192
Međunarodni sporazumi Parlamentarna skupština BiH je u oktobru 2000.g usvojila Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ( objavljen u “Sl. glasniku BiH” broj 29/00 od 30.11.2000.g. a stupio na snagu 08.12.2000.g.). I. Ovim zakonom je uređen postupak zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i druge radnje u vezi s međunarodnim ugovorima koje zaključuje BiH. Ono što nije regulirano ovim Zakonom primjenjivat će se opća pravila međunarodnog običajnog i međunarodnog ugovornog prava i odredbe Bečke konvencije o ugovornom pravu iz 1969.g., čija je BiH potpisnica. Međunarodne ugovore zaključuje Predsjedništvo BiH, a može za to ovlastiti Vijeće ministara i druga nadležna tijela. Entiteti mogu takođe sklapati međunarodne sporazume, ali uz saglasnost Parlamentarne skupštine. II. Inicijativu za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora mogu dati državne institucije BiH, entiteti, kantoni i druge regionalne i lokalne zajednice, te preduzeća, ustanove, nevladine organizacije i druge pravne osobe iz područja svog djelovanja. Inicijativa se podnosi Vijeću ministara BiH preko resornog ministarstva. Ako resorno ministarstvo ocijeni da je inicijativa opravdana, dostavlja je Vijeću ministara BiH s nacrtom prijedloga za pokretanje postupka i osnovom za vođenje tih pregovora. III. Predsjedništvo BiH ili, po ovlašćenju, Vijeće ministara određuje izaslanstvo koje će Bosnu i Hercegovinu zastupati u pregovorima. IV. Kada jedan od članova izaslanstva ima punomoć za potpisivanje ugovora od Predsjedništva BiH, on potpisuje međunarodni ugovor ako je njegov tekst sukladan osnovi za vođenje pregovora i zaključivanju međunarodnog ugovora. 1

finansijski sporazumi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: finansijski sporazumi

Međunarodni sporazumi

Parlamentarna skupština BiH je u oktobru 2000.g usvojila Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ( objavljen u “Sl. glasniku BiH” broj 29/00 od 30.11.2000.g. a stupio na snagu 08.12.2000.g.).

I.Ovim zakonom je uređen postupak zaključivanja i izvršavanja međunarodnih

ugovora i druge radnje u vezi s međunarodnim ugovorima koje zaključuje BiH. Ono što nije regulirano ovim Zakonom primjenjivat će se opća pravila međunarodnog običajnog i međunarodnog ugovornog prava i odredbe Bečke konvencije o ugovornom pravu iz 1969.g., čija je BiH potpisnica.

Međunarodne ugovore zaključuje Predsjedništvo BiH, a može za to ovlastiti Vijeće ministara i druga nadležna tijela. Entiteti mogu takođe sklapati međunarodne sporazume, ali uz saglasnost Parlamentarne skupštine.

II.Inicijativu za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora mogu

dati državne institucije BiH, entiteti, kantoni i druge regionalne i lokalne zajednice, te preduzeća, ustanove, nevladine organizacije i druge pravne osobe iz područja svog djelovanja.

Inicijativa se podnosi Vijeću ministara BiH preko resornog ministarstva. Ako resorno ministarstvo ocijeni da je inicijativa opravdana, dostavlja je Vijeću ministara BiH s nacrtom prijedloga za pokretanje postupka i osnovom za vođenje tih pregovora.

III.Predsjedništvo BiH ili, po ovlašćenju, Vijeće ministara određuje izaslanstvo koje će

Bosnu i Hercegovinu zastupati u pregovorima.

IV.Kada jedan od članova izaslanstva ima punomoć za potpisivanje ugovora od

Predsjedništva BiH, on potpisuje međunarodni ugovor ako je njegov tekst sukladan osnovi za vođenje pregovora i zaključivanju međunarodnog ugovora.

V.Izaslanstvo BiH u roku od 15 dana od dana potpisivanja dostavlja original teksta

potpisanog međunarodnog ugovora Ministarstvu vanjskih poslova. Nakon toga, Ministarstvo pravi nacrt odluke o ratifikaciji međunarodnih ugovora i zajedno sa ugovorom dostavlja Vijeću ministara BiH. Vijeće ministara utvrđuje prijedlog te odluke i s potpisanim ugovorom dostavlja Predsjedništvu.

Parlamentarna skupština BiH odlučuje o ratifikaciji međunarodnih ugovora, a odluku o ratifikaciji potpisuje predsjedavajući Predsjedništva.

Odredbe ovog Zakona se na odgovarajući način primjenjuju i na pristupanje već zaključenim međunarodnim ugovorima.

VI.Na pregovaranje i zaključivanje međunarodnih ugovora kojima BiH preuzima

kreditne i druge finansijske obaveze, primjenjuju se odredbe Zakona o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH” 1/97) i Zakona o trezoru institucija BiH (“Sl. glasnik BiH” 27/00) i ovog Zakona.

1

Page 2: finansijski sporazumi

VII.Instrument o ratifikaciji, prihvaćanju, odobravanju ili pristupanju

međunarodnom ugovoru, na osnovu odluke Predsjedništva potpisuje predsjedavajući Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara ili ministar vanjskih poslova. Razmjena ili deponiranje instrumenata o ratifikaciji u nadležnosti su Ministarstva vanjskih poslova.

VIII.Međunarodni ugovor stupa na snagu za BiH sukladno odredbama tog ugovora,

ovog Zakona i odluke o ratifikaciji.

IX.Na sukcesiju međunarodnih ugovora države prethodnice BiH primjenjuju se pravila

međunarodnog prava i odredbe Bečke konvencije o sukcesiji država u odnosu na ugovore iz 1978.g.

X.Odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, s tekstom tog ugovora objavljuje se

bez odlaganja u “Sl. glasniku BiH” a najkasnije u roku od 90 dana od dana njezinog donošenja i o tome se stara Ministarstvo vanjskih poslova.

XI.O registraciji međunarodnih ugovora, sukladno članu 102. Povelje Ujedinjenih

nacija, stara se Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

XII.Originali međunarodnih ugovora evidentiraju se i deponiraju u Zbirci

međunarodnih ugovora BiH u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, a oni koji su vojne prirode u Stalnom komitetu za vojna pitanja u Predsjedništvu BiH i nadležnim organima entiteta..

XIII.Vijeće ministara stara se o izvršavanju međunarodnih ugovora preko nadležnih

institucija BiH, a nadležni organi državne uprave prate izvršavanje međunarodnih ugovora i o tome obavještavaju Vijeće ministara.

XIV.Međunarodne ugovore kojima se stvaraju neposredne obaveze za BiH, izvršavaju

nadležni organi državne uprave u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorima.

Ako je te ugovore sklopila BiH, a njima se stvaraju obaveze za domaća pravna lica, izvršavaju ih neposredno ta lica. Ukoliko obaveze ne izvrši to lice, izvršit će ih BiH na teret onog entiteta na čijoj se teritoriji nalazi lice.

XV.Međunarodni ugovor se može mijenjati, da mu privremeno ili trajno prestane

primjena, a sve prema odredbama tog ugovora ili prema općim pravilima međunarodnog običajnog i međunarodnog ugovornog prava i tada se primjenjuju iste odredbe kao i na zaključenje ugovora. Privremeni ili trajni prestanak primjene objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.

2

Page 3: finansijski sporazumi

Na isti način se ugovor otkazuje ili se iz njega povlači, a o tome odlučuje Predsjedništvo BiH, po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog Vijeća ministara BiH, po prethodno dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH.

XVI.Sve originale međunarodnih ugovora koji nisu dostavljeni Ministarstvu inostranih

poslova BiH do dana stupanja na snagu ovog Zakona, treba dostaviti bez odlaganja istom Ministarstvu. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon iz ’92 i ’94.g.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH” a objavljen je 30.11.2000.g.

Bosna i Hercegovina je nakon Dejtonskog sporazuma ratificirala i potpisala brojne međunarodne sporazume, a u ovom pregledu se daje prikaz tih ugovora podijeljenih prema predmetu reguliranja. To su: privredni sporazumi, finansijski sporazumi, naučno-tehnička saradnja, ekologija (energetska povelja, opasni otpad), suzbijanje i sprječavanje kriminala, arbitraža, međunarodni transportPregled se daje prema datumu objavljivanja sporazuma u službenom glasilu.

3

Page 4: finansijski sporazumi

1996.

PRIVREDNI SPORAZUMI

1. UGOVOR O CARINSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE BIH, VLADE FEDERACIJE BIH I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE potpisan u Zagrebu 24.03.1995.godine a ratifikovan od Vlade Republike Bosne i Hercegovine 23.02.1996. godine – «Sl.list RBiH broj 7/96.

2. SPORAZUM O POVRATKU IZBJEGLICA potpisan u Zagrebu 24.03.1995.godine a ratifikovan od Vlade Republike Bosne i Hercegovine 23.02.1996. godine – «Sl.list RBiH broj 7/96.

3. UGOVOR O GOSPODARSKOJ SURADNJI potpisan u Zagrebu 24.03.1995.godine a ratifikovan od Vlade Republike Bosne i Hercegovine 15.03.1996. godine – «Sl.list RBiH» broj 10/96.

MEĐUNARODNI TRANSPORT

1. UGOVOR O UKIDANJU VIZA SA PROTOKOLOM O UVJETIMA ULASKA, ODNOSNO TRANZITA DRŽAVLJANA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE KROZ REPUBLIKU HRVATSKU potpisan u Zagrebu 24.03.1995.godine a ratifikovan od Vlade Republike Bosne i Hercegovine 23.02.1996. godine – «Sl.list RBiH broj 7/96.

2. PROTOKOL O PRIVREMENOJ PRIMJENI UGOVORA O UKIDANJU VIZA zaključen u Splitu 26.02.1996.godine a Vlada RBiH ratifikovala 15.03.1996. godine - “Sl. list BiH” 11/96.

3. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU REPUBLIKE BIH I REPUBLIKE HRVATSKE potpisan 26.02.1996.g.u Splitu a ratifikovala Vlada Republike BiH 04.04.1996. godine - “Sl. list BiH” 12/96.

4. UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE BIH I REPUBLIKE SLOVENIJE KOJI SE ODNOSE NA UGOVORENI ZRAČNI PROMET potpisan 19.01.1996. u Sarajevu a ratifikovala Vlada Republike BiH 04.04.1996. godine - “Sl. list BiH” 12/96.

5. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU REPUBLIKE BIH I REPUBLIKE TURSKE potpisan u Sarajevu 28.11.1995.godine, a ratifikovala Vlada Republike BiH 04.04.1996. godine - “Sl. list BiH” 12/96.

6. UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OSOBA U NELINIJSKOM CESTOVNOM PROMETU SA MEMORANDUMOM potpisan u Beču 30.10.1995. godine koji je Vlada BiH ratifikovala 23.02.1996.godine – «Sl.list RBiH» br 7/96.

7. SPORAZUM IZMEĐU VLADE BIH I VLADE FEDERACIJE MALEZIJE O DJELOMIČNOM UKIDANJU VIZA ZA IMAOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I OBIČNIH PASOŠA zaključen razmjenom nota od 15.09.1995. i 09.01.1996.godine a Vlada BiH ratifikovala 15.03.1996. godine – «Sl. list BiH» broj 9/96.

NAUČNO-TEHNIČKA SARADNJA- UGOVOR O SARADNJI NA PODRUČJU PATENATA (PCT), donesen u

Washingtonu 19.06.1970.godine, dopunjen amandmanima 28.09.1979.godine i izmijenjen 03.02. 1984. godine a Vlada RBiH ratifikovala 19.04.1996.godine - “Sl. list BiH” 14/96.

4

Page 5: finansijski sporazumi

1997

FINANSIJSKI SPORAZUMI1. SPORAZUM O ZAJMU ( PROGRAM HITNE REKONSTRUKCIJE TRANSPORTA) IZMEĐU BIH I EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ potpisan u Londonu od 05.12.1996.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 20.06.1997. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 05.09.1997. godine – «Sl.glasnik BiH» 3/97. 2. SPORAZUM O PODRŠCI I PROMICANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BIH I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ IZMEĐU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ (Projekat hitne rekonstrukcije tansporta) zaključen dana 05.12.1996. godine - «Sl.glasnik BiH» 3/97. 3. SPORAZUM O PODRŠCI I PROMICANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BIH I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ IZMEĐU REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ (Projekat hitne rekonstrukcije tansporta) zaključen dana 05.12.1996. godine - «Sl.glasnik BiH» 3/97. 4. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj. Ovo je Drugi urgentni projekat obnove u sektoru obrazovanja od 12.09.1997.g. između BiH i Međunarodne asocijacije je razvoj kao Administratora privremenog zajedničkog fonda osnovanog od sredstava koja su priložile određene članice Međunarodne asocijacije za razvoj shodno Rezoluciji broj IDA 184 Odbora guvernnera Međunarodne asocijacije je razvoj.(Parlamentarna skupština 16.09.1997.g.) objavljeno u “Sl.glasniku BiH” 1/97 – 48 od 29.10.1997.g.5. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu između BiH i Međunarodne asocijacije je razvoj. Ovo je Drugi urgentni projekat obnove u sektoru prometa od 12.09.1997.g. između BiH i Međunarodne asocijacije je razvoj kao Administratora privremenog zajedničkog fonda osnovanog od sredstava koja su priložile određene članice Međunarodne asocijacije za razvoj shodno Rezoluciji broj IDA 184 Odbora guvernnera Međunarodne asocijacije je razvoj.(Parlamentarna skupština 16.09.1997.g.) objavljeno u “Sl.glasniku BiH” 1/97 – 48 od 29.10.1997.gOve dvije Odluke ne sadrže tekst Sporazuma.6. SPORAZUM SA LONDONSKIM KLUBOM KREDITORA O STAROM DUGU BOSNE I HERCEGOVINE TE O PRIHVATANJU UKUPNOG IZNOSA TOG DUGA sačinjen na sastanku u Londonu 30.06.1997. godine, na koji je Parlamentarna skupština dala saglasnost 18.11.1997. godine - “Sl.glasnik BiH” 3/97.

5

Page 6: finansijski sporazumi

1998

FINANSIJSKI SPORAZUMI1. Odluka o procedurama za korišćenje sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj od 26.02.1998.g. – na osnovu ove odluke Vlade entiteta su bile dužne donijeti procedure o korištenju sredstava. - “Sl.glasnik BiH” 4/98 – 308 od 20.03.1998.g2. UGOVOR O ZAJMU (Projekat hitne rekonstrukcije elektroenergetskog sistema) između BIH I EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ potpisan u Sarajevu 27.11.1997. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 06.03.1998. godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.03.1998. godine –“Sl.glasnik BiH” broj 25/99.3. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Urgentni projekat rekonstrukcije sistema prirodnog gasa) između BiH i Međunarodne organizacije za razvoj “Sl.glasnik BiH” 4/98 – 309 od 20.03.1998.g- samo odluka.4. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat za pomoć i obnovu) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj “Sl.glasnik BiH” 4/98 – 309 od 20.03.1998.g- samo odluka.

6

Page 7: finansijski sporazumi

1999.g

FINANSIJSKI SPORAZUMI1. Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu

(Projekat osnovne zdravstvene zaštite) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj – objavljena samo odluka bez teksta sporazuma u “Sl. glasniku BiH” br. 12/99 - 99 od 02.08.1999.g.

2. Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Pilot projekat lokalnog razvoja ) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj – objavljena samo odluka bez teksta sporazuma u “Sl. glasniku BiH” br. 12/99 - 108 od 02.08.1999.g.

3. Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Pilot projekat kulturnog nasljeđa ) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj – objavljena samo odluka bez teksta sporazuma u “Sl. glasniku BiH” br. 12/99 - 108 od 02.08.1999.g.

4. Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Kredit za prilagođavanje u privatizaciji preduzeća i banaka) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj – objavljena samo odluka bez teksta sporazuma u “Sl. glasniku BiH” br. 12/99 - 108 od 02.08.1999.g.

5. Odluka o davanju saglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (drugi kredit za strukturalno usklađivanje javnih finansija) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj – objavljena samo odluka bez teksta sporazuma u “Sl. glasniku BiH” br. 12/99 - 109 od 02.08.1999.g.

6. Odluka Vijeća ministara o alokaciji duga prema Londonskom klubu kreditora – objavljena samo odluka bez teksta sporazuma u “Sl. glasniku BiH” br. 12/99 - 110 od 02.08.1999.g.

7. Odluka o izvršenoj alokaciji i utvrđivanju sudjelovanja entiteta u obavezi servisiranja vanjskog duga BiH po osnovu konsolidiranih zajmova “A”,”B” I “C” prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za rekonstrukciju i razvoj 36/00 od 31.12.2000.g.

8. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE KRALJEVINE BELGIJE O DODJELI FINANSIJSKE POMOĆI VLADE KRALJEVINE BELGIJE VIJEĆU MINISTARA BIH potpisan u Briselu 12.03.1998.godine , po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skuopštine BiH od 18.05.1998. godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 28.05.1998. godine - “Sl. glasnik BiH” broj 20/99.

9. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Socijalnog fonda za razvoj Vijeća Evrope i BiH o reguliranju predratnog duga BiH dobijena 03.12.1999.g. od Parlamentarne skupštine BiH – bez Sporazuma - “Sl. glasnik BiH” br. 23/99 - 283 od 23.12.1999.g.

10.Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o garanciji između BiH i Evropske investicijske banke (Projekat mreže za prijenos električne energije sistem upravljanja električne energije) dobijena 03.12.1999.g. od Parlamentarne skupštine BiH – bez Sporazuma - “Sl. glasnik BiH” br. 23/99 - 283 od 23.12.1999.g.

11.Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Japanskog fonda za prekomorsku ekonomsku saradnju (OESF) saradnju (Projekat hitnog unapređenja elektroenergetskog sistema) dobijena od Parlamentarne skupštine BiH – bez Sporazuma - “Sl. glasnik BiH” br. 23/99 - 284 od 23.12.1999.g.

7

Page 8: finansijski sporazumi

12.Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Evropske zajednice i BiH dobijena od Parlamentarne skupštine BiH – bez Sporazuma - “Sl. glasnik BiH” br. 23/99 - 284 od 23.12.1999.g.

PRIVREDNI SPORAZUMI- SPORAZUM O PRIVREDNOJ SARADNJI IZMEĐU BIH I REPUBLIKE SLOVENIJE –

potpisan 07.11.1997.g u Sarajevu po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28.04.1998. godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 28. maja 1998. godine - “Sl. glasnik BiH” br. 17/99.

MEĐUNARODNI TRANSPORT1. SPORAZUM O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE REPUBLIKE TURSKE potpisan u Ankari 21.01.1998.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28.04.1998.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 28.05.1998.godine - “Sl. glasnik BiH” broj 20/99. 2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PRIJEVOZU OSOBA I STVARI U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU potpisan u Sarajevu 07.11.1997.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 02. 09.1998.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 10.11.1998.godine – “Sl. glasnik BiH” broj 17/99.

OSTALO1.SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU MEĐUDRŽAVNOG VIJEĆA ZA SARADNJU

BIH I REPUBLIKE HRVATSKE potpisan 30.03.1999.g. u Zagrebu. na osnovu dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 18.05.1998.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 28.05.1998.godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 20/99.

8

Page 9: finansijski sporazumi

2000

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. UGOVOR O ZAJMU (PROJEKAT HITNE REKONSTRUKCIJE TELEKOMUNIKACIJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ potpisan u Sarajevu 03.06.1998. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 03.06.1998.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 13.08.1998.godine - objavljen u «Sl.glasniku BiH» broj 8/00. 2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION, CANADA O REPROGRAMIRANJU 1998. zaključen 01.10.1999.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.januara 2000.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 20.01.2000.godine. Ovdje se radi o implementaciji dogovora iz Službenog zapisnika Pariškog kluba od dana 28.10.1998.godine – «Sl. glasnik BiH» – dodatak 10/01.3. Odluka Parlamentarne skupštine BiH od 17.januara 2000.g. o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESELLSCHAFT VIENNE/AUSTRIJA koji je zaključen 11.06.1999.g.(Sl. gl. BiH – dodatak Međ. ugovori 2/00), a 20. januara 2000.g. Predsjedništvo donijelo Odluku o ratifikaciji ovog Sporazuma. OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESELLSCHAFT VIENNE/AUSTRIJA ovdje se pojavljuje u funkciji zastupnika Republike Austrije u skladu sa Zakonom o izvoznim garancijama iz 1981.g. sa amandmanima. Ovdje se zapravo radi o izuzetnom tretmanu duga BiH a odnosi se na dio starog duga SFRJ a dogovoren je u Službenom zapisniku Pariškog kluba od dana 28.10.1998.g. - .(Sl. gl. BiH – dodatak Međ. ugovori 10/01),4. SPORAZUM O REORGANIZACIJI DUGOVA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE potpisan u Parizu 06.07.1999.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2000.godine i ratifikacije Predsjedništva od 20.01.2000. Ovaj Sporazum je u cilju implementacije preporuka Službenog zapisnika sa sastanka unutar okvira Pariškog kluba od dana 28.10.1998.godine – « Sl. glasnik BiH» – dodatak 10/01.5. COMPANIA ESPANOLA SE SEGUROS DA CREDITIO A LA EXPORTACION, S.A. o reprogramiranju vanjskog duga BiH, (2/00)6. Odluka Parlamentarne skupštine BiH o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kraljevine Danske o konsolidaciji duga BiH prema Kraljevini Danskoj, (2/00) 7. Odluka Parlamentarne skupštine BiH o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kraljevine Norveške o ukupnom dugu prema Kraljevini Norveškoj (2/00)8. Odluka Parlamentarne skupštine BiH o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kraljevine Belgije o konsolidaciji, oprostu i reprogramiranju određenih dugova, (2/00)9. SPORAZUM O ZAJMU ZA SEK 34,500.000 IZMEĐU BIH I VLADE ŠVEDSKE potpisan 12.03.1999.g. u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosrti Parlamentarne skupštine BiH od 12.04.2000. godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 14.jula 2000.godine «SL. glasnik BiH» broj 31/00.10.SPORAZUM O REPROGRAMIRANJU DUGA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE potpisan u Parizu 06.07.1999.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2000.godine i ratifikaciji

9

Page 10: finansijski sporazumi

Predsjedništva BiH od 20.01.2000. godine. Ovaj Sporazum je u cilju implementacije preporuka Službenog zapisnika sa sastanka unutar okvira Pariškog kluba kreditora od dana 28.10.1998.godine – «Sl. glasnik BiH» – dodatak 10/01.11.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PREUZIMANJU, SMANJENJU I KONSOLIDACIJI VANJSKIH DUGOVA BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Bonu 10.09.1999.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2000.godine i ratifikacije Predsjedništva od 20.01.2000. godine – “Sl. Glasnik BiH» - dodatak 10/01). Ovaj Sporazum je u cilju implementacije preporuka Službenog zapisnika sa sastanka unutar okvira Pariškog kluba od dana 28.10.1998.g. 12.Odluka Parlamentarne skupštine BiH o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Konfederacije Švicarske o reprogramiranju duga, (2/00)13. Odluka Parlamentarne skupštine BiH o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i “Eurofima” (2/00)

-PRIVREDNI SPORAZUMI1. TRGOVINSKI SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BIH I VLADE

REPUBLIKE ČEŠKE potpisan 22. maja 1998.godine u Pragu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2000. godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 17.01.2000. godine - objavljen u «Sl. glasniku BiH» - dodatak broj 6/01).

2. TRGOVINSKI SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT potpisan u Kairu 11.03.1998. po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.01.2000.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 20.01.2000.g. – «Sl.glasnik BiH» - dodatak 6/01.

3. SPORAZUM O TRGOVINSKO-PRIVREDNIM ODNOSIMA I SARADNJI IZMEĐU BIH I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE potpisan u Budimpešti 28.04.1999.g. po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 12.04.2000. godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 14.07.2000.godine – «Sl.glasnik BiH» - 31/00.

4. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BIH I REPUBLIKE HRVATSKE potpisan u Sarajevu 19.12.2000.g. sa privremenom primjenom od 01.01.2001.godine sa Protokolom o definiciji pojma “proizvoda sa porijeklom” i načinima administrativne saradnje sa Prilozima - “Sl. glasnik BiH” 35/00.

INVESTICIJE1. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ARAPSKE REPUBLIKE

EGIPAT O POTICANJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Kairu 11.03.1998.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2000.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 20.01.2000. godine - «Sl. glasnik BiH» - dodatak 6/01)

NAUČNO-TEHNIČKA SARADNJA1. SPORAZUM O EKONOMSKOJ, TEHNIČKOJ I NUČNOJ SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT potpisan u Kairu 11.03.1998.g. po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 12.04.2000. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 14.07.2000. godine - «Sl. glasnik BiH» - 31/00.

10

Page 11: finansijski sporazumi

MEĐUNARODNI TRANSPORT1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O

MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA potpisan 22.04.1998.g. u Stokholmu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 02. 09.1998.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 10.11.1998.godine – «Sl. glasnik BiH» broj 6/00.

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA potpisan 27.07.1996.g. u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 02. 09.1998.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 10.11.1998.godine –«Sl. glasnik BiH» broj 6/00.

3. SPORAZUM O ZRAČNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I AUSTRIJSKE FEDERALNE VLADE potpisan u Sarajevu 21.08.1998.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 06.10.1999. godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 09.11.1999. godine – “Sl. glasnik BiH” broj 6/00, ispravka u 8/00.

11

Page 12: finansijski sporazumi

2001

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. OKVIRNI SPORAZUM između Bosne i Hercegovine i EUROPEAN INVESTMENT BANK – kojim se reguliraju aktivnosti EIB u Bosni i Hercegovini, potpisan u Sarajevu 09.11.2000.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14.06.2001.godine i ratifikaciji Predsjedništva od 26.06.2001.godine objavljen u «Sl. glasniku BiH» – dodatak br. 1/01.

2. UGOVOR O FINANSIJSKOJ POMOĆI IZMEĐU BIH I SAD ZA OPĆINSKU INFRASTUKTURU I USLUGE potpisan 07.05.1996.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 09.06.2000.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 18.01.2001.godine – «Sl. glasnik BiH – dodatak br. 1/01.

3. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu / Projekat vodosnabdijevanja i kanalizacije za Mostar / između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj koju je donijela Parlamentarna skupština BiH (Zastupnički dom 26.03. a Dom naroda 25.04.2001.g.), a potpisan je 25.10.2000.g. Sporazum nije objavljen.

4. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu / Projekat tehničke pomoći za socijalni sektor / između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj koju je donijela Parlamentarna skupština BiH (Zastupnički dom 06.06. a Dom naroda 14.06.2001.g.), a potpisan je 13.04.2001.g. Sporazum nije objavljen – Sl.gl. dodatak 4/01.

5. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu / Kredit za prilagođavanje u socijalnom sektoru / između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj koju je donijela Parlamentarna skupština BiH (Zastupnički dom 06.06. a Dom naroda 14.06.2001.g.) a potpisan je 13.04.2001.g. Sporazum nije objavljen – Sl.gl. dodatak 4/01.

6. UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BIH I EUROPSKE INVESTICIONE BANKE BROJ 20.515 /Projekat za puteve u BiH/ potpisan 23.03.2000.g. nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 25.04.2001.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 11.05.2001.g. objavljen u Sl. glasniku BiH – dodatak br. 3/01.

7. Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Kraljevine Belgije i Vijeća ministara BiH o davanju finansijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vijeću ministara BiH donesena na Parlamentarnoj skupštini BiH (Zastupnički dom 26.03. a Dom naroda 25.04.2001.g.) (Sl. glasnik BiH – dodatak br. 2/01). Sporazum je potpisan 23.11.2000.g. ali ovdje nije objavljen.

8. Odluka Parlamentarne skupštine BiH broj: 52/’01 od 23.10.2001.g.o davanju saglasnosti za ratifikaciju Drugog amandmana na Sporazum o grantu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država za program reintegracije i stabilizacije zajednice, potpisan 11.06.2001.g. – (Sl. glasnik BiH – dodatak br. 8/01) – Sporazum nije objavljen.

9. Odluka Parlamentarne skupštine BiH broj: 53/’01 od 24.10.2001.g. o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sedmog amandmana na Ugovor o bespovratnim sredstvima između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država o programu finansiranja rekonstrukcije “Program poslovnog razvoja” potpisan 19.06.2001.g. - (Sl. glasnik BiH – dodatak br. 8/01) Sporazum nije objavljen.

10.UGOVOR O ZAJMU (PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ŽELJEZNICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan 11.06.2001. godine u Sarajevu, sa ugovorima o podršci zajmu sačinjen između EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ i entiteta, po dobijenoj saglasnosti

12

Page 13: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine BiH od 29.11.2001. godine i ratifikacije - «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 5/02.

11.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU EUROPEAN INVESTMENT BANK I BOSNE I HERCEGOVINE (PROJEKAT ZA ŽELJEZNICE U BIH) potpisan 11.06.2001. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 13.12.2001. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH – «Sl. glasnik BiH – dodatak br.5/02.

12.UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ (PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA) sa supsidijarnim ugovorima o zajmu sa entitetima, potpisan 02.11.2000. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 13.12.2001. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 21.12.2001. godine – «Sl. glasnik BiH – dodatak br. 5/02.

13.SPORAZUM O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU DATIRAN 2.STUDENOG 2000. IZMEĐU EUROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu 05.12.2001.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 25.06.2002. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 02.07.2002. godine – «Sl. glasnik BiH – dodatak br. 8/02.

14.UGOVOR O FINANSIRANJU (Projekat rekonstrukcije elektroenergetskog sistema u Bosni i Hercegovini) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPEAN INVESTMENT BANK potpisan 09.11.2000.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 13.12.2001.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 21.12.2001.godine – «Sl. glasnik BiH» dodatak br. 10/01.

15.SPORAZUMA O RAZVOJNOM KREDITU (PROJEKAT OLAKŠANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EVROPI) IZMEĐU MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE (sa Prilozima i Anexima) potpisan u Sarajevu 01.08.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 13.12.2001. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 21.12.2001.godine – «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 10/01.

16.Odluka Parlamentarne skupštine BiH broj: 65/’01 od 13.12.2001.g. o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2000.g., potpisan 01.06.2001.g. (Sl. glasnik BiH – dodatak br. 9/01) Sporazum nije objavljen.

17.SPORAZUMA IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINSIJSKOJ SARADNJI U 1999.GODINI, potpisan 01.06.2001.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 13.12.2001.godine «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 9/01) Sporazum nije objavljen.

