Financiele Resultaten 2011 Vitens

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Financiele Resultaten 2011 Vitens

Text of Financiele Resultaten 2011 Vitens

 • Financile Resultaten 2011

  2011RESULTATEN FINANCILE

  Bezoek ons ook online:www.vitensjaarverslag.nl

  1.680,4Balanstotaal miljoen

  Investeringen

  103,3 miljoen

  Totaal materile vaste activa Dividend

  24%Solvabiliteit

  5,3%NIRG

  36,0Resultaat miljoen

  1.628,4 miljoen 2,68 per gewoon aandeel

  Aantal medewerkers

  1.431

  Waterverbruik miljoen m3

  329,2

  Bedrijfsresultaat miljoen

  83,8

  Vitens_Fin. Resultaten_JK omslag.indd 52-1 01-05-12 19:58

 • 2011RESULTATEN FINANCILE

  Vitens_Fin. Resultaten_JK.indd 3 01-05-12 19:57

 • Financile gang van zaken

  Toelichting op de resultaten 2011 7

  Geconsolideerde resultaten 8

  Geconsolideerde jaarrekening 10

  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 11

  Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 11

  Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12

  Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen 13

  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 14

  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 15

  Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 20

  Toelichting op de geconsolideerde balans 21

  Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 32

  Bedrijfskosten 33

  Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht 37

  Overige toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 37

  Vennootschappelijke jaarrekening 43

  Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 44

  Overige gegevens 46

  Gebeurtenisssen na balansdatum 46

  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 47

  Overzicht uitstaande aandelen 49

  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  14

  15

  16

  17

  18

  20

  21

  3

  13

  19

  Vitens_Fin. Resultaten_JK.indd 5 01-05-12 19:57

  INHOUD

  Vitens_Fin. Resultaten_JK.indd 4 01-05-12 19:57

 • VITENS FINANCILE RESULTATEN 20117

  Vitens heeft als publieke onderneming een bij-drage te leveren aan het verlagen van de maat-schappelijke kosten. Onze unieke positie als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een verantwoorde wijze te besteden. Teneinde ook op lange termijn de continuteit van de on-derneming te garanderen en te voldoen aan de wensen en eisen van de stakeholders zal sprake zijn van een continu streven naar effi ciency en eff ectiviteit. Dit wordt versterkt door de huidige fi nancile crisis en druk vanuit overheden om bezuinigingen te realiseren.

  In mei 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten tussen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN). Door doelge-richter en effi cinter te werken kan structureel bespaard worden. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat een doelmatigheidswinst nagestreefd wordt die oploopt tot jaarlijks 750 miljoen in 2020, waarvan 70 miljoen voor rekening komt van de drinkwaterbedrijven. Hiervan heeft circa 30% ( 21 miljoen) betrekking op Vitens N.V.

  Per 1 juli 2011 is de Drinkwaterwet in werking getreden. Belangrijke fi nancile aspecten zijn tariefbeheersing en solvabiliteit. In de Drinkwaterwet wordt een maximum gesteld aan de vermogenskosten die in rekening mogen worden gebracht door de drinkwaterbedrijven aan de klant (tariefbeheersing) en het maximaal toegestane aandeel van het eigen vermogen in het totale vermo-gen (solvabiliteit). De minister stelt tweejaarlijks voor 1 november beide fi nancile aspecten vast voor de daarop-volgende twee kalenderjaren. Voor 2012 en 2013 is de gewogen gemiddelde kostenvoet vastgesteld op 6% en een maximale toegestane solvabiliteit van 70%. Vitens N.V. voldoet ultimo 2011 aan beide fi nancile aspecten.

  De komende jaren zal Vitens N.V. zijn processen verder optimaliseren en klantgericht en effi cint inrichten ten-einde de drinkwatertarieven laag te houden. In december 2011 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dan ook de ambitie uitgesproken om de drinkwatertarie-ven voor de aankomende drie jaren (2012-2014) niet te verhogen onder voorwaarde dat aan de continuteitsdoel-stelling1 wordt voldaan.

  Als gevolg van het hoge investeringsniveau van Vitens N.V. en de geplande investeringen in de komende jaren, alsmede herfi nanciering van afl opende leningovereen-komsten, is de komende jaren sprake van een blijvend hoge fi nancieringsbehoefte. Een belangrijk deel hiervan

  zal moeten worden ingevuld met het aantrekken van vreemd vermogen. In het huidige economisch klimaat is het aantrekken van nieuwe fi nancieringen niet langer een vanzelfsprekendheid. De opslagen die banken verlangen zijn hoger en leningen met lange looptijden worden in veel mindere mate verstrekt. Voor Vitens N.V. is het van belang om de marktontwikkelingen nauwlettend te volgen en te kijken naar alternatieve manieren van fi nanciering.

  In 2011 heeft Vitens N.V. als gevolg van de uitgifte van aandelen aan de Provincie Friesland voor 52,9 miljoen geen nieuwe leningen aangetrokken.

