of 77 /77
Florante at Laura Ipinasa Kay: Sir Noel Trillana Ipinasa ng: Saint Anthony de Padua

Florante at Laura.pptx

Embed Size (px)

Text of Florante at Laura.pptx

Page 1: Florante at Laura.pptx

Florante at Laura

Ipinasa Kay: Sir Noel TrillanaIpinasa ng: Saint Anthony de Padua

Page 2: Florante at Laura.pptx

Aralin 4

Page 3: Florante at Laura.pptx

Ang Gererong Bayani

Ang gererong moro ay walang iba kundi si Aladin na isa ring sawimpalad sa pag-ibig. Sa kanyang pagmumuni-muni ay may narinig siyang tinig na nananaghoy. Hinanap niya ang pinagmulan ng tinig at kanyang natagpuan na nakatali sa puno ang mandirigmang si Florante. Narinig ng moro ang lahat ng daing ni Florante. Nalaman niya ang ginawang pagtataksil ni Konde Adolfo at pananakop sa bayan ng Albanya. Natiyak ng morong si Aladin na magkapareho ang sinapit nilang kapalaran ng lalaking nananaghoy. Ang bayang pinagmulan nito’y pinagtaksilan ng isang Konde at inagaw ang kasintahan samantalang siya ay biktima ng pag-iimbot ng sariling amang umagaw ng kanyang tanging kaligayahan. Muli niyang narinig ang panaghoy ni Florante na sinasambit ang pangalang Laura. Nagpapaalam ang lalaking nananangis. Napatda si Aladin ng makitang may dalawang leon na nais sumila sa lalaking nakagapos sa malaking puno.

Page 4: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN1.Yuyurakan- Pagsira sa

karangalan2.Gerero – Bayani3.Himutok – Nagdadamdam4.Hibik – Iyak na humihingi ng

awa5.Gunita – pag-alala6.Tumagistis – tumulo7.Panambitan – Panawagan o

kahilingan8.Lugami – nanghina dahil sa

suliranin o balakid9.Makitil – wakas

Page 5: Florante at Laura.pptx

Aralin 5

Page 6: Florante at Laura.pptx

Paalam, Bayan ng AlbanyaNang makita ni Florante ang dalawang hayop ay noon niya nasabi sa sariling katapusan na ng kanyang buhay kaya’t tuluyan nang nagpaalam sa pinakamamahal na bayang Albanya. Nanambitan at tinawag din ni Florante . Ang kanyang mahal na ama at humihingi ng awa sa gitna ng kaniyang pag-aalala sa masasayng nagdaan ng kanilang buhay. Nagpaalam siya sa kasintahan niyang si Laura na pinaniniwalaan niyang nagtaksil sa kanilang pag-ibig, nagpaalam din siya sa malupit na si Konde Adolfo na umagaw ng trono at sa puso ng babaing pinakaiibig. Higit sa lahat ay nagpaalam siya sa bayang kaniyang ipinagtanggol sa dignmaan na ngayon ay nagdiriwang sa kaniyang sinapit. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagdaramdam ay namumutawi pa rin kay Florante ang labis na pag-ibig kay Laura at sa kaniyang bayang tinubuan

Page 7: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

1. Malaking Habag – 2. Kinasuklaman – 3. Gugulin – 4. Magbuo –5. Di malinaw sa isip –6. Alipusta –7. Guni-guni –8. Munti –9. Alibugha –10.Babahaginan –

Page 8: Florante at Laura.pptx

Aralin 6

Page 9: Florante at Laura.pptx

Ang kaligtasan ni Florante

Sa narinig ni Aladin, lubos niyang napagtanto na kailangan niyang iligtas si Florante sapagkat nadudurog ang puso ng gerero sa labis na habag. Hinanap niya ang tinig ng nananaghoy. Napahindig ang moro nang makita niyang umaaligid ang dalawang leon at handa nang silain na nakagapos na si Florante. Labis na nahabag si Aladin sa naging kalagayan ni Florante na walang lakas ipagtanggol ang nakagapos na sarili laban sa dalawang mabangis na leon. Noon din ay hinarap niya ang mababangis na hayop para iligtas si Florante. Pinagtatataga ni Aladin ang dalawang leon hanggang sa maigupo niya ang mga ito. Nang matiyak na patay na ang dalawang leon ay saka niya kinalagan ang nakagapos na si Florante. Inalalayan niya ang nanlulupaypay na si Florante at dinala sa ligtas na lugar. Pinagmasdan ng gerero ang matikas na anyo at maamong mukha ng bayani ng Albanya. Unti-unting nagkamalay si Florante at nagbukas ng mga mata.

