flg phap luan cong.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  1/106

  PHP LUN CNG

  (Bn ting Vit)

  L HNG CH

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  2/106

  Bn Dch Vit Ng 4/2009http://phapluan.org

  Bn ting Anh: http://www.alun!aa.org/"oo#/$ng/lg%200&.ht'Bn ting ()n: http://www.alun!aa.org/"oo#/chig"/lg.ht'

  Cc ln cp nht:

  *+ 04/0,/200*2+ 09/*4/2004,+ 22/*2/200-4+ 24/*2/200-5, 10/04/2009 (sa li chnh t, v mt s t ng kh hi,!!!)

  "#$% ch& l 'n th( v c)n *+t nhi s-st. R+t m(ng nhng . ki/n 0$% 12ng 3 'n14ch 356c h(n h( h-n.)

  http://phapluan.org/http://www.falundafa.org/book/eng/flg_2006.htmhttp://www.falundafa.org/book/chigb/flg.htmhttp://www.falundafa.org/book/eng/flg_2006.htmhttp://www.falundafa.org/book/chigb/flg.htmhttp://phapluan.org/
 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  3/106

  Lun ng

  ht h)p1 tinh th' nh3t+ l #hoa h5c hu67n "8 i;u thn ht th6 c)c h5c thu6ttr;n th gi?i. Nu #hai '@ lnh c n6+ thC cn phi ci "in tE tn gFc Guan ni' cHa ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  4/106

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  5/106

  xf xfC8@AB : BD E8FG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>

  *. Ngun gFc cHa #h8 cJng.....................................................................................................*

  2. h8 cJng........................................................................................................................,

  ,. fJng lc cJng nWng.......................................................................................................,

  y*z fJng lc !o tu lu6n t' t8nh ' cY.......................................................................,

  y2z fJng nWng #hJng phi Oi7u ' ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  6/106

  y2z h)p un chu thi;n...................................................................................................2&

  y,z hai '@ #inh 'Pch....................................................................................................2}

  {. ni'..............................................................................................................................2}

  &. ng th[ tu lu6n cHa h)p un fJng...........................................................................29

  y*z u lu6n @ cao tng....................................................................................................29

  y2z f)c hCnh th[c "iRu lS cHa cJng...................................................................................29

  y,z u lu6n ]u3t th gian ph)p.......................................................................................,0

  C8@AB : EG 7GMF EJN EO8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P>

  *. NSi h' cHa t' t8nh.......................................................................................................,*

  2. 3t ~

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  7/106

  CHNG I: GII THIU

  ][ ta yrung hoaz+ #h8 cJng ]u3t hin tE ]a ]

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  8/106

  ln " n tung ra. (nh tinh chTng ta Oang @ Om " hH6 !it nhi7u ln ri. au 'ji lnnh

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  9/106

  2. Kh v cng

  h81 ' chTng ta nYi On hin na6 Om O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  10/106

  CVng n=ng{O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  11/106

  u6 nhi;n 'St F ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  12/106

  ytr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  13/106

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  14/106

  'c*0cHa ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  15/106

  Nhng ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  16/106

  gian *i_ng 'i`t*,n6+ h5 cY 'St t3' gng tr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  17/106

  BFn nW' tr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  18/106

  chTng nY nFi li7n nhau th$o chi7u !5cU Pi ao chTng nY O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  19/106

  c[ chj no tr;n 'Cnh "nh nhn 'St c)ch r| rng. ~6 cY phi l # thut cao c3p#hJngU thut cao c3p n6 nga6 c cQn tin ]a h>n cc k thut cao c3p tn th=i.u6 6+ loPi #h nWng n6 Om cY @ rung hoa tE ]

