22
Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012. godinu («Službeni list Grada Subotice» broj 62/2011) i Odluke Upravnog odbora JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» sa 42. sednice održane dana 11. januara 2012. godine, Gradonačelnik donosi FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu odredaba člana 4., razdeo 4 – Gradska uprava, Glava 05 - Sekreterijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove, Funkcija 620 – JP Direkcija za izgradnju i člana 11. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012. godinu (u daljem tekstu Odluka), donosi se Finansijski plan funkcije 620 Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ za 2012. godinu, kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Finansijski plan sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 1.168.079.000,00 dinara (Slovima: jednamilijardastošezdesetosammilionasedamdesetdevethiljadadinara). Finansijski plan realizovaće se iz budžetskih sredstava u visini od 1.089.779.000,00 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 78.300.000,00 dinara. Finansijski plan realizovaće se po sledećim programima: Program korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa – održavanje javnih komunalija, održavanje i izgradnja komunalnih objekata u visini od 405.044.000,00 dinara, i to iz sredstava budžeta. Program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta iz sredstava budžeta u visini od 185.374.000,00 dinara. Program održavanja, revitalizacije i izgradnje lokalnih puteva, ulica i ostale saobraćajne infrastrukture u visini od 342.895.000,00 dinara, i to iz sredstava budžeta. Program održavanja i korišćenja poslovnog prostora i kapitalnih investicija u visini od 156.466.000,00 dinara iz sredstava budžeta. Program etažne nadoknade stambenog i poslovnog prostora i zakupnine u visini od 78.300.000,00 dinara iz ostalih izvora.

FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012. godinu («Službeni list Grada Subotice» broj 62/2011) i Odluke Upravnog odbora JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» sa 42. sednice održane dana 11. januara 2012. godine, Gradonačelnik donosi

FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE»

ZA 2012. GODINU I

Na osnovu odredaba člana 4., razdeo 4 – Gradska uprava, Glava 05 - Sekreterijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove, Funkcija 620 – JP Direkcija za izgradnju i člana 11. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012. godinu (u daljem tekstu Odluka), donosi se Finansijski plan funkcije 620 Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ za 2012. godinu, kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Finansijski plan sadrži ukupne transferne rashode u iznosu od 1.168.079.000,00 dinara (Slovima: jednamilijardastošezdesetosammilionasedamdesetdevethiljadadinara). Finansijski plan realizovaće se iz budžetskih sredstava u visini od 1.089.779.000,00 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 78.300.000,00 dinara. Finansijski plan realizovaće se po sledećim programima:

• Program korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa – održavanje javnih komunalija, održavanje i izgradnja komunalnih objekata u visini od 405.044.000,00 dinara, i to iz sredstava budžeta.

• Program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta iz sredstava budžeta u visini od

185.374.000,00 dinara. • Program održavanja, revitalizacije i izgradnje lokalnih puteva, ulica i ostale saobraćajne

infrastrukture u visini od 342.895.000,00 dinara, i to iz sredstava budžeta.

• Program održavanja i korišćenja poslovnog prostora i kapitalnih investicija u visini od 156.466.000,00 dinara iz sredstava budžeta.

• Program etažne nadoknade stambenog i poslovnog prostora i zakupnine u visini od

78.300.000,00 dinara iz ostalih izvora.

Page 2: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMANJA JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA FUNKCIJU 620:

Šifra Prihodi i primanja Plan za 2012. g. Funkcija 620

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

I PRIHODI I PRIMANJA IZ BUDŽETA

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište Prihodi od zakupnine poslovnog prostora Sredstva od prodaje kapitala u postupku privatizacije – za revitalizaciju saobraćajnica Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje Namenska sred. za postavljanje podzemnih kontejnera za separ. otpada Namenska sred. za rekultivaciju devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina Prihodi iz ostalih sredstava budžeta

330.000.000,00 360.000.000,00 27.000.000,00

110.000.000,00

2.000.000,00 15.000.000,00

13.160.000,00 15.001.000,00 217.618.000,00

I

UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA IZ BUDŽETA GRADA (1 - 9):

1.089.779.000,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

II PRIHODI I PRIMANJA I PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ

RANIJIH GODINA IZ OSTALIH IZVORA Preneta sredstva iz 2011. g. (etažna nadoknada i zakupnina za stanove) Potraživanja iz 2011. g. (etažna nadoknada i zakupnina za stanove) Zakupnina za stanove Etažna nadoknada za stanove Etažna nadoknada za poslovni prostor Povrat sredstava od sudskih taksi Namensko izdvajanje sredstava od skupštine zgrada

33.000.000,00 8.800.000,00 800.000,00

32.000.000,00 3.000.000,00 200.000,00 500.000,00

II

UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA IZ OSTALIH IZVORA (1 - 7):

78.300.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMANJA (I + II) :

1.168.079.000,00

II

Rashodi iz tačke I realizovaće se preko Funkcije 620, direktno sa računa nalogodavca, tj. Izvršenja budžeta Grada Subotice broj: 840-27640-46 po izvorima i namenama datim u tabelarnom pregledu:

RAZDEO GLAVA FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

JED. BROJ DIR. BUDŽ.

KORISNIKA

JED. BROJ INDIREKTNOG BUDŽETSKOG KORISNIKA

1 2 3 4 5

4 05 620 9693 9880 Ukupna sredstva funkcije 620 iz člana 4. Odluke raspoređuju se detaljno po vrstama rashoda i izdataka i po programima, prikazano u tabelama: 1. Opšti deo i 2. Posebni deo:

Page 3: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

1. OPŠTI DEO

9-sij-12

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKAKONTO O P I S ZA 2012. GODINU

SREDSTVA SREDSTVA IZ UKUPNA

BUDŽETA OSTALIH IZVORA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

FUNKCIJA 620

420000 Korišćenje usluga i roba 543.951.000,00 77.300.000,00 621.251.000,00421000 Stalni troškovi 197.772.000,00 1.000.000,00 198.772.000,00421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.000.000,00 1.000.000,00421111 Troškovi platnog prometa 1.000.000,00 1.000.000,00421200 Energetske usluge 73.410.000,00 73.410.000,00421211 Usluge za električnu energiju 71.060.000,00 71.060.000,00421225 Centralno grejanje 2.350.000,00 2.350.000,00421300 Komunalne usluge 122.952.000,00 122.952.000,00421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 1.260.000,00 1.260.000,00421324 Odvoz otpada 3.700.000,00 3.700.000,00421325 Usluge čišćenja 110.472.000,00 110.472.000,00421392 Doprinos za korišćenje voda 7.520.000,00 7.520.000,00421500 Troškovi osiguranja 1.410.000,00 1.410.000,00421511 Osiguranje zgrada 470.000,00 470.000,00421512 Osiguranje vozila 940.000,00 940.000,00423000 Usluge po ugovoru 42.462.000,00 14.000.000,00 56.462.000,00423400 Usluge informisanja 160.000,00 160.000,00423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 160.000,00 160.000,00423500 Stručne usluge 20.501.000,00 10.000.000,00 30.501.000,00423531 Usluge veštačenja 1.030.000,00 1.030.000,00423599 Ostale stručne usluge 19.471.000,00 10.000.000,00 29.471.000,00423900 Ostale specijalizovane usluge 21.801.000,00 4.000.000,00 25.801.000,00423911 Ostale opšte usluge 21.801.000,00 4.000.000,00 25.801.000,00424000 Specijalizovane usluge 141.816.000,00 500.000,00 142.316.000,00424500 Usluge održavanja parkova 43.210.000,00 43.210.000,00424511 Usluge održavanja parkova 43.210.000,00 43.210.000,00424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 17.450.000,00 500.000,00 17.950.000,00424611 Usluge očuvanja životne sredine 15.001.000,00 500.000,00 15.501.000,00424631 Geodetske usluge 2.449.000,00 2.449.000,00424900 Ostale specijalizovane usluge 81.156.000,00 81.156.000,00