Page 10: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 11: Florante at Laura.pptx

Aralin 7

Page 12: Florante at Laura.pptx

Ang Kristiyano at ang Muslim

Sa unang pagmulat ng mga mata ni Florante ay una niyang binigkas ang pangalan ni Laura. Hinanap niya ang kasintahan sa gitna ng kahabag-habag na kalagayan. Patuloy siyang nanambitan kaya’t pinayapa ng gererong moro ang kaniyang kalooban. Napatda si Florante ng makilala ang naging tagapagligtas. Natiyak niyang isang kaaway ang kaniyang bayaning tagapagligtas, isang morong maraming ulit niyang nakaenkwentro sa gitna ng labanan sa digmaan. Ipinaliwanag ni Aladin ang naging pakay ng pagtulog kay Florante. Nagawa niya itong iligtas dahil sa matinding habag at dahil na rin sa nakaambang kamatayan sa mga gutom na leon. Nag-aalangan si Florante sa naging pagtulong sa kaniya ni Aladin. Sa kanilang mga ayos at pananamit, nakatitiyak si Florante na kalaban niya ang gererong moro. Ito’y taga-Persya at siya’y taga- Albanya. Pero tiniyak ni Aladin na hindi sa kinabibilangang sekta nakasalalay ang pagsaklolo ng isang tao. Muling tinulungan ni Aladin si Florante upang dalhin sa isang malapad at makinis na bato. Doon siya ginamot at pinagpahinga ng gererong moro. Binigyan din siya ng baon nitong pagkain upang maibalik ang nawalang lakas. Sa kabila ng maraming pag-aalangan ay nagpatuloy ang moro na kupkupin at alagaan si Florante. Nakatulog ito habang patuloy na nagbabantay ang moro. Sa paggising ni Florante ay nanumbalik na ang kaniyang lakas. Labis-labis ang kaniyang pasasalamat sa moro na naging tagapagligtas.

Page 13: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 14: Florante at Laura.pptx

Aralin 8

Page 15: Florante at Laura.pptx

Ang Alaala ng KamusmusanLabis na nagalak ang gererong moro dahil sa panunumbalik ng lakas ni Florante. Sinabi ni Aladin kay Florante na narinig niyang lahat ang mga panaghoy nito. Ikinuwento naman ni Florante ang kahabag-habag niyang sinapit bunga ng isang kataksilan. Sinimulan niya ang pagkukuwento sa alaala ng kamusmusan. Siya’y hinirang na anak ni Duke Briseo mula sa bayan ng Albanya. Ang kaniyang ina ay si Prinsesa Floresca na mula naman sa bayan ng Crotona. Si Duke Briseo ay tagapayo at sanggunian ni Haring Linseo ng Albanya. Sanggol pa lamang siya nang unang manganib ang kaniyang buhay sa isang dambuhalang buwitre habang siya’y natutulog. Nasaksihan ng kaniyang ina ang nakaambang panganib at dahil sa malakas nitong tili ay agad nasaklolo ang pinsan niyang si Menalipo na noon ay may dalang pana at panudla. Agad nitong natudla ang buwitre at siya ‘y nakaligtas. Isang araw naman habang siya’y nasa gitna ng salas, isang alko naman ang sumila sa kaniyang suot na kuwintas na may palawit na kupidong diyamante. At nang sumapit na siya sa edad na siyam na taon, nakagiliwan naman niyang magpunta sa burol para mamana at manghuli ng hayop. Sa batis naman ay nawiwili siyang pakinggan ang lagaslas ng tubig na tila may mga nayadas na umaawit. Ikinuwento ni Florante kay Aladin ang kaniyang masyang paglaki at kabataan sa piling ng inang kalikasan.

