florante at laura intro

Embed Size (px)

Text of florante at laura intro

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  1/31

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  2/31

  AWIT

  Ang awit ay isang uri ng tulangpasalaysay na binubuo ng tig-aapat nataludtod ang bawat saknong, na ang bawattaludtod ay may lalabindalawahing pantig, atang tradisyonal na dulong tugma ay isahan.Karaniwang paksa ng awit angpakikipagsapalaran ng bayani, ngunit angiba y tumatalakay din sa mga alamat atrelihiyosong tula.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  3/31

  1. Mabilis ang bigkas

  2. may walong

  pantig at binibigkas

  sa kumpas ng

  martsa allegro

  3. ikinawiwili ng

  mga mambabasa ay

  ang kuwento okasaysayang

  napapaloob dito

  1. may kabagalan

  2. may

  labindalawangpantig at inaawit

  na mabagal

  3. Ang ikinaganda

  ng awit ay sa

  mga aral na

  ipinahihiwatig

  KORIDO vs. AWIT

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  4/31

  Kaligirang Pangkasaysayan

  Ang Florante at Laurani Francisco Baltazar (nakilala rin bilang Balagtas) ay isang obra-maestrasa panitikang Filipino. Daglat lamang ang

  katawagangFlorante at Laurasapagkat binigyanito ng aktuwal at buong pamagat na:Pinagdaanang Buhay ni Florante at ni Laura saKahariang Albanya: Kinuha sa madlang cuadrohistorico o pinturang nagsasabi sa mga nangyarinang unang panahon sa imperyo ng Gresya, attinula ng isang matuwain sa bersong Tagalog

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  5/31

  Kaligirang Pangkasaysayan

  Ayon sa kay Epifanio de los Santos (isang historian),nalimbag ang unang edisyon ng Florante at Lauranoong 1838. May 50 taong gulang na si Francisco

  Baltasar ng panahong iyon. Noong 1906, nalimbagnaman ang Kung Sino ang Kumatha ng Floranteni dalubhasang sa Tagalog na si Hermenegildo

  Cruz, sa tulong ni Victor Baltasar, anak niFrancisco Baltasar, at ng iba pang kasapi sa mag-anak ng huli.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  6/31

  Kaligirang Pangkasaysayan

  Maraming lumabas na mga edisyon ng Florante atLaura na nasa wikang Tagalog at Ingles, subalitnatupok ang mga ito noong 1945, nang magwakas

  ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sapagkatkabilang nga ito sa mga korido noong ika-19dantaon, nalimbag lamang ang mga kopya ng akda

  ni Baltasar sa mga mumurahing klase ng papel(papel de arrozayon kay Epifanio de los Santos) nayari sa palay na ipinagbibili tuwing may misa at

  mga kapistahan sa halagang 10 centavo bawat isa.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  7/31

  Kaligirang Pangkasaysayan

  Natatanging ang Aklatang Newberry ngChicago, Estados Unidos lamang angnakapagtabi ng mga kopya nalimbag noong1870 at 1875, kabilang sa tinatawag naKoleksiyong Ayer. Nabanggit ang mga

  kopyang ito sa Biblioteca Filipina ni T. H.Pardo de Tavera. Magkatulad na magkatuladang kopyang pang-1870 at ang gawa noong

  1875.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  8/31

  Kaligirang Pangkasaysayan

  Nalilimbag ang pamagat ng bersyong pang-1870sa ganitong paraan ng pagbabaybay:

  PINAGDAANANG BUHAY NI FLORANTE AT

  LAURA, SA CAHARIANG ALBANIA.QUINUHA SAMADLANG CUADRO HISTORICO O PINTURANG

  NAGSASABI SA MANGA NANGYAYARI NANG

  UNANG PANAHON SA IMPERIO NANG GRECIA.attinula nang isang matouain sa versong tagalog.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  9/31

  Kaligirang Pangkasaysayan

  Pangunahing tagpuan ng Florante at Lauraangmadilim na gubat ng Quezonaria, at angnagsasalaysay ay mismong si Florante, habang

  nakikinig naman ang muslim na si Aladdin. Batayang pagsasalaysay ng tauhan ng kuwentongsi Florantemula sa sariling karanasan at kasawian

  ni Francisco Baltasar, sapagkat nakulong ang hulidahil sa bintang ni Mariano Kapule (kaagaw niSelya)

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  10/31

  Kaligirang Pangkasaysayan

  at kawalan ng katarungan - si Maria AsuncionRivera o MAR- ay napakasal kay Mariano Kapuleo NanoKapule, na isang karibal sa pag-ibig.