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  20/106

  St loPi #h8 cJng ht gia #h)c na+ Gua c)c th=i OPi loPi #h8 cJng ht gia n6 ch

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  21/106

  tru67n ") ang 6 Png o O3t n

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  22/106

  h8 cJng | thut O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  23/106

  cha "nh+ tPo thnh 'St tr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  24/106

  ch8nh ph)p. Nga6 c nY @ 'St #hJng gian cao h>n, n kh-ng c tu luyn th$o ch8nhph)p+ C 6 nY #hJng "it l' ao OR chZ !P6 ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  25/106

  nhthR Oang tp lu6n+ \ nghcHa h5 tht h

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  26/106

  CHNG II 4H4 ;U

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  27/106

  no+ t3t c '5i ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  28/106

  un ?i #8ch th

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  29/106

  trong 'St #ip ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  30/106

  VC 'Lc O8ch tp lu6n l tu lu6n chH \ th[c+ chH \ th[c phi O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  31/106

  $. Tnh '-nh F7ng /u

  h)p un fJng tu lu6n t' ln thn. ua tu lu6n+ "n thR tht cHa Gu\ O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  32/106

  ngu6;nz+ au #hi Fng O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  33/106

  c)c #inh 'Pch ]u6;n tro #hvp c> thR con ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  34/106

  fY ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  35/106

  na On tE c)c 'nh lnh h

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  36/106

  r3t rSng lthR con ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  37/106

  CHNG III: TU ;UN Tn+ cJng lc Gu6t Onh trCnh OS cHa 'St ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  38/106

  n;n tht ph[c tPp. u\ 'uFn l' Oi7u tFt+ nh

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  39/106

  OPt O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  40/106

  #hJng cY cJngI OY l 'St chn l\ tu6t OFi. Pi ao nhi7u ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  41/106

  phi l 6u OiR'+ ha6 l A. NY l "iRu hin cHa \ ch8 #i;n c

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  42/106

  #hJng c@i '@+ Oi7u OY r3t ! !n t?i t' tt OF. 5i th[ O7u cY hai 'et. h$o OY+ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  43/106

  B rng "uSc yha6 ch3p tr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  44/106

  tu lu6n OR OPt On trCnh OS cao nh3tI nh

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  45/106

  'St linh thR tng [ng+ t[c l 'St Fng Om O J c>. Ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  46/106

  (2) ?u tQ ngh!p

  f)c ngu6;n l\ trong th gi?i n6 cKng giFng nh< @ tr;n thi;n th

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  47/106

  hi Gu\ gep 'St #h nPn no OY+ t' tE "i OY M giTp Gu\

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  48/106

  a Gu Gu36 nhiu l nYi 7 c)c hin t

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  49/106

  tun+ ha6 l i tun. 3t c O7u t^6 thuSc o t' t8nh cHa Gu\ cao On '[c no l' ao Gu\ OFi phY ?i 3n O7 n6.

  ^. C#n c v ng /nh

  fWn c> li;n h On ch3t trvng ' ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  50/106

  cY thR #hJng " #hY chu cho O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  51/106

  n;n thanh tnh #hi ngi thi7n cho O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  52/106

  Nhng gC phi cho Gu\ + t3t c Om O '#nh,R= Php > 7n 'h t chuS

  yin ngha: fY O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  53/106

  CHNG I>: 4H4 ;U

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  54/106

  cHa h)p un fJng th

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  55/106

  ^ L=c ?hn _u (^ L=c ^u` Lng)

  Bvt Ou ?i th "vt 3n. rong #hi !> hai ta6 Oang ta o nhau l;n+ tE tE O[ng thnghai chn l;n. hi hai ta6 !> t?i tr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  56/106

  Chng Ch[ C$n 3hn (? Ch[ Ln ?-)

  Bvt Ou "ng th ch3p ta. )ch r=i 2 "n ta6 ra #hong 2 On , c' y* inchz Ongth=i "vt Ou ]oa6 hai "n ta6. Ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  57/106

  Bvt Ou "ng c)ch ch3p ta6 tr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  58/106

  thn ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  59/106

  ^!p 3h6u ?Eu Phec (? Chp ?Ic

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  60/106

  gi= ngEng Gua6. h=i gian #o !i cHa 'ji OSng t)c cY thR #h)c nhau t^6 th$o tEngng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  61/106

  Phec ?+n

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  62/106

  t thTc "i tp n6 ?i th "vt 3n y$' hCnh 2}z.