18.SPORAZUM IZMEĐU VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I VLADE BOSNE I HERCEGOVINE O KONSOLIDACIJI, OPROSTU I REPROGRAMIRANJU ODREĐENIH DUGOVA KOJI SE DUGUJU VLADI SAD-A ILI NJENIM AGENCIJAMA ILI SE GARANTUJU ILI OBEZBJEĐUJU OD STRANE VLADE SAD-A ILI NJENIH AGENCIJA potpisan 19.08.1999. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skuopštine BiH od 17.01.2000. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 11.04.2001.godine «Sl. glasnik BiH – dodatak br. 9/01.

19.Odluka Parlamentarne skupštine BiH broj: 75/’01 od 28.12.2001.g. o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Međunarodne asocijacije za razvoj i BiH – Treći projekat obnove u sektoru električne energije potpisan 19.10.2001.g. Sl. glasnik BiH – dodatak br. 10/01.

20.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I FINNVERA PLC KOJA DJELUJE U IME DRŽAVNOG FONDA ZA GARANCIJE O ODREĐENIM KOMERCIJALNIM KREDITIMA zaključen 14.09.1999.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne

13

Page 14: finansijski sporazumi

skupštine BiH od 17.januara 2000.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 20. januara 2000.godine. FINNVERA PLC u ovom Sporazumu djeluje u ime Državnog fonda za garancije o određenim komercijalnim kreditima, Finska, kao odgovarajuća institucija iz Službenog zapisnika Pariškog kluba od dana 28.10.1998.godine - Sl. glasnik BiH» – dodatak 10/01.

21.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE SAD O KONSOLIDACIJI, OPROSTU I REPROGRAMIRANJU ODREĐENIH DUGOVA potpisan u Sarajevu 19.08.1999.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2000. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 20.01.2000. godine - «Sl. glasniku BiH» - dodatak broj 9/01. Ovaj Sporazum se odnosi preporuke iz Službenog zapisnika o konsolidaciji duga BiH potpisan u Parizu 28.10.1998.godine, a povodom Odredaba duga bivše Jugoslavije dogovorene u Parizu na dan 23.09.1992.godine.

MEĐUNARODNI TRANSPORT

1. UGOVOR O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE sklopljen 06.04.2001. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 24.07.2001. godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 14.09.2001. godine – «Sl. glasnik BiH» - dodatak 7/01 i Anex tom ugovoru objavljen u Sl. glasniku BiH – dodatak 4/02.

2. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O UREĐENJU GRANIČNOG ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA koji je potpisan u Sarajevu 24.03.2000.g. po prethodno dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 09.06.2000.godine i ratifikacije Prdsjedništva BiH - “Sl. glasnik BiH” broj 3/01.

3. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O NAČINU KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE BIHAĆ – KNIN potpisa u Martin Brodu 26.01.2001.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine 24.07.2001.godine i ratifikaciji Predsjedništva Bih od 14.09.2001.godine - - “Sl. glasnik BiH” broj 7/01.

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OSOBA I STVARI potpisan u Skoplju 21.12.2000.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.04.2001.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 11.05.2001.godine – «Sl. glasnik BiH» dodatak 8/01.

5. Odluka Parlamentarne skupštine BiH broj 54/01 od 24.10.2001.g., o davanju suglasnosti za ratifikaciju Amandmana II uz Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Eurofima (Europska kompanija za financiranje željezničkog voznog parka) potpisan 21.05.2001.g. («Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 8/01 - Sporazum nije objavljen)

6. SPORAZUM IZMEĐU ŠVICARSKOG FEDERALNOG VIJEĆA I VIJEĆA MINISTARA BIH KOJI SE ODNOSE NA REDOVNI ZRAČNI PROMET potpisan u Sarajevu 06.03.1998.g. po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.1999. g. i ratifikacije Predsjedništva BiH od 08.09.1999.g. objavljen u «Sl. glasniku BiH» – dodatak 2/01.

7. SPORAZUM O SLOBODNOM TRANZITU PREKO TERITORIJE REPUBLIKE HRVATSKE U I IZ LUKE PLOČE I PREKO TERITORIJE BOSNE I HERCEGOVINE U NEUMU potpisan u Zagrebu 22.11.1998.g. po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 03.12.1999.g. i ratifikacije - u Sl. glasniku BiH – dodatak 2/01 od 14.05.2001g.

14

Page 15: finansijski sporazumi

PRIVREDNI SPORAZUMI

1. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE REPUBLIKE KINE O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI, potpisan 16.05.2000.g., nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.06.2000.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.01.2001.g. «Sl. glasnik BiH» – dodatak 1/01

2. SPORAZUM IZMEĐU VLADE SAD I VLADE BIH O EKONOMSKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ POMOĆI potpisan 03.05.1996.g.u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 09.06.2000.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.01.2001.g. «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 1/01).

NAUČNO-TEHNIČKA SARADNJA

1.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA I NAUKE, potpisan u Ljubljani 19.10.1999.g., po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 09.06.2000.g. a ratifikovalo Predsjedništvo BiH 18.01.2001.g. (Sl. glasnik BiH – dodatak br. 1/01).

INVESTICIJE

1. SPORAZUM O PROMICANJU I ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BIH I VLADE REPUBLIKE FINSKE potpisan u Helsinkiju 01.11.2000.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine Bih od 25.04.2001. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 11.05.2001.godine («Sl. glasnik BiH – dodatak br. 6/01).

2. SPORAZUM O PROMICANJU I ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BIH I ŠVEDSKE potpisan 31.10.2000.godine u Štokholmu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 25.04.2001.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH (Sl. glasnik BiH – dodatak br. 6/01).

3. SPORAZUM O POTICANJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE potpisan u Sarajevu 16.02.2001. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 24.07.2001. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 14.09.2001. godine - «Sl. glasnik BiH» - dodatak 7/01.

4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RUMUNIJE O POTICANJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Sarajevu 20.02.2001. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 24.07.2001. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 14.09.2001. godine - «Sl. glasnik BiH» - dodatak 7/01.

5. SPORAZUM O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BIH I REPUBLIKE GRČKE, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 23.05.2001. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 14.06.2001. godine - «Sl. glasnik BiH» - dodatak 6/02.

6. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I REPUBLIKE TURSKE O RECIPROČNOM UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Ankari 21.01.1998.g. po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 24.10.2001.godine i ratifikaciji - Predsjedništva BiH je 28.11.2001.godine – «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 9/01.

7. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN ZA UNAPREĐENJE I ZAŠTITU INVESTICIJA potpisan 04.09.2001. u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od

15

Page 16: finansijski sporazumi

28.12.2001.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 18.01.2002.godine - Sl. glasnik BiH – dodatak br. 6/02.

8. SPORAZUM O POTICANJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE KATAR potpisan u Sarajevu 01.06.1998.godini po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2000. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 20.01.2000.godine - «Sl. glasnik BiH» - dodatak 7/01.

9. SPORAZUM O POTICANJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU KRALJEVINE NIZOZEMSKE I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Hagu 20.04.1998.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2000. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH od 20.01.2000. godine - «Sl. glasnik BiH» - dodatak 7/01.

OSTALO

1. SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE AUSTRIJE SA PROTOKOLOM potpisan 12.02.2002. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 03.12.1999.g. i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 08.12.1999. godine, objavljeni u Sl. glasniku BiH – dodatak 2/01 od 14.05.2001g.

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I SAVEZNOG VIJEĆA ŠVAJCARSKE O PONOVNOM PRIHVATU DRŽAVLJANA BIH I DRŽAVLJANA ŠVAJCARSKE S PROTOKOLOM O SPROVOĐENJU POTPISAN 01.12.2000.g. po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 23.05.2001.g. i ratifikaciji Predsjedništva BiH 14.06.2001.g. - Sl. glasnik BiH – dodatak međ.ugovori 8/01.

3. UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BIH I REPUBLIKE HRVATSKE SA ADMINISTRATIVNIM SPORAZUMOM O PROVOĐENJU UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BIH I REPUBLIKE HRVATSKE potpisan 04.10.2000.godine u Zagrebu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.05.2001.gogine i ratifikaciji predsjedništva – «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 6/01).

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI I ZAŠTITI OD PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA potpisan u Sarajevu 01.06.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 24.07.2001.godine i ratifikaciji Predsjedništva 14.09.2001.godine - «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 7/01).

5. SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU MEĐUDRŽAVNOG VIJEĆA ZA SARADNJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE potpisan u Beogradu 22.05.2001.godine , po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine Bih od 24.07.2001.godine i ratifikaciji Predsjedništva 14.09.2001.godine - «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 7/01).

6. SPORAZUM O SUKCESIJI potpisan 29.06.2001.g. u Beču po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 24.10.2001.g. i ratifikaciji Predsjedništva BiH 28.11.2001.g. Sporazum je potpisala Bosna i Hercegovine, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Slovenija i Savezna Republika Jugoslavija pet jednako suverenih država – «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 10/01.

16

Page 17: finansijski sporazumi

2002PRIVREDA

1. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI sa Protokolom o definiciji pojma «Proizvodi s porjeklom» i načinima administrativne saradnje, potpisan u Beogradu 01.02.2002.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.04.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 03.05.2002.godine – objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 4/02.

2. TRGOVINSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN potpisan u Sarajevu 04.09.2001. godine , po dobijeno saglasnosti Parlamentarne skupštine od 28.12.2001.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 18.01.2002.godine - objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 6/02.

3. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SLOVENIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI potpisan u Zenici 03.10.2001. godine , po dobijeno saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 18.07.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 09.08.2002.godine - objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 9/02.

4. UGOVOR O TRGOVINI TEKSTILNIM PROIZVODIMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Briselu 27.06.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 18.07.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 09.08.2002.godine - objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 11/02.

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU (TREĆI PROJEKAT OBNOVE U SEKTORU ELEKTRIČNE ENERGIJE) – IZMEĐU BIH I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan u Sarajevu 19.10.2001.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH dana 28.12.2001.godine, objavljeno sa prilozima i sporazumima sa Federacijom, Republikom Srpskom i Hrvatskom Zajednicom Herceg Bosna u «Sl. glasniku BiH» – dodatak 1/02.

2. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU BROJ 3533 (DRUGI PROJEKAT LOKALNE INICIJATIVE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ zaključen 19.10.2001. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 07.03.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 19.03.2002.godine – objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 6/02.

3. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU BROJ 3538 (PROJEKAT RAZVOJA ZAJEDNICE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ zaključen 19.10.2001. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 07.03.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 19.03.2002.godine – objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 6/02.

4. PROJEKTNI KREDITNI SPORAZUM (PROJEKAT RAZVOJA STOČARSTVA I RURALNOG FINANSIRANJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNOG FONDA ZA POLJOPRIVREDNI RAZVOJ, potpisan u Rimu 14.11.2001. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 21.03.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 05.04.2002.godine – objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 6/02.

5. RAZVOJNI KREDITNI SPORAZUM BROJ 3608 (Projekat kredita za privatni sektor) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ

17

Page 18: finansijski sporazumi

zaključen 19.04.2002. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 27.05.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 05.06.2002.godine – objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 7/02.

6. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU BROJ 3531( PROJEKAT TEHNIČKE POMOĆI ZA PRIVATIZACIJU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE i MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan 19.10.2001.godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 29.04.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 16.05.2002.godine – objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 10/02.

7. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU BROJ 3645 BOS (KREDIT ZA PRILAGOĐAVANJE POSLOVNOG AMBIJENTA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan 10.06.2002.godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 18.07.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 09.08.2002.godine – objavljen u «Sl.glasnik BiH» - dodatak br. 10/02.

8. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU ( PROJEKAT ZA UPRAVLJANJE CESTAMA I BEZDBJEDNOST ) IZMEDU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan 18.06.2002.godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupšrine BiH od 16.09.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 27.09.2002.godine - «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 12/02.

INVESTICIJE

1. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O PODSTICANJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Ankoni 19.maja 2000.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupšrine BiH broj 2/02 od 17.januara 2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 05.02.2002.godine - «Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 3/02.

2. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE AUSTRIJE O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Sarajevu 02.oktobra 2000.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 05.02.2002.godine, a objavljeno u Sl. glasniku BiH – dodatak 3/02.

3. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE O RECIPROČNOM UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Sarajevu 30.maja 2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 05.02.2002.godine, a objavljeno u Sl. glasniku BiH – dodatak 3/02.

4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVE KUVAJT O PODSTICANJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Kuvajtu 13.juna 2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 05.02.2002.godine – « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 3/02.

OSTALO

1. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTNIH ISPRAVA potpisan u Sarajevu 20.11.2001.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne

18

Page 19: finansijski sporazumi

skupštine BiH 17.01.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 05.02.2002.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 3/02.

CARINE

1. SPORAZUM IZMEĐU BiH I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI I MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA potpisan u Sarajevu 27.jula 2000.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 17.01.2002.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 05.02.2002.godine – « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 3/02.

TRANSPORT

1. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVJETA O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I ROBA SA PROTOKOLOM potpisan u Bernu 01.12.2000.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.01.2002.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 05.02.2002.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 3/02.

19

Page 20: finansijski sporazumi

2003FINANSIJSKI SPORAZUMI

2. KREDITNI SPORAZUM (PROJEKAT UPRAVLJANJA KRUTIM OTPADOM) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan u SARAJEVU 12.07.2002.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 04. 10.2002.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.10.2002.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 1/03.3. SPORAZUM IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ POMOĆI RADI OSNIVANJA PREDUZEĆA OD STRANE STRUČNE RADNE SNAGE KOJA SE VRAĆA U BOSNU I HERCEGOVINU potpisan u Berlinu 18.10.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.06.2002.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 09.08.2002.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 2/03.4. SPORAZUMO SREDSTVIMA ZAJMA IZMEĐU MINISTARSTVA ZA TREZOR INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ŠPANJOLSKOG KRALJEVSTVA (Finansiranje rekonstrukcije vodosnabdijevanja za općinu Žepče) potpisan u Sarajevu 25.07.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 5/03.5. SPORAZUMO SREDSTVIMA ZAJMA IZMEĐU MINISTARSTVA ZA TREZOR INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ŠPANJOLSKOG KRALJEVSTVA (Finansiranje rekonstrukcije vodosnabdijevanja za općinu Olovo) potpisan u Sarajevu 25.07.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 5/03.6. SPORAZUM O SREDSTVIMA ZAJMA IZMEĐU MINISTARSTVA ZA TREZOR INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ŠPANJOLSKOG KRALJEVSTVA (Finansiranje rekonstrukcije vodosnabdijevanja za općinu Prnjavor) potpisan u Sarajevu 25.07.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 5/03.7. SPORAZUM O KONSOLIDACIJI DUGA PO PARIŠKOM KLUBU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I JAPANA potpisan u Sarajevu 29.04.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.05.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 10/03.8. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU (RAZVOJNI PROJEKAT MALE KOMERCIJALNE POLJOPRIVREDE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan u Sarajevu 29.04.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.07.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 22.07.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 11/03.9. MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu 27.12.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.06.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 16.07.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 11/03. (Odnosi se na makrofinansijsku pomoć BiH).10. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU ( 3257-BOS ) /PROJEKAT PODSTICANJA IZVOZA PREDUZEĆA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan 05.07.1999.godine, a

20

Page 21: finansijski sporazumi

izmijenjen i ponovno uspostavljen 02.07.2002.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.06.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 16.07.2003.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 12/03.11. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU (PROJEKAT RAZVOJA I ZAŠTITE ŠUMA KREDIT 3779 BOS) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan 07.07.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 01.10.2003.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 14/03.12. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU (PROJEKAT TEHNIČKE POMOĆI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE – KREDIT BROJ 3778 BOS) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan 07.07.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 01.10.2003.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 14/03.13. KREDITNI SPORAZUJM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ZAJEDNICE potpisan u Sarajevu 24.07.2003.godine i u Briselu 25.07.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 05.12.2003.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 16/03.

INVESTICIJE

1. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PODSTICANJU I MEĐUSOBNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA SA PROTOKOLOM potpisan u Berlinu 18.10.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.06.2002.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 10.07.2002.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 2/03.

2. UGOVOR O UNAPREĐENJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ŠPANIJE potpisan u Madridu 25.04.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 4/03.

3. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE PORTUGAL UZAJAMNOM UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA SA PROTOKOLOM potpisan u Sarajevu 13.03.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 7/03.

4. UGOVOR O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE potpisan u Sarajevu 17.04.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 7/03.

5. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I UKRAJINE O UNAPREĐENJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTIVCIJA potpisan u Sarajevu 13.03.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.05.2003.godine - « Sl. glasnik BiH - dodatak» 8/03.

6. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTIVCIJA potpisan u Blackpool 02.10.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.05.2003.godine - « Sl. glasnik BiH - dodatak» 8/03.

21

Page 22: finansijski sporazumi

7. SPORAZUM O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTIVCIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVITAK potpisan u Sarajevu 04.03.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.05.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 21.08.2003.godine - « Sl. glasnik BiH - dodatak» 13/03.

8. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MAĐARSKE O UNAPREĐENJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Budimpešti 26.09.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 08.10.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 17/03.

9. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MOLDOVE O UNAPREĐENJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Beogradu 09.04.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 19.11.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 17/03.

10.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE REPUBLIKE KINE O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Beogradu 26.06.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 08.10.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 17/03.

TRANSPORT

1. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OSOBA I STVARI potpisan u Berlinu 18.10.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.06.2002.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 10.07.2002.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 2/03.

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OSOBA I STVARI U CESTOVNOM PRIJEVOZU potpisan u Beogradu 29.10.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 30.10.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 17/03.

3. SPORAZUM O ZRAČNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE potpisan u Beogradu 07.10.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 30.10.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 17/03.

4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NIZOZEMSKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU potpisan u Sarajevu 20.11.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 19.11.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 17/03.

OSTALO

1. UGOVOR O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE potpisan u Beogradu 29.10.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 4/03.

22

Page 23: finansijski sporazumi

2. UGOVOR O PRIJATELJSTVU I SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANJOLSKE potpisan u Madridu 25.04.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.05.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 8/03.3. UGOVOR O OTVORENOM NEBU sa aneksima, za koji je saglasnost dala Parlamentarna skupština BiH 21.05.2003.g. i ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.05.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 10/03. (Ovaj ugovor utemeljuje režim koji se označava kao režim Otvoreno nebo, za obavljanje osmatračkih letova od strane Država – ugovornica iznad teritorija drugih Država – ugovornica, i utvrđuje prava i obaveze Država – ugovornica na koje se isti odnosi.4. PROTOKOL O OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU KULTURNIH CENTARA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I VLADE REPUBLIKE TURSKE potpisan u Sarajevu 06.12.1999.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 13.05.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.05.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 11/03.5. OPĆI SPORAZUM O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA VIJEĆA EVROPE sačinjen u Parizu 02.09.1949. godine I PROTOKOL UZ OPĆI SPORAZUM O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA VIJEĆA EVROPE sačinjen u Strazburu 02.09.1052.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.07.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 21.08.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 13/03.6. UGOVOR IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O KULTURNOJ, OBRAZOVNOJ I SPORTSKOJ SARADNJI potpisan u Zagrebu 18.12.2002.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.11.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 16/03.7. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE i HERCEGOVINE i SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU potpisan u Beogradu 29.10.2002. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 08.10.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 16/03.8. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE i HERCEGOVINE i REPUBLIKE TURSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU potpisan u Ankari 27.maja 2002. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 08.09.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 16/03.9. UGOVOR IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O NAUČNOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI potpisan u Zagrebu 18.12.2002.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.11.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 16/03.10. UGOVOR IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE potpisan u Sarajevu 18.03.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 08.10.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 16/03.11. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE potpisan u Sarajevu 10.06.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.11.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 17/03.

23

Page 24: finansijski sporazumi

12. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA I NAUKE potpisan u Sarajevu 09.06.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.11.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 17/03.13. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆE MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O SURADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA I NAUKE potpisan u Sarajevu 15.04.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.11.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 17/03.14. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVAJCARSKOG SAVEZNOG SAVJETA O TEHNIČKOJ, EKONOMSKOJ, FINANSIJSKOJ I HUMANITARNOJ SARADNJI potpisan u Sarajevu 28.03.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.11.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 17/03.15. SPORAZUM O KULTURNOJ, ZNANSTVENOJ I TEHNIČKOJ SURADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE potpisan u Sarajevu 06.09.2002.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.11.2003. godine - objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 17/03.

PRIVREDA

1. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE potpisan u Ankari 03.07.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 6/03.2. TRGOVINSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE potpisan u Sarajevu 10.09.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 01.04.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 30.04.2003.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 7/03.3. UGOVOR IZMEĐU VLADA BALKANSKIH ZEMALJA O EKONOMSKOJ I NAUČNO-TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE potpisan u Istanbulu 15.09.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 01.04.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 30.04.2003.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 7/03.4. SPORAZUM O PETOGODIŠNJEM PROGRAMU RAZVOJNE STRATEGIJE 2002. – 2006. IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE i HERCEGOVINE i VLADE REPUBLIKE GRČKE potpisan u Sarajevu 29.07.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 01.04.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 30.04.2003.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 7/03.5. TRGOVINSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I UKRAJINE potpisan u Sarajevu 13.03.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.05.2003.godine - « Sl. glasnik BiH - dodatak» 8/03.6. TRGOVINSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE INDIJE potpisan u Sarajevu 13.03.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.05.2003.godine - « Sl. glasnik BiH - dodatak» 8/03.

24

Page 25: finansijski sporazumi

7. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE potpisan u Skoplju 20.04.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.03.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 9/03.8. OSNOVNI SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANIJE potpisan u Sarajevu 11.06.2003. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.10..2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 19.11..2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 17/03.9. MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O SARADNJI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA potpisan u Sarajevu 21.01.2003. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 30.10.2003.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 17/03.

CARINE

1. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U OBLASTI CARINA potpisan u Ankari 03.07.2002.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.09.2003.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 08.10.2003. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ” br. 17/03.

25

Page 26: finansijski sporazumi

2004PRIVREDNI SPORAZUMI

1. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RUMUNIJE O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI potpisan u Bukureštu 14.05.2002.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.01.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 09.03.2004. godine - “Sl. glasniku BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 1/04.

2. PROTOKOL O VETERINARSKOJ SARADNJI između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore potpisan u Mostaru 26.02.2004.godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 1/04. (Ovaj protokol će se privremeno primjenjivati od dana njegovog potpisivanja do dana stupanja na snagu Sporazuma o saradnji u oblasti veterinarstva između Vijeća ministara BiH i SCG).

3. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BIH I EVROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE O SARADNJI U OBLASTI PATENATA (SPORAZUM O SARADNJI I PROŠIRENJU) potpisan 01.12.2003. godine u Minhenu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.04.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.05.2004. godine - “Sl. glasniku BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 2/04.

4. SPORAZUM O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVICARSKOG FEDERALNOG VIJEĆA potpisan u Sarajevu 11.09.2001.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.04.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 19.05.2004. godine - “Sl. glasniku BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 5/04.

5. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MOLDAVIJE potpisan u Chisinau 23.01.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2003.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 05.12.2003.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 5/04.

6. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE RUMUNIJE potpisan u Sarajevu 08.04.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2004.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 14.07.2004.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 6/04.

7. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE ALBANIJE potpisan u Sarajevu 28.04.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 16.07.2004.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 01.09.2004.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 8/04.

8. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE BUGARSKE potpisan u Sofiji 16.10.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 16.07.2004.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 01.09.2004.godine -« Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 9/04.

9. UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE potpisan u Zagrebu 19.12.2000.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.05.2001.g. i ratifikacije Predsjedništva BiH 14.06.2001.godine - « Sl. glasnik BiH» – dodatak br. 11/04.

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. DOPUNSKI MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan 24.07 2003. godine u Sarajevu i

26

Page 27: finansijski sporazumi

25.07.2003.godine u Briselu po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.02.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 14.04.2004. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 2/04.2. PRVI AMANDMAN SPORAZUM KREDITNOM SPORAZUMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ potpisan 06.01.2004. godine u Sarajevu po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 02.06.2004. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 3/04 (Kreditni sporazum je objavljen u Sl. glasniku BiH 3/97).3. AMANDMAN BROJ 2 KREDITNOM SPORAZUMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ potpisan 23.02.2004. godine u Sarajevu po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.05.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 09.06.2004. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 3/04 (Kreditni sporazum je objavljen u Sl. glasniku BiH 5/02 a prvi amandman 8/02).4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MOLDAVIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJE UTAJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I KAPITAL potpisan 08.12.2003. godine u Kišnjevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.07.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 07.10.2004. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 10/045. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI ZA 2002.GODINU potpisan 06.04.2004. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.09.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 13.10.2004. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 10/04. 6. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU (KREDIT ZA PRILAGOĐAVANJE EKONOMSKOG UPRAVLJANJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan 21.07.2004. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.11.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 08.12.2004. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 13/04. 7. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU (DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (SESP) potpisan 21.07.2004. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 02.12.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 08.12.2004. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 13/04. 8. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU (KREDIT ZA PRILAGOĐAVANJE SOCIJALNOG SEKTORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (SOSAC II)potpisan 21.07.2004. godine u Sarajevu, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 02.12.2004.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH od 08.12.2004. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ”br. 13/04.

MEĐUNARODNI TRANSPORT

1. UGOVOR O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PREVOZU PUTNIKA OBIČNIM I PUTNIČKIM AUTOBUSIMA – UGOVOR INTERBUS potpisan u Briselu 14.06.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH

27

Page 28: finansijski sporazumi

28.01.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 09.03.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/04.

2. SPORAZUM KOJI SE ODNOSI NA PRIPREMU I OBAVLJANJE USLUGA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA I KORIŠTENJE UREĐAJA OD STRANE EUROCONTROL-a U KONTROLNOM CENTRU ZA KONTROLU VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA CENTRALNE EVROPE U GORNJEM VAZDUŠNOM PROSTORU(CEATS) sa aneksima i Specijalnim sporazumom o provedbi Sporazuma, potpisan u Briselu 27.06.1997.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 07.07.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/04.

3. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE DANSKE O DRUMSKOM PREVOZU OSOBA I STVARI potpisan u Sarajevu 06.06.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.04.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 19.05.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/04.

INVESTICIJE

1. SPORAZUM O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE potpisan u Sarajevu 18.12.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.06.2002.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 10.07.2002.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/04.

2. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O RECIPROČNOM POTICAJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Parizu 11.12.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 21.07.2002.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/04.

3. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O UNAPREĐENJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Sarajevu 05.09.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/04.

CARINE

1. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O CARINSKOJ SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI potpisan u Sarajevu 18.12.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.05.2002.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 05.06.2002.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/04.

MEĐUNARODNI TERORIZAM

1. SPORAZUM O SARADNJI U BORBI PROTIV MEĐUNARODNOG TERORIZMA, NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM SUPSTANCAMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE REPUBLIKE TURSKE potpisan u Ankari 21.06.2000.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.03.2002.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 05.04.2002.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/04.

28

Page 29: finansijski sporazumi

OSTALO

1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U PREDAJI I PRIHVATU LICA ČIJI JE BORAVAK NEZAKONIT SA ANEXOM potpisan u Sarajevu 27.07.2000.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.03.2002.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 19.03.2002.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/04.

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE REPUBLIKE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O ZAŠTITI I OČUVANJU ODREĐENE KULTURNE SVOJINE potpisan u Sarajevu 02.07.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 21.07.2002.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/04.

3. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I SAVJETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE O POVRATKU IZBJEGLIH OSOBA IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE potpisan u BEOGRADU 06.10.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/04.

4. SPORAZUM O NAUČNO-TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I SAVJETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE potpisan u Sarajevu 13.11.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.05.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/04.

5. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA potpisan u Sarajevu 15.04.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 21.07.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/04.

6. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BIH I SAVJETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE O USLOVIMA PUTOVANJA DRŽAVLJANJA DVIJE DRŽAVE potpisan u Sarajevu 13.11.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 16.07.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 01.09.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/04.

7. SPORAZUM O IZMJENAMA OKVIRNOG SPORAZUMA O SLIVU RIJEKE SAVE I PROTOKOLA O REŽIMU PLOVIDBE UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU RIJEKE SAVE potpisan u Ljubljani 02.04.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.09.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 13.10.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/04.

29

Page 30: finansijski sporazumi

2005PRIVREDNI SPORAZUMI

1. UGOVOR IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O VETERINARSKOJ SARADNJI potpisan u Sarajevu 21.05.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 02.11.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 08.12.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/05.

2. SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE potpisan u Tirani 08.03.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 02.12.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 08.12.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/05.

3. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE O UZAJAMNOJ POMOĆI PO PITANJIMA CARINE potpisan u Ljubljani 07.04.2003.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.05.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/05.

4. SPORAZUM O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE DANSKE potpisan u Sarajevu 24.03.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.05.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/05.

5. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI potpisan u Moskvi 08.09.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.07.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.08.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/05.

6. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O FORMIRANJU MEĐUVLADINE BOSANSKOHERCEGO-VAČKO-RUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU potpisan u Moskvi 08.09.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.07.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.08.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/05.