  Isinulat ni Baltasar ang Florantehabang nasapiitan.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  11/31

  Florante- tagapagtanggol ng Albanya at isangmabuting anak ni Duke Briseo

  Laura- anak na babae ni Haring Linseo ngAlbanya; iniibig ni Florante

  Aladdin/ Aladin- anak ni Sultan Ali-Adab ng

  Persya, isang moro na nagligtas at tumulong kayFlorante

  Flerida- kasintahan ni Aladin na inagaw ng

  kanyang amang si Sultan Ali-Adab

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  12/31

  Haring Linseo- hari ng Albanya, ama ni Laura

  Sultan Ali-Adab- sultan ng Persya, ama ni Aladin

  Prinsesa Floresca- ina ni Florante, prinsesa ngKrotona

  Duke Briseo- ama ni Florante; Kapatid ni Haring

  LinceoAdolfo- kalaban ni Florante, tinawag namapagbalat-kayo; malaki ang galit kay Florante

  Konde Sileno- ama ni Adolfo

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  13/31

  Menalipo- pinsan ni Florante na nagligtas sakanya noong siya ay sanggol pa lamang mula saisang buwitre

  Menandro- matalik na kaibigan ni Florante,pamangkin ni Antenor; nagligtas kay Florante mulakay Adolfo.

  Antenor- guro ni Florante sa Atenas

  Emir- moro/muslim na hindi nagtagumpay sapagpaslang kay Laura

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  14/31

  Heneral Osmalik- heneral ng Persya nalumaban sa Crotona

  Heneral Miramolin- heneral ng Turkiya

  Heneral Abu Bakr- Heneral ng Persya,

  nagbantay kay Flerida.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  15/31

  Nagsimula ang kuwentong patula sa isangmadilim na kagubatan. Nakatali si Florante,isang taga-kaharian ng Albanya, sa isangpuno ng Higera, habang namimighati sapagkawala ng kaniyang amang si DukeBriseo.Halos ikabaliw niya ang pagkakaisipna mapasakamay ng kaaway niyang si KondeAdolfoang kaniyang minamahal na si Laura.

  Anak si Konde Adolfoni Konde Sileno.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  16/31

  Narinig ng isang moro, na naglalakbay noon sakagubatan, ang mga pagtangisni Florante. Aladinang pangalan ng moro, na

  naantig ng mga pananalita ni Florante. Dalawangmga gutom na leon ang biglang umatakekay Florantesubalit naligtas ni Aladinang binata.

  Nawalan ng malay tao si Florante. Nagpasyasi Aladinna pangalagaan si Florantehanggang samanumbalik ang lakas nito.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  17/31

  Nang lubusang gumaling si Florante, nagulat siyanoong una nang mapagmasdan ang morongsi Aladin. Hindi siya makapaniwalang ang isang

  kalaban ng mga Kristiyano ang kaniyang nagingtagapagligtas sa tiyak na kamatayan. Matapos angilang mga pagpapaliwanag, naging lubos ang

  pasasalamat ni Florantekay Aladin, at dito siyanagsimulang magsalaysay hinggil sa kaniyangbuhay.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  18/31

  Sa edad na 11, ipinadala si Floranteng kaniyangmga magulang - na sina Duke Briseoat Prinsesa

  Florescasa Atenas, Gresya upang mag-aral sailalim ng kilalang guro na si Antenor. Sa Atenasniya natagpuan si Adolfo, na nagmula rin sa bayan

  ni Florante. Si Adolfoang pinakamatalinong mag-aaral sa paaralan nang mga panahong iyon, subalitmakaraan lamang ang anim na taon, nalampasan

  na ni Floranteang mga kakayahan, kagalingan atkatalinuhan ni Adolfo. Nagtamo ng katanyagan atpagkilala si Florante, na lubhang hindi ikinatuwani Adolfo.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  19/31

  Habang gumaganap sa isang dulang pampaaralan,

  pinagtangkaang patayin ni Adolfosi Florante. Sakabutihang palad, madaliang nakapamagitansi Menandro, ang kaibigan ni Florante. Dahil sapagkaunsiyami ng balak, umuwisi Adolfosa Albanya. Pagkalipas ng isang taon,nakatanggap si Floranteng isang liham mula saama na naglalahad ng balitang pumanaw na ang

  kaniyang inang si Prinsesa Floresca.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  20/31

  Bagaman namimighati, naghintay ng dalawangbuwan bago nakabalik si Florantesa Albanya.

  Sumama si Menandrokay Florante. Sa pagsapit nilasa Albanya, isang kinatawan ng kaharianng Crotona ang humiling ng pagtulong mula

  kay Florantehinggil sa nalalapit na digmaan labansa mga Persyano. Wala kakayahang tumanggisi Florantesapagkat lolo niya ang hari ng Crotona.