Page 4: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

424911 Ostale specijalizovane usluge 81.156.000,00 81.156.000,00425000 Tekuće popravke i održavanje 161.901.000,00 61.800.000,00 223.701.000,00425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 81.581.000,00 59.800.000,00 141.381.000,00425111 Zidarski radovi 13.500.000,00 13.500.000,00425113 Molerski radovi 3.000.000,00 3.000.000,00425114 Radovi na krovu 6.000.000,00 6.000.000,00425116 Centralno grejanje 3.000.000,00 3.000.000,00425117 Električne instalacije 7.500.000,00 7.500.000,00425191 Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata 81.581.000,00 26.800.000,00 108.381.000,00425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 80.320.000,00 2.000.000,00 82.320.000,00425212 Popravke električne i elektronske opreme 40.420.000,00 40.420.000,00425223 Oprema za komunikaciju 1.000.000,00 1.000.000,00425281 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost 29.030.000,00 1.000.000,00 30.030.000,00425291 Tekuće popravke i održavanje nepokretne opreme 10.870.000,00 10.870.000,00450000 Subvencije 16.169.000,00 16.169.000,00451000 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 16.169.000,00 16.169.000,00451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim pred. i organizacijama 7.700.000,00 7.700.000,00451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim pred. i organizacijama 7.700.000,00 7.700.000,00451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim pred. i organizacijama 8.469.000,00 8.469.000,00451291 Kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim pred. i organizacijama 8.469.000,00 8.469.000,00460000 Donacije i transferi 9.400.000,00 9.400.000,00463000 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 9.400.000,00 9.400.000,00463100 Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 9.400.000,00 9.400.000,00463141 Tekući transferi nivou opština 9.400.000,00 9.400.000,00480000 Ostali rashodi 36.336.000,00 1.000.000,00 37.336.000,00481000 Dotacije nevladinim organizacijama 6.580.000,00 6.580.000,00481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 6.580.000,00 6.580.000,00481931 Dotacije verskim zajednicama 6.580.000,00 6.580.000,00482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 24.113.000,00 1.000.000,00 25.113.000,00482100 Ostali porezi 19.640.000,00 19.640.000,00482111 Stalni porez na imovinu 5.640.000,00 5.640.000,00482191 Ostali porezi 14.000.000,00 14.000.000,00482200 Obavezne takse 4.473.000,00 1.000.000,00 5.473.000,00482211 Republičke takse 271.000,00 271.000,00482231 Gradske takse 271.000,00 271.000,00482251 Sudske takse 3.931.000,00 1.000.000,00 4.931.000,00483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00 1.000,00483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00 1.000,00483111 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00 1.000,00484000 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled element. nepogoda 5.642.000,00 5.642.000,00484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled element. nepogoda 5.642.000,00 5.642.000,00484111 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 5.642.000,00 5.642.000,00510000 Osnovna sredstva 436.923.000,00 436.923.000,00511000 Zgrade i gradjevinski objekti 431.862.000,00 431.862.000,00511200 Izgradnja zgrada i objekata 383.760.000,00 383.760.000,00511226 Skladišta, silosi, garaže i slično 17.860.000,00 17.860.000,00511231 Autoputevi, putevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli 239.099.000,00 239.099.000,00511241 Vodovod 10.000,00 10.000,00511242 Kanalizacija 3.820.000,00 3.820.000,00511292 Komunikacioni i električni vodovi 69.331.000,00 69.331.000,00511293 Otvoreni sportski i rekreacioni objekti 53.640.000,00 53.640.000,00

Page 5: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 14.620.000,00 14.620.000,00511321 Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora 14.620.000,00 14.620.000,00511400 Projektno planiranje 33.482.000,00 33.482.000,00511411 Planiranje i praćenje projekta 17.182.000,00 17.182.000,00511441 Stručna ocena i komentari 7.280.000,00 7.280.000,00511451 Projektna dokumentacija 9.020.000,00 9.020.000,00512000 Mašine i oprema 91.000,00 91.000,00512800 Oprema za javnu bezbednost 91.000,00 91.000,00512811 Oprema za javnu bezbednost 91.000,00 91.000,00514000 Kultivisana imovina 270.000,00 270.000,00514100 Kultivisana imovina 270.000,00 270.000,00514121 Višegodišnji zasadi 270.000,00 270.000,00515000 Nematerijalna imovina 4.700.000,00 4.700.000,00515100 Nematerijalna imovina 4.700.000,00 4.700.000,00515195 Ostala zaštićena prava i intelektualna svojina (kompjuterski programi i sl.) 4.700.000,00 4.700.000,00540000 Prirodna imovina 47.000.000,00 47.000.000,00541000 Zemljište 47.000.000,00 47.000.000,00541100 Zemljište 47.000.000,00 47.000.000,00541112 Nabavka građevinskog zemljišta 47.000.000,00 47.000.000,00

UKUPNO FUNKCIJA 620 : 1.089.779.000,00 78.300.000,00 1.168.079.000,00

Page 6: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

2. POSEBNI DEO

9-sij-12

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKAKONTO RASHODI I IZDACI ZA 2012. GODINU

SREDSTVA SREDSTVA IZ UKUPNA

BUDŽETA OSTALIH IZVORA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

01 PROGRAM KORIŠĆENJA KOMUNALNIH DOBARAOD OPŠTEG INTERESA - ODRŽAVANJE JAVNIH KOMUNALIJA,

ODRŽAVANJE I IZGRADNJU KOMUNALNIH OBJEKATA

420000 Korišćenje usluga i roba 300.443.000,00 300.443.000,00421000 Stalni troškovi 159.032.000,00 159.032.000,00421200 Energetske usluge 70.500.000,00 70.500.000,00421211 Usluge za električnu energiju 70.500.000,00 70.500.000,00421300 Komunalne usluge 88.532.000,00 88.532.000,00421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 940.000,00 940.000,00

421324 Odvoz otpada 3.700.000,00 3.700.000,00421325 Usluge čišćenja 76.372.000,00 76.372.000,00421392 Doprinos za korišćenje voda 7.520.000,00 7.520.000,00423000 Usluge po ugovoru 8.910.000,00 8.910.000,00423500 Stručne usluge 1.210.000,00 1.210.000,00423599 Ostale stručne usluge 1.210.000,00 1.210.000,00

