12
Fokkerùv trojplošník stále zùstává jedním z nejznámìjších, nejslavnìjších i nejzáhadnìjších letadel všech dob. Jeho zrod je ponìkud zahalen v mlze mýtù a nepøesných tvrzení, nicménì je pravdou, N e pøi jeho vzniku stála souhra nìkolika šN astných okolností. Na jaøe 1917 poN adovali nìmeètí stíhací piloti nový stíhací letoun, který by nahradil nyní zastaralé Albatrosy D.III a D.V, deklasované novými britskými typy, jako byl Sopwith Camel nebo Se-5a. Ve stejné dobì, po sérii pøedchozích neúspìchù, stavìla firma Fokker rozsáhlou øadu prototypù s køídly s tlustým profilem. V èervnu 1917, kdy mìl koneènì slibný prototyp dvouplošníku, oznaèený V.4, obdrNel Fokker oficiální objednávku Idfliegu (Inspectorat der Flieger, technická komise nìmeckého letectva) na stavbu tøí prototypù trojplošníku. Fokker bez váhání pøekonstruoval V.4 na trojplošník. Úspìšné zkoušky nového stroje zaèaly koncem èervna, a 14.èervence objednal Idflieg prvních 20 letadel. První trojplošníky, které se dostaly v srpnu 1917 na frontu, byly Fokkery F.I 102/17 a 103/17, znièené v polovinì záøí. Koncem øíjna obdrNela sériové Fokkery Dr.I elitní Jasta 11. BohuN el, po dvou haváriích zpùsobených destrukcí køídla za letu, byly nové Fokkery uzemnìny. Po vyšetøování, které odhalilo nedostatky v konstrukci a stavbì køídla, bylo køídlo upraveno a zesíleno. Nové stroje se dostaly zpìt na frontu v prosinci 1917. PøestoN e bylo postaveno jen 360 Fokkerù Dr.I, stal se tento typ v první polovinì roku 1918 hlavní zbraní elitních stíhacích jednotek nìmeckého císaøského letectva. Je navNdy spojen se jménem "Rudého barona" Manfreda von Richthofena, který zahynul v cockpitu Dr.I 21.dubna 1918. Ovšem Fokker Dr.I byl pouNíván i mnoha jinými nìmeckými stíhacími esy, a slouN il v první linii aN do pozdního léta 1918, kdy byly všechny starší typy stíhaèek postupnì nahrazeny další legendou, Fokkerem D.VII. Oberursel Ur II 110k 5,77 m 7,19 m do 1000m za 2,9min 157 km/h 383 kg 586 kg 2x Spandau MG 08/15 cal. 7,62 Stoupavost Max. rychlost Prázdná váha Vzletová váha Motor Délka Rozpìtí Výzbroj FOKKER Dr.I Engine Oberursel Ur II 110 HP Lenght Wingspan 5,77 m 7,19 m Climb Maximum speed Empty weight Loaded weight to 1000m in 2,9min 157 km/h 383 kg 586 kg Armament 2x Spandau MG 08/15 cal. 7,62 The Fokker Triplane is one of the best known, most glamorous as well as one of the most mysterious aircraft of all time. Its birth is hidden under the fog of the legends and mistakes, but what is true is that Fokker Dr.I is a child of many lucky circumstances. In the Spring of 1917 German fighter pilots called for a new fighter, which could replace now obsolete Albatros fighters, more and more outclassed by newer British types, such as the Sopwith Camel or SE 5a. Fokker company, well informed about the situation, built an extensive line of prototypes to regain its lost position among German Air Force suppliers. In June 1917, when he had a promising biplane named V4, Fokker received an Idflieg (Inspektorat der Flieger, German AF technical commission) official request to build three triplane prototypes. Fokker redesigned the V4 into a triplane . Successful trials of the new triplane were flown in late June 1917 and Idflieg ordered the first 20 aircraft . The first Fokker Triplanes to see front line service in late August 1917, were two Fokker F.I prototypes that were destroyed in mid September. In late October Jasta 11 acquired the regular Fokker Dr.I's. Unfortunately the new aircraft were grounded .After investigations the upper wing was redesigned and strengthened. New aircraft were back in the front lines in late December 1917. Although just 360airplanes were built Fokker Dr.I was the main weapon of the German elite fighter units in early 1918. Fokker Dr.I is usually associated with famous "Red Baron” Manfred von Richthofen, who was killed in its cockpit on April the 21st, 1918. However, many other German fighter aces also flew the Triplane, which served in the front lines till late Summer 1918, when most older fighter types were replaced by another legend, the Fokker D.VII biplane. without any hesitation on July 14th after two accidents due to wing failures 7016 1/72 scale kit 1/72 scale kit

