20
8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 1/20 1 ФИНАНСИЈСКИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ МЕНАЏМЕНТ V V I I др Ана Јовановић, доцент др Ана Јовановић, доцент

FINANSIJSKI MENADZMENT VI

  • Upload
    daniela

  • View
    235

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 1/20

11

ФИНАНСИЈСКИФИНАНСИЈСКИ

МЕНАЏМЕНТМЕНАЏМЕНТ VVII

др Ана Јовановић, доцентдр Ана Јовановић, доцент

Page 2: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 2/20

22

Методе оцене и рангирањаМетоде оцене и рангирања

инвестиционих пројекатаинвестиционих пројеката

Статичке методеСтатичке методе занемарују фактор време и своју проценузанемарују фактор време и своју процену

заснивају на неком стању, без обзира на дужину трајања уложенихзаснивају на неком стању, без обзира на дужину трајања уложених

средстава; често се идентификују са показатељима успешностисредстава; често се идентификују са показатељима успешности

пословања предузећа (производност, економичност, рентабилност).пословања предузећа (производност, економичност, рентабилност).

 – Метода поврата уложених средставаМетода поврата уложених средстава – процена времена у којем би – процена времена у којем би

будући приход од одговарајућих улагања требало да достигне обимбудући приход од одговарајућих улагања требало да достигне обимуложених средства (већи временски период поврата – мањауложених средства (већи временски период поврата – мања

рентабилнострентабилност

 Динамичке методе Динамичке методе – узимају у обзир време као веома битан – узимају у обзир време као веома битан

фактор при израчунавању економске ефикасности; заједничко је тофактор при израчунавању економске ефикасности; заједничко је то

да се путемда се путем каматекамате све будуће вечичине своде на садашњусве будуће вечичине своде на садашњувредност, да се различита раздобља ефектуирања своде навредност, да се различита раздобља ефектуирања своде на

улагања са истим временским роком трајањаулагања са истим временским роком трајања

Page 3: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 3/20

33

Методе оцене и рангирањаМетоде оцене и рангирања

инвестиционих пројекатаинвестиционих пројеката

1. Метод нето садашње вредности 1. Метод нето садашње вредности – полази од будућег (очекиваног) – полази од будућег (очекиваног)

прихода, који се путем одређене дисконтне стопе своди наприхода, који се путем одређене дисконтне стопе своди на

садашњу вредност, како би се утврдило да ли ће очекиванасадашњу вредност, како би се утврдило да ли ће очекивана

средства бити довољна за подмирење износа укупно уложенихсредства бити довољна за подмирење износа укупно уложених

средстава и остваривање планиране добити. Фактори су:средстава и остваривање планиране добити. Фактори су:

временски период трајања ефеката улагања, годишњи износвременски период трајања ефеката улагања, годишњи износприхода и расхода и дисконтна стопа (зависи од доносиоца одлуке,прихода и расхода и дисконтна стопа (зависи од доносиоца одлуке,

што је и слабост ове методе).што је и слабост ове методе).

2. Метод интерне стопе рентабилитета2. Метод интерне стопе рентабилитета – постоји уколико је сума – постоји уколико је сума

годишњег прихода већа од суме годишњих расхода – елиминишегодишњег прихода већа од суме годишњих расхода – елиминише

субјективизамсубјективизам

3. “ 3. “ MAPI MAPI ” метода” метода – Џорџ Терборг; циљ – утврдити могућности – Џорџ Терборг; циљ – утврдити могућности

(оправданости) замене старог са новим основним средством,(оправданости) замене старог са новим основним средством,

односно технологијом (књиговодствени подаци о вредности оодносно технологијом (књиговодствени подаци о вредности о

отпису основних средстава нису довољни)отпису основних средстава нису довољни)

Page 4: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 4/20

44

Карактеристике инвестиционогКарактеристике инвестиционог

портфолија - диверзификацијапортфолија - диверзификација

ПортфолиоПортфолио – комбинација две или више хартија од вредности или неких – комбинација две или више хартија од вредности или некихдругих делова активе, који су у власништву компанија, предузећа, појединацадругих делова активе, који су у власништву компанија, предузећа, појединацаили институционалних инвеститораили институционалних инвеститора

