89
` 1 Antas 3- Plano sa Pagkatuto FILIPINO II Pangkalahatang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang mga piling tekstong pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino. Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

Florante at Laura (from DEPED)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Banghay Aralin sa Florante at Laura

Citation preview

 • `

  1

  Antas 3- Plano sa Pagkatuto

  FILIPINO II

  Pangkalahatang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang mga piling tekstong pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino.

  Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

 • `

  2

  Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Aralin 1: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura

  Bilang ng araw/sesyon: 3

  Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging impluwensiya ng Florante at laura sa pag-iisip, damdamin at pag-uugali ng mga mambabasa sa panahong naisulat ito, at maging sa kasalukuyan

  Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.)

  Mga Kakailanganing Pag-unawa Para sa Buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito.

  Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito.

  Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

  Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura?

  Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at laura? Ipaliwanag.

  Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

  Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Isinulat ni Balagtas ang Florante at Laura bunga ng malungkot niyang karanasan sa larangan ng pag-ibig at upang pailalim niyang mailarawan ang kawalang katarungan sa panahon ng pananakop ng mga Espaol.

  Mahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit isinulat ni Balagtas ang Florante at Laura?

  Nauunawaan ng mag-aaral ang:

  Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura

  Ang mag-aaral ay: nakapagpapaliwanag ng sariling ideya tungkol sa kahalagahan nang pag-aaral at pagsusuri ng Florante at Laura nakapagbibigay- kahulugan sa ipinahihiwatig ng mga larawan kaugnay

  ng aralin nakapag-uulat sa nasaliksik ng mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura nakapaglalahad nang maaaring damdamin at saloobin ni Balagtas

  kaugnay ng kasalukuyang kalagayan ng bansa at ng Florante at Laura

  Kurikulum ng Edukasyong Sekondarya ng 2010 Filipino II

 • `

  3

  Antas 2 Inaasahang Pagganap: Paglalahad nang maaaring damdamin at saloobin ni Balagtas sa kalagayan ng bansa at ng Florante at Laura sa kasalukuyan

  Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

  pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kahalagahan nang pag-aaral at pagsusuri ng Florante at Laura. Mga kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; nakabubuo ng sariling kongklusyon.

  paglalahad ng sariling pananaw batay sa ibat ibang paraan kung makatuwiran o mabisa ang paglalarawan ng tunay na kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong naisulat ang Florante at Laura. Mga kraytirya: naglalahad ng sariling pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw.

  pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng iba kaugnay ng kalagayan ng mga awit, kabilang ang Florante at Laura sa kasalukuyan. Mga kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalarawan ng pag-unawa sa sariling damdamin at damdamin ng iba.

  paglalahad ng magiging kontribusyon kung paano pa higit na kagigiliwan ng kabataan ang pag-aaral ng Florante at Laura sa panahong naisulat ito. Mga Kraytirya: makatotohanan; napapanahon, malikhain.

  paglalahad ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa naging kalagayan ng Florante at Laura sa panahong naisulat ito. Mga kraytirya: makatotohanan tapat; may kaugnayan sa paksa; batay sa pananaliksik.

  paghahambing sa kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura sa iba pang kaligirang pangkasaysayan ng akdang pampanitikang kinagigiliwan pa rin sa kasalukuyan sa masining na paraan. Mga kraytirya: makatotohanan; napapanahaon; may mga patunay; napangangatuwiranan ang mga patunay.

  Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na paglalahad ng maaaring damdamin at saloobin ni Balagtas sa kalagayan ng bansa at ng Florante at Laura sa kasalukuyan batay sa mga kraytirya:

  A. Angkop sa paksa

  B. Makatotohanan

  C. Napapanahon

  D. Masining

  E. Orihinal

 • `

  4

  Antas 3

  A. Tuklasin :

  Ang mga mag-aaral ay: nakapaglalahad ng ipinahihiwatig ng mga larawan (Ipakikita ng guro ang larawan ng ibat ibang kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espaol. (Magbibigay ng mga katanungan ang guro kaugnay ng mga larawan.)

  Mga halimbawang tanong: (Ang mga itoy mungkahi lamang, maaaring palitan o dagdagan ng guro.) 1. Ano ang ipinahihiwatig ng mga larawan? Bigyan ito ng sariling interpretasyon. 2. Ibigay ang mga dahilan nang pagkakalikha ni Balagtas sa Florante at Laura. 3. Kung ikaw ay isa sa mga Pilipinong nabuhay noong panahon ng pananakop ng mga EspaoL, paano mo ipagtatanggol ang iyong kapuwa Pilipino? 4. Nanaisin mo bang mabuhay sa mga panahong iyon? Ipaliwanag.

  nakapagmumungkai ng mga kraytirya para sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa nito. Maaaring pangkatan ang gawaing ito. Ipasulat sa manila paper ang nabuong kraytirya na ipapaskil sa pisara upang malaman ng mga mag-aara l ang paraan ng pagmamarka sa gagawin nilang produkto/pagganap. )

  nakapagbibiga-hinuha sa Mahalagang Tanong para sa aralin: Bakit isinulat ni Balagtas ang Florante at Laura? (Maaaring pangkatin ang klase upang pag-usapan ang kanilang mga sagot sa mahalagang tanong na ito na isinulat nila sa manila paper. Pagkatapos, papiliin kung sino sa kanila ang maglalahad ng kanilang napag-usapan. )

  nakapagbibigay ng mga karagdagang kaalaman o impormasyon na may kaugnayan sa salitang awit sa tulong ng teknik ng alinman sa Word Network, Webbing o Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa tatalakaying paksa sa bahaging Linangin.)

  B. Linangin

  Ang mga mag-aaral ay: nakapagbibigay ng mga katangian ng awit na ikinaiba nito sa korido sa pamamagitan ng malayang talakayan o tseklist (Ang tseklist ay naglalaman ng mga katangian

  ng awit at korido. Pipiliin ng mga mag-aaral ang katangiang nakalahad kung ito ba ay katangian ng isang korido o ng isang awit. Talakayin ito pagkatapos. Ipaalam din sa mga mag-aaral na ang Florante at Laura ay isang halimbawa ng awit.)

  nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng paksa: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura sa masining na paraan

  Awit

 • `

  5

  (Pagkatapos pangkatin, ibibigay na ito ng guro bilang takdang aralin b sa bahaging ilang paghahanda sa pag-uulat.) Pangkat 1 Magsasaliksik sa silid-aklatan Pangkat 2 Magsasaliksik sa pamamagitan ng internet Pangkat 3 Magsasaliksik sa pamamagitan ng pakikipanayam sa tao o mga taong may kaalaman sa paksa

  masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong: (Itoy mga mungkahi lamang, maaaring palitan o dagdagan ng guro)

  1. Bakit maraming naakit sa pakikinig ng mga awit at korido noong panahon ng mga Espaol? Itala ang mga posibleng dahilan sa mga guhit ng Spider Map.Maaari ring gamitin ang pamamaraang Tree Map, Concept Map o iba pang estratehiya.

  Spider Map

  2. Ilahad ang mga dahilan ni Balagtas upang sumulat ng awit na Florante at Laura. 3. Sino ang pinatutungkulan niya ng Florante at Laura? Patunayan. 4. Masasabi bang biktima nang di-pantay na timbangan ng hustisya si Balagtas ? Bakit? (Pagpangkatin ang mga mag-aaral sa apat at magpalitan ng opinyon hinggil sa paksang ito. Ipasulat ang kanilang sagot sa manila paper gamit ang pamamaraang Discussion Web, Grid, Flow Chart, Road Map o iba pang angkop na estratehiya.)

  Mga dahilan kung bakit maraming naaakit sa

  pakikinig ng mga awit at korido noong panahon ng

  mga Espaol

 • `

  6

  Oo Hindi

  Discussion Web

  Masasabi bang biktima ng di-

  pantay na timbangan ng

  hustisya si Balagtas ? Bakit?

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  ___________

  Mga Kongklusyon

 • `

  7

  5. Saan-saang wika naisalin ang Florante at Laura? Bigyang- kahulugan ang pagkakasalin nito sa ibat ibang wika. Ilahad ito sa tulong ng Tree Map, Concept Map o iba pang angkop na estratehiya.

  Tree Map

  6. Kung ikaw si Balagtas, ano ang iyong mararamdaman sa pagkakasalin ng Florante at Laura sa ibat ibang wika?

  Ibat ibang wika o bersyon ng Florante at Laura

 • `

  8

  7. Ihambing ang kagilirang pangkasaysayan ng Florante at Laura sa iba pang kaligirang pangkasaysayan ng akdang pampanitikan na kinagigiliwan pa rin sa kasalukuyan. Gamitin sa paghahambing ang Venn Diagram.

  C. Palalimin : Ang mga mag-aaral ay:

  nakikiisa sa malayang talakayan tungkol sa nilalaman ng aralin sa pamamagitan nang pagsagot sa mga tanong na: 1. Bakit mahalagang pag-aralan at suriin ang Florante at Laura? Ipaliwanag ang naging impluwensiya nito sa mga mambabasa sa panahong naisulat ito

  sa tulong ng T-Chart, Concept Map o iba pang estratehiya, sagutin ang tanong na ito.

  T-Chart

  Florante at Laura

  Iba pang uri ng panitikan

  Ibong Adarna

  Bakit mahalagang pag-aralan at suriin ang Florante at Laura?

  1. 2. 3. 4. 5.