7. SPORAZUM O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE BJELORUSIJE potpisan u Sarajevu 29.11.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 09.11.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

8. TRGOVINSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE BJELORUSIJE potpisan u Sarajevu 29.11.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 09.11.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU- KREDITNI BROJ 3954 (PROJEKAT URBANE INFRASTRUKTURE I PRUŽANJA USLUGE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ potpisan u Sarajevu 03.11.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine

30

Page 31: finansijski sporazumi

BiH 26.01.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.01.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/05.2. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O USPOSTAVLJANJU OKVIRNOG PROGRAMA ZA FINANSIJSKU SARADNJU potpisan u Budimpešti 19.11.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.12.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.01.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/05.3. SPORAZUM O KREDITIRANJU I GARANCIJI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, KAO GARANTA, VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KAO PODGARANTA I JKP VODOVODA I KANALIZACIJE TUZLA KAO POZAJMLJIVAČA I MAĐARSKE EXPORT-IMPORT BANKE LTD potpisan u Budimpešti 19.11.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.12.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.01.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/05.4. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU potpisan u Beogradu 26.05.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.01.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 16.02.2005. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/05.5. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU potpisan u Zagrebu 07.06.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.01.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 16.02. 2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/05.6. SPORAZUM IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE SAVEZNE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2003.GODINI potpisan u Sarajevu 23.08.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.01.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 16.02.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/05.7. UGOVOR IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ZAJEDNIČKOM FINANSIRANJU ODRŽAVANJAI POGONA REGIONALNOG ODVODNOG SISTEMA KOMARNA-NEUM-MLJETSKI KANAL potpisan u Sarajevu 21.07.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.01.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 16.02.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/05.8. ŠESTI AMANDMAN NA UGOVOR O FINANSIJSKOJ POMOĆI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ZA OPĆINSKU INFRASTRUKTURU I USLUGE potpisan u Sarajevu 30.11.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.05.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/05.9. UGOVOR O ZAJMU (Regionalni program razvoja puteva) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan u Sarajevu 03.12.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 15.07.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/05.10. NOTA SPORAZUM IZMEĐU GUVERNERA CENTRALNE BANKE LIBIJE I MINISTRA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU BiH – SFRJ potpisan u Tripoliju 20.03.1991.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH

31

Page 32: finansijski sporazumi

29.06.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 15.07.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/05.11. OSMI AMANDMAN NA UGOVOR O DONACIJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ZA PROGRAM FINANSIRANJA REKONSTRUKCIJE – PROGRAM POSLOVNOG RAZVITKA potpisan u Sarajevu 22.12.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.07.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.07.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/05.12. SPORAZUM O GRANTU ZAKLADNOG FONDA (Projekat zaštite kvaliteta voda) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOU I RAZVOJ (koja djeluje kao agencija za implementaciju GEF-a – Globalnog fonda za zaštitu okoliša) potpisan u Sarajevu 12.07.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 09.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.13. DOPUNSKI UGOVOR O KREDITU IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE, BOSNE I HERCEGOVINE I CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu 25.05.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 20.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/05.14. MEMORANDUM IZMEĐU VLADE RUSKE FEDERACIJE I VLADE BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE, VLADE SRBIJE I CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PORAVNANJU MEĐUSOBNIH FINANSIJSKIH POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA IZMIRENJA RAČUNA IZ ROBNE RAZMJENE IZMEĐU BIVŠEG SSSR I BIVŠE SFRJ potpisan u Moskvi 17.09.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.12.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/05.15. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE KOREJE O KREDITU FONDA ZA PRIVREDNU RAZVOJNU SARADNJU I ARANŽMAN IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE KOREJE O KREDITU FONDA ZA PRIVREDNU RAZVOJNU SARADNJU potpisan u Sarajevu 05.10.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.12.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/05.

MEĐUNARODNI TRANSPORT

1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BJELORUSIJE O CESTOVNOM PREVOZU PUTNIKA I TERETA potpisan u Minsku 12.07.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 02.12.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 08.12.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/05.

2. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU I SARADNJI potpisan u Sarajevu 05.03.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.05.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/05.

3. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O UZAJAMNOM REGULIRANJU MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA OSOBA I STVARI potpisan u Sarajevu 28.04.2003.godine

32

Page 33: finansijski sporazumi

po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.04.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.05.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/05.

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU potpisan u Moskvi 08.09.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.07.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.08.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/05.

5. SPORAZUM O PRUŽANJU VAZDUHOPLOVNIH USLUGA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE potpisan u Skoplju 20.04.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

6. SPORAZUM O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE potpisan u Sofiji 10.12.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

7. PROTOKOL OD 03.06.1999. sačinjen u Vilniusu, O IZMJENAMA KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU (COTIF) od 09.05.1980.g. sačinjene u Bernu, sa Konvencijom i dodacima ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.02.2006. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine 31.01.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06.

OSTALO

1. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ORGANIZACIJE ZA ZABRANU KEMIJSKOG ORUŽJA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA OPCW-a potpisan u Hagu 03.05.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 09.09.2004.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 07.10.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/05.

2. KOPENHAGENSKA DEKLARACIJA O ANTIDAMPINGU U SPORTU (WADA) ratifikovana po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 23.11.2004.godine i Predsjedništva BiH od 08.12.2004.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/05.

3. REZOLUCIJA O PRIHVATANJU OBAVEZA OTAVSKOG DOKUMENTA S PROGRAMOM DJELOVANJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O POPULACIJI I RAZVOJU (ICPD) usvojena od Parlamentarne skupštine BiH 22.03.2005.godine “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ” 5/05 od 16.05.2005.g. ( 2002 Međunarodna konferencija parlamentaraca o implementaciji Programa djelovanja Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju (ICPD)

4. KONZULARNA KONVENCIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE potpisana u Sarajevu 29.01.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.04.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.05.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/05.

5. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA potpisana u Sofiji 16.10.2003.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.05.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/05.

6. SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SARADNJI PO PITANJIMA BORBE PROTIV

33

Page 34: finansijski sporazumi

TERORIZMA, TRGOVINE NARKOTICIMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA potpisan u Budimpešti 21.04.1996.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 04.05.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/05.

7. SPORAZUM O TRANSFERU I PRIHVATU LICA NA DRŽAVNOJ GRANICI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE potpisan u Budimpešti 21.04.1996.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 04.05.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 02.06.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/05.

8. PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O MEĐUSOBNOJ ZAMJENI NEKRETNINA – ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA U SARAJEVU I ANKARI potpisan u Sarajevu 28.10.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 15.07.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/05.

9. SPORAZUM IZMEĐU VISOKOG PREDSTAVNIKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I BOSNE I HERCEGOVINE O USPOSTAVLJANJU UREDA REGISTARA ODSJEKA I. ZA RATNE ZLOČINE I ODSJEKA II. ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU KRIVIČNOG I APELACIONOG ODJELJENJA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I POSEBNOG ODJELJENJA ZA RATNE ZLOČINE TE POSEBNOG ODJELJENJA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu 01.12.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 15.07.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/05.

10. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O POVRATKU IZBJEGLIH OSOBA IZ BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE potpisan u Zagrebu 11.12.2001.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.07.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.08.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/05.

11.RATIFIKACIJA KONVENCIJE 144 - KONVENCIJA O TRIPARTITNIM KONSULTACIJAMA U SVRHU PROMOVISANJA IMPLEMENTACIJE MEĐUNARODNIH STANDARDA RADA, 1976 usvojena u Ženevi 02.06.1076.godine od Upravnog tijela Međunarodnog biroa rada, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

12.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RECIPROČNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA potpisan u Sarajevu 18.05.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 09.11.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

13.RATIFIKACIJA UGOVORA O SVEOBUHVATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH PROBA kojim države potpisnice osnivaju Organizaciju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba sa sjedištem u Beču. Sastavni dijelovi Ugovora su Protokol i dodaci Protokolu. Paramentarna skupština BiH je dala saglasnost 05.10.2005.godine a Predsjedništvo BiH 26.10.2025.godine («Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05).

14.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Sarajevu 24.02.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne

34

Page 35: finansijski sporazumi

skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

15.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Sarajevu 24.02.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

16.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O IZMJENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Sarajevu 17.06.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

17.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA I NAUKE SA PRILOGOM potpisan u Sarajevu 21.07.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

18.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Sarajevu 05.04.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/05.

19.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE O IZRUČENJU potpisan u Sarajevu 05.04.2002.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/05.

20.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I PREVENCIJI IZBJEGAVANJA PORESKIH OBAVEZA U POGLEDU POREZA NA DOHODAK potpisan u Islamabadu 26.08.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/05.

21.SPORAZUM O PRAVNOJ SARADNJI U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE potpisan u Sarajevu 16.02.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/05.

22.SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE potpisan u Sarajevu 24.11.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/05.

23.SPORAZUM O PREUZIMANJU ULOGE SUOSNIVAČA ZA INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALE OSOBE potpisan u Sarajevu 30.08.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/05.

35

Page 36: finansijski sporazumi

24.NOTA SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE O UVJETIMA TRAJNOG PRIJENOSA DIJELA KONTINGENATA DETAŠMANA REPUBLIKE SLOVENIJE U KORIST BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu 02.12.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/05.

25.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O READMISIJI VLASTITIH DRŽAVLJANA I DRŽAVLJANJA TREĆIH ZEMALJA potpisan u Oslu 30.06.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

26.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU potpisan u Sarajevu 17.02.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

27. ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PROVOĐENJE UGOVORA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU potpisan u Sarajevu 17.02.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

28.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O SIGURNOSNIM PROCEDURAMA ZA RAZMJENU POVJERLJIVIH INFORMACIJA potpisan u Sarajevu 05.10.2004.g. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.02.2006. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine br 267/06 od 31.01.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06.

29. PROTOKOL O IZMJENI EVROPSKE KONVENCIJE O SUZBIJANJU TERORIZMA potpisan u Strazburu 15.05.2003. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.02.2006. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine 31.01.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06.

30.SPORAZUM O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠVEDSKE potpisan u Sarajevu 20.12.2004.g. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.02.2006. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine 31.01.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06

EVROPSKE INTEGRACIJE

1. OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O OPŠTIM PRINCIPIMA UČEŠĆA BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE potpisan u Briselu 22.11.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 05.10.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 26.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/05.

36

Page 37: finansijski sporazumi

2006

PRIVREDNI SPORAZUMI

1. SPORAZUM O TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE JAPANA potpisan u Sarajevu 01.03.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 10.03.2006.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 10.03.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/06.

2. PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE potpisan u Ankari 24.11.2004.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.03.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 10.03.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/06.

3. UGOVOR O USPOSTAVI ENERGETSKE ZAJEDNICE sačinjen u Atini 25.10.2005. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine 07.07.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/06

4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I BELGIJSKO-LUKSEMBURŠKE EKONOMSKE UNIJE O RECIPROČNOM UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Sarajevu 03.08.2004. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 16/06

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. KREDITNI I FINANSIJSKI SPORAZUM IZMEĐU KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, Frankfurt am Main (KfW) i BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE - SANACIJA GRADSKOG VODOVODA U UNSKO-SANSKOJ REGIJI – zaključen 23.11.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.07.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.08.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/06.

2. SPORAZUM O RAZVOJNOM KREDITU (PROJEKAT JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (KREDIT BROJ 4047 BOS) zaključen u Sarajevu 05.09.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 10.03.2006.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 15.03.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/06.

3. UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA NA UGOVOR O RAZVOJNOM KREDITU (PROJEKAT UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ASOCIJACIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ zaključen u Sarajevu 28.11.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 13.04.2006.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 18.04.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/06.

4. OKVIRNI UGOVOR O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE potpisan u Sarajevu 13.12.2005.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.03.2006 nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 10.03.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 5/06.

37

Page 38: finansijski sporazumi

5. UGOVOR O ZAJMU(REGIONALNI PROJEKAT ŽELJEZNICA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan u Sarajevu 09.12.2005.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.04.2006 nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 13.04.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 7/06.

6. KREDITNI SPORAZUM – PROJEKAT MODERNIZACAIJE BOLNICA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRPSKE I EKSPORT-IMPORT BANKE KOREJE (Vladina agencija za EDCF) potpisan 24.04.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 8/06.

7. SPORAZUM IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2004.GODINI potpisan u Sarajevu 31.01.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 9/06.

8. UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE NACIONALNI PUTOVI BANJA LUKA - BOSANSKA GRADIŠKA potpisan u Sarajevu 17.11.2005. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.05.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 9/06.

9. KREDITNI SPRAZUM SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA MINISARSTVO FINANSIJA I TREZORA I BANK AUSTRIJA CREDITANSTALT AG – PROJEKAT VODOOPSKRBE GRUDE potpisan u Beču 03.07.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 10/06.

10.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O FINANSIJSKOJ SARADNJI potpisan u Sarajevu odnosno Beču 30.03.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 11/06.

11.SPORAZUM O DONACIJI BA 00007 OD 10.284.302 EURA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I NIO BANKE (HOLANDIJA) I SPORAZUM O KREDITU OD 15.665.700,42 EURA – KREDITNA SREDSTVA ZA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ZASTUPANO OD MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA, VLADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – ZASTUPANU OD MINISTARSTVA FINANSIJA, OSIGURANA OD BANKE FORTIS (HOLANDIJA) – FINANSIRANJE REKONSTRUKCIJE JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA potpisani u Sarajevu 10.04.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 11/06.

38

Page 39: finansijski sporazumi

12.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, KOJU PREDSTAVLJA INSTITUTODE CREDITO OFICIAL – KREDITIRANJE NABAVKE NAGIBNIH VLAKOVA TALGO ZA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu 08.06.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 21.09.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.09.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 12/06.

13.UGOVOR O ZAJMU PROJEKAT OBNOVE ELEKTRODISTRIBUCIJE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan u Sarajevu 01.02.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 14/06.

14.UGOVOR O FINANSIRANJU EVROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (EFBH) – PROGRAM STAMBENOG KREDITIRANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I KREDITANSTALT für WIEDERAUFBAU („KfW“), FRANFURT AM MAIN potpisan u Sarajevu 01.02.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 15/06.

15.ODVOJENI SPORAZUM O ZAMJENI DUGA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, EDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I KREDITANSTALT für WIEDERAUFBAU („KfW“), potpisan u Sarajevu 01.02.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 15/06.

16.UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (PROJEKAT UPRAVLJANJA VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM) potpisan u Sarajevu 01.08.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.10.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.09.2006.godine “Sl. glasnik BiH”-dodatak Međ.ugovori br.16/06

17.PROJEKTNI UGOVOR (PROJEKAT UPRAVLJANJA VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM) IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA – DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan u Sarajevu 01.08.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.10.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.09.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 16/06

18.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJA UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU potpisan u Ljubljani 16.05.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 21.09.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.09.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 13/06.

19.MEMORANDUM O SPORAZUMU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PROŠIRENJU DONIRANE POMOĆI BOSNI I HERCEGOVINI U 2001.GODINI potpisan u Sarajevu 19.05.2003.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.04.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 13.04.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 9/06.

MEĐUNARODNI TRANSPORT

39

Page 40: finansijski sporazumi

1. SPORAZUM O PRUŽANJU VAZDUHOPLOVNIH USLUGA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE potpisan u Skoplju 20.04.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

2. SPORAZUM O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE potpisan u Sofiji 10.12.2004.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

3. PROTOKOL OD 03.06.1999. sačinjen u Vilniusu, O IZMJENAMA KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU (COTIF) od 09.05.1980.g. sačinjene u Bernu, sa Konvencijom i dodacima ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.02.2006. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine 31.01.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06.

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA MINISTARA UKRAJINE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM SAOBRAĆAJU potpisan u Sarajevu 07.02.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.06.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 9/06.

5. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA potpisan u Vašingtonu 22.11.2005.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.05.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.06.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 9/06.

6. UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE – FINANSIRANJE PROJEKTA ŽELJEZNICE II potpisan u Sarajevu 28.12.2005. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.06.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 9/06.

7. UGOVOR IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA UNUTRAŠNJIH VODA I O OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU potpisan u Zagrebu 20.02.2004. godine 28.12.2005. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.05.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 13/06.

8. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE potpisan u Sarajevu 02.12.2004.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.05.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

9. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MADŽARSKE potpisan u Budimpešti 27.04.2004.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

10.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ZAJEDNICE O ODREĐENIM VIDOVIMA ZRAČNOG PROMETA potpisan u Salcburgu 05.05.2006. godine - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 15/06.

11.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ZAJEDNICE O ODREĐENIM VIDOVIMA ZRAČNOG PROMETA potpisan u Salcburgu 05.05.2006.

40

Page 41: finansijski sporazumi

godine - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 15/06.

12.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE HAŠEMITSKOG KRALJEVSTVA JORDAN O ZRAČNOM PROMETU potpisan u Amanu 10.04.2006. godine - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 21.09.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.09.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 16/06.

EVROPSKE INTEGRACIJE

1. OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O OPŠTIM NAČELIMA ZA SUDJELOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE potpisan u Briselu 25.10.2005.godine - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 15/06.

OSTALO

1. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O READMISIJI VLASTITIH DRŽAVLJANA I DRŽAVLJANJA TREĆIH ZEMALJA potpisan u Oslu 30.06.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

2. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU potpisan u Sarajevu 17.02.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

3. ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PROVOĐENJE UGOVORA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU potpisan u Sarajevu 17.02.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/06.

4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O SIGURNOSNIM PROCEDURAMA ZA RAZMJENU POVJERLJIVIH INFORMACIJA potpisan u Sarajevu 05.10.2004.g. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.02.2006. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine br 267/06 od 31.01.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06.

5. PROTOKOL O IZMJENI EVROPSKE KONVENCIJE O SUZBIJANJU TERORIZMA potpisan u Strazburu 15.05.2003. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.02.2006. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine 31.01.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06.

6. SPORAZUM O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠVEDSKE potpisan u Sarajevu 20.12.2004.g. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.12.2005.g. godine nakon saglasnosti Parlamentarne skupštine 31.10.2005.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06

7. SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE potpisan u Sarajevu 24.02.2005.g. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.02.2006. godine nakon

41

Page 42: finansijski sporazumi

saglasnosti Parlamentarne skupštine 31.01.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/06

8. KONVENCIJA O PRANJU, TRAGANJU, PRIVREMENOM ODUZIMANJU I ODUZIMANJU PRIHODA STEČENOG KRIVIČNIM DJELOM sačinjena u Strazburu 08.11.1990.godine - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.12.2005.g. na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.11.2005.g. «Sl. glasnik BiH» - dodatak 4/06

9. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BiH I VLADE RUMUNIJE O READMISIJI NJIHOVIH VLASTITIH DRŽAVLJANA I STRANACA potpisan u Bukureštu 10.10.2005.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 10.03.2006.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 25.03.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/06.

10.KONVENCIJA O KIBERNETIČKOM KRIMINALU potpisana u Budimpešti 23.11.2001.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.03.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 10.03.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6 /06.

11.DODATNI PROTOKOL KONVENCIJI O KIBERNETIČKOM KRIMINALU A U VEZI SA KAŽNJAVANJEM DJELA RASISTIČKE I KSENOFOBIČNE PRIRODE UČINJENIH PUTEM KOMPJUTERSKIH SISTEMA, sačinjen u Strasbourg-u 13.05.2004.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.03.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 10.03.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/06.

12.PROTOKOL BROJ 14 UZ KONVENCIJU O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA KOJI SE ODNOSI NA DOPUNU SISTEMA ZA KONTROLU KONVENCIJE sačinjen u Strasbourg-u 13.05.2004.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.04 .2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 13.04.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/06.

13.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U OBLASTI PRAVA ŽRTAVA RATA U BOSNI I HERCEGOVINI KOJI SU BILI PRIPADNICI HRVATSKOG VIJEĆA ODBRANE I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA potpisan u Zagrebu 23.12.2005.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30.05.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.05.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 7/06.

14.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Sarajevu 27.01.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.06.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 9/06.

15.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O UREĐENJU MEĐUSOBNIH IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA potpisan u Skopju 13.09.2005.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 23.05.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.06.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 9/06.

16.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA, POSEBNO TERORIZMA, ILEGALNE TRGOVINE DROGOM I ORGANIZIRANOG KRIMINALA potpisan u Atini 09.02.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

42

Page 43: finansijski sporazumi

17.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA, POSEBNO TERORIZMA, ILEGALNE TRGOVINE DROGOM I ORGANIZIRANOG KRIMINALA potpisan u Atini 09.02.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

18.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O PONOVNOM PRIJEMU LICA KOJA ILEGALNO BORAVE NA TERITORIJI NJIHOVIH DRŽAVA I PROTOKOLA ZA REALIZACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O PONOVNOM PRIJEMU LICA KOJA ILEGALNO BORAVE NA TERITORIJI NJIHOVIH DRŽAVA potpisan u Atini 09.02.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

19.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O PONOVNOM VRAĆANJU VLASTITIH DRŽAVLJANJA I STRANACA ČIJI BORAVAK JE ILEGALAN I PROTOKOLA ZA PRIMJENU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O PONOVNOM VRAĆANJU VLASTITIH DRŽAVLJANJA I STRANACA ČIJI BORAVAK JE ILEGALAN potpisan u Varni 18.03.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29.08.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

20.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O ZAŠTITI STATUSA I PRISTUPA INFRASTRUKTURI I PODRUČJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I NJIHOVOM KORIŠTENJU potpisan u Vašingtonu 22.11.2005.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 21.09.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.09.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

21.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O IZRUČENJU potpisan u Sarajevu 27.01.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 21.09.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.06.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

22.ROTERDAMSKA KONVENCIJA O PROCEDURI PRETHODNOG OBAVJEŠTENJA O SAGLASNOSTI ZA PROMET NEKIH OPASNIH HEMIKALIJA I PESTICIDA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 14/06.

23.EVROPSKA KONVENCIJA O FILMSKOJ KOPRODUKCIJI IZ 1992.GODINE - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.06.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 15/06.

24.UGOVOR O INTELEKTUALNOJ SVOJINI ZA INTEGRIRANA KOLA – WASHINGTON 26.05.1989.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.07.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.07.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 15/06.

43

Page 44: finansijski sporazumi

25.UGOVOR IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O PRIHVATU LICA ČIJI JE BORAVAK NEZAKONIT UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (PROJEKAT UPRAVLJANJA VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM) potpisan u Sarajevu 12.05.2004. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.10.2006.godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.09.2006.godine “Sl. glasnik BiH” – dodatak Međ.ugovori br. 16/06

26.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Skopju 13.09.2005.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.04.2006. godine nakon dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 13.04.2006.godine - «Sl.glasnik BiH»–dodatak 16/06.

44

Page 45: finansijski sporazumi

45

Page 46: finansijski sporazumi

2007PRIVREDNI SPORAZUMI

1. OPĆI SPORAZUM O PRIVREDNOJ, TRGOVINSKOJ, INVESTICIONOJ, TEHNIČKOJ, KULTURNOJ, SPORTSKOJ I OMLADINSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE potpisan u Rijadu 27.12.2003.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05.04.2006.godine po dobijenoj Saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.03.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/07.

2. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE INDIJE O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Nju Delhiju 12.09.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/07.

3. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDAN O RECIPROČNOM UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Amanu 02.07.2006.godine; ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/07.

4. PRIVREMENI UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I MISIJE PRIVREMENE UPRAVE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU potpisan u Briselu 19.10.2006.godine; ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/07.

5. SPORAZUM O PRIVREDNOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE potpisan u Sarajevu 22.11.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/07.

6. TRGOVINSKI SPORAZUM BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDAN potpisan u Amanu 02.07.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/07.

7. SPORAZUM O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI (CEFTA 2006) potpisan u Bukureštu 19.12.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.09.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/07.

8. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE LITVANIJE O UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Sarajevu 06.06.2007.godine; ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.10.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/07.

9. SPORAZUM O GOSPODARSKOJ I TEHNOLOŠKOJ SURADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE potpisan u Sarajevu 23.07.2007.godine; ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.11.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.10.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 14/07.

46

Page 47: finansijski sporazumi

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. OKVIRNI UGOVOR O KREDITU F/P 1523 IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE – Finansiranje rekonstrukcije sistema primarne zdravstvene zaštite - potpisan u Sarajevu 27.09.2006. i u Parizu 02.10.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/07.

2. OKVIRNI UGOVOR O KREDITU F/P 1520 IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE – Projekat obnove Gimnazije Mostar - potpisan u Sarajevu 04.08.2006.godine i u Parizu 06.09.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/07.

3. PROJEKAT O RAZVOJNOM KREDITU (PROJEKAT RESTRUKTURIRANJA OBRAZOVANJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ –- potpisan u Sarajevu 12.06.2006.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 05.04.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/07.

4. SPORAZUM O FINANSIRANJU – PROJEKAT REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA - IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ –- potpisan u Sarajevu 21.08.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/07.

5. SPORAZUM O FINANSIRANJU – ECSEE PROJEKT – KOMPONENTA ZA BOSNU I HERCEGOVINU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ – potpisan u Sarajevu 21.08.2006.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 05.04.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/07.

6. UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE – Projekat sanacije cesta u Republici Srpskoj – potpisan u Sarajevu 07.08.2006.godine i u Luksemburgu 05.09.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/07.

7. UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE – Projekat za ceste Bosne i Hercegovine sa Anexima– potpisan u Sarajevu 29.06.2006.godine i u Luksemburgu 17.07.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/07.

8. PROJEKTNI KREDITNI SPORAZUM – Projekat unapređivanja ruralnog poduzetništva - IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNOG FONDA ZA POLJOPRIVREDNI RAZVITAK – sa Prilozima– potpisan u Sarajevu 28.09.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/07.

9. KREDITNI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora I BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG - Projekat vodosnabdijevanja Brčko Distrikta sa Anexima– potpisan u Beču 20.03.2007.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 31.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.07.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/07.

10.UGOVOR O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora I BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG - Projekat vodovodnog i

47

Page 48: finansijski sporazumi

kanalizacionog sustava u Općini Gradiška sa Anexima– potpisan u Beču 20.03.2007.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 31.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.07.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/07.

11.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE – Projekat obnova električne energije II – potpisan u Sarajevu 22.12.2006.godine i u Luksemburgu 08.01.2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/07.

12.SPORAZUM O VOJNOM GRANTU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I IMPLEMENTACIONI PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA FINANSIJSKU POMOĆ IZMEĐU MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I GENERALŠTABA REPUBLIKE TURSKE – potpisan 29.09.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

13.KREDITNI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ - PROJEKAT SARAJEVSKE ZAOBILAZNICE (KREDIT BR. 1022PB) potpisan 21.04.2005.godine u Beču, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.08.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.07.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

14.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVEŠKE O FINANSIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSUĐA I/ILI SUDOVA I TUŽILAŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI potpisan u Sarajevu 19.06.2007.godine u Beču, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.09.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

15.KREDITNI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVITAK PROJEKAT UNAPREĐENJA RURALNOG PODUZETNIŠTVA potpisan u Beču 20.03.2007.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.10.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/07.

16.SPORAZUM O FINANSIRANJU – DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT RAZVOJA ZAJEDNICE - IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) potpisan u Sarajevu 05.06.2007.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.10.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/07.

17.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE – Projekat sanacije puteva u Federaciji BiH - potpisan u Sarajevu 26.03.2007.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.10.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/07.

MEĐUNARODNI TRANSPORT

1. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE LIBAN potpisan u Bejrutu 22.06.2006.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i ratifikaciji Predsjedništva BiH 11.04.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/07.

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BJELORUSIJE O UNOŠENJU IZMJENE U SPORAZUM IZMEĐU

48

Page 49: finansijski sporazumi

VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BJELORUSIJE O CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA OD 12.07.2004.godine potpisan u Minsku 21.11.2006.godine; ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/07.

3. SPORAZUM O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE potpisan u Sarajevu 24.02.2005.godine; ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/07.

4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU SAOBRAĆAJA LJUDI I ROBA NA GRANIČNIM PRELAZIMA UVAC-UVAC I USTIBAR-VAGAN potpisan u Sarajevu 24.02.2005.godine; ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/07.

5. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE VELIKE SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE potpisan u Sarajevu 20.09.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/07.

6. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE potpisan u Tirani 08.03.2004.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

7. SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU ŽELJEZNIČKE MREŽE VELIKIH MOGUĆNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI potpisan u Solunu 04.05.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

8. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU potpisan u Sarajevu 24.02.2005.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

9. MULTILATERALNI SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I NJENIH ZEMALJA ČLANICA, REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE BUGARSKE, REPUBLIKE HRVATSKE, BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE ISLAND, REPUBLIKE CRNE GORE, KRALJEVINE NORVEŠKE, RUMUNIJE, REPUBLIKE SRBIJE I PRIVREMENE ADMINISTRATIVNE MISIJE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU O USPOSTAVLJANJU EVROPSKE ZAJEDNIČKE ZRAKOPLOVNE OBLASTI (ECAA) potpisan u Luksemburgu 09.06.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 19.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

10.SPORAZUM O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN potpisan u Sarajevu 27.04.2007.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.10.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/07.

11.KONVENCIJA ZA OBJEDINJAVANJE ODREĐENIH PROPISA U MEĐUNARODNOM ZRAČNOM PREVOZU - Doc. 9740 - potpisana u Montrealu 28.05.1999.godine,

49

Page 50: finansijski sporazumi

ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 14/07.

SPRJEČAVANJE KRIMINALA

18.SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA BEZBJEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE AUSTRIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI potpisan u Beču 05.05.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/07.

19.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I AUSTRIJSKE SAVEZNE VLADE O READMISIJI LICA KOJA IMAJU ILEGALAN BORAVAK potpisan u Beču 05.05.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/07.

20.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PRIHVATU LICA ČIJI JE BORAVAK NEZAKONIT I PROTOKOLA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PRIHVATU LICA ČIJI JE BORAVAK NEZAKONIT potpisani u Ljubljani 25.09. 2006.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 11.04.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/07.

21.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVAČKE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA, A POSEBNO TERORIZMA, NEDOZVOLJENE TRGOVINE NARKOTICIMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA potpisan u Sarajevu 05.06.2006.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 11.04.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/07.

22.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVAČKE O READMISIJI LICA SA PROTOKOLOM potpisan u Sarajevu 05.06.2006.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 11.04.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/07.

23.SPORAZUM IZMEĐU VISOKOG PREDSTAVNIKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I BOSNE I HERCEGOVINE O KANCELARIJI REGISTRARA ZA ODSJEK I ZA RATNE ZLOČINE I ODSJEK II ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU KRIVIČNOG I APELACIONOG ODJELJENJA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I POSEBNOG ODJELJENJA ZA RATNE ZLOČINE, TE POSEBNOG ODJELJENJA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I O OSNIVANJU TRANZICIONOG SAVJETA, KOJIM SE ZAMJENJUJE SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU KANCELARIJE REGISTRARA OD 01. DECEMBRA 2004. I DODATAK TOG SPORAZUMA potpisan u Sarajevu 26.09.2006.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 11.04.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/07.

24.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT U OBLASTI SUZBIJANJA KRIMINALA potpisan u KAIRU 14.12.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po

50

Page 51: finansijski sporazumi

dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/07.

25.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O IZMJENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE i VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KAZNENIM STVARIMA potpisan u Zagrebu 07.06.2004.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/07.

26.STRATEŠKI SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA EVROPSKE POLICIJE (EUROPOL) potpisan u Hagu 26.01.2007.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

27.SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE U OBLASTI BORBE PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA potpisan u Sarajevu 28.01.2007.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

28.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI I BORBI PROTIV KRIMINALA potpisan u Bernu 24.04.2007.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.10.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/07.

29.KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE O PRANJU NOVCA, OTKRIVANJU, PRIVREMENOM ODUZIMANJU I KONFISKACIJI DOBITI STEČENE KRIMINALNIM RADNJAMA I O FINANSIRANJU TERORIZMA potpisana 16.05.2005. u Varšavi ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.11.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.10.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 14/07.

30.KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE O SPRJEČAVANJU TERORIZMA potpisana 16.05.2005. u Varšavi ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.11.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.10.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 14/07.