FOKKER Dr - Eduard · 2013. 5. 22. · 1 2 a1 b4 1 1 3 a1 a2 b5 pe15 11 pe18 step 2.) step 1.) pe18 pe2 90° pe5 pe17 pe3 pe3 pe18 pe18 a1 pe20 pe20 pe19 1.) 2.) 11 11 11 12 12 1

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Fokkerùv trojplošník stále zùstává jedním z nejznámìjších, nejslavnìjších i nejzáhadnìjších letadel všech dob. Jeho zrodje ponìkud zahalen v mlze mýtù a nepøesných tvrzení, nicménì je pravdou, !e pøi jeho vzniku stála souhra nìkolikaš!astnýchokolností. Na jaøe 1917 po!adovali nìmeètí stíhací piloti nový stíhací letoun, který by nahradil nyní zastaraléAlbatrosy D.III a D.V, deklasované novými britskými typy, jako byl Sopwith Camel nebo Se-5a. Ve stejné dobì, po sériipøedchozích neúspìchù, stavìla firma Fokker rozsáhlou øadu prototypù s køídly s tlustým profilem. V èervnu 1917, kdy mìlkoneènì slibný prototyp dvouplošníku, oznaèený V.4, obdr!el Fokker oficiální objednávku Idfliegu (Inspectorat der Flieger,technická komise nìmeckého letectva) na stavbu tøí prototypù trojplošníku. Fokker bez váhání pøekonstruoval V.4 natrojplošník. Úspìšné zkoušky nového stroje zaèaly koncemèervna, a 14.èervence objednal Idflieg prvních 20 letadel.První trojplošníky, které se dostaly v srpnu 1917 na frontu, byly Fokkery F.I 102/17 a 103/17, znièené v polovinì záøí.Koncem øíjna obdr!ela sériové Fokkery Dr.I elitní Jasta 11. Bohu!el, po dvou haváriích zpùsobených destrukcí køídla zaletu, byly nové Fokkery uzemnìny. Po vyšetøování, které odhalilo nedostatky v konstrukci a stavbì køídla, bylo køídloupraveno a zesíleno. Nové stroje se dostaly zpìt na frontu v prosinci 1917. Pøesto!e bylo postaveno jen 360 Fokkerù Dr.I,stal se tento typ v první polovinì roku 1918 hlavní zbraní elitních stíhacích jednotek nìmeckého císaøského letectva. Jenav!dy spojen se jménem "Rudého barona" Manfreda von Richthofena, který zahynul v cockpitu Dr.I 21.dubna 1918.OvšemFokker Dr.I byl pou! íván imnoha jinými nìmeckými stíhacími esy, a slou! il v první linii a! do pozdního léta 1918, kdybyly všechny starší typy stíhaèek postupnì nahrazeny další legendou, FokkeremD.VII.