 • `

  9

  2. Sa iyong palagay, nagkaroon ba ng impluwensiya ang Florante at Laura sa mga nangyayaring pag-aalsa/rebolusyon noong panahong naisulat ito? Magbigay ng ilang pangyayari sa ating kasaysayan na nagpapatunay ng iyong sagot.

  3. Mabisa bang daan/instrumento ang panitikan upang maiparating ng manunulat ang kaniyang mga hinaing/mailarawan ang kalagayang panlipunan ng isng bansa? Patunayan.

  4. Ang mga mag-aaral lamang ba ang dapat na magpakita ng interes na pag-aralan ito? Ipaliwanag. 5. Ilahad ang sariling pananaw kung makatuwiran at mabisa ang pagkakalarawan ng kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong naisulat ang Florante

  at Laura. 6. Tanungin ang ilang kamag-aral kaugnay ng kaniyang damdamin sa kalagayan ng mga awit, kabilang ang Florante at Laura sa kasalukuyan. Ihambing ito

  sa sariling damdamin. Ilahad ito sa tulong ng Double Entry Journal, Chart o iba pang pamamaraan.

  Double Entry Journal

  4. Ilahad ang ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa naging kalagayan ng Florante at Laura sa panahong naisulat ito. 5. Gaano kahalaga sa iyo ang pag-aaral ng Florante at Laura? Ilahad ang iyong magiging kontribusyon kung paano pa higit na kagigiliwan ng kabataang katulad mo ang pag-aaral ng Florante at Laura. 6. Magbigay ng ilang akda na nagkaroon ng malaking impluwensiya sa tao o nakapagpabago sa kalagayan ng isang bansa/lipunan.

  Sariling Damdamin _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  Damdamin ng Kamag-aral __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

 • `

  10

  D. Ilapat:

  Ang mga mag-aaral ay: nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya ng inaasahang produkto/pagganap nakapaglalahad nang maaaring damdamin at saloobin ni Balagtas kaugnay ng kasalukuyang kalagayan ng Florante at Laura sa moderno o makabagong paraan

  (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng puna o feedback sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback)

  (Iminumungkahi sa guro na balikan ang Mahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa para sa aralin.)

  Mga Kakailanganing Kagamitan

  Aklat na Florante at Laura Manila Paper Internet Mga kagamitang kakailanganin sa paglalahad Sipi ng estratehiya Mga kraytirya sa pagtataya ng inaasahang produkto/pagganap

 • `

  11

  Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Aralin 2: Ang Mahahalagang Tauhan ng Florante at Laura Bilang ng araw/sesyon: 2

  Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa sinisimbolo ng bawat tauhang nilikha ni Balagtas sa Florante at Laura

  Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.)

  Mga Kakailanganing Pag-unawa Para sa Buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito.

  Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito.

  Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

  Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura?

  Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at laura? Ipaliwanag.

  Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

  Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Taglay ng ilang tao ang mga katangiang makikita rin sa mga tauhan sa Florante at Laura katulad nang pagdama ng labis na pag-ibig, pagsasakripisyo para sa pamilya at minamahal, pagtulong sa kapwa kahit hindi kapanampalataya, pagbubuwis ng buhay para sa minamahal, pagiging palakaibigan at pagiging matapang mga katangiang nagpapatunay nang pagiging makatotohanan ng mga tauhan.

  Makatotohanan ang paglalarawan ni Balagtas sa bawat tauhan ng Florante at Laura, na kung pakasusuriin ay may sinisimbolo o kinakatawan ang bawat isa sa panahong isinulat niya ito at maging sa kasalukuyan.

  Mahalagang Tanong para sa Aralin: Makatotohanan ba ang ang mga katangian ng mga tauhang nilikha ni Balagtas sa Florante at Laura? Patunayan.

  May sinisimbolo ba ang bawat tauhang nilikha ni Balagtas sa Florante at Laura? Patunayan.

  Nauunawaan ng mag-aaral ang:

  Mga katangian at mahahalagang papel na ginagampanan ng mga tauhan ng Florante at Laura

  Ang mag-aaral ay: nakapaglalarawan ng mga tauhan sa Florante at Laura nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa mga tauhan ng Florante at Laura nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng bawat tauhan

  Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

 • `

  12

  nakapagbabahagi ng naging damdamin sa bawat tauhan nakapagpapatunay na bawat tauhang nilikha ni Balagtas ay may

  sinisimbolo/kinakatawan sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura Antas 2

  Inaasahang Produkto/Pagganap: Nakapagpapatunay na ang bawat tauhang nilikha ni Balagtas ay may sinisimbolo/ kinakatawan sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura

  Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

  pagpapaliwanag sa sinisimbolo o kinakatawan ng mga tauhang nilikha ni Balagtas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura. Mga kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; nakabubuo ng sariling kongklusyon.

  pagpapakilala sa masining na paraan ng ilang tao sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng ilang tauhan sa Florante at Laura. Mga kraytirya: makatotohanan; napapanahon; malikhain.

  pagpapatunay na taglay pa rin ng mga tao sa kasalukuyan ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng ibat ibang tao; may batayanang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw.

  paghahambing ng sariling katangian sa mga tauhan sa akda at sa mga katulad nito sa kasalukuyan. Mga kraytirya: makatotohanan;tapat; may kaugnayan sa paksa.

  pagbabahagi ng naging damdamin sa bawat tauhan matapos silang makilala sa aralin. Mga kraytirya: makatototohanan; tapat; naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa akda.

  paglalarawan sa naibigang tauhan sa akda at paghahambing ng mga ito sa ilang kakilala sa kasalukuyan. Mga kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatuwiranan ang mga patunay.

  Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagpapatunay batay sa mga kraytirya:

  A. Batay sa pananaliksik

  B. Makatotohanan

  C. Malikhain

  D. Masining

  E. Maiuugnay sa kasalukuyan

 • `

  13

  Antas 3

  A. Tuklasin :

  Ang mga mag-aaral ay: (Ipaskil sa pisara ang mga larawan ng mga tauhan sa Florante at Laura at itanong sa mga mag-aaral kung sino-sino ang mga tauhang nasa larawan. upang malaman kung mas malalim ang pagkakakilala ng mga mag-aaral sa mga tauhan, isagawa ang sumusunod na gawain.)

  nakapaglalarawan nang patula sa mga tauhan na ipahuhula sa klase (Maaaring pumili ang guro ng ilang mag-aaral na mahusay tumula. ( Isang tauhan sa bawat napiling mag-aaral ang maglalarawan nang patula na pahuhulaan sa klase.) nakapagbibigay ng ibat ibang ideya sa tanong na Makatotohanan ba ang ang mga katangian ng mga tauhang nilikha ni Balagtas sa Florante at Laura? Patunayan. Gamitin ang Mind Map Template. (Gawin itong kolaboratibong gawain. Maaaring tanunging muli ang mga mag-aaral para sa mahalagang tanong na angkop sa aralin.)

  Mind Map Template

  nakapagmumungkahi ng mga kraytirya para sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa ng gawaing ito. Maaaring pangkatan ang gawaing ito. Ipasulat sa pisara ang mga kraytiryang ibinigay ng bawat pangkat at piliin ang mga angkop na kraytirya para sa inilahad na inaasahang pagganap para sa aralin.) nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang mabunyi sa tulong ng Word Association, Word Network, at iba pang estratehiyang makatutulong

  sa paghawan ng sagabal ( Iugnay ang gawaing ito sa paksang tatalakayin sa bahaging Linangin.)

  Makatotohanan ba ang mga katangiang ikinabit ng may akda sa bawat tauhan ng Florante at Laura? Patunayan

  Oo

  Hindi

  Oo

  Hindi

  Patunay

  Patunay

  Patunay

  Patunay

 • `

  14

  Word Association

  B. Linangin:

  Ang mga mag-aaral ay: nakapag-uulat sa nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa mahahalagang tauhan ng Florante at Laura nakapagbibigay ng kaugnay na salita, ideya at parirala sa ilang salitang ginamit sa aralin

  masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong (Itoy mga mungkahi lamang, maaaring palitan o dagdagan ng guro.) (Ang sumusunod na mga gawain ay maaaring gawing kolaboratibo. Bigyan sila ng 15 minuto upang pag-usapan ang mga tanong na nakasulat sa activity card na nakalaan para sa kanila. Ipasulat ang sagot sa manila paper o kartolina. Pumili ang bawat pangkat ng lider na mag-uulat ng kanilang napag-usapan.)

  a. Isa-isahin ang mga tauhan sa Florante at Laura. Ibigay ang kanilang mga katangian ayon sa pagkakalarawan ni Balagtas sa tulong ng Character Map, Character Profile o iba pang angkop na estratehiya. Piliin sa mga tauhan kung sino sa kanila maaaring iugnay ang katangian nang pagiging mabunyi.

  katipan sakim

  lumusob

  mabunyimabunyimabunyimabunyi

 • `

  15

  a. ____________________ 1. _________________ b. ____________________ 2. _________________ c. ____________________ 3. _________________

  1. ____________________ 1. ________________ 2. ____________________ 2. _______________ 3. ____________________ 1. ________________ 3. _______________

  2. _______________ 3. _______________

  Character Map b. Taglay ba ni FLorante ang katangian upang masabing tagapagtanggol ng Albanya ? Itala ang mga katangiang ito at ang saknong/mga saknong na

  nagpapatunay nito. Maaaring gamitin ang T-Chart, Bubble Map o iba pang angkop na estratehiya.