31.KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE O BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA potpisana 16.05.2005. u Varšavi ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.11.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.10.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 14/07.

OSTALO

1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O POJEDNOSTAVLJENOJ PROCEDURI READMISIJE LICA KOJA NEMAJU DOZVOLU ULASKA ILI BORAVKA potpisan u Sarajevu 29.03.2005.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/07.

2. KONVENCIJA O POLICIJSKOJ SARADNJI ZA JOGOISTOČNU EVROPU SA ANEKSIMA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/07.

51

Page 52: finansijski sporazumi

3. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ZEMALJA BENELUKSA (KRALJEVINE BELGIJE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG I KRALJEVINE HOLANDIJE) O READMISIJI I PONOVNOM VRAĆANJU LICA KOJA SU UŠLA I/ILI BORAVE BEZ OVLAŠTENJA I PROTOKOLA O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA potpisan u Sarajevu 19.07.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/07.

4. ŽENEVSKI AKT HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA OD 02.07.1999.GODINE - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/07.

5. SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE potpisan u Sarajevu 19.02.2007.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/07 – ispravka u 6/08.

6. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE DANSKE O PRIHVATU OSOBA ČIJI JE BORAVAK PROTUZAKONIT potpisan u Kopenhagenu 18.10.2004.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/07.

7. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MADŽARSKE O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE potpisan u Mađarskoj 23.06.2005.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/07.

8. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O READMISIJI LICA SA NEZAKONITIM STATUSOM I PROTOKOL O PRIMJENI SPORAZUMA potpisan u Sarajevu 20.12.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

9. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U NADZORU DRŽAVNE GRANICE potpisan u Sarajevu 29.03.2007.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

10.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O SARADNJI U OBLASTI SIGURNOSTI potpisan u Sarajevu 20.12.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27.06.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 22.05.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

11.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SJEVERNOATLANSKE UGOVORNE ORGANIZACIJE (NATO-a) O SIGURNOSTI INFORMACIJA potpisan u Sarajevu 16.03.2007.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.06.2007. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

12.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNJI NA POLJU ODBRANE potpisan u Otočcu 18.12.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

52

Page 53: finansijski sporazumi

13.DRUGI DODATNI PROTOKOL UZ EVROPSKU KONVENCIJU O PRAVNOJ POMOĆI potpisan u Strazburu 08.11.2001.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.08.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.07.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

14.OSNOVNI UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SVETE STOLICE I DODATNI PROTOKOL NA OSNOVNI UGOVOR potpisan u Sarajevu u Strazburu 08.11.2001.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.08.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.07.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

15.UGOVOR O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE HOLANDIJE potpisan u Briselu 06.03.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.08.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.07.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

16.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSUNA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU potpisan u Singapuru 19.09.2006.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.08.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.07.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/07.

17.KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I DOSTOJANSTVA LJUDSKOG BIĆA PO PITANJU PRIMJENE BIOLOGIJE I MEDICINE:KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA I BIOMEDICINI I DODATNI PROTOKOL potpisana u Strazburu 16.12.2005.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.04.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/07.

18.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE O VRAĆANJU I PRIHVATANJU LICA KOJA NE ISPUNJAVAJU ILI VIŠE NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA ULAZAK ILI BORAVAK NA TERITORIJI DRUGE DRŽAVE potpisan u Beogradu 26.05.2004.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.07.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.06.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/07.

19.OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI NA VOJNIM POLJIMA OBUKE, TEHNIKE I NAUKE potpisan u Sarajevu 14.08.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.10.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/07.

20.SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVE KUVAJT U OBLASTI KULTURE, INFORMISANJA, NAUKE I OBRAZOVANJA potpisan u Kuvajtu 21.06.2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.10.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/07.

21.SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ZAJEDNICE O OLAKŠICAMA KOD IZDAVANJA VIZA SA PROTOKOLOM potpisan u Briselu 18.09.2007.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30.11.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/07.

22.SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE SA ANEKSIMA potpisan u Briselu 18.09.2007.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30.11.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/07.

53

Page 54: finansijski sporazumi

23.SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN U PODRUČJU ODBRAMBENE INDUSTRIJE potpisan u Sarajevu 27.04.2007.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.11.2007.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.10.2007.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 14/07.

54

Page 55: finansijski sporazumi

2008 PRIVREDNI SPORAZUMI

1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN O FORMIRANJU BOSANSKOHERCEGOVAČKO -PAKISTANSKE ZAJEDNIČKE EKONOMSKE KOMISIJE, potpisan u Sarajevu 27. aprila 2007. ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 13. februara 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  31. januara 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

2. SPORAZUM O EKONOMSKOJ, TRGOVINSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE KATAR, potpisan u Sarajevu 1. juna 1998. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 13. februara 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  31. januara 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

3. SPORAZUM O RAZVOJNOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE, potpisan u Sarajevu 18. septembra 2007. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 13. februara 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  31. januara 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

4. SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I BOSNE I HERCEGOVINE I PRIVREMENI SPORAZUM O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE - prihvatilo Predsjedništvo BiH 04.06.2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/08.

5. SPORAZUM O EKONOMSKOJ SURADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVAČKE  potpisan u Sarajevu 2. lipnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

6. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SLOVAČKE REPUBLIKE O UNAPREĐENJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA potpisan u Sarajevu 2. lipnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

7. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O RECIPROČNOM UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA  potpisan u Tirani 17. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 5.januara 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 4.decembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/09.

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. SPORAZUM IZMEĐU VLADE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2005. GODINI, potpisan u Sarajevu 16. maja 2007. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 13. februara 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  31. januara 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

55

Page 56: finansijski sporazumi

2. UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - KANALIZACIONI SISTEM BIJELJINE, potpisan u Sarajevu 17. jula 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

3. UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - PROJEKT REKONSTRUKCIJE PUTEVA, potpisan u Sarajevu 17. jula 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

4. SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH I BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG -PROJEKT REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA VODOVODNOG SUSTAVA U OPĆINI POSUŠJE, potpisan u Beču 12.02.2008. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 26.juna 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

5. OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE KOJIM SE REGULIRAJU AKTIVNOSTI EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE U BOSNI I HERCEGOVINI  potpisan u Luxembourgu 17.12.2007. godine i u Sarajevu 27.12.2007. ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 26.juna 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

6. UGOVOR O ZAJMU - REORGANIZACIJA PROJEKTA OBNOVE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA - IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, potpisan u Sarajevu 13. prosinca 2007. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 26.juna 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

7. UGOVOR O AMANDMANU - KOJIM SE VRŠE IZMJENE I DOPUNE UGOVORA O ZAJMU OD 02. STUDENOG 2000. AMANDMANIMA OD 05. PROSINCA 2001. i 23. VELJAČE 2004. GODINE - IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, potpisan u Sarajevu 13. prosinca 2007. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 26.juna 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

8. OKVIRNI SPORAZUM, IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PRAVILIMA SURADNJE KOJA SE ODNOSI NA FINANCIJSKU POMOĆ EZ-A BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU IMPLEMENTACIJE POMOĆI PUTEM INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA), potpisan u Sarajevu 20. veljače 2008. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 09.srpnja 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

9. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MADŽARSKE O USPOSTAVLJANJU OKVIRNOG PROGRAMA ZA FINANSIJSKU SARADNJU, potpisan u Budimpešti 11. septembra 2007.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.maja 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  07.aprila 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

10.DRUGA IZMJENA I DOPUNA SPORAZUMA O KREDITU I FINANSIRANJU OD 23. NOVEMBRA 2004. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I KREDITANSTALT FÜR

56

Page 57: finansijski sporazumi

WIEDERAUFBAU, FRANKFURT NA MAJNI "KFW" - SANACIJA GRADSKIH VODOVODA I KANALIZACIJSKIH SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI, potpisan u Sarajevu 14. studenoga 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.maja 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  07.aprila 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

11.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT - Projekat nabavke medicinske opreme za Kliničku bolnicu Mostar, potpisan u Beču 21. maja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. jula 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/08.

12.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT - Projekat nabavke medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu "Safet Mujić" Mostar, potpisan u Beču 21. maja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. jula 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/08.

13.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT - Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Mostar, potpisan u Beču 21. maja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. jula 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/08.

14.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT - Projekat modernizacije Univerziteta u Zenici, potpisan 15. maja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 4.augusta 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  30.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/08.

15.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG - Projekat izgradnje vodosnabdijevanja u Općini Srbac, potpisan u Sarajevu i Beču, 11. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 4.augusta 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  30.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/08.

16.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVEŠKE O FINANSIRANJU REKONSTRUKCIJE I OBNOVE FASADE ZGRADE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE, potpisan u Sarajevu 29. maja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. jula 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/08.

17.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU  potpisan 12. februara 2005. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. jula 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

57

Page 58: finansijski sporazumi

18.PROGRAM FINANSIJSKE SARADNJE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA INDUSTRIJE, TURIZMA I TRGOVINE KRALJEVINE ŠPANIJE potpisan u Madridu 18. februara 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 29. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

19.UGOVORA O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ PROJEKT REKONSTRUKCIJE ŽELJEZNICA, DIONICA (I) SARAJEVO-BRADINA  KREDIT BR. 1189P  potpisan u Beču, 21. aprila 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 19. augusta 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

20.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ PROJEKAT PUTNE INFRASTRUKTURE I SIGURNOSTI NA PUTEVIMA BROJ KREDITA 4371-BOS  potpisan u Sarajevu, 22. maja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 19. augusta 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

21.ANEKS SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVEŠKE O FINANCIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSUĐA I/ILI SUDOVA I TUŽITELJSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI  potpisan u Sarajevu 30. svibnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. listopada 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.rujna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/08.

22.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT RAZVOJ SISTEMA ZA VODOSNA- BDIJEVANJE U OPĆINI LAKTAŠI  sa anexima potpisan u Sarajevu 30. jula 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

23.SPORAZUMA O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA I BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG PROJEKT IZGRADNJE VODOVODA FOJNICA-KISELJAK I KANALIZACIONOG KOLEKTORA LEPENICA-KISELJAK potpisan u Sarajevu 28. kolovoza 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

24.SPORAZUM O ZAJMU, FINANCIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI I BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I ELEKTROPRIVREDE HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNA (EPHZHB) OBNOVA HIDROELEKTRANE RAMA potpisan u Sarajevu 16. svibnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

25.SPORAZUM O IZMJENAMA I DOPUNAMA BROJ 1 UGOVORA O ZAJMU OD 1. AUGUSTA 2006. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ PROJEKT UPRAVLJANJA ZRAČNIM PROMETOM  potpisan u Sarajevu, 24. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

26.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U VEZI SA NACIONALNIM PROGRAMOM ZA 2007.

58

Page 59: finansijski sporazumi

GODINU U SKLOPU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ KOMPONENTA ZA POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA potpisan u Sarajevu 30. jula 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

27.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE   - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE U FEDERACIJE BiH-  potpisan 15. jula 2008. godine u Sarajevu i 18. augusta 2008. godine u Luksemburgu ratifikovalo Predsjedništvo 5. januara 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 4.12.2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/09.

28.SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ PROJEKT UPRAVLJANJA NERETVOM I TREBIŠNJICOM  potpisan u Zagrebu, 09. septembra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 11.februara 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/09.

MEĐUNARODNI TRANSPORT 

1. SPORAZUM O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE KATAR, potpisan u Sarajevu, 1. juna 1998. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 13. februara 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  31. januara 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

EVROPSKE INTEGRACIJE

1. SPORAZUM IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA KOJE UČESTVUJU U PARTNERSTVU ZA MIR O PRAVNOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA, DODATNI PROTOKOL SPORAZUMU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA KOJE UČESTVUJU U PARTNERSTVU ZA MIR O PRAVNOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA I DALJNJI DODATNI PROTOKOL SPORAZUMU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA I OSTALIH DRŽAVA KOJE UČESTVUJU U PARTNERSTVU ZA MIR O PRAVNOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.maja 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  16.aprila 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/08.

2. EVROPSKA KONVENCIJA O DRŽAVLJANSTVU sačinjena u Strazburu 6. novembra 1997. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

3. ODLUKA  O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI IZMEĐU TERITORIJALNIH ZAJEDNICA ILI VLASTI SA PROTOKOLIMA  zaključena u Madridu 21. maja 1980. godine, sa protokolima ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

59

Page 60: finansijski sporazumi

4. EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA (REVIDIRANA) STRAZBUR, 03. MAJA 1996. GODINE  - ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

5. SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I  BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Luksemburgu 26. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 06. novembra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/08.

6. EVROPSKI SPORAZUM O DOSTAVLJANJU MOLBI ZA PRAVNU POMOĆ Strazbur, 27. januara 1977. godine  ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/09.

OSTALO

1. SPORAZUM  SA ANEKSOM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UVJETIMA UZAJAMNIH PUTOVANJA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE I  DRŽAVLJANA RUSKE FEDERACIJE potpisan u Njujorku 24. septembra 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI U BORBI PROTIV TERORIZMA, ORGANIZIRANOG KRIMINALA, ILEGALNE TRGOVINE NARKOTICIMA, PSIHOTROPNIM SUPSTANCAMA I PREKURSORIMA, ILEGALNE MIGRACIJE I OSTALIH KRIVIČNIH DJELA, potpisan u Budvi 7. septembra 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

3. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA, POTPISAN U BUDVI 07. septembra 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O POLICIJSKOJ SARADNJI, potpisan u Plevenu 20. septembra 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

5. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA, potpisan u Bukureštu 4. juna 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

6. SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA, KULTURE I SPORTA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE, potpisan u Mostaru 19. jula 2004. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

7. PROTOKOL O USPOSTAVLJANJU MJEŠOVITOG ODBORA ZA SARADNJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE

60

Page 61: finansijski sporazumi

MAĐARSKE SA POSLOVNIKOM, potpisan u Sarajevu 15. oktobra 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 13.02.2008.godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 31.01.2008.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/08.

8. SPORAZUM O DUGOROČNOM STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I ŽENEVSKOG CENTRA ZA DEMOKRATSKU KONTROLU ORUŽANIH SNAGA (DCAF), potpisan u Ženevi 10.12.2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 18. ožujka 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/08.

9. KYOTO PROTOKOL OKVIRNE KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA O PROMJENI KLIME - KJOTO od 11.12.1997. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 18. ožujka 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/08.

10.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA OSTALIH ZEMALJA UČESNICA SEECP, MISIJE PRIVREMENE UPRAVE UJEDINJENIH NACIJA NA KOSOVU, U IME KOSOVA, U SKLADU SA REZOLUCIJOM SAVJETA BEZBJEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA BROJ 1244 O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA ZA SEKRETARIJAT SAVJETA ZA REGIONALNU SARADNJU, potpisan u Plovdivu 14. septembra 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.04.2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 07.04.2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/08.

11.TEMELJNI UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, potpisan u Sarajevu 3. prosinca 2007. godine - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.05.2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 25.02.2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

12.SPORAZUM O SURADNJI U PODRUČJU OBRANE IZMEĆU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE, potpisan u Sarajevu 22. sijeČnja 2008. godine - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 26.juna 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

13. "eSEE" AGENDA PLUS ZA RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI - SEE 2007.-2012  - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.maja 2008. godine «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/08.

14.BUDIMPEŠTANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA potpisan u Budimpešti, 28. april 1977. godine, izmijenjen 26. septembra 1980. godine - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.jula 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

15.STATUT, OPŠTI PRINCIPI I PROCEDURALNA PRAVILA KOMISIJE CODEX ALIMENTARIUS - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 16.jula 2008. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

16.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU  IZMEĐU VLADE KANADE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O KANADSKOM PROJEKTU ZA MLADE I ZDRAVLJE NA BALKANU  potpisan u Sarajevu 12. septembra 2007. godine - ratifikovalo Predsjedništvo 29. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

17.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VLADE KANADE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE KANADSKI PROJEKT U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI NA BALKANU potpisan u Sarajevu 12. septembra 2007.

61

Page 62: finansijski sporazumi

godine - ratifikovalo Predsjedništvo 29. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

18.KONVENCIJA O ZAŠTITI EVROPSKIH DIVLJIH VRSTA I PRIRODNIH STANIŠTA BERN, 19. SEPTEMBRA 1979. GODINE - ratifikovalo Predsjedništvo 29. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

19.KONVENCIJA O PRISTUPU INFORMACIJAMA, UČEŠĆU JAVNOSTI U ODLUČIVANJU I PRISTUPU PRAVDI U OKOLIŠNIM PITANJIMA AARHUS, DANSKA, 25. JUNI 1998. GODINE  - ratifikovalo Predsjedništvo 26. juna 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

20.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE potpisan u Ohridu 21. marta 2008. godine - ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

21.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV TERORIZMA, ORGANIZIRANOG KRIMINALA, NELEGALNE TRGOVINE NARKOTICIMA, PSIHOTROPNIM SUPSTANCAMA I PREKURSORIMA, ILEGALNE MIGRACIJE I OSTALIH KRIVIČNIH DJELA potpisan u Ohridu 21. marta 2008. godine - ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

22.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA potpisan u Skopju 20. marta 2008. godine - ratifikovalo Predsjedništvo 29. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

23.FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ KONVENCIJU PROTIV MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NELJUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA ILI KAŽNJAVANJA - ratifikovalo Predsjedništvo 26. juna 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

24.KONVENCIJA O ZAŠTITI PROIZVOĐAČA FONOGRAMA OD NEDOZVOLJENOG UMNOŽAVANJA NJIHOVIH FONOGRAMA Ženeva, 29. oktobar 1971. godine -ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

25.MEĐUNARODNA KONVENCIJA O ZAŠTITI UMJETNIKA IZVOĐAČA, PROIZVOĐAČA FONOGRAMA I RADIO-DIFUZNIH ORGANIZACIJARIM, 26. OKTOBAR 1961. GODINE - ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

26.KONVENCIJA O OČUVANJU NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLIJEĐA (UNESCO) PARIZ, 17. OKTOBAR 2003. GODINE ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

27.PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA MADRID, 27. JUNI 1989. GODINE  ratifikovalo

62

Page 63: finansijski sporazumi

Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

28.STRAZBURŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI PATENATA  zaključen 24. marta 1971. godine - izmijenjen 28. septembra 1979. godine ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

29.EVROPSKA KONVENCIJA O NEZASTARIJEVANJU ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I RATNIH ZLOČINA  STRAZBUR, 25. JANUAR 1974. GODINE - ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

30.DVOGODIŠNJI SPORAZUM O SARADNJI (BCA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REGIONALNOG UREDA SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPU 2008/2009  potpisan u Sarajevu 12. marta 2008. godine - ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/08.

31.ZAVRŠNI AKTI REGIONALNE KONFERENCIJE O RADIOVEZAMA ZA PLANIRANJE DIGITALNOG ZEMALJSKOG RADIODIFUZNOG SERVISA U DIJELOVIMA REGIJA 1 i 3, U FREKVENCIJSKOM OPSEGU OD 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)  potpisani u Ženevi 16. lipnja 2006. godine - ratifikovalo Predsjedništvo 16. jula 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17.juna 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/08.

32.DOPUNA ČLANA 1. KONVENCIJE O ZABRANI I OGRANIČENJU UPOTREBE ODREĐENIH VRSTA KONVENCIONALNOG NAORUŽANJA (CCW) ZA KOJA SE MOŽE SMATRATI DA IMAJU PREKOMJERNE TRAUMATSKE POSLJEDICE ILI DA DJELUJU NESELEKTIVNO U POGLEDU CILJEVA (CCW) i priloženi Protokoli koji se primjenjuju u situacijama koje su navedene u članu 2 Ženevskih konvencija od 12. augusta 1949. godine za zaštitu žrtava rata, uključujući sve situacije opisane u stavu 4 člana i Dodatnog protokola i ovih Konvencija - ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

33.PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - GRANIČNE POLICIJE - I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE - RAVNATELJSTVA POLICIJE - O OSNIVANJU ZAJEDNIČKIH RADNIH GRUPA ZA SUZBIJANJE KRIMINALITETA  potpisan u Sarajevu, 6. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

34.PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - GRANIČNE POLICIJE - I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE - RAVNATELJSTVA POLICIJE - O PROVOĐENJU MJEŠOVITIH PATROLA UZ ZAJEDNIČKU DRŽAVNU GRANICU potpisan u Sarajevu 6. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

35.PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE, GRANIČNE POLICIJE I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, RAVNATELJSTVA POLICIJE O UPUĆIVANJU SLUŽBENIKA ZA VEZU  potpisan u Sarajevu, 6. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

63

Page 64: finansijski sporazumi

36.UNESCO KONVENCIJA O ZAŠTITI I PROMOVIRANJU RAZLIČITOSTI KULTURNIH IZRAZA usvojena 20.oktobra 2005. ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

37.DODATAK B ANEKSU 1-A  Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Organizacije sjevernoatlantskog pakta (NATO) o statusu NATO-a i njegovog osoblja, s ačinjeno u Wright-Patterson vazduhoplovnoj vojnoj bazi, Ohio 21. novembra 1995. godine i u Briselu dana 23. novembra 1995. godine, TEHNIČKI SPORAZUM  IZMEĐU VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I SNAGA ZA IMPLEMENTACIJU  I ANEKS  O ZAHTJEVIMA ZA NAKNADU ŠTETE TEHNIČKOM SPORAZUMU IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I SNAGA ZA IMPLEMENTACIJU  - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

38.PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - GRANIČNE POLICIJE - I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE - RAVNATELJSTVA POLICIJE - O SLUŽBENOM TRANZITU PREKO DRŽAVNOG PODRUČJA DRUGE UGOVORNE STRANE U CILJU POSTUPANJA NA VLASTITOM DRŽAVNOM PODRUČJU  potpisan u Sarajevu, 6. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

39.KONVENCIJA O MEĐUNARODNOJ TRGOVINI UGROŽENIM VRSTAMA DIVLJIH ŽIVOTINJA I BILJAKA (CITES)  potpisana u Vašingtonu 3. marta 1973. godine i dopunjena u Bonu 22. juna 1979. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

40.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I REGIONALNOG UREDA SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPU potpisan u Sarajevu 12. marta 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 15. oktobra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 17. septembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/08.

41.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE DANSKE O OLAKŠICAMA KOD IZDAVANJA VIZA potpisan u Kopenhagenu 2. srpnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

42.PROTOKOL IZ KARTAGENE O BIOSIGURNOSTI UZ KONVENCIJU UJEDINJENIH NACIJA O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI (Rio de Janeiro 1992)  usvojen u Montrealu 29.01.2000. ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

43.KONVENCIJA O PRIBAVLJANJU U INOZEMSTVU DOKAZA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA DEN HAAG, 18. OŽUJKA 1970. GODINE ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

44.KONVENCIJA O DOSTAVLJANJU U INOZEMSTVU AKATA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA DEN HAAG, 15. STUDENOGA 1965. GODINE, ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti

64

Page 65: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

45.ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MADŽARSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI potpisan u Sarajevu 12. lipnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

46.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MADŽARSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI  potpisan u Sarajevu 12. lipnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

47.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVEŠKE O OLAKŠICAMA KOD IZDAVANJA VIZA potpisan u Sarajevu 22. srpnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

48.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA INICIJATIVU ZA PREVENTIVU I PRIPRAVNOST ZA KATASTROFE U JUGOISTOČNOJ EUROPI potpisan u Sofiji 8. travnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

49.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA I KOMONVELTA AUSTRALIJE KOJI PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA VEZANO ZA ODREĐENA PRAVA KORIŠTENJA AR-DRG SUSTAVA KLASIFIKACIJE  potpisan u Sarajevu 22. travnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

50.SPORAZUM O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA GLEDE PREKOGRANIČNOG PROGRAMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU NA TEMELJU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ - KOMPONENTA II PREKOGRANIČNA SURADNJA potpisan u Sarajevu 30. srpnja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

51.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA IZMĐEU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE ZA 2007. GODINU NA OSNOVU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ KOMPONENTA II PREKOGRANIČNA SARADNJA potpisan u Sarajevu 30. jula 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/08.

65

Page 66: finansijski sporazumi

2009 PRIVREDNI SPORAZUMI

1. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O RECIPROČNOM UNAPREĐENJU I ZAŠTITI INVESTICIJA  potpisan u Tirani 17. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 5.januara 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 4.decembra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/09.

2. SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDAN potpisan u Amanu, 29. oktobra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

3. SPORAZUM O PREFERENCIJALNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN potpisan u Teheranu, 15. prosinca 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 8. travnja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.ožujka 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/09

4. SPORAZUM O GOSPODARSKOJ SURADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE potpisan u Sarajevu 19. siječnja 2009. godine ratifokovalo Predsjedništvo BiH 8. travnja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.ožujka 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/09

5. SPORAZUM IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE I REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE HRVATSKE, BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE MOLDAVIJE, CRNE GORE, REPUBLIKE SRBIJE I MISIJE ZA PRIVREMENU UPRAVU UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU U IME KOSOVA U SKLADU SA REZOLUCIJOM VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA 1244 O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA SEKRETARIJATA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI  potpisan u Briselu, 26. juna 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20. maja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.aprila 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

6. AMANDMANI NA KONVENCIJU O OSNIVANJU VIJEĆA ZA CARINSKU SARADNJU ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  18. juna 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

7. SPORAZUM O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE potpisan u Sarajevu, 27. marta 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  18. juna 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

8. DODATAK NA MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VLADE KRALJEVINE HOLANDIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PROGRAMU ZA SURADNJU S TRŽIŠTIMA U NASTAJANJU (PSOM) potpisan u Sarajevu, 10. studenoga 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

66

Page 67: finansijski sporazumi

9. PROTOKOL O IZMJENI I DOPUNI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE potpisan u Sarajevu, dana 14. maja 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  01.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

10.PROTOKOL IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O AMANDMANIMA NA SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O UNAPRJEĐENJU I ZAŠTITI ULAGANJA, POTPISANOG 17. APRILA 2002. GODINE U SARAJEVU, potpisan u Sarajevu, 9. juna 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  01.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

FINANSIJSKI SPORAZUMI

1. UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE   - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE U FEDERACIJE BiH-  potpisan 15. jula 2008. godine u Sarajevu i 18. augusta 2008. godine u Luksemburgu ratifikovalo Predsjedništvo 5. januara 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 4.12.2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/09.

2. SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ

PROJEKT UPRAVLJANJA NERETVOM I TREBIŠNJICOM  potpisan u Zagrebu, 09. septembra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo 11.februara 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 29.januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/09.

3. SPORAZUM O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA ŽIVOTNU SREDINU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA REALIZACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKAT ŠUMSKIH I PLANINSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA  potpisan u Sarajevu 18. decembra 2008. godine, ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 08. aprila 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26. marta 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 3/09

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE KOJE PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE, KOJU PREDSTAVLJA SAVEZNI MINISTAR FINANSIJA, O FINANSIJSKOJ SARADNJI potpisan 18. septembra 2008. godine u Sarajevu i 30.oktobra 2008. godine u Beču ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

5. SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - PROJEKT KORIDOR Vc- potpisan u Sarajevu, 28. oktobra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

6. SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRPSKE I IZVOZNO-UVOZNE BANKE KOREJE (VLADINA AGENCIJA ZA EDCF) PROJEKT

67

Page 68: finansijski sporazumi

MODERNIZACIJE BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI - FAZA II  potpisan u Sarajevu, 25. veljače 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 4. svibnja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.travnja 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/09

7. ARANŽMAN IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE KOREJE GLEDE ZAJMA IZ SREDSTAVA FONDA ZA UNAPREĐENJE GOSPODARSKE SURADNJE  potpisan u Sarajevu, 29. siječnja 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 4. svibnja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.travnja 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/09

8. SPORAZUM O SREDSTVIMA ZAJMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA I KRALJEVINE ŠPANJOLSKE KOJU ZASTUPA URED KREDITNOG INSTITUTA  - FINANCIRANJE SUSTAVA OTPADNIH VODA U OPĆINI FOJNICA potpisan u Madridu, 12. veljače 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 4. svibnja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.travnja 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/09

9. SPORAZUM O SREDSTVIMA ZAJMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA I KRALJEVINE ŠPANJOLSKE KOJU ZASTUPA URED KREDITNOG INSTITUTA  FINANCIRANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA U OPĆINI LJUBUŠKI  potpisan u Madridu, 12. veljače 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 4. svibnja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.travnja 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/09

10.SPORAZUM O SREDSTVIMA ZAJMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA I KRALJEVINE ŠPANJOLSKE KOJU ZASTUPA URED KREDITNOG INSTITUTA  FINANCIRANJE SUSTAVA OTPADNIH VODA U OPĆINI ŠIROKI BRIJEG  potpisan u Madridu, 12. veljače 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 4. svibnja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.travnja 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 5/09

11.PRVI AMANDMAN NA KREDITNI SPORAZUM POTPISAN 25. JULA 2002. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I KRALJEVINE ŠPANIJE, KOJU ZASTUPA URED KREDITNOG INSTITUTA FINANSIRANJE SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U OPĆINI OLOVO  potpisan u Madridu 25. jula 2002. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.juna 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.maj 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09 SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT - RAZVOJ SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U OPĆINI LIVNO  potpisan u Sarajevu,24. marta 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  18. juna 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

12.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANSIRANJA UČEŠĆA BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF EVROPSKOM PROGRAMU MEĐUNARODNE TERITORIJALNE SARADNJE "PROSTOR JUGOISTOČNE EVROPE" NA OSNOVU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANIČNE SARADNJE, ZA 2007. GODINU  potpisan u Sarajevu, 30.

