Format Fail Meja - Jm 2015

Embed Size (px)

Text of Format Fail Meja - Jm 2015

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  1/109

  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

  FAIL MEJA

  JURURAWAT MASYARAKAT

  HOSPITAL UMUM SARAWAK

  WAD PEMBEDAHAN PEREMPUAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  2/109

  DISEDIAKAN OLEH:

  NAMA: SITI NORSHAFIDAH BINTI JAIM

  JAWATAN: JURURAWAT MASYARAKAT

  TARIKH DISEDIAKAN: 11 MAC 2015

  DISEMAK OLEH:

  NAMA:

  JAWATAN: KETUA JURURAWAT U32

  TARIKH DISEMAK:

  DILULUSKAN OLEH:

  NAMA:

  JAWATAN: PENYELIA JURURAWAT U36

  TARIKH DILULUSKAN:

  TARIKH KEMASKINI: 11 MAC 2015

  PERTAMA:

  KEDUA:KETIGA:

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  3/109

  KANDUNGAN

  PERKARA MUKA SURAT

  1. Ob!"#$%& '$($ ) M$($ K!*!+#!,$-+

  2. C-,#- O,-+$(-($ K!*!+#!,$-+

  3. Ob!"#$%& '$($ ) M$($ B-/-$-+

  . C-,#- O,-+$(-($ B-/-$-+

  5. C-,#- O,-+$(-($ U+$# -+ K!"-+ P!--$

  6. S!+-,-$ T-(& K-(- ) Hb+-+ P!--$ D!+-+ P!--$4

  P!--$ L-$+

  . P!,-#,-+4P!,-#,-+ P!+#-b$,-+

  . P,7(!( K!,- ) C-,#- A8$,-+ K!,-

  9. S!+-,-$ S!*-" Checklist;

  10. S!+-,-$ U+-+4+-+ -+ P!,-#,-+ Y-+ D$

  12. S!+-,-$ B7,-+4B7,-+ B!,"-$#-+ D!+-+ T-( P!--$

  13. N7,*- K!,-

  1. S!+-,-$ T-( H-,$-+

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  4/109

  OBJEKTIF KEMENTERIAN

  OBJEKTIF,VISI DAN MISI

  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  5/109

  M!*b-+# (!(!7,-+ $+$=$ +#" *!+>--7,-"

  MISI KEMENTERIAN

  M$($ K!*!+#!,$-+ K!($/-#-+ --8-/ +#" *!+!,-$ -+ b!,(-/- b!,(-*-4(-*-:$; +#" *!*-/"-+ -+ *!*b78!/"-+ ,-"?-#:

  *!+>- *!+/-,-$ "!($/-#-+ (!b--$ -(!# (-"(-*-

  #$-" *!*b!b-+"-+

  >!"-- (!#$--8 P,->#$>! $!8$+!

  . T-#->-,- P!,--#-+

  AKTIVITI: MELAKUKAN 5 TANDA"TANDA VITAL

  1. A"#- J,,--# 1950

  2. K7 !#$"- J,,--#

  3. N-#$7+-8 N,($+ A$#

  . C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  AKTIVITI: MELAKUKAN PENCEGAHAN PERAWATAN KUDIS TEKANAN

  1. A"#- J,,--# 1950

  2. K7 !#$"- J,,--#

  3. N-#$7+-8 N,($+ A$#

  . C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  5. U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  (Berasarkan tu!as"tu!as #an! isenaraikan ala$ ruan!an %u!as & %an!!un!'aab)

  PERATURAN"PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI: MENGURUS KEMASUKKAN PESAKIT KE WAD

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  23/109

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . T-#->-,- P!,--#-+

  5. U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  AKTIVITI: MENGURUS DISCAJ PESAKIT

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . T-#->-,- P!,--#-+

  5. U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  AKTIVITI: PENGENDALIAN PEMINDAHAN PESAKIT KE HOSPITAL LAIN

  1. A"#- J,,--# 1950

  2. K7 !#$"- J,,--#

  3. N-#$7+-8 N,($+ A$#

  . C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  5. U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  PERATURAN"PERATURAN PENTADBIRAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  24/109