  Katangian Saknong/Mga Saknong na Nagpapatunay nito

  T-Chart

  Mga Katangian

  FLorante Laura

  Aladin Flerida

  Konde Adolfo

  Taglay ba ni FLorante ang katangian upang masabing tagapagtanggol ng Albanya ?

 • `

  16

  c. Matapos makilala ang mga tauhan, sino sa kanila ang dapat na hangaan? Bakit? Sagutin ito sa tulong ng Discussion Web,Concept Map o iba pang angkop na estratehiya.

  Discussion Web

  d. Ibahagi ang sariling opinyon tungkol sa pagiging makatotohanan/di-makatotohanan ng mga katangian ng ilang tauhan sa akda gamit ang Double Entry Journal, Discussion Web, Embedded Circles o ba pang estratehiya.

  Double Entry Journal

  (Ito ay mga mungkahi lamang. Maaari pa itong dagdagan ng guro.)

  Sino sa mga tauhan ang dapat na hangaan?

  Dahilan

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  __________________________

  Makato-tohanan

  Di-makato-tohanan

 • `

  17

  C. Palalimin:

  Ang mga mag-aaral ay: nakikiisa sa malayang talakayan tungkol sa nilalaman ng aralin sa pamamagitan ng mga tanong / gawain: (Ito ay mga mungkahi lamang, maaaring palitan

  o dagdagan ng guro) 1. Gaano kahalaga ang mga tauhan sa akda? Ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat isa sa tulong ng Fishbone Map, Flow Chart, T-Chart o iba pang angkop na estratehiya.

  Florante Laura Aladin Flerida Fishbone Map

  Adolfo Duke Briseo Sultan Menandro Ali-Adab

  2. Bigyang- kahulugan ang katangian ng ilang tauhan at ang sinisimbolo ng bawat isa sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng tsart, Flow Chart o iba pang angkop na estratehiya.

  Larawan Kahalagahan Simbolo Florante Laura Aladin Flerida Adolfo Duke Briseo Sultan Ali-Adab

  3. Taglay pa rin ba ng mga Pilipino sa kasalukuyan ang mga katangiang taglay ng ilang tauhan sa akda? Patunayan. Maaaring gamitin ang Web, Concept Map o iba pang estratehiya.

 • `

  18

  4. Kanino maaaring maihambing ang iyong sarili sa mga tauhan? Bakit? Maaaring gamitin ang H-Chart, Compare and Contrast Chart, Venn Diagram o iba pang angkop na estratehiya.

  H-Chart

  Taglay pa rin ba ng mga Pilipino sa kasalukuyan

  ang mga katangiang taglay ng ilang tauhan

  sa akda?

  Patunay

  Patunay Patunay

  Patunay

  Tauhang Paghahambi-

  ngan

  Paliwanag kung bakit siya

  ang napiling paghambingan

 • `

  19

  5. Matapos makilala ang mga tauhan, ibahagi ang iyong naging damdamin sa bawat tauhan sa tulong ng Linear Graphic Organizer, Scroll, Flow Chart o iba pang estratehiya.

  Linear Graphic Organizer

  6. Ilarawan ang naibigang tauhan sa akda at ihambing siya sa ilang kilalang personalidad sa kasalukuyang lipunan ng ating bansa. Masining itong isalaysay sa klase, maaaring sa pamamagitan ng paggamit ng power point presentation na ipakikita ang larawan ng mga tauhan at ng ilang kilalang personalidad.

  D. Ilapat:

  Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro kung paano isinasagawa ang Character Mirror.)

  nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya sa inaasahang produkto/pagganap nakapagpapatunay na ang bawat tauhang nilikha ni Balagtas ay may sinisimbolo/kinakatawan sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura nakapagbibigay ng puna sa bawat pangkat na nagtanghal (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback.) (Muli, balikan ang Mahalagang Tanong upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa para sa aralin.)

  Mga Kakailanganing Kagamitan

  Aklat na Florante at Laura Internet Kraytirya sa pagpapakita ng Character Mirror Sipi ng mga gagamiting estratehiya / teknik Kraytirya sa pagpapakita ng Character Mirror

  Damdamin sa bawat tauhan

  Tauhan

  Damdamin

  Tauhan

  Damdamin

  Tauhan Tauhan

  Damdamin Damdamin

 • `

  20

  Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Paksa: Aralin 3: Kay Celia

  Bilang ng araw/sesyon: 2

  Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kasiningan at nilalaman ng Florante at Laura

  Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.)

  Kakailanganing Pag-unawa Para sa Buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito.

  Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito.

  Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

  Mahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura?

  Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at laura? Ipaliwanag.

  Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

  Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Bahagi na ng buhay ang kabiguan na dapat harapin at gawing gabay sa paggawa ng kabutihan/ kadakilaan.

  Mahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit hindi dapat katakutan ang mga kabiguan sa buhay?

  Nauunawaan ng mag-aaral ang: Aralin 3: Kay Celia Tayutay na apostrope at eksklamasyon

  Ang mag-aaral ay: nakapagbabahagi ng naging damdamin sa ginawang pagharap sa sariling kabiguan

  o kabiguan ng iba nakapagkukuwento ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad

  sa aralin sa masining na paraan nakapagsasagawa ng panayam sa isang kakilala na nakaranas na ng kabiguan

  sa buhay nakabubuo ng ilang saknong ng tula gamit ang pinagkaugaliang taludturan

  (may sukat at tugma) para sa taong hinahangaan dahil sa katapangang ipinakita sa pagharap sa kabiguan

  Kurikulum ng Edukasyong Sekondarya ng 2010 Filipino II

 • `

  21

  Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng ilang saknong gamit ang pinagkaugaliang taludturan (may sukat at tugma)

  Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

  pagbabahagi sa naging damdamin sa ginawang pagharap sa sariling kabiguan o kabiguan ng iba. Mga kraytirya: makatotohanan, naglalarawan ng ibat ibang damdamin, naglalahad ng pag-unawa sa sariling karanasan at ng ibang tao.

  pagbubuod at pag-uugnay ng mga pangyayari sa aralin sa kasalukuyan. Mga kraytirya: kaangkupan ng mga pangyayari sa aralin; masining ang pagkakalahad.

  pagpapaliwanag sa mahalagang mensaheng nais ipahiwatig ng aralin. Mga kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay, naglalahad ng sariling kongklusyon.

  paglalahad ng sariling pananaw kung may katulad pa ang may-akda sa kasalukuyan. Mga kraytirya: naglalahad ng ibat ibang pananaw; may batayan/patunay ang nabuong pananaw, napaninindigan ang sariling pananaw.

  pagbabahagi kung paano hinarap ang mga kabiguang naranasan sa buhay . Mga kraytirya: makatotohanan; tapat.

  pagbabahagi ng sariling karanasan/karanasan ng iba kaugnay ng salitang kabiguan. Mga kraytirya: tapat; makatotohanan.

  Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa ilang saknong na may pinagkaugaliang taludturan batay sa sumusunod na kraytirya :

  A. Kaangkupan sa paksa B. May sukat at tugma C. Orihinal D. Makatotohanan E. Tumutugon sa layunin

  Antas 3 A. Tuklasin :

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapagbabahagi ng sariling karanasan o karanasan ng kakilala na humarap sa matinding kabiguan at ang naging damdamin niya sa ginawang pagharap sa kabiguan (Papikitin ang mga mag-aaral habang ipinaririnig sa kanila ang instrumental na awitin ng Natutulog ba ang Diyos?, Wind Beneath My Wings, o iba pang awiting instrumental na makapagpapaantig sa puso ng mga mag-aaral. Sabihin sa mga mag-aaral na alalahanin nila ang mga panahong nakaranas sila ng matinding kabiguan habang pinakikinggan ang awiting instrumental.)

  nakapagpapalitan ng opinyon sa Mahalagang Tanong na Bakit hindi dapat katakutan ang kabiguan sa buhay? (Maaaring gawing pangkatan ang gawaing ito. Ipasulat sa manila paper ang buod ng napag-usapan ng pangkat. Ipapaskil sa pisara ang kanilang sagot at humandang iulat itosa klase. Maaaring bumuo ng iba pang mahalagang tanong ang bawat pangkat na maiuugnay sa aralin.)

 • `

  22

  nakapagmumungkahi ng mga kraytirya para sa pagtataya ng Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa pagsasagawa ng gawaing ito. Maaaring pangkatan ang gawaing ito. Ipasulat sa pisara ang mga kraytiryang ibinigay ng bawat pangkat at piliin ang mga angkop na kraytirya para sa inilahad na inaasahang pagganap para sa aralin. Hayaang ang mga mag-aaral pa rin ang magsuri sa mga kraytirya sa pamamagitan ng tseklist. )

  nakapagbibigay ng kahulugan sa salitang kabiguan sa tulong ng Fruit Bearing Tree, Word Map, Word Association at iba pang estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa paksang tatalakayin sa bahaging Linangin.)

  Fruit Bearing Tree

 • `

  23

  B. Linangin:

  Ang mga mag-aaral ay: nakababasa nang may angkop na damdamin o emosyon sa mga saknong bilang 1-22 nakapagbibigay ng impormasyon sa sumusunod na salita na ginamit sa aralin (Maaari na itong ibigay bilang paunang takdang aralin

  upang masaliksik na mga mag-aaral.)

  nakapagbibigay ng halimbawa ng mga tayutay na apostrope at eksklamasyon mula sa aralin (Magbigay ng input ang guro kung kinakailangan.) malayang nakikiisa sa talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang maaaring palitan o dagdagan ng guro.)

  1. Sino si Celia sa buhay ni Balagtas ? May kinalaman ba siya sa malaking kabiguang naranasan niya kaya hindi niya ito malimot ? Ilahad ang dahilan, kung paano nagsimula at kung bakit nakararanas siya ng kabiguan sa buhay-pag-ibig sa tulong ng Big Question Technique, P-Solve o iba pang angkop na estratehiya, sagutin ang mga katanungang ito.

  Beta Hilom

  Musa

  Nimfas Sirenas

 • `

  24

  2. Sa iyong palagay, bakit kaya ganoon na lamang ang pagmamahal ni Balagtas kay Celia ? Itala sa Chain Organizer ang mga posibleng dahilan kung bakit mahal na mahal ni Balagtas si Celia.

  3. Ilahad ang mensaheng nais iparating ni Balagtas sa mga mambabasa. Ipagpalagay na ikaw si Balagtas na nakikipag-usap sa mga mag-aaral ng moderong panahon.

  4. Kung ikaw si Balagtas, pag-aalayan mo rin ba ng ganoong klaseng pagmamahal si Selya ? (Gawing pangkatan ang pagpapalitan ng opinyon sa tanong na ito. Pumili ng lider ng pangkat na maglalahad ng kanilang napag-usapan.)

  5. Ibuod ang mga pangyayari sa aralin sa masining na paraan. (Ipalagay sa mag-aaral ang kanilang sarili sa sitwasyon ng may-akda upang madama nila ang naranasan nito.)

  C. Palalimin:

  Ang mga mag-aaral ay:

  masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain: 1. Kapanayamin ang isang kakilala na nakaranas ng kabiguan sa buhay. Alamin ang naging sanhi nito at kung paano niya ito hinarap.

  Big Question Technique

  Sino ang taong may kinalaman sa kabiguan ni Balagtas? Ipaliwanag kung paano ito nangyari.

  Paano nagsimula ang kabiguang ito?

  Talata (Pagsasama-samahin ang mga naging kasagutan sa apat na mga tanong) ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  Bakit kailangang maranasan niya ang kabiguang ito?

  Saan nakadama ng kabiguan si Balagtas? Bakit?

  Mga Dahilan Kongklusyon

 • `

  25

  Pagkatapos, bumuo ng sariling kongklusyon tungkol dito. Punan ng mga impormasyon ang sumusunod:

  2. Sa iyong palagay, may katulad pa ba si Balagtas sa kasalukuyang panahon na naglalaan ng tapat na pag-ibig sa isang babae/lalaki? Patunayan sa pamamagitan ng paglalahad ng halimbawa.

  3. Magsalaysay ng isang pangyayaring naranasan ng kakilala, kaibigan o kapamilya na may pagkakatulad sa sinapit na kabiguan sa pag-ibig ni Balagtas. 4. Naranasan mo na rin ba ang mabigo? Paano mo ito hinarap? Kung hindi pa at kung sakaling maranasan mo ito, paano mo ito haharapin?

  Punan ang sumusunod na scroll upang mabuo ang diwang nais mong ipahayag tungkol sa karanasan sa kabiguan?

  Pangalan: ___________________________________________ Edad: ___________ Kasarian: ___________ Tirahan: _____________________________________________ Kabiguang naranasan: ______________________________ Paano hinarap: _____________________________________ ________________________

  Lagda ng Kinapanayam

  Sariling Kongklusyon _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  ____________.

 • `

  26

  5. Ano ang iyong naging damdamin sa sinapit na kabiguan ni Balagtas? Bakit ito ang iyong nadama? Ilahad ito sa tulong ng Fan Fact Organizer, Flow Chart o iba pang angkop na estratehiya.

  Fan Fact Organizer

  Naranasan ko na ang mabigo noong ______________________________________

  _________________________. Hinarap ko ito sa pamamagitan ng__________________________________________________________________________

  ______________________________________

  ______________________________________

  ____________________________________.

  Hindi ko pa nararanasang mabigo subalit kung maranasan ko ito, haharapin ko ito sa pamamagitan ng _______________________________

  _______________________________

  _______________________________

  _______________________________

  _______________________________

  ___________________________.

 • `

  27

  6. Magbigay ng mga dahilan kung bakit hindi dapat katakutan ang kabiguan. Paano ito magiging gabay sa paggawa ng mabuting bagay? Isagawa ito sa tulong ng Flow Chart, Tree Map o iba pang angkop na estratehiya.

  Flow Chart

  D. Ilapat

  Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ng input ang guro o magbalik-aral sa mga mag-aaral tungkol sa sukat at tugma.)

  nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytiryang gagamitin sa pagtataya sa bubuuing ilang saknong gamit ang pinagkaugaliang taludturan nakabubuo ng ilang saknong gamit ang pinagkaugaliang taludturan (may sukat at tugma) para sa taong hinahangaan dahil sa katapangang ipinakita sa pagharap

  sa kabiguan (Magbigay muna ng input tungkol sa pagbuo ng tulang tradisyunal.) nakapagbibigay- puna o mungkahi sa ginawa ng kamag-aral sa pamamagitan ng peer evaluation (Magbigay rin ng puna o feedback ang guro) (Muli, balikan ang Mahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na tama ang Kakailanganing Pag-unawa ng mga mag-aaral.)

  Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat na Florante at Laura Internet Mga hakbangin sa pagbuo ng pinagkaugaliang taludturan (may sukat at tugma) Mga kraytirya sa pagtataya sa binuong pinagkaugaliang taludturan

  Kabiguan Dahilan kung bakit hindi dapat katakutan

  Paano magiging gabay

 • `

  28

  Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Paksa: Aralin 4: Sa Babasa Nito

  Bilang ng araw/sesyon: 2

  Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kasiningan at nilalaman ng Florante at Laura

  Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.)

  Kakailanganing Pag-unawa Para sa Buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito.

  Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito.

  Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

  Mahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura?

  Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at laura? Ipaliwanag.

  Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

  Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Mahalagang tuparin ang kahilingan at tagubilin ng kapwa upang maiwasan ang di-pagkakaunawaan.

  Mahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit mahalagang tuparin ang kahilingan/tagubilin ng kapwa?

  Nauunawaan ng mag-aaral ang: Aralin 4: Sa Babasa Nito

  Ang mag-aaral ay: nakapaglalapat ng himig sa mga saknong bilang 1-6 nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Story Frame

  o iba pang angkop na estratehiya nakapaglalahad kung paano pahahalagahan ang kahilingan

  ng taong malapit sa kaniya nakasusulat ng liham-kahilingan sa isang politiko o namumuno

  sa sariling lugar

  Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

 • `

  29

  Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagsulat ng liham-kahilingan sa isang politiko o namumuno sa sariling lugar kaugnay ng isyung pangkapayapaan at kaayusan ng pamayanang kinabibilangan

  Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

  pagpapaliwanag sa kapakinabangang makukuha ng mga mambabasa sa akda ni Balagtas. Mga kraytirya: naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling konklusyon.

  paghahambing kay Balagtas at sa mga manunulat sa kasalukuyang panahon. Mga kraytirya: makatotohanan; napapanahon.

  pagpapahayag ng sariling pananaw kung paano paghahambingin ang pagbuo ng berso ng ibat ibang makata sa kani-kanilang akda. Mga kraytirya: naglalahad ng sariling pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napangangatuwiranan ang sariling pananaw.

  pagpapahayag kung paano pahahalagahan ang kahilingan ng taong malapit sa mag-aaral. Mga kraytirya: makatotohanan; tapat.

  pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng iba tungkol sa pagkabigo sa isang pangako. Mga kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng sariling damdamin.

  pagsasalaysay ng ilang pangyayari na naranasan o nasaksihan tungkol sa pagbabago ng isang tao sa akda ng iba. Kraytirya: makatotohanan; tapat.

  Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na liham-kahilingan batay sa sumusunod na kraytirya:

  A. Makatotohanan

  B. May kaugnayan sa paksa

  C. Naglalahad ng isyung pangkapayapaan at kaayusan ng pamayanang kinabibilangan

  D. Taglay ang mga bahagi ng liham

  Antas 3

  A. Tuklasin :

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapagbibigay ng mga impormasyon tungkol kay Segismundo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: (Ibigay na bilang takdang aralin sa mga mag-aaral ang pagkalap ng maikling impormasyon tungkol kay Segismundo.)

  1. Sino si Segusmundo? 2. Bakit paulit-ulit niyang binabago ang kaniyang akda?

 • `

  30

  3. Sang-ayon ka ba sa naging bunga ng kaniyang ginawa? Bakit?

  malayang nakapagbibigay ng ideya o opinyon kung bakit mahalagang tuparin ang kahilingan/ tagubilin ng kapwa sa pamamagitan nang pagsulat ng talataan tungkol dito (Ipasulat ng guro sa mga mag-aaral ang talataan sa kanilang kuwaderno.)

  nakapagmumungkahi ng inaasahang produkto/pagganap para sa aralin pagkatapos ilahad ng guro ang aralin (Maaaring sa pamamagitan ng LAPP o List All Possible Performances. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng panukala ng mga mag-aaral subalit piliin lamang ang angkop na pagganap.) nakapagmumungkahi ng mga kraytirya para sa Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin (Iminumungkahing gabayan ng guro ang mga mag-aaral

  sa pagsasagawa ng gawaing ito. Maaaring pangkatan ang gawaing ito. Ipasulat sa pisara ang mga kraytiryang ibinigay ng bawat pangkat at piliin ang mga angkop na kraytirya para sa inilahad na inaasahang pagganap para sa aralin. Hayaang ang mga mag-aaral pa rin ang magsuri sa mga kraytirya sa pamamagitan ng tseklist.

  nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang berso sa tulong ng estratehiyang Brain Drops, Fruits Bearing Tree, Caravan o iba pang angkop na estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa paksang tatalakayin sa bahaging Linangin.)