68

Page 69: finansijski sporazumi

oktobra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.aprila 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.marta 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

13.ZASEBNI ARANŽMAN IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW"), I BOSNE  I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("BiH"), KAO I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA ("FBiH"), I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA ("RS"), ZA ZAMJENU DUGA 2  potpisan u Sarajevu, 28. aprila 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

14.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - PROJEKAT KORIDOR Vc - PRVA FAZA - SJEVER potpisan u Sarajevu, 18. decembra 2008. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08. aprila 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26. marta 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

15.ANEKSA II. SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVEŠKE O FINANCIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSUĐA I/ILI SUDOVA I TUŽITELJSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI potpisan u Sarajevu, 30.januara 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  18. juna 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

16.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKAT UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM -  potpisan u Sarajevu, 25. juna 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  01.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/09

17.SPORAZUM O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKAT UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM ZAJAM BROJ 7629 BA  potpisan u Sarajevu, 25. juna 2009. godine -  potpisan u Sarajevu, 25. juna 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 01.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/09

18.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI u 2006. godini potpisan u Sarajevu, 22. aprila 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

19.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI u 2007. godini potpisan u Sarajevu, 02.jula 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  01.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

20.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE NA OSNOVU KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) ZA 2008. GODINU potpisan u Sarajevu, 09. aprila 2009. godine,

69

Page 70: finansijski sporazumi

ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

21.ODLUKU O RATIFIKACIJI KREDITNOG SPORAZUMA PROJEKAT DOVRŠENJA I OPREMANJA ČETIRI BOLNICE IZMEĐU SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu, 6. jula 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

22.ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANSIRANJA UČEŠĆA BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF EVROPSKIM PROGRAMIMA MEĐUNARODNE TERITORIJALNE SARADNJE "JUGOISTOČNA EVROPA" I "MEDITERAN" NA OSNOVU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANIČNE SARADNJE, ZA 2008. GODINU, potpisan u Sarajevu, 24. aprila 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 01.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

23.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE NA OSNOVU KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO] (IPA) ZA 2008. GODINU potpisan u Sarajevu 09. aprila 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/09

24.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE NA OSNOVU KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO] (IPA) ZA 2008. GODINU  potpisan u Sarajevu 09. aprila 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/09

25.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U POGLEDU "JADRANSKOG PREKOGRANIČNOG PROGRAMA SARADNJE U OKVIRU IPA-e" U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO] potpisan u Sarajevu 22.februara 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH. 10.12.2009.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.11.2009 godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/09

MEĐUNARODNI TRANSPORT 

1. EVROPSKI UGOVOR O GLAVNIM UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA (AGN)  - Ženeva, 19. januara 1996. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

2. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE  potpisan u Kijevu, 24. juna 2008. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po

70

Page 71: finansijski sporazumi

dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

3. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I ROBA potpisan u Banja Luci, 16. oktobra 2004. godine .  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20. maja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.aprila 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA potpisan u Sarajevu, 9. juna 2003. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.aprila 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26. marta 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

5. AKTA XXIII KONGRESA SVJETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA BUKUREŠT 2004. SEDMI DODANI PROTOKOL USTAVU SVJETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA  zaključenog u Beču 10. srpnja 1964. godine, ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

EVROPSKE INTEGRACIJE

1. EVROPSKI SPORAZUM O DOSTAVLJANJU MOLBI ZA PRAVNU POMOĆ Strazbur, 27. januara 1977. godine  ratifikovalo Predsjedništvo 26. studenoga 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27. oktobra 2008. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 1/09.

MEĐUNARODNE KONVENCIJE

1. EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI ARHEOLOŠKE BAŠTINE(REVIDIRANA) IZ 1992. GODINE  - ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

2. MEĐUNARODNA KONVENCIJA PROTIV DOPINGA U SPORTU Pariz, 19. oktobra 2005. g ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

3. OKVIRNA KONVENCIJA VIJEĆA EUROPE O VRIJEDNOSTI KULTURNE BAŠTINE ZA DRUŠTVO Faro, 27. oktobra 2005. g  ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

4. KONVENCIJA O ZAŠTITI PODVODNE KULTURNE BAŠTINE Pariz, 2. novembra 2001. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

5. OKVIRNA KONVENCIJA SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE O KONTROLI DUHANA koja je na snagu stupila 27. februara 2005. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

6. DODATNI PROTOKOL KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE (ETS 191) STRASBOURG, 15. SVIBNJA 2003. GODINE ratifikovalo Predsjedništvo

71

Page 72: finansijski sporazumi

BiH 27.jula 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 18.juna 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

7. EUROPSKA KONVENCIJA O OBAVJEŠTENJIMA O STRANOM PRAVU SA DODATNIM PROTOKOLOM (London, 7. lipnja 1968. godine) sa Dodatnim protokolom (Strasbourg, 15. o`ujka 1978. godine) - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  18. juna 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

8. MEĐUNARODNI ZDRAVSTVENI PROPISI (2005) - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.04.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.mart 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

9. MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O BUDUĆNOSTI ZDRAVSTVENE MREŽE U JUGOISTOČNOJ EUROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SURADNJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI  (2008. I DALJE) - ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.aprila.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.mart 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

10.KONVENCIJA O PROCJENI OKOLIŠNIH UTJECAJA U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU ESPOO (FINSKA), 25. VELJAČE 1991. GODINE ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

11.KONVENCIJA O ZAŠTITI I KORIŠTENJU PREKOGRANIČNIH VODOTOKOVA I MEĐUNARODNIH JEZERA HELSINKI, 17. OŽUJKA 1992. GODINE ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

12.KONVENCIJA O KLAUZULAMA O RADU (JAVNI UGOVORI), BROJ 94 IZ 1949. GODINE, I PREPORUKE O KLAUZULAMA O RADU (JAVNI UGOVORI), BROJ 84 IZ 1949. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

13.KONVENCIJA O SPRJEČAVANJU VEĆIH INDUSTRIJSKIH NEZGODA, BROJ 174 IZ 1993. GODINE, I PREPORUKE O SPRJEČAVANJU VEĆIH INDUSTRIJSKIH NEZGODA, BROJ 181 IZ 1993. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

14.KONVENCIJA O RADU NA NEPUNO RADNO VRIJEME, BROJ 175 IZ 1994. GODINE I PREPORUKE O RADU NA NEPUNO RADNO VRIJEME, BROJ 182 IZ 1994. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

15.KONVENCIJA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U RUDNICIMA, BROJ 176 IZ 1995. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U RUDNICIMA, BROJ 183 IZ 1995. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

16.KONVENCIJAO RADU KOD KUĆE, BROJ 177 IZ 1996. GODINE, I PREPORUKE O RADU KOD KUĆE, BROJ 184 IZ 1996. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

72

Page 73: finansijski sporazumi

17.KONVENCIJA O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA UPOŠLJAVANJE, BROJ 181 IZ 1997. GODINE I PREPORUKE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA UPOŠLJAVANJE, BROJ 188 IZ 1997. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

18.KONVENCIJA O ZAŠTITI MATERINSTVA, BR. 183 IZ 2000. GODINE I PREPORUKE O ZAŠTITI MATERINSTVA, BR. 191 IZ 2000. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

19.KONVENCIJA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U POLJOPRIVREDI, BROJ 184 IZ 2001. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U POLJOPRIVREDI, BROJ 192 IZ 2001. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

20.KONVENCIJA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U POLJOPRIVREDI, BROJ 184 IZ 2001. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U POLJOPRIVREDI, BROJ 192 IZ 2001. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

21.KONVENCIJA O RADU U RIBOLOVU, BROJ 188 IZ 2007. GODINE, I PREPORUKE O RADU U RIBOLOVU, BROJ 199 IZ 2007. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

22.KONVENCIJA O RADU U RIBOLOVU, BROJ 188 IZ 2007. GODINE, I PREPORUKE O RADU U RIBOLOVU, BROJ 199 IZ 2007. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

23.PREPORUKA O PROMOVIRANJU ZADRUGA, BROJ 193 IZ 2002. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

24.PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA LISTU PROFESIONALNIH OBOLJENJA, BROJ 194 IZ 2002. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

25.PREPORUKE KOJA SE TIČE RADNOG ODNOSA, BROJ 198 IZ 2006. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

26.KONVENCIJE O RADU NA MORU (MLC) IZ 2006. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

27.KONVENCIJA O IDENTIFIKACIJSKIM DOKUMENTIMA POMORACA (REVIDIRANA), 2003. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA BROJ 185  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj

73

Page 74: finansijski sporazumi

saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/09

28.PREPORUKA O OTVARANJU RADNIH MJESTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA, BROJ 189 IZ 1998. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/09

29.PREPORUKA O RAZVOJU LJUDSKIH RESURSA, OBRAZOVANJU, OSPOSOBLJAVANJU I STALNOM USAVRŠAVANJU, BROJ 195 IZ 2004. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/09

30.DEKLARACIJA  O DUGOROČNOM PROGRAMU REGIONALNE SARADNJE I RAZVOJA U MENTALNOM ZDRAVLJU  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.04.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.03.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 9/09

31.PROTOKOL PROTIV NEZAKONITE PROIZVODNJE I TRGOVINE VATRENIM ORUŽJEM, NJEGOVIM DIJELOVIMA, KOMPONENTAMA I MUNICIJOM, KOJIM SE DOPUNJUJE KONVENCIJA UJEDINJENIH NARODA PROTIV TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALA  koji je usvojila Generalna skupština UN 8. juna 2001.godine,  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10.juna 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.maj 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

OSTALO

1. PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE U SVEZI SUKCESIJE BILATERALNIH MEĐUNARODNIH UGOVORA ZAKLJUČENIH IZMEĐU FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE/ SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I NARODNE REPUBLIKE MAĐARSKE  potpisan u Budimpešti, dana 3. ožujka 2006. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

2. NOTA SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVEŠKE O REVIZIJI SUKCESIJE BILATERALNIH SPORAZUMA IZMEĐU BIVŠE SFRJ I KRALJEVINE NORVEŠKE  od 20.oktobra 2006. godine ratifikovalo PredsjedniŠtvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  29. januara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 2/09

3. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE potpisan u Sarajevu, 1. decembra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O VRAĆANJU I PRIHVATANJU LICA ČIJI JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT I PROTOKOLA IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I JAVNE

74

Page 75: finansijski sporazumi

UPRAVE CRNE GORE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O VRAĆANJU I PRIHVATANJU LICA ČIJI JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT , potpisani u Sarajevu, 1. decembra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

5. SPORAZUM O KULTURNOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE potpisan u Pekingu, 26. juna 2002. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

6. SPORAZUM O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVAČKE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE  potpisan u Sarajevu, 28. maja 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

7. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVAJCARSKE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE potpisan u Sarajevu 3. novembra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

8. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVAJCARSKE O OLAKŠICAMA KOD IZDAVANJA VIZA potpisan u Sarajevu 3. novembra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  26.februara 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 4/09

9. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O READMISIJI LICA KOJA IREGULARNO BORAVE  potpisan u Sarajevu 24. marta 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. juna 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20.maja 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

10.UGOVOR O AUTORSKOM PRAVU SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO  usvojen na Diplomatskoj konferenciji 20. januara 1996.  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20. maja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.aprila 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

11.SPORAZUM O NAUČNO-TEHNOLOŠKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE potpisan u Sarajevu 1. decembra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20. maja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.aprila 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

12.UGOVOR O IZVEDBAMA I FONOGRAMIMA SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO  usvojen na Diplomatskoj konferenciji 20. januara 1996.  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20. maja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.aprila 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

13.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ZAJEDNICE O PRIDRUŽIVANJU BOSNE I HERCEGOVINE SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU EVROPSKE ZAJEDNICE ZA ISTRAŽIVANJE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I OGLEDNE AKTIVNOSTI  potpisan u

75

Page 76: finansijski sporazumi

Briselu, 24. novembra 2008. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.marta 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 26.februara 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

14.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE ZA 2007. GODINU NA OSNOVU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ, KOMPONENTA II - PREKOGRANIČNA SARADNJA  potpisan u Sarajevu 30. oktobra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20. maja 2009. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 27.aprila 2009. godine – «Sl. glasnik BiH»– dodatak 6/09

15.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA, POSEBNO TERORIZMA, ILEGALNE TRGOVINE DROGOM I ORGANIZIRANOG KRIMINALA potpisan u Sarajevu,24. marta 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  24. juna 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

16.  PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I JAVNE UPRAVE CRNE GORE O PROVOĐENJU ZAJEDNIČKIH PATROLA UZ ZAJEDNIČKU DRŽAVNU GRANICU potpisan u Beogradu, 6. marta 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. juna 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 20. maja 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

17.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O PROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA potpisan u Beogradu, 6. marta 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  18. juna 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 7/09

18.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA potpisan u Sarajevu 4. svibnja 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

19.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA potpisan u Sarajevu 4. svibnja 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. augusta 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.jula 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 8/09

20.KODEKS POSTUPANJA PO PITANJU BEZBJEDNOSTI I SIGURNOSTI RADIOAKTIVNIH IZVORA MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

21.SPORAZUM O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  01.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

76

Page 77: finansijski sporazumi

22.PROTOKOL O SPRJEČAVANJU ZAGAĐENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIV RIJEKE SAVE potpisan u Beogradu, 1. juna 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 08.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  01.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

23.DEKLARACIJA O JAČANJU NACIONALNIH I REGIONALNIH KAPACITETA ZA PRIPRAVNOST I REAKCIJU NA EPIDEMIJE I ZA PROVEDBU MEĐUNARODNIH ZDRAVSTVENIH PROPISA MINISTARA ZDRAVLJA ZEMALJA-ČLANICA ZDRAVSTVENE MREŽE U JUGOISTOČNOJ EVROPI potpisana u Sarajevu 01.jula2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 10/09

24.KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM I OPCIONI PROTOKOL UZ KONVENCIJU ratifikovalo Predsjedništvo BiH 18.12.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  15.12.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/09

25.KONVENCIJA O PROMOTIVNOM OKVIRU SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU BROJ 187 IZ 2006. GODINE I PREPORUKE U VEZI SA PROMOTIVNIM OKVIROM PROFESIONALNE SIGURNOSTI I ZDRAVLJA BROJ 197 IZ 2006. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/09

77

Page 78: finansijski sporazumi

2010 PRIVREDNI SPORAZUMI

1. KONVENCIJA O PRIVREMENOM UVOZU Istanbul, 26. juna 1990. godine  - ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 28. januara 2010. godine na osnovu dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 30. decembra 2009. godine «Sl. glasnik BiH»– dodatak 01/10

2. SPORAZUM IZME Đ U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE DANSKE O RAZVOJNOJ SARADNJI potpisan u Sarajevu, 03. augusta 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. januara 2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  07. decembra 2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 01/10

3. REVIDIRANI DOPUNSKI SPORAZUM O PRU Ž ANJU TEHNI Č KE POMO Ć I OD STRANE ME Đ UNARODNE ORGANIZACIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU ( IAEA ) BOSNI I HERCEGOVINI potpisan u Sarajevu, 08.08.2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 16.02.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  21.01.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 02/10

4. SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERALNOG MINISTARSTVA EVROPSKIH I MEĐUNARODNIH POSLOVA REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI U OBLASTI RAZVOJA  potpisan u Sarajevu, 4. novembra 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.03.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.02.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 03/10

5. SPORAZUM O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA INDUSTRIJE I TRGOVINE REPUBLIKE ČEŠKE potpisan u Pragu 18.03.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

6. SPORAZUM O SARADNJI U PODRUČJU TURIZMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE potpisan u Sarajevu 08.06.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

7. AMANDMAN NA MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SARADNJI sačinjen u Sarajevu 22.06.2006.godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/10

FINANSIJSKI SPORAZUMI

78

Page 79: finansijski sporazumi

1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2008. GODINI potpisan u Sarajevu, 12.10.2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 16.02.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 21.01.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 02/10

2. UGOVOR O KREDITU ZA PROJEKAT IZGRADNJE POSTROJENJA ZA DESUMPORIZACIJU GORIVNIH GASOVA ZA TERMOELEKTRANU UGLJEVIK IZMEĐU JAPANSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I BOSNE I HERCEGOVINE  potpisan u Tokiju, 20. oktobra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.03.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.02.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 03/10

3. SPORAZUM IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRE^AVANJU UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU  potpisan u Pragu, 20. novembra 2007. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.03.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.02.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 04/10

4. SPORAZUM O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I MA\ARSKE IZVOZNO-UVOZNE BANKE ZA PROJEKAT TRETMAN OTPADNIH VODA U OP]INI TUZLA potpisan u Sarajevu, 18. novembra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.03.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.02.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 04/10

5. UGOVOR O ZAJMU I PROJEKTU IZME\U KfW, FRANKFURT NA MAJNI I BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I GRADA BANJA LUKE VODOSNABDIJEVANJE I KANALIZACIJA U GRADU BANJOJ LUCI (KOMPONENTA 1: VODOSNABDIJEVANJE) potpisan u Sarajevu, 12. oktobra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.03.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.02.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 04/10

6. UGOVORA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZME\U KfW, FRANKFURT NA MAJNI I BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I GRADA BANJE LUKE GRADSKI SISTEM VODOSNABDIJEVANJA I ODVO\ENJA OTPADNIH VODA U GRADU BANJOJ LUCI (KOMPONENTA 2: SISTEMI ZA ODVO\ENJE OTPADNIH VODA) potpisan u Sarajevu, 12. oktobra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.03.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.02.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 04/10 – Zaključak o ispravci greške - «Sl. glasnik BiH»– dodatak13/10

7. KREDITNI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KUVAJTSKOG FONDA ZA ARAPSKI EKONOMSKI RAZVOJ - PROJEKAT "AUTOPUT KAKANJ - DONJA GRAČANICA" potpisan u Sarajevu, 24.novembra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.04.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 05/10

8. SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZME\U KfW, FRANKFURT NA MAJNI I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA KAO I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA I OP]INE BIHA] ("AGENCIJA ZA IZVO\ENJE PROJEKATA") PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA, BIHAĆ  potpisan u Sarajevu, 09. decembra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH

79

Page 80: finansijski sporazumi

11.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 05/10

9. SPORAZUM O ZAJMU (PROJEKAT POBOLJŠANJA ŽIVOTNIH USLOVA NA SELU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNOG FONDA ZA POLJOPRIVREDNI RAZVOJ  potpisan u Sarajevu, 09. decembra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  19.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 05/10

10.SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ PROJEKAT MAHOVLJANSKA PETLJA  potpisan u Sarajevu, 16. decembra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  19.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 05/10

11.SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ PROJEKAT ZA OTPADNE VODE U SARAJEVU potpisan u Sarajevu, 17. marta 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 07/10

12.SPORAZUM O FINANSIRAWU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE KREDIT INVESTICIONO-RAZVOJNE BANKE REPUBLIKE SRPSKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA potpisan u Sarajevu, 26.novembra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  28.05.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 07/10

13.SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) PROJEKAT POBOLJŠANJA PRISTUPA FINANSIJSKIM PROJEKTIMA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA potpisan u Sarajevu, 18.februara 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  28.05.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 07/10

14.SPORAZUM O VOJNOM GRANTU IZME Đ U VIJE Ć A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE , IMPLEMENTACIONOM PROTOKOLU O FINANSIJSKOJ POMO Ć I IZME Đ U MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I GENERAL Š TABA REPUBLIKE TURSKE potpisani 29. novembra 2009. godine u Sarajevu i 7. decembra 2009. godine u Ankari , I LOGISTI Č KI IMPLEMENTACIONI PROTOKOL IZME Đ U MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I GENERAL Š TABA REPUBLIKE TURSKE , potpisan 27. novembra 2009. godine u Sarajevu i 9. decembra 2009. godine u Ankari ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  24.06.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 08/10

15.SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - PROJEKAT GASIFIKACIJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA potpisan u Sarajevu 27. januara 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  24.06.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

16.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U VEZI SA HORIZONTALNIM PROGRAMOM O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I ZAŠTITI OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ U 2008. GODINI potpisan u

80

Page 81: finansijski sporazumi

Briselu, 10. marta 2009. godine i u Sarajevu, 28. jula 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  28.05.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

17.SPORAZUM O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI I BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" D.D. MOSTAR (EP HZHB) PROJEKAT VJETROELEKTRANA MESIHOVINA potpisan u Sarajevu, 23. februara 2010. godine  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.06.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

18.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U VEZI S MULTIKORISNIČKIM PROGRAMOM 2B, ZA PROJEKTE KOJI ZAHTIJEVAJU SPORAZUM O FINANSIRANJU U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ U 2008. GODINI potpisan u Sarajevu, 28. jula 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  28.05.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

19.SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI I BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" D.D. MOSTAR (EP HZHP) PROJEKT DOPUNSKE MJERE ZA VJETROELEKTRANU MESIHOVINA potpisan u Sarajevu, 23. februara 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  07.07.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

20.SPORAZUM O ZAJMU IZME Đ U BOSNE I HERCEGOVINE I ME Đ UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZAJAM BROJ 7896- BA   PRVI PROGRAMSKI ZAJAM ZA RAZVOJNE POLITIKE JAVNE POTRO Š NJE potpisan u Sarajevu, 03. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.09.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  01.09.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

21.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZME Đ U BOSNE I HERCEGOVINE I ME Đ UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ KREDIT BROJ 4729- BA   PRVO PROGRAMSKO FINANSIRANJE ZA RAZVOJNE POLITIKE JAVNE POTRO Š NJE potpisan u Sarajevu, 03. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.09.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 01.09.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

22.UGOVOR O JAMSTVU ZA KREDITNU LINIJU AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE IZME Đ U BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Broj operacije 38899)  potpisan u Sarajevu, 27. januara 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 26.08.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  14.07.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

23.SPORAZUM O ZAJMU IZME Đ U BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC FONDA ZA ME Đ UNARODNI RAZVOJ ZAJAM BR . 1322 P   PROJEKAT UNAPRE Đ ENJA USLOVA Ž IVOTA NA SELU potpisan u Sarajevu, 07. aprila 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 26.08.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  13.07.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

81

Page 82: finansijski sporazumi

24.UGOVOR IZME Đ U BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE Š PANIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRE Č AVANJU FISKALNE UTAJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU potpisan u Sarajevu, 05. februara 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 26.08.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  14.07.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

25.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZME Đ U BOSNE I HERCEGOVINE I ME Đ UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ KREDIT BROJ 4704- BA   PROJEKT PODR Š KE MRE Ž AMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAPO Š LJAVANJU potpisana u Sarajevu, 11.05.2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.09.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 01.09.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

26.SPORAZUM O KREDITU IZME Đ U BOSNE I HERCEGOVINE , KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I REIFFEISEN ZENTRALBANK Ö STERREICH AKTIENGESELLSCHAFT IZGRADNJA NOVE BOLNICE U BIJELJINI potpisan u Sarajevu, 31.05.2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.09.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 01.09.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

27.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE ALŽIR O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU FISKALNE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU  potpisan u Alžiru, 08.02.2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

28.ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE u Ugovoru o zajmu i projektu izme|u KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Grada Banja Luke - Vodosnabdijevanje i kanalizacija u gradu Banjoj Luci (komponenta 1: Vodosnabdijevanje), koji je Bosna i Hercegovina ratifikovala (tekst je objavljen u «Sl. Glasnik-u BiH»– dodatak 04/10) Predsjedništvo BiH donijelo na sjednici 17.11.2010.donijelo - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/10

TRANSPORT

1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU potpisan u Budvi 28.august 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 07/10

2. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT potpisan u Damasku 19.oktobra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 07/10

3. SPORAZUM O VAZDUŠNOM PROMETU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE potpisan u Damasku 19.oktobra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 07/10

82

Page 83: finansijski sporazumi

4. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE potpisan u Moskvi, 19. novembra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

5. SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE INDIJE potpisan u Nju Delhiju 21.05.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

MEĐUNARODNE KONVENCIJE

1. ODLUKA O PRIHVATANJU PRO Š IRENJA PRIMJENE EVROPSKE KONVENCIJE O UZAJAMNOJ POMO Ć I U KRIVI Č NIM STVARIMA NA OSTRVO MAN – donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 28. siječnja 2010. godine «Sl. glasnik BiH»– dodatak 01/10

2. Š ESTI DODATNI PROTOKOL NA USTAV SVJETSKOG PO Š TANSKOG SAVEZA Peking, 15. septembra 1999. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 16.02.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  21.01.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 02/10

3. KONVENCIJA O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU, - Beč, 17. lipnja 1994. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 03/10

4. AMANDMANI NA KONVENCIJU O FIZIČKOJ ZAŠTITI NUKLEARNOG MATERIJALA MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU - Beč 8. srpnja 2005. godine  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28.10.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  19.10.2009. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 03/10

5. ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA AUSTRALIJE KONVENCIJI O KRIMINALU PUTEM INTERNETA (ETS No.l85).  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, «Sl. glasnik BiH»– dodatak 08/10

6. ODLUKA  O OTKAZIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI ARHEOLOŠKE BAŠTINE, USVOJENE 6. MAJA 1969. GODINE U LONDONU  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, «Sl. glasnik BiH»– dodatak 08/10

7. PROTOKOL O VODI I ZDRAVLJU UZ KONVENCIJU O ZAŠTITI I KORIŠTENJU PREKOGRANIČNIH VODOTOKA I MEĐUNARODNIH JEZERA iz 1992. godine - London, 17. juna 1999. godine. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  24.06.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 08/10

8. Š TOKHOLMSKA KONVENCIJA O POSTOJANIM ORGANSKIM ZAGA Đ IVA Č IMA – ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 28. januara 2010. godine na osnovu dobijene saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 30. decembra 2009. godine «Sl. glasnik BiH»– dodatak 01/10

9. KONVENCIJA O ZABRANI KASETNE MUNICIJE - Oslo, 3. decembar 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti

83

Page 84: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine BiH  28.05.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

10.EVROPSKA POVELJA O REGIONALNIM I MANJINSKIM JEZICIMA STRAZBUR, 5. NOVEMBRA 1992. GODINE ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  07.07.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

11.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU (u daljem tekstu "MoR") IZMEĐU REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE MAKEDONIJE, CRNE GORE I REPUBLIKE SRBIJE O UZAJAMNOJ KONZULARNOJ ZAŠTITI I SLUGAMA  potpisan u Bečićima 21. aprila 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.06.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

12.KONVENCIJA O CENTRU ZA PROVO Đ ENJE ZAKONA U JUGOISTO Č NOJ EVROPI potpisana u Bukureštu, 09.12.2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 26.08.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 13.07.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

13.STATUT MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA OBNOVLJIVU ENERGIJU (IRENA) sa~injen 26. sije~nja 2009.godine u Bonnu ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

OSTALO

1. AMANDMAN NA USTAV MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA, 1997. godine  ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.03.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.02.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 03/10

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZIL O OSLOBAĐANJU OD VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, ZVANIČNIH I SLUŽBENIH PASOŠA  potpisan u Braziliji, 23. januara 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.03.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  23.02.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 03/10

3. PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE O MEĐUSOBNOJ ZAMJENI NEKRETNINA- ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA U SARAJEVU I RIJADU  potpisan u Sarajevu, 24.novembra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 22.04.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 05/10

4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE INDIJE O MEĐUSOBNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Nju Delhiju, 29. oktobra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 07/10

5. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u LJUBLJANI, 21. oktobra 2009. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 20.05.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  09.04.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 07/10

84

Page 85: finansijski sporazumi

6. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SVETE STOLICE O DUŠEBRIŽNIŠTVU KATOLIČKIH VJERNIKA, PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE, potpisan u Sarajevu, 8. aprila 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  24.06.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 08/10

7. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O IZMJENAMA SPORAZUMA O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA, potpisan u Sarajevu, 10. februara 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  28.05.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 08/10

8. UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA, potpisan u Beogradu, 26. februara 2010. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 17.06.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 28.05.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 08/10

9. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SARADNJI U OBLASTI UNUTRAŠNJE SIGURNOSTI  potpisan u Parizu, 29. marta 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.07.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  24.06.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 09/10

10.SPORAZUM IZME Đ U VIJE Ć A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZIL O DJELIMI Č NOM UKIDANJU VIZA potpisan u Sarajevu, 19.06.2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 07.09.2010. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH  01.09.2010. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 11/10

11.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE ČEŠKE O RAZMJENI I OBOSTRANOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA potpisan u Sarajevu 28.04.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

12.PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ESTONIJE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI OSOBA KOJE BORAVE BEZ DOZVOLE (PROVEDBENI PROTOKOL) potpisan u Sarajevu 02.06.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

13.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KAZNENIM STVARIMA potpisan u Beogradu 26.02.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

14.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE U PODRUČJU OBRAZOVANJA, KULTURE I SPORTA potpisan u Sarajevu 16.02.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne

85

Page 86: finansijski sporazumi

skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

15.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U PODRUČJU ZDRAVSTVA potpisan u Ankari 11.05.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

16.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I SPECIJALNIH PASOŠA potpisan u Sarajevu 16.02.2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7. rujna 2010. godine, na osnovu saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.09.2010. godine, godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 12/10

17.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVLJANJE FONDA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IZMEĐU ODJELA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ UJEDINJENOG KRALJEVSTVA, AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU ŠVEDSKE, MINISTARSTVA ZA RAZVOJ I SARADNJU HOLANDIJE, DELEGACIJE EUROPSKE KOMISIJE U BIH I VIJEĆA MINISTARA BIH, VLADE FEDERACIJE BIH, VLADE REPUBLIKE SRPSKE, VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH I MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BIH sa anexima - «Sl. glasnik BiH»– dodatak13/10

18.ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU koji su dogovorili Ministarstvo za civilne poslove BiH i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, sačinjen 20.04.2004.godine u Sarajevu - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/10

19.ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O IZMJENI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU koji su dogovorili Ministarstvo za civilne poslove BiH i Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije, sačinjen 10.06.2010.godine u Beogradu - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/10 (Sporazum o o socijalnom osiguranju je objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 16/03.

20.ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O IZMJENI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU koji su dogovorili Ministarstvo za civilne poslove BiH i Ministarstvo rada i socijalne politike Srbije, sačinjen 31.08.2010.godine u Podgorici - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/10 (Sporazum o o socijalnom osiguranju je objavljen u “Sl. glasniku BiH” br. 16/03.

