FORMACI Ó INSPECCI Ó LLEIDA- FORMACI Ó PROFESSIONAL 1

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FORMACI Ó INSPECCI Ó LLEIDA- FORMACI Ó PROFESSIONAL 1. NORMATIVA : MARC GENERAL ( OLGA MESALLES ) 2.- NOVETATS NORMATIVES ( NICOLAU GALDEANO ) - Mesures Flexibilitzadores - Semipresencialitat - Oferta en Alternan ç a - Ensenyaments a Distancia - Nous Curr í culum - PowerPoint PPT Presentation

Text of FORMACI Ó INSPECCI Ó LLEIDA- FORMACI Ó PROFESSIONAL 1

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1NORMATIVA : MARC GENERAL ( OLGA MESALLES ) 2.- NOVETATS NORMATIVES ( NICOLAU GALDEANO ) - Mesures Flexibilitzadores - Semipresencialitat - Oferta en Alternana - Ensenyaments a Distancia - Nous Currculum3.- COMPETENCIES PROFESSIONALS ( ALBA CASTELL ) - Acreditaci - Proves Lliures

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1ANTECEDENTS DE LA NOVA FORMACI PROFESSIONALLOGSE (1990) mateix model dordenaci modular

  EL CONSELL EUROPEU DE LISBOA (2000)

  LA DECLARACI DE COPENHAGUE

  EL COMUNICAT DE MAASTRICHT

 • Consell europeu. Objectius dels sistemes deducaci i formaci:

  Millorar la qualitat i eficcia dels sistemes deducaci i formaci en la UE.

  Millorar leducaci i formaci dels professors i formadorsDesenvolupar aptituds per a la societat basada en el coneixement (lectura, clcul, competncies clau, capacitat daprendre)Garantir laccs de tothom a les TIC Augmentar la matriculaci en els estudis cientfics i tcnicsAprofitar al mxim els recursosFORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1 CONSELL EUROPEU. Objectius dels sistemes deducaci i formaci:

  2. Facilitar laccs de tothom als sistemes deducaci i formaci:

  Crear un entorn obert daprenentatge facilitar laccs a leducaci permanent, al llarg de la vida.Fer laprenentatge ms atractiu reconeixement de qualsevol tipus daprenentatge i suport a la diversitat de models , convalidacions entre lexperincia laboral i la formaci.Promoci de la ciutadania activa, la igualtat doportunitats i la cohesi social.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1 CONSELL EUROPEU. Objectius dels sistemes deducaci i formaci:3. Obrir els sistemes deducaci i formaci a un mn ms ampli:

  Reforar els lligams entre el mn educatiu i la vida laboral i la investigaci, i amb la societat en general.Desenvolupar lesperit empresarial i innovador.Millorar laprenentatge didiomes.Incrementar la mobilitat i els intercanvis.Reforar la cooperaci europea.

 • DECLARACI DE COPENHAGUE (2002). Objectius:Establir un marc com per a la transparncia de les qualificacions i competncies.Desenvolupar un marc com que asseguri la Qualitat de la Formaci ProfessionalImplantar un sistema de transferncia de crdits per a la formaci professionalEstablir principis comuns per a lhomologaci de laprenentatge no formal i informal. FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1COMUNICAT DE MAASTRICHT(2004). Objectius de les reformes i els recursos educatius, aspectes clau:La imatge i latractiu de la via professional augmentar la participaci en la formaci professional.Aconseguir nivells elevats de Qualitat i Innovaci en els sistemes de formaci professional per fer-la ms competitiva.Tenir en consideraci les exigncies del mercat de treballLes necessitats de les persones poc qualificades i els grups desfavorits, per reforar la cohesi social.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1NORMATIVA DE CARCTER BSICLey 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formacin ProfesionalLey Orgnica 2/2006 de EducacinLey 56/2003 de EmpleoRD 1128/2003 que regula el Catlogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, modificado por el RD 1416/2005.RD 1538/2006 de Ordenacin de la Formacin ProfesionalCertificats de Professionalitat (ocupacional i contnua)Ttols de FP inicial (reglada)Constitueixen la base per a lelaboraci

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1LEY 5/2002 DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALESDota al sistema dun conjunt dinstruments i accions necessries per promoure i desenvolupar la integraci de les ofertes de formaci professional, a travs de:El Catlogo Nacional de Cualificaciones ProfesionalesLa evaluacin y acreditacin de las correspondientes competencias professionales.Finalitats:Lordenaci dun sistema integral de FP, qualificacions i acreditaci, que respongui a les demandes socials a travs de les diferents modalitats formatives.Afavorir la formaci al llarg de la vida, acomodant-se a les expectatives i situacions personals i professionals.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1LEY 5/2002 DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALESRegula el Sistema Nacional de Q i FP:rgan consultiu Consejo General de la Formacin Profesional.rgan tcnic del CGFP Instituto Nacional de las Cualificaciones.Defineix:Catleg Nacional de les Qualificacions ProfessionalsQualificaci professional Competncia professionalEstableix:El concepte de formaci professional i la seva oferta.Els centres integrats i els centres de referncia nacionalLes finalitats i els agents de la informaci i orientaci professional.rees prioritries en les ofertes formatives: TIC, idiomes de la UE, treball en equip, prevenci de riscos laborals i les contemplades per la UE en les seves directrius.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1RD 1128/2003 que regula el CNCP modificat pel RD 1416/2005Estableix lestructura i contingut del Catlogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, vlid per a tot lestat espanyol.

