Formació professional Química - ?· modalitat de batxillerat experimental, ... (BUP), • • tenir…

  • Published on
    10-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Descripci

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar icontrolar les operacions de les plantes de procs qumic ide cogeneraci d'energia i serveis auxiliars associats.

La durada s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i416 en un centre de treball) distribudes en dos cursosacadmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Indstries de ProcsQumic (LOGSE).

Continguts

Organitzaci i Gesti en Indstries Qumiques (99 hores)

Transport de Slids i Fluids (132 hores)

Generaci i Recuperaci d'Energia (132 hores)

Operacions Bsiques en la Indstria Qumica (231 hores)

Reactors Qumics (99 hores)

Regulaci i Control de Procs Qumic (231 hores)

Formulaci i Preparaci de Mescles (66 hores)

Condicionat i Emmagatzematge de Productes Qumics

(99 hores)

Prevenci de Riscos en Indstries Qumiques (66 hores)

Manteniment Electromecnic en Indstries de Procs (66

hores)

Formaci i Orientaci Laboral (99 hores)

Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

Angls Tcnic (99 hores)

Projecte d'Indstries de Procs Qumic (99 hores)

Formaci en Centres de Treball (416 hores)

Ms informaci del currculum a l'annex, apartat5.3 'Descripci dels mduls professionals i de les unitatsformatives'

Accs

Tenen accs directe al cicle les persones que compleixenalgun dels requisits segents:

tenir el ttol de batxillerat,

tenir el ttol de tcnic de formaci professional o tcnic

superior de formaci professional o tcnic especialista,

haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

modalitat de batxillerat experimental,

haver superat el curs d'orientaci universitria (COU) o el

preuniversitari,

tenir el ttol de batxillerat per haver cursat el batxillerat

unificat polivalent (BUP),

tenir qualsevol titulaci universitria o una d'equivalent, o

haver superat la prova d'accs a la universitat per a ms

grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisitsesmentats han de superar una prova d'accs. Perpresentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o b complir-losdurant l'any natural en qu es realitza la prova.

Trmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sollicitud i presentar-laal centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sollicituds s superior a l'oferta, lespeticions s'ordenen, dins de cada via d'accs i d'acord ambles prioritats que pertoqui, segons la qualificaci mitjanadels estudis o la qualificaci de la prova que permet l'accsal cicle.

Els imports de la matrcula per als centres dependents delDepartament d'Ensenyament sn:

per curs: 360 euros

per unitat formativa: 25 euros

per mdul de formaci en centres de treball (FCT): 25

euros

Consulteu els supsits d'exempcions i bonificacionsgenerals i especfiques a l'apartat de preus pblics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centrecorresponent.

Formaci professionalQumica

Qumica IndustrialGrau superior

CFPS QUA0

1/3 Darrera actualitzaci: 06/02/2019

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=618076&languageFitxa=ca_ES&newLang=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

Continutat

Sortides acadmiques

Amb aquests estudis s'obt el ttol de tcnic superior otcnica superior, que permet accedir a qualsevol estudiuniversitari oficial de grau. Les persones que s'han graduaten un cicle formatiu de grau superior poden obtenir laconvalidaci de crdits universitaris ECTS.

Per a ms informaci, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superaci d'aquest cicle formatiu permet accedir al mnlaboral com a:

encarregat o encarregada de planta qumica;

encarregat o encarregada d'operacions de mquines per

fabricar, transformar i condicionar productes qumics;

supervisor o supervisora d'rea de producci d'energia, de

serveis auxiliars;

supervisor o supervisora de refineries de petroli i gas

natural;

cap d'equip en installacions de tractament qumic,

magatzems en indstries qumiques;

cap de parc de tancs en indstries qumiques;

cap de zona de recepci i expedici de matries i

productes qumics;

supervisor o supervisora de sistemes de control, de

cambra de control, d'rea en plantes de qumica de

transformaci o de condicionat, i

responsable de formulaci.

Normativa

Decret 115/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el

currculum del cicle formatiu de grau superior de qumica

industrial (DOGC nm. 6231, d'11.10.2012)

Formaci professionalQumica

Qumica IndustrialGrau superior

CFPS QUA0

2/3 Darrera actualitzaci: 06/02/2019

http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=618076&language=ca_ES

Barcelons

Barcelona

Institut Narcs Monturiol (08034709)pg. Salvat Papasseit, s/n08003 BarcelonaTel. 933107226Centre: pblicHorari: dirn-tarda

Girons

Girona

Institut Montilivi (17001735)av. Montilivi, 12517003 GironaTel. 972209458Centre: pblicHorari: dirn-tarda

Selva

Blanes

Institut Serrallarga (17005662)c. Joan Benejam, 117300 BlanesTel. 972331005Centre: pblicHorari: dirn-tarda

Tarragons

Tarragona

Institut Comte de Rius (43003653)ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional)43007 TarragonaTel. 977241384Centre: pblicHorari: dirn-mat

Institut Comte de Rius (43003653)ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional)43007 TarragonaTel. 977241384Centre: pblicHorari: dirn-tarda

Valls Occidental

Terrassa

Institut de Terrassa (08030339)rbla. d'Egara, 33108224 TerrassaTel. 937330490Centre: pblicHorari: dirn-tarda

Valls Oriental

Mollet del Valls

Institut de Mollet del Valls(08021594)av. Burgos, 9608100 Mollet del VallsTel. 935705354Centre: pblicHorari: dirn-tarda

Sant Celoni

Institut Baix Montseny (08034606)pa. de Muriel Casals, 208470 Sant CeloniTel. 938673470Centre: pblicHorari: dirn-tarda

Formaci professionalQumica

Qumica IndustrialGrau superior

CFPS QUA0

Centres

3/3 Darrera actualitzaci: 06/02/2019