21.NOTA ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE OD 7. JUNA 2010. GODINE, UPUĆENA MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA BIH   - «Sl. glasnik BiH»– dodatak 13/10

86

Page 87: finansijski sporazumi

2011FINANSIJE

1. SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG FINANSIRANJE REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA KANALIZACIONOG SISTEMA U GRADIŠCI (sa dodacima) potpisan u Sarajevu 27. decembra 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

2. SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA PROJEKAT “OPREMANJE KANTONALNE BOLNICE U ORAŠJU” (sa dodacima) potpisan u Beču 15. jula 2010. a u Sarajevu 20. jula 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

3. SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE O PREKOGRANIČNOM PROGRAMU HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SARADNJA ZA 2009.GODINU potpisan u Sarajevu 10. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

4. SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA VEZANO ZA PROGRAM FINANSIRANJA UČEŠĆA BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EVROPSKE TERITORIJALNE SARADNJE „JUGOISTOČNA EVROPA“ I „MEDITERAN“ POD INSTRUMENTIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANIČNA SARADNJA ZA 2009.GODINU potpisan u Sarajevu 10. maja 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

5. UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O MEĐUGRANIČNOM PROGRAMU BOSNA I HERCEGOVINA – SRBIJA U SKLOPU IPA-ine MEĐUGRANIČNE SARADNJE ZA 2009. GODINU potpisan u Sarajevu 10. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

87

Page 88: finansijski sporazumi

6. SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U VEZI SA VIŠEKORISNIČKIM PROGRAMOM ZA TEMPUS U SKLOPU IPA KOMPONENTE POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2009. GODINU potpisan u Sarajevu 17. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

7. UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O MEĐUGRANIČNOM PROGRAMU BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA U SKLOPU IPA-ine MEĐUGRANIČNE SARADNJE ZA 2009. GODINU potpisan u Sarajevu 24. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

8. AMANDMAN NA SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, KOGA PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE, KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNI MINISTAR FINANSIJA, O FINANSIJSKOJ SARADNJI potpisan u Sarajevu 16. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

9. SPORAZUM O GARANCIJI ZA ZAJAM NAMIJENJEN PREDUZEĆU “VODOVOD I KANALIZACIJA” AD “BIJELJINA” IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan u Sarajevu 23. jula 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

10.SPORAZUM O GRANTU ZASNOVANOG NA PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE HOLANDSKE KONSTITUENCE IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE HOLANDIJE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA BROJ KGS08/BA/3/1 potpisan u Sarajevu 30. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

11.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA U POGLEDU DRŽAVNOG PROGRAMA (DIO I) ZA 2009.GODINU U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ potpisan u Sarajevu 01. decembra 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

12.PEKINŠKI AMANDMAN (1999) – AMANDMAN NA MONTREALSKI PROTOKOL DOGOVOREN NA JEDANAESTOM SASTANKU POTPISNICA (PEKING, 29.NOVEMBRA – 03. DECEMBRA 1999.) potpisan u Pekingu 29. novembra 1999. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

13.SPORAZUM O KREDITU ZA FINANSIRANJE PROJEKTA NABAVKE OPREME ZA RAD SARAJEVO IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA

88

Page 89: finansijski sporazumi

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG potpisan u Sarajevu 17. februara 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

14.OKVIRNI FINANSIJSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE potpisan u Sarajevu 30. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

15.SPORAZUM O GRANTU – OPŠTINSKI NIVO PODRŠKE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA – U SKLOPU VIŠEKORISNIČKOG PROGRAMA IPA 2008 IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu 22. septembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

16.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE VODA I SANITACIJA RS potpisan u Sarajevu i Luksemburgu 22. septembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

17. IZMJENA BR 1 UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, POTPISANOG 17. NOVEMBRA 2005. GODINE potpisana 27.juna 2011. u Luksemburgu i 05. jula 2011. godine u Sarajevu, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

18.KONVENCIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE AUSTRIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U POGLEDU POREZA NA DOHODAK I IMOVINU potpisana u Sarajevu 15. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

19.UGOVOR O GARANCIJI ZA ZAJAM ZA SARAJEVSKI MEĐUNARODNI AERODROM IZMEĐU DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan u Sarajevu 31. marta 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

20.UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KAO ZAJMODAVCA I BOSNE I HERCEGOVINE KAO ZAJMOPRIMCA I CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE KAO AGENTA ZA PLAĆANJE ZAJMOPRIMCA potpisan u Sarajevu 17. novembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

21. IZMJENA I DOPUNA UGOVORA BROJ 1 ZA UGOVOR O ZAJMU OD 09.DECEMBRA 2005.GODINE (REGIONALNI ŽELJEZNIČKI PROJEKAT) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan 01. oktobra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

89

Page 90: finansijski sporazumi

22.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I VLADE DRŽAVE KATAR O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK potpisan u Sarajevu 21. jula 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

23.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2009. GODINI potpisan u Sarajevu 11. svibnja 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

24.SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVITAK PROJEKAT STAMBENE OBNOVE potpisan u Beču 23. veljače 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

25.SPORAZUM O KREDITU (PROJEKAT “MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU”) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONALAG potpisan u Beču 07. srpnja 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

26.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I UNIKREDIT BANK AUSTRIA AG FINANSIRANJE PROJEKTA: NABAVKA OPREME I PRUŽANJE USLUGA ZA DVIJE BOLNICE U SARAJEVU, potpisan u Sarajevu 21.marta 2011.godine , ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

27.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA KOJI SE ODNOSI NA DRŽAVNI PROGRAM (I DIO) ZA 2008.GODINU U SKLADU SA INSTRUMENTOM ZA PREDPRISTUPNU POMOĆ, potpisan u Sarajevu 09. aprila 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

28.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA DRŽAVNI PROGRAM (II DIO) ZA 2009.GODINU U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ, potpisan u Sarajevu 03. juna 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

29.MEMORANDUM O RAZUMIJAVANJU IZMEĐU EKONOMSKE KOMISIJE UJEDINJENIH NARODA ZA EVROPU (UNECE) I NACIONALNE INSTITUCIJE UČESNICE (NPI)- MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE – FINASIRANJE INVESTICIJA U ENERGETSKU EFIKASNOST ZA UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA, potpisan 4. decembra 2009. godine u Ženevi i 15. decembra 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti

90

Page 91: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

30.MEMORANDUM O RAZUMIJAVANJU IZMEĐU EKONOMSKE KOMISIJE UJEDINJENIH NARODA ZA EVROPU (UNECE) I NACIONALNE INSTITUCIJE UČESNICE (NPI)- MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE – FINASIRANJE INVESTICIJA U ENERGETSKU EFIKASNOST ZA UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA, potpisan 4. decembra 2009. godine u Ženevi i 15. decembra 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

31.SPORAZUM O FINANSIRANJU (DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE RAZVOJNE ASOCIJACIJE, potpisan u Sarajevu 05. jula 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

32.SPORAZUM O FINANSIRANJU (DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE RAZVOJNE ASOCIJACIJE, potpisan u Sarajevu 05. jula 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

TRANSPORT

1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I ROBA potpisan u Atini 08.februara 2005.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U PODRUČJU INFORMACIONOG DRUŠTVA I ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA (TELEKOMUNIKACIJA) potpisan u Splitu 21. juna 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

3. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO RIJEKE SAVE KOD SVILAJA I PRIKLJUČNIH GRANIČNIH DIONICA AUTOCESTE NA KORIDORU Vc potpisan u Sarajevu 01. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

4. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O NAČINU FINANSIRANJA I IZRADE GLAVNOG PROJEKTA, TE UPRAVNIH POSTUPAKA ZA PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ, PRIBAVLJANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA, SAGLASNOSTI I GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA PROJEKAT OBNOVA I MODERNIZACIJA PLOVNOG PUTA

91

Page 92: finansijski sporazumi

RIJEKE SAVE OD RAČINOVACA DO SISKA potpisan u Sarajevu 01. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

5. SPORAZUM O ZRAČNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I VLADE DRŽAVE KUVAJT potpisan u Kuvajtu 20. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

6. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O GRANIČNIM PRELAZIMA ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ, potpisan u Podgorici 07. oktobra 2010.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

PRIVREDA

1. PROTOKOL O RAZVOJU TURIZMA U JADRANSKO-JONSKOM BAZENU U OKVIRU JADRANSKO-JONSKE INICIJATIVE zaključen u Rimu 09.05.2010. od strane državnih institucija nadležnih za turizam – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ” 1 od 10.03.2011.

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE KUVAJT O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA potpisan u Sarajevu 20. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

3. ODLUKA BR 1/2011 ZAJEDNIČKOG ODBORA USPOSTAVLJENOG UGOVOROM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROTOKOLA 1 UGOVORA O DEFINICIJI POJMA „PROIZVODI SA PORJEKLOM“ I NAČINA ADMINISTRATIVNE SARADNJE potpisan u Ankari 14.01.2011. godine - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ” 3 od 28.07.2011.

4. SPORAZUM IZMEĐU MINISTRA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTRA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE POLJSKE O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE potpisan u Sarajevu 15. jula 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

5. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SARADNJI U TURIZMA potpisan u Mostaru 13. travnja 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

6. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O VETERINARSKOJ SARADNJI potpisan u Beogradu 1. novembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

92

Page 93: finansijski sporazumi

7. PROTOKOL IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RUMUNIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA NA SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RUMUNIJE O PROMOVIRANJU I RECIPROČNOJ ZAŠTITI ULAGANJA, potpisan u Sarajevu 18. juna 2010. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

OSTALO

1. SPECIFIČNI SPORAZUM IZMEĐU ŠVEDSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O OPĆINSKOM PROGRAMU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM U BOSNI I HERCEGOVINI koji je u ime Bosne i Hercegovine potpisao ministar Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ” 2 od 01.07.2011.

2. PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA REPUBLIKE AZERBEJDŽAN potpisan u Bakuu 12.01.2011.GODINE - “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ” 2 od 01.07.2011.

3. ODLUKA O ODOBRAVANJU PRIVREMENE PRIMJENE DO STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O IZMJENI SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE potpisan 19.02.2007. godine “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ” 3 od 28.07.2011.

4. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVEDSKE O RAZVOJNOJ SARADNJI 2011.-2014. potpisan 08.10.2010. godine “Sl. glasnik BiH - dodatak Međ. ugovori ” 3 od 28.07.2011.

5. SPORAZUM U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM PROJEKTA“UVOĐENJE KALIBRACIONE LABORATORIJE ZA ELEKTRIČNE VELIČINE I LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE SIGURNOSTI ELEKTRIČNIH UREĐAJA I ELEKTROMAGNETNE KOMPATIBILNOSTI“ IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, ZASTUPANOG OD STRANE INSTITUTA ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE, KAO PRIMAOCA I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, ZASTUPANE OD STRANE CMSR, CENTRA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZVOJ, DAO DONATORA (sa dodatkom) potpisan u Ljubljani 31. augusta 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

6. SPORAZUM O IZMJENI SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE potpisan na Brdu kod Kranja 17. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

7. PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE MALTE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE (PROTOKOL) potpisan u Valeti 11. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/11

93

Page 94: finansijski sporazumi

8. MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMU KULTURA (2007-2013) potpisan u Briselu 21. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

9. DVOGODIŠNJI SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REGIONALNE KANCELARIJE SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPU potpisan u Ženevi 18. maja 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 27. jula 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/11

10.ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE SENEGAL KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE O KRIMINALU PUTEM INTERNETA (ETS No.185) donesena na sjednici Predsjedništva BiH 24.augusta 2011. «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

11.ODLUKA O PRIHVATANJU BURKINE FASO U ČLANSTVO HAŠKE KONVENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO donesena na sjednici Predsjedništva BiH 24.augusta 2011. «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

12.ODLUKA O PRIZNANJU PRELAZNOG NACIONALNOG VIJEĆA LIBIJSKE REPUBLIKE donesena na sjednici Predsjedništva BiH 25.augusta 2011. «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

13.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O SARADNJI NA POSLOVIMA IZ OBLASTI GEODEZIJE potpisana u Sarajevu 24. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

14.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE O PRAVNOJ POMOĆI U DRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Sarajevu 09. jula 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

15.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KRIVIČNIM STVARIMA potpisan u Sarajevu 09. jula 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

16.PROTOKOL O ZAŠTITI OD POPLAVA UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU RIJEKE SAVE potpisan u Gradišci 01. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

17.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG O SOCIJALNOM OSIGURANJU S ADMINISTRATIVNIM SPORAZUMOM O NAČINU PRIMJENE SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O SOCIJALNOM OSIGURANJU potpisan u Luksemburgu 08. aprila 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 24. augusta 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti

94

Page 95: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine BiH od 28. jula 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

18.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O USLOVIMA UZAJAMNOG PUTOVANJA DRŽAVLJANA potpisan u Berlinu 14. aprila 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/11

19.ODLUKA O OTKAZIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI MATERINSTVA BR 3 IZ 1919. GODINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA donesena na sjednici Predsjedništva BiH 10.oktobra 2011.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

20.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE ALŽIR O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH PUTOVNICA potpisan u Sarajevu 10. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

21.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE BELGIJE O PLAĆENOM RADU IZDRŽAVANIH ČLANOVA OBITELJI DIPLOMATSKOG I KONZULARNOG OSOBLJA potpisan u Briselu 28. listopada 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

22.SPORAZUM O SARADNJI U PODRUČJU ODBRANE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE potpisan u Podgorici 10. listopada 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

23.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDAN O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA, POSEBNO TERORIZMA, ILEGALNE TRGOVINE DROGOM I ORGANIZOVANOG KRIMINALA potpisan u Amanu 30. siječnja 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

24.SPORAZUM O KULTURNOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUMUNIJE potpisan u Sarajevu 26. listopada 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

25.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANJOLSKE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA, POSEBNO TERORIZMA, NEZAKONITE TRGOVINE DROGAMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA potpisan u Madridu 03. ožujka 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

95

Page 96: finansijski sporazumi

26.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA potpisan u Sarajevu 13. prosinca 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/11

27.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE О POLICIJSKOJ SARADNJI, potpisan u Beogradu, 24. septembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

28.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O POLICIJSKOJ SARADNJI U BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA, potpisan u Sarajevu 17. Septembra 2010.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

29.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE MALEZIJE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, potpisan u Kuala Lumpuru 01. Jula 2008.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

30.PROTOKOL IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I AUSTRIJSKE SAVEZNE VLADE O IMLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE (PROVEDBENI PROTOKOL), potpisan u Beču 22. Februara 2011.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

31.EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI AUDIOVIZUELNE BAŠTINE, potpisana u Strazburu 09. aprila 2010.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

32.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU ZA SARADNJU PO PITANJIMA BEZBJEDNOSTI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE KATAR, potpisan u Dohi, 20. juna 2010.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

33.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU ZA SARADNJU PO PITANJIMA SIGURNOSTI PO PITANJIMA SIGURNOSTI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE KATAR, potpisan u Dohi 20.juna 2010.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

34.DEKLARACIJA O NAMJERI IZMEĐU MINISTARSTVA BEZBJEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNOG CENTRA ZA RAZVOJ MIGRACIONE POLITIKE (ICMPD) U BEČU, potpisana u Zagrebu 15.04.2011.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine,

96

Page 97: finansijski sporazumi

po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

35.MEMORANDUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE I SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE, VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O PODMIRENJU DUGA REPUBLIKE ALBANIJE KOJI SE ODNOSI NA ORAČUN IZNOSA NA RAČUNIMA NA OSNOVU RAZMJENE ROBA IZMEĐU REPUBLIKE ALBANIJE I BIVŠE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE ALBANIJE, potpisan u Tirani 14. Decembra 2010.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

36.EVROPSKA KONVENCIJA O PREDJELU, potpisana u Strazburu 09. aprila 2010.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

37.MEMORANDUM O SPROVOĐENJU VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA OBUKE IZ FRANCUSKOG JEZIKA U ADMINISTRACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

38.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTRASTVA VANJSKIH POSLOVA ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SURADNJI, potpisan u Sarajevu 22.lipnja 2006.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/11

39.KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE O PRISTUPU SLUŽBENIM DOKUMENTIMA (CETS 205), potpisana u Strazburu 01. septembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

40.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT I PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT, potpisan u Opatiji 11.marta 2011.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

41.SPORAZUM O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA, koji je otvoren za potpisivanje od 10. septembra 2002. godine do 30. juna 2004.godine u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj

97

Page 98: finansijski sporazumi

saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

42.NAJROBIJSKI UGOVOR O ZAŠTITI OLIMPIJSKOG SIMBOLA OD 26. SEPTEMBRA 1981. GODINE, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

43.FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA, sačinjen u Njujorku 10. decembra 2008.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

44.SPORAZUM O USTANOVLJENJU MEĐUNARODNE KLASIFIIKACIJE FIGURATIVNIH ELEMENATA ŽIGOVA, SAČINJENOG U BEČU, 12. JUNA 1973.GODINE, SA IZMJENAMA OD 01. OKTOBRA 1985. GODINE, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

45.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU, potpisan u Sarajevu 29. marta 2007. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine - „Sl. Glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

46.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSVA VANJSKIH POSLOVA KRALJEVINE BAHREIN O POLITIČKIM KONSULTACIJAMA, potpisan u Manami 12. oktobra 2011.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 10. oktobra 2011.godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. septembra 2011. godine- „Sl. glasnik BiH“ - dodatak Međ.ugovori 10/11.

98

Page 99: finansijski sporazumi

2012

FINANSIJE1. SPORAZUM O BESPOVRATNOM ZAJMU ZASNOVAN NA POMOĆI HOLANDIJE

IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA SPOLJNJIH POSLOVA HOLANDIJE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA BROJKGS10/BA/3/1 potpisan u Sarajevu 10. juna 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

2. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVE KUVAJT O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJA UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU potpisan u Kuvajtu 28. oktobra 2008. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

3. SPORAZUM O POVOLJNOM ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG ZA PROJEKAT NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA OPŠTU BOLNICU U NEVESINJU potpisan u Beču 22. Juna i Sarajevu 27. juna 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

4. KREDITNI SPORAZUM ZA PROJEKAT GLAVNE GRADSKE MAGISTRALE U ZENICI IZMEĐU SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Sarajevu 08. aprila 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

5. AMANDMAN NA SPORAZUM U VEZI SA SPORAZUMOM O ZAJMU, FINANSIRANJU I PROJEKTU OD DANA 23.JUNA 2008.GODINE ZA 17.000.000,00 EUR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA („ZAJMOPRIMAC“) I FEDERACIJE

99

Page 100: finansijski sporazumi

BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA I ELEKTROPRIVREDE HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNA D.D. MOSTAR (EPHZHB) KAO AGENCIJE ZA IZVEDBU PROJEKTA („AGENCIJA ZA IZVEDBU PROJEKTA“) I KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KfW) FRANKFURT AM MAIN (KfW) REHABILITACIJA HIDROELEKTRANE RAMA potpisan u Sarajevu 24. juna 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

6. DOPUNA FINANSIJSKOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA BOSNA I HERCEGOVINA – SRBIJA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA 2007. GODINU potpisan u Briselu 02. juna 2010. godine i Sarajevu 07. septembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

7. AMANDMAN BROJ 2 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU I UPRAVLJANJU FONDOM POTPISAN 21.07.2000. GODINE A KOJI JE DOPUNJEN DOPUNSKIM SPORAZUMOM O FINANSIRANJU I UPRAVLJANJU FONDOM, POTPISANIM 30.07.2004. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KfW FRANKFURT AM MAIN – FOND ZA KREDITNE GARANCIJE potpisan u Sarajevu 21. marta 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

8. IZMJENA SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE RAZVOJNE ASOCIJACIJE (IDA) ZA PROGRAM ENERGETSKE ZAJEDNICE ZA JUGOISTOČNU EVROPU – ESCEE PROJEKAT (KREDIT BR 4197 – BOS potpisana u Vašingtonu 07. februara 2011. godine i Sarajevu 29. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

9. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I GRČKE REPUBLIKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJA UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU potpisan u Sarajevu 23. jula 2007. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 21. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

10.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U VEZI SA „IPA PROGRAMOM PREKOGRANIČNE SARADNJE“ U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI potpisan u Sarajevu 01. septembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 21. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

11.DOPUNA FINANSIJSKOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA 2007. GODINU potpisan 2. juna 2010. godine u Briselu i 7. septembra 2010. godine u Sarajevu, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/12

100

Page 101: finansijski sporazumi

12.FINANSIJSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA NACIONALNI PROGRAM (II DIO) ZA 2010. GODINU U OKVIRU INSTRUMENTAPRETPRISTUPNE POMOĆI potpisan u Sarajevu, 19. augusta 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/12

13.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE UVEZI SA DRŽAVNIM PROGRAMOM (I DIO) ZA 2010. GODINU U SKLOPU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI potpisan u Sarajevu 27. januara 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/12

14.DODATAK BROJ 1 UGOVORU O FINANSIRANJU U VEZI SA NACIONALNIM PROGRAMOM ZA BOSNU I HERCEGOVINU - II DIO U SKLOPU IPA-INOG PROGRAMA PODRŠKE TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2008. GODINU potpisan 11. januara 2010. godine u Briselu i 14. juna 2010. godine u Sarajevu, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/12

15.DOPUNA BROJ 1 FINANSIJSKOM SPORAZUMU ZA IMPLEMENTACIJU NACIONALNOG PROGRAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU NA OSNOVU IPA PROGRAMA - POMOĆ U TRANZICIJI I KOMPONENTA JAČANJA INSTITUCIJA ZA 2007. GODINU potpisan u Sarajevu 27. februara 2009. godine i 29. juna 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/12

16.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDAN O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK potpisan u Amanu, 24. lipnja 2007. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

17.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MALEZIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJA UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK potpisan u Sarajevu, 21. lipnja 2007. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

18.SPORAZUM O GRANTU ŠVEDSKOG TRUST FONDA (PROJEKT ZA ZAŠTITU KVALITETE VODE: VODOVOD I KANALIZACIJA MOSTAR) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, U FUNKCIJI ADMINISTRATORA ŠVEDSKOG TRUST FONDA potpisan u Sarajevu 19. srpnja 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

19.DOPUNA FINANCIJSKOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SURADNJE ZA 2007. GODINU potpisan 2. lipnja 2010.

101

Page 102: finansijski sporazumi

godine u Bruxellesu i 7. rujna 2010. godine u Sarajevu, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

20.UGOVOR O ZAJMU (PROJEKT VEZAN ZA VODOVOD I OTPADNE VODE U SARAJEVU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK potpisan u Sarajevu, 23. studenoga 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

21.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE - PROJEKAT BOLNICE REPUBLIKE SRPSKE – A potpisan u Luksemburgu, 5. oktobra 2011. godine i u Sarajevu, 25. oktobra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. januara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

22.FINANSIJSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I POVJERENSTVA EUROPSKIH ZAJEDNICA KOJI SE ODNOSI NA DRŽAVNI PROGRAM (II. DIO) ZA 2008. GODINU SUKLADNO INSTRUMENTU PRETPRISTUPNE POMOĆI potpisan u Sarajevu, 28. srpnja 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

23.AMANDMAN BR. 3 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27. FEBRUARA 2006. ("SPORAZUM O FINANSIRANjU") EVROPSKI FOND ZA BOSNU I HERCEGOVINU ("EFBH") - PROGRAM STAMBENIH ZAJMOVA - PROGRAM ZAJMOVA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA - IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ("SAVJET MINISTARA") KOGA ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA IKfW, FRANKFURT AM MAIN ("KfW"), potpisan 30. juna 2011. godine u Sarajevu i 8. jula 2011. godine u Frankfurtu na Majni, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

24.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG POREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU I PREVENCIJI FISKALNE EVAZIJE potpisan u Tirani, 18. juna 2008. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 21. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

25.DODATAK BR. 2 SPORAZUMA O FINANSIRANJU U VEZI SA NACIONALNIM PROGRAMOM ZA BOSNU I HERCEGOVINU - DIO II U OKVIRU IPA KOMPONENTE - POMOĆU TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2008. GODINU potpisan u Sarajevu, 24. avgusta 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

102

Page 103: finansijski sporazumi

26.SPORAZUM IZMEĐU FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) I UNION DES ASSOCIATION EUROPÉENNES DE FOOTBALL (UEFA) I SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE, U VEZI SA PROJEKTOM O IZGRADNJI CENTRA ZA OBUKU U FUDBALU FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE (FSBiH) U ZENICI KOJI TREBA DA ZAJEDNO FINANSIRAJU FIFA I UEFA, potpisan u Cirihu, 22. avgusta 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 02. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

27.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI, NJEMAČKA ("KfW") I VLADE ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE KOJU PREDSTAVLJA DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA EKONOMSKE ODNOSE ("SECO") I SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE KOJE PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("PRIMALAC") ZA 900.000 EVR ZA PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA PRIMAOCU ZA PRIPREMU PROGRAMA "VODOSNABDIJEVANJE I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U BiH II" (TUZLA, ZENICA, TRAVNIK) KOJI SE FINANSIRA POSEBNIM SREDSTVIMA NJEMAČKE VLADE (BR. 212 K 2012-0026/125) I SREDSTVIMA VLADE ŠVAJCARSKE potpisan u Sarajevu, 11. jula 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 19. januara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

28.UGOVOR IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O RJEŠAVANJU DUGA REPUBLIKE ALBANIJE I NAMIRAVANJU IZNOSA NA RAČUNIMA PO OSNOVU ROBNE RAZMJENE IZMEĐU REPUBLIKE ALBANIJE I BIVŠE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE potpisan u Tirani, 12. avgusta 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 19. januara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

29.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I IRSKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I POREZE NA DOBIT OD IMOVINE potpisan u Sarajevu, 3. novembra 2009. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 19. januara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

30.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U VEZI SA VIŠEKORISNIČKIM PROGRAMOM ZA TEMPUS U SKLOPU IPA KOMPONENTE POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2010. GODINU potpisan u Sarajevu, 7. Septembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 19. januara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

31.DODATAK BR. 1 NA FINANSIJSKI SPORAZUM KOJI SE ODNOSI NA NACIONALNI PROGRAM ZA BOSNU I HERCEGOVINU - DIO I, NA OSNOVU IPA POMOĆI U TRANZICIJI I JAČANJU INSTITUCIJA ZA 2008. GODINU potpisan u Sarajevu, 31. marta 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

103

Page 104: finansijski sporazumi

32.SPORAZUM O GRANTU U SKLOPU DRŽAVNOG PROGRAMA IPA 2009 ZA BOSNU I HERCEGOVINU - INFRASTRUKTURA ZA VODU I OTPADNE VODE IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE I BOSNE I HERCEGOVINE potpisan u Luksemburgu, 02. augusta 2011. godine i u Sarajevu, 05. augusta 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

33.SPORAZUM O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC"), I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE, I MH "ERS" TREBINJE ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ ("AGENCIJA ZA IZVR[ENJE PROJEKTA") U IZNOSU 50.000.000,00 EUR - PROJEKAT "HIDROELEKTRANA CIJEVNA III" potpisan u Sarajevu, 27. septembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

34.DODATNI SPORAZUM O FINANSIRANJU NA SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU OD 12. OKTOBRA 2009. GODINE, IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("PRIMATELJ"), KAO I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA ("RS") I GRADA BANJE LUKE ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") ZA IZNOS DO 980.000 EURA PROJEKAT: GRADSKI SISTEMI VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA U BANJOJ LUCI (KOMPONENTE 1. "VODOSNABDIJEVANJE" i 2. "SISTEMI ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA") potpisan u Sarajevu, 28. septembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

35.SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("PRIMATELJ") I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE, I MH "ERS" TREBINJE ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") U IZNOSU OD 5.390.000,00 EURA - PROJEKAT "HIDROELEKTRANA CIJEVNA III" potpisan u Sarajevu, 27. septembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

36.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG -PROJEKAT IZGRADNJA KANALIZACIJE I VODOSNABDIJEVANJA U OPŠTINI ČELIĆ potpisan u Sarajevu, 25. oktobra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/12

37.SPORAZUM O GRANTU U SKLOPU DRŽAVNOG PROGRAMA IPA 2009 ZA BOSNU I HERCEGOVINU - POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE REGIONALNE OSNOVNE TRANSPORTNE MREŽE U BiH - ŽELJEZNIČKI TRANSPORT, IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE potpisan u Luksemburgu, 28. septembra 2011. godine i u Sarajevu, 10. oktobra 2011. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj

104

Page 105: finansijski sporazumi

saglasnostiParlamentarneskupštineBiH od 19. Aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/12

38.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVE I PREVENCIJA - A potpisan u Luksemburgu, 13. oktobra 2011. godine i u Sarajevu, 27. oktobra 2011.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. Aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/12

39.AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE IHERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE 26. NOVEMBRA 2009. GODINE U SARAJEVU KREDIT IRBRS ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (FI 25.254) potpisan u Luksemburgu 13. decembra 2011. godine i u Sarajevu 22. decembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. Aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/12

40.UGOVOR O KREDITU, FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KfNJ, FRANKFURT NA MAJNI, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC"), I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE, I JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO (EP BiH) I JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR (EP HZHB) I JP ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE D.D. TREBINJE (EP RS) – ZA 17.000.000,00 EVRA - SCADA/DMS/OMS/ NA DISTRIBUTIVNOM NIVOU potpisan u Frankfurtu, 30. septembra 2011. godine i u Sarajevu, 05. oktobra 2011. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnostiParlamentarneskupštineBiH od 19. Aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/12

41.DOPUNA FINANSIJSKOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE VEZANO ZA PROGRAM FINANSIRANJA UČEŠĆA BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF TRANSNACIONALNIM PROGRAMIMA EVROPSKE TERITORIJALNE SARADNJE "JUGOISTOČNA EVROPA" I "MEDITERAN" U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA 2008.GODINU potpisana u Sarajevu 27.oktobra 2011. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnostiParlamentarneskupštineBiH od 15. Aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/12

42.DOPUNA FINANSIJSKOG SPORAZUMA HORIZONTALNOG PROGRAMA O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I ZAŠTITI OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA 2008. GODINU, ZAKLJUČENOG IZMEĐU KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA I BOSNE I HERCEGOVINE, 28. JULA 2009. GODINE potpisana u Briselu 25. jula 2011. godine i u Sarajevu 29. novembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/12

43.DOPUNA FINANSIJSKOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA, U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA 2008. GODINU potpisana u Sarajevu, 27.

