Fisiologi Fix

 • Upload
  rico

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fisiologi Fix

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  1/23

  TUGAS FISIOLOGI KELOMPOK 1

  NEUROMUSCULOSCLETAL

  FAKULTAS KEDOKTERAN

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  2015

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  2/23

   NAMA KELOMPOK 

  1) I Shanty Ch!"!na #0$020102)

  2) D!%n&a Ay' S!tan!n(tya #201010**0*1102+)

  *) E,!yat', Fa"!&a N #201010**0*110-+)

  -) M.M'ta/! S'naya #201010**0*11120)

  5) N! Ma"%,a #201010**0*1112+)

  ) Ea.R.A.T%h'3%,a'"y #201010**0*111*+)

  4) D%! R 6',an #201010**0*111--)

  +) P't"a P"a/'&!a A #201110**0*11011)$) Na"', Na%hat! #201110**0*11020)

  10) R!y'ana U,7a C #201110**0*11024)

  11) M. Fath""8! #201110**0*110*-)

  12) La!ta An!n&h!ta P't"! #201110**0*11051)

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  3/23

  1).S%"an( 3"!a '!a 5* tah'n &atan( % ,!n! &t%"9 &atan( &%n(an %,'han

  /%"aa :%"3'ta"9 3'!n(9 (an(('an 3%n&%n(a"an9 :'ny! :%"&%n(!n( 3a&a

  t%,!n(a &an 3%"aaan 3%n'h 3a&a %&'a t%,!n(a. Pa!%n /%n(ataan :aha

  %;a&!an !n! t%";a&! %

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  4/23

  2). @%,aan t%ntan( "%7,% /n!/3at! &an

   3,!!/3at! #%"taan &a,a/ (a/:a")?

  *). @%,aan t%ntan( "%7,% "%(an( t%n&n 3at%,,a

  &an %t%n" :%"!,an(? #%"taan (a/:a")

  -). D%n(an /%n(('naan ,an(ah,an(ah :a'

  %:'ah ;a,'" "%7,% #"an(an(9 "%%3t"9 &t)9

   ;%,aan %:'ah 3%ta "%7,% "%(an(.? #S%"taan

  (a/:a")

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  5/23

  1a. Bagian manakah dari sistm !sti"#$r %ang "rngsi

  #nt#k mndtksi aks$rasi ang#$ar dan grakan r'tasi(

  • S%

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  6/23

  1:. E7% a3aah yan( t!/:', 3a&a %, "a/:'t ;!a %t%"!,!a

  t%"t%' /%n;a&! n!!,!a>;%,aan 3%"!t!a !n! yan( t%";a&!?

  S%, "a/:'t /a!n(/a!n( /%/!,!! B %, 3,a"! !,!'/ n&!! !n!

  /%ny%:a:an 3,a"!a! 7'n(!na, %:a(a! "%3n %,%, "a/:'t. @!a

  'at' (%"aan /%ny%:a:an t%",!!,!a /%n(:%n(a %a"ah !n!,!'/

  /aa %,%, "a/:'t aan t%"%!ta!. @!a (%"aan &a,a/ a"ah :%",aanan9

  /aa t%"!,!a aan /%n;a'h &a"! !n!,!'/ /aa %,%, "a/:'t

  t%"!nh!:!!

  @!a t!&a a&a (%"aan /aa t"a/!tt%" aan &!,%3aan &a"! %, "a/:'t

  yan( /%ny%:a:an %"a:'t%"a:'t a"a7 a7%"%n aan /%n(a,a/! !t!"ahat.

  Ha, !n! /%/'n(!nnan %"a:'t%"a:'t a7%"%n /%n;a&! t%"a!ta! ata'

  t%"!nh!:!! t%"(ant'n( &a"! a"ah (%"aan

  BOIES Buku Ajar THT EGC

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  7/23

  1". E&k a)akah %ang tim"#$ )ada s$ ram"#t *ika

  str'si$ia trtk#k mn*adi k'nis'si$ia(*$askan

  )risti+a i'nik %ang tr*adi,

  S%, "a/:'t %t!:',a"! t%"&!"! &a"! &'a 3','h a/3a! ,!/a 3','h t%"%!,!a9

  ya!t' /!"!,' yan( &!3%"'at ,%h at!n9 a't !,!'/9 !n!,!'/. K%t!a

  t%"%!,!a /%/:%n( % a"ah !n!,!'/9 t%";a&! &%3,a"!a!. S%,%,

  "a/:'t /%/:%nt' !na3 8at 3%"anta"a !/!a! &%n(an ';'n(';'n(

  t%"/!na, n%'"n a7%"%n yan( anannya /%nyat' &%n(an an t"'t'"

  %t!:',a"! 'nt' /%/:%nt' sara& !sti"#$'k'k$aris. D%3,a"!a! %,%,

  "a/:'t /%n!n(atan %

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  8/23

  1-. $askan / sistm sns'r% %ang "r)ran

  da$am ksim"angan,

  K%%!/:an(an t':'h &!%n&a,!an - !t%/ %n"y B

  1. V!'a,

  2. P"3"!%3t!7 '&',%h%""%%3t" 3%n!,a! %n&!%n&! t':'h

  *. Et%"%3t!% 3%"'t9 &a&a9 t%,a3a a!