423900 Ostale opšte usluge 7.700.000,00 7.700.000,00423911 Ostale opšte usluge 7.700.000,00 7.700.000,00424000 Specijalizovane usluge 58.401.000,00 58.401.000,00424500 Usluge održavanja parkova 43.210.000,00 43.210.000,00424511 Usluge održavanja parkova 43.210.000,00 43.210.000,00424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 15.001.000,00 15.001.000,00424611 Usluge očuvanja životne sredine 15.001.000,00 15.001.000,00424900 Ostale specijalizovane usluge 190.000,00 190.000,00424911 Ostale specijalizovane usluge 190.000,00 190.000,00425000 Tekuće popravke i održavanje 74.100.000,00 74.100.000,00425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 5.240.000,00 5.240.000,00425191 Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata 5.240.000,00 5.240.000,00425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 68.860.000,00 68.860.000,00425212 Popravke električne i elektronske opreme 40.420.000,00 40.420.000,00425281 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost 19.450.000,00 19.450.000,00425291 Tekuće popravke i održavanje nepokretne opreme 8.990.000,00 8.990.000,00450000 Subvencije 7.700.000,00 7.700.000,00451000 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organiz. 7.700.000,00 7.700.000,00451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim pred. i organiz. 7.700.000,00 7.700.000,00451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim pred. i organizacijama 7.700.000,00 7.700.000,00480000 Ostali rashodi 180.000,00 180.000,00482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 180.000,00 180.000,00482200 Obavezne takse 180.000,00 180.000,00482211 Republičke takse 90.000,00 90.000,00482231 Gradske takse 90.000,00 90.000,00510000 Osnovna sredstva 96.721.000,00 96.721.000,00511000 Zgrade i gradjevinski objekti 96.540.000,00 96.540.000,00511200 Izgradnja zgrada i objekata 81.380.000,00 81.380.000,00511292 Komunikacioni i električni vodovi 67.740.000,00 67.740.000,00511293 Otvoreni sportski i rekreacioni objekti 13.640.000,00 13.640.000,00511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 14.460.000,00 14.460.000,00511321 Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora 14.460.000,00 14.460.000,00511400 Projektno planiranje 700.000,00 700.000,00511411 Planiranje i praćenje projekta 700.000,00 700.000,00512000 Mašine i oprema 91.000,00 91.000,00512800 Oprema za javnu bezbednost 91.000,00 91.000,00512811 Oprema za javnu bezbednost 91.000,00 91.000,00514000 Kultivisana imovina 90.000,00 90.000,00514100 Kultivisana imovina 90.000,00 90.000,00514121 Višegodišnji zasadi 90.000,00 90.000,00

UKUPNO PROGRAM 01 : 405.044.000,00 405.044.000,00

Page 7: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKAKONTO RASHODI I IZDACI ZA 2012. GODINU

SREDSTVA SREDSTVA IZ UKUPNA

BUDŽETA OSTALIH IZVORA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

02 PROGRAM PRIPREME I UREĐIVANJAGRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

420000 Korišćenje usluga i roba 95.461.000,00 95.461.000,00423000 Usluge po ugovoru 15.201.000,00 15.201.000,00423400 Usluge informisanja 160.000,00 160.000,00423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 160.000,00 160.000,00423500 Stručne usluge 941.000,00 941.000,00423531 Usluge veštačenja 940.000,00 940.000,00423599 Ostale stručne usluge 1.000,00 1.000,00423900 Ostale specijalizovane usluge 14.100.000,00 14.100.000,00423911 Ostale opšte usluge 14.100.000,00 14.100.000,00424000 Specijalizovane usluge 80.259.000,00 80.259.000,00424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 2.440.000,00 2.440.000,00424631 Geodetske usluge 2.440.000,00 2.440.000,00424900 Ostale specijalizovane usluge 77.819.000,00 77.819.000,00424911 Ostale specijalizovane usluge 77.819.000,00 77.819.000,00425000 Tekuće popravke i održavanje 1.000,00 1.000,00425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.000,00 1.000,00425191 Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata 1.000,00 1.000,00450000 Subvencije 8.460.000,00 8.460.000,00451000 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organiz. 8.460.000,00 8.460.000,00451200 Kapitalne subvencije javnim nefin. pred. i org. 8.460.000,00 8.460.000,00451291 Kapitalne subvencije ostalim javnim nefin. pred. i org. 8.460.000,00 8.460.000,00460000 Donacije i transferi 9.400.000,00 9.400.000,00463000 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 9.400.000,00 9.400.000,00463100 Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 9.400.000,00 9.400.000,00463141 Tekući transferi nivou opština 9.400.000,00 9.400.000,00480000 Ostali rashodi 5.062.000,00 5.062.000,00482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 361.000,00 361.000,00482200 Obavezne takse 361.000,00 361.000,00482211 Republičke takse 180.000,00 180.000,00482251 Sudske takse 181.000,00 181.000,00484000 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled element. nep. 4.701.000,00 4.701.000,00484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled element. nepogoda 4.701.000,00 4.701.000,00484111 Naknada štete za povrede ili štetu usled element. nepogoda 4.701.000,00 4.701.000,00510000 Osnovna sredstva 19.991.000,00 19.991.000,00511000 Zgrade i gradjevinski objekti 15.111.000,00 15.111.000,00511200 Izgradnja zgrada i objekata 13.611.000,00 13.611.000,00511231 Autoputevi, putevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli 12.950.000,00 12.950.000,00

511241 Vodovod 10.000,00 10.000,00511292 Komunikacioni i električni vodovi 651.000,00 651.000,00

511400 Projektno planiranje 1.500.000,00 1.500.000,00511451 Projektna dokumentacija 1.500.000,00 1.500.000,00

514000 Kultivisana imovina 180.000,00 180.000,00514100 Kultivisana imovina 180.000,00 180.000,00514121 Višegodišnji zasadi 180.000,00 180.000,00515000 Nematerijalna imovina 4.700.000,00 4.700.000,00515100 Nematerijalna imovina 4.700.000,00 4.700.000,00515195 Ostala zaštićena prava i intelektualna svojina (kompjuterski programi i sl.) 4.700.000,00 4.700.000,00540000 Prirodna imovina 47.000.000,00 47.000.000,00541000 Zemljište 47.000.000,00 47.000.000,00541100 Zemljište 47.000.000,00 47.000.000,00541112 Nabavka građevinskog zemljišta 47.000.000,00 47.000.000,00

UKUPNO PROGRAM 02 : 185.374.000,00 185.374.000,00

Page 8: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKAKONTO RASHODI I IZDACI ZA 2012. GODINU