105

Page 106: finansijski sporazumi

oktobra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/12

44.DOPUNA FINANSIJSKOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA 2008. GODINU potpisana u Sarajevu, 27. oktobra 2011. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnostiParlamentarneskupštineBiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/12

45.DOPUNA FINANSIJSKOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA BOSNA I HERCEGOVINA - SRBIJA U OKVIRU IPAKOMPONENTE PREKOGRANIČNE SARADNJE ZA 2008. GODINU potpisana u Sarajevu 27. oktobra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/12

46.UGOVOR O ZAJMU (PROJEKAT GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK potpisan u Sarajevu 27. listopada 2011. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 10/12

47.FINANCIJSKI UGOVOR PILOT-PROGRAM ZA OČUVANJE I RESTAURACIJU KULTURNOG NASLIJEĐA U PODRUČJIMA SUKOBA NA ZAPADNOM BALKANU ZA 2008. GODINU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE potpisan u Sarajevu 16. prosinca 2010. godine i u Bruxellesu 21. prosinca 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 10/12

48.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI S PREKOGRANIČNIM PROGRAMOM BOSNA I HERCEGOVINA - SRBIJA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA 2010. GODINU potpisan u Sarajevu 16. prosinca 2010. godine i u Bruxellesu 21. decembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 10/12

49.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI S PREKOGRANIČNIM PROGRAMOM HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA 2010. GODINU potpisan u Sarajevu, 28. oktobra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 10/12

50.AMANDMAN NA SPORAZUM OD 15.12.2011. GODINE U VEZI SA SPORAZUMOM O ZAJMU I PROJEKTU OD 23. FEBRUARA 2010. GODINE, ZA 71.000.000,00 EUR, IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC"), I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I JAVNOG PREDUZEĆA

106

Page 107: finansijski sporazumi

"ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE", DIONIČKO DRUŠTVO MOSTAR (EP HZHB) ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") VJETROPARK MESIHOVINA potpisan u Sarajevu, 29. novembra 2011. godine i u Frankfurtu, 15. decembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25. juna 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 24. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 10/12

51.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U VEZI S PREKOGRANIČNIM PROGRAMOM BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA U OKVIRU IPA KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SARADNJA ZA 2010. GODINU potpisan u Sarajevu, 4.novembra 2011. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 10/12

52.SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA53.MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

AG PROJEKAT "MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI" potpisan u Beču i Sarajevu, 03. aprila 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05.septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

54.DOPUNE BROJ 2 SPORAZUMA O FINANSIRANJU U VEZI SA DRŽAVNIM PROGRAMOM ZA BOSNU I HERCEGOVINU NA OSNOVU IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I KOMPONENTA JAČANJA INSTITUCIJA ZA 2007. GODINU potpisana u Sarajevu, 24. juna 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

55.DOPUNA BROJ 3 SPORAZUMA O FINANSIRANJU U VEZI SA DRŽAVNIM PROGRAMOM ZA BOSNU I HERCEGOVINU NA OSNOVU IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I KOMPONENTA JAČANJA INSTITUCIJA ZA 2007. GODINU potpisana u Sarajevu, 26. novembra 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

56.ANEKS III SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVEŠKE O FINANSIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSUĐA I/ILI SUDOVA I TUŽILAŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI potpisan u Sarajevu 11. novembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

57.UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - PROJEKAT OBILAZNICE BRČKO potpisan u Sarajevu, 29. novembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

58.SPORAZUM O KONVERZIJI DUGA SKLOPLJENOG IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC") KAO I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA ("RS") ZA 12.821.343,85 EURA "KONVERZIJA DUGA 3" potpisan u Frankfurtu na Majni i Sarajevu 27. februara 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti

107

Page 108: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

59.ARANŽMAN IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE KOREJE U VEZI SA ZAJMOM IZ FONDA ZA EKONOMSKU RAZVOJNU SARADNJU ZA FAZU III PROJEKTA MODERNIZACIJE BOLNICA potpisan u Sarajevu, 10. aprila 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

60.SPORAZUM O ZAJMU FAZA III PROJEKTA MODERNIZACIJE BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRPSKE I IZVOZNO-UVOZNE BANKE KOREJE (VLADINE AGENCIJE ZA EDCF) potpisan u Sarajevu, 16.maja 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

61.UGOVOR O GARANCIJI (KOJI SE ODNOSI NA UGOVOR O ZAJMU ZA CESTU OD BANJALUKE DO DOBOJA - FAZA 1 PROJEKTA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ potpisan u Banjaluci, 26. aprila 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 31. oktobra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 22. oktobra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 14/12

62.SPORAZUM O FINANCIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI SA HORIZONTALNIM PROGRAMOM NUKLEARNE SIGURNOSTI I ZA[TITE OD RADIJACIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA 2009. GODINU potpisan u Bruxellesu, 2. veljače 2010. godine i u Sarajevu, 26. kolovoza 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 8. novembra 2012. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 22. oktobra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 16/12

63.UGOVOR O ZAJMU (PROJEKT VODOOPSKRBE ^APLJINA) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (izvršni primjerak - aktivnost broj 42557) potpisan u Sarajevu, 3. travnja 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 8. novembra 2012. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 22. oktobra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 16/12

TRANSPORT1. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE

CRNE GORE O GRANIČNIM PRELAZIMA ZA POGRANIČNI SAOBRAĆAJ potpisan u Podgorici 07. oktobra 2010. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14.septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 01/12

2. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO RIJEKE SAVE KOD GRADIŠKE I PRIKLJUČNIH GRANIČNIH DIONICA MEĐUDRŽAVNE CESTE E-661 potpisan u Sarajevu 03. Studenoga 2011. godine ratifikovalo PredsjedništvoBiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj

108

Page 109: finansijski sporazumi

saglasnostiParlamentarneskupštineBiH od 02. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

3. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O IZGRADNJI JUŽNIH GRANIČNIH DIONICA AUTOPUTA NA KORIDORU Vc potpisan u Sarajevu, 03. novembra 2011.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 02. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

4. MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE, MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA, POMORSTVA I TELEKOMUNIKACIJA CRNE GORE I MINISTARSTVA JAVNIH RADOVA I TRANSPORTA REPUBLIKE ALBANIJE ZA REKONSTRUKCIJU I MODERNIZACIJU PUTA SARAJEVO - PODGORICA - TIRANA (R2b) potpisan u Sarajevu 1. decembra 2010.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti ParlamentarneskupštineBiH od 19. Aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 08/12

5. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVAČKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I ROBA potpisan u Bratislavi 24. januara 2012. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

6. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU potpisan u Beogradu, 04. maja 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 8. novembra 2012. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 22. oktobra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 17/12

PRIVREDA1. UGOVOR O PATENTNOM PRAVU usvojen 01. juna 2000. godine u Ženevi

ratifikovalo Predsjedništvo BiH 15. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 14. septembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 01/12

2. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE CRNE GORE O VETERINARSKOJ SARADNJI potpisan u Podgorici 20. aprila 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

3. SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SAN MARINO O UNAPRJEĐENJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI INVESTICIJA potpisan u Rimu, 2. kolovoza 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 08. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

4. ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA CENTRALNOEUROPSKOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI Broj 2/2009 - Izmjena Aneksa II. Protokola o deficiniji pojma "proizvodi s podrijetlom" i načinima administrativne suradnje usvojena u

109

Page 110: finansijski sporazumi

Podgorici, 29. oktobra 2009. godine - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 07/12

5. UGOVOR IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O VETERINARSKOJ SARADNJI potpisan u Sarajevu 11. januara 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 15. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

OSTALO1. SPORAZUM O KOORDINACIJSKOM KOMITETU U OKVIRU MINISTARSKOG

ODBRAMBENOG PROCESA U JUGOISTOČNOJ EVROPI potpisan u Sofiji 21.oktobra 2009.godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. septembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 30. juna 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 01/12

2. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PRIVREMENOM ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANJA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SRBIJI I DRŽAVLJANJA REPUBLIKE SRBIJE U BOSNI I HERCEGOVINI potpisan u Beogradu 09. juna 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

3. SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUSOBNOJ ZAŠTITI I RAZMJENI TAJNIH PODATAKA potpisan u Sarajevu 18.03.2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

4. UGOVOR O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA IZMEĐU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN potpisan u Teheranu 14. juna 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

5. SPORAZUM O FORMIRANJU I STATUTU ORGANIZACIJE ZA EVROPSKO PRAVO (EPLO) potpisan u Sarajevu 27. oktobra 2004. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 21. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 02/12

6. MEĐUNARODNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU SVIH OSOBA OD PRISILNOG NESTANKA otvorena za potpisivanje 6. februara 2007. godine u Parizu, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/12

7. PROTOKOL O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA CENTRA ZA PROVEDBU ZAKONA U JUGOISTOČNOJ EUROPI potpisan u Bukureštu, 24. studenoga 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

110

Page 111: finansijski sporazumi

8. SPORAZUM O DODJELJIVANJU STATUSA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOJ AKADEMIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE sačinjen u Beču, 2. rujna 2010. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnostiParlamentarneskupštineBiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

9. AMANDMAN NA ČLAN 20. STAV 1. KONVENCIJE UN-a O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA usvojen Rezolucijom Opće skupštine UN-a A/RES/50/202, na 99. plenarnom sastanku OSUN-a održanom 22. prosinca 1995. godine u New Yorku, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

10.UNIDROIT KONVENCIJE O UKRADENIM ILI NEZAKONITO IZVEZENIM KULTURNIM DOBRIMA usvojene na Diplomatskoj konferenciji u Rimu, 24. lipnja 1995. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 08. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

11.SPORAZUM IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA ZDRAVSTVENE MREŽE JUGOISTOČNE EUROPE O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA I SJEDIŠTU TAJNIŠTVA ZDRAVSTVENE MREŽE JUGOISTOČNE EUROPE potpisan u Tirani, 09. studenog 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

12.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O SURADNJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE PUTEM INICIJATIVE JUGOISTOČNE EUROPE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE potpisan u Zagrebu, 13. travnja 2007. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

13.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SURADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA potpisan u Ljubljani, 30. rujna 2011. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnostiParlamentarneskupštineBiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

14.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA potpisan u Astani 22. svibnja 2011. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

15.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SLOVENIJI SA PROTOKOLOM O PROVEDBI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI potpisan u Ljubljani, 22.06.2011. ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/12

111

Page 112: finansijski sporazumi

16.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O BEZVIZNOM REŽIMU ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA potpisan u Baliju 27. maja 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 28. decembra 2011. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 01. decembra 2011. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 05/12

17.MEĐUNARODNA KONVENCIJA O HARMONIZOVANOM SISTEMU NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBE SAČINJENA U BRISELU, 14. JUNA 1983. GODINE I PROTOKOL O IZMJENI I DOPUNI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O HARMONIZOVANOM SISTEMU NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBE SAČINJENOG U BRISELU, 14. JUNA 1986. GODINE ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 02. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

18.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE U OBLASTI OBRAZOVANJA I NAUKE potpisan u Skoplju 5. oktobra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 19. januara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

19.ZAJEDNIČKA KONVENCIJA O SIGURNOSTI ZBRINJAVANJA ISTROŠENOG GORIVA I SIGURNOSTI ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA sačinjena u Beču, 5. septembra 1997. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 29. februara 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštineBiH od 19. januara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

20.SPORAZUM O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE potpisan u Sarajevu, 29. septembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 19. marta 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 29. februara 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

21.ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA BiH O PRIHVATANJU PRISTUPANJA GVINEJE KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE O FALSIFICIRANJU MEDICINSKIH PROIZVODA I SLIČNIM PRESTUPIMA KOJI UKLJUČUJU PRIJETNJU ZDRAVLJU LJUDI donesena na sjednici održanoj 27. aprila 2012. Godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/12

22.SPORAZUM O CENTRU ZA SIGURNOSNU SARADNJU - RACVIAC , potpisan u Budvi, 14. aprila 2010. godine, ratifikovalo PredsjedništvoBiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnostiParlamentarneskupštineBiH od 19. Aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 09/12

23.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE LIHTENŠTAJNA O USPOSTAVLJANJU MIGRACIONOG PARTNERSTVA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I LIHTENŠTAJNA potpisan u Sarajevu, 28. novembra 2011.godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 30. maja 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

24.SPORAZUM O READMISIJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE potpisan u Ankari, 16. februara 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25. juna 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 24. maja 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

112

Page 113: finansijski sporazumi

25.PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O PROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE potpisan u Pravecu, 16. novembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25. juna 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

26.TEHNIČKI ARANŽMAN IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I STATE DEPARTMENTA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ZA POMOĆ U UNIŠTAVANJU LAKOG NAORUŽANJA/LAKOG ORUŽJA, TE RAZNIH VRSTA MUNICIJE potpisan u Sarajevu 14. decembra 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25. juna 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

27.KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE O ZAŠTITI DJECE OD SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I SEKSUALNE ZLOUPOTREBE (ETS 201) sačinjena u Lanzarotu, 25. oktobra 2007. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25. juna 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

28.KONVENCIJA O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU PRAVA ZA IZDRŽAVANJE DJETETA I DRUGIM OBLICIMA IZDRŽAVANJA PORODICE sačinjena u Hagu, 23. novembra 2007. godine, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisao je Konvenciju 5. jula 2011. godine u Hagu, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25. juna 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

29.KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE O KONTAKTU KOJI SE TIČE DJECE (ETS 192) sačinjena u Strazburu, 15. maja 2003. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25. juna 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. aprila 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

30.ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE BJELORUSIJE KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE O KRIMINALU PUTEM INTERNETA (ETS No. 185) - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo na 24. redovnoj sjednici, održanoj 25. juna 2012. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

31.ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE BJELORUSIJE KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE O ZAŠTITI ARHITEKTONSKOG NASLIJEĐA EVROPE (ETS No. 121) donijelo na 24. redovnoj sjednici, održanoj 25. juna 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

32.ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA PANAME KONVENCIJI SAVJETA EVROPE O KRIMINALU PUTEM INTERNETA (ETS No. 185) - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo na 24. redovnoj sjednici, održanoj 25. juna 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

33.ADMINISTRATIVNI SPORAZUM U VEZI S PRIMJENOM UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE BELGIJE potpisao ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine 6. marta 2006. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 11/12

34.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE O UZAJAMNOM ZASTUPANJU U PRUŽANJU KONZULARNE ZAŠTITE I USLUGA U TREĆIM ZEMLJAMA potpisan u Beogradu 14. marta 2012. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti

113

Page 114: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

35.MEMORANDUM O PRAVNIM I SUDSKIM GARANCIJAMA PROTIV NEZAKONITE OBRADE LIČNIH PODATAKA od 31. oktobra 2008. godine, potpisan u Kišnjevu, 31. oktobra 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 05. septembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 19. jula 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 12/12

36.ODLUKU O PRIHVATANJU PRISTUPANJA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAM U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 28. redovnoj sjednici, održanoj 8. novembra 2012. godine «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 14/12

37.ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA KRALJEVINE MAROKO ANTIDOPING KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE (ETS No. 135) donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 28. redovnoj sjednici, održanoj 8. novembra 2012. godine «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 14/12

38.ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE KIRGISTAN KONVENCIJI VIJEĆA EUROPE O EKSTRADICIJI (ETS No. 024) donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 28. redovnoj sjednici, održanoj 8. novembra 2012. godine «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 14/12

39.PROTOKOL O IZMJENAMA I DOPUNAMA BEČKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA NUKLEARNU ŠTETU usvojen na diplomatskoj konferenciji održanoj od 8. do 12. rujna 1997. godine, a otvoren za potpisivanje u Beču, 29. rujna 1997. godine na 41. općoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 28. redovnoj sjednici, održanoj 8. novembra 2012. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 22. oktobra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 16/12

40.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O SURADNJI I PODRŠCI U VEZI S TAJNIŠTVOM KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI ZA JUGOISTOČNU EUROPU od 21. svibnja 2010. godine, potpisan u Sofiji, 21. svibnja 2010. godine, ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 28. redovnoj sjednici, održanoj 8. novembra 2012. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 22. oktobra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 16/12

41.KONVENCIJE EKONOMSKOG POVJERENSTVA UJEDINJENIH NARODA ZA EUROPU (UNECE) O PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA INDUSTRIJSKIH HAVARIJA sačinjena u Helsinkiju, 17. ožujka 1992. godine ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 28. redovnoj sjednici, održanoj 8. novembra 2012. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 22. oktobra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 16/12

42.SPORAZUM IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM SUPSTANCAMA, TERORIZMA, KAO I DRUGIH VRSTA TEŠKOG KRIMINALA potpisan na Brdu kod Kranja 17.maja 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 8. novembra 2012. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 22. oktobra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»–«Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 17/12

114

Page 115: finansijski sporazumi

2013.

FINANSIJE

1. AMANDMAN BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU SKLOPLJEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE 26. MARTA 2007. GODINE U SARAJEVU – SANACIJA CESTA U FEDERACIJI BiH (FI 23.924) potpisan 23.07.2012. godine u Luksemburgu i 22.08.2012. godine u Sarajevu, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.12.2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 06.12.2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/13

2. SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA NACIONALNI PROGRAM ZA 2011. GODINU U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ potpisan u Sarajevu, 26.07.2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12.12.2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/13

3. SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U VEZI SA VIŠEKORISNIČKIM PROGRAMOM ZA TEMPUS U SKLOPU IPA KOMPONENTE POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2011. GODINU potpisan u Sarajevu dana 23. aprila 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/13

115

Page 116: finansijski sporazumi

4. AMANDMAN I. NA POSEBNI UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KFW ZA KREDITNI GARANTNI FOND III. (CGF III.) ZA PROMOVISANJE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA potpisan u Sarajevu, 08.03.2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/13

5. KREDITNI SPORAZUM PROJEKT OBNOVE STAMBENIH JEDINICA ZA RASELJENE OSOBE U BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ potpisan u Sarajevu dana 17. maja 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/13

6. UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE – KORIDOR Vc - DRUGA FAZA potpisan u Luksemburgu, 30. jula 2012. godine i u Sarajevu, 22. augusta 2012. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 06. decembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/13

7. AMANDMAN BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU OD STRANE I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZAKLJUČEN 7. AUGUSTA 2006. GODINE U SARAJEVU I 5. SEPTEMBRA 2006. GODINE U LUKSEMBURGU – PROJEKAT SANACIJE CESTA U REPUBLICI SRPSKOJ (FI 23.599) ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 30. redovnoj sjednici održanoj 12. decembra 2012. godine i temeljem prethodne suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16.11.2012. godine- «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 03/13

8. SPORAZUM O FINANSIRANJU (PROJEKAT RAZVOJA NAVODNJAVANJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE RAZVOJNE ASOCIJACIJE, potpisan u Sarajevu 24.07.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17. januara 2013. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 05/13

9. SPORAZUM O ZAJMU (DODATNO FINANCIRANJE ZA PROJEKT POBOLJŠANJA PRISTUPA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA FINANCIJSKIM SREDSTVIMA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, , potpisan u Sarajevu 24.07.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 32. redovnoj sjedici održanoj 13.02.2013. godine i temeljem prethodne suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17. siječnja 2013. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 05/13

10.SPORAZUM O IPA GRANTU EK (DRUGI PROJEKAT UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM: MOSTAR I BANJA LUKA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJA DJELUJE U ULOZI ADMINISTRATORA EVROPSKE KOMISIJE ZA TRUST FOND PRETPRISTUPNOG INSTRUMENTA EVROPSKE UNIJE, KOJI JE POTPISAN 24. JULA 2012. GODINE U SARAJEVU I AMANDMANA NA SPORAZUM O IPA GRANTU EK (TF BR. 011456), KOJI JE POTPISAN 8. AUGUSTA 2012. GODINE U VAŠINGTONU I 22. AUGUSTA 2012. GODINE U SARAJEVU, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 32.

116

Page 117: finansijski sporazumi

redovnoj sjedici održanoj 13.02.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od od 17. januara 2013. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/13

11.SPORAZUM O IPA GRANTU EK (PROJEKAT SANACIJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJA DJELUJE U ULOZI ADMINISTRATORA EVROPSKE KOMISIJE ZA TRUST FOND INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EVROPSKE UNIJE, potpisan u Srajevu 24.07.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17. januara 2013. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/13

12. IZMJENA BR. 1 UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE POTPISANOG 22. DECEMBRA 2006. GODINE U SARAJEVU I 08. JANUARA 2007. GODINE U LUKSEMBURGU - OBNOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE II (FI N°23.871), ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine, i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17. januara 2013. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međuarodni ugovori 06/13.

13.AMANDMAN NA SPORAZUM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE BOSNA I HERCEGOVINA PROJEKAT CESTA (SARAJEVSKA ZAOBILAZNICA) FI Nº 20.515 - SERAPIS Nº 1998-2395 potpisan 04.06.2012. godine u Luksemburgu i 19.06.2012. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17.01.2013. godine na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/13

14.PRVI AMANDMAN NA SPORAZUM KOJI SE ODNOSI NA KREDITNI SPORAZUM POTPISAN 21.03.2011. GODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA ISPORUKE OPREME I OBAVLJANJE USLUGA ZA DVIJE BOLNICE U SARAJEVU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC") I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG BEČ, AUSTRIJA ("BANKA"), ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17.01.2013. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/13

15.SPORAZUM O FINANCIRANJU TEHNIČKA POMOĆ ZA AUTOCESTU NA KORIDORU VC – BiH (TEHNIČKA POMOĆ U SKLOPU INVESTICIJSKOG OKVIRA ZA ZAPADNI BALKAN) IZMEĐU EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE I BOSNE I HERCEGOVINE I JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR, potpisan u Luksemburgu 30.10.2012. godine i u Sarajevu 14.11.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 14.03.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 26. veljače 2013. godine, „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 8/13.

16.SPORAZUM O KREDITU (PROJEKT "MODERNIZACIJA UNIVERZITETA U BIHAĆU") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA

117

Page 118: finansijski sporazumi

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, potpisan u Sarajevu I Beču 24.10.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 14.03.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 26. veljače 2013. godine, „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 8/13.

17.SPORAZUM O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA HORIZONTALNI PROGRAM O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I ZAŠTITI OD ZRAČENJA U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI ZA 2011. GODINU, potpisan u Briselu 24.05.2012. godine i u Sarajevu 29.11.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 14.03.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 26.02.2013. godine, . „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 8/13.

18.DODATAK 1 SPORAZUMU O FINANCIRANJU KOJI SE ODNOSI NA DRŽAVNI PROGRAM ZA BOSNU I HERCEGOVINU - DIO II. PO IPA - KOMPONENTI TRANZICIJSKE POMOĆI I JAČANJA INSTITUCIJA ZA 2009. GODINU, potpisan u Sarajevu 13.09.2011. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj redovnoj 33. sjednici održanoj 14.03.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 26. veljače 2013. godine), „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 8/13.

19.PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUMUNJSKE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI OSOBA KOJE BORAVE BEZ DOZVOLE (PROTOKOL), potpisan u Matrahazi, Mađarska, 11.10.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 14.03.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 26. veljače 2013. godine, „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 8/13.

20.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA – SRBIJA U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SARADNJA PROGRAMA IPA ZA 2011. GODINU, potpisan u Sarajevu 24.10.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 14.03.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 26. februara 2013. godine, „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 9/13.

21.SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU IPA 2010 – NACIONALNI PROGRAM ZA BOSNU I HERCEGOVINU, DIO 1 – VODOVOD I KANALIZACIJA U RS – IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, potpisan u Luksemburgu, 6. novembra 2012. godine i u Sarajevu 20. novembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 35. redovnoj sjednici, održanoj 8. maja 2013. godine, “ - „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

22.DOPUNA UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O MEĐUGRANIČNOM PROGRAMU BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA U SKLOPU IPA-INE KOMPONENTE

118

Page 119: finansijski sporazumi

MEĐUGRANIČNE SURADNJE ZA 2009. GODINU, potpisan u Sarajevu 01.novembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 35. sjednici, održanoj 8. maja 2013. godine, temeljem prethodne suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16. aprila 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 11/13.

23.DOPUNA UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA ZA 2011. GODINU, potpisan u Sarajevu 29.novembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 35. redovnoj sjednici, održanoj 8. maja 2013. godine, temeljem prethodne suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16. aprila 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 11/13.

24.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SARADNJA PROGRAMA IPA ZA 2011. GODINU, potpisan u Sarajevu 27.novembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 35. redovnoj sjednici, održanoj 8. maja 2013. godine, temeljem prethodne suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16. aprila 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 11/13.

25.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, EVROPSKE KOMISIJE I ZAJEDNIČKOG UPRAVLJAČKOG ORGANA KOJI SE NALAZI U FRANCUSKOJ, U VEZI SA INTEGRACIJOM SREDSTAVA IZ INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI UNUTAR TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE MEDITERAN ZA POMOĆ IZ EVROPSKOG REGIONALNOG RAZVOJNOG FONDA U OKVIRU CILJA EVROPSKE TERITORIJALNE SARADNJE (PODIJELJENO UPRAVLJANJE), potpisan u Sarajevu, 31. oktobra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 35. redovnoj sjednici, održanoj 8. maja 2013. godine, temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16. aprila 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 12/13.

26.SPORAZUM O GRANTU EK IPA (PROJEKAT ZAŠTITE KVALITETA VODE: POTPROJEKAT ZA VODU I KANALIZACIJU ŽIVINICE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U SVOJSTVU ADMINISTRATORA EVROPSKE KOMISIJE ZA TRUST FOND INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE, potpisan u Sarajevu, 30. marta 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 36. redovnoj sjednici, održanoj 17. juna 2013. godine, temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. maja 2013. godine.

27.DODATAK 1 FINANSIJSKOM SPORAZUMU ZA HORIZONTALNI PROGRAM NUKLEARNE SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD RADIJACIJE PO INSTRUMENTU ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA 2009. GODINU, potpisan u Sarajevu, 29. novembra 2012. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 36. redovnoj sjednici, održanoj 17. juna 2013. godine, temeljem saglasnosti

119

Page 120: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. maja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 13/13.

28.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AZERBAJDŽAN O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU FISKALNE UTAJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU, potpisan u Bakuu, 18. listopada 2012. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 36. redovnoj sjednici, održanoj 17. juna 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. maja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 15/13.

29.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AZERBAJDŽAN O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU FISKALNE UTAJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU, potpisan u Bakuu, 18. listopada 2012. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 36. redovnoj sjednici, održanoj 17. juna 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. maja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 16/13.

30.SPORAZUM O FINANSIRANJU (PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ, potpisan u Sarajevu, 25. januara 2013. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 17/13.

31.AMANDMAN BR. 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU SKLOPLJEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE 21. DECEMBRA 2005. GODINE U SARAJEVU I 28. DECEMBRA 2005. GODINE U LUKSEMBURGU, SA NAKNADNIM IZMJENAMA BiH ŽELJEZNICE II (FI Nº 23.376), potpisan u Luksemburgu 5. marta 2013. godine i u Sarajevu 8. marta 2013. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 15. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

32.DODATNI SPORAZUM O FINANSIRANJU 2 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU OD 12. OKTOBRA 2009. GODINE IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("PRIMALAC") KAO I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA ("RS") I GRADA BANJE LUKE ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKATA"), DO 1.470.000,00 EURA – GRADSKI VODOVODNI I KANALIZACIJSKI SISTEM U BANJALUCI, KOMPONENTA 1: "VODOSNABDIJEVANJE" I KOMPONENTA 2: "SISTEMI KANALIZACIJE" ("PROJEKAT"), potpisan 19. oktobra 2012. godine u Sarajevu i 29. novembra 2012. godine u Frankfurtu na Majni, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 15. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

33.SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKAT TEHNIČKE PODRŠKE ZA UNAPREĐIVANJE INVESTICIJSKE KLIME I INSTITUCIONALNO JAČANJE,

120

Page 121: finansijski sporazumi

potpisan 19. oktobra 2012. godine u Sarajevu 6. decembra 2012. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 15. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

34.PRVI AMANDMAN NA SPORAZUM KOJI SE ODNOSI NA SPORAZUM O KREDITU SKLOPLJEN 27. DECEMBRA 2010. GODINE ZA FINANSIRANJE OBNOVE I PROŠIRENJE KANALIZACIJSKOG SISTEMA U GRADIŠCI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, potpisan 31. maja 2012. godine u Beču i u Sarajevu 06. decembra 2012. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 15. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

35.PRVI AMANDMAN NA SPORAZUM KOJI SE ODNOSI NA SPORAZUM O KREDITU SKLOPLJEN 20. JULA 2010. GODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA NABAVKE, INSTALACIJE, OBUKE I ODRŽAVANJA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME I USLUGA U KANTONALNOJ BOLNICI U ORAŠJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, potpisan u Beču, 26. jula 2012. godine i u Sarajevu 06. decembra 2012. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

36.DOPUNA BR. 1 FINANCIJSKOG SPORAZUMA O DRŽAVNOM PROGRAMU ZA BOSNU I HERCEGOVINU - DIO I U OKVIRU IPA-KOMPONENTA POMOĆI U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2010. GODINU, potpisan 1. veljače 2013. godine u Bruxellesu i 17. travnja 2013. u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 19/13.

37.SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("PRIMALAC") KAO I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA ("FBiH") I OPĆINE BIHAĆ ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKATA") NA IZNOS DO 2.940.000,00 EURA - PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA BIHAĆ - ("PROJEKAT"), potpisan u Sarajevu 19. aprila 2013. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 19/13.

38.AMANDMAN BR. 1 NA UGOVOR O FINANCIRANJU SKLOPLJEN IZMEĐU EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 15. SRPNJA 2008. GODINE U SARAJEVU I 18.KOLOVOZA 2008. GODINE U LUKSEMBURGU - VODA I SANITACIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (FI 24,569), potpisan 28.

121

Page 122: finansijski sporazumi

ožujka 2013. godine u Luksembourgu i 19. travnja 2013. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 19/13.

39.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U VEZI SA VIŠEKORISNIČKIM PROGRAMOM ZA TEMPUS 2012 U SKLOPU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI, potpisan 24. jula 2012. godine u Briselu i 24. decembra 2012. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 19/13.

40.SPORAZUM O GRANTU EC IPA DIO 1 (PROJEKAT OTPADNIH VODA ZA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U ULOZI ADMINISTRATORA EVROPSKE KOMISIJE ZA TRUST FOND PRETPRISTUPNOG INSTRUMENTA EVROPSKE UNIJE, potpisan 20. decembra 2012. godine u Sarajevu i Banjaluci, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 15. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 19/13.

41.SPORAZUM O KREDITU, FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("ZAJMODAVAC") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC") I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE I HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI (HET) ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") ZA 10.000.000.-EURA SANACIJA HE TREBINJE 1, FAZA III, potpisan 29. oktobra 2012. godine u Frankfurtu na Majni, 31. oktobra 2012. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 40. redovnoj sjednici, održanoj 14. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 12. septembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 20/13.