  AKTIVITI: MEMBUAT PEMERHATIAN TANDA"TANDATHROMBOPHEBILITIS/FALL

  6. A"#- J,,--# 1950

  . K7 !#$"- J,,--#

  . N-#$7+-8 N,($+ A$#

  9. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  10.U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  AKTIVITI: PENJAGAAN PESAKIT SEBELUM KE DEWANBEDAH/PROSEDUR

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . T-#->-,- P!,--#-+

  5. U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  AKTIVITI: MENGIRINGI PESAKIT KE DEWAN BEDAH DAN SELEPASPEMBEDAHAN

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . T-#->-,- P!,--#-+

  5. U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  PERATURAN"PERATURAN PENTADBIRAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  25/109

  AKTIVITI: MENEMANI PESAKIT MENJALANI UJIAN KHAS DI JABATANYANG BERKENAAN

  1. A"#- J,,--# 1950

  2. K7 !#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  AKTIVITI: MENGAMBIL KOMPONEN DARAH DARI TABUNG DARAH

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  AKTIVITI: MEMASTIKAN STOK PERALATAN DAN BEKALAN STERIL

  MENCUKUPI

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  AKTIVITI: MEMBERI PENDIDIKAN KESIHATAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  26/109

  1. A"#- J,,--# 1950

  2. K7 !#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  PERATURAN"PERATURAN PENTADBIRAN

  AKTIVITI: PENGENDALIAN BEKALAN LINEN

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  AKTIVITI: PEMBERIAN TERAPI OKSIGEN

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

  PERATURAN"PERATURAN PENTADBIRAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  27/109

  AKTIVITI: MEMBUAT PENGIRAAN PLAN DISCAJ

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  28/109

  PROSES KERJA

  )

  CARTA ALIRAN KERJA

  AKTIVITI: PENGURUSAN JENA9AH

  1. N,(!(( A># 1950 R!=$(! 1969 A,-/-+ K!,---+;

  2. K7 E#$"- J,,--#

  3. C8$+$>-8 P,->#$>! $!8$+!

  . T-#->-,- P!,--#-+

  5. U+-+4U+-+ -+ P!,-#,-+ L!*b-- J,,--# M-8-?($-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  29/109

  PROSES KERJA

  AKTIVITI: MELAKUKAN PERAWATAN KEJURURAWATAN AM

  BIL# PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  /DIRUJUK

  SEKSYEN UNDANG"UNDANG

  /PERATURAN

  1.

  2.

  3.

  A(!( "!---+

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  30/109

  .

  5.

  6.

  .

  .

  -+.

  E=-8-($ #$+-"-+

  R!/-b$8$#-($4 M!*b!,$"-+

  4 M!," *-(-8-/"!

  $"-

  D7"*!+#-($ "! -8-*+7#-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  31/109