  El CNCP:s linstrument que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditaci.Inclou el contingut de la FP associat a cada qualificaci.s la base per elaborar loferta formativa:Ttols de FP inicialCertificats de professionalitatLorganitzaci de les qualificacions es realitza per famlies professionals (26) .Les qualificacions professionals sorganitzen en cinc nivells harmonitzats amb els de la UE (ordenats en funci de la responsabilitat i complexitat, de forma ascendent).

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1Agrria. Martim-Pesquera. Indstries Alimentries. Qumica. Imatge Personal. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient. Fabricaci Mecnica. Instal.laci i Manteniment. Electricitat i Electrnica. Energa i Aigua. Transport i Manteniment de Vehcles. Indstries Extractives.

  Edificaci i Obra Civil. Vidre i Cermica. Fusta, Moble y Suro. Txtil, Confecci i Pell. Arts Grfiques. Imatge i So. Informtica y Comunicacions. Administraci i Gesti. Comercio y Mrketing. Servicios Socioculturals i a la Comunitat. Hoteleria i Turisme. Activitats Fsiques i esportives. Arts y Artesanies.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1La LOE i la formaci professional.PREMBULEls tres principis fonamentals de la LOE estan lligats al concepte de leducaci com un procs permanent.per aix pretn:Incrementar la flexibilitzaci del sistema educatiu, per tal de permetre el trnsit de la formaci al treball i a linrevs.

  i aix:Repescar els joves que abandonen el sistema sense lacreditaci de lensenyament obligatori.Impulsar leducaci per a les persones adultes, perqu puguin continuar formant-se al llarg de la vida.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1LOE. Ttol I. ELS ENSENYAMENTS. Captol III. ESO

  Article 30. Els programes de qualificaci professional inicial.

  Destinats a alumnes majors de 16 anys (i excepcionalment de 15 anys) que no hagin acreditat lESO.Objectiu: proporcionar competncies prpies duna qualificaci professional de nivell 1 del Catleg Nacional de Qualificacions Professionals.Ordenaci:Mduls especfics: referits a unitats de competncia professionals.Mduls de carcter general: ampliaci Cb i de transici a la vida laboral.Mduls de carcter voluntari (obligatori pels alumnes de 15 anys): que condueixin a lobtenci del ttol de Graduat en ESO.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1LOE. Ttol I. ELS ENSENYAMENTS. Captol V. Formaci Professional.ConcepteConjunt daccions formatives que capaciten per lexercici qualificat de les diverses professions, laccs a locupaci i la participaci activa en la vida social, cultural i econmica. La regulaci en la LOE es refereix a la formaci professional inicial que forma part del sistema educatiu.ObjectiusDesenvolupar la competncia general corresponent a la QP adquirida.Comprendre lorganitzaci i caracterstiques del sector productiu corresponent, els mecanismes dinserci laboral, conixer la legislaci laboral (drets i deures). Aprendre de forma autnoma i treballar en equip. Prevenci i resoluci pacfica de conflictes.Treballar en condicions de seguretat i salut.Desenvolupar la motivaci per la formaci permanent aprendre i reciclar-seImpulsar lesperit emprenedor.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1LOE. Ttol I. ELS ENSENYAMENTS. Captol V. Formaci ProfessionalOrdenaci.En Cicles Formatius amb una distribuci MODULAR dels currculums. La FP sorganitza en grau mitj i grau superior i el seu currculum sajustar al Sistema Nacional de Qualificacions Professionals.El Govern estableix les titulacions i els aspectes bsics del currculum de cada ttol.Contingut i organitzaci de loferta.La programaci de loferta Administracions Educatives.El currculum ha dincloure el mdul de Formaci en Centres de Treball.La FP garantir que lalumnat adquireixi els coneixements i capacitats relacionats amb les rees prioritries de la Ley 5/2002 de CP.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1Accs.a) General. Ttol de Graduat en ESO per lFP de GM i Batxiller per lFP de GS.b) Prova d'accs Requisits: CFGM 17 anys CFGS 19 anys (o 18 anys si disposa ttol Tcnic relacionat amb el CF on vol accedir).Exempcions regulades per les Ad. Educatives:Per aquells que hagin superat PQPIPer la superaci CFGMPer disposar de Certificats de professionalitatPer lacreditaci qualificaci o experincia professional.Les Ad. Educatives podran programar cursos de preparaci de les proves daccs: per lFP de GM per aquells que hagin superat PQPI per lFP de GS per aquells que tinguin el ttol de TcnicLa nota final de la prova daccs tindr en compte les qualificacions del curs preparatori.

 • FORMACI INSPECCI LLEIDA- FORMACI PROFESSIONAL 1Avaluaci.Es realitza per mduls professionals.Per a superar un CF es requereix