42.PRVI SPORAZUM O IZMJENAMA KREDITNOG SPORAZUMA (PROJEKT "MODERNIZACIJA SVEUČILIŠTA U BANJOJ LUCI") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA, I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, potpisan 10. januara 2013. godine u Beču I 02. juna 2013. u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

43.UGOVOR O ZAJMU (PROJEKT KANALIZACIJE CAZIN) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, potpisan 02. jula 2013. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

122

Page 123: finansijski sporazumi

44.UGOVOR BROJ 1 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU ZAKLJUČEN 28. LISTOPADA 2008. GODINE (PROJEKT KORIDOR Vc) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, potpisan 02. jula 2013. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

45."SIDA BiH MUNIC WATSAN-INVEST GRANT" SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, potpisan 30. aprila 2013. godine u Luksemburgu i 14. maja 2013. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

46.SPORAZUM O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMATELJ") I ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, AUSTRIA ("ZAJMODAVATELJ") PROJEKT NABAVE MEDICINSKE OPREME ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U UNSKO-SANSKOM KANTONU, potpisan 26. lipnja 2013. godine u Beču i 16. srpnja 2013. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

PRIVREDA

47.LISABONSKI SPORAZUM O ZAŠTITI OZNAKA PORIJEKLA I NJIHOVOM MEĐUNARODNOM REGISTRIRANJU OD 31. OKTOBRA 1958. GODINE, IZMIJENJENOG U ŠTOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I S AMANDMANIMA OD 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 30. redovnoj sjednici, održanoj 12.12.2012. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16.11.2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/13

48.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU O PRIMJENI ZAŠTITNIH MJERA U SVEZI SA UGOVOROM O NEŠIRENJU NUKLEARNOG ORUŽJA Potpisan u Beču, 6. juna 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 30. redovnoj sjednici održanoj 12.12.2012. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/13

49.MADRIDSKI SPORAZUM O SUZBIJANJU LAŽNIH I PREVARNIH OZNAKA PORIJEKLA NA PROIZVODIMA zaključenog u Madridu, 14. aprila 1891. godine revidiranog u Vašingtonu 2. juna 1911. godine, u Hagu 6. novembra 1925. godine, u Londonu 2. juna 1934. godine u Lisabonu 31. oktobra 1958. godine, kao i Dodatnog akta iz Štokholma, potpisanog 14. jula 1967. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 30. redovnoj sjednici održanoj 12. decembra 2012. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne

123

Page 124: finansijski sporazumi

skupštine Bosne i Hercegovine od 16.11.2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 03/13

50.DODATNI PROTOKOL IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O PODSTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA, potpisan u Sarajevu 12. marta 2013. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 38. redovnoj sjednici, održanoj 7. avgusta 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

51.AMANDMAN BR. 2 NA UGOVOR O FINANCIRANJU SKLOPLJEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE 26.3.2007. GODINE U SARAJEVU, SA NAKNADNIM IZMJENAMA - PROJEKT OBNOVE CESTA U FEDERACIJI BiH, potpisan u Luksemburgu 3. jula 2013. godine i u Sarajevu 16. jula 2013. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

52.DOPUNA BR. 1 FINANCIJSKOG SPORAZUMA O DRŽAVNOM PROGRAMU ZA BOSNU I HERCEGOVINU - DIO I U OKVIRU IPA - KOMPONENTA POMOĆI U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2009. GODINU, potpisan 22. februara 2013. godine u Briselu i 24. jula 2013. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

53.SPORAZUM O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE U SVEZI S DRŽAVNIM PROGRAMOM ZA 2012. GODINU U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ, potpisan 21. decembra 2012. godine u Briselu i 24. juna 2013. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

54.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA, potpisan 19. juna 2013. godine u Briselu, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

OSTALO

55.PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE MAĐARSKE O IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I

124

Page 125: finansijski sporazumi

HERCEGOVINE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE POTPISAN U BRISELU 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE (PROVEDBENI PROTOKOL) potpisan u Briselu 18. septembra 2007. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 01/13

56.UGOVOR O PRAVNOM STATUSU REGIONALNOG CENTRA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA SREDNJU I ISTOČNU EVROPU potpisan u Budimpešti 28. septembra 2012. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 01/13

57.SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU FUNKCIONALNOG BLOKA ZRAČNOG PROSTORA CENTRALNE EVROPE potpisan na Brdu kod Kranja, 5. maja 2011. godine, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 06. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 01/13

58.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O POLICIJSKOJ SARADNJI potpisan u Štokholmu, 31. maja 2012. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 01/13

59.ODLUKU O OTKAZIVANJE KONVENCIJE O IZDAVANJU KRIVACA ZAKLJUČENE IZMEĐU SRBIJE I ŠVAJCARSKE potpisane 28. novembra 1887. godine, koja se primjenjuje i u odnosima između Bosne i Hercegovine i Švajcarske Konfederacije donijelo Predsjedništvo BiH 12. decembra 2012. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 01/13

60.MEMORANDUM O SURADNJI U PODRUČJU SPORTA I OMLADINSKE POLITIKE IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE sa željom za daljnjim razvijanjem i poticanjem suradnje između dvije Strane, s uvjerenjem da će suradnja u području sporta i omladine doprinijeti produbljivanju veza između dvije Strane. Odredbe ovog memoranduma neće predstavljati prepreku da se Strane diplomatskim putem dogovaraju i o drugim razmjenama, odnosno pitanjima za koja su zainteresirane, potpisano u Beogradu, dana 17. decembra 2012. godine. Službeni glasnik BiH – dodatak Međunarodni ugovor2/13.

61.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMU "EVROPA ZA GRAĐANE" KOJI JE POTPISAN 20. JULA 2012. GODINE U BRISELU ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 32. redovnoj sjednici održanoj 13. februara 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17.01.2013. godine- «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/13

62.OSMI DODATNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA (UPU) USVOJENOG U ŽENEVI, 12. AUGUSTA 2008. GODINE I AKATA SVJETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA (UPU) USVOJENIH NA 24. KONGRESU UPU ODRŽANOM U ŽENEVI, OD 23. JULA DO 12. AUGUSTA 2008. GODINE, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 30. redovnoj

125

Page 126: finansijski sporazumi

sjednici održanoj 12.12.2012. godine i prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 6. decembra 2012. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/13

63. IZMJENE I DOPUNE ČLANA XIV A I ČLANA VI STATUTA MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU (IAEA) USVOJENIH REZOLUCIJOM GENERALNE KONFERENCIJE (GC) IAEA 1. OKTOBRA 1999.GODINE NA DEVETOJ PLENARNOJ SJEDNICI I ODOBRENIH NA 43. REDOVNOJ SJEDNICI GC, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 30. redovnoj sjednici održanoj 12.12.2012. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16. novembra 2012. godine - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/13

64.KONVENCIJA ZA OSNIVANJE EVROPSKOG UREDA ZA KOMUNIKACIJE SAČINJENE U HAGU, 23. JUNA 1993. KAKO JE IZMIJENJEN I DOPUNJEN U KOPENHAGENU, 9. APRILA 2002. godine, ratificiralo Predsjednišđtvo Bosne i Hercegovine na svojoj 30. redovnoj sjednici održanoj 12.12.2012. godine i prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 6. decembra 2012. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 04/13

65.PROVEDBENI PROTOKOL IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE NA SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLA, potpisan u Pragu 18.09.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17. januara 2013. godine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/13

66.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MOLDAVIJE O PRAVNOJ POMOĆI U RAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA, potpisan u Kišnjevu 19.juna 2012. godine, raitificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH od od 17. januara 2013. godine, ), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međ. ugovori 06/13

67.SIGURNOSNI SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE, potpisan 19.11.2012. godine u Sarajevu, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 14.03.2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 26.02.2013. godine), „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 7/13.

68.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVA I MEDICINSKIH NAUKA, potpisan u Sarajevu 4.10.2012. godine, raitificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj 13.02.2013. godine i prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 17. januara 2013. godine, ), „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 8/13.

69.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN O ODBRAMBENOJ SARADNJI potpisan u Islamabadu, 09.10.2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 33. redovnoj sjednici održanoj 14.03.2013. godine i temeljem prethodne

126

Page 127: finansijski sporazumi

saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 26. februara 2012. godine „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 9/13.

70.DODATNI PROTOKOL UZ SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU O PRIMJENI ZAŠTITNIH MJERA U VEZI S UGOVOROM O NEŠIRENJU NUKLEARNOG ORUŽJA, potpisan u Beču, 06. juna 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj 30. redovnoj sjednici održanoj 12.12.2012. godine temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16. novembra 2012. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

71.UGOVOR O IZRUČENJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE, potpisan u Sarajevu, 15. novembra 2012. godine, ratificiralo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 35. redovnoj sjednici, održanoj 8. maja 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 16. aprila 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

72.ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE KAZAHSTAN KONVENCIJI VIJEĆA EUROPE O MEĐUSOBNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA (CETS No. 30), donijelo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 37. redovnoj sjednici, održanoj 8. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

73.ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE KAZAHSTAN KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE O EKSTRADICIJI (CETS 024), DODATNOM PROTOKOLU UZ KONVENCIJU VIJEĆA EVROPE O EKSTRADICIJI (CETS No. 086) I DRUGOM DODATNOM PROTOKOLU UZ KONVENCIJU VIJEĆA EVROPE O EKSTRADICIJI (CETS No. 098), donijelo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 37. redovnoj sjednici, održanoj 8. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

74.ODLUKA O PRIHVAĆANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE KAZAHSTAN KONVENCIJI VIJEĆA EUROPE O TRANSFERU POSTUPAKA U KAZNENIM STVARIMA (CETS No. 073), donijelo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 37. redovnoj sjednici, održanoj 8. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

75.ODLUKA O PRIHVATANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE KOREJE U ČLANSTVO HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, donijelo Predsedništvo Bosne i Hercegovine na 37. redovnoj sjednici, održanoj 8. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

76.PRIHVAĆANJE PRISTUPANJA REPUBLIKE KAZAHSTAN KONVENCIJI VIJEĆA EUROPE O MEĐUSOBNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA (CETS No. 30), donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 37. redovnoj sjednici održanoj 8. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

77.PRIHVAĆANJE PRISTUPANJA REPUBLIKE KAZAHSTAN KONVENCIJI VIJEĆA EUROPE O EKSTRADICIJI (CETS No. 024), DODATNOM PROTOKOLU UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O EKSTRADICIJI (CETS No. 086) I DRUGOM DODATNOM PROTOKOLU UZ KONVENCIJU VIJEĆA EUROPE O EKSTRADICIJI (CETS No. 098), donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 37. redovnoj sjednici održanoj 8. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

127

Page 128: finansijski sporazumi

78.PRIHVATANJE PRISTUPANJA REPUBLIKE KAZAHSTAN KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE O TRANSFERU POSTUPAKA U KRIVIČNIM STVARIMA (CETS No. 073), donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 37. redovnoj sjednici održanoj 8. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

79.PRIHVATANJE PRISTUPANJA REPUBLIKE KOREJE U ČLANSTVO HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DJECE, donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 37. redovnoj sjednici održanoj 8. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 10/13.

80.UGOVOR O EKSTRADICIJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE ALŽIRA, potpisan 20. rujna 2011. godine u Alžiru, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 36. redovnoj sjednici 17. juna 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. svibnja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 14/13.

81.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE ALŽIR O MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA, potpisan u Alžiru, 20. rujna 2011. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 36. redovnoj sjednici 17. juna 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. svibnja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 14/13.

82.UGOVOR O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I GOSPODARSKIM STVARIMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE ALŽIR, potpisan u Alžiru, 20. rujna 2011. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 36. redovnoj sjednici 17. juna 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. svibnja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 14/13.

83.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O READMISIJI OSOBA SA NEDOZVOLJENIM BORAVKOM, potpisan u Brdu kod Kranja, 17. svibnja 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 36. redovnoj sjednici 17. juna 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. svibnja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 14/13.

84.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI NA PODRUČJU ODBRANE, potpisan u Sarajevu, 16. maja 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 36. redovnoj sjednici 17. juna 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 22. svibnja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 17/13.

85.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UVJETIMA UZAJAMNIH PUTOVANJA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVLJANA RUSKE FEDERACIJE, potpisan u Moskvi, 31. svibnja 2013. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. kolovoza 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. svibnja 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 17/13.

128

Page 129: finansijski sporazumi

86.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE REPUBLIKE KINE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA, potpisan u Pekingu, 18. decembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. avgusta 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

87.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE REPUBLIKE KINE O MEĐUSOBNOM PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA, potpisan u Pekingu, 18. decembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. avgusta 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

88.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I NARODNE REPUBLIKE KINE O EKSTRADICIJI, potpisan u Pekingu, 20. decembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. avgusta 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

89.UGOVOR O TRANSFERU OSUĐENIH LICA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE INDIJE, potpisan u Sarajevu, 13. decembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. avgusta 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 18/13.

90.KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI (ETS 210), sačinjena u Istanbulu, 11. maja 2011. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. avgusta 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 19/13.

91.DVOGODIŠNJI SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REGIONALNE KANCELARIJE SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPU ZA 2012 – 2013, potpisan na Malti 11. septembra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. avgusta 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 19/13.

92.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O PROVEDBI PROJEKTA "JAVNE SLUŽBE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA I EUROPSKE INTEGRACIJE", potpisan u Sarajevu 22. aprila 2013. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 40. redovnoj sjednici 14. oktobra 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 12. septembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 20/13.

93.SPORAZUM O EKONOMSKOJ SURADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUMUNJSKE, potpisan u Bukureštu 20. ožujka 2013. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 40. redovnoj sjednici 14. oktobra 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti

129

Page 130: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 12. septembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 20/13.

94.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU U VEZI SA PROVOĐENJEM PROGRAMA

DOSTOJANSTVENOG RADA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2012-2015 IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA, potpisan u Budimpešti 6. februara 2013. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 40. redovnoj sjednici 14. oktobra 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 12. septembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 20/13.

95.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O IZRUČENJU, potpisan u Zagrebu 28. studenog 2013. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. avgusta 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 22/13.

96. IZMJENE I DOPUNE ČLANKA XII (c) (ii) SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJIZA SATELITSKE TELEKOMUNIKACIJE (ITSO) odobrene na 31. vanrednom sastanku Skupštine ITSO održanom od 20. do 23. ožujka 2007. godine, u Parizu, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 38. redovnoj sjednici 7. avgusta 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 23. jula 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

97.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM TRANSPORTU, potpisan 22. maja 2013. godine u Lajpcigu, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 42. redovnoj sjednici 5. decembra 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

98.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SURADNJI U OBLASTI OBRAMBENE INDUSTRIJE, potpisan 07. maja 2013. godine u Istanbulu, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 42. redovnoj sjednici 5. decembra 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

99.ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU I PRIMJENI ČLANKA 11. SPORAZUMA O SLOBODNOM TRANZITU KROZ TERITORIJ REPUBLIKE HRVATSKE U I IZ LUKE PLOČE I KROZ TERITORIJ BOSNE I HERCEGOVINE U NEUMU, potpisan u Briselu 19. juna 2013. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine na svojoj 42. redovnoj sjednici 5. decembra 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

100. SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SURADNJI U PODRUČJU OBRAZOVANJA, potpisan u Bakuu 18. oktobra 2012. godine, ratificiralo Predsjedništvo Bosne I Hercegovine

130

Page 131: finansijski sporazumi

na svojoj 42. redovnoj sjednici 5. decembra 2013. godine i temeljem prethodne saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 5. novembra 2013. godine. „Službeni glasnik BiH“ - dodatak Međunarodni ugovori broj 23/13.

2014.

FINANSIJE

1. OKVIRNI SPORAZUM O KREDITU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE, potpisan, 23. maja 2013. godine u Sarajevu i 28. maja 2013. godine u Parizu, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 42. redovnoj sjednici održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-894/13 od 5. novembra 2013. godine) - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/14

2. SPORAZUM O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI S "IPA PROGRAMOM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE" U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ, potpisan 13. prosinca 2012. godine u Bruxellesu i 11. srpnja 2013. godine u Sarajevu, na engleskome jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 42. redovitoj sjednici, 05.12.2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1054/13 od 5. studenoga 2013. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 02/14

3. SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA 2012. GODINU, potpisan 21. decembra 2012. godine u Briselu i 5. septembra 2013. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku. Ratificiralo Predsjedništvo BiH na svojoj redovnoj 43. sjednici održanoj 21. januara 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1207/13 od 16. decembra 2013. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 03/14

4. DOPUNA BR. 2 SPORAZUMA O FINANSIRANJU U ODNOSU NA DRŽAVNI PROGRAM ZA BOSNU I HERCEGOVINU - DIO II U OKVIRU IPA - KOMPONENTA POMOĆI U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2009. GODINU, potpisana 27. marta 2013. godine u Briselu i 10. maja 2013. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku. Ratificiralo Predsjedništvo BiH temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-

131

Page 132: finansijski sporazumi

1209/13 od 16. decembra 2013. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 03/14

5. TREĆI AMANDMAN NA KREDITNI SPORAZUM OD 31. SVIBNJA 2010. GODINE (PROJEKT "BOLNICA BIJELJINA") SKLOPLJEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA KAO ZAJMOPRIMATELJ, I RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG KAO ZAJMODAVATELJ, potpisan 27. lipnja 2013. godine u Beču i 21. kolovoza 2013. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku, Ratificiralo Predsjedništvo BiH na svojoj 43. redovnoj sjednici održanoj 21.01.2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamanetarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-1178/13 od 16. prosinca 2013. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 03/14

6. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2010. GODINI, potpisan u Sarajevu, 25. septembra 2013. godine, na bosanskom, srpskom, hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Ratificiralo Predsjedništvo BiH na svojoj 43. redovnoj sjednici, održanoj 21. januara 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1229/13 od 16. decembra 2013. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 03/14

7. SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2011. GODINI, potpisan u Sarajevu, 25.septembra 2013. godine na bosanskom, srpskom, hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Ratificiralo Predsjedništvo BiH na 43. redovnoj sjednici, održanoj 21. januara 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1230/13 od 16. decembra 2013. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 03/14

8. SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA BOSNA I HERCEGOVINA - SRBIJA U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA 2012. GODINU, potpisan 21. decembra 2012. godine u Briselu i 6. septembra 2013. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 43. redovnoj sjednici, održanoj 21. januara 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH (Odluka broj: 02-05-2-1208/13 od 16. decembra 2013. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 04/14

9. UGOVOR O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE I JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE - AUTOPUT BANJA LUKA – DOBOJ, potpisan 12. prosinca 2013.

132

Page 133: finansijski sporazumi

godine u Luxembourgu, 13. prosinca 2013. godine u Banja Luci i 16. prosinca 2013. godine u Sarajevu, na engleskome jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 65. izvanrednoj sjednici, održanoj 14. ožujka 2014. godine, temeljem suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-64/14. od 12. ožujka 2014. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 05/14

10.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU, potpisan u Sarajevu, 24. septembra 2013. godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, makedonskom i engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 45. redovnoj sjednici, održanoj 26. marta 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-1326/13 od 12. marta 2014. godine). «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/14

11.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMU MEDIA 2007, potpisan u Briselu, 10. jula 2013. godine, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 45. redovnoj sjednici, održanoj 26. marta 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-45/14 od 12. marta 2014. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/14

12.UGOVOR O KREDITU ZA PROJEKAT IZMEĐU KfW, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("KORISNIK KREDITA") I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I ELEKTROPRIVREDE BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO (EP BiH) ("AGENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA") ZA IZNOS OD 65.000.000 EURA - VJETROELEKTRANA PODVELEŽJE - potpisan u Sarajevu, 16. decembra 2013.godine, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 45. redovnoj sjednici, održanoj 26. marta 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-80/14 od 12. marta 2014. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/14

13.SPORAZUM O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI SA VIŠEKORISNIČKIM PROGRAMOM ZA TEMPUS 2013 U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ, potpisan 22. ožujka 2013. godine u Bruxellesu i 5. prosinca 2013. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku, ratificiran na 47. redovitoj sjednici, održanoj 7. svibnja 2014. godine, i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-432/14 od 29. travnja 2014. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 08/14.

133

Page 134: finansijski sporazumi

14.DODATAK BR. 3 SPORAZUMU O FINANCIRANJU U VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA BOSNU I HERCEGOVINU-DIO II U OKVIRU IPA KOMPONENTE POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2008. GODINU, potpisan 23. listopada 2013.godine u Bruxellesu i 5. prosinca 2013.godine u Sarajevu, na engleskome jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 47. redovitoj sjednici, održanoj 7. svibnja 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-419/14. od 29. travnja 2014. godine), dodatak Međunarodni ugovori 08/14.

15.DOPUNA BR. 1 SPORAZUMA O FINANCIRANJU O DRŽAVNOM PROGRAMU ZA BOSNU I HERCEGOVINU U OKVIRU IPA KOMPONENTE ZA POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2012. GODINU, potpisana 31. srpnja 2013. godine u Bruxellesu i 21. siječnja 2014. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku., ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 47. redovitoj sjednici, održanoj 7. svibnja 2014. godine, temeljem suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-426/14. od 29. travnja 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 08/14.

16.SPORAZUM O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE KOMISIJE GLEDE PREKOGRANIČNOG PROGRAMA BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA 2013. GODINU, potpisan u Sarajevu, 6. veljače 2014. godine, na engleskome jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 49. redovitoj sjednici, održanoj 19. lipnja 2014. godine, temeljem suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-586/14. od 6. lipnja 2014. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 11/14

17.DOPUNA BR. 1 SPORAZUMA O FINANCIRANJU O DRŽAVNOM PROGRAMU ZA BOSNU I HERCEGOVINU U OKVIRU IPA KOMPONENTE ZA POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2011.GODINU, potpisana 3. rujna 2013. godine u Bruxellesu i 5. prosinca 2013. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 49. redovitoj sjednici, održanoj 19. lipnja 2014. godine, temeljem suglasnosti Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-560/14 od 6. lipnja 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 11/14.

18.FINANSIJSKI SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, EVROPSKE KOMISIJE I UPRAVLJAČKOG TIJELA SMJEŠTENOG U MAĐARSKOJ U VEZI S INTEGRACIJOM FONDOVA IZ INSTRUMENTA POMOĆI ZA PRETPRISTUP U OKVIRU MEĐUDRŽAVNOG PROGRAMA SARADNJE ZA JUGOISTOČNU EVROPU ZA POMOĆ IZ EVROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ UNUTAR CILJA EVROPSKE TERITORIJALNE SARADNJE, potpisan u Briselu, 30. oktobra 2012. godine, u Budimpešti, 26. novembra 2012. godine i u Sarajevu, 24. decembra 2012. godine, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH 49. redovnoj sjednici, održanoj 19. juna 2014. godine, temeljem saglasnosti

134

Page 135: finansijski sporazumi

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-534/14 od 6. juna 2014. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 13/14.

19.SPORAZUM O FINANSIRANJU (PROJEKAT HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ, potpisan 21. jula 2014. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 73. vanrednoj sjednici, održanoj 01. augusta 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-914/14 od 31. jula 2014. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 13/14.

20.SPORAZUM O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE U POGLEDU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA 2013. GODINU, potpisan u Briselu, 27. marta 2013. godine i u Sarajevu, 06. februara 2014. godine, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 51. redovnoj sjednici, održanoj 23. jula 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-682/14 od 10. jula 2014. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 13/14.

21.PRVI AMANDMAN NA SPORAZUM O ZAMJENI DUGA OD 27.2.2012. GODINE IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT AM MAIN ("KfW"), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC"), KAO I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA ("FBiH"), I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANCIJA ("RS"), U IZNOSU OD 12.821.343,85 EURA - "ZAMJENA DUGA 3", potpisan 23. ožujka 2014. godine u Sarajevu, 4. travnja 2014. godine u Banjoj Luci i 9. travnja 2014. godine u Frankfurtu, na engleskome jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 51. redovitoj sjednici, održanoj 23. srpnja 2014. godine, temeljem suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-674/14. od 10. srpnja 2014. godine), ), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 17/14.

22.UGOVOR O FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE - OBNOVLJIVA ENERGIJA HE VRANDUK PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE, potpisan 20. lipnja 2014. godine u Luksemburgu i 30. lipnja 2014. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 76. izvanrednoj sjednici, održanoj 16. rujna 2014. godine, temeljem suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-973/14 od 10. rujna 2014. godine) «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 20/14.

23.UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH/C, potpisan 19. maja 2014. godine u Sarajevu i 5. juna 2014. godine u Luksemburgu,

135

Page 136: finansijski sporazumi

na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH temeljem saglasnosti Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-912/14 od 10. septembra 2014. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 76. vanrednoj sjednici, «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 21/14.

TRANSPORT

24.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE LATVIJE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU - Lajpcig, 22. maja 2013. godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, latvijskom i engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-896/13 od 5. novembra 2013. godine) - - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/14

25.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SAN MARINO O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA, potpisan u Rimu, 28. novembra 2013.godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, italijanskom i engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 47. redovnoj sjednici, održanoj 7. maja 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-187/14 od 29. aprila 2014. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 09/14

PRIVREDA

26.SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O POGRANIČNOM PROMETU - potpisan u Bruxellesu, 19. lipnja 2013. godine, na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku, te na službenom jeziku Republike Hrvatske - hrvatskom jeziku, Ratificiralo Predsjedništvo BiH na 42. redovitoj sjednici, održanoj 5. prosinca 2013. godine, temeljem suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1056/13 od 5. studenoga 2013. godine) - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 02/14

27.PROTOKOL MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA ZA NACIONALNU EKONOMIJU MAĐARSKE O SARADNJI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, potpisan u Sarajevu, 13. septembra 2013. godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom i mađarskom jeziku.Ratificiralo Predsjedništvo BiH na 45. redovnoj sjednici, održanoj 26. marta 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-43/14 od 12. marta 2014. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/14

136

Page 137: finansijski sporazumi

28.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOJ POMOĆI PO PITANJIMA CARINE, potpisan u Sarajevu 24. marta 2009. godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, albanskom i engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 47. redovnoj sjednici održanoj 7. maja 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-342/14 od 29. aprila 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 09/14.

29.EUROPSKA KONVENCIJA O PITANJIMA AUTORSKOG PRAVA I SRODNIH PRAVA U OKVIRU PREKOGRANIČNOG EMITIRANJA PUTEM SATELITA, potpisana u Strasbourgu, 21. veljače 2005. godine, na engleskome jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 49. redovitoj sjednici, održanoj 19. lipnja 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH (Odluka broj: 01,02-05-2-425/14 od 6. lipnja 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 11/14.

30.DODATNI PROTOKOL 3 SPORAZUMU O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI, potpisan u Sarajevu, 20. novembra 2013. godine, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 51. redovnoj sjednici, održanoj 23. jula 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-672/14 od 10. jula 2014. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 15/14

31.REGIONALNA KONVENCIJA O PAN-EURO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O PORIJEKLU ROBE, potpisana u Briselu 24. septembra 2013. godine, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 47. redovnoj sjednici, održanoj 7. maja 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-415/14 od 29. aprila 2014. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 15/14

32.SPORAZUM O TRGOVINI NAORUŽANJEM, sačinjen u Njujorku, 2. aprila 2013. godine, na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 52. redovnoj sjednici, održanoj 26. augusta 2014. godine,temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-788/14 od 25. jula 2014. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 16/14

33.SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVA EVROPSKOG UDRUŽENJA SLOBODNE TRGOVINE (EFTA), potpisan u Trondheimu, 24. juna 2013. godine, na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 76. vanrednoj sjednici, održanoj 16. septembra 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-919/14 od 10. septembra 2014. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 18/14

137

Page 138: finansijski sporazumi

OSTALO

34.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU LICA KOD KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT - Beograd, 5. jula 2013. godine, na bosanskom, srpskom, hrvatskom jeziku i te na službenom jeziku Republike Srbije - srpskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1059/13 od 5. novembra 2013. godine) - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/14

35.PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE O PROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU LICA KOD KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT - Beograd, 05. jula 2013. godine, na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, te na službenom jeziku Republike Srbije - srpskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 42. redovnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2013. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1060/13 od 5. novembra 2013. godine) - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 01/14

36.SIGURNOSNI SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE, potpisan u Beogradu 7. novembra 2013. godine na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te na službenom jeziku Republike Srbije – srpskom jeziku, Ratificiralo Predsjedništvo BiH na 45. redovnoj sjednici, održanoj 26. marta 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-39/14 od 12. marta 2014. godine), - «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/14

37.SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE I PROVEDBENOG PROTOKOLA NA SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLE, potpisan Vaduzu, 09. septembra 2013. godine, na bosanskom, srpskom, hrvatskom, njemačkom i na engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 43. redovnoj sjednici, održanoj 21. januara 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1166/13 od 16. decembra 2013. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 03/14

38.PROTOKOL O NAČINU RAZMJENE INFORMACIJA I PODATAKA IZMEĐU DRŽAVNE REGULATORNE AGENCIJE ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU

138

Page 139: finansijski sporazumi

SIGURNOST BOSNE I HERCEGOVINE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE, potpisan u Zagrebu, 09. jula 2013. godine, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te na službenom jeziku Republike Hrvatske - hrvatskom jeziku. Ratificiralo Predsjedništvo BiH na 43. redovnoj sjednici održanoj 21. januara 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-1119/13 od 16. decembra 2013. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 03/14.

39.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I OSCE - ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU SIGURNOST I SARADNJU U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI, potpisan u Sarajevu, 09. oktobra 2013. godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 45. redovnoj sjednici, održanoj 26. marta 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-44/14 od 12. marta 2014. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/14.

40.UGOVOR IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA, potpisan u Skoplju 12. marta 2013.godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom i makedonskom jeziku, ratificiran na 45. redovnoj sjednici, održanoj 26. marta 2014. godine, i saglasnosti Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-1252/13 od 12. marta 2014. godine), «Sl. glasnik BiH»– dodatak Međunarodni ugovori 06/14.

41.UGOVOR O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE MAROKO, potpisan u Rabatu, 19. februara 2014. godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, arapskom i francuskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 49. redovnoj sjednici, održanoj 19. juna 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-588/14 od 6. juna 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 11/14.

42.MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O RAZVOJNOJ SURADNJI ZA RAZDOBLJE 2012-2016, potpisan u Sarajevu 11. prosinca 2013. godine, na engleskome jeziku, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 49. redovitoj sjednici, održanoj 19. lipnja 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-589/14 od 6. lipnja 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 11/14.

139

Page 140: finansijski sporazumi

43.KONVENCIJA O KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU, BROJ 154 IZ 1981. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA, ratificiralo Predsjedništvo BiH na 49. redovnoj sjednici, održanoj 19. juna 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH (Odluka broj: 01,02-05-2-483/14 od 6. juna 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 11/14.

44.KONVENCIJA O RADNIM ODNOSIMA (JAVNE SLUŽBE), BROJ 151 IZ 1978. GODINE, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA, ratificiralo Predsjednštvo BiH na 49. redovitoj sjednici, održanoj 19. lipnja 2014. godine, temeljem članka suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-586/14. od 6. lipnja 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 11/14.

45.NOTA SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O STATUSU BILATERALNIH UGOVORA, ratificiralo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 52. rodovnoj sjednici, održanoj 26. augusta 2014. godine, temeljem saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-805/14 od 25. jula 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 17/14.

46.SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DRŽAVE KATAR O REGULIRANJU ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U DRŽAVI KATAR, potpisan u Dohi, 6. travnja 2014. godine, na hrvatskome, srpskom, bosanskom, arapskom i engleskom jeziku, ratificiralo Predsjedništvo BiH temeljem suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-804/14. od 25. srpnja 2014. godine), Sl. glasnik BiH - dodatak Međunarodni ugovori 17/14.

140