  M!,-+>-+ -+-+ b-,- M!8-""-+ #$+-"-+ "!,,--#-+- E=-8-($

  R!/-b$8$#-($

  D7"*!+#-($ -8-* +7#-

  BIL# PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  /DIRUJUK

  SEKSYENUNDANG"UNDANG

  /PERATURAN

  1.Menyediakan troli dan peralatan

  2.Memberi penerangan kepada

  pesakit

  Memberitahu pesakit tentang

  tujuan pengambilan tanda vitalbagi mendapatkan kerjasamapesakit

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  32/109

  3.Memastikan pesakit berada dalam

  posisi yang selesa

  4.Melakukan prosedur pengambilan

  tanda-tanda vital

  Memeriksa tekanan darah,

  nadi, kadar pernafasan, suhubadan dan tahap kesakitanpesakit serta paras oksigen

  jika perlu

  5.elesakan pesakit dan kemaskan

  peralatan

  !.Merekod semua ba"aan ke dalam

  #$% &hart dan $ain "ore &hart

  '.Melaporkan kepada jurura(at yang

  menguasa jika terdapat sebarang

  keabnormalan bagi tindakan lanjutan

  Melakukan pera(atan seperti

  yang diarahkan sekiranyaterdapat sebarangkeabnormalan

  ).*okumentasi ke dalam %ekod$erubatan $esakit

  CARTA ALIRAN KERJA

  AKTIVITI: MENGAMBIL 5 TANDA"TANDA VITAL

  M6-

  M*+;*83-7-+ 4.3 8-+ *.--4-+

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  33/109

  M*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  34/109

  $#

  %#

  5#

  @#

  '#

  (

  10#

  11#

  12#

  P-437-+ -8- *-4/PPK

  J6.6.->-4/PPK

  J6.6.->-4/PPK

  J6.6.->-4/PPK

  J6.6.->-4/PPK

  J6.6.->-4/PPK

  J6.6.->-4/PPK

  G-.3 P-+86-+K*?6.6.->-4-+

  G-.3 P-+86-+K*?6.6.->-4-+

  G-.3 P-+86-+

  K*?6.6.->-4-+

  G-.3 P-+86-+K*?6.6.->-4-+

  CARTA ALIRAN

  AKTIVITI : M*-767-+ P*.->-4-+ 7683 4*7-+-+

  M6-

  S*83-7-+ *.--4-+

  B*.34-6 *-734 .*86. *.--4-+

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  35/109

  C63 4-+-+

  P-437-+ -8- *

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  36/109

  2#

  $#

  %#

  !+-+ (-8-* -+ (!+?*-+

  M!+!,$*- 7"*!+ b!,"-$#-+

  !+-+ "!*-("-+

  M!+?!*-" -,-/-+ "!*-("-+

  M!8-""-+ -(!(*!+ (!!,- "!

  M!8-""-+ 7,$!+#-($ "!

  - -+ /7(

  8$+$>-8 -+ !+!,-8-(#! b$+

  M!+!,-+"-+ "!-,- *!+>>$ #-+-+

  M!+-($/-#"-+

  M!*b!,$#-/

  M!*-(#$"-+ (#-#( "!($/-#-+

  (!"$,-+?-

  8-$+ ?-+ *+"$+ *!*!,8"-+

  ---+ -+ ,--#-+ "/((

  M!*-(#$"-+ (#-#( (7($-8

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  37/109

  5#

  @#

  -/8$ "!8-,- ?-+ b78!/$/b+$ (!"$,-+?- b!,8-"(!b-,-+ "!>!*-(-+(!

  ,"-+ "! -b-#-+ "!b-$"-+

  M!+!+#"-+ *-(-8-/

  M!8-""-+

  M!+-*b$8 #-+- =$#-8 -+

  b!,$#-/ 7"#7, !+-+ (!!,-

  (!"$,-+?- #!,-

  M!+$*b-+ b!,-# b--+

  M!,!"7"-+ "!*-("-+

  -8-* R!"7 P!+-%#-,-+ P!(-"$# -+

  b" D-%#-, M-(" (!,#- B7,-+

  B-+>$-+ H-,$-+

  CARTA ALIRAN KERJA

  AKTIVITI: M*+6.6 7*-8

  M6-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  38/109

  M*+;-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  39/109

  1.

  2#

  $#

  %#

  5#

  @#

  M!+!,$*- -,-/-+ -,$ 7"#7,

  S,-# ,"-+ $"-

  K- #!*-+$

  S$$8 >#$ (-"$# $"-

  C- /7(/-,! N7#!(

  M!*b!,$"-+

  P!+$$"-+ "!($/-#-+ ?-+

  b!,"-$#-+ +#"

  P!+-*b$8-+ b-#4b-#-+

  (!

  $b!+-,"-+

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  40/109

  M*+*.3

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  41/109

  PROSES KERJA

  AKTIVITI: &ENGEN+A'IAN &EMIN+AHAN &ESAKIT KE HOS&ITA'

  'AIN

  BIL#

  PROSES KERJA PEGAWAIYANG

  MELULUSKAN /DIRUJUK

  SEKSYENUNDANG"UNDANG

  /PERATURAN

  1.

