Florante at Laura Presentation

Embed Size (px)

Text of Florante at Laura Presentation

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  1/32

  FLORANTEat LAURA

  ni Francisco Baltasar

  Inihanda ni:

  Ortizano, Ricoian A.

  Grade 8 - Milkfish

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  2/32

  PangkasaysayanI.Kasaysayan

  A. Ayon kay Epifanio de los Santos (isanhistorian), nalimbag ang unang edisyon ng Flo

  aura! noong "#$#. %ay &' taong gulang na si

  altasar (na kilala din bilang algatas) ng pana*oong "+', nalimbag naman ang Kung Sino

  Kumatha ng -Florante! ni dalubhasang sa /aga

  0ermenegildo 1ru2, sa tulong ni 3itor altasa

  Franiso altasar, at ng iba pang kasapi sa mag

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  3/32

  ng huli.

  II. 5nang 6aglimbag

  A. Ang 6aglimbag sa %umurahing 6apel

  ". *alimbag ang mga kopya ng akda nsa mga mumurahing klase ng papel (papel de a

  yari sa palay na ipinagbibili sa halagang "' en

  isa. . Ang *atatanging Kopya

  ". *atatanging ang Aklatang *e8berr

  1hiago, Estados 5nidos lamang ang nakapagta

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  4/32

  kopya na nalimbag noong "#9' at "#9&, kabilan

  tinata8ag na Koleksiyong Ayer. *abanggit ang

  kopyang ito sa ibliotea Filipina ni /. 0. 6ard

  /a7era. %agkatulad na magkatulad ang kopyan"#9' at ang ga8a noong "#9&.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  5/32

  MGA

  PANGUNAHING

  TAUHAN SA

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  6/32

  Florante

  Anak ni :uke ris

  6rinsesa Floresa at ani aura.

  ; 6angunahing tauha

  ; /agapagtanggol ngKahariang Albanya.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  7/32

  Ang anak na baba

  0aring inseo ng Alb; Ang iniibig ni Flo

  ; Siya ang prinsesa

  Kahariang Albanya.

  Laura

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  8/32

  Duke riseo

  Ang mabuting am

  Florante.; Ang pinakamayam

  buong Albanya.

  ; /agapayo ni 0arin

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  9/32

  Haring Lin!

  Ang hari ng Alban

  ; Ama ni aura.; Siya ang makataru

  mabuting hari.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  10/32

  Flores!a

  Kabiyak ni 0aring

  ; Ang ina ni Floran; Anak ng hari ng K

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  11/32

  Antenor

  Isang guro sa At

  ;*aging guro nin%enandro, at Konde

  ; /umatayong ama

  %enandro.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  12/32

  Menan"ro

  6amangkin ni An

  ; /inulungan niya sa pakikidigma sa A

  ;Isang matalik na

  Florante.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  13/32

  Menali#o

  6insan ni Floran

  ;*agligtas kay Fnoong siya ay sang

  lamang mula sa ibo

  ; %as matanda si

  kay Florante.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  14/32

  Kon"e A"o

  ; Ang kalaban ni

  ; %ahigpit na karFlorante kay aura

  ; /ina8ag na ma

  kayo.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  15/32

  ANGHA%

  NG

  FLORANTE at

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  16/32

  Pani&ula Sa isag madilim na kagubatan nagsimula ang

  patula. *akatali si Florante, isang taga4kaharian

  Albanya, sa isang puno ng higera, habang nami

  pagka8ala ng kaniyang ama na si :uke riseo

  kaniyang minamahal na si aura na napasakamKonde Adolfo, anak ni Konde Sileno. %ay isan

  naglalakbay noong sa kagubatan at narinig ang

  pagtangis ni Florante. At ang moro na iyon ay s

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  17/32

  :ala8ang mga gutom na liyon ang biglang u

  kay Florante subalit napatay ni Aladin ang mga

  *a8alan ng malay si Florante. *agpasya si Ala

  pangangalagaan si Florante hanggang sa manumlakas nito. *ang tuluyang gumaling si Florante

  siya noong una niyang mapagmasdan ang moro

  Aladin. 0indi niya akalain na ang nagligtas palaay isang kalaban ng mga kristiyano. %atapos an

  mga pagpapali8anag, naging lubos na nagpapa

  Florante kay Aladin, dito rin siya nagsimulang

  l hi il k b h il

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  18/32

  magsalaysay hinggil sa kanyang buhay. ilang

  ng prinsesa at ng tagapayong maharlika, lumak

  masayahin at puno ng pagmamahal at kalinga s

  Sapagkat mahilig ngang maglaro, noong anim npa lamang siya ay muntikan na siyang mapaslan

  bu8itreng nagtangkang dumagit sa batong hiya

  dibdib ni Florante. Sa kabutihang palad, nasagippinsang si %enalipo, isang mamamana mula sa