  . `u6n Thng ;ng C"c 4h69 WbuJ&n `ua Ha% u > T*(Y

  Agun tTcUBi tp n6 ?i 'Lc O8ch OR ]' nhp o ngun nWng l

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  63/106

  E t< th ch3p ta6 tr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  64/106

  aong ?h8 au Rng Php Lun (X ? o ChuEn Php Lun)

  au #hi hon t3t c)c OSng t)c ta6 OJi+ O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  65/106

  ong l' th hai ta6 "vt 3n OR ch3' ![t "i tp n6 y]$' hCnh ,*0z.

  $. 4h69 ;u@n Chu Th%&n 4h69

  Agun tTcU

  Bi tp n6 l' cho nWng l thR con ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  66/106

  ?+n Php Ch# X, ?" ?hnh ? AgcPhn

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  67/106

  i cho l

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  68/106

  ong ri+ tip tLc O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  69/106

  ). Thn Thng G%a T*A 4h69 W4h69 G%a T#ng dc Lenh ThnThngY

  Agun tTcU

  Bi hn hJng ia rC h)p n6 l "i tp tnh cJng trong h)p un fJng. NY cYnhi7u 'Lc O8ch nh' OR gia tWng thn lc cHa ng. hJng n;n cY "3tc[ \ ngh gC trong Ouz thC r3t ! OPt On trPng th)i tnh. Dn !n "

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  70/106

  cho lQng "n ta6 h

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  71/106

  ?h8 ]n Ch Ah: (Rng tc t thG nhK)

  h$o au OSng t)c tr;n y]$' hCnh {&z+ !i chu6Rn "n ta6 tr)i y"n ta6 @ tr;nz o ph8atrong. Qng "n ta6 cHa ta6 'et Gua6 o ph8a thn ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  72/106

  ?h8 ]n Ch ?G (Rng tc t thG t)

  fKng giFng nh< OSng t)c @ tr;n ?i trao Oi gia ta6 'et ta6 tr)i. a6 tr)i cHang

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  73/106

  hi hai "n ta6 ra ph8a ngoi #hi Ou gFi+ gi hai "n ta6 @ #hong ngang thvt l

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  74/106

  E tr8 tr;n+ "n ta6 @ ph8a tr;n M nda Qng trQn ]uFng t?i ^ng "Lng !

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  75/106

  {. rong lTc thc hnh+ c)c OSng t)c phi O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  76/106

  CHNG >: >jN 4

  1. 4h69 ;u@n v 4h69 ;u@n Cng

  Q: Hhp 7$n g9m c nhng go~: h)p un l 'St linh thR g' nhng ch3t nWng l

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  77/106

  Q: Chi [a% c]a Hhp 7$n t*_n h% hi` Hhp 7$n khVng c^ng h5ung vui ci int*_n th hc vi_n "ni v ln th%/t ging th nh+t v th nhow! Hhp 7$n in t*_n thhc vi_n tho [a% ng56c chi kim 39ng h9! Ebi sa( v%~: Lc O8ch l cho Gu\ Oi7u gC tFt lnh. h)p un ph)t nWng l thR cHa '5i ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  78/106

  chun OQi hi+ cY lM rng Gu\ Oang lu6n tp t ph)p. Nu Gu\ chZ ngh nhngth[ ]3u ]a OY trong Ou cHa Gu\ + chng hPn nh< ~[a #ia ao ' ]3u Gu)+ tJi phitrEng tr nY au #hi tJi ph)t hu6 O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  79/106

  Q: Yhi chqng tVi lng nghd nhng 'i ging c]a Eh%, Eh% c+p ch( chqng tVi nhnggo~: Ji c3p h)p un cho '5i ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  80/106

  nY Om '3t Oi gFc r cHa nY ri+ Om "vt Ou !=i ra ph8a ngoi. NY M " Oui Oi tht'au chYng. fWn "nh M #hJng cQn na.