  2.

  3.

  .

  5.

  6.

  .

  .

  9.

  M!+!,$*- -,-/-+ -,$ 7"#7,

  /7(- --8-/

  8!+"-$-+ H-,$-+ -+

  S!+-,-$ D$(>- H-,$-+

  H-+#-, "! U+$# R!"7 P!,b-#-+

  -8-* #!*

  P*->-3P*.6=-4-+/K*46-J6.6.->-4/J6.6.->-4

  M*+37644-+8-.8 .*86.

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  42/109

  10.

  $

  ,!"7 -8-* *-(- 2 -*

  CARTA ALIRAN KERJA

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  43/109

  AKTIVITI: PENGENDALIAN PEMINDAHAN PESAKIT KE HOSPITALLAIN

  M6-

  M!+!,$*- -,-/-+ -,$ 7"#7,

  $b!,$#-/ *!+!+-$ "!*-("-+

  /7(- --8-/ 8!+"-$+

  I,$+$

  B!-/

  S!,-/ #-( -+

  D!-+ B!-/.

  P!--$ P!,b-#-+

  J,,--# U29@

  J,,--# U19

  J,,--# U29

  J,,--# U29

  J,,--# U29

  J,,--# U29

  J,,--# U29

  J,,--# U29

  J,,--# U19

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

  M!+$"# tanar

  *+ ,r-ceure

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  50/109

  CARTA ALIRAN KERJA

  AKTIVITI: M*+3.3+3 P*-734 K* D*>-+ B*8-

  P*-734 ;-+

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  51/109

  PROSES KERJA

  AKTIVITI : MENGIRINGI PESAKIT KE WAD SELEPAS PEMBEDAHAN

  BIL# PROSES KERJAPEGAWAI YANGMELULUSKAN

  /DIRUJUK

  SEKSYEN

  UNDANG"UNDANG

  /PERATURAN

  1.

  2.

  3.

  .

  5.

  6.

  .

  .

  9.

  10.

  11.

  M!+!,$*-

  A*b$8

  !-+ b!-/ b!,(-*- !+-+*!+!,$*- 7"*!+ $*!+ $"- --;(!b!8* *!*b--

  M$+#- $$+ *!*!,$"(- 8"-

  A8$/"-+

  L-""-+ ,--#-+ (!8!

  J,,--#

  J,,--#M-(?-,-"-#

  J,,--#

  M-(?-,-"-#

  J,,--#M-(?-,-"-#

  J,,--#M-(?-,-"-#

  J,,--#M-(?-,-"-#

  J,,--#M-(?-,-"-#

  J,,--#M-(?-,-"-#

  J,,--#M-(?-,-"-#

  J,,--#M-(?-,-"-#

  J,,--#M-(?-,-"-#

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  52/109

  CARTA ALIRAN KERJA

  AKTIVITI : MENGIRINGI PESAKIT KE WAD SELEPAS PEMBEDAHAN

  M6-

  M*+*.3-+ =*8-

  M*+--+ =*8-

  A-4 D*>-+ 8*8-

  P-+3 +-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  53/109

  PROSES KERJA

  AKTIVITI: MENEMANI PESAKIT MENJALANI UJIAN KHAS DI JABATAN

  YANG BERKENAAN

  BIL#

  PROSES KERJA PEGAWAIYANG

  MELULUSKAN /DIRUJUK

  SEKSYENUNDANG"UNDANG

  /PERATURAN

  1.

  2.

  3.

  .

  M!+?!*-" -,-/-+ 7>#7,

  M!+!+#"-+

  M!+-

  D7"#7, -"-+ *!8!+"-

  #-+

  $#!#-

  $8!+"-

  MSCT

  M!+?!$-"-+

  M!*-(#$"-+ "!-,-/ +#"

  7"#7,

  P-(-"-+

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  54/109

  5.