SREDSTVA SREDSTVA IZ UKUPNA

BUDŽETA OSTALIH IZVORA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

03 PROGRAM ODRŽAVANJA, REVITALIZACIJE I IZGRADNJE LOKALNIH PUTEVA, ULICA I

OSTALE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

420000 Korišćenje usluga i roba 115.466.000,00 115.466.000,00421000 Stalni troškovi 35.040.000,00 35.040.000,00421300 Komunalne usluge 34.100.000,00 34.100.000,00421325 Usluge čišćenja 34.100.000,00 34.100.000,00421500 Troškovi osiguranja 940.000,00 940.000,00421512 Osiguranje vozila 940.000,00 940.000,00423000 Usluge po ugovoru 940.000,00 940.000,00423500 Stručne usluge 940.000,00 940.000,00423599 Ostale stručne usluge 940.000,00 940.000,00424000 Specijalizovane usluge 3.156.000,00 3.156.000,00424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 9.000,00 9.000,00424631 Geodetske usluge 9.000,00 9.000,00424900 Ostale specijalizovane usluge 3.147.000,00 3.147.000,00424911 Ostale specijalizovane usluge 3.147.000,00 3.147.000,00425000 Tekuće popravke i održavanje 76.330.000,00 76.330.000,00425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 64.870.000,00 64.870.000,00425191 Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata 64.870.000,00 64.870.000,00425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 11.460.000,00 11.460.000,00425281 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost 9.580.000,00 9.580.000,00425291 Kapitalne subvencije ostalim javnim nefin. pred. i org. 1.880.000,00 1.880.000,00450000 Subvencije 9.000,00 9.000,00451000 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organiz. 9.000,00 9.000,00451200 Kapitalne subvencije javnim nefin. pred. i org. 9.000,00 9.000,00451291 Kapitalne subvencije ostalim javnim nefin. pred. i org. 9.000,00 9.000,00480000 Ostali rashodi 2.351.000,00 2.351.000,00482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 2.350.000,00 2.350.000,00482200 Obavezne takse 2.350.000,00 2.350.000,00482251 Sudske takse 2.350.000,00 2.350.000,00483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00 1.000,00483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00 1.000,00483111 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00 1.000,00510000 Osnovna sredstva 225.069.000,00 225.069.000,00511000 Zgrade i gradjevinski objekti 225.069.000,00 225.069.000,00511200 Izgradnja zgrada i objekata 212.989.000,00 212.989.000,00511231 Autoputevi, putevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli 208.229.000,00 208.229.000,00511242 Kanalizacija 3.820.000,00 3.820.000,00511292 Komunikacioni i električni vodovi 940.000,00 940.000,00511400 Projektno planiranje 12.080.000,00 12.080.000,00511411 Planiranje i praćenje projekta 12.080.000,00 12.080.000,00

UKUPNO PROGRAM 03 : 342.895.000,00 342.895.000,00

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKAKONTO RASHODI I IZDACI ZA 2012. GODINU

SREDSTVA SREDSTVA IZ UKUPNA

BUDŽETA OSTALIH IZVORA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

Page 9: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

04 PROGRAM ODRŽAVANJA I KORIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA I KAPITALNIH INVESTICIJA

420000 Korišćenje usluga i roba 32.581.000,00 32.581.000,00421000 Stalni troškovi 3.700.000,00 3.700.000,00421200 Energetske usluge 2.910.000,00 2.910.000,00421211 Usluge za električnu energiju 560.000,00 560.000,00421225 Centralno grejanje 2.350.000,00 2.350.000,00421300 Komunalne usluge 320.000,00 320.000,00421311 Usluge vodovoda i kanalizacije 320.000,00 320.000,00421500 Troškovi osiguranja 470.000,00 470.000,00421511 Osiguranje zgrada 470.000,00 470.000,00423000 Usluge po ugovoru 17.411.000,00 17.411.000,00423500 Stručne usluge 17.410.000,00 17.410.000,00423531 Usluge veštačenja 90.000,00 90.000,00423599 Ostale stručne usluge 17.320.000,00 17.320.000,00423900 Ostale opšte usluge 1.000,00 1.000,00423911 Ostale opšte usluge 1.000,00 1.000,00425000 Tekuće popravke i održavanje 11.470.000,00 11.470.000,00425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 11.470.000,00 11.470.000,00425191 Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata 11.470.000,00 11.470.000,00480000 Ostali rashodi 28.743.000,00 28.743.000,00481000 Dotacije nevladinim organizacijama 6.580.000,00 6.580.000,00481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 6.580.000,00 6.580.000,00481931 Dotacije verskim zajednicama 6.580.000,00 6.580.000,00482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 21.222.000,00 21.222.000,00482100 Ostali porezi 19.640.000,00 19.640.000,00482111 Stalni porez na imovinu 5.640.000,00 5.640.000,00482191 Ostali porezi 14.000.000,00 14.000.000,00482200 Obavezne takse 1.582.000,00 1.582.000,00482211 Republičke takse 1.000,00 1.000,00482231 Gradske takse 181.000,00 181.000,00482251 Sudske takse 1.400.000,00 1.400.000,00484000 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled element. nep. 941.000,00 941.000,00484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled element. nepogoda 941.000,00 941.000,00484111 Naknada štete za povrede ili štetu usled element. nepogoda 941.000,00 941.000,00510000 Osnovna sredstva 95.142.000,00 95.142.000,00511000 Zgrade i gradjevinski objekti 95.142.000,00 95.142.000,00511200 Izgradnja zgrada i objekata 75.780.000,00 75.780.000,00511226 Skladišta, silosi, garaže i slično 17.860.000,00 17.860.000,00511231 Autoputevi, putevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli 17.920.000,00 17.920.000,00511293 Otvoreni sportski i rekreacioni objekti 40.000.000,00 40.000.000,00511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 160.000,00 160.000,00511321 Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora 160.000,00 160.000,00511400 Projektno planiranje 19.202.000,00 19.202.000,00511411 Planiranje i praćenje projekta 4.402.000,00 4.402.000,00511441 Stručna ocena i komentari 7.280.000,00 7.280.000,00511451 Projektna dokumentacija 7.520.000,00 7.520.000,00

UKUPNO PROGRAM 04 : 156.466.000,00 156.466.000,00

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKAKONTO RASHODI I IZDACI ZA 2012. GODINU

SREDSTVA SREDSTVA IZ UKUPNA

BUDŽETA OSTALIH IZVORA SREDSTVA

(3+4)

1 2 3 4 5

05 PROGRAM ETAŽNE NADOKNADE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA I STANARINE

420000 Korišćenje usluga i roba 77.300.000,00 77.300.000,00421000 Stalni troškovi 1.000.000,00 1.000.000,00421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 1.000.000,00 1.000.000,00421111 Troškovi platnog prometa 1.000.000,00 1.000.000,00423000 Usluge po ugovoru 14.000.000,00 14.000.000,00423500 Stručne usluge 10.000.000,00 10.000.000,00423599 Ostale stručne usluge 10.000.000,00 10.000.000,00423900 Ostale opšte usluge 4.000.000,00 4.000.000,00423911 Ostale opšte usluge 4.000.000,00 4.000.000,00424000 Specijalizovane usluge 500.000,00 500.000,00

Page 10: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 500.000,00 500.000,00424611 Usluge očuvanja životne sredine 500.000,00 500.000,00425000 Tekuće popravke i održavanje 61.800.000,00 61.800.000,00425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 59.800.000,00 59.800.000,00425111 Zidarski radovi 13.500.000,00 13.500.000,00

