatske 1943. godine.

Page 39: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 291

Prosvjetno-politička knjižnica. Niz B, knj. 7.Opremio Vl. Udatny.

Spranger, Eduard. Oblici života: duhovnoznanstvena psihologija i etika ličnosti. Preveo i predgovor napisao Vladimir Filipović (Zagreb: Matica hrvatska, 1943).Prosvjetno-politička knjižnica. Niz A, knj. 5.

1944.Andréis, Josip. Uvod u glasbenu estetiku (Zagreb: Matica hrvatska, 1944).Mala knjižnica Matice hrvatske, sv. 43.

Bauer, Ernest. »Hölderlin«, Hrvatska revija 17/7 (1944), pp. 345–355.

Gašparović, Zlatko (antologiju sastavio). Čovjek i tehnika: Kulturno-filozofski eseji (Zagreb: Matica hrvatska, 1944).Prosvjetno-politička knjižnica. Niz B, knj. 13.Autori eseja: Nikola Berdjajev, Friedrich Dessauer, Vladimir Filipović, Fran-cesco Flora, Hans Freyer, Friedrich von Gottl-Ottilienfeld, Oswald Spengler, Werner Sombart, Paul Valéry, Karl Weihe, Leopold von Wiese.

Hergešić Ml., Ivo (ur.). Razgovor o Europi: Kulturno-politički eseji francuzkih pisaca, priredio i preveo Ivo Hergešić, sastavio Zlatko Gašparović (Zagreb: Matica hrvatska, 1944).Prosvjetno-politička knjižnica. Niz B, knj. 12.Autori eseja: Paul Valéry, André Gide, Georges Duhamel, Maxime Leroy, Andre Suares, Henri Massis, Lucien Romier, Jean Guehenno, Andre Siegfried, Jules Romaine, Julien Benda, Albert Tibaudet, Rene Lalou.

Lunaček, Valdemar. »Čovjek i tehnika«, Hrvatska revija 17/10 (1944), pp. 513–516.Prikaz knjige: Čovjek i tehnika (Zagreb: Matica hrvatska, 1944).

Nevistić, Franjo. »Od Platona do Hegela«, Hrvatska revija 17/4 (1944), pp. 177–182.Prikaz knjige: Julije Makanec, Razvoj državne misli od Platona do Hegela (Zagreb, 1943).

Pataki, Stjepan. »Huizinga – o čovjeku i kulturi današnjice«, Hrvatska revija 17/6 (1944), pp. 289–297.

Pettan, Hubert. »Andreisov ‘Uvod u glasbenu estetiku’«, Hrvatska revija 17/11–12 (1944), pp. 629–630.

Page 40: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva
Page 41: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 293

Teofrast. Karakteri. Preveo Niko Majnarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1947).Grčki i rimski klasici, sv. 2.

1950.Atomisti Leukip i Demokrit. Svjedočanstva i fragmenti, izabrao, uredio, preveo i objasnio Niko Majnarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1950).Filozofska knjižnica, sv. 1.

Supek, Rudi. Egzistencijalizam i dekadencija: dva eseja (Zagreb: Matica hr-vatska, 1950).Mala knjižnica Matice hrvatske, kolo 3, sv. 1.

1951.Descartes, René. Rasprava o metodi pravilnog upravljanja umom i traženja istine u naukama, s francuskog preveo Dr. Niko Berus (Zagreb: Matica hrvat-ska, 1951).Filozofska knjižnica, sv. 3.Sadrži i djelomičan prijevod Descartesova djela Principia philosophiae:»Osnovi filozofije«, s latinskoga preveo dr. Veljko Gortan, pp. 63–98. Sl. 10.

Slika 10. Djelomičan prijevod Descartesova djela Principia philosophiae iz pera Veljka Gortana. Descartes, Rasprava o metodi (Zagreb: Matica hrvatska, 1951), pp. 64–65.

Page 42: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes294

Heraklit. Svjedočanstva i fragmenti, preveo i objasnio Dr. Niko Majnarić (Za-greb: Matica hrvatska, 1951).Filozofska knjižnica, sv. 2.

Vranicki, Predrag. Prilozi problematici društvenih nauka (Zagreb: Matica hrvatska, 1951).Mala knjižnica Matice hrvatske, kolo 3, sv. 3.Opremio Mladen Veža.Sadrži:»O Kropotkinovoj etici«, pp. 13–44; »Materijalističko shvaćanje historije u Marx-Engelsovu djelu ‘Sveta porodi-ca’«, pp. 45–85;»O nekim pitanjima marksističke teorije u vezi sa Ždanovljevom kritikom Aleksandrova«, pp. 121–170.

1952.Lukrecije Kar, Tit. O prirodi, preveo Marko Tepeš, 2. izd. (Zagreb: Matica hrvatska, 1952). Grčki i rimski klasici.Oprema knjige Valerija Pavić.Vladimir Filipović, »Lukrecijev materijalistički životni nazor«, pp. 7–64.

Supek, Rudi. »Protiv dogmatizma u ispitivanju ideologije«, Hrvatsko kolo 5/9–10 (1952), pp. 523–527.

Šarčević, Abdulah. »Hegelova filozofija povijesti i historijski materijalizam«, Hrvatsko kolo 5/6 (1952), pp. 347–352.

1953.Kant, Immanuel. Dvije rasprave, preveo Viktor Sonnenfeld, pogovor Vladimir Filipović (Zagreb: Matica hrvatska, 1953).Filozofska knjižnica, sv. 5.Sadrži:»Prolegomena za svaku buduću metafiziku«, pp. 7–146. »Osnov metafizike ćudoređa«, 149–226.Vladimir Filipović, »Pogovor«, pp. 235–252.

1955.Petrović, Gajo. Engleska empiristička filozofija i odabrani tekstovi filozofa (Zagreb: Matica hrvatska, 1955). Filozofska hrestomatija V.

Page 43: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 295

1956.Bošnjak, Branko. Grčka filozofija od prvih početaka do Aristotela i odabrani tekstovi filozofa (Zagreb: Matica hrvatska, 1956). Filozofska hrestomatija I.

Feuerbach, Ludwig. Izbor iz djela, preveo i pogovor napisao Vanja Sutlić (Za-greb: Matica hrvatska, 1956).Filozofska knjižnica, sv. 6.

Filipović, Vladimir. Filozofija renesanse i odabrani tekstovi filozofa (Zagreb: Matica hrvatska, 1956). Filozofska hrestomatija III.

1957.Bošnjak, Branko. Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa (Zagreb: Matica hrvatska, 1957). Filozofska hrestomatija II.

Kangrga, Milan. Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi filozofa (Zagreb: Matica hrvatska, 1957). Filozofska hrestomatija IV.

Pejović, Danilo. Francuska prosvjetiteljska filozofija i odabrani tekstovi filozofa (Zagreb: Matica hrvatska, 1957). Filozofska hrestomatija VI.

1958.Veljačić, Čedomil. Filozofija istočnih naroda. Knjiga I. Indijska filozofija i odabrani tekstovi (Zagreb: Matica hrvatska, 1958). Filozofska hrestomatija XI.

Veljačić, Čedomil. Filozofija istočnih naroda. Knjiga II. Iran, Islam, Kina, Japan i odabrani tekstovi (Zagreb: Matica hrvatska, 1958).Filozofska hrestomatija XII.

Vranicki, Predrag. Dijalektički i historijski materijalizam i odabrani tekstovi. (Zagreb: Matica hrvatska, 1958). Filozofska hrestomatija X.

1962.Filipović, Vladimir. Klasični njemački idealizam i odabrani tekstovi filozofa (Zagreb: Matica hrvatska, 1962). Filozofska hrestomatija VII.

Page 44: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes296

Vranicki, Predrag. Dijalektički i historijski materijalizam i odabrani tekstovi, 2. dop. izd. (Zagreb: Matica hrvatska, 1962). Filozofska hrestomatija X.

1963.Filipović, Vladimir. »O aksiologiji kao temeljnoj filozofskoj disciplini«, Kolo 1/2 (1963), pp. 224–228.

Grlić, Danko. »Zagrebački razgovori. (Uz simpozij Filozofija i znanost)«, Kolo 1/2 (1963), pp. 214–223.

Hauser, Arnold. Filozofija povijesti umjetnosti, preveo Drago Perković (Zagreb: Matica hrvatska, 1963).Biblioteka Povijest umjetnosti.

Hauser, Arnold. »Umjetnost u društvu – društvo u umjetnosti«, preveo Drago Perković, Kolo 1 (1963) 3, pp. 369–382.Odlomak iz knjige Filozofija povijesti umjetnosti.

Pejović, Danilo. »Teškoće s Nietzscheom«, Kolo 1/5 (1963), pp. 557–569.

Supek, Ivan. »Kultura u ovom razmrvljenom smrtonosnom svijetu«, Kolo 1/4 (1963), pp. 419–426.

Vranicki, Predrag. »Presudnost distingviranja filozofije i znanosti«, Kolo 1/2 (1963), pp. 229–230.

Vranicki, Predrag. »O historijskom determinizmu i ljudskoj slobodi«, Kolo 1/7 (1963), pp. 223–236.

Zenko, Franjo. »Nesporazumi oko filozofije i kritike književnosti«, Kolo 1/5 (1963), pp. 644–649.

1964.Filipović, Vladimir. »Estetika, njen predmet i njeno značenje«, Kolo 2/5 (1964), pp. 648–657.

Grlić, Danko. »O umjetničkom pristupu umjetnosti«, Kolo 2/1 (1964), pp. 65–74.

1965.Brecht, Bert. »Neke pretpostavke estetike«, preveo Darko Suvin, Kolo 3/6 (1965), pp. 95–107.

Page 45: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 297

Croce, Benedetto. »Leonardo filozof«, preveo Vladan Desnica. Kolo 3/5 (1965), pp. 554–569.Predavanje održano u Firenzi 1906.

Filipović, Vladimir (ur.). Filozofijski rječnik (Zagreb: Matica hrvatska, 1965). Filozofska hrestomatija, dodatni svezak.Nacrt za korice i ovitak Boris Dogan. Sl. 11.

1966.Brandt, Miroslav. »Društvene nauke u vrijeme Hrvatskoga narodnog preporo-da«, Kolo, 4/8–10 (1966), pp. 375–390.U tematskom broju posvećenom 130. obljetnici Hrvatskoga narodnog prepo-roda.

1967.Pejović, Danilo. Suvremena filozofija Zapada i odabrani tekstovi. (Zagreb: Matica hrvatska, 1967).Filozofska hrestomatija IX. Oprema Alfred Pal.

1968.De Dominis, Marko Antonije. »Iz Crkvene države«, preveo Veljko Gortan, Kolo 6/1–2 (1968), pp. 27–37.