  Brain Drops

  BERSO

 • `

  31

  B. Linangin:

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapaglalahad ng mga pangyayari mula sa saknong bilang 1-6 sa pamamagitan nang paglalapat ng himig sa nilalaman nito (Gawin itong pangkatang gawain, paligsahan ang bawat pangkat)

  nakapagbibigay ng kasingkahulugan ng mga salitang may malalim ang kahulugan sa araling binasa sa tulong ng Concept Map, Bubble Map o iba pang estratehiya

  Concept Map

  malayang nakikiisa sa talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang, maaaring palitan o dagdagan ng guro.) 1. Paano inilarawan ng may-akda ang kaniyang tula? Ilahad ito sa tulong ng Clothesline Map, Bubble Map o iba pang angkop

  na estratehiya. (Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang berso bago ipagawa ang mga gawaing ito.)

  Clothes Line Map

  2. Kung ikaw ang tatanungin, saan mo ihahambing ang kaniyang tula? Bakit? Gamitin ang Two Way Chart, Compare and Contrast Chart o iba pang angkop na estratehiya.

  masaklap

  tumarok umalat

 • `

  32

  Florante at Laura Paghahambingan ng kaniyang tula

  3. Ilahad ang mga kahilingan ni Balagtas sa kanyang mga mambabasa. Bakit ayaw niyang ipabago ang nilalaman nito? 4. Kung ikaw ang may-akda,ano-ano ang iyong kahilingan sa sumusunod na mambabasa. Itala sa kasunod na tsart. Gawin itong patula.

  Mga Babasa Kahilingan

  Guro

  Kung ikaw ang

  tatanungin, saan mo ihahambing ang tula ni Balagtas? Bakit?

 • `

  33

  5. Paano mo pahahalagahan ang kahilingan ng isang taong malapit sa iyo?

  nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Story Frame o iba pang angkop na estratehiya

  Story Frame

  C. Palalimin :

  Ang mga mag-aaral ay :

  masigasig na nakikiisa sa pagsasagawa/pagsagot sa sumusunod na gawain/tanong: 1. Magsalaysay ng ilang pangyayaring naranasan o nasaksihan na binago ng isang tao ang akda ng isang makata o manunulat. Ilahad ang naging

  damdamin sa kaniya, ang kaniyang dahilan at ang naging bunga nito gamit ang tsart, Rays Concept Organizer, Fan Fact Analyzer o iba pang angkop na estratehiya.

  Mag-aaral

  Manunulat

  Naging damdamin sa taong nagbago ng akda ng may-akda

  Dahilan kung bakit iya ito nagawa Naging bunga ng kaniyang ginawa

 • `

  34

  2. Sa tulong ng Flow Chart, Bubble Chart, T-Chart o iba pang estratehiya, ipaliwanag ang kapakinabangang makukuha ng mga taong tumatangkilik sa akdang Florante at Laura sa kasalukuyang panahon.

  Flow Chart

  3. Sa mga manunulat sa kasalukuyan, kanino maaaring ihambing si Balagtas? Bakit? Maaaring sagutin ito sa tulong ng estratehiyang Comparison Alley, Venn Diagram, Compare and Contrast o iba pang angkop na estratehiya.

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

  Kapakinabangang Makukuha ng mga Taong Tumatangkilik sa Akdang Florante at Laura

 • `

  35

  Comparison Alley

  4. Ibahagi ang sariling pananaw tungkol sa nais ipahiwatig ng may-akda sa mga mambabasa. 5. Sino ang mas dapat unawain, ang taong pinangakuan na di natupad ang pangako o ang taong di-nakatupad

  sa kanyang pangako? Bakit?

  D. Ilapat: Ang mga mag-aaral ay: (Magbibigay ang guro ng input hinggil sa paggawa ng liham.)

  nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya sa pagsulat ng liham nakasusulat ng liham-kahilingan sa isang politiko o namumuno sa sariling lugar hinggil sa isyung kapayapaan at kaayusan

  ng kanilang nasasakupan nakapagbabahagi ng ginawang liham-kahilingan (pipili lamang ng tatlong mag-aaral ang guro na babasa nito) nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawa ng kamag-aral (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback.)

  (Muli, balikan ang Mahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang kakailanganing pag-unawa.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat na Florante at Laura Halimbawa ng liham-kahilingan Vcd/Instrumental cd na gagamitin sa paglalapat ng himig ng nilalaman ng aralin Mga Kraytirya sa isinulat na liham-kahilingan

  Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Paksa: Aralin 5: Sa Isang Madilim, Gubat na Mapanglaw Bilang ng araw/sesyon: 5

  Balagtas Manunulat sa

  kasalukuyan

  Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

 • `

  36

  (Saknong Bilang 1-10)

  Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kasiningan at nilalaman ng Florante at Laura

  Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.)

  Kakailanganing Pag-unawa Para sa Buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito.

  Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito.

  Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

  Mahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura?

  Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at laura? Ipaliwanag.

  Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

  Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang Diyos ay di nagpapabaya kayat maging matatag sa gitna ng mga pagdurusa, isipin na ito ay may katapusan.

  Mahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit mahalagang maging matatag sa gitna ng mga pagdurusang nararanasan?

  Nauunawaan ng mag-aaral ang: Aralin 5 Sa Isang Madilim, Gubat na Mapanglaw (Mga Saknong Bilang 1-10 )

  Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng interpretasyon sa isang awit nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbabasa nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng habing semantika o iba pang angkop na estratehiya nakapaglalarawan ng pangunahing tauhan at tagpuan sa aralin nakagsasagawa ng dulang panradyo na nagbibigay-payo o mungkahi sa

  ilang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa kalagayan ng tauhan sa aralin

  Antas 2

 • `

  37

  Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagsasagawa ng dulang panradyo na nagbibigay-payo o mungkahi sa ilang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa kalagayan ng tauhan sa aralin

  Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

  pagbubuod sa aralin sa masining na paraan. Mga kraytirya:naglalahad ng pag-unawa sa aralin; batay sa aralin.

  paglalahad sa damdaming namamayani sa sarili sa sinapit ng tauhan. Mga kraytirya: makatotohanan; tapat.

  pagbabahagi sa maaaring gawin upang maging bahagi ng pagbabago ng isang taong mahina sa pagharap sa mga pagsubok. Mga kraytirya: makatotohanan; tapat.

  pagbabahagi ng opinyon kung bakit may mga taong naghahangad nang di-mabuti sa kapwa at sa bayan. Mga kraytirya: may batayan ang nabuong pananaw/opinyon; naglalahad ng sariling opinyon; napaninindigan ang nabuong opinyon.

  pagbabahagi kung ano ang nabago sa sarili pagkatapos ng pagtalakay sa aralin. Mga kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng sariling damdamin.

  pagpapaliwanag sa kaisipang nais ipabatid ng may-akda sa mga mambabasa. Kraytirya: kaangkupan ng ideya sa paksa; naglalahad ng sariling kongklusyon; may batayan ang nabuong kongklusyon.

  Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang dulang panradyo batay sa sumusunod na kraytirya:

  A. May kaugnayan sa paksa

  B. Naglalahad ng payo/ mungkahi

  C. Masining

  D. Naglalaman ang iskrip ng katatagan sa gitna ng mga pagdurusang nararanasan

  Antas 3

  A. Tuklasin:

  Ang mga mag-aaral ay: nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa awiting Pagsubok o alinmang awitin na may kaugnayan sa paksa pagkatapos na marinig ito sa tulong ng mga gabay

  naa tanong sa ibaba (Maaaring hikayatin ang mga mag-aaral na ipikit ang kanilang mga mata upang maramdaman ang nilalaman ng awitin o kaya naman ay magpakita ng mga larawan o sitwasyon ng mga taong humaharap sa mga pagsubok (maaaring power point presentation) habang ipinaririnig ang awitin.)

  1. Tungkol saan ang ipinahihiwatig ng pinakinggang awitin? Patunayan. 2. Ibigay ang kaugnayan ang nilalaman nito sa mga larawang ipinakita ng guro. 3. Anong mga salita sa awit ang nakapagpapalakas ng loob para sa iyo? Mayroon na bang nakapagsabi ng mga ito sa iyo?

 • `

  38

  Ano ang iyong naramdaman nang mga panahong iyon? Bakit?

  nakapagpapalitan ng opinyon sa mga tanong na Bakit mahalagang maging matatag sa gitna ng mga pagdurusang nararanasan? May katapusan ba ang pagdurusa ng isang tao? Patunayan. Magtanghal ng talk show tungkol dito. Maaari pang dagdagan ang mga tanong na maituturing na mahahalagang tanong para sa aralin nakapaglalahad ng mga nabuong kraytirya para sa Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang pagsubok sa tulong ng Bubble Map, Word Network, Word Association, Word Concept o iba pang angkop na estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa paksang tatalakayin sa bahaging Linangin.)