Page 16: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 17: Florante at Laura.pptx

Aralin 9

Page 18: Florante at Laura.pptx

Ang Pag-aaral sa AtenasIpinadala ni Duke Briseo sa Atenas si Florante upang

doon mag-aral. Lumuha ang kaniyang ina dahil sa kanilang paghihiwalay at labis din iyong ipinagdaramdam ni Florante. Ang mabait na gurong si Atenor ang tumulong sa kaniya upang mawala ang lumbay sa loob ng ilang buwang pananatili sa Atenas. Ilang buwan siyang hindi makakain at madalas na umiiyak dahil sa matinding kalungkutan. Isa sa kaniyang kababayan ang doon din ay nag-aaral. Si Konde Adolfo na anak ni Konde Silano. Labing tatlong taong gulang na si Adolfo samantalang siya’y labing isa. Mabait at marunong makisama si Adolfo sa mga kamag-aral kaya’t labis siyang kinagigiliwan. Mahinhin ang asal ni Adolfo at hindi marunong makipagtalo. Hindi kinakikitaan ng kagaspangan ng ugali o pagiging lapastangan. Si Adolfo ay larawang ng isang huwarang mag-aaral. Subalit sa kabila lng lahat, maging ang mga nila’y hindi matarok ang lalim ng pag-iisip ng malihim na si Adolfo.

Page 19: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 20: Florante at Laura.pptx

Aralin 10

Page 21: Florante at Laura.pptx

Ang PagbabalatkayoSa kabila ng lahat ay hindi lubusang mapaniwalaan ni Florante ang uri ng kagandahang asal na ipinakikita ni Adolfo. Lalo’t may tagubilin sa kanya ang ama tungkol sa bait na di paimbabaw. May kung anong lihim na gawi si Adolfo na naririmarim ni Florante at sa tingin niya’y may gayon ding pakiramdam sa kaniya nito. Lumipas ang mga araw at naging buhasa sa pag-aaral si Florante. Sa loob ng anim na taong pag-aaral ay naging dalubhasa siya sa pilosopiya, matematika at astrolohiya dahilan ng kaniyang pangunguna sa klase. Napagiwanan na niya si Adlofo at kumalat sa buong Atenas ang kaniyang angking talino. Higit na naging popular sa mga guro at kapwa mag-aaral si Florante. Lahat ay sambit-sambit ang pangalan ni Florante. Dito lumabas ang tunay na anyo ng nagbabalatkayong si Adolfo. Napuno ng ngitngit at inggit ang puso nito dahil sa nakamit na tagumpay ni Florante. Marami na ang nakahahalata sa unti-unting pagbabago ni Adolfo at may mga nagsasabing ang pagiging mahinahanon nito ay hindi na bukal sa kalooban.

Page 22: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 23: Florante at Laura.pptx

Aralin 11

Page 24: Florante at Laura.pptx

Ang Dula-dulaan

Sa isang dula-dulaang trahedya, kabilang sa mga tauhan si Florante sa papel sa Etyokles, si Polinese naman ang papel ni Adolfo, ang kaibigang matalik ni Florante na si Menandro ang gumanap sa papel na Reyna Yokasta. Naging totoo ang pakikipaglaban ni Adolfo kay Florante sa isang bahagi ng dula. Marami ang nagtaka dahil iba na ang mga salitang binibigkas ni Adolfo at hindi na ang dayalog sa dula. Bumagsak sa entablado si Florante ng daluhungin siya ni Adolfo. Nawalan siya ng kahandaan . Akmang tatagain ni Adolfo si Florante ng salagin ito ng espada ni Menandro. Nabigla ang lahat sa itinakbo ng dula sapagkat batid nilang naging totohanan iyon. Umawat na rin ang maestro at walang kibong umalis na si Adolfo sa entablado. Hindi na nakagisnan kinabukasan si Adolfo. Tumakas na siya nang gabi ring iyon dahil batid nitong siya’y lilitisin sa ginawang kapangahasan kay Florante. Nagbalik na ito sa bayan ng Albanya.

Page 25: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 26: Florante at Laura.pptx

Aralin 12

Page 27: Florante at Laura.pptx

Ang Pangungulila ni Florante

Isang taon ang lumipas nang makatanggap ng sulat si Florante mula sa dukeng ama na namatay na ang kaniyang inang si Prinsesa Floresca. Pinanawan siya ng ulirat sa unang pagkatalos sa nangyari. May dalawang oras bago siya tuluyang balikan ng malay. Halos gabi-gabi siyang lumuha dahil sa pangungulila sa pumanaw na ina. Pilit siyang tinulungan ng kaniyang maestro upang aliwin sa gitna ng kapighatian subalit patuloy ang kaniyang naging pagdurusa, dalawang buwan siyang nanangis hanggang sa dumating ang ikalawang liham mula sa ama at ipinasundo na siya upang ibalik sa bayan ng Albanya. Nagpaalam na si Florante sa kaniyang maestro. Pinagbilinan naman siya ng maestro na mag-ingat kay Adolfo sapagkat tiyak na ity’y nagbabadya ng paghihiganti.