Анализа портфолијаАнализа портфолија анализа серија података о очекиваним приносима наанализа серија података о очекиваним приносима нахартије од вредности, као и стандардне девијације тих приносахартије од вредности, као и стандардне девијације тих приноса

Циљ сваког портфолијаЦиљ сваког портфолија – минимизирање ризика путем диверзификације (више – минимизирање ризика путем диверзификације (више

пласмана са мањим износима) пласмана. Задатак менаџмента – управљањепласмана са мањим износима) пласмана. Задатак менаџмента – управљањепортфолијомпортфолијом

1952 Хенри Маркович –1952 Хенри Маркович – ““Portfolio SelectionPortfolio Selection”” – Портфолио ставља нагласак на – Портфолио ставља нагласак наизбор оптималног портфолија од стране рационалних инвеститора,избор оптималног портфолија од стране рационалних инвеститора, узузмаксимирање очекиваних приноса и прихватање минималних ризикамаксимирање очекиваних приноса и прихватање минималних ризика (алоакација ресурса у алтернативне пласмане)(алоакација ресурса у алтернативне пласмане)

Принос по основу портфолија хартија од вредности остварује се на дваПринос по основу портфолија хартија од вредности остварује се на дваначина:дивиденданачина:дивиденда – Приход по основу промене вредности ХоВПриход по основу промене вредности ХоВ

 – Приход по основу свих новчаних примања (дивиденда)Приход по основу свих новчаних примања (дивиденда)

Page 5: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 5/20

55

Карактеристике инвестиционогКарактеристике инвестиционог

портфолија - диверзификацијапортфолија - диверзификација

Ризици: системски и несистемскиРизици: системски и несистемски

Системски ризици Системски ризици – подједнако утичу на све врсте активе и везани су за – подједнако утичу на све врсте активе и везани су за

функционисање тржишта капитала (економско и политичко окружењефункционисање тржишта капитала (економско и политичко окружење

инвеститора)инвеститора)

Несистемски ризици Несистемски ризици – везани су за појединачне ХоВ и појединачне компаније – везани су за појединачне ХоВ и појединачне компаније

које их емитујукоје их емитујуУкупни или тотални ризик Укупни или тотални ризик 

Диверзификацијом портфолија инвеститор избегава да преузме исувишеДиверзификацијом портфолија инвеститор избегава да преузме исувише

велики тотални ризик поједине ХоВ, већ подједнако сноси ризик свих ХоВ навелики тотални ризик поједине ХоВ, већ подједнако сноси ризик свих ХоВ на

тржишту – комбинација ХоВ чији се приносзи крећу у различитим смеровиматржишту – комбинација ХоВ чији се приносзи крећу у различитим смеровима

Максимирати принос уз минимизовање ризикаМаксимирати принос уз минимизовање ризика

Ефекат диверзификације зависи од корелације ХоВ које су укључене уЕфекат диверзификације зависи од корелације ХоВ које су укључене упортфолиопортфолио

Page 6: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 6/20

66

Модели вредновања хартија одМодели вредновања хартија од

вредностивредности

Портфолио теорија је развила моделе вредновања ХоВПортфолио теорија је развила моделе вредновања ХоВ..

Правилно управљање портфолијом ХоВ подразумева пројектовањеПравилно управљање портфолијом ХоВ подразумева пројектовање(предвиђање) цена ХоВ.(предвиђање) цена ХоВ.

““CAPMCAPM” модел” модел (одређивање цене уложеног капитала у ХоВ) – мери се(одређивање цене уложеног капитала у ХоВ) – мери сеоднос између системског ризика и стопе приноса на ХоВ; основниоднос између системског ризика и стопе приноса на ХоВ; основни

принцип: актива ХоВ са истим системским ризиком треба да имају иступринцип: актива ХоВ са истим системским ризиком треба да имају истуочекивану стопу приноса – “закон јединствене цене”очекивану стопу приноса – “закон јединствене цене”

Мултипликатор “Мултипликатор “CAPMCAPM”” – инвеститор је изложен ризику будуће цене – инвеститор је изложен ризику будуће ценеХоВ, као и: ризику будућих прихода од рада, ризику инфлације, ризикуХоВ, као и: ризику будућих прихода од рада, ризику инфлације, ризикумогућег инвестирања у будућности. Претпоставка је да се премијоммогућег инвестирања у будућности. Претпоставка је да се премијомризика (вишком приноса) компензира, поред општег тржишног ризика иризика (вишком приноса) компензира, поред општег тржишног ризика исваки појединачни “екстра” тражишни ризик сваки појединачни “екстра” тражишни ризик 