425113 Molerski radovi 3.000.000,00 3.000.000,00

425114 Radovi na krovu 6.000.000,00 6.000.000,00

425116 Centralno grejanje 3.000.000,00 3.000.000,00

425117 Električne instalacije 7.500.000,00 7.500.000,00

425191 Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata 26.800.000,00 26.800.000,00

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 2.000.000,00 2.000.000,00425223 Oprema za komunikaciju 1.000.000,00 1.000.000,00

425281 Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost 1.000.000,00 1.000.000,00

480000 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00482000 Porezi, obavezne takse, kazne i penali 1.000.000,00 1.000.000,00482200 Obavezne takse 1.000.000,00 1.000.000,00482251 Sudske takse 1.000.000,00 1.000.000,00

UKUPNO PROGRAM 05 : 78.300.000,00 78.300.000,00

SVEUKUPNO FUNKCIJA 620 : 1.089.779.000,00 78.300.000,00 1.168.079.000,00

Page 11: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

JAVNO PREDUZEĆE "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE"

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU01 PROGRAM KORIŠĆENJA KOMUNALNIH DOBARA OD OPŠTEG INTERESA - ODRŽAVANJE

JAVNIH KOMUNALIJA, ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA

9-sij-12

FINANSIJSKI PLAN KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA

1 2 3 4

1. Održavanje higijene i zelenila 120.613.000,001.1. Higijena 38.072.000,00

421 325 1.1.1. Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza 33.370.000,00421 325 1.1.2. Čišćenje prostora oko Buvljaka 1.000,00421 325 1.1.3. Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza u zimskom periodu 4.700.000,00421 325 1.1.4. Čišćenje javnih parking površina 1.000,00

1.2. Zelenilo 35.400.000,00424 511 1.2.1. Održavanje travnjaka 9.390.000,00424 511 1.2.2. Održavanje blokovskog zelenila 4.700.000,00

1.2.3. Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, ukrasnog šiblja i žive ograde 5.260.000,00424 511 1.2.3.1. Održavanje 3.100.000,00

424 511 1.2.3.2. Nabavka cvetnog zasada 2.160.000,00

424 511 1.2.4. Održavanje staza 1.120.000,00424 511 1.2.5. Održavanje drvoreda i zelenih površina 13.440.000,00424 511 1.2.6. Obnavljanje drvoreda, rastinja i zelenih površina 1.400.000,00514 121 1.2.7. Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina 90.000,00

1.3. Interventno održ. čistoće i javnih zelenih površ. po poseb. nalozima kom. inspekcije 28.440.000,00421 325 1.3.1. Higijena i čistoća 27.500.000,00

424 511 1.3.2. Stabla 940.000,00

421 324 1.4. Akcija čišćenja divljih deponija i zelenih površina po programu 3.700.000,00424 611 1.5. Rekultivacija devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina 15.001.000,00

2. Izgradnja, održavanje i obnavljanje dečijih igrališta i sportskih terena 20.660.000,00425 291 2.1. Održavanje i popravka dečijih igrališta 3.570.000,00

511 293 2.2. Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta 3.910.000,00

423 911 2.3. Čuvarska služba 1.590.000,00

511 293 2.4. Izgradnja sportskih terena 6.260.000,00

425 291 2.5. Održavanje sportskih terena 1.760.000,00

424 511 2.6. Ozelenjavanje dečijih igrališta 100.000,00

511 293 2.7. Bezbedonosne ograde oko sportskih terena 3.470.000,00

3. Održavanje i obnavljanje komunalne i urbane opreme 12.010.000,00425 291 3.1. Održavanje i popravka 3.660.000,00

451 191 3.2. Nova urbana oprema 7.230.000,00

423 599 3.3. Postavljanje spomenika i spomen obeležja 470.000,00

425 191 3.4. Održavanje spomenika i spomen obeležja 470.000,00

424 911 3.5. Postavljanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje 90.000,00

425 191 3.6. Održavanje komunalnih objekata i opreme za oglašavanje 90.000,00

4. Održavanje komunalija u Bajmoku i Tavankutu 6.860.000,00421 325 4.1. Higijena 2.820.000,00424 511 4.2. Zelenilo 2.350.000,00421 325 4.3. Sredstva za kom. uređenje po ugovoru sa MZ 1.690.000,00

5. Održavanje komunalija u Čantaviru, Bačkom Dušanovu, Višnjevcu, Novom Žedniku, Starom Žedniku i Đurđinu 7.040.000,00

421 325 5.1. Higijena 3.940.000,00

424 511 5.2. Zelenilo 3.100.000,00

Page 12: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

FINANSIJSKI PLAN KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA

1 2 3 4

6. Održavanje komunalija u Hajdukovu, Bačkim Vinogradima i Šupljaku 3.760.000,00421 325 6.1. Higijena 2.350.000,00424 511 6.2. Zelenilo 1.410.000,00

7. Održavanje i rekonstrukcija javne rasvete 54.950.000,00425 212 7.1. Održavanje svetiljki i nosećih elemenata 30.080.000,00425 212 7.2. Održavanje upravljačkih, regulacionih i zaštitnih elemenata 5.640.000,00425 212 7.3. Održavanje vodova javnog osvetljenja 4.700.000,00511 292 7.4. Rekonstrukcija ili izgradnja objekata javnog osvetljenja 6.240.000,00423 911 7.5. Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada 2.820.000,00511 292 7.6. Osvetljavanje javnih i sakralnih objekata 5.100.000,00511 411 7.7. Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge 370.000,00421 211 8. Utrošak električne energije za javno osvetljenje, semafore i fontane 70.500.000,00

9. Održavanje semafora u Subotici, Paliću, Bajmoku i Čantaviru 19.631.000,00425 281 9.1. Održavanje i popravke 19.450.000,00

512 811 9.2. Izgradnja i rekonstrukcija novih objekata 1.000,00

423 599 9.3. Ostale stručne usluge (tehnički prijem semafora i dr.) 90.000,00

512 811 9.4. Sufinansiranje izgrad. saobraćajne signalizacije 90.000,00

10. Održavanje fontana, česmi i utrošak vode 6.270.000,00425 191 10.1. Održavanje fontana 1.590.000,00

425 191 10.2. Odzimljavanje i zazimljavanje fontane 1.590.000,00

425 191 10.3. Rekonstrukcija fontana i elemenata zimske zaštite 560.000,00

423 599 10.4. Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge 90.000,00

421 311 10.5. Utrošak vode 940.000,00

423 599 10.6. Isptivanje vode na česmama i sanitacija 560.000,00

425 191 10.7. Održavanje i popravka česmi 940.000,00

421 392 11. Obaveze za naknadu za odvodnjavanje 7.520.000,00451 191 12. Sredstva za interventne potrebe po posebnim odlukama UO 470.000,00511 411 13. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 10.000,00511 411 14. Postavljanje kamera u centru grada - izrada tehničke dokumentacije 230.000,00423 911 15. Održavanje i uređenje groblja 3.290.000,00511 292 16. Otplata rata po ugovoru za rekonstrukciju javnog osvetljenja 56.400.000,00

17. Program revitalizacije fasada i krovova u centru grada 14.730.000,00511 411 17.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 90.000,00