  Bubble Map

  B. Linangin

  Ang mga mag-aaral ay: (Ito ay mga mungkahi lamang, maaaring palitan o dagdagan ng guro.)

  nakapaglalahad ng mga pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng masining na pagbasa (gawing pangkatang paligsahan) nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ang mga piling salitang ginamit sa mga saknong at gamitin ang mga ito sa isang pangungusap sa tulong ng estratehiyang Word Network, Word Concept o iba pang angkop na estratehiya (Maaaring ipasagot ito sa mga mag-aaral sa kanilang kuwaderno o malayang talakayan para sa gawaing ito.)

  PAGSUBOK

 • `

  39

  Word Network

  masigasig na nakikiisa sa pagtalakay sa nilalaman ng aralin sa tulong ng mga gabay na tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang, maaaring palitan

  mapanglaw

  kasingkahulugan kasalungat

  Pangungusap

  nakaliliyo ganid

  Pinag-usig

 • `

  40

  o dagdagan ng guro.) 1. Ilarawan ang tauhan at ang gubat na ginamit sa aralin. Gamitin ang mga salitang pang-uri.Nakatulong ba ang tagpuan upang lalong mabigyang diin

  ang pagsubok na naranasan ng tauhan sa aralin ? 2. Ano ang sinisimbolo ng gubat na mapanglaw ? 3. Ilahad ang damdaming namayani sa sarili sa sinapit ng tauhan sa tulong ng Linear Graphic Organizer, Emotional Chart o iba pang angkop na estratehiya.

  4. Bakit kaya sa gubat at malungkot na karanasan ng tauhan ang simula ng awit ? 5. Paano nakatulong ang kapaligiran sa paglalarawan ng kasawiang sinapit ng tauhan? Maaaring gamitin ang pamamaraang Thinking Map, Concept Map, Bubble

  Map o iba pang angkop na pamamaraan.

  Thinking Map

  Tauhan

  Damdamin

  Patunay

  Damdamin

  Patunay

  Damdamin

  Patunay

  Sariling Kongklusyon

  Paano nakatulong ang kapaligiran sa paglalarawan

  ng kasawiang sinapit ng tauhan?

 • `

  41

  6. Saan/Kanino maaaring iugnay ang tauhan at ang mga hayop sa gubat na binanggit sa aralin? Ipaliwanag.

  nakapagbubuod ng aralin gamit ang habing semantika, Story Mapping o iba pang estratehiya

  C. Palalimin:

  Sa Isang Madilim, Gubat na Mapanglaw

  Tauhan Mga Pangyayari

  Tagpuan

 • `

  42

  Ang mga mag-aaral ay:

  malayang nakikiisa sa talakayan sa tulong ng sumusunod na mga tanong/gawain: 1. Kanino maihahalintulad si Florante sa kasalukuyang panahon? 2. Kung ikaw ang nasa katayuan ng tauhan sa aralin, ano-ano ang iyong madarama ? Bakit? Ipakita ang damdaming ito at ang dahilan kung bakit ito nadama

  sa tulong ng Spider Web, Thinking Map, T-Chart o iba pang pamamaraan.

  Damdamin/Dahilan _____________________

  Damdamin/Dahilan Damdamin/Dahilan

  Damdamin/Dahilan Damdamin/Dahilan

  Damdamin/Dahilan

  Spider Map 3. Ipagpalagay na ikaw ang tauhan sa aralin, gumawa ng isang panawagan sa iyong kalagayan. Itanghal ito sa klase. Ipakita pa rin ang katatagan sa gitna

  ng pagsubok. 4. Anong pagsubok ang naranasan mo na? Paano mo ito hinarap at binigyan ng solusyon? Punan ang kasunod na tsart kung ano ang pagsubok

  na naranasan, ginawang hakbang sa paglutas at naging solusyon.

 • `

  43

  5. Bakit may mga taong sumusuko sa pagsubok na dumarating sa kanilang buhay? Sa tulong ng pamamaraang List All Factors Strategy, Spider Map, Bubble Map, itala ang mga posibleng dahilan.

  Mga dahilan

  1. ______________________________

  2. ______________________________

  3. ______________________________

  4. _____________________________

  List All Factors Strategy

  6. Ano ang iyong maipapayo sa mga taong sumusuko sa mga pagsubok? Paano ka magiging bahagi ng kanilang pagbabago ng pananaw? 7. Patunayan na may katapusan ang pagdurusa ng isang tao maaaring batay sa sariling karanasan o karanasan ng taong kakilala.

  Pagsubok Ginawang hakbang sa paglutas Naging solusyon

  Bakit kaya may mga taong sumusuko sa

  pagsubok na dumarating sa kanilang

  buhay?

 • `

  44

  D. Ilapat

  Ang mga mag-aaral ay:

  (Magbigay ang guro ng input hinggil sa pagsasagawa ng dulang panradyo.)

  nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang dulang panradyo nakapagsasagawa ng dulang panradyo na nagbibigay-payo tungkoll sa sariling karanasan sa pagdurusang naranasan nakapagbibigay ng feedback maaaring sa pamamagitan ng peer evaluation (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay

  ng puna o feedback.)

  (Muli, balikan ang Mahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa.)

  Mga Kagamitan

  Aklat na Florante at Laura Sipi ng estratehiya Cd ng awiting Pagsubok Mga kagamitan sa pagsasagawa ng dulang panradyo tulad ng mga gagamiting tunog, tape/voice recorder Mga kraytirya sa pagsasagawa ng dulang panradyo

 • `

  45

  Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Paksa: Aralin 6: Bayang Nagdurusa (Saknong Bilang 11-26)

  Bilang ng araw/sesyon: 3

  Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kasiningan at nilalaman ng Florante at Laura

  Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.)

  Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito.

  Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito.

  Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

  Mahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura?

  Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at laura? Ipaliwanag.

  Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

  Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin:

  Bahagi ng kalikasan ng tao ang pagdanas ng ibat ibang damdaming nakaaapekto sa kanya upang sa gayoy higit niyang na maunawaan ang tunay na kahulugan ng kalungkutan at kaligayahan.

  Mahalagang Tanong para sa Aralin:

  Bakit dumaranas ng ibat ibang damdamin ang tao na nakaaapekto sa kanyang buhay?

  Nauunawaan ng mag-aaral ang: Aralin 6 Bayang Nagdurusa ( Saknong Bilang 11-26)

  Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng angkop na pamamaraan malayang nakikiisa sa talakayan sa klase nakapagbibigay ng mga patunay na nagbubunga ng kasawian

  ang maling hangarin sa buhay nakapaglalarawan ng mga dahilan kung bakit dumaranas ang tao ng ibat

  ibang damdamin na nakaaapekto sa kaniyang buhay

  Antas 2

  Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

 • `

  46

  Inaasahang Produkto/ Pagganap: Nakapaglalarawan ng mga dahilan kung bakit dumaranas ang tao ng ibat ibang damdamin na nakaaapekto sa kaniyang buhay

  Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

  paglalarawan sa pansariling damdamin kaugnay ng paksa gamit ang sagisag o simbolo. Mga kraytirya: makatotohanan ; tapat ; may kaugnayan sa paksa.

  pagpapaliwanag tungkol sa nagiging sanhi at bunga nang pagdaranas ng ibat ibang damdamin ng tao sa kasalukuyan. Mga kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; nakabubuo ng sariling kongklusyon.

  paglalahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na may pagkakatulad o kabaligtaran nang sinapit ng mga tauhan sa binasang aralin. Mga kraytirya: makatotohanan; tapat; napapanahon; malikhain.

  pagbabahagi ng naging damdamin ng mga taong pinatawan ng di-makatarungang parusa, pinagkaitan ng hustisya at naging biktima ng karahasan. Mga kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa akda.

  pagbibigay ng ibat ibang pananaw ng tao at ng sariling pananaw kaugnay ng paksa. Mga kraytirya: naglalahad ng pananaw ng ibat ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw.

  pagbabahagi ng natutuhan sa karanasang nakapagpaligaya at nakapagpalungkot sa sarili. Mga kraytirya: kaangkupan ng ideya sa paksa; naglalahad ng sariling kongklusyon; may batayan ang nabuong kongklusyon

  Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang paglalarawan batay sa sumusunod na kraytirya:

  A. May kaugnayan sa paksa

  B. Makatotohanan

  C. Naglalarawan ng ibat ibang damdamin ng tao

  D. Masining

  E. Orihinal

  Antas 3

  A. Tuklasin:

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapipili ng simbolo na kumakatawan sa pansariling damdamin sa araw na tatalakayin ang aralin (Ipakita ng guro ang ibat ibang mukha na nagpapakita ng ibat ibang emosyon pagkatuwa, pagkagalit, pagkalito, pagkalungkot, pagmamalaki at iba pang emosyon)

 • `

  47

  nakapagbabahagi sa naging damdamin kaugnay ng naunang gawain nakapagpapalitan ng opinyon sa Mahalagang Tanong na: Bakit dumaranas ng ibat ibang damdamin ang tao sa kasalukuyan sa nakaaapekto sa kaniyang buhay? nakapagbibigay ng mungkahing Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin at kraytirya kung paano mamarkahan o tatayain ito pagkatapos ilahad ng guro ang aralin (Maaaring hatiin ng guro ang klase sa tatlong pangkat. Ang unang pangkat ay maglalahad ng maaaring inaasahang pagganap para sa aralin, ikalawang pangkat ang bubuo ng mga kraytirya at ang ikatlong pangkat naman ang magtataya kung pang-unawa o pagganap ang nabuong kraytirya. Kinakailangang maipabatid ng guro sa klase na mas marami ang kraytirya sa pang-unawa kaysa sa pagganap.) nakapagbibigay- ng mga salitang may kaugnayan sa salitang pighati sa tulong ng Word Chain, Bubble Map, Word Network,

  Word Association, Word Concept o iba pang angkop na estratehiya (Iugnay ang gawaing ito sa paksang tatalakayin sa bahaging Linangin.)