Filipović, Vladimir. Novija filozofija Zapada i odabrani tekstovi (Zagreb: Matica hrvatska, 1968). Filozofska hrestomatija VIII.

Filipović, Vladimir. »Zadaci filozofije kulture danas«, Kolo 6/11 (1968), pp. 440–444.

Gortan, Veljko. »Dominisovo djelo De republica ecclesiastica«, Kolo 6/1–2 (1968), pp. 18–26.

Kermauner, Taras. »Humanistička kritika i reistička nekritika«, preveo Branimir Donat, Kolo 6/11 (1968), pp. 445–451.

Krstić, Kruno. »Počeci filozofije u Hrvatskoj«, Kolo 6/5 (1968), pp. 325–332.

Novalis. »Himne noći [Pjesme 1, 2, 3, 4, 5 i ‘Čežnja za smrću’]«, preveli Truda i Ante Stamać. Kolo 6/1–2 (1968), pp. 52–60.

Page 46: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes298

Slika 11. Filozofijski rječnik u izdanju Matice hrvatske 1965. godine: dopunski svezak uz Filozofsku hrestomatiju pod uredništvom Vladimira Filipovića.

Page 47: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 299

Pejović, Danilo. »Bilo a nije prošlo. O značenju tradicije«, Kolo 6/1–2 (1968), pp. 97–104.

Pejović, Danilo. »Filozofski pristup svijetu«, Kritika 1/1 (1968), pp. 56–60.

Pejović, Danilo. »Jedno objašnjenje o ‘ljevičarstvu’ i ‘desničarstvu’«, Kolo 6/6 (1968), pp. 531–534.

Posavac, Zlatko. »Estetika Miroslava Krleže«, Kolo 6/7 (1968), pp. 3–35.U broju posvećenom 75. godišnjici Miroslava Krleže.

Posavac, Zlatko. »Estetika u Hrvata od prvih početaka do sredine XX stoljeća (I)«, Kolo 6/10 (1968), pp. 324–340.

Posavac, Zlatko. »Estetika u Hrvata od prvih početaka do sredine XX stoljeća (II)«, Kolo, 6/12 (1968), pp. 503–525.

Posavac, Zlatko. »Filozofija krize i traženje puta u obrat: U povodu knjige Vanje Sutlića ‘Bit i suvremenost’, Sarajevo 1967.«, Kritika 1/3 (1968), pp. 284–295.

Selem, Petar. »Filozofija nove glazbe Theodora Adorna: Nolit, Beograd 1968«, Kritika 1/1 (1968), pp. 112–115.

Treguer, Michel. »‘Živjeti i govoriti’: Rasprava između Françoisa Jacoba, Romana Jakobsona, Claudea Lévi-Straussa i Philippea l’Héritiera«, preveo Z.[vonimir] M.[rkonjić], Kolo 6/6 (1968), pp. 474–491.

1969.***. »Adornov posljednji intervju. Nema straha od bjelokosne kule«, preveo Z.[vonimir] M.[rkonjić], Kolo 7/11 (1969), pp. 1177–1182.Razgovor časopisa Spiegel s Theodorom W. Adornom.

Bilankov, Ivo. »Filozofija i historija filozofije«, Kolo 7/5 (1969), pp. 476–478.Prikaz knjige: Vladimir Filipović, Novija filozofija Zapada (Zagreb: Matica hrvatska, 1968).

Donat, Branimir. »Kritika i znanost«, Kolo 7/8–9 (1969), pp. 851–862.U bloku Strukturalizam.

Donat, Branimir; Mrkonjić, Zvonimir (priredili). »Strukturalizam«, Kolo 7/8–9 (1969), pp. 735–906.

Page 48: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes300

Foucault, Michel. »Odgovor na jedno pitanje«, preveo Željko Klaić, Kolo 7/8–9 (1969), pp. 789–806.U bloku Strukturalizam.

Gotovac, Vlado. »Autsajderski fragmenti«, Kritika 2/4 (1969), pp. 69–84.

Gotovac, Vlado. »Glosa o filozofskom pjesništvu«, Kritika 2/4 (1969), pp. 34–36.

Junković, Zvonimir. »Strukturalizam — teorija i metoda«, Kolo 7/8–9 (1969), pp. 758–776.U bloku Strukturalizam.

Lévi-Strauss, Claude. »Struktura i oblik: Osvrti na djelo Vladimira Ja. Proppa«, prevela J. Milinković-Cvitan, Kolo 7/8–9 (1969), pp. 863–885.U bloku Strukturalizam.

Pejović, Danilo. »Karl Jaspers«, Kolo 7/4 (1969), pp. 364–366.

Pejović, Danilo. »Pomahnitala utopija (studentska kulturna mini-revolucija 1968. godine)«, Kritika 2/7 (1969), pp. 402–427.

Pejović, Danilo. »Quasi una theoria: Povodom smrti Th. W. Adorna«, Kolo 7/11 (1969), pp. 1171–1176.

Posavac, Zlatko. »Dvije varijacije (čitajući Antuna Branka Šimića)«, Kolo 7/12 (1969), pp. 1243–1254.

Posavac, Zlatko. »Hrvatska estetika XIX stoljeća u sovjetskoj ediciji Pamjatniki mirovoj estetičeskoj misli (Istorija estetiki, tom IV, polutom II, Moskva, 1968)«, Kolo 7/6 (1969), pp. 604–607.

Posavac, Zlatko. »Kuda nam i kamo nestade znanost? Što u hrvatskom književ-nom jeziku znači ‘znanost’, a što ‘nauka’?«, Kritika 2/5 (1969), pp. 238–245.

Pouillon, Jean. »Strukturalizam: pokušaj definicije«, prevela Ingrid Šafranek, Kolo 7/8–9 (1969), pp. 777–788.U bloku Strukturalizam.

Šercar, Tvrtko. »Neestetičke marginalije uz ogled Z. Posavca ‘Estetika Miro-slava Krleže’«, Kolo 7/4 (1969), pp. 319–328.

Tenžera, Veselko. »Fenomenologija pada i preobraženja«, Kolo 7/12 (1969), pp. 1230–1242.

Page 49: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 301

Viet, Jean. »Pitanje metode ili metoda?«, prevela Mirna Cvitan, Kolo 7/8–9 (1969), pp. 737–757.U bloku Strukturalizam.

Zenko, Franjo. »Emmanuel Mounier«, Kolo 7/12 (1969), pp. 1287–1299.

1970.Despot, Branko. Filozofija Gjure Arnolda (Zagreb: Matica hrvatska, 1970).Biblioteka Kolo, knj. 7. Sl. 12.

Despot, Branko. »Riječ u prilog metafizici«, Kolo 8/4 (1970), pp. 432–443.Napomena: »Poglavlje iz monografije Filozofija Đure Arnolda koja, ujesen, izlazi u nakladi Kola.«

Fromm, Erich. Zaboravljeni jezik, s engleskoga preveo Hrvoje Lisinski (Zagreb: Matica hrvatska, 1970).Biblioteka Znak.

Heziod. Poslovi i dani, preveo Albert Bazala, pjesnički dotjerao Nikola Mili-ćević (Zagreb: Matica hrvatska, 1970).Mala knjižnica poezije.Za tisak priredio Vladimir Bazala.Sadrži studiju: Albert Bazala, »Mudrost grčkog naroda u priči i pjesmi«, pp. 57–184.

Ladan, Tomislav. Ta kritika (Zagreb: Matica hrvatska, 1970).Suvremeni hrvatski pisci.Sadrži: »Preobrazba znakova«, pp. 334–369.

Miščević, Nenad. »Filozofija odgoja Pavla Vuk-Pavlovića«, Kolo 8/2 (1970), pp. 191–195.

Posavac, Zlatko. »Estetički pogledi Adolfa Vebera Tkalčevića«, Kolo 8/3 (1970), pp. 281–298.

Posavac, Zlatko. »Estetika u Hrvata (III). Nacrt pregleda za razdoblje prve polovine XX stoljeća«, Kolo 8/9 (1970), pp. 985–995.

Strukturalizam. Posebno izdanje časopisa Kritika, sv. 4 (Zagreb: Matica hr-vatska, 1970).

Weizsäcker, Carl Friedrich Freiherr von. »Budućnost znanosti (odlomci)«, preveo D. Šćukanec, Kolo 8/4 (1970), pp. 425–427.

Page 50: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes302

1971.Balić, Karlo. »Naš udjel u velikom pothvatu«, razgovor vodio Zlatko Posavac, Hrvatski tjednik 1/19 (1971), p. 20.Razgovori s istraživačima: u povodu Marijanskog i Mariološkog kongresa razgovaramo s jednim od najuglednijih skotista, fra Karlom Balićem.

Brida, Marija. »Oblikovati kritičku svijest o vlastitoj duhovnoj prošlosti«, razgovor vodio Zlatko Posavac, Hrvatski tjednik 1/11 (1971), p. 10. O filozofskoj baštini Hrvata razgovaramo s dr Marijom Bridom: razgovori s istraživačima (3).

Bučan, Daniel. »Abul-‘Alâ’ al-Ma’rri ili usamljenost moralista«, Kolo 9/7 (1971), pp. 694–699.

Bučan, Daniel. »Slika i sudbina (antiestetička rasprava)«, Kolo 9/10 (1971), pp. 1036–1050.

Slika 12. Monografija Branka Despota o Gjuri Arnoldu: izdanje Matice hrvatske 1970. godine.

Page 51: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 303

Despot, Branko; uredništvo. »Neprolazne zasluge: u povodu tridesete obljetnice smrti Gjure Arnolda«, Hrvatski tjednik 1/10 (1971), p. 10.

Filipović, Vladimir. »O filozofskoj baštini Hrvatā«, Hrvatski tjednik 1/1 (1971), p. 17.

Filipović, Vladimir. »Svijet i zavičaj«, Hrvatski tjednik 1/3 (1971), p. 17.

Hoško, Franjo Emanuel. »Skolastička filozofija u Hrvatskoj«, razgovor vodio Zlatko Posavac, Hrvatski tjednik 1/12 (1971), p. 10.Razgovor s dr. Franjom Emanuelom Hoškom: razgovori s istraživačima (4).

Kalin, Boris. »Ugrožen status humanističke nastave – filozofija: čudna odluka Zajednice gimnazijâ SR Hrvatske«, Hrvatski tjednik 1/18 (1971), p. 17.

Kalin, Boris; Posavac, Zlatko. »Problemi nastave filozofije: nastavnici filozofije zahtijevaju rješenje otvorenih problema svoje struke«, Hrvatski tjednik 1/9 (1971), p. 10.

Krstić, Kruno. »Bit će još mnogo otkrivalačkih iznenađenja«, razgovor vodio Zlatko Posavac, Hrvatski tjednik 1/3 (1971), p. 16.Razgovori s istraživačima (2).

