Click here to load reader

Fogyatékos személyek szociális segíté · PDF file dása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek követ-keztében

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fogyatékos személyek szociális segíté · PDF file...

 • Fogyatékos személyek szociális segítése

  Tudástár Tanulói tananyag

  II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1 2011.02.25. 10:56 Page 1

 • II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1 2011.02.25. 10:56 Page 2

 • Készült az Új Magyarország Fejlesztési Terv

  „A FIZIKAI ÉS INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS SZAKMAI HÁTTERÉNEK KIALAKÍTÁSA”

  CÍMŰ TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt keretében

  Szerkesztő: Székelyné Kováts Eszter

  Szabó Gabriella

  Írta: Deákné Orosz Zsuzsa,

  dr. Kemecsei Éva Zalabai Péterné

  Abonyi-Tóth Andor Fehérné Kovács Zsuzsa

  Helfenbein Henrik Pataki Máté

  Lektorálta: dr. Nagyné Varga Ilona

  Projektvezető: Szentkatolnay Miklós

  Kiadja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Felelős kiadó: Kovács Gábor

  Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. Tel.: (+36 1) 450-3230 Fax: (+36 1) 450-3235

  Azonosító: Fogyatékos személyek szociális segítése

  ISBN: 978-615-5043-08-6

  Arculat, design és grafika: Nova-Products Kft. Nyomás: AduPrint Kiadó és Nyomda Kft.

  A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható. A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható.

  A felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja!

  © Deákné Orosz Zsuzsa, 2009 © dr. Kemecsei Éva, 2009 © Zalabai Péterné, 2009

  © Abonyi-Tóth Andor, 2009 © Fehérné Kovács Zsuzsa, 2009

  © Helfenbein Henrik, 2009 © Pataki Máté, 2009

  © Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

  II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1 2011.02.25. 10:56 Page 3

 • 1. FEHÉRNÉ KOVÁCS ZSUZSA .................................................................................... 5 Alapfogalmak és alapproblémák a fogyatékosság körében Legfontosabb fogalmak szótárának összeállítása. A korszerű szakmai kifejezések tartalma, használatuk indokoltsága. A kifejezések eltérő jelentéstartalma a nyugat-európai, elsősorban az európai uniós gyakorlatban.

  2. DEÁKNÉ OROSZ ZSUZSA .................................................................................... 11

  Értékek, dilemmák a szociális munka folyamatában A Szociális Munka Etikai Kódexének gyakorlati alkalmazása a fogyatékos emberek segítése során

  3. ZALABAI PÉTERNÉ .............................................................................................. 20

  A szociális munka és a fogyatékossággal összefüggő fogalmak

  4. DR. KEMECSEI ÉVA .............................................................................................. 29

  Az esélyegyenlőség történeti kérdései

  5. ZALABAI PÉTERNÉ .............................................................................................. 37

  Az önálló/önrendelkező életvitel elve és filozófiája Az önálló életvitel beépülése a jelenlegi és a tervezett intézkedések érdekében

  6. DEÁKNÉ OROSZ ZSUZSA .................................................................................... 52

  Szociális alapellátások- fogyatékos emberek, mint szolgáltatást igénybevevők

  7. DEÁKNÉ OROSZ ZSUZSA .................................................................................... 64

  Szociális szakellátások- fogyatékos emberek, mint szolgáltatást igénybevevők

  8. ABONYI-TÓTH ANDOR,HELFENBEIN HENRIK,PATAKI MÁTÉ .............................. 70

  Hátrányos helyzetű felhasználók igényeinek, problémáinak ismertetése és megtapasztalása (IKA02) Ismerkedés a hátrányos helyzetű felhasználók által használt speciális szoftver- és hardver eszközökkel (IKA03)

  Tartalomjegyzék

  4

  II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1 2011.02.25. 10:56 Page 4

 • 1.1. BEVEZETÉS: A FOGYATÉKOSSÁG SZÓ JELENTÉSTARTALMÁNAK VÁLTOZÁSAI, MEGKÖZELÍTÉSI LEHETőSÉGEK Jogi, szociális, orvosi-rehabilitációs és gyógypedagógia kategória. Magyarországon a „fogyatékosság” szó igencsak eltérő és széles jelentés-tartalommal felruházott kategória, amelynek aktuálisan alkalmazott jelentése – sokszor sajnálatos módon – attól függően változik, hogy éppen mely tudományterület, szakterület vagy akár civil nyelvhasználat kontextusában fordul elő. Fogalmának megközelí- tésében, értelmezésében jelentős hangsúlyeltolódások történtek, amelyek tudományterülettől független egysé- ges értelmezés alkalmazását teremtették meg (WHO 1980-1997, 1997-től). Ma már a szakszerű értelmezéssel és az érintett népesség helyzetével a gyógypedagógia, az orvostudomány, a jog, a filozófia, a kultúrtörténet, az antro- pológia, a nyelvtudomány és sok más szakma is foglalkozik. Maga a szó különböző nyelveken egyaránt a nor- málistól, az átlagtól való eltérést, hiányt , csökkenést jelent. A Magyar Értelmező Kéziszótár (1972) szócikke sze- rint: „hiányos, nem teljes”, „valamely rendellenességben szenved”, „hiányosság, fogyatkozás, hiba”.