Page 28: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 29: Florante at Laura.pptx

Aralin 13

Page 30: Florante at Laura.pptx

Ang Tagubilin ng Guro

Pinag-iingat ng maestro si Florante sa tiyak na kakabakahin sa oras na makaharap si Adolfo. Sinabing huwang siyang magpahalata na batid niyang sila’y magkaaway na lihim ni Adolfo. Ang mahalaga’y ang gagawing paghahanda ni Florante sa isang napipitong labanan nila ni Adolfo. Nagpaalam ba rin si Florante sa matalik na kaibigang si Menandro. Labis ang kalungkutan ni Menandro sa pag-alis na iyon ni Florante. Nakita iyon ng maestro na isa ring amain ni Menandro kaya’t pinahintulutan itong sumama kay Florante sa bayan ng Albanya. Dumating na ng Albanya sina Florante at Menandro at dali-daling binagtas ni Florante ang papasok sa daan patungo sa kanilang tahanan. Dinatnan niyang maysakit ang ama na lubhang lumala sa pagyao ng asawa nitong kaniya namang butihing ina. Hinagkan niya ang kamay ni Duke Briseo. Nagkayakap ng mahigpit ang mag-ama at siya namang pagdating ng embahador ng Crotona dala ang sulat mula sa hari na humihingi ng saklolo.

Page 31: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 32: Florante at Laura.pptx

Aralin 14

Page 33: Florante at Laura.pptx

Ang Pinakamamahal na Bayan ng Albanya

Nasa gitna ng panganib ang bayang pinagmulan ng kaniyang inang si Prinsesa Floresca, ang bayang Crotona. Sinasalakay sila ng hikbong pinamumunuan ni Heneral Osmalik ng Persiya at ng bantong na morong gererong si Aladin. Dahilan upang lumapit si Duke Briseo sa hari ng Albanya na si Haring Linseo upang humingi ng tulong. Isinaman ni Duke Briseo si Florante sa pagpunta sa palasyo. Agad ipinakita ng duke ang kaniyang bunying anak. At sinabi pa ng hari na sa kaniyang panaginip, ang makisig na lalaki’y kaniyang napangarap bilang tagapagmana ng kaniyang sentro’t reyno. Noon din ay ginawang heneral ng hukbo ni Florante na sasaklo sa bayan ng Crotona na kinubkob ng moro. Sinabi rin kay Florante na nuno niya ang hari ng bayang Crotona na kailangang iligtas at katungkulan niyang ibalik ang dangal at kapayapaan dito. Tinanggap ni Florante ang malaking hamon ng hari na siya’y gawing heneral ng hukbo. Pinagplanuhan nila ang mga dapat gawin at pinag-usapan din ang mga pinagdaanan niyang karanasan sa Atenas sa panahon ng kaniyang pag-aaral.

Page 34: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 35: Florante at Laura.pptx

Aralin 15

Page 36: Florante at Laura.pptx

Pag-ibig sa Unang Pagkikita

Sa gitna ng pakikipagtalamitan ni Florante sa hari ay nakita ni Florante ang isang dilag na diyosa at may mala- Venus sa kagandahan. Mahaba ang nakalugay na buhok at ang mga mata’y mahinhing nakatitig sa kaniya. Nabighani agad si Florante sa kagandahan ni Laura nang ipakilala ni Haring Linseo ang anak.pakiwari ni Florante ay ikasisira ng kaniyang isip ang labis na kagandahan ni Laura. Agad niyang ipinagtapat sa hari ang kaniyang matapat na pagsuyo at ang pag-aalinlangang siya’y nababagay sa puso ng dalaga. Pinahintulutan ng hari ang kaniyang paninikluhod at ipinangakong hindi magiging talusira ang anak na si Laura sakaling ibigin nii Florante.

