Formaci professional Grau mitj - superat el segon curs del batxillerat unificat i ... formaci professional inicial ... haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Formaci professional Grau mitj - superat el segon curs del batxillerat unificat i ... formaci...

 • Descripci

  La formaci professional capacita per a l'exerciciqualificat de diverses professions i proporciona la formacinecessria per adquirir la competncia professional i elconeixement propis de cada sector.

  S'organitza en cicles formatius de grau mitj o de grausuperior.

  Els cicles s'agrupen en famlies professionals i tenen unadurada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una partd'aquestes hores es destina a la formaci en un centreeducatiu i una altra part a la formaci prctica en centres detreball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a uncurs acadmic, mentre que un cicle de 2.000 horescorrespon a dos cursos acadmics.

  Amb la superaci d'un cicle formatiu de grau mitj s'obt elttol de tcnic i amb la superaci d'un de grau superior, elde tcnic superior.

  Accs

  Tenen accs directe als cicles de grau mitj les personesque compleixen algun dels requisits segents:

  tenir el ttol de graduat en educaci secundriaobligatria,

  tenir el ttol de tcnic o de tcnic auxiliar,haver superat el curs especfic per a l'accs als ciclesformatius de grau mitj (CAM),

  haver superat el segon curs del batxillerat unificat ipolivalent (BUP),

  tenir altres estudis equivalents a efectes acadmics,haver superat els mduls obligatoris d'un programa dequalificaci professional inicial (PQPI),

  haver superat la prova d'accs a la universitat per amajors de 25 anys,

  tenir un ttol per accedir a un cicle formatiu de grausuperior.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir com a mnim 17 anys l'any en qu esfa la prova.

  Per cursar un cicle de grau mitj cal formalitzar lapreinscripci i presentar-la al centre i per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.

  Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la qualificaci mitjana de l'ESO o dels estudisequivalents; les sollicituds que tenen la mateixa puntuacis'ordenen a partir d'un nmero de desempat que s'obt persorteig.

  Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes queaccedeixen a un cicle mitjanant la prova d'accs o el cursespecfic d'accs; les sollicituds d'aquests alumness'ordenen segons la qualificaci obtinguda a la prova o alcurs.

  Aquests estudis sn gratuts en els centres dependents delDepartament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,consulteu l'import en el centre corresponent.

  Continutat

  Les persones que superen un cicle formatiu de grau mitjobtenen un ttol de tcnic, que els permet accedir:

  al batxillerat,a un cicle de grau superior de formaci professional,al mn laboral

  Normativa

  Llei orgnica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i

  de la formaci professional (BOE nm. 147, de 20.6.2002)

  Decret 284/2011, d'1 de mar, d'ordenaci general de la

  formaci professional inicial (DOGC nm. 5830, de

  3.3.2011)

  Formaci professionalGrau mitj

  1/138 Darrera actualitzaci: 02/05/2018

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gm_fp/http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdfhttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=574304&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders izones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no snnecessries tcniques descalada ni d'alpinisme.

  La durada s de 1.400 hores (990 en un centre educatiu i410 en un centre de treball) distribudes en un cursacadmic.

  Continguts

  El Medi Natural (60 hores)

  Conducci de Grups i Activitats en el Medi Natural (120

  hores)

  Seguretat i Supervivncia en Muntanya (90 hores)

  Conducci de Grups en Bicicletes (120 hores)

  Conducci de Grups a Cavall i Atencions Equines

  Bsiques (180 hores)

  Administraci, Gesti i Comercialitzaci en la Petita

  Empresa (60 hores)

  Fonaments de l'Activitat Fsica (30 hores)

  Primers Auxilis (30 hores)

  Activitats Fsiques per a Persones amb Discapacitats (30

  hores)

  Dinmica de Grups (60 hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (410 hores)

  Sntesi (60 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex, apartat 3 'Crdits'

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de graduat en educaci secundria

  obligatria,

  haver superat el curs especfic per a l'accs als cicles de

  grau mitj,

  tenir el ttol de tcnic o de tcnic auxiliar,

  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

  polivalent (BUP),

  tenir altres estudis equivalents a efectes acadmics,

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

  grans de 25 anys,

  haver superat els mduls obligatoris d'un programa de

  qualificaci professional inicial (PQPI),

  tenir un ttol per accedir a un cicle formatiu de grau

  superior.

  Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir com a mnim 17 anys l'any en qu esfa la prova.

  Trmits

  Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar lasollicitud i presentar-la al centre per a l'ensenyamentdemanat en primer lloc.

  Per a l'assignaci de les places s'ordenen les sollicitudssegons la puntuaci obtinguda en sumar el segent:

  la qualificaci mitjana del requisit d'accs allegat,

  dos punts si la persona sollicitant est domiciliada a

  Catalunya i

  un punt si sha fet la prova especfica daccs en alguna

  convocatria anterior.

  Les sollicituds que tenen la mateixa puntuaci s'ordenen apartir d'un nmero de desempat que s'obt per sorteig.

  Pel que fa a l'import de la matrcula, vegeu els documentsque detallen els preus pblics en els centres dependentsdel Departament d'Ensenyament.

  Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

  Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

  Continutat

  Formaci professionalActivitats fsiques i esportives

  Conducci d'Activitats Fisicoesportives en el Medi NaturalGrau mitj

  CFPM 0101

  2/138 Darrera actualitzaci: 02/05/2018

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=183230&language=ca_EShttp://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gmhttp://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gmhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/preus-publics/index.htmlhttp://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 • Sortides acadmiques

  Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic o tcnica, quepermet accedir:

  al batxillerat,

  a un cicle de grau superior de formaci professional

  Sortides professionals

  La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

  guia de turisme eqestre,

  guia d'itineraris en bicicleta,

  acompanyador o acompanyadora de muntanya i

  coordinador o coordinadora d'activitats de conducci i

  guiatge en la natura.

  Normativa

  Decret 118/1999, de 19 d'abril, pel qual s'estableix el

  currculum del cicle formatiu de grau mitj de conducci

  d'activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC

  nm. 2892, de 19.5.1999)

  Formaci professionalActivitats fsiques i esportives

  Conducci d'Activitats Fisicoesportives en el Medi NaturalGrau mitj

  CFPM 0101

  3/138 Darrera actualitzaci: 02/05/2018

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=183230&language=ca_ES

 • Descripci

  Aquests estudis postobligatoris capaciten per controlar lesinstallacions, fer servir la maquinria duna estaci desqu,actuar com a personal socorrista de pista i conduir lespersones en activitats a laire lliure en condicions deseguretat.

  Tenen una durada de 1.800 hores (1.390 lectives en uncentre educatiu i 410 prctiques en un centre de treball)distribudes en dos cursos acadmics.

  Continguts

  El Medi Natural (60 hores)

  Seguretat i Supervivncia en Muntanya (90 hores)

  Conducci de Grups en Bicicleta (85 hores)

  Conducci de Grups a Cavall i Atencions Equines

  Bsiques (125 hores)

  Administraci, Gesti i Comercialitzaci en la Petita

  Empresa Orientada a la Gesti dEstacions dEsqu (60

  hores)

  Primers Auxilis (90 hores)

  Dinmica de Grups Orientada a lAtenci a Clients (60

  hores)

  Formaci i Orientaci Laboral (60 hores)

  Transport per Cable (120 hores)

  Installacions Agrries Orientat a la Producci de Neu

  Artificial (90 hores)

  Mecanitzaci Agrria Orientat a les Mquines Trepitjaneu

  (120 hores)

  Activitats ds Pblic en Espais Naturals Orientat al

  Disseny dEspais i la Gesti Ambiental (60 hores)

  Tcnica Esportiva (90 hores)

  Socorrisme en Pistes (60 hores)

  Sntesi (60 hores)

  Formaci en Centres de Treball (410 hores)

  Ms informaci del currculum a l'annex

  Accs

  Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

  tenir el ttol de graduat en educaci secundria

  obligatria,

  haver superat el curs especfic per a l'accs als cicles de

  grau mitj,

  tenir el ttol de tcnic o de tcnic auxiliar,

  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

  polivalent (BUP),

  tenir altres estudis equivalents a efectes acadmics,

  haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms