Forebyggelse af mistrivsel blandt أ¦ldre efterladte i Danmark 2020-04-03آ  I Danmark er den stأ¸rste

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Forebyggelse af mistrivsel blandt أ¦ldre efterladte i Danmark 2020-04-03آ  I Danmark er den...

 • DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

  Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark

  En grounded theory om: Hvilken betydning ældre

  efterladte tillægger det offentlige for skabelse af en

  meningsfuld hverdag efter ægtefællens død

  ”Når hun så pludselig dør for mig på den her måde… mit livs kærlighed, så bliver du alene, fuldstændig alene. Skal tage stilling til alverdens ting og sager. Og der er sgu bare ingen

  hjælp at få nogen steder. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen og få nogen hjælp, andet end af mine to børn.

  Men ved du hvad? De har jo deres liv”.

  Speciale – marts 2014 Kandidat i Socialt arbejde

  Line Thoft Carlsen & Anne Tikjøb Grymer

  Antal anslag: 238.316 Vejleder: Søren Peter Olesen

 • Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark

 • Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark

 • Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark

  Abstract This project deals with prevention of failure to thrive among elderly spouses bereaved in Denmark. The thesis is divided into two parts.

  First part contains a discussion and a summarize of current knowledge, literature, me- asures and legislation within the field. First part of the project contains a discussion of whether the possible of failure to thrive among elderly bereaved is to be considered a social problem, and also whether elderly bereaved are target groups for social work. Furthermore it’s illustrated that social work with elderly bereaved is about the nature and character of the social work, rather which profession who manage the job. Second part of the project contains a research of whom bereaved consider important regarding forming a meaningful existence beyond the primary relatives, after the death of their spouses. The research is placed within a phenomenological framework. A grounded theory as methodo- logy strategy of analysis is used. The research is based on four group interviews and nine individual interviews out of 28 elderly bereaved.

  The Research demonstrates that elderly bereaved consider six actors to be relevant, the primary relations and the authorities being the most important. The elderly bereaved con- sider the public services important in three ways: Direct contact with public employees, Offers facilitated by authorities and offers assigned by the authorities.

  Subsequently it is researched for what and why the elderly bereaved concider the authori- ties important. The research demonstrates that elderly bereaved find that the authorities is a link to create relations, where the elderly can talk about and get understanding for how the every day life has changed after the death of their spouses. They can be of im- portance for other people and find an acceptance for themselves, pass the time, socialise and share experiences with other.

  Finally a theory is presented. This theory is empirically based on the elderly bereaved statements regarding how important the authorities are in order to create a meaningful existence after the death of their spouses.

  The aim of the theory is to qualify the social work on a practical as well as a political level with the aim to prevent grief with elderly bereaved.

  A great thanks to the 28 elderly bereaved who maked this thesis possible Thanks to “Ensomme Gamles Værn” for the financial support to the research.

 • Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark

  Resume Dette projekt omhandler forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark.

  Specialet har to overordnede dele. Første del er en diskussion og sammenfatning af aktuel viden, litteratur og indsatser og lovgivning på området. Første del af projektet indeholder en diskussion af, hvorvidt ældre efterladtes mulige mistrivsel er at betegne som et socialt problem, og ligeledes hvorvidt ældre efterladte er objekt for socialt arbejde. Ligeledes illu- streres at socialt arbejde med ældre efterladte ikke er professions bestemt, men derimod handler om hvad arbejdet omfatter.

  Anden del af specialet indeholder en undersøgelse af hvem, ud over primære relationer, ældre efterladte tillægger betydning for skabelse af en meningsfyldt hverdag efter ægte- fællens død.

  Undersøgelsen har en fænomenologisk refleksionsramme. Der anvendes en grounded theory som metodologisk analysestrategi. Undersøgelsen baserer sig på fire fokusgruppe- interviews og ni individuelle interviews af i alt 28 ældre efterladte.

  Undersøgelsen viser, at ældre efterladt tillægger seks aktører betydning, hvoraf primære relationer og det offentlige er de vigtigste. Ældre efterladte tillægger det offentlige betyd- ning på tre måder: Direkte kontakt med offentligt ansatte, tilbud faciliteret af professio- nelle og tilbud visiteret af det offentlige.

  Efterfølgende undersøges til hvad og hvorfor ældre efterladte tillægger det offentlige be- tydning. Undersøgelsen viser, at ældre efterladte bruger det offentlige som bindeled til at skabe relationer: • hvor ældre efterladte kan tale om og få forståelse for hvor forandret hverdagen er efter ægtefællens død • hvor ældre efterladte kan være noget for andre og føle sig bekræftet • hvor ældre efterladte kan få tiden til at gå, indgå i socialt samvær og at dele oplevelser med andre

  Afslutningsvis præsenteres en teori, der er empirisk funderet i ældre efterladtes udsagn, om hvilken betydning ældre efterladte tillægger det offentlige for skabelsen af en me- ningsfuld hverdag efter ægtefællens død. Målet med teorien er, at kvalificere socialt ar- bejde både på politisk og praksis niveau med henblik på forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte. En stor tak til de 28 ældre mennesker, der gjorde dette speciale muligt. Tak til Ensomme Gamles Værn for økonomisk støtte til undersøgelsen.

 • Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte i Danmark

  Indhold: 1. Præsentation af forskningsfelt ....................................................................5 Indledning .......................................................................................................5 Inspiration og baggrund for specialet ................................................................6 Læsevejledning ..............................................................................................7 Hvad kan specialet bruges til? ..........................................................................8 Eksisterende viden om ældre efterladte ...............................................................9 Statistik og tal om ældre efterladte ...................................................................9 Initiativer, litteratur og forskning på området .....................................................9 Offentlige tiltag rettet mod ældre efterladte .....................................................11 Ældre efterladtes mistrivsel som socialt problem .................................................14 Relevansen af at definere ældre efterladtes sorg som et muligt socialt problem .....14 Hvad er et ”socialt problem”? .........................................................................14 Socialt arbejde i en utraditionel indpakning ........................................................17 Præsentation af den tidligere undersøgelse, der danner grundlag for forskningsspørgsmål 1 ................................................................................21 2. Valg af grounded theory som metodologisk analysestrategi ......................24 Hvad kan grounded theory bidrage med til vores problemfelt? ..............................24 Forskningsspørgsmål .......................................................................................24 Induktiv metodologisk analysestrategi med abduktive elementer ...........................25 Hvor grounded er grounded theory? ..................................................................28 Inspireret af Glaser .........................................................................................29 Begrebsafklaring ............................................................................................32 3. Undersøgelsens kvalitet ............................................................................36 Har vores undersøgelse gang på jord i en evidensbaseret tidsepoke? .....................36 Refleksioner om undersøgelsens kvalitet ............................................................37 Kvalitet i en grounded theory optik .................................................................37 Generelle kvalitetskriterier ...............................................................................39 4. Videnskabsteoretisk referenceramme ........................................................42 En fænomenologisk tilgang ..............................................................................42 Epistemologiske valg .......................................................................................44 5. Informanter og kvalitativ metode ..............................................................48 Kriterier for valg af informanter .........