““APTAPT”” модел (теорија арбитражног одређивања цене) - на очекиванимодел (теорија арбитражног одређивања цене) - на очекиванипринос ХоВ утиче више фактора ; Арбитража у моделу значипринос ХоВ утиче више фактора ; Арбитража у моделу значиизналажење две ХоВ које су суштински исте, затим куповина по нижојизналажење две ХоВ које су суштински исте, затим куповина по нижојцени и краткорочна продаја по вишој ценицени и краткорочна продаја по вишој цени

Page 7: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 7/20

77

Аукцијска продаја предузећа – појам,Аукцијска продаја предузећа – појам,

карактеристике и фазекарактеристике и фазеПојам јавне аукције – метод приватизације предузећа јавним надметањем купацаПојам јавне аукције – метод приватизације предузећа јавним надметањем купаца

предузећа, у складу са унапред утврђеним правилима продаје; мала и средњапредузећа, у складу са унапред утврђеним правилима продаје; мала и средња

предузећапредузећа

Јавност и регуларност поступка продаје предузећаЈавност и регуларност поступка продаје предузећа

 Аукцијска продаја Аукцијска продаја – један критеријум – цена која се нуди при куповини капитала – један критеријум – цена која се нуди при куповини капитала

Тендерска продајаТендерска продаја – критеријуми: висина цене, износ инвестиција, услови – критеријуми: висина цене, износ инвестиција, услови

социјалног програма.социјалног програма.Јавни позив за учешће на аукцији: услови учешћа, почетна продајна ценаЈавни позив за учешће на аукцији: услови учешћа, почетна продајна цена

 Дефинисан предмет продаје Дефинисан предмет продаје: државни капитал у висини од 70% његове вредности: државни капитал у висини од 70% његове вредности

СубјектиСубјекти надлежни за спровођење поступка приватизације:надлежни за спровођење поступка приватизације:

Агенција за приватизацију, Акцијски фонд, Централни регистар ХоВАгенција за приватизацију, Акцијски фонд, Централни регистар ХоВ

 – Контролишу исправност програма приватизацијеКонтролишу исправност програма приватизације

 – Врше припреме за спровођење јавне аукцијеВрше припреме за спровођење јавне аукције

 – Упућују јавни позивУпућују јавни позив

 – Именују комисијуИменују комисију

 – Организују обилазак предузећаОрганизују обилазак предузећа

Page 8: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 8/20

88

Аукцијска продаја предузећа – појам,Аукцијска продаја предузећа – појам,

карактеристике и фазекарактеристике и фазе

Задатак комисије – записник Задатак комисије – записник 

Директни учесници: аукционар, представник предузећа које сеДиректни учесници: аукционар, представник предузећа које се

приватизује, заступник купца који учествује, комисија заприватизује, заступник купца који учествује, комисија за

спровођење аукције.спровођење аукције.

Фазе аукцијеФазе аукције

 – Прва фаза – покретање поступка приватизацијеПрва фаза – покретање поступка приватизације

 – Друга фаза – припрема јавне аукцијеДруга фаза – припрема јавне аукције

 – Трећа фаза – спровођења јавне аукцијеТрећа фаза – спровођења јавне аукције

Page 9: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 9/20

99

Специјална јавна аукција и средстваСпецијална јавна аукција и средства

 јавне аукције јавне аукције

Аукционар полази од нове почетне цене која представља гоњу границу распонаАукционар полази од нове почетне цене која представља гоњу границу распонапроцењене вредности предузећапроцењене вредности предузећа

Исплата продајне цене може се извршити: новчаним средствима и странимИсплата продајне цене може се извршити: новчаним средствима и страним

конвертибилним валутама, доспелим и недоспелим обвезницама по основу стареконвертибилним валутама, доспелим и недоспелим обвезницама по основу старе

девизне штедњедевизне штедње

Уговор о продајиУговор о продаји

Јавна аукција је успелаЈавна аукција је успела – уколико је присутно јавно надметање потенцијалних – уколико је присутно јавно надметање потенцијалнихкупаца и уколико се постигне највиша могућа продајна ценакупаца и уколико се постигне највиша могућа продајна цена

