FIŞA DISCIPLINEI - sia.ugal.ro discipline CECM/FD_Schimbari climatice.2.1 Denumirea disciplinei Schimbări climatice globale şi ... impactului incalzirii globale asupra ... datorate schimbarilor climatice

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    217

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA tiina i Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Acvacultur, tiina Mediului i Cadastru Adresa: Str.Domneasc, nr. 111, Galai Nr. telefon / fax: 0336 130 177/ 0236 460165 E-mail: decanat.sia@ugal.ro </p><p> FIA DISCIPLINEI </p><p> 2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Schimbri climatice globale i efectul lor asupra ecosistemelor 2.2 Titularul activitilor de curs Prof. Dr. Ing. Andrei Ciolac 2.3 Titularul activitilor de seminar Prof. Dr. Ing. Andrei Ciolac 2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obl 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15 Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 15 Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 5 Tutoriat 5 Examinri 5 Alte activiti................................... 3.7 Total ore studiu individual 45 3.9 Total ore pe semestru 45 3. 10 Numrul de credite 6 </p><p>1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Dunrea de Jos Galai 1.2 Facultatea / Departamentul tiina i Ingineria Alimentelor 1.3 Catedra Acvacultur, tiina Mediului i Cadastru 1.4 Domeniul de studii Stiinta Mediului 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studii/Calificarea Controlul si expertizarea calitatii mediului </p><p>4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum </p><p> 4.2 de competene </p><p>5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului </p><p> Sala cu videoproiector </p><p>5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului </p><p> Sala cu videoproiector </p></li><li><p>UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA tiina i Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Acvacultur, tiina Mediului i Cadastru Adresa: Str.Domneasc, nr. 111, Galai Nr. telefon / fax: 0336 130 177/ 0236 460165 E-mail: decanat.sia@ugal.ro </p><p>8. Coninuturi </p><p>8. 1 Curs Metode de predare Observaii </p><p>Principalele cauze ale schimbarilor climatice globale. Poluarea aerului. </p><p>Prelegere, prezentare slide-uri in MS Office Power Point </p><p>Principalii poluani atmosferici i efectele polurii asupra climei globale </p><p>Efecte globale ale polurii atmosferei. Reducerea concentratiei de ozon stratosferic. </p><p>6. Competenele specifice acumulate </p><p>Com</p><p>pete</p><p>ne </p><p>prof</p><p>esio</p><p>nale</p><p>Identificarea mecanismelor, proceselor si efectelor actiunilor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza poluarea mediului. Alegerea metodelor de control si expertizare a starii mediului . Interpretarea starii mediului prin analiza parametrilor ecologici caracteristici(abiotici si biotici). </p><p> Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu prin realizarea unor proiecte de protectia mediului. Folosirea TIC in probleme de stiinta mediului. </p><p>Com</p><p>pete</p><p>ne </p><p>tran</p><p>sver</p><p>sale</p><p>Asumarea responsabilitatilor profesionale si administrative reiesite din fisa postului, inclusiv respectarea normelor de etica si deontologie profesionala. Utilizarea eficienta a competentelor echipei, stimularea sinergiilor si solidaritatea in asumarea responsabilitatilor. Utilizarea unor metode i tehnici eficiente de nvare pe tot parcursul vieii, n vederea formrii i dezvoltrii profesionale continue. </p><p>7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Cuoasterea principalelor cauze ale modificarii climatului global si </p><p>efectele asupra biosferei si posibilitatile de diminuare a impactului 7.2 Obiectivele specifice Cunoasterea impactului incalzirii globale asupra ecosistemelor naturale </p></li><li><p>UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA tiina i Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Acvacultur, tiina