  *!+-+-8"-+ b-,-+ "!*-( $"-

  --

  M!+/-+#-,

  *!+$"# *-(- -+ #-,$"/ ?-+ #!8-/

  $#!#-$$,$+$ 78!/ 7"#7, b!,#-(

  CARTA ALIRAN KERJA

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  55/109

  AKTIVITI: MENEMANI PESAKIT MENJALANI UJIAN KHAS DIJABATAN YANG BERKENAAN

  M+

  M!+?!*-" -,-/-+ 7"#7, !+-+ *!+!+#"-+

  M!*-(#$"-+ 7"*!+ #!8-/ 8!+"-" CSSD?-+ b!,($/4M!+$,- -8-#4-8-#?-+ "7#7,4M!,!"7 $ -8-*b" ,!"7 C

  S!+#$-(- *!*-(#$"-+-8-#4-8-# $($*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  59/109

  M6-

  M*+-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  60/109

  1.

  2

  3

  5.

  6.

  .

  .

  10.

  S!$-"-+ @ -*b-,@-8-#

  b$8-+-+

  N$8-$ #-/-<

  ,--#-+ ?-+ $#!,$*-

  B!,$"-+ >!,-*-/

  #!,8-8 8-*-.

  -8-""-+

  J--b (!#$-< (7-8-+

  !,-*-/

  !+-+ >-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  61/109

  S*83-7-+ 43 ;-+ *6-3

  S*83-7-+ .6-+ ;-+ **- 8-+ --4 =-+46-+**.43 -

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  62/109

  BIL# PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  /DIRUJUK

  SEKSYENUNDANG"UNDANG

  /PERATURAN

  1.

  2

  3

  5.

  6.

  .

  .

  9.

  P-(#$"-+ b-

  L!#-""-+ 8$+!+ "7#7, "!

  -8-* 8$+!+ >-,,$!,

  H$#+ 8$+!+ ?-+ "7#7,

  b!,(-*-

  L$+!+ ?-+ "7#7, $-*b$8

  78!/ 8-+,? -##!+-+#.

  M!+!,$*- 8$+!+ ?-+

  b!,($/ $ (!b!8-/

  P-(#$"-+ 8$+!+ b!,($/ ?-+

  $#!,$*- (-*- +$8-$ !+-+

  8$+!+ ?-+ $/-+#-,"-+

  -+ #$-" "7?-".

  L$+!+ $($*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  63/109

  AKTIVITI: PENGENDALIAN BEKALAN LINEN

  M6-

  P-(#$"-+ 8$+!+

  L!#-""-+ 8$+!+ "7#7, -8-* 8$+!+ >-,,$!,

  H$#+"-+ 8$+!+ ?-+ "7#7, b!,(-*- PPK

  C-#-#"-+ "! -8-* b" 8$+!+

  L$+!+ ?-+ "7#7, $-*b$8 78!/ 8-+,? -#!+-+

  M!+!,$*- 8$+!+ ?-+ b!,($/ $ (!b!8-/

  P-(#$"-+ 8$+!+ b!,($/ ?-+ $#!,$*- #-88? !+-+8$+!+ ?-+ $/-+#-, -+ #$-" "7?-"

  L$+!+ $($*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  64/109

  AKTIVITI: PEMBERIAN TERAPI OKSIGEN

  BIL#

  PROSES KERJA PEGAWAIYANG

  MELULUSKAN /DIRUJUK

  SEKSYENUNDANG"UNDANG

  /PERATURAN

  1.

  2.

  3.

  .

  5.

  6.

  .

  .