  1.2. A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS SZOCIÁLIS „MODELLJE”, ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE Ezek alapján a fogyatékosság lehet: 1) „jogi kategória”, amely a juttatásokra való jogosultságot jelenti, 2) „szociális akció tárgya”, azaz foglakozási, rehabilitációs szolgáltatásokat jelent, pénzellátásban részesülést hor-

  doz magában, az esélyegyenlőség érvényesítésének módja, 3) „foglalkoztatási rehabilitáció”, amely rehabilitációs tevékenységgel, aktív munkaerőpiaci politikával kívánja fel-

  számolni a fogyatékosok foglalkoztatási hátrányait, 4) „fogyatékosság mint tartós hátrány”: a szociális szegregáció kivédése, azaz védő és támogató rendszerek kiépí-

  tése (pl. fogyatékosokat foglalkoztató munkáltatók munkabér dotációja, stb.). Az orvosi rehabilitációs szóhasználatban a nemzetközi WHO (1997) által kidolgozott osztályozási és elnevezési rendszert használják, pontos jelentéstartalmát az Irányelvek foglalja magába (Juhász, 2004), amely a károsodás, a fogyatékosság és a munkaképesség-változás szakmai szabályait bemutató kézikönyv.

  Fogyatékosság (disability): az egyén tevékenységének korlátozottsága, az a nehézség, amellyel az egyén a tevé- kenysége végrehajtása során szembesül. Meghatározható: – az akadályozott tevékenység szerint: azaz lehet látás-, hallás-, mozgás stb. fogyatékosság, – mennyiségi és minőségi szempontok alapján: azaz lehet enyhe, méréskelt, közepes, súlyos fogyatékosság.

  A fogyatékosság az egyénnel szemben támasztott személyi, társadalmi, foglalkozási vagy törvényes igények, köte- lezettségek teljesítését biztosító képességek károsodás miatti kedvezőtlen változása. A WHO-definíció szerint: „a fo- gyatékosság a normális emberi léthez szükséges tevékenységek végrehajtásának akadályozottsága vagy képtelen- sége”, tehát az alapvető tevékenységek korlátozottsága.

  1. Alapfogalmak és alapproblémák

  a fogyatékosság körében Fehérné Kovács Zsuzsa

  Legfontosabb fogalmak szótárának összeállítása. A korszerű szakmai kifejezések tartalma, használatuk indokoltsága.

  A kifejezések eltérő jelentéstartalma a nyugat-európai, elsősorban az európai uniós gyakorlatban.

  5

  II_Fogyatekos szemelyek szocialis ellatasa NYOMDAI_Layout 1 2011.02.25. 10:56 Page 5

 • Fogalmak a definíció értelmezéséhez: Szervezet: az egyén testi, szellemi és lelki működését biztosító alkotóelemek összessége. (Juhász, 2004) A szervezet alkotóelemei (anatómiai struktúra): a szervezet különböző nagyságrendű és szerveződésű morfo- lógiai egységei, és azok szerveződési formái. (Juhász, 2004) Egészségi állapot: a szervezet morfológiai (anatómiai) alkotóelemeinek, és azok funkcióinak állapota, a szerve- zet működésének meghatározott szintje, amely az egyén közérzetét, képességeit, tevékenységét társadalmi rész- vételét befolyásolja. (Juhász, 2004) Károsodás (impairment): a szervezet anatómiai struktúráinak, fiziológiai funkcióinak a normális populációs stan- dardoktól eltérő volta: hiánya, csökkenése vagy torzulása, amely veleszületett rendellenesség, betegség vagy sé- rülés következtében jöhet létre, és az egyén képességeinek csökkenését okozhatják, akadályozhatják tevékeny- ségeinek kivitelezésében. Lehet átmeneti, tartós, progresszív, csökkenő, átmenetileg szünetelő, vagy folyamatos. (Juhász, 2004) A károsodott személy nem feltétlenül fogyatékos (lásd a hegedűművész, aki elveszíti az ujját, illetve zenekritikus, aki elveszíti az ujját!) Tevékenység: egy feladat elvégzése, cselekvés végrehajtása az egyén által, a szervezet működésének egyéni ve- tülete. A tevékenység akadályozottsága a fogyatékosság. (Juhász, 2004) Részvétel: a személy meghatározott élethelyzetbe való bekapcsolódása, abban való közreműködése. A részvétel korlátozottsága a rokkantság. (Juhász, 2004) A részvétel akadályozottsága, rokkantság (handicap): a fogyatékos egyén részvételének az akadályozottsága, amely nem csupán a munkaképesség korlátozottságát foglalja magában, hanem az elvárható társadalmi, gazda- sági, szociális, etnik