Page 37: Florante at Laura.pptx

TALASALITAAN

Page 38: Florante at Laura.pptx

Aralin 16

Page 39: Florante at Laura.pptx

Ang Pangako ng Puso

Sinabi ni Florante na nangungulila pa rin siya sa kaniyang ina subalit ang lumbay na iyo ay pinawi ng pag-ibig na ukol para kay Laura. Nagako si Florante ng tapat ng pagsuyo bagama’t wala siyang maiaalay na yaman at kamarhalikaan. Tatlong araw siyang nanatili sa palasyo real ng Albanya hanggang sa dumating ang takdang araw ng kaniyang paglisan patungong digmaan sa Crotona. Bago umalis ay nagkaroon ng pagkakataong mag-usap sina Florante at Laura. Muling nanikluhod si Florante ng pag-ibig kay Laura sabay pamamaalam ng binata sa dalagang nililiyag. Noon tinugon ni Laura ang kaniyang pag-ibig sa pamamagitan ng pabaon na luha. Labis na nanlumo si Florante sapagkat iiwan niya si Laurang lumuluha para tumungo sa digmaan ngunit ang pabaong luha ni laura ang higit nagpatapang sa kaniya. Dumating sila sa Crotona at nakipagdigma. Batid ni Florante kung hindi sa pabaong pag-ibig ni Laura ay baka nasawi na siya sa labis na pagdurusa.

Page 40: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 41: Florante at Laura.pptx

Aralin 17

Page 42: Florante at Laura.pptx

Ang Magiting na Mandirigma

Nilusob ng hukbo nina Florante at Menandro ang mga kuta ng kalaban. Maging si Menandro ay bihasa rin sa pakikipaglaban. Nasaksihan ni Heneral Osmalik ang kakayahan sa pakikidigma ng hukbo ni Florante sapagkat ang bawat hanay na sumusugod ay para lamang mga kawayang tinatapyas ng mga ito. Limang oras ang naging labanan hanggang sa sumuko ang mga kaaway nina Florante. Napasok na nila ang siyudad at sinimulan na nilang tugisin ang mga tumatakas na kaaway at agawin ang mga tinatayong kampo. Sinalubong sila ng hari ng Crotona matapos ang malaking tagumpay sa digmaa. Nagsigawan ang mga tao sa ginawang pagpapalaya ng apo ng apo ng Monarka. Pumanhik ng palasyo ang hukbo ni Florante at doon sila nagpahinga. Muling nanariwa ang alaala ng ina ni Florante ng makaharap niya ang nuno niyang hari na ama ng kaniyang ina si Prinsesa Floresca. Limang buwan nananatili ang hukbo ni Florante sa Crotona upang tiyaking hindi na ito sasalakayin ng hukbo ng mga moro. Nagpasiya na siyang magbalik ng Albanya upang muling makita ang kasintahang si Laura. Ngunit sa kanilang pagdating nila ng Albanya nakita niya ang nakawagayway na bandila ng mga moro sapagkat lumulusob na ang mga ito sa pamumuno ng gererong si Aladin. Natanawan ni Florante na sa paanan ng bundok ang hukbo ng mga moro.

Page 43: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 44: Florante at Laura.pptx

Aralin 18

Page 45: Florante at Laura.pptx

Ang Bayaning Iniibig

Nakita ni Florante ang isang babae na binihag at iginapos ng mga moro. Laking panamba niya na si Laura ang bihag na pupugutan ng ulo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Florante at nilusob niya ang mga morong kaaway para pukasain. Matapos iligtas ay tinanggal ni Florante ang takip sa mukha ng babaeng bihag. Laking gulat niya nang makita si Laura. Agad na nasambit ni Laura ang pangalan ng kasintahang si Florante. Maingat na kinalagan ni Florante ng gapos si Laura. Nakatakdang pugutan ng ulo si Laura dahil sa pagtutol sa masamang balak ng emir na si Aladin. Nalaman ni Florante na bihag din si haring Linseo at ang kanyang amang si Duke Briseo. Kaya’t agad siyang nagpasyang pasukin ang palasyo upang tuluyang palayain ang Albanya. Sa mga nananalakay na moro nabawi ng hukbo ni Florante ang kaharian ng Albanya. Agad na tinungo ang bilangguan at pinalaya ang nakabilanggong hari at duke. Naroon din at kabilang sa mga bihag si Konde Adolfo.