  T!,$*- -,-/-+

  C>$ #-+-+ -+ (!$-"-+

  S!$-"-+

  S!8!(-"-+

  K!*-("-+

  L-""-+

  4>7,-" -+ "--,

  D7"*!+#-($"-+ -8-* ,!"7 7,-"

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  65/109

  M6-

  T!,$*- -,-/-+

  C>$ #-+-+ -+ (!$-"-+

  S!$-"-+

  L-""-+

  D7"*!+#-($"-+ -8-* ,!"7

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  66/109

  CARTA ALIRAN KERJA

  AKTIVITI: MEMESAN,MENYEMAK DAN MENGHIDANGKANMAKANAN

  M6-

  BIL# PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  /DIRUJUK

  SEKSYEN UNDANG"UNDANG /PERATURAN

  1#

  2#

  $#

  %#

  5#

  @#

  '#

  (

  10#

  M*+;*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  67/109

  M/ 0 M/

  + % $

  HANTAR BORANG KEUNIT SAJIAN

  BORANG +ISEMAKO'EH &EGA1AI MAKANAN

  &ESTIKAN MAKANAN +ISE+IA A+A'AHBETU'

  &&K MENGAMBI'TRO'I +AN MEN2EMAK

  &ASTIKAN MAKANAN+IHI+ANG BETU'

  &ASTIKAN &ESAKIT

  MAKAN

  KUTI& BEKAS MAKANAN +AN HANTARKE UNIT

  SAJIAN

  TAMAT

  PROSES KERJA

  AKTIVITI:PENGURUSAN MAYAT

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  68/109

  BIL# PROSES KERJA PEGAWAI YANGMELULUSKAN

  /DIRUJUK

  SEKSYENUNDANG"UNDANG

  /PERATURAN

  1.

  2

  3

  5.

  6.

  .

  .

  9.

  10.

  11.

  12.

  PERINGKAT PERTAMA

  C-#-#"-+ *-(- "8$!+#

  *!+$+-8

  L$++"-+ *-?-#

  P-(#$"-+ --*-+?-

  A8$/"-+ (!*- -8-#4-8-#

  ($*-#$ (!

  7"($!+&"-#!#!,#&$+%(! -+

  8-$+48-$+

  -8$/"-+ "-$+ ?-+ #$-"

  L!#-""-+ *-?-# !+-+

  "!*-(-+-+ $($($ #b/

  !+-+ "-"$+?-

  $8,("-+.

  R-

  T#b!+- $+$ /-,( $($*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  69/109

  1.

  2.

  3.

  .

  5.

  6.

  .

  .

  9.

  10.

  11.

  12.

  (--,- *-,- ($ *-#$;

  PERINGKAT KEDUA

  A8$/"-+ >--, ?-+

  *!+#

  (-b >/87,7 *!+$"#

  K!+-"-+

  8-b!8 -8-*;

  B+"( *-?-# !+-+

  >--, *7,#-,?

  L!#-""-+ 8-b!8 "!-

  $8-, b+"(-+ *-?-#.

  B!,$#-/

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  70/109

  13.

  1.

  15.

  1.

  2.

  3.

  %7,!+($> +#" "! #$- "!

  TANGGUNGJAWAB

  P-(#$"-+ ($$8 "!*-#$-+ $

  $($ 8!+"-< 78!/ 7"#7, -+$b!,$ "!

  B!,$#-/ >8!-+!, +#"

  *!+>>$ "-#$8

  CARTA ALIRAN KERJA

  AKTIVITI: PENGURUSAN JENA9AH

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  71/109

  M6-

  S!$-"-+ b7,$+ "-

  S!$-"-+

  *-?-# (!,#- B!,$#-/ PPK ?-+ b!,#-( $ J-b-#-+ F7,!+($"+#" P-(#$"-+ ($$8 *-#$ #!8-/ $ $($ !+-+ 8!+"-< 78!/7"#7, -+ (!,-/"-+ "!

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  72/109

  SENARAI SEMAK CHECKLIST!

  AKTIVITI: MELAKUKAN PERAWATAN KEJURURAWATAN AM

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  73/109

  BIL# TINDAKAN TANDA !

  CATATAN

  1. A(!( "!---+

  6.R!/-b$8$#-($

  - M!*b!,$"-+

  - M!," *-(-8-/ "!

  . D7"*!+#-($ "! -8-* +7#-

  BIL# TINDAKAN TANDA !

  CATATAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  74/109

  1.M!+?!$-"-+ #,78$ -+

  2. M!*b!,$

  M!*b!,$#-/

  3. M!*-(#$"-+

  -+ #-/-< "!(-"$#-+ --+ "! -8-*TPR C/-,# -+ P-$+ S>7,! C/-,#

  .M!8-

  .D7"*!+#-($ "! -8-* R!"7

  P!,b-#-+ P!(-"$#

  SENARAI SEMAK CHECKLIST!

  AKTIVITI: M*-767-+ P*.->-4-+ 7683 4*7-+-+

  BIL# TINDAKAN TANDA ! CATATAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  75/109

  1.S*83-7-+ *.--4-+

  2.B*.34-6 *-734 4*+4-+ .*8*6.;-+ -7-+ 83-767-+

  3.P-437-+ -8- *

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  76/109

  1. M!+!,$*- -,-/-+ -,$ 7"#7,

  S,-# ,"-+ $"-

  K- #!*-+$

  S$$8 >#$ (-"$# $"-

  C- /7(/-,! N7#!(

  .M!*b!,$"-+

  P!+$$"-+ "!($/-#-+ ?-+

  b!,"-$#-+ +#"

  P!+-*b$8-+ b-#4b-#-+

  (!

  P!(-"$#

  R!"7"-+ "! -8-* B"

  D-%#-, M-("& B7,-+B-+>$-+ H-,$-+ -+ S!+-,-$D$(>- H-,$-+

  H-+#-, "! U+$# R!"7 P!,b-#-+

  -8-* #!*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  77/109

  BIL# TINDAKAN TANDA ! CATATAN

  1.M!+!,$*- -,-/-+ -,$ 7"#7,

  $b!,$#-/ *!+!+-$ "!*-("-+

  .M!*-(#$"-+ 7"*!+ $(>- --8-/

  8!+"-$-+

  H-,$-+ -+ S!+-,-$ D$(>-H-,$-+

  H-+#-, "! U+$# R!"7

  P!,b-#-+ -8-* #!*

  $

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  78/109

  SENARAI SEMAK CHECKLIST!

  AKTIVITI: MEMBUAT PEMERHATIAN UNTUK TANDA"TANDATHROMBOPHLEBITIS

  BIL# TINDAKAN TANDA ! CATATAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  79/109

  1.

  2.

  3.

  .

  5.

  6.

  A(!( b-/-$-+ "!*-("-+ I'>-++8- +#" #-+-#/,7*b7

  C-#-#"-+

  J$"- #$-- #-+-#/,7*b7

  J$"- #!,-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  80/109

  SENARAI SEMAK CHECKLIST!

  AKTIVITI &: MENGIRINGI PESAKIT KE DEWAN BEDAH

  BIL# TINDAKAN TANDA ! CATATAN

  1. P!(-"$# *-(" "! - +#" *!+-8-+$

  3. P-(#$"-+ b7,-+ "!b!+-,-+

  5. P-(#$"-+ b-/-$-+ ?-+ ",&

  #!8-/ $>", -+ $b!,($/"-+ $"-

  6. P-(#$"-+ 7+#7/+?- ,?8!( #b!& %78!?G( >-#/!#!, $"-

  . P!,$"(- #!"-+-+ -,-/& +-$ -+

  -(! +7#!& (!*- 4,-? %$8*&8#,-(7+& CT %$8* -+ "!

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  81/109

  BIL# TINDAKAN TANDA ! CATATAN

  1 Case note *-734

  2# K*646-+ 6?3-+ 8-.-,.-;/ C4 S-+/ U4.-6+8

  $# P*.--4-+ 7**.6-+ -3+-Foleys Cat!eter-"yles Tu#e-$nti#ioti%

  SENARAI SEMAK CHECKLIST!

  AKTIVITI (# :MENGIRINGI PESAKIT KE WAD SELEPAS PEMBEDAHAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  82/109

  BIL# TINDAKAN TANDA ! CATATAN

  1. M!+!,$*-

  2. A*b$8

  1. D7"*!+ :

  C-(!+7#!