  Over 2011 is voor een bedrag van 112,5 miljoen (2010: 110,2 miljoen) aan investeringen, exclusief bijdragen derden, gerealiseerd. Het hogere volume wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat in 2011 een aantal niet voorziene vertragingen van projecten vanuit 2010 zijn afgerond. Een fors aantal projecten is in 2011 vertraagd als gevolg van problemen met vergunningen, Vitens Pro-ces Automatisering Standaard (ViPAS) en ICT-projecten door uitstel in het proces van de kanteling van organisatie naar Vitens 2.0. Belangrijke projecten die in 2011 zijn afgerond zijn o.a. nieuwbouw productiebedrijf Vlieland, ontkleuring Sint Jansklooster, Vitens Innovation Centre en nieuwbouw productiebedrijf Kolff . Belangrijke door-lopende investeringsprojecten in 2012 zijn o.a. duurzame inzet methaan Spannenburg, projecten BEEL (Beoorde-ling Externe Eff ecten Leidingen), nieuwbouw productie-bedrijven Vechterweerd, Manderveen en Holten.

  In het afgelopen jaar is verder gewerkt aan verbetering van de omzetverantwoording bij Vitens N.V. Deze is gebaseerd op de totaal aan derden geleverde hoeveelheid water. Vitens N.V. hanteert een systematiek van omzet-bepaling waarbij het werkelijk gemeten verbruik wordt toegerekend aan maanden/jaren. Dit heeft als conse-quentie dat per jaareinde circa 40% van de omzet over het betreff ende boekjaar daadwerkelijk is gefactureerd in overeenstemming met de feitelijke meterstanden en circa 60% op basis van simulatie van verbruik. Vanaf juli 2011 wordt gebruikgemaakt van standaard SAP-toepassing om rechtstreeks vanuit de bronadministratie (SAP IS-U) de omzet te bepalen. Het resultaat hiervan is een hogere mate van nauwkeurigheid en stabiliteit in de uitkomsten.

  1. Continuteit: Vitens N.V. streeft naar een bedrijfsresultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogenverschaff ers. Daarnaast wil Vitens N.V. een buff er hebben (solvabiliteit) ten behoeve van onverwachte omstandigheden. De omvang van deze buff er is geformuleerd als: een eigen vermogen minimaal gelijk aan 20% van het balanstotaal en een garantiever-mogen (eigen vermogen + achtergestelde leningen) minimaal gelijk aan 25% van het balanstotaal.

  TOELICHTING OP DE RESULTATEN 20111

  Vitens_Fin. Resultaten_JK.indd 7 01-05-12 19:57

  6

  GANG VAN ZAKENFINANCILE

  Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de kanteling van de organisatie. Vitens N.V. is getransformeerd van een regio-gestuurde naar een procesgerichte organisatie. De rapportage-systemen zijn aangepast op de nieuwe organisatie. Als grootste drinkwaterbedrijf van Nederland wil Vitens N.V. een voortrek-kersrol spelen in het vinden van antwoorden op uitdagingen die volgen uit de toekomstverwachtingen.

  Vitens_Fin. Resultaten_JK.indd 6 01-05-12 19:57

 • VITENS FINANCILE RESULTATEN 20119

  mindert de invloed van schommelingen in de markt-rente.

  Tarieven en harmonisatiePer 1 januari 2012 is de kostprijsverhogende grondwa-terbelasting (circa 70 miljoen) afgeschaft. Vitens N.V. verlaagt hiervoor de tarieven van zijn klanten per 1 janu-ari 2012. Per 1 januari 2013 wordt ook de belasting op leidingwater (circa 40 miljoen) afgeschaft.De afschaffi ng van de grondwaterbelasting heeft Vitens N.V. een goede mogelijkheid geboden om het capaci-teittarief te verhogen in combinatie met een verlaging van het variabele tarief.

  In 2011 is de harmonisatie van de tarieven voor groot-verbruik verder doorgevoerd. Uiterlijk in 2015 zal sprake zijn van een volledige harmonisatie van alle tarieven in het voorzieningsgebied.

  Vitens_Fin. Resultaten_JK.indd 9 01-05-12 19:57

  8

  GECONSOLIDEERDE RESULTATEN2

  OmzetHet waterverbruik over 2011 van huishoudens en bedrijven (329,2 miljoen m) is nagenoeg gelijk aan dat van 2010 (329,9 miljoen m). Het gemiddelde verbruik per aansluiting blijft dalen. De netto-omzet is 0,2 miljoen hoger uitgekomen op 417,0 miljoen (2010 416,8 miljoen).

  De afgifte aan het waterleidingnet over 2011 is uitgeko-men op het niveau van 347,5 miljoen m. Het Niet In Rekening Gebracht percentage (NIRG) komt daarmee voorlopig uit op 5,3% en is gedaald ten opzichte van het NIRG-percentage over 2010 (5,8%).

  De overige opbrengsten zijn in 2011 met 2,1 miljoen gestegen tot 38,9 miljoen (2010: 36,8 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meer opbreng-sten uit analyses en advisering en hogere gerealiseerde verkoop messing.

  BedrijfskostenHet saldo van de bedrijfskosten is ten opzichte van 2010 gedaald met 6,4 miljoen naar 372,1 miljoen. Dit wo