Lisinski, Zvonimir. »Povratak filozofije – obnova tradicije«, Hrvatski tjednik 1/2 (1971), p. 16.

Pejović, Danilo. »Otvorenost hrvatske kulture«, Hrvatski znanstveni zbornik 1 (1971), pp. 43–50.

Posavac, Zlatko. »Ideja humaniteta kao temelj nazoru o svijetu i životu: u povodu 65. godišnjice života Vladimira Filipovića«, Hrvatski tjednik 1/16 (1971), pp. 10–11.

Posavac, Zlatko. »Ideju čovječanstva ljubiti u svom vlastitom narodu«, Hrvatski tjednik 1/6 (1971), p. 20.Prikaz: Branko Despot, Filozofija Gjure Arnolda (Zagreb: Matica hrvatska, [1970]).

Posavac, Zlatko. »Hrvatska filozofija u sovjetskoj Filozofskoj enciklopediji«, Hrvatski tjednik 1/33 (1971), p. 20.

Posavac, Zlatko. »Ne, nije nevažno: nekoliko riječi o stručnom filozofijskom nazivlju«, Hrvatski tjednik 1/29 (1971), p. 17.

Page 52: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes304

Posavac, Zlatko. »Prvi put objavljeno: iz rukopisne ostavštine Alberta Bazale«, Hrvatski tjednik 1/2 (1971), p. 16.

Posavac, Zlatko. »Smislovitost – najviši uvjet filozofije: Pavao Vuk-Pavlović sustavno je u nizu spisa izložio vlastiti nazor o svijetu i životu«, Hrvatski tjednik 1/14 (1971), p. 10.

Rodin, Davor. »Engelsovo određenje ideologije, znanosti i socijalizma«, Hr-vatski znanstveni zbornik 1 (1971), pp. 181–190.

Sergejev, Dimitrije. »Primjena klasične teorije alijenacije na historiju«, Hrvatski znanstveni zbornik 2 (1971), pp. 357–368.

Stardelov, Georgi. »Estetički problem u filozofiji Pavla Vuk-Pavlovića«, Kolo 9/7 (1971), pp. 657–667.

Vuk-Pavlović, Pavao. »Djelovnost umjetnosti«, Hrvatski tjednik 1/15 (1971), p. 9.

Zenko, Franjo. »Marxova (samo)kritika (vlastitog) ekonomsko-socijalnog revolucionarizma«, Hrvatski znanstveni zbornik 2 (1971), pp. 295–320.

1972.Pejović, Danilo (ur.). Nova filozofija umjetnosti: antologija tekstova (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1972). Odabrao i predgovor napisao Danilo Pejović. Oprema Dalibor Martinis.

1978.Bazala, Vladimir. Pregled hrvatske znanstvene baštine (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978).Knjižnica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj baštini.

Bošnjak, Branko. Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978). Filozofska hrestomatija II.

Bošnjak, Branko. Grčka filozofija: od prvih početaka do Aristotela i odabrani tekstovi filozofa, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978). Filozofska hrestomatija I.

Filipović, Vladimir. Filozofija renesanse i odabrani tekstovi filozofa, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978). Filozofska hrestomatija III.

Page 53: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 305

Pejović, Danilo. Francuska prosvjetiteljska filozofija i odabrani tekstovi filozofa, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978). Filozofska hrestomatija VI.

Vranicki, Predrag. Dijalektički i historijski materijalizam i odabrani tekstovi, 3. dop. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978). Filozofska hrestomatija X.

1979.Filipović, Vladimir. Klasični njemački idealizam i odabrani tekstovi filozofa, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979). Filozofska hrestomatija VII.

Filipović, Vladimir. Novija filozofija Zapada i odabrani tekstovi, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979). Filozofska hrestomatija VIII.

Kangrga, Milan. Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi filozofa, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979). Filozofska hrestomatija IV.

Pejović, Danilo. Suvremena filozofija Zapada i odabrani tekstovi, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979). Filozofska hrestomatija IX.

Petrović, Gajo. Engleska empiristička filozofija i odabrani tekstovi filozofa, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979). Filozofska hrestomatija V.

Veljačić, Čedomil. Filozofija istočnih naroda. Knjiga I. Indijska filozofija i odabrani tekstovi, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979). Filozofska hrestomatija XI.

Veljačić, Čedomil. Filozofija istočnih naroda. Knjiga II. Iran, Islam, Kina, Japan i odabrani tekstovi, 2. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979).Filozofska hrestomatija XII.

1982.Bošnjak, Branko. Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija II.

Page 54: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes306

Bošnjak, Branko. Grčka filozofija od prvih početaka do Aristotela i odabrani tekstovi filozofa, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija I.

Filipović, Vladimir. Filozofija renesanse i odabrani tekstovi filozofa, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija III.

Filipović, Vladimir. Klasični njemački idealizam i odabrani tekstovi filozofa, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija VII.

Filipović, Vladimir. Novija filozofija Zapada i odabrani tekstovi, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982).Filozofska hrestomatija VIII.

Kangrga, Milan. Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982).Filozofska hrestomatija IV.

Pejović, Danilo. Francuska prosvjetiteljska filozofija i odabrani tekstovi filozofa, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija VI.

Pejović, Danilo. Suvremena filozofija Zapada i odabrani tekstovi, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija IX.

Petrović, Gajo. Engleska empiristička filozofija i odabrani tekstovi filozofa, 3. (2. prošireno) izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija V.

Rousseau, Jean-Jacques. Ispovijesti, preveo Radovan Ivšić (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Oprema Alfred Pal.

Veljačić, Čedomil. Filozofija istočnih naroda. Knjiga I. Indijska filozofija i odabrani tekstovi, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija XI.

Veljačić, Čedomil. Filozofija istočnih naroda. Knjiga II. Iran, Islam, Kina, Japan i odabrani tekstovi, 3. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982).Filozofska hrestomatija XII.

Page 55: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 307

Vranicki, Predrag. Dijalektički i historijski materijalizam i odabrani tekstovi, 4. (2. dopunjeno) izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982). Filozofska hrestomatija X.

1983.Bošnjak, Branko. Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija II.

Bošnjak, Branko. Grčka filozofija od prvih početaka do Aristotela i odabrani tekstovi filozofa, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija I.

Filipović, Vladimir. Filozofija renesanse i odabrani tekstovi filozofa, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija III.

Filipović, Vladimir. Klasični njemački idealizam i odabrani tekstovi filozofa, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija VII.

Filipović, Vladimir. Novija filozofija Zapada i odabrani tekstovi, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija VIII.

Kangrga, Milan. Racionalistička filozofija i odabrani tekstovi filozofa, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija IV.

Ladan, Tomislav. Parva mediaevalia (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983).Sadrži:»Marulićev syllabus«, pp. 83–182;»Kako prevoditi Aristotela«, pp. 191–200;»Toma Akvinski u izboru«, pp. 201–218;»Knjiga o Novoj sveopćoj filozofiji Frane Petrića«, pp. 219–229.

Pejović, Danilo. Francuska prosvjetiteljska filozofija i odabrani tekstovi filozofa, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija VI.

Page 56: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes308

Pejović, Danilo. Suvremena filozofija Zapada i odabrani tekstovi, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983).Filozofska hrestomatija IX.

Petrović, Gajo. Engleska empiristička filozofija i odabrani tekstovi filozofa, 4. (2. prošireno) izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija V.

Veljačić, Čedomil. Filozofija istočnih naroda. Knjiga I. Indijska filozofija i odabrani tekstovi, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija XI.

Veljačić, Čedomil. Filozofija istočnih naroda. Knjiga II. Iran, Islam, Kina, Japan i odabrani tekstovi, 4. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983).Filozofska hrestomatija XII.

Vranicki, Predrag. Dijalektički i historijski materijalizam i odabrani tekstovi, 4. (2. prošireno) izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983). Filozofska hrestomatija X.

1984.Filipović, Vladimir (ur.). Filozofijski rječnik, 2. dop. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984).Biblioteka Rječnici.

Kant, Immanuel. Kritika čistoga uma, preveo Viktor D. Sonnenfeld (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984).Napomena na str. 2: »Tekst prvoga izdanja iz godine 1781. s dodatkom svih nadopuna drugoga izdanja iz godine 1787«.Sadrži:Vladimir Filipović, »Bilješka o izdanjima Kantove Kritike čistoga uma«, pp. 413–415.Vladimir Filipović, »Kratka Kantova biografija«, pp. 416–417.Vladimir Filipović, »Kantova Kritika čistoga uma danas, u povodu nedavne dvjestogodišnjice prvog izdanja«, pp. 419–434.

1986.Posavac, Zlatko. Estetika u Hrvata: istraživanja i studije (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1986).Knjižnica Studije, monografije, kritike. Sl. 13.

Page 57: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 309

1989.Filipović, Vladimir (ur.). Filozofijski rječnik, 3. dop. izd. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1989). Biblioteka Rječnici.

1991.Barbarić, Damir. »Riječ kao ime: Osnovne crte Heideggerova promišljanja biti jezika«, Kolo 1/3 (1991), pp. 61–73.

Hlad, Dragutin. »O jeziku za jezik«, Hrvatska revija 41/3–4 (1991), pp. 370–375.

Vasilj, Kvirin. »Zakašnjeli odgovor Baruhu Spinozi«, Hrvatska revija 41/1–2 (1991), pp. 172–186.

Slika 13. Istraživanja i studije Zlatka Posavca o hrvatskoj estetici: izdanje Matice hrvatske 1986. godine.

Page 58: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes310

1992.Adamić, Stanislava. »Pjesnikovo doživljavanje Boga«, Hrvatska revija 42/1 (1992), pp. 114–117.

Barbarić, Damir. »Misliti u vlastitu jeziku«, Kolo 2/1 (1992), pp. 5–19.

Cipra, Marijan i Katarina. »Rainer Maria Rilke i mrtvi«, Kolo 2/1 (1992), pp. 65–73.

1993.Barbarić, Damir (ur.). Filozofija i teologija (Zagreb: Matica hrvatska – Školska knjiga, 1993).Izdanja u suradnji.Autori: Erna Banić-Pajnić, Damir Barbarić, Miljenko Belić, Branko Bošnjak, Rudolf Brajičić, Danijel Bučan, Branko Despot, Mislav Ježić, Stjepan Kušar, Hrvoje Lasić, Nikola Skledar, Franjo Zenko.

Barbarić, Damir. »Rječnik je sok svega znanstva«, Kolo 3/11–12 (1993), pp. 936–953. Ulomak iz veće studije u pripremi. Za ishodište usp. Damir Barbarić, »Misliti u vlastitu jeziku«, Kolo 2/1 (1992), pp. 5–19.