  Word Chain B. Linangin

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapagbibigay- halaga sa mga saknong bilang 11-25 sa pamamagitan ng madamdaming pagbigkas ng bawat pangkat (Gawin itong paligsahan sa tatlong pangkat)

  nakapagbibigay ng feedback sa isinagawang pagtatanghal (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbibigay ng puna o feedback.) nakapipili ng mga salitang magkakasingkahulugan sa loob ng jumbled puzzle word na ginamit sa aralin

  PIGHATI

 • `

  48

  masigasig na nakikiisa sa pagtalakay sa nilalaman ng aralin sa tulong ng mga gabay na tanong: (Ito ay mga mungkahi lamang, maaaring palitan o dagdagan ng guro.)

  a. Ipaliwanag ang damdaming namamayani kay Florante batay sa aralin? b. Sa iyong palagay, bakit nawika ni Florante na bingi sa kaniya ang Kalangitan? Dala lamang kaya ito ng pighating kanyang nararamdaman? Ipaliwanag. c. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Florante, ano ang iyong magiging damdamin sa kalagayan ng iyong buhay at ng iyong kaharian? Ipaliwanag. d. Ilahad ang damdaming namamayani sa tauhan sa nangyayari sa kanyang bayan. Ibigay ang saknong/mga saknong na nagpapahiwatig nito. e. Sa mga naging damdamin ni Florante sa mga pangyayaring naranasan niya, ano ang iyong natutuhan? (Ang mga ito ay mungkahi lamang. Maaari pang magdagdag ang guro.)

  nakapagbubuod ng aralin gamit ang Flow Chart, habing semantika, Story Mapping o iba pang estratehiya

  H D H R S O E E O A L U G A M I M J N R N S E S L A A P I G H A T I G N S T I A A A L A M R S A B T T Y L N O A J A A A N I A E L O G L R J T H M U E P O O T R M A M M O K K O I I

 • `

  49

  Flow Chart

  C. Palalimin:

  Ang mga mag-aaral ay:

  malayang nakikiisa sa talakayan batay sa sumusunod na tanong/gawain

  Bayang Nagdurusa

  Paglalahad sa nangyari sa bayan Naging damdamin ng

  tauhan

 • `

  50

  1. Ipaliwanag ang naging dahilan ng pagdaranas ng ibat ibang damdamin ng mga tao sa kasalukuyan.

  2. Kapanayamino manaliksik tungkol sa mga taong pinatawan ng hindi makatarungang parusa, pinagkaitan ng hustisya at naging biktima ng karahasan. Tanungin sila kung ano ang kanilang naging damdamin sa karanasan nilang ito. Paano ka naapektuhan ng kanilang karanasan? Ilahad sa klase ang ginawang panayam at ang iyong naging damdamin din sa mga taong ito.

  3. Itanong sa kamag-aral, pulis ng bayan, kapitbahay at guro kung ano ang kanilang nagawa o gagawin upang magkaroon ng kapayapaan sa sariling bayan. Paano mo isasabuhay ang mungkahi nilang ito?

  Mga kakapanayamin Gagawin upang magkaroon ng kapayapaan sa bayan

  o sariling lugar

  Paano isasabuhay?

  kamag-aral

  pulis

  kapitbahay

  guro

  Damdaming namamayani sa tauhan Saknong/Mga saknong na

  nagpapahiwatig ng damdaming inilahad sa tauhan

  Dahilan ng pagdaranas ng damdaming namayani sa tauhan

 • `

  51

  4. Maglahad ng sariling pananaw tungkol sa paksa ng aralin sa tulong ng Discussion Web, Embedded Circle, Flow Chart o iba pang pamamaraan. Ihambing iro sa kapangkat.

  Discussion Web

  5. Maglahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad o kabaligtaran ng sinapit ng tauhan 6. Matapos mong maunawaan ang aralin, ano ang nabago sa iyong sarili? 7. Magbigay ng patunay na nagbubunga ng kasawian ang maling hangarin sa buhay.

  Paksa ng Aralin ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  ____________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________________

  _________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  ________

 • `

  52

  D. Ilapat:

  Ang mga mag-aaral ay: (Magbigay ang guro ng input hinggil sa pagsasagawa ng Editorial Cartoon.)

  nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya ng inaasahang produkto/pagganap nakapaglalarawan ng mga dahilan kung bakit dumaranas ang tao ng ibat ibang damdamin na nakaaapekto sa kaniyang buhay nakapagbibigay ng feedback sa ginawang Editorial Cartoon (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback.)

  (Muli, balikan ang Mahalagang Tanong para sa aralin upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang kakailanganing pag-unawa.) Mga Kagamitan Aklat na Florante at Laura Kakailanganing kagamitan sa pagguhit ng Editorial Cartoon tulad ng pentel pen, kartolina, pangkulay, lapis Mga kraytirya sa pagtataya sa iginuhit na Editorial Cartoon

 • `

  53

  Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Paksa: Aralin 7: Si Florante Sa Di-Mabatang Hirap (Saknong 27-40)

  Bilang ng araw/sesyon: 2

  Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kasiningan at nilalaman ng Florante at Laura

  Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.)

  Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito.

  Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito.

  Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

  Mahahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura?

  Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at laura? Ipaliwanag.

  Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

  Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang tunay na pag-ibig ay umuunawa at nagtitiwala.

  Mahalagang Tanong para sa Aralin: Paano nakikilala ang tunay na pag-ibig?

  Nauunawaan ng mag-aaral ang: Saknong Bilang 27 40 (Aralin 8: Si Florante Sa Di-Mabatang Hirap)

  Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng mga pangyayari sa aralin sa masining na paraan nakapaglalahad ng sitwasyon o dahilan nang pagkadama ng panibugho nakapagsasalaysay ng sariling karanasan o ng kakilala na nagkaroon

  ng masamang bunga dahil sa panibugho nakapagpapadama ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong may

  pagkakatulad ang kalagayan sa tauhan sa aralin

  Kurikulum ng Edukasyong Sekondarya ng 2010 Filipino II

 • `

  54

  Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Pagpapadama nang pag-unawa sa damdamin ng mga taong may pagkakatulad ang kalagayan sa tauhan sa aralin

  Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

  pagbabahagi sa maaaring maging damdamin kung siya ang nasa katayuan ng tauhan. Mga kraytirya: makatotohanan; naglalarawan ng ibat ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa karanasan ng iba.

  pagsasalaysay sa sariling karanasan o ng iba na nagkaroon ng masamang bunga ng panibugho . Mga kraytirya: masining na paglalahad; makatotohanan; tapat.

  pagpapaliwanag sa mga katangiang dapat taglayin ng isang taong tunay na umiibig. Mga kraytirya: may batayan ; naglalahad ng sariling kongklusyon.

  paglalahad ng sariling opinyon hinggil sa mga dahilan ng pagpapatuloy ng pag-ibig na nararamdaman sa isang tao kahit na nasasaktan. Mga kraytirya: naglalahad ng sariling pananaw; may batayan ang nabuong pananaw.

  pagbibigay ng sariling interpretasyon sa sinasagisag ng tunay na pag-ibig. Mga kraytirya: angkop sa paksa; napaninindigan ang nabuong interpretasyon.

  paglalahad ng mga natutuhan sa sariling karanasan o karanasan ng iba na nabigo sa pag-ibig dahil sa paninibugho. Mga kraytirya: makatotohanan; tapat.

  Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagpapadama nang pag-unawa sa damdamin ng mga taong may pagkakatulad ang kalagayan sa tauhan sa aralin batay sa sumusunod na kraytirya:

  A. Kaangkupan sa paksa

  B. Masining

  C. Orihinal

  Antas 3

  A. Tuklasin:

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapangangalap ng pananaw ng ilang tao tungkol sa pag-ibig sa pamamagitan nang pakikipanayam gamit ang Internet o pag-online dito (Ibigay na ito sa mga mag-aaral bago ang aralin upang makakalap sila ng mas maraming sagot. Gawin itong kolaboratibong gawain.) nakapagbabahagi ng naging karanasan sa pagkalap ng impormasyon gamit ang Internet (Bago ito isagawa at ang mga kasunod na gawain, iminumungkahi sa gurong

  magpakita ng larawan ng puso at itanong sa mga mag-aaral kug ano ang sinisimbolo nito.) nakapag-uulat ng nabuong kongklusyon kaugnay ng salitang pag-ibig batay sa ginawang pagtatanong gamit ang Internet

 • `

  55

  nakapagsasagawa ng focus group discussion hinggil sa Mahalagang Tanong na Paano nakikilala ang tunay na pag-ibig? (Maaaring padagdagan pa ng guro ang mahahalagang tanong na kakailanganin sa aralin.) nakapagmumungkahi ng Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin pagkatapos na ilahad ng guro ang magiging aralin nakabubuo ng mga kraytirya kung paano mamarkahan o tatayain ang gawain nakapagbibigay ng kahulugan, kahalagahan at simbolo ng pag-ibig sa tulong ng estratehiyang Word Network, Word Association, Word Concept o iba pang angkop na estratehiya (Iuugnay ang gawaing ito sa paksang tatalakayin sa bahaging Linangin.)