Јавна аукција није успелаЈавна аукција није успела: уколико се на аукцији не појави ни један купац, уколико: уколико се на аукцији не појави ни један купац, уколико

на аукцији присуствује само један купац и не прихвати почетну цену; уколико нана аукцији присуствује само један купац и не прихвати почетну цену; уколико на

специјалној аукцији ни један потенцијални купац не понуди бар продајну цену успецијалној аукцији ни један потенцијални купац не понуди бар продајну цену у

висини положеног депозитависини положеног депозита

Средства добијена на јавној аукцијиСредства добијена на јавној аукцији се уплаћују на рачун буџета РС.се уплаћују на рачун буџета РС.

 – 10% Републички фонд за пензионо и социјално осигурање запослених10% Републички фонд за пензионо и социјално осигурање запослених

 – 50% финансирање реструктуирања и развоја привреде на територији РС50% финансирање реструктуирања и развоја привреде на територији РС

 – 5% за исплаћивање накнаде лицима чија је имовина национализована5% за исплаћивање накнаде лицима чија је имовина национализована

 – 5% развој инфраструктуре локалне самоуправе према седишту субјекта приватизације5% развој инфраструктуре локалне самоуправе према седишту субјекта приватизације

Page 10: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 10/20

1010

Завршна процедура аукције иЗавршна процедура аукције и

постаукцијски поступак постаукцијски поступак 

Записник о аукцији – подациЗаписник о аукцији – подаци

Специфичност аукцијског купопродајног уговора: нацрт не састављајуСпецифичност аукцијског купопродајног уговора: нацрт не састављају

уговорне стране, већ Агенција за приватизацијууговорне стране, већ Агенција за приватизацију

Обавезе уговорних странаОбавезе уговорних страна

Купопродајна ценаКупопродајна цена

Депозитна средстваДепозитна средства

Објављивање резултата аукцијске продајеОбјављивање резултата аукцијске продаје

 – Централни регистар ХоВЦентрални регистар ХоВ

 – Најшира јавностНајшира јавност

 – Запослени и менаџмент предузећаЗапослени и менаџмент предузећа

Агенција за приватизацијуАгенција за приватизацију

Page 11: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 11/20

1111

Појам и подела самофинансирањаПојам и подела самофинансирања

Самофинансирање – финансирање из сопстевних средставаСамофинансирање – финансирање из сопстевних средстава

предузећапредузећа

Услов самофинансирања – рентабилно пословањеУслов самофинансирања – рентабилно пословање

Позитиван финансијски резултат – добитПозитиван финансијски резултат – добит

Средства за самофинансирање се деле на бруто и нето средстваСредства за самофинансирање се деле на бруто и нето средства

Бруто средства за самофинансирање:Бруто средства за самофинансирање:

1.1. Наплаћена главница дугорочних пласманаНаплаћена главница дугорочних пласмана

2.2. АмортизацијаАмортизација

3.3. Дугорочна резервисања на терет укупног приходаДугорочна резервисања на терет укупног прихода

4.4. Акумулирани нето дибитак (акумулација)Акумулирани нето дибитак (акумулација)

5.5. Конверзија дивиденде и дивидендне акцијеКонверзија дивиденде и дивидендне акције

6.6. Ефекти ревалоризације надокнађени из укупног приходаЕфекти ревалоризације надокнађени из укупног прихода

Услов: да биланс успеха не показује губитак и да се у билансу стања уУслов: да биланс успеха не показује губитак и да се у билансу стања у

активи не налазе одложени негативни ефекти ревалоризацијеактиви не налазе одложени негативни ефекти ревалоризације

Page 12: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 12/20

1212

Појам и подела самофинансирањаПојам и подела самофинансирања

Нето средства за самофинансирањеНето средства за самофинансирање се добијају ако се од бруто средства засе добијају ако се од бруто средства за

самофинансирање одузме збир отплаћене главнице дугорочних обавеза исамофинансирање одузме збир отплаћене главнице дугорочних обавеза и

номиналне вредности откупљених сопствених акцијаноминалне вредности откупљених сопствених акција

Трајно самофинансирањеТрајно самофинансирање – акумулација и амортизација – акумулација и амортизација

Привремено самофинансирањеПривремено самофинансирање – финансирање пословног процеса из средстава – финансирање пословног процеса из средстава