Bosanac, Danko. »Hrvatski prirodoslovci u europskom kontekstu«, Hrvatski znanstveni zbornik 1 (1993), pp. 175–184.

Dadić, Žarko. »Fenomen hrvatskog prirodoslovca«, Hrvatski znanstveni zbornik 1 (1993), pp. 1–5.

Lorković, Hrvoje. »Humanistička etika iz Pesnice«, Hrvatska revija 43/1 (1993), pp. 28–33.

Paušek-Baždar, Snježana. »Hrvatski prirodoslovci Dubrovčani«, Hrvatski znanstveni zbornik 1 (1993), pp. 125–150.

Posavac, Zlatko. »Nekrolog kao obračun«, Vijenac 2/14 (1994), p. 39.U rubrici »Reagiranja«.

Sunić, Tomislav. »Émile Cioran i nostalgija za smrću«, Hrvatska revija 43/4 (1993), pp. 503–511.

Tadić, Dubravko. »Boškovićeve hipoteze i suvremene predodžbe o građi tvari«, Hrvatski znanstveni zbornik 1 (1993), pp. 7–26.

Page 59: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 311

Vasilj, Kvirin. »Moralni zakon i Emanuel Kant«, Hrvatska revija 43/4 (1993), pp. 444–462.

1994.Agamben, Giorgio. »Što je logor?«, prevela Morana Čale–Knežević, Vijenac 2/20 (1994), p. 20.

Agamben, Giorgio. »Zoon i bios. O posvemašnjem ljudskom bankrotu. Javno i privatno.«, s talijanskoga prevela Ljiljana Avirović, Vijenac 2/13 (1994), p. 15.

Paul Ricoeur. »Zlo – izazov za filozofiju«, razgovor vodio François Azouvi, prevela Ana Prpić, Vijenac 2/15 (1994), p. 11.

Barbarić, Damir. »Ideja Europe: Primjer Huga von Hofmannstahla«, Kolo 4/11–12 (1994), pp. 1143–1154.

Becker, Annette. »Između snova i more: Etika i rat«, Vijenac 2/23 (1994), p. 25.

Eco, Umberto. »U potrazi za savršenim jezikom«, prevela Jelena Butković, Vijenac 2/17 (1994), p. 17; 2/18 (1994), p. 19; 2/19 (1994), p. 10.Napomena: Umberto Eco prvi put u Vijencu.

Popper, Karl R. »O intelektualnoj odgovornosti«, prevela Truda Stamać, Vijenac 2/20 (1994), p. 27.

Radica, Bogdan. »Metafizične krpice: Razgovori s Nikolajem A. Berdjajevim i Jacquesom Maritainom«, Vijenac 2/20 (1994), p. 23.

Supek, Ivan. »Akademija kao intelektualni i moralni autoritet«, razgovor vodila Meri Štajduhar, Vijenac 2/10 (1994), pp. 3–4.

Šipuš, Vesna. »Androgin i veliko zlo: filozofska bajka«, Hrvatska revija 44/4 (1994), pp. 633–643.

Štajduhar, Meri. »Uvod u Zlatka Posavca«, Vijenac 2/15 (1994), p. 31.U rubrici »Reagiranja«.

Šundov, Zvonko. »U povodu obnovljenih izdanja dviju knjiga Branka Bošnja-ka (B. Bošnjak: Filozofija – uvod u filozofsko mišljenje i rječnik i Filozofija i kršćanstvo)«, Kolo 4/7–8 (1994), pp. 765–771.

Tarle Ml., Marko. »Hrvatski narod na razmeđi povijesnog naslijeđa, civilizacije trećeg milenija i barbarskog susjedstva«, Hrvatska revija 44/2–3 (1994), pp. 247–275.

Page 60: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes312

Vujić, Antun. »Popper u prahu – papar u zrnu: U povodu smrti Karla Raimunda Poppera (1902–1994)«, Vijenac 2/20 (1994), p. 27.

1995.***. »Smrt filozofa Gillesa Deleuzea. In memoriam (Le Figaro)«, prevela Ana Prpić, Vijenac 3/49 (1995), p. 13.

Barbarić, Damir. »Kako misliti Europu? Svijest o krizi«, Vijenac 3/51 (1995), p. 8.

Bruckner, Pascal. »Avangarda je mrtva«, razgovor vodio Jere Tarle, Vijenac 3/47 (1995), pp. 22–23.

Danolić, Josip. »Josip Oslić, Utemeljenje etike kod Vladimira Solovjeva (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1994)«, Hrvatska revija 45/3 (1995), pp. 414–416.

Horvatov, Tomislav. »Stoljeće Ernsta Jüngera«, Vijenac 3/34 (1995), p. 28.

Huizinga, Johan. »Estetički elementi u historijskoj misli: Nastupno predavanje na Sveučilištu u Groningenu 1905. godine«, prevela Ana Prpić, Vijenac 3/35 (1995), p. 16; 3/36 (1995), p. 15; 3/37 (1995), p. 15.

Ježić, Mislav. »Indologija u Hrvatskoj. Otvorimo Indije«, Vijenac 3/34 (1995), p. 24.

Martinović, Ivica. »Europa iz Dubrovnika gledana«, razgovor vodila Jelena Obradović, Vijenac 3/45 (1995), p. 9.

Paić, Žarko. »Postmoderna i kulturna politika«, Vijenac 3/43 (1995), p. 13.

Popović, Bruno. »Suvremeni prosvjetitelj Voltaire: Mitovi i zbilje«, Vijenac 3/39 (1995), p. 26.

Sesardić, Neven. »Apsurd do vrhunca«, razgovor vodila Meri Štajduhar, Vijenac 3/44 (1995), pp. 4–5.

Stamać, Ante. »Filozofski pjesnik Janko Bubalo: nacrt studije«, Hrvatska revija 45/3 (1995), pp. 306–317.

Talanga, Josip. »Što je tolerancija u Hrvata. Simpozij Odjela za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 20–21. travnja 1995.«, Vijenac 3/34 (1995), p. 16.

Vasilj, Kvirin. »O dokazivanju Božje opstojnosti«, Hrvatska revija 45/3 (1995), pp. 238–255.

Page 61: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 313

1996.Barbarić, Damir. »Distanca od politike i svake ideologije«, razgovor vodila Meri Štajduhar, Vijenac 4/60 (1996), pp. 14–15.

Barbarić, Damir. »Filozofija između sajmova: Izdavači specijalizirani za filo-zofijsku literaturu«, Vijenac 4/71 (1996), p. 24.

Barbarić, Damir. »Philosophy between Fairs: A review of philosophical publis-hing in Croatia between two Frankfurt book fairs«, posebno izdanje: Frankfurt Book Fair 1996, Vijenac 4/71 (1996), p. 7.

Hösle, Vittorio. Filozofija ekološke krize, prevela Darija Domić, pripremio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1996).Parnas. Niz filozofija.91

Paić, Žarko. »Barbarstvo kao nostalgija«, Kolo 5/3 (1996), pp. 89–98.

Paić, Žarko. »Bog filozofa«, Vijenac 4/77–78 (1996), p. 12.Prikaz: Walter Schulz, Bog novovjekovne metafizike (Zagreb: Matica hrvatska, 1996).

Paić, Žarko. »Kad bogovi prolupaju«, Vijenac 4/53 (1996), p. 9.

Pejović, Danilo. »Filozofija i izazov i poziv«, razgovor vodila Grozdana Cvitan, Vijenac 4/76 (1996), pp. 6–7.

Pejović, Danilo. »Hegel i Kantova ideja o vječnom miru«, Kolo 5/4 (1996), pp. 13–17.

Pinterović, Antun. »Salus patriae: razmatranja o nacionalizmu, kozmopolitizmu i humanizmu: povodom 40-godišnjice smrti francuskoga filozofa Juliena Bende (1867–1956)«, Hrvatska revija 46/1 (1996), pp. 14–29.

Rusan, Rajka. »Obratnica čovjekova bitka«, Vijenac 4/77–78 (1996), p. 12.Prikaz: Vittorio Hösle, Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska: Zagreb, 1996).

Schulz, Walter. Bog novovjekovne metafizike, pripremio i preveo Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1996).Parnas. Niz filozofija.

Šporer, David. »Što je nama Heidegger? Simpozij Hrvatskog filozofskog dru-štva«, Vijenac 4/77–78 (1996), p. 45.

91 Prva knjiga u ovom nizu.

Page 62: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes314

Šundov, Zvonko. »Prva hrvatska povijest filozofije (B. Bošnjak: Povijest filo-zofije)«, Kolo 5/2 (1996), pp. 302–308.

Vasilj, Kvirin. »Religija, prirodne i društvene znanosti«, Hrvatska revija 46/2 (1996), pp. 273–280.

Wisser, Richard. »Filozofija u potvrđivanju«, s njemačkoga prevela Vesna Batovanja, Vijenac 4/74 (1996), p. 30. Iz knjige: Richard Wisser, Karl Jaspers: Philosophie in der Bewährung.

1997.Barbarić, Damir. Filozofija i filozof. Znanost i opće dobro. Znanstveni skup Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Vijenac 5/86 (1997), p. 37.

Bubner, Rüdiger. Estetsko iskustvo, preveo Tihomir Engler, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).Parnas. Niz filozofija.

Čačinović, Nadežda. »Umjetnost filozofije«, Vijenac 5/92 (1997), p. 12. U rubrici »Novi prijevodi«. Prikazi dviju knjiga: Arthur C. Danto, Preobražaj svakidašnjeg (Zagreb: Kru-Zak, 1997); Rüdiger Bubner, Estetsko iskustvo (Matica hrvatska: Zagreb, 1997).

Figal, Günter. Smisao razumijevanja, prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).Parnas. Niz filozofija.

Gadamer, Hans-Georg. Nasljeđe Europe, preveo Kiril Miladinov, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).Parnas. Niz filozofija.

Gregorić, Pavel. »Stoljeće lisice. In memoriam: Isaiah Berlin (6. lipnja 1909. – 5. studenoga 1997)«, Vijenac 5/102 (1997), p. 18.

Jurić, Hrvoje. »Promišljanje Europe«, Vijenac 5/87 (1997), p. 11.Prikaz knjige: Hans Georg Gadamer, Nasljeđe Europe (Zagreb: Matica hrvat-ska, 1997).

Meštrović, Matko. »Cjelovitost spoznaje i vrijednosna orijentacija«, Kolo 6/4 (1997), pp. 216–234.

Page 63: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 315

Nietzsche, Friedrich. Rođenje tragedije, prevela Vera Čičin-Šain, priredio Branko Despot (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).Parnas. Niz filozofija.