  -. V%t!:',a" a33a"at',a:!"!n

  Buku Ajar Fisiologi Guytondan Hall, 2008

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  9/23

  1d. Bagaimana grakan kana$is smisirk#$aris dan k#)#$a

  krista am)#$aris ktika k)a$a "r)#tar kkanan(

  =!,a %3a,a /%/'ta" % anan /aa B

  1. KS :%"(%"a %a"ah 3%"3'ta"an

  2. En&,!/7% /%/:%,an '3',a "!ta a/3',a"!

   :%",aanan &%n(an a"ah (%"aan %3a,a #!"!).

  Buku Ajar Fisiologi Guytondan Hall, 2008

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  10/23

  1. $askan )risti+a dtksi r'tasi k)a$a '$h

  kana$i smisirk#$aris,

  • Pa&a at' "ta! a,ah at' 3aan(an ana,! aan t%"%!ta! %/%nta"a yan(

  at'nya t%"!nh!:!!. M!a,nya9 :!,a %3a,a 3a&a 3!! #,'"') n"/a,9 &an

  t%"&a3at 3%"

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  11/23

  D%t%! Rta! K%3a,a ,%h Kana,! S%/!!"',a"!

  =!,a %3a,a t!:at!:a /%/',a! :%"3'ta" % 'at' a"ah #3%"

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  12/23

  1&. Mnga)a )asin minir mrasakan g*a$a mrasa "r)#tar(

  P%nya!t /!n!%"% B a&a,ah (an(('an &%n(an 'at' 3%/:%n(aan

  "n((a %n&,!/7!9 3%nya!t !n! :%"aa, &a"! ,%a. D!tan&a! &%n(an

  (an(('an 3%n&%n(a"an9 t!n!/'9 3'!n( &an t%anan"aa 3%n'h

  &!t%,!n(a.

  Pat7!!,(! 3a!%n /%"aa :%"3'ta" B a&anya (an(('an &a,a/7!!,(! !t%/ %n&,!/7% yan( &!%na, &%n(an h!&"3 %n&,!/7%

  &!/ana ;'/,ah

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  13/23

  2.$askan tntang r&$k m'n'sim)atik dan

  )'$isim)atik 0srtakan da$am gam"ar,

  L%n('n( "%7,% 3a,!n( %&%"hana → :%"!7at /n!na3t! "%7,% yan(

  t!/:', &!%:'t "%7,% /n!na3t!.

  S&(an ,%n('n( "%7,% yan( /%n%/3atan at' !nt%"n%'"n,%:!h &!anta"a

  n%'"n a7%"%n &an %7%"%n :%"!7at 3,!!na3t! # ;'/,ah !na3 &a"! 2 a/3a!

  "at'an).

  Buku Ajar Fisiologi Guytondan Hall, 2008

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  14/23

  R%7,% Mn!na3t!BR%7,%

  R%(an(#St"%t

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  15/23

  Buku Ajar Fisiologi Guytondan Hall, 2008

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  16/23

  Buku Ajar Fisiologi Guytondan Hall, 2008

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  17/23

  P%n;%,aan Ga/:a" 

  • D%n(an %tan 3a&a t%n&n 3at%,,a #t%n&n /'

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  18/23

  EF!E" #O!ISI$A#TI%&EF!E" F!E"O ' EF!E"(E$AI% )II *+ITH)A+A! EF!E"

  Buku Ajar Fisiologi Guytondan Hall, 2008

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  19/23

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  20/23

  4. $askan tntang r&$k rgang tnd'n )at$$a dan

  kstns'r "rsi$ang, 0srtakan gam"ar

  • R%7,% R%(an( #St"%t

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  21/23

  EF!E%S E%STE$SO (E$-I!A$G*COSSE) E"TE$SO EF!E". CO/#!E)

  +ITH)O+A! EF!E" * Etre1itas Inerior

  Buku Ajar Fisiologi Guytondan Hall, 2008

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  22/23

  • Reflek ini merupakan kombinasi antara : reflek fleksor →  yang berlangsung pada tungkai yang terkena rangsangan

  sakit, dan reflek ekstensor →pada tungkai yang tidakterkena rangsangan sakit, untuk mempertahankan posisitubuh.

  • Kedua macam reflek tersebut terjadi prinsip persarafantimbal balik untuk kelompok otot agonis dan antagonis, yaitu

  saat tungkai kanan terjadi reflek fleksor maka ototekstensornya relaksasi. Pada saat yang sama tungkai kiriterjadi reflek ekstensor maka otot-otot fleksornya akanrelaksasi.

 • 8/18/2019 Fisiologi Fix

  23/23

  TERIMA KASIH