резервирезерви

Сопствени извори самофинанирањаСопствени извори самофинанирања

Трајни извори самофинансирањаТрајни извори самофинансирања (акумулација, резервни капитал, акционарски(акумулација, резервни капитал, акционарски

капитал, капитални (емисиони) добитак, трајни улози трећих лица, инокосникапитал, капитални (емисиони) добитак, трајни улози трећих лица, инокосни

капитал, државни капитал, ревалоризационе резервекапитал, државни капитал, ревалоризационе резерве

Извори самофинансирања који не проузрокују трошковеИзвори самофинансирања који не проузрокују трошкове (бесплатни(бесплатни) –) –

акумулација, резервни капитал, државни капитал, капитални (емисиони) добитак,акумулација, резервни капитал, државни капитал, капитални (емисиони) добитак,

ревалоризационе резерве, дугорочна резервисања, премија остварена продајомревалоризационе резерве, дугорочна резервисања, премија остварена продајомдугорочних обвезница изнад номиналне вередностидугорочних обвезница изнад номиналне вередности

Page 13: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 13/20

1313

Нето добитак (акумулација) као изворНето добитак (акумулација) као извор

самофинансирањасамофинансирања

Интерне изворе самофинансирања предузеће само ствара:Интерне изворе самофинансирања предузеће само ствара: амортизација,амортизација,наплата главнице дугорочних пласмана, акумулирани нето добитак, ефектинаплата главнице дугорочних пласмана, акумулирани нето добитак, ефектиревалоризације наплаћени из укупног приходажревалоризације наплаћени из укупног приходаж

Камате и дивидендеКамате и дивиденде (приноси по основу дугорочних пласмана) не(приноси по основу дугорочних пласмана) непредстављају извор самофинансирања већ су саставни део укупног приходапредстављају извор самофинансирања већ су саставни део укупног приходапредузећапредузећа

Акумулирани нето добитак – нето финансијски резултат остварен у токуАкумулирани нето добитак – нето финансијски резултат остварен у току

пословне године, односно део нето добити који предузеће акумулира радипословне године, односно део нето добити који предузеће акумулира радифинансирања сопственог развоја или обезбеђења резервног капиталафинансирања сопственог развоја или обезбеђења резервног капитала

Дугорочна резервисања – расположива на дужи временски периодДугорочна резервисања – расположива на дужи временски период

Ефекти ревалоризације пасивеЕфекти ревалоризације пасиве повећавају вредност пасиве и предстваљајуповећавају вредност пасиве и предстваљајунегативни ефекат ревалоризацијенегативни ефекат ревалоризације

Ефекти ревалоризације активеЕфекти ревалоризације активе повећавају вредност активе и представљајуповећавају вредност активе и представљајупозитиван ефекат ревалоризацијепозитиван ефекат ревалоризације

 Део укупног прихода који служи за покриће негативних ефеката Део укупног прихода који служи за покриће негативних ефеката ревалотиризације представља интерни извор самофинансирња предузећа ревалотиризације представља интерни извор самофинансирња предузећа

Page 14: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 14/20

1414

Нето добитак (акумулација) као изворНето добитак (акумулација) као извор

самофинансирањасамофинансирања

Екстерни извори самофинансирања су продукт:Екстерни извори самофинансирања су продукт:

 – Емисије акцијаЕмисије акција

 – Нових трајних улога трећих лицаНових трајних улога трећих лица

 – Улагања капитала инокосног власника (у инокосно предузеће)Улагања капитала инокосног власника (у инокосно предузеће)

 – Продаја дугорочних обвезница изнад номиналне вредностиПродаја дугорочних обвезница изнад номиналне вредности

Page 15: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 15/20

1515

Амортизација као изворАмортизација као извор

самофинанирањасамофинанирања

Трошење основних средства – потреба очувања набавне вредностиТрошење основних средства – потреба очувања набавне вредности

основног средстваосновног средства

Потреба континуелног усклађивања основице амортизације са насталимПотреба континуелног усклађивања основице амортизације са насталим

кретањима ценакретањима цена

Првобитна набавна вредностПрвобитна набавна вредност

Утврђивање реалне амортизације важно – прецењеном амортизацијомУтврђивање реалне амортизације важно – прецењеном амортизацијомсе смањује конкуретнска способност предузећасе смањује конкуретнска способност предузећа