  Oberursel Ur II 110k5,77 m7,19 m do 1000m za 2,9min

  157 km/h383 kg586 kg

  2x Spandau MG 08/15 cal. 7,62

  StoupavostMax. rychlost

  Prázdná váhaVzletová váha

  MotorDélkaRozpìtí

  Výzbroj

  FOKKER Dr.I

  Engine Oberursel Ur II 110 HP

  LenghtWingspan

  5,77 m7,19 m Climb

  Maximum speedEmpty weightLoaded weight

  to 1000m in 2,9min157 km/h

  383 kg586 kg

  Armament 2x Spandau MG 08/15 cal. 7,62

  The Fokker Triplane is one of the best known, most glamorous as well as one of the most mysterious aircraft ofall time. Its birth is hidden under the fog of the legends andmistakes, but what is true is that Fokker Dr.I is a child of manylucky circumstances. In the Spring of 1917 German fighter pilots called for a new fighter, which could replace now obsoleteAlbatros fighters,more andmore outclassed by newerBritish types, such as theSopwithCamel or SE5a. Fokker company,well informed about the situation, built an extensive line of prototypes to regain its lost position among German Air Forcesuppliers. In June 1917, when he had a promising biplane named V4, Fokker received an Idflieg (Inspektorat der Flieger,German AF technical commission) official request to build three triplane prototypes. Fokker redesigned the V4 into atriplane . Successful trials of the new triplane were flown in late June 1917 and Idflieg ordered thefirst 20 aircraft .The first Fokker Triplanes to see front line service in late August 1917, were two Fokker F.I prototypes that were destroyed inmid September. In late October Jasta 11 acquired the regular Fokker Dr.I's. Unfortunately the new aircraft were grounded

  .After investigations the upper wing was redesigned and strengthened. New aircraftwere back in the front lines in late December 1917. Although just 360airplanes were built Fokker Dr.I was the main weaponof the German elite fighter units in early 1918. Fokker Dr.I is usually associated with famous "Red Baron” Manfred vonRichthofen, who was killed in its cockpit on April the 21st, 1918. However, many other German fighter aces also flew theTriplane, which served in the front lines till late Summer 1918, when most older fighter types were replaced by anotherlegend, theFokkerD.VII biplane.

  without any hesitationon July 14th

  after two accidents due to wing failures

  70161/72 scale kit1/72 scale kit

 • APPLY EXPRESS MASKAND PAINT BEFORE

  GLUINGPOU�ÍT EXPRESS MASK

  NABARVIT PØED SLEPENÍM

  OPTIONALFACULTATIF

  NACH BELIEBENVOLBA

  BENDPLIER SIL VOUS PLAIT

  BITTE BIEGENOHNOUT

  OPEN HOLEFAIRE UN TROU

  OFFNENVYVRTAT OTVOR

  SYMETRICAL ASSEMBLYMONTAGE SYMÉTRIQUESYMMETRISCHE AUFBAUSYMETRICKÁ MONTÁ�

  A NOTHL INCISION

  DER EINSCHNITTZÁØEZ

  REMOVERETIRER

  ENTFERNENODØÍZNOUT

  PP - PLASTIC PARTS

  ACHTUNG ATTENTION

  FARBEN PEINTURE

  Pøed zapoèetím stavby si peèlivì prostudujte stavební návod. Pøi pou�ívání barev a lepidel pracujte v dobøe vìtranémístnosti. Lepidla anibarvy nepou�ívejte vblízkosti otevøenéhoohnì.Model není urèenmalýmdìtem,mohlobydojít k po�ití drobnýchdílù.Iire soigneusement la fiched´instructions avant d´assembler. Nepas utiliser de colle oudepeinture a proximité d´une flammenue, et aérerla piece de temps en temps. Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer lespieces, oupasser un sachet vinyl sur la tete.

  Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use in well ventilatedroom. Keepout of reachof small children.Childrenmust not beallowed to suckanypart, or pull vinyl bagover thehead.

  Von dem Zusammensetzen die Bauanleitung gut durchlesen. Kleber und Farbe nicht nahe von offenem Feuer verwenden und das Fenstervon Zeit zu Zeit Belüftung öffnen. Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mundnehmenoder Plastiktüten über denKopf ziehen.