  Word Concept

  B. Linangin

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakatutula nang may damdamin ng mga saknong bilang 27-40 (Pumili ng isang mag-aaaral sa bawat pangkat na bibigkas sa mga saknong. Tiglilimang saknong ang bawat napiling mag-aaral.)

  nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa mga nagtanghal (Maaaring sinoman sa guro o mga mag-aaral ang magbigay ng puna o feedback. nakabubuo ng kasingkahulugan ng mga piling salita sa aralin (Isulat na ito ng guro sa manila paper. Maaaring tumawag ng mag-aaral na sasagot

  sa talasalitaan o kaya naman ay ipasagot sa kanilang kuwaderno.) a. magdusa b. hinagpis

  kahulugan kahalagahan

  simbolo

  PAG - IBIG

 • `

  56

  c. apuhapin d. hapis e. nalimbag f. maglililo

  masigasig na nakikiisa sa pagtalakay sa tulong ng sumusunod na mga tanong: (Ito ay mga mugkahi lamang, maaring palitan o dagdagan ng guro.)

  1. Batay sa mga pangyayari sa aralin, ibigay ang kahulugan, kahalagahan at maaaring isimbolo ng pag-ibig na nararamdaman ng tauhan sa mga panahong iyon.

  2. Bakit naghirap ang kalooban ni Florante? Itala ang mga dahilan at ang maaaring ibunga nito sa kaniya. Maaaring gamitin ang estratehiyang Spider Map, Treebone o iba pang angkop na estratehiya.

  Spider Map

  3. Sa iyong palagay, makatuwiran ba ang damdamin niyang ito? Bakit? 4. Ang nadarama kaya ni Florante ay ang nararamdaman din ng may-akda ng panahong sinusulat niya ito? Patunayan.

  Itala sa tsart ng PIN (Positive, Interesting, Negative) ang mga saknong na naglalahad ng mga pangyayaring positibo, kawili-wili at negatibo.

  PIN Saknong Paliwanag Positibo

  Kawili-wili

  Negatibo

  Sanhi Bunga

 • `

  57

  5. Tanda ba ng pagmamahal ang paninibugho na nadarama ni Florante kay Laura at Konde Adolfo? Pangatuwiran.

  C. Palalimin:

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapaglalahad ng mga pangyayari sa aralin sa pamamagitan nang paglalahad sa damdamin ng pangunahing tauhan sa aralin nakakalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain:

  1. Ano ang naiisip ni Florante habang siya ay nakagapos? Makatwiran ba ang naiisip niyang ito? Bakit? 2. Kung ikaw si Florante, ganito rin ba ang iyong madarama? Bakit? 3. Maglahad ng ilang sitwasyon o dahilan na ang panibugho ay umiiral sa sumusunod: (Ipakita ito sa pamamagitan ng dula-dulaan.)

  A. kasintahan B. kamag-aral C. kaibigan D. kapatid

  4. Isalaysay ang piniling sariling karanasan o ng kakilala na nagkaroon ng di-magandang bunga ang panibughong naramdaman. 5. Ilahad ang naging aral sa karanasang ito. 6. Gumuhit ng bagay na sumasagisag ng pag-ibig para sa iyo.

  D. Ilapat

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapaglalahad/nakapagbabalik-aral sa mga kraytirya sa pagtataya ng inasahang produkto/pagganap para sa aralin

  nakapagpapadama nang pag-unawa sa damdamin ng mga taong may pagkakatulad ang kalagayan sa tauhan sa aralin nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa ginawa ng mga mag-aaral

  (Muli ay balikan ang Mahalagang Tanong upang matiyak na natamo ng mga mag-aaral ang Kakailanganing Pag-unawa para sa aralin.)

  Mga Kagamitan Aklat ng Florante at Laura Internet Mga Kraytirya sa pagtataya sa ginawang Balagtasan

 • `

  58

  Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Paksa: Aralin 8: Alaala ni Laura (Saknong 41-68)

  Bilang ng araw/sesyon: 2

  Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kasiningan at nilalaman ng Florante at Laura

  Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakagagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa ibat ibang aspekto (sosyal, esprituwal, ekonomiya, kultural, historikal, politikal, sosyo-ekonomiko, intelektuwal, aestetiko, at iba pa.)

  Mga Kakailanganing Pag-unawa para sa Buong Markahan: Pailalim o di-hayagang nailarawan ni Balagtas sa likod ng mga taludturan ng awit na Florante at Laura ang tunay na kalagayan ng bansa sa panahong isinulat niya ito.

  Nagkaroon ng malaking impluwesiya sa isipan ng mga Pilipino ang Florante at Laura na naging daan upang hangarin nila ang pagkakaroon ng kalayaan at kapayaan ang bansa sa pananong isinulat niya ito.

  Ang Florante at Laura ay punong-puno ng pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino, at ang ilang pangyayari dito bagamat dayuhan ay maiuugnay pa rin sa mga pangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan.

  Mahalagang Tanong para sa Buong Markahan: Paano inilarawan ni Balagtas ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura?

  Naging matagumpay si Balagtas sa layunin niya sa pagsulat ng Florante at laura? Ipaliwanag.

  Bakit hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang mga akda ni Balagtas, kabilang ang Florante at Laura?

  Kakailanganing Pag-unawa para sa Aralin: Ang Diyos ay di natutulog, magkaroon lamang ng positibong pananaw kahit na sa gitna ng paghihirap.

  Mahalagang Tanong para sa Aralin: Bakit kailangang magkaroon ng positibong pananaw kahit na sa gitna ng paghihirap?

  Nauunawaan ng mag-aaral ang:

  Saknong Bilang 41 - 68 (Aralin 9: Alaala ni Laura)

  Ang mag-aaral ay:

  nakapagbubuod ng aralin gamit ang angkop na esratehiya nakapaglalahad ng mga hakbangin kung paano haharapin

  ang mga pagsubok sa buhay nakasusulat ng talataan na nagpapahayag ng kahalagahan

  nang pagkakaroon ng positibong pananaw nakapagsasalaysay ng ilang napapanahong isyu na may kaugnayan sa

  mahalagang kaisipan sa paksa

  Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino II

 • `

  59

  Antas 2 Inaasahang Produkto/ Pagganap: Nakapagsasalaysay ng ilang napapanahong isyu na may kaugnayan sa mahalagang kaisipan sa paksa

  Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:

  pagpapaliwanag sa kaisipang nais ipabatid ng aralin. Mga kraytirya: angkop sa paksa ; naglalahad ng sariling kongklusyon.

  paglalahad ng mga dahilan ng paglililo at mungkahing solusyon kung paano ito maiiwasan o masosolusyunan. Mga kraytirya: may batayan; naglalahad ng sariling kongklusyon.

  paglalahad kung paano haharapin ang isang pagsubok kung nasa katayuan ng isang tauhan. Mga kraytirya: naglalahad ng ibat ibang pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw.

  pagpapahayag ng opinyon tunkoll sa ilang sitwasyon sa aralin na nangyayaririn sa kasalukuyan. Mga kraytirya: may batayan; naglalahad ng sariling kongklusyon.

  paglalahad ng naging damdamin sa mga taong may positibong pananaw sa buhay . Mga kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalarawan ng ibat ibang damdamin.

  pagbibigay kahulugan sa naging damdamin ng tauhan batay sa naging karanasan o karanasan ng iba. Mga kraytirya: angkop sa paksa; naglalahad ng sariling pagpapakahulugan; may batayan.

  Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagsasalaysay batay sa sumusunod na kraytirya:

  A. Kaangkupan sa paksa

  B. Napapanahon

  C. Tumutugon sa layunin

  D. Masining

  E. Orihinal ang pagkakasalaysay

  Antas 3

  A. Tuklasin:

  Ang mga mag-aaral ay:

  nakapagbibigay ng mga kilalang karakter sa teleserye o pelikula na nagpapakita ng positibong pananaw sa gitna ng paghihirap nakapaglalahad kung paano ito ipinakita ng mga napiling karakter ang pagkakaroon ng positibong pananaw (Pangkatin sa apat ang klase.)

  Bigyan ng 10 minuto ang mga mag-aaral na makapagpalitan ng ideya. Ipasulat ito sa manila paper at papiliin sila ng isang tagapagsalita ng kanilang napag-usapan.)

 • `

  60

  Karakter sa teleserye o pelikula Positibong pananaw sa buhay

  nakapagpapalitan ng opinyon sa Mahalagang Tanong na Bakit kailangang magkaroon ng positibong pananaw kahit na sa gitna ng paghihirap? (Pagpangkatin sa apat ang mga mag-aaral. Ibigay sa bawat pangkat ang Mahalagang Tanong na nakasulat sa index card o work sheet. Ipasulat sa manila paper ang napagkasunduang sagot ng mga mag-aaral. Ipaskil ito sa pisara at ipaulat sa klase sa napiling lider ng pangkat.)

  nakapagmumungkahi ng Inaasahang Produkto/Pagganap para sa aralin pagkatapos na ilahad ng guro ang paksang tatalakayin nakabubuo ng mga kraytirya kung paano mamarkahan o tatayain ang Inaasahang ProduktoPagganap nakapaglalahad ng hinuha sa sa salitang paglililo, maaaring sa tulong ng Word Concept, Word Network, Word Association o iba pang pamamaraan

  (Iugnay ang gawaing ito sa paksang tatalakayin sa bahaging Linangin.)

  Word Network B. Linangin

  Ang mga mag-aaral a