Paić, Žarko. »Heidegger u zrcalu dekonstrukcije«, Kolo 6/4 (1997), pp. 235–244.

Rousseau, Jean-Jacques. Sanjarije samotnog šetača, prevela Bosiljka Brlečić, pripremio Milivoj Solar (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).Parnas. Niz filozofija.

Scheier, Claus-Artur. Oproštaj spekulativnog uma, preveo Kiril Miladinov, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).Parnas. Niz filozofija.

Tarle, Jere. »Infantilizam kraja stoljeća«, Vijenac 5/87 (1997), p. 10.Prikaz knjige: Pascal Bruckner, Napast nedužnosti (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1997).

Tarle, Marko. »Znanstveni skup Etika i znanost«, Vijenac 5/87 (1997), p. 39.Vijesti iz Matice hrvatske.

Voltaire. Rasprava o toleranciji, prevela Bosiljka Brlečić, priredio Milivoj Solar (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).Parnas. Niz filozofija.

1998.Arendt, Hannah. »Gdje smo kada mislimo«, prevela Nadežda Čačinović Pu-hovski, Kolo 8/3 (1998), pp. 129–144.

Derrida, Jacques. »Gostoljubivost kao pravo«, razgovor vodio Thomas Assheu-er, preveo s francuskoga Srđan Rahelić, Vijenac 6/119–120 (1998), pp. 26–27.

Barbarić, Damir. »Havel, Michnik i nedovršena revolucija. Razgovor Václava Havela i Adama Michnika o ophođenju s prošlošću«, Vijenac 6/108 (1998), pp. 4–5.

Barbarić, Damir. »IUC naspram države«, razgovor vodila Iva Pleše, Vijenac 6/107 (1998), p. 13.

Baumgartner, Hans Michael. Konačni um, prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1998).Parnas. Niz filozofija.

Page 64: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes316

Bracanović, Tomislav. »Hermeneutika i metafizika«, Vijenac 6/108 (1998), p. 13.Prikaz knjige: Günter Figal, Smisao razumijevanja (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).

Bracanović, Tomislav. »Pojam uma i kantovska baština«, Vijenac 6/123 (1998), p. 18.Prikaz knjige: Hans Michael Baumgartner, Konačni um (Zagreb: Matica hr-vatska, 1998).

Bracanović, Tomislav. »Svijest o situaciji«, Vijenac 6/113 (1998), p. 14.Prikaz knjige: Karl Jaspers, Duhovna situacija vremena (Zagreb: Matica hr-vatska, 1998).

Camus, Albert. Mit o Sizifu, preveo Stojan Vučićević, priredio Milivoj Solar (Zagreb: Matica hrvatska, 1998).Parnas. Niz filozofija.

Čačinović, Nadežda. »Tko misli«, Kolo 8/3 (1998), pp. 121–128.

Eco, Umberto. »Definicije netolerancije«, Vijenac 6/112 (1998), p. 12.

Figal, Günter. »Dnevnik jedne ljubavi«, preveo Damir Barbarić, Vijenac 6/125 (1998), p. 27.Uz izdanje: Hannah Arendt/Martin Heidegger, Briefe 1925–1975 und andere Zeugnisse, hrsg. Ursula Ludz (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1998).

Filipović, Ljiljana. »Nesvjesno u filozofiji«, Vijenac 6/108 (1998), p. 40.

Fink, Eugen. Uvod u filozofiju, prevela Božica Zenko, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1998).Parnas. Niz filozofija.

Fleck, Hans-Georg. »Sudbinski važan dijalog«, Vijenac 6/114 (1998), p. 11.Ogledi: liberalizam i katoličanstvo.

Jaspers, Karl. Duhovna situacija vremena, prevela Vera Čičin-Šain, priredio Danilo Pejović (Zagreb: Matica hrvatska, 1998). Sl. 14.Parnas. Niz filozofija.

Jurić, Hrvoje. »Creski simpozij o bioetici: Skup Izazovi bioetike«, Vijenac 6/123 (1998), pp. 24–25.Izjave: Ante Čović, Ivan Šegota, Marijan Jošt, Božidar Vrhovac.

Page 65: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 317

Jurić, Hrvoje. »Izazovi bioetike: Moral i znanost«, Vijenac 6/123 (1998), p. 24.

Jurić, Hrvoje. »Pitanja novovjekovne metafizike«, Vijenac 6/125 (1998), p. 11.Claus-Artur Scheier, Oproštaj spekulativnog uma (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).

Jurić, Hrvoje. »Solarovo umijeće tumačenja«, Vijenac 6/111 (1998), p. 16.Prikaz knjige: Milivoj Solar, Vježbe tumačenja (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).

Jünger, Ernst. »Odlazak u šumu ili Rasprava o odmetniku«, prevela Bosiljka Brlečić. Vijenac 6/108 (1998), p. 16.

Novalis. Himne noći / Fragmenti, preveli Truda Stamać i Ante Stamać, priredila Truda Stamać (Zagreb: Matica hrvatska, 1998).Parnas. Niz književnost.

Otto, Walter Friedrich. Theophania, preveo i priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1998).Parnas. Niz filozofija.

Slika 14. Jaspersovo djelo Duhovna situacija vremena objavljeno u Matičinoj knjižnici »Parnas. Niz filozofija« 1998. godine.

Page 66: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes318

Paić, Žarko. »Dogma o razlici«, Kolo 8/2 (1998), pp. 50–61.

Petrić, Frane. Sretan grad, preveo Vladimir Premec, priredio Milivoj Solar (Zagreb: Matica hrvatska, 1998).Parnas. Niz filozofija.

Pinterović, Antun. »Zašto je Sokrat morao umrijeti: iliti o zamršenim odnosima između nastave i politike«, Hrvatska revija 48/3 (1998), pp. 571–583.

Platon. Eutifron, preveo i priredio Jure Zovko (Zagreb: Matica hrvatska, 1998).Parnas. Niz filozofija.

Pleše, Iva. »Novo iz Matice hrvatske«, Vijenac 6/111 (1998), p. 5.Skupni prikaz: Eugen Fink, Uvod u filozofiju, priredio Damir Barbarić; Hans Michael Baumgartner, Konačni um: K sporazumu filozofije o samoj sebi, pri-redio Damir Barbarić; Ante Sekulić, Rasprave o jeziku bačkih Hrvata; Viktor Žmegač, Bečka moderna: portret jedne kulture.

Pozaić, Valentin. »Etika u genetici. Znanstvena tribina u MH, 4. veljače 1998.«, Vijenac 6/108 (1998), p. 38.Iz Matice hrvatske.

Protrka, Marina. »Što filozofi rade. Skupština Odjela za filozofiju Matice hrvat-ske i razgovor o Hrestomatiji filozofije, Matica hrvatska, 16. prosinca 1997.«, Vijenac 6/105 (1998), p. 37.

Rorty, Richard. »Dva djela skrušenja. (Tekst iz Frankfurter Allgemeine Zeitung u povodu stotinu i pedesete obljetnice Komunističkog manifesta)«, izabrao i preveo Damir Barbarić, Vijenac 6/115 (1998), pp. 12–13.

Solar, Milivoj. »Postmodernizam i mit«, Kolo 8/1 (1998), pp. 138–157.

Stefanija, Leon. »Glazba kao govor. S 14. međunarodnoga kongresa za estetiku Estetika kao filozofija, Ljubljana, 1–5. rujna 1998.«, Vijenac 6/122 (1998), p. 5.

Supek, Rudi. »IUC mora opstati«, priredila Iva Pleše, Vijenac 6/107 (1998), p. 13.

Šporer, David. »Razobličeni Voltaire«, Vijenac 6/108 (1998), p. 23.Prikaz knjige: Voltaire, Rasprava o toleranciji (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).

Tarle, Marko. »Znanost i religija«, Kolo 8/4 (1998), pp. 101–105.

Trinajstić, Nenad. Ogledi o znanosti i znanstvenicima (Zagreb: Matica hrvat-ska, 1998).

Page 67: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 319

Mala knjižnica Matice hrvatske.

Valentić, Tonči. »Cijeli raspon svijeta«, Vijenac 7/143 (1999), p. 11.Prikaz knjige: Walter Friedrich Otto, Theophania: Duh starogrčke religije (Zagreb: Matica hrvatska, 1998).

1999.Barišić, Pavo. »Kantova filozofija prava i kreposti«, Vijenac 7/128 (1999), p. 27.

Barišić, Pavo. »Krize potiču razvoj filozofije«, razgovor vodila Ivana Mandić Hekman, Vijenac 7/141–142 (1999), pp. 10–11.

Barišić, Pavo. »Što je umno u pravu?«, Vijenac 7/131 (1999), p. 26.

Biti, Vladimir. »Etika i vrijednost«, Kolo 9/3 (1999), pp. 183–211.

Butković, Davor. »Znanost i postmoderna«, Hrvatska revija 49/1–2 (1999), pp. 57–63.

Cipra, Marijan. Metamorfoze metafizike (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).Posebna izdanja.

Drilo, Kazimir. »Kritika (ne)pripitomljena uma. Peter Sloterdijk. Njemačka u prijeporima«, Vijenac 7/150 (1999), p. 3.

Figal, Günter. »Istina i lijepa obmana«, prevela Jasenka Udier, Kolo 9/3 (1999), pp. 212–226.

Grondin, Jean. Smisao za hermeneutiku, prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).Parnas. Niz filozofija.

Heidegger, Martin. Rektorski govor, prevela i protumačila Dunja Melčić, pri-redio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).Parnas. Niz filozofija.

Ježić, Mislav. Ŗgvedske upanišadi: Aitareya i Kaušitaki (Zagreb: Matica hr-vatska, 1999).Posebna izdanja. Nakladnička cjelina: Početci indijske filozofije.

Jurić, Hrvoje. »Bioetički aspekti genetičkog inženjerstva: Okrugli stol«, Vijenac 7/135 (1999), p. 27.

Jurić, Hrvoje. »Filozofi o genetici. Etički i tehnički aspekti genetskog inženjer-stva, Analitička sekcija Odjela za filozofiju MH, Zagreb, 24. ožujka 1999.«, Vijenac 7/133 (1999), p. 24.

Page 68: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes320

Jurić, Hrvoje. »Svjetska iskustva i hrvatska moralna zbilja: Skup Primijenjena etika u organizaciji Međunarodne hrvatske inicijative i Europskog pokreta, Zagreb, Europski dom, 5–6. veljače 1999.«, Vijenac 7/130 (1999), p. 26.

Jurić, Hrvoje. »Temeljno pitanje (bio)medicinske etike. Skup Informed consent u europskoj zbilji, Zagreb, 26–27. veljače 1999.«, Vijenac 7/131 (1999), p. 27.