Mediului i Cadastru Adresa: Str.Domneasc, nr. 111, Galai Nr. telefon / fax: 0336 130 177/ 0236 460165 E-mail: decanat.sia@ugal.ro </p><p> Incalzirea globala. Cauze si efecte. Efectele incalzirii globale asupra fenomenelor climatice naturale cu impact global. </p><p>Efectele schimbarilor climatice asupra principalelor tipuri de biomi. </p><p>Modificari ale structurii si functionarii ecosistemelor datorate schimbarilor climatice. </p><p>Impactul cresterii temperaturii globale asupra ecosistemelor acvatice. </p><p>Schimbarea climei si impactul asupra ecosistemelor antropizate. </p><p>Cuantificarea impactului modificarilor climatice asupra calitatii vietii </p><p>Modalitati de reducere a impactului factorilor implicati in procesul schimbarilor climatice globale. </p><p>Politici de mediu elaborate in scopul reducerii tendintei de incalzire globala. </p><p>Modificarile climatice si dezvoltarea durabila Bibliografie Botnariuc, N., Vdineanu,A., 1982, Ecologie, Editura didactic i pedagogic, Bucureti Ciolac, A. 2002. Ecologie. Editura didactic i pedagogic, Bucureti Ciolac, A. 2004. Elemente fundamentale de ecologie si protectia mediului. Editura didactic i pedagogic, Bucureti. Godeanu, M. 1996. Ecotehnie. Editura didactic i pedagogic, Bucureti Godeanu, S. 1997. Elemente de monitoring ecologic integrat. Ed. Bucura Mond, Bucuresti. Mzreanu,C., 1993, Ecologie, Universitatea Bacu Negulescu, M. et al. 1995. Politica mediului nconjurtor. Ed. Tehnic, Bucureti. 8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii Bazele protectiei mediului. Protectia mediului intre necesitate si deziderat </p><p>Referat, conversatie euristica </p><p>Dezvoltarea durabila si protectia mediului Degradarea mediului Poluarea. Surse. Principalii poluanti implicati in modificarea climei </p><p>Metode de prevenire a poluarii Incalzirea globala. Cauze si efecte. Efectele schimbarilor climatice asupra principalelor tipuri de ecosisteme </p><p>Impactul schimbarilor climatice asupra dezvlotarii durabile Bibliografie Botnariuc, N., Vdineanu,A., 1982, Ecologie, Editura didactic i pedagogic, Bucureti Ciolac, A. 2002. Ecologie. Editura didactic i pedagogic, Bucureti Ciolac, A. 2004. Elemente fundamentale de ecologie si protectia mediului. Editura didactic i pedagogic, Bucureti. Godeanu, M. 1996. Ecotehnie. Editura didactic i pedagogic, Bucureti Godeanu, S. 1997. Elemente de monitoring ecologic integrat. Ed. Bucura Mond, Bucuresti. Negulescu, M. et al. 1995. Politica mediului nconjurtor. Ed. Tehnic, Bucureti. </p></li><li><p>UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA tiina i Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Acvacultur, tiina Mediului i Cadastru Adresa: Str.Domneasc, nr. 111, Galai Nr. telefon / fax: 0336 130 177/ 0236 460165 E-mail: decanat.sia@ugal.ro </p><p> 10. Evaluare </p><p>Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final Insusirea conceptelor, notiunilor si termenilor specifici </p><p>Examen scris 35% </p><p>10.4 Curs Cunoasterea principiilor si metodologiilor </p><p>Examen scris 40% </p><p>Cunoasterea metodelor de cercetare </p><p>Pe parcursul seminariilor 15% 10.5 Seminar/laborator </p><p>Utilizarea metodelor specifice Pe parcursul seminariilor 10% 10.6 Standard minim de performan </p><p> Cunoasterea detaliata a proceselor implicate in schimbarile climatice globale si a principalelor modalitati de reducere a impactului modificarii climei asupra ecosistemelor naturale </p><p> Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar 24.05.2012 Prof. Dr. Ing. Andrei Ciolac </p><p> Prof. Dr. Ing. Andrei Ciolac </p><p> Data avizrii n catedr Semntura directorului de departament 25.05.2012 Prof. Dr. Ing. Victor Cristea </p><p>9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului </p><p> Continutul disciplinei este coroborat cu asteptarile institutelor sau centrelor c de cercetare locale si regionale precum si cu cele ale Agentiei de Protectia Mediului si alti potentiali angajatori </p></li></ul>