482 211 17.2. Republičke takse 90.000,00

482 231 17.3. Gradske takse 90.000,00

511 321 17.4. Radovi 14.460.000,00

424 911 18. Izrada registra urbane opreme, spomenika i spomen obeležja 100.000,00

UKUPNO : 405.044.000,00

Page 13: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

JAVNO PREDUZEĆE "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE"

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU 02 PROGRAM PRIPREME I UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

9-sij-12

FINANSIJSKI PLAN KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA

1 2 3 4

1. Troškovi pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta 60.300.000,001.1. Geodetske usluge 5.640.000,00

424 631 1.1.1. Geodetske usluge katastra 2.440.000,00

424 911 1.1.2. Ostale stručne geodetske usluge i radovi 3.200.000,00

482 251 1.2. Sudske takse 180.000,00482 211 1.3. Republičke takse 180.000,00423 531 1.4. Sudsko veštačenje - veštačenje i procena veštaka 940.000,00

1.5. Naknada štete i izgradnja infrastrukture 53.360.000,00484 111 1.5.1. Naknada štete za eksproprijaciju i pribavljnje zemljIšta na raznim lokacijama 4.700.000,00

1.5.2. Izgradnja nove infrastrukture po ugovorima za uređivanje građevinskog zemljišta 1.500.000,00511 241 1.5.2.1. Vodovod i kanalizacija 10.000,00

511 231 1.5.2.2. Kolovoz 480.000,00

511 292 1.5.2.3. Javna rasveta 470.000,00

511 292 1.5.2.4. NN vodovi 180.000,00

514 121 1.5.2.5. Zelenilo 180.000,00

511 231 1.5.2.6. Trotoar 180.000,00

423 432 1.5.3. Troškovi konkursa za ustupanje građevinskog zemljišta 160.000,00541 112 1.5.4. Nabavka građevinskog zemljišta 47.000.000,00

1.6. Izgradnja infrastrukture (vodovod, atmosf. i fek. kanalizacija) - Banja Palić

511 241 1.6.1. Izgradnja infrastrukture (vodovod, atmosf. i fek. kanalizacija)

2. Sredstva za izradu prostorno urbanističke dokumentacije 70.480.000,002.1. Troškovi za izradu studija, UP, regulacionih planova i urbanistička akta 70.480.000,00

2.1.1. UP, regulacioni planovi, studije i urbanistička akta 65.780.000,00

424 911 2.1.1.1. UP i regulacioni planovi 42.900.000,00

424 911 2.1.1.2. Lokacijske dozvole 11.280.000,00

424 911 2.1.1.3. Izrada planske dokumentacije (Generalni plan, Prostorni plan i plan. detaljne reg.) 11.600.000,00

515 195 2.1.2. Sredstva za razvoj GIS-a 4.700.000,00

3. Sredstva za izgradnju i popravku trotoara i biciklističkih staza po MZ 12.291.000,00

511 231 3.1. Izgradnja trotoara i biciklističkih staza 12.290.000,00

425 191 3.2. Popravka trotoara i biciklističkih staza 1.000,00

Page 14: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

4. Izgradnja vodovoda u MZ Bikovo sa tehničkim prijemom

511 411 4.1. Tehnička dokumentacija i nadzor

511 241 4.2. Radovi

463 141 5. Sredstva za podršku samodoprinosa za programe MZ 9.400.000,00451 291 6. Učešće u realizaciji el. en. objekata sa ED Subotica iz sredstava legalizacije 8.460.000,00424 911 7. Troškovi pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište 9.000,00

8. Rušenje skeleta 8.830.000,00424 911 8.1. Projektno tehnička dokumentacija 370.000,00

424 911 8.2. Rušenje skeleta 8.460.000,00

9. Izgrad. gradske optičke mreže za povez. Lokalne samouprave i javnih preduzeća 1.503.000,00511 451 9.1. Metropoliten mreža - izrada projektne dokumentacije 1.500.000,00

511 292 9.2. Izgradnja gradske optičke mreže za povezivanje Lokalne samouprave i javnih preduzeća 1.000,00

482 251 9.3. Saglasnosti i takse 1.000,00

423 599 9.4. Stručne usluge i nadzor 1.000,00

423 911 10. Troškovi objed. naplate za JKP "Vodovod i kanalizacija" i JKP"Čistoća i zelenilo" 14.100.000,00484 111 11. Reformatorska crkva - naknada za ulicu 1.000,00

UKUPNO : 185.374.000,00

Page 15: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

JAVNO PREDUZEĆE "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE"

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINE 03 PROGRAM ODRŽAVANJA, REVITALIZACIJE I IZGRADNJE LOKALNIH PUTEVA, ULICA I

OSTALE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

9-sij-12

FINANSIJSKI PLAN KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA1 2 3 4

1. Revitalizacija i sanacija saobraćajne infrastrukture 72.451.000,001.1. Kolovoza i biciklističkih staza 47.001.000,00

425 191 1.1.1. Kolovoza i biciklističkih staza 40.500.000,00

425 191 1.1.2. Sanacija putnog objekta - podvožnjaka (krilni zidovi) 1.000,00

425 191 1.1.3. Interventno krpljenje u zimskom periodu 3.000.000,00

425 191 1.1.4. Odrzavanje betonskih kolovoza 3.500.000,00

425 191 1.2. Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda 3.570.000,00421 325 1.3. Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu - zimska služba 20.000.000,00421 325 1.4. Košenje bankina putnog pojasa - bankine 1.880.000,00425 281 2. Izgradnja i održavanje ležećih policajaca 2.820.000,00

3. Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja trotoara, javnih pešačkih i dr. površina 5.749.000,00425 191 3.1. Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja trotoara, javnih pešačkih i dr. površina 5.749.000,00

4. Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja autobuskih stajališta 19.740.000,00511 231 4.1. Radovi 18.800.000,00

511 231 4.2. Radovi - iz ostalih izvora

423 599 4.3. Stručne usluge i nadzor 940.000,00

5. Popravka, zamena i postavljanje vertikalne signalizacije 6.580.000,00425 281 5.1. Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije 3.290.000,00425 281 5.2. Usluge održavanja vertikalne signalizacije 3.290.000,00425 191 6. Obeležavanje horizontalne signalizacije 4.700.000,00511 231 7. Izgradnja i rekonstrukcija biciklističkih staza 2.970.000,00425 281 8. Popravka saobraćajne infrastrukture oštećene u saobraćajnim udesima 180.000,00

9. Program izgradnje, rekonstrukcije i revitalizacije saobraćajnica 188.209.000,00511 231 9.1. Izgradnja, rekonstrukcija i revital. saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom 141.000.000,00

511 231 9.2. Izgradnja, rekonstrukcija i revital. saobraćajnica - iz sred. Fonda za kapitalna ulag. AP Vojvodine

451 291 9.3. Izmeštanje instalacija 9.000,00

511 231 9.4. Uređenje platoa "Dr Zoran Đinđić" - iz sred. Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

511 411 9.5. Tehnička dokumentacija i tehnički prijem 1.500.000,00

511 231 9.6. Izgradnja kolovoza iz Programa NIP-a

511 231 9.7. Izgradnja kolovoza iz Programa 2011. g. iz AP Vojvodine

425 291 9.8. Održavanje multimedijalne instalacije na platou "Dr Zoran Đinđić" 1.880.000,00