  REVELLTAMIYA TESTORS AEROMASTERHUMBROL

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  88 8463XF 59WOOD BROWN / HOLZ / BOIS / DØEVO

  XF 23 + XF21 : 1 1232353 1728LIGHT BLUE / HELLBLAU /SEA BLUE / SVÌTLE MODRÁ

  XF 55 103594 314 1567TAN / HELL BRAUN / BRUN CLAIR / TØÍSLOVÁ

  XF 2 1012

  1192

  1040

  1051

  34

  66

  5

  66

  1596

  1711

  WHITE / WEIß / BLANC / BÍLÁ

  XF 16OLIVE / OLIV / OLIVE / OLIVOVÁ

  X 8 101199 310 1011LEATHER / LEDER / CUIR / KÙ�E

  XF 7 1550 101460 330RED / ROT / ROUGE / ÈERVENÁ

  70XF 14 1732 1047147GRAY / GRAU / GRIS / ŠEDÁ

  15X 3 1790188

  1028

  YELLOW / GELB / JAUNE / �LUTÁ

  91XF 56 179553GUN METAL / STAHLBLAU / GRIS METAL / DÌLOVINA

  8 1728 101333XF 1BLACK / SCHWARZ / NOIR / ÈERNÁ

  ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIUM / HLINÍK 99 178156XF 16

  INSTRUKTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES

  TEILE PIECESDÍLYPARTS

  UPOZORNÌNÍATTENTION

  BARVYCOLOURS

  2

  5

  7

  4

  11

  10

  12

  13

  9 15

  1 4 914

  3 8 13

  612

  X

  X

  2

  10 7

  14

  15

  11 8

  4

  5

  1

  12 6

  6139

  3

  X

  X X

  Parts not for use.Tyto díly nepou�ívejte pøi stavbì.Teile werden nicht verwendet.Pieces a ne pas utiliser.

  PE - PHOTO ETCHED

  DETAIL PARTS

  E press M skAxeduard

 • 1

  2

  A1

  B41

  1

  3

  A1

  A2

  B5

  PE1511

  PE18

  STEP 2.)

  STEP 1.)

  PE18

  PE2

  90°

  PE5

  PE17

  PE3PE3

  PE18PE18

  A1

  PE20

  PE20

  PE19

  1.)

  2.)

  11

  11

  11

  12

  12

  1

  1

  1

  1

  4

  7

  7

  79

  1010

  1010

  1010

 • 3

  B2

  A6

  B3

  B2

  B2

  A8

  2x

  10

  2.)

  1.)

  PE1

  PE4

  A9

  PE16

  PE11

  PE12

  12

  12

  12

  1212

  12

  12

 • 5

  4

  B1

  B6

  B6B9

  B7 B8

  A7

  DO NOT CEMENT

  NELEPIT

  10

  10

  A10

  A3

  12

  12

  12

  PE14

  PE13

  PE6

  PE1

  PE1

  PE7

  PE7

  12

  12

  12

  12

  6

 • 7

  6

  A4A5

  A4

  B13

  B10

  A15

  A13

  A13

  PE9

  B12

  PE10

  PE8

  PE1

  12

  12

  12 12

  7

  A12

  A12

 • Fokker Dr.I, ,Ltn. August Baumer, Jasta 18, 1918

  OZNAÈENÍ A ZBARVENÍ MARKING & PAINTING

  MARKIERUNGEN UND BEMALUNG DECORATION ET PEINTURE

  1924

  2

  2

  2

  3

  3

  1

  1

  1

  7

  55

  5

  4

  9

  9

  9

  9

  13

  15

  14

  31+28 31+28

  36

  1617

  18

  3420 8

  29+33

  32+29

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  WOOD BROWN / HOLZ / BOIS / DØEVO