Page 46: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 47: Florante at Laura.pptx

Aralin 19

Page 48: Florante at Laura.pptx

Ang Mapanibughong Puso ni Adolfo

Matinding pagkatuwa ang naramdaman ng hari dahil sa ginawang pagliligtas ng hukbo ni Florante sa kahariang Albanya. Habang nagdiriwang sila, sampu ng mga maharlika’t kamahalan ay lihim namang naninibugho si Konde Adolfo dahil sa tinamong tagumapay at kapurihan ni Florante. Lalong tumindi ang galit ni Adolfo nang ipagbunyi sa buong kahariang Albanya ang tagumpay na iyo at tanghaling bayaning tagapagtanggol si Florante. Sumidhi ang panibugho ni Adlofo nang inanunsyo ang pag-iisang dibdib nina Florante at Laura at ang korona’y nakatakdang isalin kay Florante. Ang galit ni Adolfo na nagmula pa sa panahon ng kanilang pag-aaaral sa Atenas ay nagbunga nanaman ng masamang balak na ikapapahamak ng kaharian ng Albanya at ni Florante.

Page 49: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 50: Florante at Laura.pptx

Aralin 20

Page 51: Florante at Laura.pptx

Ang Pananalakay ng mga Moro

Ilang buwan ang lumipas na namuhay nang tahimik at payapa ang kaharian ng Albanya. Subalit muling nagbanta ng digmaan ang hukbo ng mga Turkong. Mangangangamkam ng manalakay sila sa mga bayan-bayan. Muling inatasan ang hukbo ni Florante na tugisin ang mga morong naghahasik ng lagim. Muling nangamba si Laura sa pagalis ni Florante lalo’t naudlot ang kanilang pag-iisang dibdib. Lingid sa kaalaman ng lahat ay pain lamang ni Adlofo ang lahat at ito’y nakipagsabwutan sa mga moro upang muuling umalis ng Albanya ang hukbo ni Florante. Nasupil ni Florante ang hukbo ni Miramolin subalit nagbabanta naman ng panganib ang hukbo ng mga turko para salakayin ang Albanya.

Page 52: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 53: Florante at Laura.pptx

Aralin 21

Page 54: Florante at Laura.pptx

Ang Muling Pakikidigma ni Florante

Nakipagtuos ang hukbo nina Florante at Menandro sa mga moro. Sunud-sunod na tagumpay sa digmaan ang tinamo ng hukbo nina Florante at Menandro. Bawat bayan na kanilang daanan ay napapalayas nila ang mga kaaway ng moro. Dumating ang hukbo nila sa siyudad ng Etolya at doon siya nakatanggap ng sulat mula sa hari ng Albanya na siya’y pinauuwi na. iniwan ni Florante ang hukbo sa pamumuno ni menandro at mag-isang naglakbay pabalik ng albanya. Madilim at madilim na ang gabi nang sya’y dumating sa palasyo. Nabigla at hindi inasahan ni Florante na bigla syang hulihin. Nakita nya ang may tatlumpung libong sandatahan na kumubkob sa kahariang Albanya.

Page 55: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 56: Florante at Laura.pptx

Aralin 22

Page 57: Florante at Laura.pptx

Ang Tagumpay ng Kataksilan

Sa loob ng palasyo ay hindi na mga kawal ni Florante na pinamumunuan ng taksil sa si Adolfo. Ni hindi nagawang bunutin ni Florante ang hawak na sandata at siya ay iginapos kaagad. Dinala siya sa karsel at doon ibinilanggo. Hindi makapaniwala si Florante ng matuklasang pinatay ni Adolfo si Haring Linseo at pati ang kanyang amang si Duke Briseo at labis labis ang naramdaman nyang lumbay at pighati dahil sa madilim na kinahantungan ng kahariang Albanya sa pagtataksil ni Adolfo. Nalaman din niya ang nakatakdang pagpapakasal nina Adolfo at Laura na lalong nagpasidhi ng sakit na nararamdaman. Labing walong araw siyang ibinilanggo at pinarusahan. Minabuti pa ni Florante na siya’y mamatay na lamang subalit higit na pagpapahirap ang nais ipadanas sa kanya ni Adolfo. Hanggang sa isang gabi ay nagising syang nakagapos sa isang malaking puno sa gitna ng madawag na gubat. Dito siya nanaghoy at nanambitan nang mapait na sinapit ng kanyang buhay, ang paglililo nina Laura at ang kataksilan at pag-iimbot ni Adolfo na naghasik ng lagim sa kahariang Albanya.