Прецењена амортизација – потцењена амортизацијаПрецењена амортизација – потцењена амортизација

Утврђивање вредности основног средства:Утврђивање вредности основног средства:

 – Набавна вредностНабавна вредност

 – Дневна ценаДневна цена – Коначна репродукциона ценаКоначна репродукциона цена

 Амортизација је специфичан облик самофинансирања јер не долази  Амортизација је специфичан облик самофинансирања јер не долази 

до повећања обима средстава, већ трансформације средстава издо повећања обима средстава, већ трансформације средстава из

материјалног у новчани облик материјалног у новчани облик 

Page 16: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 16/20

1616

Амортизација као изворАмортизација као извор

самофинанирањасамофинанирања

 Амортизација је процес претварања основних средстава у обртна средства или у коначном Амортизација је процес претварања основних средстава у обртна средства или у коначном

облику у новчана средстваоблику у новчана средства

Амортизација: залихе недовршене производње, залихе готових производа и потраживања од купацаАмортизација: залихе недовршене производње, залихе готових производа и потраживања од купаца

Процесом амортизације врши се индиректна мобилизација уложеног капитала у основна средства –Процесом амортизације врши се индиректна мобилизација уложеног капитала у основна средства –

врши се трансформација основних средстава у робни облик обртних средстваврши се трансформација основних средстава у робни облик обртних средства

Услов да амортизација постане извор самофинансирања је да амортизација буде покривенаУслов да амортизација постане извор самофинансирања је да амортизација буде покривена

приходом предузећа који потиче из наплаћене амортизације, што значи да је стално садржана у приходом предузећа који потиче из наплаћене амортизације, што значи да је стално садржана у 

продајној цени производапродајној цени производа

Методи обрачуна амортизације:Методи обрачуна амортизације:

 – Метод временске амортизацијеМетод временске амортизације

 – Метод функционалне амортизацијеМетод функционалне амортизације

 – Комбиновани метод обрачуна амортизацијеКомбиновани метод обрачуна амортизације

Page 17: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 17/20

1717

Амортизација као изворАмортизација као извор

самофинанирањасамофинанирања

Динамика репродуковања основних средства:Динамика репродуковања основних средства:

 – Прогресивна методаПрогресивна метода

 – Дегресивна методаДегресивна метода

 – Пропорционлна методаПропорционлна метода

 – Комбинована методаКомбинована метода

 Амортизација основних средства се прво трансформише у робни Амортизација основних средства се прво трансформише у робниоблик обртних средства (залихе недовршене производње и готових облик обртних средства (залихе недовршене производње и готових 

производа), након тога у потраживања од купаца, и коначно, у производа), након тога у потраживања од купаца, и коначно, у 

готовини (новчаним средствима) при наплати потраживања од готовини (новчаним средствима) при наплати потраживања од 

купацакупаца

Ревалоризација основних средства : усклађивање књиговодственеРевалоризација основних средства : усклађивање књиговодствене

вредости основних средства са текућим тржишним вредностимавредости основних средства са текућим тржишним вредностима

Page 18: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 18/20

1818

Појам, улога и врсте кредитаПојам, улога и врсте кредита

лат.лат. с с reditum, credo, crederereditum, credo, credere – – кредит, зајам, веровати, имати поверењекредит, зајам, веровати, имати поверење

Кредит се најчешће изражава у новцуКредит се најчешће изражава у новцу

КредитКредит –имовинско-правни однос између повериоца и дужника у којем поверилац своја –имовинско-правни однос између повериоца и дужника у којем поверилац своја

новчана средства уступа дужнику на одређени временски период и под одређенимновчана средства уступа дужнику на одређени временски период и под одређеним

условимаусловима

Зајам –Зајам – имовинско правни однос између повериоца и дужника у коме поверилац уступаимовинско правни однос између повериоца и дужника у коме поверилац уступа

дужнику опдређени износ новчаних средстава или покретних стваридужнику опдређени износ новчаних средстава или покретних ствари

Појам финансирања – појам кредитирањаПојам финансирања – појам кредитирањаФинансирањеФинансирање – активност обезбеђења новчаних средстава из различитих извора за – активност обезбеђења новчаних средстава из различитих извора за