  LIGHT BLUE / HELLBLAU /SEA BLUE / SVÌTLE MODRÁ TAN / HELL BRAUN / BRUN CLAIR / TØÍSLOVÁ

  WHITE / WEIß / BLANC / BÍLÁ

  OLIVE / OLIV / OLIVE / OLIVOVÁ

  LEATHER / LEDER / CUIR / KÙ9E

  RED / ROT / ROUGE / ÈERVENÁ

  GRAY / GRAU / GRIS / ŠEDÁ

  BRASS / MOSAZ / MESSING / CIUVRE JAUNE GUN METAL / STAHLBLAU / GRIS METAL / DÌLOVINA

  BLACK / SCHWARZ / NOIR / ÈERNÁ

  ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIUM / HLINÍK

  3

  3

  3

  THESE SURFACES WERE PAINTED

  WITH DARK OLIVE STREAKS OVER LIGHT

  OLIVE OR PALE BLUE SURFACE. (REFER

  TO BOX ART)

  TYTO PLOCHY BYLY KAMUFLOVÁNY

  TMAVÌ OLIVOVÝMI ŠMOUHAMI NA SV.

  OLIVOVÉM NEBO SV. MODRÉM PODKLADÌ.

  (VIZ TITULNÍ OBRÁZEK)

 • Fokker Dr.I,425/17, Rittmeister Manfred von Richthofen, winter 1918

  OZNAÈENÍ A ZBARVENÍ MARKING & PAINTING

  MARKIERUNGEN UND BEMALUNG DECORATION ET PEINTURE

  1

  1

  1

  7

  4

  8

  8

  8

  8

  41 41

  1919

  36

  21

  2524 23

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  WOOD BROWN / HOLZ / BOIS / DØEVO

  LIGHT BLUE / HELLBLAU /SEA BLUE / SVÌTLE MODRÁ TAN / HELL BRAUN / BRUN CLAIR / TØÍSLOVÁ

  WHITE / WEIß / BLANC / BÍLÁ

  OLIVE / OLIV / OLIVE / OLIVOVÁ

  LEATHER / LEDER / CUIR / KÙ;E

  RED / ROT / ROUGE / ÈERVENÁ

  GRAY / GRAU / GRIS / ŠEDÁ

  BRASS / MOSAZ / MESSING / CIUVRE JAUNE GUN METAL / STAHLBLAU / GRIS METAL / DÌLOVINA

  BLACK / SCHWARZ / NOIR / ÈERNÁ

  ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIUM / HLINÍK

 • Fokker Dr.I,425/17, Rittmeister Manfred von Richthofen, March 1918

  OZNAÈENÍ A ZBARVENÍ MARKING & PAINTING

  MARKIERUNGEN UND BEMALUNG DECORATION ET PEINTURE

  4

  8

  8

  41+2 41+2

  19+1 19+1

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  WOOD BROWN / HOLZ / BOIS / DØEVO

  LIGHT BLUE / HELLBLAU /SEA BLUE / SVÌTLE MODRÁ TAN / HELL BRAUN / BRUN CLAIR / TØÍSLOVÁ

  WHITE / WEIß / BLANC / BÍLÁ

  OLIVE / OLIV / OLIVE / OLIVOVÁ

  LEATHER / LEDER / CUIR / KÙ9E

  RED / ROT / ROUGE / ÈERVENÁ

  GRAY / GRAU / GRIS / ŠEDÁ

  BRASS / MOSAZ / MESSING / CIUVRE JAUNE GUN METAL / STAHLBLAU / GRIS METAL / DÌLOVINA

  BLACK / SCHWARZ / NOIR / ÈERNÁ

  ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIUM / HLINÍK

  2

  1

  1

  1

  7

  88

  36

  21

  2627

  22

 • Fokker Dr.I, 213 /17, Ltn. Friedrich Kempf, Jasta 2 - Boelcke, 1918

  OZNAÈENÍ A ZBARVENÍ MARKING & PAINTING

  MARKIERUNGEN UND BEMALUNG DECORATION ET PEINTURE

  1924

  2

  2

  2

  2

  33

  3

  1

  1

  1

  7

  55

  5

  4

  9

  99

  9

  28

  11 1031

  middle wing

  31

  28

  12

  36

  7942

  6

  5

  8

  29+3332+29

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  WOOD BROWN / HOLZ / BOIS / DØEVO