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  19/32

  Suliranin Sa edad na "", ipinadala si Florante ng kany

  magulang 4 na sina :uke riseo at 6rinsesa Flo

  Atenas,

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  20/32

  *agtamo si Florante ng katanyagan at pagki

  lubhang hindi ikinatu8a ni Adolfo. 0abang gum

  isang dulang pampaaralan, pinagtangkaang pata

  Adolfo si Florante, subalit madaliang nakapama%enandro, ang kaibigan ni Florante. :ahil sa

  pagkaunsiyami ng balak ay umu8i si Adolfo sa

  %akaraan ang isang taon, nakatanggap si Floranisang liham mula sa ama na naglalahad ng balit

  pumana8 na ang kaniyang inang si 6rinsesa Flo

  agaman namimihagti, naghintay si Florante ng

  b b i k b lik Alb Alb

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  21/32

  bu8an bago siya nakabalik sa Albanya sa Alban

  sumama si %enandro kay Florante. 6agdating s

  isang kinata8an ng Krotona ang humiling ng pa

  mula kay Florante hinggil sa nalalapit na digmasa mga 6ersyano. 0indi kayang tumanggi ni Flo

  sapagkat lolo niya ang hari ng Krotona. Sa kani

  paglalagi sa Albanya ay minsan na siyang naimhari sa palasyo, kung saan nabighani siya sa pag

  niya kay aura, anak na babae ni 0aring ineo

  ng Albanya.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  22/32

  Tunggalian Sa pagpapaunlak sa hinihiling tulong ng Kro

  nakidigma si Florante laban sa heneral ng 6ersy

  0eneral =smalik. /umagal ang labanan ng lima

  *agtagumpay ang binata sa pagpaslang ng hene

  *amalagi sa Krotona ng limang bu8an bago naAlbanya upang makita si aura. Itinaguriang

  /agapagtanggol ng Albanya! si Florante dahil

  naipkaitang tapang at kagalingan sa pakikidigm

  b iki hi t iki i it i Ad lf %

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  23/32

  na sobrang ikinamuhi at ikinainggit ni Adolfo. %

  pu8ersa na ang ibig sumakop sa Albanya, ngun

  lang mnaman nila ay 8alang nagtagumpay. %u

  ipinagtanggol ng binata ang Albanya mula sa pumga taga4/urkiya na pinamumunuan ni 0enral

  %iramolin, isang kilalang mananakop. Sa kalag

  labanan ay may natanggap na mensahe galing s

  6inanabalik siya sa Albanya, kung kayat nai8a

  pangangalaga ni %enandro, ang hukbong pinam

  *ang nakabalik sa Albanya ay itinugis si Floran

  $' ''' k l t i Ad lf *

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  24/32

  $', ''' na mga ka8al sa pag4uutos ni Adolfo. *

  si Florante sa piitan ng may ># na ara8, dito rin

  nalaman ang kinahinatnan ng kaniyang ama at n

  kap8a pinugutan ng ulo ni Adolfo. Ipinadala si kagubatan at itinali sa puno ng higera.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  25/32

  Kasuk"ulan Isinasalaysay ng binata ang kaniyang kaugna

  pag4ibig kay aura, nilahad rin niya ang pagkai

  kanya ni Adolfo, at maging ang kagustuhan ng

  angkinin ang trono ng Albanya. :ahil sa mga it

  siyang patayin ni Adolfo. 6agkalipas ng ilang ppaglalakbay sa kagubatan, binanggit ni Aladin,

  katotohanan na katulad rin ng kay Florante ang

  kapalaran. 6inagbibintangan si Aladin ng sarilin

  si Sultan Ali Adab na ini8an ni Aladin ang kan

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  26/32

  si Sultan Ali4Adab, na ini8an ni Aladin ang kan

  alagad na naging dahilan ng pagkagapi mula sa

  kaa8ay.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  27/32

  taon. Sinabi pa nito na habang nasa gitna ng kag

  nakarinig siya ng mga iyak ng paghingi ng pagt

  *atagpuan niya ang isang babae na inaalipusta

  lalaking ibig gumahasa nito, ginamit ni Flerida kaniyang pana para paslangin ang lumalabag sa

  lalaki.

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  28/32

  Kakalasan Si aura ang babaeng sinagip ni Flerida. *a

  siyang maglahad ng kaniyang mga karanasan. *

  malayo sa piling niya ang kaniyang kasintahan,

  kaayaaya at bantog si Konde Adofo, kahit pulos

  kasinungalingan naman ang ginaga8a nito. *agsi Adolfo na sirain ang hari sa mata ng mga mam

  at naangkin at naupo sa trono ng Albanya, kung

  napilitan maging reyna nito si aura.

  Isang hukbo na nasa ilalim ng pamumuno ni

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  29/32

  Isang hukbo na nasa ilalim ng pamumuno ni

  %enandro, ang naging dahilan ng pagkalupig n

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  30/32

  'akas %atapos ang paglalahad ni aura, nagsibalik

  Florante at Aladin sa piling ng kanilang mga ma

  buhay. *agbalik si Florante at aura sa Albanya

  saan naging hari at reyna sila. *agbalik naman

  at Flerida sa 6ersya, kung saan naging sultan si sapagkat namatay na ang kaniyang ama. *amuh

  mapayapa at mati8asay ang dala8ang kaharian

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  31/32

  Aral Ano nga ba ang mga aral na makukuha mo s

  ku8entong Florante at aura!?

  Ika ngay 0u8ag mong isuko ang isang bag

  mong kaya mo pang ipaglaban, mahirap maghinpero@. mas masarap magtagumpay! na

  nangangahulugang dapat ipaglaban mo kung an

  dapat sa iyo lalo na sa iyong pag4ibig.

  li

 • 7/24/2019 Florante at Laura Presentation

  32/32

  Panli#unan Ang Florante at aura ay salamin ng ating li

  ito ang isa sa pangunahing layunin ng isang lite

  kagandahan ng k8ento ng Florante at aura ay

  paano ang mga mag4aaral ay makakaugnay sa m

  ng k8ento gaya na lamang sa mga umiibig at nana sinasalamin nina Florante at aura, at sa mg

  pampamilya na kinakata8an ni :uke riseo at