Jünger, Ernst. »Odmetanje u šumu / Sada i ovdje«, prevela Bosiljka Brlečić, Vijenac, 7/129 (1999), p. 28.

Kant, Immanuel. Metafizika ćudoređa, preveo Dražen Karaman, priredio Pavo Barišić (Zagreb: Matica hrvatska, 1999). Posebna izdanja.

Mikelić, Nives. »Alexu ne daju... odrasti«, Vijenac 7/148 (1999), pp. 12–13.Prikaz knjige: Anthony Burgess, Paklena naranča (Zagreb: Feniks, 1999).

Nietzsche, Friedrich. O istini i laži u izvanmoralnom smislu, preveo i priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).Parnas. Niz filozofija.

Paić, Žarko. »Zagonetka Sutlićeve ‘stvari’ naroda«, Kolo 9/1 (1999), pp. 431–439.

Pejović, Danilo. Suvremena filozofija Zapada (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).Parnas. Niz filozofija.92

Pinterović, Antun. »Religija – filozofija – znanost: tri evolutivna stanja ljudskog duha ili tri govora o stvarnosti«, Hrvatska revija 49/1–2 (1999), pp. 28–39.

Pozaić, Valentin. »Genetika i etika«, Hrvatska revija 49/3 (1999), pp. 721–723.

Von Uslar, Detlev. Psihologija i svijet, prevela Vera Čičin-Šain, priredio Danilo Pejović (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).Parnas. Niz filozofija.

Valentić, Tonči. »Kantovo nebo nad nama«, Vijenac 7/146 (1999), p. 13.Prikaz knjige: Immanuel Kant, Metafizika ćudoređa (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).

Zovko, Nikola. »Smjer vremena: svrha, razlog, smisao i značenje u filozofiji prirode«, Hrvatska revija 49/1–2 (1999), pp. 411–419.

92 Tekst je isti onome u istoimenom svesku Filozofske hrestomatije, uz iznimku jedne reče-nice u »Uvodu«. U ovom su izdanju dodane »Bilješke«, »Kazalo imena« i »Bilješka o autoru«.

Page 69: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 321

2000.Barbarić, Damir. »Svi govore o meni, nitko ne misli na mene. (Ususret Među-narodnom simpoziju Nietzscheovo nasljeđe, Zagreb, 9–11. studenoga 2000. u organizaciji Odjela za filozofiju Matice hrvatske)«, Vijenac 8/174 (2000), pp. 14–15.

Barišić, Pavo. »Filozofija vremena. (Uz međunarodni simpozij Dani Frane Petrića, 25–28. lipnja 2000)«, Vijenac 8/166 (2000), p. 7.

Barišić, Pavo. »Hegel i fenomenologija slobode ljudskih prava«, Vijenac 8/171 (2000), p. 13.

Barišić, Pavo. »Traganje za nadom«, Vijenac 8/178–179 (2000), p. 7.

Berak, Sandra. »Spoznajni poticaj«, Vijenac 8/163 (2000), p. 9.Prikaz knjige: Milivoj Solar, Granice znanosti o književnosti: Izabrani ogledi (Zagreb: Naklada P. I. P. Pavičić, 2000).

Cassirer, Ernst. Prilozi filozofiji jezika, preveo Dario Škarica, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 2000).Parnas. Niz filozofija.

Drilo, Kazimir. »Zbilja i fikcija. Dieter Henrich i nacrt idealističke teorije umjetničkoga djela«, Vijenac 8/155 (2000), p. 13.

Drilo, Kazimir. »Opasnosti kibernetskoga totalizma«, Vijenac 8/170 (2000), p. 5.

Grubišić, Vinko. »Stručno, jednostavno i uglavnom korektno«, Kolo 10/4 (2000), pp. 406–411.Prikaz knjige: Paul F. Grendler (ur). Encyclopedia of the Renaissance (Scribner Book Company, 1999).

Hekman, Jelena. »Od trenutka do vječnosti. (O Vladi Gotovcu)«, Vijenac 8/177 (2000), pp. 3–6.

Held, Klaus. Fenomenologija političkoga svijeta, preveo Željko Pavić, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 2000).Parnas. Niz filozofija.

Jolić, Tvrtko. »Filozofi vole živjeti. (Matica hrvatska, Odjel za filozofiju, Eu-ropska hermeneutika od Matije Vlačića Ilirika do Hans-Georga Gadamera, Zagreb, 11–12. veljače 2000)«, Vijenac 8/156 (2000), p. 38.Vijesti iz Matice hrvatske.

Page 70: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes322

Koharović, Nebojša. »Hermeneutički simpozij«, Vijenac 8/155 (2000), p. 38.Vijesti iz Matice hrvatske.

Koren, Aljoša. »Vrhovi duhovnosti«, Vijenac 8/176 (2000), p. 38.Prikaz knjige: Mislav Ježić, Rgvedski upanišadi (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).

Martinović, Ivica. »Ruđer Bošković i Amerika«, Kolo 10/3, pp. 6–29.

Meštrović, Matko. »Prostor ciljeva«, Kolo 10/1 (2000), pp. 48–65.

Otto, Stephan. Ogledi o filozofiji renesanse, prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 2000).Parnas. Niz filozofija.

Pažanin, Ante. »Otvorena pitanja hrvatske filozofije. (Proširena riječ na pred-stavljanju zbornika Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije 8. studenog 2000. u Institutu za filozofiju u Zagrebu)«. Vijenac 8/177 (2000), p. 23.

Petričević, Vlado. »Estetika je dio etike«, Vijenac 8/162 (2000), p. 21. Dossier »Arhitektura i politika«.

Popović, Dimitrije. »Čovjek u vjeri nikad nije izgubljen«, razgovor vodila Jelena Hekman, Vijenac 8/174 (2000), pp. 16–17.

Rorty, Richard. »Dekonstrukcija – pouzdani svjedok vremena?«, preveo Tonči Valentić, Vijenac 8/171 (2000), p. 15.Esej.

Schiffler, Ljerka. »Želim piti iz svih izvora! (Giordano Bruno 1548–1600)«, Vijenac 8/160 (2000), p. 20.

Supek, Ivan. »Za svjetsku zajednicu«, Hrvatska revija 50/2–3 (2000), pp. 305–332.

Škarica, Dario. »Nove teme i imena. (Znanstveni skup Recepcija hrvatskih filozofa u svijetu, Institut za filozofiju, Zagreb, 8–9. studenoga 2000)«, Vijenac 8/176 (2000), p. 7.

Šundov, Zvonko. »Kontroverzni Heidegger«, Kolo 10/2 (2000), pp. 441–445.Prikaz knjige: Martin Heidegger, Rektorski govor (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).

Page 71: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 323

Šundov, Zvonko. »Stoljeće Gadamera«, Kolo 10/1 (2000), pp. 515–518.Prikaz knjige: Hans-Georg Gadamer, Nasljeđe Europe (Zagreb: Matica hrvat-ska, 1999).

Vattimo, Gianni. Kraj moderne, preveo Mario Kopić, priredio Damir Barbarić (Zagreb: Matica hrvatska, 2000).Parnas. Niz filozofija.

Valentić, Tonči. »Amerikance ne zanima renesansna filozofija. (Deveti među-narodni filozofski simpozij Dani Frane Petrića, Cres, 25–28. lipnja 2000)«, Vijenac 8/166 (2000), p. 7.

Valentić, Tonči. »Filozofija interpretacije. (Odjel za filozofiju Matice hrvatske, predavanje prof. dr. Güntera Figala, Interpretation als Kategorie der Moderne, Matica hrvatska, 12. lipnja 2000)«, Vijenac 8/165 (2000), p. 38.

Valentić, Tonči. »Filozofija jedina poučava duhovnosti? (Simpozij Filozofija i obrazovanje, 1–2. prosinca 2000)«, Vijenac 8/177 (2000), p. 25.

Valentić. Tonči. »Martin i nacisti«, Vijenac 8/158 (2000), p. 10. Prikaz knjige: Martin Heidegger, Rektorski govor (Zagreb: Matica hrvatska, 1999).

Valentić, Tonči. »Milenijski skup. (XXIII. međunarodni Hegelov kongres, Zagreb, 30. kolovoza – 2. rujna 2000)«, Vijenac 8/171 (2000), p. 13.

Valentić, Tonči. »Najbolja hrvatska filozofija«, Vijenac 8/173 (2000), p. 15. Prikaz knjige: Marijan Cipra, Metamorfoze metafizike (Zagreb: Matica hrvat-ska, 1999).

Valentić, Tonči. »Nietzsche i dalje nepoznat. (Simpozij Nietzscheovo nasljeđe, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, 9–10. studenoga 2000)«, Vijenac 8/176 (2000), p. 7.

Valentić, Tonči. »Pojam diskursa u filozofiji Michela Foucaulta«, Kolo 10/1 (2000), pp. 66–72.

Valentić, Tonči. »Poticajna tribina. (Predstavljanje pedesetoga broja časopisa za istraživanje hrvatske filozofske baštine Prilozi, Institut za filozofiju, 24. svibnja 2000)«, Vijenac 8/163 (2000), p. 38.

Valentić, Tonči. »Umjereno provokativno. (Deveti međunarodni filozofski simpozij Dani Frane Petrića, Cres, 17–19. rujna 2000)«, Vijenac 8/172 (2000), p. 15.

Page 72: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes324

4.2.2. Filozofski članci u Hrvatskoj reviji (1951–1991)

1951.Bonifačić, Antun. »Bertrand Russell«, Hrvatska revija 1/1 (1951), pp. 90–91.

Vasilj, Kvirin. »Etika i fizika«, Hrvatska revija 1/3 (1951), pp. 238–244.

1952.Baloković, Đuro. »Polazna točka egzistencijalne filozofije«, Hrvatska revija 2/4 (1952), pp. 358–364.

Vasilj, Kvirin. »Duša u projekcijama«, Hrvatska revija 2/4 (1952), pp. 378–391.

Vujica, Stanko M. »Egzistencijalizam«, Hrvatska revija 2/2 (1952), pp. 135–140.

1953.Bulat, Edo. »Moral temelj poretka«, Hrvatska revija 3/1 (1953), pp. 65–73.

Vasilj, Kvirin. »Akta medjunarodnog tomističkog kongresa (11. – 17. rujna 1950): referat prof. Tihomira Drezge«, Hrvatska revija 3/4 (1953), pp. 467–471.

1954.Nikolić, Vinko. »In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas: con motivo del 1600. aniversario del nacimiento de San Agustín«, Hrvatska revija 4/4 (1954), pp. 313–314.Članak na španjolskom jeziku u povodu 1600. obljetnice rođenja sv. Augustina.

1957.Hnizdovsky, Yakiv. »Začarana kraljevna«. Hrvatska revija 7/3 (1957), pp. 259–261.