  LIGHT BLUE / HELLBLAU /SEA BLUE / SVÌTLE MODRÁ TAN / HELL BRAUN / BRUN CLAIR / TØÍSLOVÁ

  WHITE / WEIß / BLANC / BÍLÁ

  OLIVE / OLIV / OLIVE / OLIVOVÁ

  LEATHER / LEDER / CUIR / KÙAE

  RED / ROT / ROUGE / ÈERVENÁ

  GRAY / GRAU / GRIS / ŠEDÁ

  BRASS / MOSAZ / MESSING / CIUVRE JAUNE GUN METAL / STAHLBLAU / GRIS METAL / DÌLOVINA

  BLACK / SCHWARZ / NOIR / ÈERNÁ

  ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIUM / HLINÍK

  THESE SURFACES WERE PAINTED

  WITH DARK OLIVE STREAKS OVER LIGHT

  OLIVE OR PALE BLUE SURFACE. (REFER

  TO BOX ART)

  TYTO PLOCHY BYLY KAMUFLOVÁNY

  TMAVÌ OLIVOVÝMI ŠMOUHAMI NA SV.

  OLIVOVÉM NEBO SV. MODRÉM PODKLADÌ.

  (VIZ TITULNÍ OBRÁZEK)

  3

  3

  3

  3

 • Fokker Dr.I, Ltn. August Raben, Jasta 18, 1918

  OZNAÈENÍ A ZBARVENÍ MARKING & PAINTING

  MARKIERUNGEN UND BEMALUNG DECORATION ET PEINTURE

  2

  2

  1

  1

  1

  7

  4

  8

  8

  8

  88

  34 34

  35

  35

  10

  36

  3837

  39 40

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  WOOD BROWN / HOLZ / BOIS / DØEVO

  LIGHT BLUE / HELLBLAU /SEA BLUE / SVÌTLE MODRÁ TAN / HELL BRAUN / BRUN CLAIR / TØÍSLOVÁ

  WHITE / WEIß / BLANC / BÍLÁ

  OLIVE / OLIV / OLIVE / OLIVOVÁ

  LEATHER / LEDER / CUIR / KÙ7E

  RED / ROT / ROUGE / ÈERVENÁ

  GRAY / GRAU / GRIS / ŠEDÁ

  BRASS / MOSAZ / MESSING / CIUVRE JAUNE GUN METAL / STAHLBLAU / GRIS METAL / DÌLOVINA

  BLACK / SCHWARZ / NOIR / ÈERNÁ

  ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIUM / HLINÍK

  © EDUARD M.A. 2000 www.eduard.cz Made in Czech Republic

 • 1924

  E press M skAxeduard FOKKER Dr.I

  A die-cut mask for accurate painting of markings of the

  Eduard 1/72 KIT

  7016

  NABARVÌTE BARVOU DISK; ZAMASKUJTE DISK;

  NABARVÌTE PNEUMATIKU (RÙ�OVÁ, HNÌDÁ, ŠEDÁ)

  V 1.SV. VÁLCE PNEUMATIKA NEBYLA NIKDY ÈERNÁ !

  PAINT WHEEL DISK COLOR; THEN MASK DISK USING

  EXPRESS MASK THEN PAINT THE TIRE

  (LT. PINK, LT. BROWN OR MEDIUM GRAY)

  WWI TIRES NEVER WERE BLACK !

  A4A4

  2x 2x

  1924

  2.BLACK

  1.WHITE

  © EDUARD M.A. 2000 www.eduard.cz Made in Czech Republic

  2.3.1.

  WHITE

  LIQUID MASK

  CAMOUFLAGECOLOR

  BLACK

  1. WHITE 2. BLACK

  7016_17016_27016_37016_47016_57016_67016_77016_87016_97016_107016_117016_12