511 242 9.9. Izgradnja putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda 3.820.000,00

511 231 9.10. Sufinansirenje projekta izgradnje putne infrastrukture na teritoriji Grada Subotice 40.000.000,00

511 231 10. Radovi na izgradnji kružnih tokova 9.000,0011. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 10.436.000,00

511 411 11.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza 10.400.000,00

11.2. Nadzor nad programima NIP-a i kapitalnih investicija

424 911 11.2.1. Geomehanički elaborat

424 631 11.2.2. Geodetski radovi (deobni nacrt)

424 911 11.3. Izrada projektnih uslova i nadzor 9.000,00

424 911 11.4. Nadzor i izrada elaborata 9.000,00

424 911 11.5. Geomehanički elaborat 9.000,00

424 631 11.6. Geodetski radovi (deobni nacrt) 9.000,00

421 325 12. Čišćenje slivnika 2.820.000,00511 292 13. Rekonstrukcija elektro vodova (sa vazdušnih na podzemne) 940.000,00421 325 14. Sanacija zemljanih i atarskih puteva 9.400.000,00

15. Saobraćajno obezbeđenje škola 5.630.000,00511 411 15.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 180.000,00

511 231 15.2. Izvođenje radova 5.450.000,00

424 911 16. Izrada katastra vertikalne signalizacije 100.000,00425 191 17. Održavanje pružnih prelaza 90.000,00424 911 18. Čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja 3.020.000,00425 191 19. Popravka prilaznih površina fontanama (granit, ploče i dr.)451 191 20. Popuna javnih površina betonskim žardinjerama, korpama i ost. opremom425 191 21. Sanacija i obezbeđenje slivnika 3.760.000,00482 251 22. Sudske takse i druge takse 2.350.000,00483 111 23. Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00

Page 16: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

421 512 24. Osiguranje u slučaju nadoknade štete 940.000,00

UKUPNO : 342.895.000,00

Page 17: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

JAVNO PREDUZEĆE "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE"

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU 04 PROGRAM ODRŽAVANJA I KORIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA I KAPITALNIH INVESTICIJA

9-sij-12

FINANSIJSKI PLAN KONTO ŠIFRA RASHODI I IZDACI RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012. GODINU

SRED. BUDŽETA1 2 3 4

1. Tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora 7.060.000,00421 225 1.1. Centralno grejanje 2.350.000,00

421 311 1.2. Troškovi vode 320.000,00425 191 1.3. Tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora 3.670.000,00

421 211 1.4. Utrošak električne energije 560.000,00

511 321 1.5. Investiciono održavanje poslovnog prostora 160.000,00482 111 2. Porez na imovinu 5.640.000,00

3. Obaveze za PDV i sudske takse 15.490.000,00482 191 3.1. Obaveze za PDV 14.000.000,00

482 251 3.2. Sudske takse - za utuživanje zakupaca poslovnog prostora 1.400.000,00

423 531 3.3. Sudsko veštačenje 90.000,00

421 511 4. Osiguranje poslovnih prostorija 470.000,00

5. Sredstva za konzervaciju objekata zatvorenih bazena u SRC "Dudova šuma" 15.040.000,00423 599 5.1. Sredstva za konzervaciju SRC "Dudova šuma" - stručne usluge 2.820.000,00

423 599 5.2. Sredstva za konzervaciju SRC "Dudova šuma" 4.420.000,00

423 599 5.3. Održavanje nivoa podzemnih voda 3.900.000,00

423 599 5.4. Radovi na kompenzaciji uticaja podzemnih voda 3.900.000,00

6. Rekonstrukcija Velike terase 4.000,00511 411 6.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 1.000,00

511 321 6.2. Radovi - iz sredstava budžeta Republike Srbije

423 911 6.3. Održavanje objekta 1.000,00

482 211 6.4. Republičke takse 1.000,00

482 231 6.5. Gradske takse 1.000,00

421 111 6.6. Troškovi platnog prometa

7. Podzemna garaža 7.050.000,00511 451 7.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 7.050.000,00

511 226 7.2. Izgradnja podzemne garaže iz sred. budžeta AP Vojvodine

8. Ledena dvorana 1.000,00511 411 8.1. Tehnička dokumentacija i stručne usluge 1.000,00

511 293 8.2. Izgradnja - iz ostalih sredstava

9. Izgradnja Narodnog pozorišta 2.280.000,00423 599 9.1. Stručne usluge 2.280.000,00

10. Izgradnja javnih WC-a 5.170.000,00511 411 10.1. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 470.000,00

511 226 10.2. Izgradnja i rekonstrukcija 4.700.000,00

511 411 11. Tehnička dokumentacija, stručne usluge i nadzor 3.930.000,00484 111 12. Povrat sredstava Pravoslavnoj crkvi 1.000,00484 111 13. Povrat sredstava za izvršena ulaganja u poslovni prostor prema odluci 940.000,00

14. Izgradnja zatvorenog gradskog bazena u MZ Prozivka 65.480.000,00511 451 14.1. Projektno tehnička dokumentacija 470.000,00

511 441 14.2. Stručne usluge i nadzor 7.000.000,00

511 231 14.3. Spoljno uređenje bazena 17.920.000,00

511 293 14.4. Sufinansiranje izgradnje bazena 40.000.000,00

482 231 14.5. Gradske takse 90.000,00

15. Izgradnja podzemnih kontejnera za otpad 13.530.000,00511 441 15.1. Stručne usluge i nadzor 280.000,00

482 231 15.2. Gradske takse 90.000,00

511 226 15.3. Radovi 13.160.000,00

481 931 16. Sufinansiranje izgradnje tornja na Rimokatoličkoj crkvi u Starom Žedniku 6.580.000,0017. Uređenje trga u Čantaviru 7.800.000,00

Page 18: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

425 191 17.1. Pripremni i zemljani radovi 3.900.000,00

425 191 17.2. Popločavanje i završni radovi 3.900.000,00

UKUPNO : 156.466.000,00

Page 19: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

JAVNO PREDUZEĆE "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE"

FINANSIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU 05 PROGRAM ETAŽNE NADOKNADE STAMBENOG I

POSLOVNOG PROSTORA I ZAKUPNINE

9.sij.12

FINANSIJSKI PLANKONTO ŠIFRA O P I S ZA

2012. GODINURASHODI I IZDACI IZ

OSTALIH IZVORA

1 2 3 4

423 599 1.0. Troškovi funkcionisanja JP "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" 10.000.000,002. Programi za realizaciju 68.300.000,00