Žagar, Janko. »Politički marksizam u krizi«, Hrvatska revija 7/2 (1957), pp. 141–152.

1960.Kelava, Metod. »Kritično [sic] izdanje Duns Skotovih djela«. Hrvatska revija 10/4 (1960), pp. 389–406. Sl. 15.

1962.Vujica, Stanko M. »Čovjek i znanost«, Hrvatska revija 12/3 (1962), pp. 214–222.

Page 73: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 325

1965.Vasilj, Kvirin. »Spoznaja Boga: odlomak iz neobjavljene knjige Zašto vjeru-jem«, Hrvatska revija 15/4 (1965), pp. 330–340.

1966.Lorković, Hrvoje. »Praxis, socijalistička birokracija i alijenacija«, Hrvatska revija 16/2–4 (1966), pp. 209–218.Suradnik iz domovine.

Slika 15. Ogled Metoda Kelave o skotističkom projektu Karla Balića. Metod Kelava, »Kritično izdanje Duns Skotovih djela«, Hrvatska revija 10/4 (1960), p. 389.

Page 74: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes326

1967.Vujica, Stanko M. »Nerazumnost čovjeka: iracionalizam u modernim teorijama čovjeka«, Hrvatska revija 17/1–2 (1967), pp. 45–56.

1968.Vasilj, Kvirin. »Odnosi naravnoga i nadnaravnoga reda realnosti: zašto nas stara teologija ne zadovoljava«, Hrvatska revija 18/1 (1968), pp. 69–73.

Vasilj, Kvirin. »Filozofija i kršćanstvo: povodom knjige dra. Branka Bošnjaka Filozofija i kršćanstvo, Zagreb 1965 [1966!]«, Hrvatska revija 18/2 (1968), pp. 172–203.

1969.Vasilj, Kvirin. »Filozofija i enciklika Humanae vitae«, Hrvatska revija 19/3 (1969), pp. 189–203.

Zečević, Serafin. »Odnosi naravnoga i nadnaravnoga reda realnosti«, Hrvatska revija 19/3 (1969), pp. 227–248.

1970.Saganić, Gvido. »Bertrand Russel – filozof bez filozofije«, Hrvatska revija 20/3 (1970), pp. 411–415.

Saganić, Gvido. »Filozofska hrestomatija Matice hrvatske«, Hrvatska revija 20/2 (1970), pp. 277–280.

Žanko, Dušan. »Jedina hrvatska filozofija historije u filozofskim djelima Stje-pana Zimmermanna«, Hrvatska revija 20/4 (1970), pp. 1012–1043.

1975.Vasilj, Kvirin. »Teorije poezije: povodom pisanja dr. Ivana Supeka o pjesništvu u njegovoj knjizi Teorija spoznaje, Zagreb 1973 [1974!]«, Hrvatska revija 25/1 (1975), pp. 55–62.

1976.Vasilj, Kvirin. »Politika i tehnički napredak«, Hrvatska revija: Jubilarni zbornik 1951–1975 26 (1976), pp. 696–706.

1978.Bobetić, Mijo V. »Rudjer Josip Bošković, D.I., osnivač modernog atomizma«, Hrvatska revija 28/4 (1978), pp. 608–628.

Page 75: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 327

Tijan, Pavao. »Monografija o Nikoli Gučetiću«, Hrvatska revija 28/4 (1978), p. 682.Obavijest o izlasku knjige: Ljerka Šifler-Premec, Nikola Gučetić (Zagreb: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, 1977).

1979.Zovko, Tihomir Ilija. »U potrazi za svojim iskonom«, Hrvatska revija 29/2 (1979), pp. 206–228.

1980. Grubišić, Vinko. »Jean-Paul Sartre (1905–1980)«, Hrvatska revija 30/2 (1980), pp. 253–254.

Grubišić, Vinko. »Roland Barthes (1915–1980)«, Hrvatska revija 30/2 (1980), pp. 254–255.

1981. Radica, Bogdan. »Hrvatski humanisti u slobodi«, Hrvatska revija 31/3 (1981), pp. 542–543.

Vasilj, Kvirin. »Kršćani i marksisti i ideja njihove suradnje: ljudska osoba i zakon njezine transcendencije«, Hrvatska revija 31/1 (1981), pp. 56–67.

Vasilj, Kvirin. »O razumijevanju razumijevanja«, Hrvatska revija 31/3 (1981), pp. 500–506.

Zovko, Tihomir Ilija. »O temelju i smislu naše epohe: prividna alternativa Karla Marxa«, Hrvatska revija 31/1 (1981), pp. 291–308.

1985.Vasilj, Kvirin. »Religija i prirodne znanosti«, Hrvatska revija 36/2 (1985), pp. 206–220.

1986.Arko, Anton. »Čovječji razum – (ne)logičan?«, Hrvatska revija 36/3 (1986), pp. 458–462.

Kordić, Lucijan. »Zagonetka i odgonetka čovjeka«, Hrvatska revija 36/2 (1986), pp. 210–212.

Radica, Bogdan. »Odjek kriza ideologija i tehnologija«, Hrvatska revija 36/3 (1986), pp. 363–366.

Page 76: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes328

Vasilj, Kvirin. »Kršćani i političko-društvene slobode«, Hrvatska revija 36/3 (1986), pp. 527–531.

Vasilj, Kvirin. »O sofizmu poredbe i nekim drugim sofizmima«, Hrvatska revija 36/3 (1986), pp. 425–432.

1987.Kadić, Ante. »Ruđer J. Bošković: njegov književni i duhovni lik: prigodom 200-godišnjice njegove smrti«, Hrvatska revija 37/2 (1987), pp. 211–226.

Remetić, Rok [= Lorković, Hrvoje]. »Refleksije o lijepome u umjetnosti i u prirodi«, Hrvatska revija 37/3 (1987), pp. 460–470.

1988.Hlad, Dragutin. »Ruđer Josip Bošković (1711–1787): emanacija hrvatskog genija. U povodu 200-te obljetnice smrti hrvatskog velikana – preteče moderne spoznaje svijeta«, Hrvatska revija 38/1 (1988), pp. 27–49.

Vasilj, Kvirin. »Smisao umiranja«, Hrvatska revija 38/4 (1988), pp. 638–650.

1990.Blažeković, Milan. »Franjo Tuđman, ‘Bespuća povijesne zbiljnosti: rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja’. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1989«, Hrvatska revija 40/3 (1990), pp. 482–501.

Sunić, Tomislav. »Ostvarena utopija: liberalizam«, Hrvatska revija 40/2 (1990), pp. 384–394.

Sunić, Tomislav. »Željezno doba«, Hrvatska revija 40/4 (1990), pp. 831–839.

Vasilj, Kvirin. »Osobe – apsolutne neosobe«, Hrvatska revija 40/1 (1990), pp. 199–201.

4.2.3. Filozofska izdanja Nakladnog zavoda Matice hrvatske nakon izdvajanja iz Matice hrvatske (1990–2000)

1991.Ladan, Tomislav. Izabrana djela: eseji, rasprave, kritike, priredio Ante Stamać (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1991).Pet stoljeća hrvatske književnosti 157.

Page 77: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 329

Sadrži:»Književni portret Ante Starčevića«, pp. 179–231;u dijelu »Komentari« i s nadnaslovom »Kako prevoditi Aristotela«:»Nikomahova etika«, pp. 264–268;»Metafizika«, pp. 269–285;»Fizika«, pp. 286–311;»Politika«, pp. 312–328.

1993.Bošnjak, Branko. Povijest filozofije – razvoj mišljenja u ideji cjeline, 3 sv. (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1993).Prometej.

Finkielkraut, Alain. Imaginarni Židov, preveo Saša Sirovec (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1993).Posebna izdanja.

1997.Bruckner, Pascal. Napast nedužnosti, prevela Višnja Machiedo (Zagreb: Na-kladni zavod Matice hrvatske, 1997).Biblioteka Busola.

Kundera, Milan. Polaganost, prevela Ana Prpić (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1997).Biblioteka Busola.

1998.Finkielkraut, Alain. Izgubljena čovječnost – esej o XX. stoljeću, prevela Saša Sirovec (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1998).Biblioteka Busola.

Rilke, Rainer Maria. Elegien – Devinske elegije, preveo i priredio Zvonimir Mrkonjić (Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1998).Parnas. Niz književnost.

Page 78: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes330

5. Zaključak

Matica hrvatska, kao jedna od vodećih kulturnih ustanova u Hrvatskoj, od svoga se osnutka 1842. godine brine za hrvatsku kulturnu baštinu, iako je često nailazila na probleme i prepreke, osobito političke naravi. Svoj je veliki doprinos dala i razvoju filozofije u Hrvata, ali i prijemu strane filozofske lite-rature u Hrvatskoj svojom izdavačkom djelatnošću kao i javnom djelatnošću svojih članova. Svoju zauzetost za filozofiju Matica je potvrđivala i osnivanjima filozofske sekcije i Odjela za filozofiju, kao i osnivanjima biblioteka posvećenih isključivo filozofskim djelima. Kao najveći uspjesi filozofskog izdavaštva Matice hrvatske izdvajaju se prva hrvatska Povjest filozofije Alberta Bazale i također prva hrvatska Filozofska hrestomatija s pripadajućim Filozofskim rječnikom pod uredništvom Vladimira Filipovića.

Gotovo da nema bitnog hrvatskog filozofa koji nije objavio neki svoj rad u izdavaštvu Matice. Svoj su trag u hrvatskoj filozofiji u Matici hrvatskoj što kao autori, što kao prevoditelji i priređivači, članovi i predsjednici, ostavili Franjo Marković, Gjuro Arnold, Albert Bazala, Albert Haler, Stjepan Zimmermann, Niko Majnarić, Pavao Vuk-Pavlović, Julije Makanec, Boris Kalin, Kruno Krstić, Vladimir Filipović, Veljko Gortan, Marija Brida, Predrag Vranicki, Branko Bošnjak, Danilo Pejović, Vlado Gotovac, Tomislav Ladan, Zlatko Posavac, Milivoj Solar, Marijan Cipra, Branko Despot, Mislav Ježić, Damir Barbarić i mnogi drugi, spomenuti u tekstu i/ili u bibliografiji.