финансирање токова репродукцијефинансирање токова репродукције

Кредитни однос Кредитни однос , као економска категорија, обавља следеће важне функције:, као економска категорија, обавља следеће важне функције:

1.1. Функцију прикупљања (мобилизације) средстваФункцију прикупљања (мобилизације) средства

2.2. Функцију ликвидности и стабилности производног процесаФункцију ликвидности и стабилности производног процеса

3.3. Функцију развоја међународних привредних односаФункцију развоја међународних привредних односа4.4. Функцију контроле привредних токоваФункцију контроле привредних токова

Page 19: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 19/20

1919

Појам, улога и врсте кредитаПојам, улога и врсте кредитаКритеријуми поделе кредита:Критеријуми поделе кредита:

Према облику Према облику : натурални, робни, новчани: натурални, робни, новчани

Према економској намени Према економској намени : производни, потрошачки, извозни, увозни, откупни и санациони: производни, потрошачки, извозни, увозни, откупни и санациони

Према употреби Према употреби : за обртна средства, за основна средства: за обртна средства, за основна средства

Према року трајањаПрема року трајања: краткорочни, средњерочни, дугорочни: краткорочни, средњерочни, дугорочни

Према повериоцимаПрема повериоцима: банкарски, јавни, домаћи, инострани, задружни: банкарски, јавни, домаћи, инострани, задружни

Према дужнику Према дужнику : индустријски, трговински, државни, комунални, занатски, аграрни: индустријски, трговински, државни, комунални, занатски, аграрниПрема врсти обезбеђењаПрема врсти обезбеђења: лични (персонални) и покривени: лични (персонални) и покривени

Према начину враћања:Према начину враћања: једнократни, оброчни (у ратама), амортизациони (ануитетни) једнократни, оброчни (у ратама), амортизациони (ануитетни)

Према плаћању каматеПрема плаћању камате: каматни и бескаматни: каматни и бескаматни

Према употреби кредитаПрема употреби кредита: општи и наменски: општи и наменски

Према статистици Према статистици : одобредни и искоришћени: одобредни и искоришћени

Остале врстеОстале врсте: поштански и манипулативни: поштански и манипулативни

Page 20: FINANSIJSKI MENADZMENT VI

8/14/2019 FINANSIJSKI MENADZMENT VI

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-menadzment-vi 20/20

2020

Каматна стопа као цена кредитаКаматна стопа као цена кредитаКамата –Камата – накнада у новцу за привремено уступање или коришћење новчанихнакнада у новцу за привремено уступање или коришћење новчанихсредствасредства

Израз цене кредита (капитала)Израз цене кредита (капитала)Каматна стопаКаматна стопа – однос величине годишње камате и висине банкарског – однос величине годишње камате и висине банкарскогкредитакредита

Каматну стопу одређују две детерминанте:Каматну стопу одређују две детерминанте: – Камата – као израз нивоа цене за одређену вредност капиталаКамата – као израз нивоа цене за одређену вредност капитала

 – Висина банкарског кредитаВисина банкарског кредита

Потребни капитал у у индустрији – расположиви (банкарски) зајмовни капиталПотребни капитал у у индустрији – расположиви (банкарски) зајмовни капиталТржишне варијације новчаног капитала су неуједначене и под утицајем су Тржишне варијације новчаног капитала су неуједначене и под утицајем су 

понуде и тражње на финансијском тржишту капиталапонуде и тражње на финансијском тржишту капитала

Појавни облици каматних стопа:Појавни облици каматних стопа:

Номинална (уговорена) каматна стопаНоминална (уговорена) каматна стопа

Стварна каматна стопа – виша од номинална каматне стопеСтварна каматна стопа – виша од номинална каматне стопе

Реално позитивна каматне стопа – виша од стопе инфлацијеРеално позитивна каматне стопа – виша од стопе инфлације

Реално негативна каматна стопа – нижа од стопе инфлацијеРеално негативна каматна стопа – нижа од стопе инфлације

Релативна (пропорционална) каматна стопа – пропорционални део годишње камате заРелативна (пропорционална) каматна стопа – пропорционални део годишње камате заодређени временски периододређени временски период

Комфорна каматна стопа – дисконтована годишња каматна стопа на обрачунски периодКомфорна каматна стопа – дисконтована годишња каматна стопа на обрачунски период