Page 58: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 59: Florante at Laura.pptx

Aralin 23

Page 60: Florante at Laura.pptx

Ang Sawimpalad na MoroSi Aladin naman ang nagkuwento kay Florante nang mapait na sinapit. Siya’y taga Persiya, anak ni Sultan Ali-adab. Nakarating sya sa gubat kung saan natagpuan si Florante sapagkat tumakas sya sa amang sukad at sa taksil na kasintahang si Flerida. May limang buwan siyang naglalakbay hanggang sa mapadpad sa gubat na iyon upang aliwin ang sarili. Ikinuwento ni Aladin ang kanyang kagitingan dahil hindi siya kayang talunin ninuman. Subalit labis siyang nalumbay st lumuha dahil sa kasintahang si Flerida. Ipinadala sya ng sultan sa mga digmaan upang ilayo kay Flerida. Nang matalo siya sa digmaan laban sa Albanya ay agad siyang ipinabilanggo ng ama at pinapuputulan ng ulo. Sa takdang araw na siya’y pupugutan ng ulo ay pumasok ang isang heneral sa loob ng kanyang karsel at sinabing siya’y pinapatawad na subalit kailangan na niyang lisanin ang Persiya. Mapait sa kalooban na sinunod niya ang utos ng amang sultan at mula noon nagpalaboy-laboy na siya.

Page 61: Florante at Laura.pptx

Aralin 24

Page 62: Florante at Laura.pptx

Ang tinig sa GubatNaglilibot sa kagubatan sina Florante at Aladin nang marinig nila ang dalawang tinig ng babae na paanas na nag-uusap. Nagkukuwento si Flerida kay Laura kung paano siyang napadpad sa kagubatang iyon. Nakiusap si Flerida kay Sultan Ali-Adab na huwag papugutan ng ulo ang kasintahang si Aladin. Pumayag ang sultan kapalit sa pagpayag ni Flerida na maging asawa nito. Walang nagawa si Flerida kung hindi ang sumang-ayon sa utos ng hari para makaligtas si Aladin. Sa tuwa ng sultan ay agad na iniutos na pakawalan si Aladin ngunit agad ding palayasin sa Persiya. Matinding lumbay ang idinulot kay Flerida nang paglisan ni Aladin na halos umubos sa lahat ng kanyang luha.

Page 63: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 64: Florante at Laura.pptx

Aralin 25

Page 65: Florante at Laura.pptx

Tapat na PagsuyoItinakda ang araw ng kasal nina Sultan Ali-Adab at Flerida kasabay nang paggagayak sa buong palasyo. Hindi maatim ni Flerida ang gagawing pagpapakasal sa ama ng lalaking iniibig kaya’t nagpasya siyang takasan ito. Tumakas si Flerida sa pamamagitan ng bintana ng palasyo. Nagkubli siya ng dilim na suot ang damit mandirigma upang siya’y hindi mapansin ninuman. Mula ng siya’y makatakas kay Sultan Ali-Adab ay hinanap na niya si Aladin. Kung saan-saang pook siya napadpad, kung ilang gubat na ang kaniyang napuntahan hanggang sa makarating siya sa kagubatang iyon at nasaksihang pinagtatangkaang halayin ng isang lalaking sukad si Laura. Hindi nagdalawang isip si Flerida na iligtas si Laura sa kamay ng buhong si Adolfo.

Page 66: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 67: Florante at Laura.pptx

Aralin 26

Page 68: Florante at Laura.pptx

Sanga-sangang Landas ng PusoNatigilan sa pagsasalita si Flerida nang makita ang pagdating nina Florante at Aladin. Lumantad ang dalawang mandirigma matapos makilala ang boses ng dalawang babaing pinakaiibig at marinig ang buong katotohanan. Labis ang kaligayahan ng apat ng magkadaupang palad sila. Hindi makapaniwala si Florante na pagkatapos niyang dumanas ng laksa-laksang hirap ay muli niyang masisilayan ng walang kupas na kagandahan ni Laura. Pakiramdam niya’y naging paraiso ang gubat na iyon. Nakalimutan na niya na sa pook na iyon ay muntik na siyang abutin ng kamatayan. Naglaho ang lahat ng kaniyang panibugho at pagdaramdam. Nalaman na ni Florante ang buong pangyayari mula sa mismong bibig ni Laura. Noong umalis si Florante kasama ang kaniyang buong hukbo ay noon nanalakay ang mga Turko at sinimulang sakupin ang buong kaharian at palasyo ng Albanya

