FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESES

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESES. Tipus d’empreses. Empresa individual - Empresari individual - Societat civil privada Societats - Societat civil pública - Societat mercantil * Col·lectiva - PowerPoint PPT Presentation

Text of FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESES

 • FORMES JURDIQUES DEMPRESES

 • Tipus dempresesEmpresa individual - Empresari individual - Societat civil privadaSocietats - Societat civil pblica - Societat mercantil * Collectiva * Comanditria simple * Comanditria per accions * Limitada * Annima * Laboral - Societats dinters social * Cooperatives

  PersonalistesCapitalistes

 • Empresari individualLempresa no t personalitat prpia diferente de la de lempresari. Personalitat fsica.

  s necessari ser major dedat i tenir plena disposici del bns propis.

  El propietari dirigeix personalment la gesti i respon dels deutes amb tot el seu patrimoni (responsabilitat illimitada)

  No fa falta un capital mnim de constituci

  La ra social ha de ser el nom del titular

  El benefici tributa per LIRPF

 • SOCIETAT CIVIL PRIVADAContracte (document privat) pel qual dues o ms persones sobliguen a posar en comu diners, bns o industria.

  Voluntad de repartir-se els guanys

  Es consideren empreses individuals.

  Han de tenir un objecte lcit

  Responsabilitat illimitada davant terceres persones.

  No hi ha mnim de capital

  El benefici s declarat pels socis individualment al IRPF

 • CLASSES DE SOCIETATS

 • SOCIETAT CIVIL PBLICAT les mateixes caracterstiques que la societat civil privada per el contracte sha de recollir en escriptura pblica davant notari, per tant, a diferncia de la civil privada, aquesta t personalitat jurdica prpia

  Sha dinscriure en el registre mercantil

 • SOCIETAT COLLECTIVA

  Adequada per a un nombre reduit de socis. Mnim, 2 . No hi ha mxim.

  Tots els socis intervenen en la gesti de lempresa.

  Poden apareixer socis industrials que noms aporten treball per no poden intervenir en la gesti de lempresa.

 • Els socis responen dels deutes socials de manera personal, solidria i illimitada.

  No hi ha mnim de capital social per a la constituci.

  La ra social s el nom de tots el socis, o el dun daquest acompanyat de lexpressi i cia. Sempre ha danar seguit de lexpressi societat collectiva (S.C)

  Tributen per limpost sobre societats.

 • SOCIETAT COMANDITRIA SIMPLECoexisteixen dos tipus de socis:

  - Socis collectius: Intervenen directament en la gesti i responen de manera personal, solidaria i illimitada.

  - Socis comanditris: nicament aporten capital, participen en els resultats sense intervenir en la gesti. Tenen responsabilitat limitada davant tercers.

  Nombre mnim de socis, 2 (un collectiu i un comanditari)

 • La condici de soci no es pot transmetre lliurament sense autoritzaci dels altres socis.

  No hi ha capital mnim per la seva constituci.

  La ra social est formada pel nom de tots els socis collectius seguit de societat en comandita

  Tributen per limpost sobre societats.

 • SOCIETAT COMANDITRIA PER ACCIONSLes caracterstiques sn bsicament iguals a la comanditria simple amb les diferncies segents:

  La participaci dels socis comanditris est representada per accions.

  Han de tenir un capital mnim de 60.101,21

  Com a mnim ha dhaver 3 socis i almenys un ha de ser collectiu (aquest sencarrega de la gesti de lempresa)

  La ra social pot ser qualsevol nom seguit de societat en comandita per accions o s. en c. per a.

 • SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA Mnim de socis: 1 (unipersonals) o ms La responsabilitat dels socis est limitada al capital aportat El capital social est dividit en participacions i no pot ser inferior a 3005,06 La ra social est formada pel nom seguit de societat de responsabilitat limitada o societat limitada o SRLo SL Per a la transmissi de participacions sha de comunicar als administradors la decisi de trasps ja que tenen dret preferent els socis restants. Tributen per limpost sobre societats

 • Sha de constituir en escriptura pblica davant notari que shaur dinscriure en el Registre Mercantil.

