of 21 /21
FINANS- OCH PENNINGPOLITIK

FINANS- OCH Penningpolitik

  • Author
    wallis

  • View
    116

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FINANS- OCH Penningpolitik . Konjunkturcykler. Den ekonomiska utvecklingen går upp och ner i vågor. Perioder med snabbare eller långsammare tillväxt avlöser varandra. Låg- och högkonjunkturer återkommer med ca 5 års mellanrum. Svängningarna utlöses av olika faktorer och varierar i styrka. - PowerPoint PPT Presentation

Text of FINANS- OCH Penningpolitik

Page 1: FINANS- OCH Penningpolitik

FINANS- OCH PENNINGPOLITIK

Page 2: FINANS- OCH Penningpolitik

Konjunkturcykler• Den ekonomiska utvecklingen går upp och ner i vågor. Perioder med snabbare eller långsammare tillväxt avlöser varandra.

• Låg- och högkonjunkturer återkommer med ca 5 års mellanrum.

• Svängningarna utlöses av olika faktorer och varierar i styrka.

• Psykologin spelar stor roll • optimism i högkonjunktur • pessimism i lågkonjunktur

Page 3: FINANS- OCH Penningpolitik

Högkonjunktur • Hög sysselsättning, folk har gott om pengar, stigande priser.

• Stor efterfrågan, företagen ökar produktionen. • Ohållbart hög produktion -> resursbrist -> överhettning och flaskhalsar -> fallande produktion.

• Inflation uppstår -> efterfrågan sjunker -> ny lågkonjunktur

Page 4: FINANS- OCH Penningpolitik

Lågkonjunktur • Fallande efterfrågan -> företagen får överkapacitet ->

avskedar personal -> arbetslösheten stiger.• Hushåll och företag är försiktiga och drar ner på sina

skulder -> investeringarna faller.• Fallande börskurser pga försämrade vinstutsikter.• Låg efterfrågan -> prisnivån och räntan faller. • Inflationen faller.

• Recession • Depression• Deflation

Page 5: FINANS- OCH Penningpolitik

Uppgift: Ta reda på konjunkturen i Sverige!• Arbetslöshet: Reporäntan • BNP: • Konsumentpriser (inflation): • Export:• Import:

Källa: SCB, KI

Förslag på källor: http://www.konj.se/

www.riksbanken.se

Page 6: FINANS- OCH Penningpolitik

Stabiliseringspolitik Finanspolitik

• Riksdagen • Statsbudgeten

• Sysselsättning • Tillväxt• Balans i utrikeshandeln

Penningpolitik

• Riksbanken • Reporäntan • Inflationen max 2%

• Stabilt penningvärde

Gemensam uppgift: Att stabilisera över konjunkturcykler. Att dämpa inflation och arbetslöshet.

Page 7: FINANS- OCH Penningpolitik

Finanspolitiken• Finansdepartementet

• "Vi ska arbeta för en god ekonomisk utveckling i Sverige med ordning och reda i de offentliga finanserna. Att få fler i arbete och motverka utanförskapet är den största utmaningen, både utifrån ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Det ökar möjligheterna för människor att påverka sin egen vardag och skapar större utrymme för ökad välfärd."

Page 8: FINANS- OCH Penningpolitik

Riksbankens uppgifter• Ansvarar för landets penningpolitik genom att:

Upprätthålla ett fast

penningvärde max 2% inflation

Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende

RB chef, Stefan Ingves

Page 9: FINANS- OCH Penningpolitik

1975 2009

Page 10: FINANS- OCH Penningpolitik

Inflation

• Allmänna prisökningar som gör att pengarnas värde minskar.

• Skäl till inflation:• Penningmängden ökar• Efterfrågan ökar

snabbare än utbudet• Produktionskostnaderna

stiger• Inflationsförväntningarna

stiger• Spridning från andra

länder

Page 11: FINANS- OCH Penningpolitik

Varför ett prisstabilitetsmål?

• Inflation gör pengarnas funktion sämre

• Hög och variabel inflation ökar osäkerheten– hämmar investeringar

• Hög inflation ger en okontrollerad omfördelning av inkomst och förmögenhet

• Kostnader för att pressa ned inflationen.

Page 12: FINANS- OCH Penningpolitik

Hur mäts inflation?• Konsumentprisindex, KPI - vanligaste måttet på prisnivån.

• Beräknas av statistikmyndigheter som samlar in priser för ett urval av varor och tjänster som sedan jämförs de med priserna på samma produkter föregående månad.

Page 13: FINANS- OCH Penningpolitik

KPIÅrlig procentuell förändring

Källor: Edvinsson & Söderberg (2007) och Statistiska centralbyrån 1914-

-20

-10

0

10

20

30

40

50

KPI

Medelvärde 1790-1945: 2,1%

Medelvärde 1946-2008: 4,8%

Page 14: FINANS- OCH Penningpolitik

Hur från man kontroll över inflationen?• Senare forskning: ”Trovärdighet i penningpolitiken”• Hur åstadkomma trovärdighet?

• Politiker siktar på att bli omvalda.• Det kan finnas stor frestelse att ”gasa på” före ett val

Självständig centralbank en lösning

Page 15: FINANS- OCH Penningpolitik

Varför just 2 procent?• Säkerhetsmarginal för

mätfel

• Vanligt inflationsmål i omvärlden

• Minskar risken för deflation – problem med negativa räntor

Page 16: FINANS- OCH Penningpolitik

Diskussion – finanspolitiska metoder för att stimulera ekonomin• Vad anser du om RUT- och ROT-avdragen? Varför är

dessa avdrag gynnsamma i ett stabiliseringspolitiskt syfte? Motivera din åsikt.

• Sedan årsskiftet 2011/2012 har restaurangmomsen sänkts från 25 till 12%. Vilken effekt får detta för ekonomin och vad tycker du om denna stabiliseringspolitiska åtgärd? Motivera din åsikt.

Page 19: FINANS- OCH Penningpolitik

Vad händer när riksbanken höjer reporäntan?

Sparandet ökarKonsumtionen minskarInvesteringarna minskar

Räntorna stiger Kronan stärks

Exporten minskarImporten ökar

Lägre importpriser

Penningmängden minskar

Minskad efterfrågan

Lägre inflation

Page 20: FINANS- OCH Penningpolitik

20

Banksystemet och vissa räntor

Företag och hushåll

Banker

Riksbanken

Reporänta

Bostadsräntor, övriga bankräntor etc

Page 21: FINANS- OCH Penningpolitik

21

Styrräntan och dagslåneräntan

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

dec-2007 jun-2008 dec-2008 jun-2009 dec-2009 jun-2010

Procent

Inlåningsräntan UtlåningsräntanReporäntan DagslåneräntanSSVX 3-mån