Prevedeni su i mnogi filozofski klasici, kao što su Heziodovi Poslovi i dani, Platonovi Phaidros, Symposion, Obrana Sokratova i Fedon, Protag-ora, Sedmo pismo, Država, Državnik i Eutifron, Ksenofontov Symposion, Svjedočanstva i fragmenti Leukipa i Demokrita, Teofrastovi Karakteri, He-raklitova Svjedočanstva i fragmenti, Rasprava o metodi Renéa Descartesa, Lukrecijev spjev O prirodi, Dvije rasprave, Kritika čistog uma i Metafizika ćudoređa Immanuela Kanta, Novalisove Himne noći, Zaboravljeni jezik Ericha Fromma, Ispovijesti i Sanjarije samotnog šetača Jean-Jacquesa Rousseaua, Filozofija ekološke krize Vittoria Höslea, Bog novovjekovne metafizike Waltera Schulza, Nasljeđe Europe Hans-Georga Gadamera, Rođenje tragedije i O istini i laži u izvanmoralnom smislu Fridricha Nietzschea, Rasprava o toleranciji Voltairea, Oproštaj spekulativnog uma Claus-Artura Scheiera, Konačni um Hansa Michaela Baumgartnera, Mit o Sizifu Alberta Camusa, Uvod u filozofiju Eugena Finka, Duhovna situacija vremena Karla Jaspersa, Theophania Waltera Fridricha Otta, Smisao za hermeneutiku Jeana Grondina, Rektorski govor Mar-tina Heideggera, Psihologija i svijet Detleva von Uslara, Prilozi filozofiji jezika Ernsta Cassirera, Fenomenologija političkoga svijeta Klausa Helda, Ogledi o filozofiji renesanse Stephana Otta, Kraj moderne Gian nija Vattima.

Page 79: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 331

Uz to se u Matičnim časopisima mogu naći mnogi vrijedni članci ili razgovori sa suvremenicima prevedeni na hrvatski jezik.

Iz sveukupne literature kao i predstavljene bibliografije dolazi se do zaključka da je Matica uistinu uvelike doprinijela i hrvatskoj filozofskoj baštini i filozofskoj baštini općenito na hrvatskome jeziku. Dodatni optimizam donosi činjenica kako je i u razdoblju od 2000. godine do danas Matica posvećena daljnjem prevođenju stranih filozofskih izdanja na hrvatski jezik, kao i obja-vljivanju filozofskih djela hrvatskih filozofa, ali i održavanju filozofije živom putem raznovrsnih okruglih stolova, predavanja, predstavljanja knjiga i sličnih aktivnosti.

6. Literatura

6.1. Literatura uz uvodBabić, Ivan. »Filozofijski aspekt ‘sukoba na ljevici’ 1930-ih godina«, u: Zlatko Posavac

(ur.). Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 143–155.

Banić-Pajnić, Erna. »Istraživanje povijesti filozofije u Hrvatskoj u 20. stoljeću«, u: Damir Barbarić i Franjo Zenko (ur.), Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (Zagreb: Matica hrvatska, 2007), pp. 199–213.

Barbarić, Damir. »Gjuro Arnold«, u: Zenko, Franjo (ur.), Novija hrvatska filozofija (Zagreb: Školska knjiga, 1995), pp. 129–145.

Bašić-Kosić, Nataša. »Bibliografija Hrvatske revije«, Hrvatska revija 53/4 (2003), pp. 4–10.

Bratulić, Josip. Matica hrvatska: 1842–1997. (Zagreb: Matica hrvatska, 1997).Čehok, Ivan. »Franjo Marković«, u: Zenko, Franjo (ur.). Novija hrvatska filozofija

(Zagreb: Školska knjiga, 1995), pp. 31–45.Filipović, Vladimir. »Filozofsko djelo Alberta Bazale«, u: Posavac, Zlatko (ur.). Hrvat-

ska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 251–256.

Filipović, Vladimir. »Značenje hrvatske filozofske baštine«, u: Zlatko Posavac (ur.), Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 49–54.

Hekman, Jelena (ur.). Gotovac, Vlado. Poetika duše, Djela 7 (Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1995).

Harapin, Josip Teofil. »Razvitak filozofije kod Hrvata«, Scopus: časopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija, 3/1–2(9–10) (1998), pp. 98–115. Preuzeto iz Croatia sacra 11–12 (Zagreb, 1943).

Page 80: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes332

Jolić, Tvrtko. »Filozofske institucije u Hrvatskoj u 20. stoljeću«, u: Damir Barbarić i Franjo Zenko (ur.). Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (Zagreb: Matica hrvatska, 2007), pp. 27–40.

Kangrga, Milan. »Povijest i tradicija«, u: Zlatko Posavac (ur.) Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 61–68.

Kukoč, Mislav. »Prijepori o suvremenoj hrvatskoj filozofiji«, u: Pavo Barišić (ur.), Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije: zbornik radova Znanstvenoga skupa, Zagreb, 23.–25. lipnja 1993. (Zagreb: Institut za filozofiju, 2000), pp. 429–436.

Kutleša, Stipe. »Filozofske rasprave o znanosti u Hrvatskoj u 20. stoljeću«, u: Barba-rić, Damir; Zenko, Franjo (ur.). Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (Zagreb: Matica hrvatska, 2007), pp. 111–126.

Marković, Franjo. »Filosofijski pisci od 15.–18. vieka u Dalmaciji.«, Vienac 13/44 (1881), 22. listopada 1881., pp. 701–707.

Marković, Franjo. Filozofijske struke pisci hrvatskoga roda s onkraj Velebita u stoljećih XV. do XVIII. (pristupna rektorska besjeda Franje Markovića), pretisak u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1/1–2 (1975), pp. 255–279.

Nikolić, Vinko (ur.). Hrvatska revija: Jubilarni zbornik 1951–1965 (München – Bar-celona: Knjižnica Hrvatske revije, 1976).

Posavac, Zlatko. »Gjuro Arnold kao estetičar u kontekstu kontroverza hrvatske Mo-derne«, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 18/1–2(35–36) (1992), pp. 101–140.

Posavac, Zlatko. »Predgovor«, u: Zlatko Posavac (ur.), Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti: zbornik iz 1968. godine (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992), pp. 41–45.

Posavac, Zlatko. »Umjetnost i pojam lijepoga u hrvatskoj neoskolastici: druga polovica 19. i prva polovica 20. stoljeća«, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 24/1–2(47–48) (1998), pp. 93–129.

Ravlić, Jakša. »Povijest Matice hrvatske«, u: Miroslav Brandt (ur.), Matica hrvatska 1842–1962. (Zagreb: Matica hrvatska, 1963), pp. 9–270.

Schiffler, Ljerka. »Značenje hrvatskog filozofskog nasljeđa«, Filozofska istraživanja 12/2(45) (1992), pp. 287–297.

Schiffler, Ljerka. »Temeljna obilježja filozofijske djelatnosti u poslijepreporodnom razdoblju«, u: Nikola Batušić (ur.), Dani hvarskog kazališta XXV: Hrvatska knji-ževnost od preporoda do Šenoinog doba (Split: Književni krug, 1999), pp. 21–35.

Schiffler, Ljerka. Vetera et nova: hrvatska filozofija u europskom obzoru (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2004).

Zenko, Franjo. »Ideja hrvatske nacionalne filozofije u 20. stoljeću«, u: Damir Barbarić i Franjo Zenko (ur.), Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (Zagreb: Matica hrvatska, 2007), pp. 9–25.

Page 81: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000) 333

Zenko, Franjo. »Novija hrvatska filozofija«, u: Franjo Zenko (ur.), Novija hrvatska filozofija (Zagreb: Školska knjiga, 1995), pp. 7–30.

Zenko, Franjo. »Albert Bazala«, u: Franjo Zenko (ur.), Novija hrvatska filozofija (Zagreb: Školska knjiga, 1995), pp. 197–212.

Zenko, Franjo. »Problem nacionalne filozofije«, u: Pavo Barišić (ur.). Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije: zbornik radova Znanstvenoga skupa, Zagreb, 23.–25. lipnja 1993. (Zagreb: Institut za filozofiju, 2000), pp. 23–32.

6.2. Bibliografska pomagalaBašić-Kosić, Nataša (ur.). Hrvatska revija 1951–2000. (Zagreb: Leksikografski zavod

Miroslav Krleža, 2003).Brešić, Vinko (ur.). Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća. Svezak 2: Vienac (1869–1903) (Zagreb: Filozofski fakultet, 2006).Brleković, Josip. Hrvatski tjednik: Bibliografija: 1971. (Zagreb: Matica hrvatska, 2002).Jirsak, Libuše. Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnosti i znanost.

Bilbiografija 1993–2003. (Zagreb: Matica hrvatska, 2006).Kolo 1842-1853. Knjiga o Kolu, priloge odabrao i tekstove napisao Ivan Martinčić

(Zagreb: Erasmus naklada, 1993).Somborac, Marin. »Bibliografija izdanja Matice hrvatske: od 1842 do 1962.«, u:

Miroslav Brandt (ur.), Matica hrvatska 1842–1962. (Zagreb: Matica hrvatska, 1963), pp. 271–434.

Šešelj, Zlatko. Bibliografija antike Ia. Prijevodi klasične grčke i rimske književnosti u knjigama 1800-1980 (Zagreb: Latina et Graeca, 1991).

6.3. Elektronički izvorihttp://katalog.lzmk.hr/ – Katalog Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

Philosophical works published by the Matica hrvatska (1842–2000)

Summary

This article explores the presence of philosophy in Matica Hrvatska since its esta-blishment in 1842 until 1999. The importance of researching heritage is explained, as well as the importance of researching philosophical heritage of Matica hrvatska as the oldest Croatian cultural institution; therefore, the cultural work in Matica through

Page 82: Filozofska djela u izdanju Matice hrvatske (1842–2000)* anj/Nebes... · PDF fileBazalinu Povjest filozofije (1906–1912), prvu povijest filozofije na hrvatskom, te dva Filipovićeva

Maja Nebes334

history is briefly presented. The article also briefly describes the work of three presi-dents of Matica that were also philosophers.

In the 1850s Matica hrvatska published the first papers on philosophical topics in the journal Neven, Šenoa’s Poetics in 1876, and Plato’s dialogue Phedrus in Croatian in 1894. The most influential editions of Matica in 20th century include Bazala’s Po-vjest filozofije (1906–1912), the first history of philosophy in Croatian, and Filipović’s two projects after the World War II: Filozofska hrestomatija and Filozofijski rječnik. Croatian philosophy in Matica hrvatska, that is, philosophers that published their books and articles in Matica, and the philosophical topics that Croatian philosophers explored, holds a special place in the article, as well as the publishing of foreign philosophical works in Matica.

At the end of the article a bibliography of editions by Matica hrvatska with phi-losophical features during that period of time is presented. It includes all the books of Matica, as well as the articles from the journals and papers Neven, Vienac, Glas Matice hrvatske, Hrvatsko kolo, Hrvatska revija, Kolo, Kritika, Hrvatski tjednik, Hrvatski znanstveni zbornik, and Vijenac.

Key words: philosophy, Matica hrvatska, heritage, Croatian philosophy, transla-tions