  Q: Cc '`nh c c]a tVi 3{ h/t 3i sa mt vi ng% t*(ng kha hc, nh5ng lbi 0+t hi nthonh lonh mt vi ng% sa 3 Ebi sa( v%~: B@i C tin "S Gu) nhanh th$o h thFng tu lu6n cHa chTng ta c)c trCnh OStha6 Oi trong 'St th=i gian r3t ngvn+ "nh cHa GT6 O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  81/106

  "nh. Vic d !Lng cJng lc 'Pnh 'M n6 OR tr "nh 'St c)ch chu6;n nghip thC#hJng On O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  82/106

  Q: Chqng tVi phi lm go khi t5 t5Wng 0+ 0+t hi`n t*(ng lqc l%`n tp~: Nhi7u Oi7u ]3u cY thR ]u3t hin @ nhi7u lTc #h)c nhau trong lTc lu6n tp. u\ Ea '?i "vt Ou tu lu6n+ #hJng thR no OPt On 'St trCnh OS cao li7n nga6 lTc "vtOu. Nga6 "6 gi=+ chTng tJi cKng M #hJng OQi hi Gu) #hvc #h$ ?i Gu\ . ~i7u n6M #hJng thc t nu OQi hi Gu\ #hJng On l;n.

  Php Lun Cng }&

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  83/106

  Q: E*(ng 3fi sng hng ng%, 3Vi khi tVi lm 3i si [+% v tVi hi hn sa 3,nh5ng *9i n lbi cng 0% *a nh5 v% na! C phi vo t*onh 3 E$m tnh c]a tVi [th+p khVng~: VC Gu\ it 7 nY+ Oi7u OY ch[ng t rng Gu\ Om ci thin ' t8nh cHa 'Cnh Gu\ cY thR nhn ra nY. Ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  84/106

  ~: hJng+ #hJng O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  85/106

  #hJng phi l 'St cJng nWng. Vi ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  86/106

  thR g6 tr@ ngPi cho nY. (>n na+ Gu\ M 'ang lPi nh h thR lPi cKng r3t 'Pnh thC Ou cHa Gu\ M cY c' gi)c nh<

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  87/106

  anh ta hTt thuFc lPi+ anh ta cKng M c' th36 #hY chu. u\ phi tp #iR' o)tch8nh 'Cnh. St F ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  88/106

  M #hY chu nu tp li7n nga6 au OY. Ft h>n l n;n nghZ 'St chTt. hi Gu\ OYi Gu)On nji "ao td cn co+ nY cKng #hY ' thanh tnh O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  89/106

  h5 M nhn 'St h)p un nga6 tPi lTc OY. )ch cHa chTng ta Om cvt ngha r3t cen #M. tu lu6n tFt cKng n cY thR ]6 ra 'ec !u #hJng Oi th@ #hi tu lu6n h)p un fJng. fhTng ta#hJng "n t' On php th@. ~Y l Oi7u h5c hi @ > c3p. fhTng ta #hJng cn nY @n>i O6 C Oi7u hQa #iR' o)t h>i th@ l OR lu6n Oan+ th;' #h8 tip t lda. hpth@ ]uJi+ ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  90/106

  tru67n !P6 ch8nh th[c tE 'St th6+ "o O' l Gu\ "vt Ou @ c3p th3p h>n.u\ phi hon ton [t " t3t c nhng gC Gu\ Om h5c trong Gu) #h[+ #hJng giOi7u gC c. St "S g' nhng Oi7u '?i M O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  91/106

  Q: Ebi sa( ch+m 1t cc 3ng tc m ch5a phi l ch+m 1t s2 th2c hnh~: h)p un ]oa6 chu6Rn t OSng. NY t[c #hvc "it nga6 lTc Gu\ ngEng tp. NYch[a Ong 'St nWng ln c)ch !^ng \ cHa Gu\ OR thu nY lPi r3t nhi7u. ~i7u n6 #hJng phi ch3'![t lu6n fJngI chZ l thu nWng ln+ Gu\ M #hJng hiRu Och ]oa6 chu6Rn thnh 'St h)p un.