Page 69: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 70: Florante at Laura.pptx

Aralin 27

Page 71: Florante at Laura.pptx

Ang Pagpapalaya ng AlbanyaSinalakay ng mga Moro ang palasyo at hiningi ang kamatayan ng hari ng Albanyang si Haring Linseo. Pinagpugutan ito ng ulo kasama ang buong konseho. Umupo sa trono si Adolfo at nagsimulang maghari-harian. Hinangad ni Adolfo na makamit ang puso ni Laura kahit sa sapilitang pamamaraan at pagbabanta ng kamatayan sa prinsesa kung hindi tutugunin ang pag-ibig nito. Nagkaroon ng pagkakataon si Laura na sumulat habang nasa Etolya si Florante at kung hindi tutugon ang kasintahan ay mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa makasal kay Adolfo. Lihim niyang ipinadala ang sulat sa isang tapat na kawal upang makarating kay Florante. Ngunit ng dumating si Florante ay agad naman itong hinuli sapagkat nag-iisa at walang kahandaan. Ang sulat palang natanggap ni Florante na may huwad na pirma ng hari ay galing kay Adolfo at siya’y pinauuwing mag-isa upang linlangin. Nang nalaman ni Laura na ang nangyari kay Florante ay minabuti niyang magpatiwakal subalit siyang pagdating ng hukbo ni Menandro na nakatunong ng nakaambang panganib. Si Menandro ang nakatanggap ng sulat ni Laura na naglalaman ng katotohanang sinapit ng Albanya. Pinalaya ng hukbo ni Menandro ang kahariang Albanya sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga kaaway na mananakop.

Page 72: Florante at Laura.pptx

Aralin 28

Page 73: Florante at Laura.pptx

Ang Wakas ni AdolfoNatalo ang mga kawal ni Adolfo sa hukbo ni Menandro kaya’t nagpasiya na itong tumakas. Isinakay nito sa kabayo ang nakagapos na si Laura at dinala sa kagubatang madawag. Pagdating sa gubat ay doon pinagtangkaang halayin ni Adolfo si Laura. Noong dumating si Flerida na nasaksihan ang nais gawing panghahalay ng buhong na si Adolfo. Hindi nagdalawang isip si Flerida na iligtas si Laura sa kapahamakan sa pamamagitan ng pagtudla ng palaso. Tinamaan ng palaso sa dibdib si Adolfo na siyang naging sanhi ng kamatayan nito. Natapos na ang pag-uusap ng apat nang dumating si Menandro sa gubat kasama ang kaniyang hukbo. Laking tuwa nito nang makitang nakaligtas sina Florante at Laura at malamang ang buhay ng buhong si Adolfo ay nautas na. mula sa kagubatan ay ligtas na ibinalik ng hukbo ni Menandro sina Florante at Laura kasama ang kanilang naging tagapagligtas na sina Aladin at Flerida. Nagsigawan sa tuwa ang buong kaharian sapagkat dumating na ang kanilang tunay na hari at reyna. Pinabinyagan sina Aladin at Flerida kasabay ang pagdaraos ng mabunying kasal sa apat.

Page 74: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan

Page 75: Florante at Laura.pptx

Aralin 29

Page 76: Florante at Laura.pptx

Ang Hari at Reyna

Matapos maikasal ang apat ay nagbalik na sina Aladin at Frerida sa Persiya. Namatay na si Sultan Ali-Adab at si Aladin ang hinirang na bagong hari. Umupo naman sa trono ng kahariang Albanya bilang hari si Florante at ang kaniyang reynang minumutya na si Laura. Nagbalik ang kapayapaan sa Albanya sa pamumuno ni Florante. Nakabangon na ito mula sa pagkalugami at nagbalik na ang tuwa’t kaligayahan sa buong kaharian.

Page 77: Florante at Laura.pptx

Talasalitaan