  C-,#- #-+- =$#-8

  C-,#- b-#4b-#-+

  4,-?@ CT S>-+ F$8*

  2. S$*!+

  . P-+$8 +-*-

  6. B!,$#-/ -+ $,$+$

  10. L-""-+ ,--#-+ (!8!

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  83/109

  BIL# TINDAKAN TANDA ! CATATAN

  1.M!+?!*-" -,-/-+ 7"#7,

  M!+!+#"-+

  -"-+ $8-""-+

  2.M!*b!,$#-/

  b!,

  #!,(!b#

  3.M!*-(#$"-+ 7"*!+ #!8-/ 8!+"--+& B7+! S>-+ -+ MRI

  M!*-(""-+ b,-+8- b-$

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  84/109

  #-+ !>-$, $+%($

  $+#,-=!+- (!

  5.M!+/-+#-,

  R-$787$ *!+$"# *-(- -+ #-,$"/

  ?-+ #!8-/ $#!#-(#-b$8 $$,$+$ 78!/ 7"#7,

  b!,#-(

  SENARAI SEMAK CHECKLIST!

  AKTIVITI: MENGAMBIL KOMPENAN DARAH DI TABUNG DARAH

  BIL# TINDAKAN TANDA ! CATATAN

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  85/109

  1. T!,$*- -,-/-+ +#" *!+-*b$8

  "7*

  2. P!,$"(- b7,-+ !+-+ *!*-(#$"-+

  b#$,-+

  .P!,$ "! #-b+ -,-/

  5.B!,$"-+ (8$<

  "!

  (-*- !+-+ b#$,-+ ?-+ #!,#!,- $

  b7,-+

  .M-(""-+ "7*

  "7#-" -$( -+ (!!,- "! -

  .B!,$"-+ "7*#7,

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  86/109

  1. M!+-*b$8 -8$/ 8-$ #-*

  3.P-(#$"-+ -8-#4-8-# >"< -+ b!,-- $ -8-*"!---+ 8!+"-< +#" $+-"-+ -,$ -+ %7887 7+#7/+?-

  -*b-, @ b-# !*7+#,-($ ?-+

  b!,(!(-$-+ (!,-*-/ !+-+ >-

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  88/109

  1. P-(#$"-+ b-

  2. L!#-""-+ 8$+!+ "7#7, "! -8-* 8$+!+

  >-,,$!,

  3.H$#+ 8$+!+ ?-+ "7#7, b!,(-*-

  #-88? !+-+ 8$+!+ ?-+ $/-+#-,"-+

  -+ #$-" "7?-"

  .

  L$+!+ $($*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  89/109

  1.T!,$*- -,-/-+

  2.C>$ #-+-+ -+ (!$-"-+

  3.

  S!$-"-+

  5.S!8!(-"-+

  6.K!*-("-+

  .L-""-+ 7,-" -+ "--,

  4(

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  90/109

  1.

  M*+;*

 • 7/25/2019 Format Fail Meja - Jm 2015

  91/109

  1.P-(#$"-+ "!*-#$-+ $(-/"-+ 78!/ P!--$

  P!,b-#-+.

  2.P-(#$"-+ -,$( #!8-/ $*-"8*"-+.

  3. S!$-"-+

  .P-(#$"-+ 8-b!8 @ "-

  #!8-/ $ $($ 78!/ -+ $#-+-#-+-+$ 78!/

  7"#7, ?-+ b!,#-(.

  5.B!,$

  (!

  -(#$"& #$b 7"($!+ $"- --.

  .P-(-+"-+ "!*b-8$ $$

  -- -+ $ 8-, b+"(-+. S-# (-8$+-+

  8-b!8 8-$ $(!,-/"-+ "!-,-

  (!8!(-$& b!,$#-/ PPK @ P!--$ ?-+

  b!,#-( +#" *!+-*b$8 !+--/ -,$

  -.

  11.P-(#$"-+ ($$8 "!*-#$-+ #!8-/ $ $($ 8!+"-