  La escriptura ha dincloure els estatuts de la societat.

  La gesti i ladministraci de la societat sencarrega als segents rgans:

  - La Junta General rgan de deliberaci i decisi

  - Els administradors Sencarreguen de ladministraci de lempresa. Pot ser una sola persona o un consell dadministraci.

 • Societat annimaEl nombre de socis per a la constituci pot ser un o ms (persones fsiques o jurdiques).

  La responsabilitat dels socis s limitada al capital aportat

  El capital s divideix en parts alqotes anomenades accions (titols o anotacions en compte)

  El capital mnim de constituci s de 60.101,21. En el moment de la creaci el capital ha destar totalment subscrit i desemborsat en un 25%

  La ra social s el nom de la societat seguit de societat annima o SA.

  La transmisin de les accions s lliure.

  Tributen per limpost sobre societats.

 • Sha de constituir en escriptura pblica, que sha de inscriure en el Registre Mercantil en el termini de dos mesos.. Lescriptura ha dincloure els estatuts.

  Dos rgans: - Junta general ordinria - Junta general extraordinria - Junta Universal

  Junta generalAdministradors

 • DRETS DELS ACCIONISTES Dret a participar en els beneficis socials

  Dret preferent de subscripci de noves accions

  Dret dassistncia i vot a les juntes

  Dret a impugnar els acords socials que siguin contraris a la llei o als estatuts.

 • SOCIETATS LABORALSSn SA o SL a les que, almenys el 51% del capital s propietat dels treballadors de carcter indefinit Cap soci no pot tenir ms del 33% del capital. El nombre mnim de socis s de 4 , dels quals tres han de ser socis treballadors. Existixen dos tipus daccions o participacions: Classe laboral Classe general Poden contractar a treballadors que no siguin socis, pe amb limitacions. La rao social est formada pel nom seguit de SRLL o SAL

 • Per a la transmisi daccions i participacions de la classe laboral es donar preferncia per a ladquisici :

  1) Als treballadors indefinits que no siguin socis 2) Als socis treballadors 3) Als socis de classe general 4) Als altres treballadors.

  Han de constituir obligatriament un fons especial de reserva amb el 10% del benefici lquid obtingut.

  Shan de constituir en escriptura pblica i shan dinscriure en el registre mercantil. Tamb shan dinscriure en el registre de societats laborals de cada comunitat autnoma.

 • SOCIETAT COOPERATIVAs una associaci de persones fsiques o jurdiques amb interessos i necessitats comunes, que desenvolupen una activitat empresarial.Els excedents simputen als socis una vegada atesos els fons comunitaris.Creen un patrimoni com que no es pot repartir sense afany de lucre.

 • Poden ser de 2 tipus: Cooperatives de 1r grau Tenen 5 socis que, normalment, sn persones fsiques. Cooperatives de 2n grau Tenen 3 socis i estan integrades per cooperatives que sn persones jurdiques.

  la incorporaci i baixa de socis s voluntria i lliure

  la responsabilitat del socis de la cooperativa s limitada. (els estatuts poden establir la responsabilitat illimitada)

  El capital mnim es fixa als estatuts.

  CARACTERSTIQUES

 • Cap soci no pot posseir ms del 25% del capital en les cooperatives de 1r grau , ni ms del 45% en les cooperatives de 2n grau.La ra social ha dincloure lexpressi societat cooperativa o s. coop.CEl 30% dels excedents shan de destinar al fons de reserva obligatori i al fons deducaci i promociSha de constituir en escriptura pblica amb estatuts. Sha dinscriure en el Registre General de CooperativesOrgans: - Asamblea general rgan suprem de decisi. Aprovaci dels comptes anuals , imputaci de lexceden i politica general. - Consell rector rgan de govern, gesti i representaci. - Els interventorsCensura dels comptes anuals (sn socis)

  *********************