  Sa kaniyang paglalagi sa Albanya, naimbitahansi Florantesa palasyo ng hari, kung saan nabighanisiya sa pagkakakita kay Laura, ang anak na babae

  ni Haring Linseo, ang hari ng Albanya.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  21/31

  Sa pagpapaunlak sa hinihinging tulong ng Crotona,nakipagdigma si Florantelaban sa heneral

  ng Persya na si Osmalik. Tumagal ang tunggali ngmay limang oras. Nagtagumpay si Florantesapagpatay kay Heneral Osmalik. Namalagi sa

  Crotona si Floranteng limang buwan bagonagbalik sa Albanya para makita si Laura. Nangmagbalik na nga sa Albanya, nagulat

  si Florantenang mapagmasdan ang watawat ngPersya na nagwawagayway sa kaharian, ngunitmuli namang nagapi ni Floranteang mga kalabangPersyano.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  22/31

  Nailigtas ni Florantesina Duke

  Briseo, Adolfo,Haring Linceoat Lauramula samga kamay ni Emir. Muntikan nang mapatayni Emirsi Laura. Itinalagang Tagapagtanggol

  ng Albanya

  si Florantedahil sa kaniyangnaipakitang kagitingan at katapangan, isangbagay na lubhang ikinamuhi at ikinaiinggit

  ni Adolfo.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  23/31

  Muling ipinagtanggol at ipinagsanggalang

  ni Floranteang kaharian ng Albanya mula sapuwersa ng mga taga- Turkiya. Pinamunuanni Heneral Miramolin, isang kilalang

  mananakop, ang mga taga-Turkiya. Naganapang labanan sa Etolya, kung saan tumanggapsi Floranteng isang liham mula sa kaniyang

  ama. Pinabalik si Florantesa Albanya, kungkayatnaiwan sa pangangalaga niMenandro,ang kaibigan ni Florante, ang hukbong

  pinamumunuan.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  24/31

  Nang makauwi sa bayan si Florante, tinugis

  si Floranteng 30,000 mga kawal nasumusunod sa pag-uutos ni Adolfo.Nabilanggo si Floranteng may 28 araw. Sa

  piitan na lamang nalaman ni Floranteangkinahinatnan ng kaniyang ama at hari, nakapwa pinapugutan ng ulo ni Adolfo.

  Ipinadala si Florantesa kagubatan at itinali saisang puno ng Higera.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  25/31

  Isinalaysay ni Floranteang kaniyang

  kaugnayan at pag-ibig kay Laura, nilahad rinniya ang pagkainggit sa kaniya ni Adolfo, atmaging ang kagustuhan ng huling angkinin

  ang trono ng Albanya. Dahil sa mga ito, ibigsiyang patayin ni Adolfo. Pagkalipas ng ilangpanahon ng paglalakbay sa kagubatan,

  binanggit ni Aladinna isa palang Persyanoang katotohanan na katulad rin ngkayFloranteang kaniyang kapalaran.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  26/31

  Pinagbintangan si Aladinng sariling ama,

  si Sultan Ali-Adab, ni iniwan ni Aladinangkaniyang mga alagad na naging sanhi ngpagkagapi mula sa kanilang kaaway. Inibig

  ni Ali-Adabna papugutan ng ulo si Aladin.Ngunit dahil sa pag-ibig sa kaniya ni Flerida,hiniling ng huli sa hari na huwag nang

  pugutan ng ulo si Aladin, sa halip aypalayasin na lamang mula sa kaharian.Bilang kapalit, pumayag si Fleridana

  magpakasal sa sultan.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  27/31

  Nagambala ang paglalahadni Aladinnang makarinig sila ng mga

  tinig. Isang babae ang nagkukuwentohinggil sa kaniyang pagtakas mula sa

  isang kaharian at sa kaniya sanangpagpapakasal. Hinahanap ng babae angkaniyang minamahal na kasintahan,

  isang paghahanap na tumagal ng mayanim na taon.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  28/31

  Sinabi pa nito na habang nasa loob ngkagubatan, nakarinig siya ng mga iyak

  ng paghingi ng tulong. Nang matagpuanniya ang isang babae na inaalipusta ng

  isang lalaking ibig gumahasa dito,ginamit ng naglalahad na babae angkaniyang pana para paslangin ang

  nagtangkang lalaki. Nagpakilala angbabae bilang si Flerida.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  29/31

  Si Lauraang babaeng sinagip ni Flerida.Nag-umpisa siyang maglahad ng

  kaniyang kuwento. Nang malayo sapiling niya ang kaniyang kasintahan,

  naging kaayaaya at bantog si KondeAdolfosa mga mamamayan ng Albanya,kahit na pulos kasinungalingan naman

  ang ginagawa nito. Nagtagumpaysi Adolfona sirain ang hari sa mga matang mamamayan.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  30/31

  Naangkin at naupo sa trono ng Albanyasi Adolfo, kung kayatnapilitang maging

  reyna nito si Laura. Isang hukbo na nasailalim ng pamumuno ni Menandro, ang

  kaibigan mula sa pagkabata ni Florante,ang naging dahilan ng pagkalupigni Adolfo. Tumakas si Adolfona tangay

  si Laurabihag, patungo sa kagubatan.

 • 8/12/2019 florante at laura intro

  31/31

  Matapos ang paglalahad ni Laura,nagsibalik sina Floranteat Aladinsa

  piling ng kanilang mga mahal sa buhay.Nagbalik si Floranteat Laurasa Albanya,

  kung saan naging hari at reyna sila.Nagbalik naman sina Aladinat FleridasaPersya, kung saan naging sultan

  si Aladinsapagkat namatay na angkaniyang ama. Namuhay ng mapayapaat matiwasay ang dalawang kaharian.