  Q: Cc c 3ng ta% t*(ng 'i tp t t4nh yEhn EhVng Bia E*o Hhpy c . ngha nh5th/ n(~: NgJn ng cHa chTng ta #hJng thR no cvt ngha nY O thR cHa tJi nhp o trPngth)i tu lu6n.

  Q: Yhi 3bt 3/n t*bng thi y{i bch Ehy [a s2 t l%`n, c tht l cc l ch$n lVng3{ 356c mW *a 3 tb( thnh th$nthW ha% khVng

  Php Lun Cng -{

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  92/106

  ~: 3t c '5i ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  93/106

  trSn. tu lu6n ' chTng tJi 'uFn O7 cp t?i+ l tu lu6n @ cao tng O thR cHa Gu\ #hJng O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  94/106

  Q: Chqng tVi c th hc cc ph5-ng php th2c hnh khc t*(ng lqc 3ang tp l%`nHhp 7$n CVng khVng, chng hbn nh5 3+m 'p, vX t2 v`, #-nCh& Ehin, Ehi C2cz%n, v!!v / chqng tVi khVng tp nhng mVn 3 m ch& 3c cc sch vW ni v nthVi, vi`c 3 c nh h5Wng go khVng~: Nghi;n c[u 7 O3' "Yp | t thC #hJng ao+ nh

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  95/106

  ~: fhvc chvn l nh< 6. Ji Om cvt ngha cho Gu\ "it gi3c '> l gC. u\ phit 'Cnh u6 ngh 7 Oi7u OY. Nhng Oi7u giTp OR nng cao t' t8nh th

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  96/106

  lo tC' th6 chP6 cha.V6 thC Gu\ M c< ]d th no #hi nY c[ tip tLc cho Gu\ nhng Oi7u tFt OpU fhTng tJi #hJng thR lo lvng cho Gu\ O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  97/106

  ai tr)i. D nhi;n+ thJng th

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  98/106

  3t c chTng ta hm6 u6 ngh Oi7u OY+ nu Gu\ Oang O[ng tp c' th36 r3t 't'i+ nh

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  99/106

  Q: / thi_n mc c]a t* dm 356c mW tho c nh h5Wng go ch( n r2 khai mW Ehi_nmc c phng thch n=ng l56ng ha% khVng~: 3t ! OR '@ hi;n 'Lc cho trq $' !

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  100/106

  ~: hi Gu\ th36 ao t+ hi;n 'Lc gn O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  101/106

  ~: D nhi;n chTng nY tht cY. 3t c #hJng gian O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  102/106

  #hJngU NY M l tu6t =i nu Gu\ cY thR homn tr "nh lPi cho On #hi Gu\ OPtOn. B3t c[ ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  103/106

  Q: Hhp Eh$n t*Vng ging ci go EVi c Hhp Eh$n khVng~: h)p hn trJng giFng nh< ng

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  104/106

  Q: E*(ng lup, khi tVi nhm mt lbi, tVi c th th+% th% 3ang th%/t ging W t*_n s$nkh+! Hhn t*_n c- th c]a Eh% m 3dn! Ci 'n cng m 3dn! E+m mn vi chd

  pha sa tho m h9ng! #Vi khi c h( [ang 0anh 'a( [anh Eh%! Ci go 3ang 0%*a~: ~6 l trCnh OS ' Gu\ Oang cY+ C #hi thi;n 'Lc chZ Ea '?i '@+ Gu\ Mnhn th36 trvng nh< l O$n O$n l trvng. au #hi trCnh OS Gu\ tin ]a h>n 'StchTt+ t3t c th[ ' Gu\ th36 M l 'u trvngI au #hi tin ]a h>n na+ Gu\ cY thR

  phn "it O

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  105/106

  triRn cJng lc "ng c)ch ngi tr;n gh !i uFng tr tr5n ng6. ~Ji #hi Gu\ gep #hnPn+ Gu\ #;u t;n tJi M th36 tJi nga6 tr

 • 7/25/2019 flg phap luan cong.pdf

  106/106

  VC l\ !o OY+ c)c ! )n Om On OR chu Oau #h t citin th;' na. au OY+ ng