2.1. Troškovi tekućeg održavanja 48.300.000,00421 111 2.1.0. Troškovi platnog prometa 1.000.000,00

425 191 2.1.1. Mesečni servis liftova 2.500.000,00425 191 2.1.2. Godišnja tehnička kontrola liftova 500.000,00425 281 2.1.3. Nabavka, servis PP aparata 1.000.000,00425 191 2.1.4. Mesečni pregled i hitne popravke pumpi za vodu 1.000.000,00424 611 2.1.5. Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija zajedničkih prostorija 500.000,00425 191 2.1.6. Sitne intervencije na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 2.500.000,00425 116 2.1.7. Hitne intervencije na instalaciji centralnog grejanja 1.000.000,00425 191 2.1.8. Hitne intervencije i manje popravke liftova 3.500.000,00482 251 2.1.9. Sudske takse 1.000.000,00425 111 2.1.10. Intervencije gradjevinskog karaktera 8.500.000,00425 117 2.1.11. Održavanje zajedničke elektroinstalacije 6.000.000,00425 117 2.1.12. Održavanje TV antena i gromobrana 500.000,00425 113 2.1.13. Molersko farbarski radovi 3.000.000,00423 911 2.1.14 Higijensko održavanje zajedničkih prostorija 4.000.000,00425 191 2.1.15. Tekuće održavanje gradskih stanova 3.100.000,00425 191 2.1.16. Tekuće održavanje gradskih poslovnih prostora 8.000.000,00425 191 2.1.17. Mesečni servis i održavanje hidrauličnih liftova 700.000,00

2.2. Troškovi investicionog održavanja 20.000.000,00425 191 2.2.1. Veće popravke liftova 2.000.000,00425 191 2.2.2. Popravke pumpi za vodu 1.500.000,00425 114 2.2.3. Sanacija ravnih krovova 6.000.000,00425 191 2.2.4. Zamena dotrajale instalacije kanalizacije 1.500.000,00425 116 2.2.5. Zamena dotrajale instalacije centralnog grejanja 2.000.000,00425 117 2.2.6. Popravka zajedničke elektroinstalacije 1.000.000,00425 223 2.2.7. Ugradjivanje interfona 1.000.000,00425 111 2.2.8. Gradjevinski radovi investicionog karaktera 5.000.000,00

UKUPNO : 78.300.000,00

IZVORI FINANSIRANJA IZDATAKA :

311 1. Preneta sredstva iz 2011. godine 33.000.000,001.1. Zakupnina stanova 3.500.000,001.2. Etažna nadoknada za stanove 20.500.000,001.3. Etažna nadoknada za poslovni prostor 9.000.000,00

742 2. Potraživanja iz 2011. godine 8.800.000,002.1. Zakupnina stanova 600.000,00

2.2. Etažna nadoknada za stanove 7.000.000,00

2.3. Etažna nadoknada za poslovni prostor 1.000.000,00

2.5. Povrat sredstava od sudskih taksi 200.000,00

742 3. Zakupnina stanova 800.000,00

Page 20: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

742 4. Etažna nadoknada za stanove 32.000.000,00742 5. Etažna nadoknada za poslovni prostor 3.000.000,00742 6. Povrat sredstava od sudskih taksi 200.000,00742 7. Namensko izdvajanje sredstava od skupština zgrada 500.000,00

UKUPNO : 78.300.000,00

Page 21: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

III

Odredbe iz članova 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. i 28. Odluke odnose se i na korisnika budžetskih sredstava koji se finansira preko funkcije 620 – JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» i direktno se primenjuju.

IV Specifičnosti koje se odnose na funkciju 620 – JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» odnose se na planirana sredstva iz tačke II, i to:

- Rashodi i izdaci Programa korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa ostvarivaće se prema zaključenim ugovorima sa javnim komunalnim preduzećima ili dodeljenim ugovorima nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki. Sredstva su namenjena za održavanje higijene i zelenila, održavanje i izgradnju komunalne i urbane opreme, dečijih igrališta i sportskih terena. Planirana su sredstva i za revitalizaciju fasada i krovova u centru grada, kao i za izgradnju objekata javnog osvetljenja i saobraćajne signalizacije;

- Sredstva Programa pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta će se trošiti za: nabavku

građevinskog zemljišta, finansiranje geodetskih usluga i radova, izradu prostorno urbanističke dokumentacije, podršku samodoprinosa za programe mesnih zajednica, učešće u realizaciji elektro-energetskih objekata sa Elektrodistribucijom Subotica, kao i za izgradnju trotoara i biciklističkih staza;

- Planirana sredstva za Program održavanja, revitalizacije i izgradnje lokalnih puteva, ulica i

ostale saobraćajne infrastrukture koristiće se za izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju saobraćajnica, sanaciju kolovoza i biciklističkih staza kao i za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju trotoara, javnih pešačkih i drugih površina. Također, vršiće se popravka, zamena i postavljanje vertikalne signalizacije, obeležavanje horizontalne signalizacije, čišćenje slivnika, saobraćajno obezbeđenje škola i izradu projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza. Osim toga predviđena je izgradnja autobuskih stajališta, kao i sanacija zemljanih i atarskih puteva;

- Sredstva Programa održavanja i korišćenja poslovnog prostora i kapitalnih investicija koristiće

se za tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora, izgradnju zatvorenog gradskog bazena u mesnoj zajednici Prozivka i izgradnju podzemnih kontejnera za otpad. Iz sredstava budžeta planiraju se radovi na: izradi tehničke dokumentacije za izgradnju podzemne garaže, zatim izgradnji i rekonstrukciji javnih WC-a i konzervaciji objekata zatvorenih bazena u SRC „Dudova šuma“. U skladu sa zakonskim propisima predviđena je isplata poreza na dodatu vrednost i porez na imovinu kao i osiguranje poslovnih prostorija;

- Sredstvima od etažne nadoknade stambenog i poslovnog prostora i zakupnine stanova finansiraće se tekuće i investiciono održavanje stambenog i poslovnog prostora u skladu sa odlukama i programima skupština stanara.

V Naredbodavac za izvršenje Funkcije 620 na osnovu člana 6. Odluke je Gradonačelnik.

Izvršenje Finansijskih planova iz tačke I i II vršiće se putem Javnog preduzeća «Direkcija za izgradnju Grada Subotice».

Page 22: FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 ZA 2012. GODINU I funkcije ... · FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 620 JAVNOG PREDUZEĆA «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE» ZA 2012. GODINU I Na osnovu

Direkcija može preuzimati obaveze samo do iznosa aproprijacije utvrđene ovim Finansijskim planom. Direktor Direkcije je odgovoran za zakonito i namensko korišćenje sredstava iz ostalih izvora prema odobrenim aproprijacijama u ukupnom iznosu od 78.300.000,00 dinara.

VI Direkcija je dužna da dostavlja izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u određenom peirodu.

VII Javne nabavke će se sprovoditi u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» broj 116/2008). Nabavkom male vrednosti, u smislu Zakona, smatra se nabavka čija je procenjena vrednost definisana Zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za 2012. godinu.

VIII Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 01. januara 2012. godine. Prilog: Tabelarni prikazi planiranih rashoda i izdataka po programima Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Broj: II-402-24/2012 Dana: 11.01.2012. S u b o t i c a

GRADONAČELNIK GRADA SUBOTICE SAŠA VUČINIĆ Dostaviti: 1. Gradskom veću Subotica 2. JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice” 3. Sekreterijatu za finansije - Služba za budžet i budžetsko računovodstvo 4. Sekretarijatu za LER, privredu, poljoprivredu i komunalne poslove - Služba za komunalne poslove 5. Arhivi