Formulació Inorgànica. Teoria i Exercicis

 • Published on
  09-Oct-2015

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Formulaci Inorgnica. Teoria i Exercicis

Transcript

 • En lactualitat, en el primer quadrimestre de la Fase selectiva de la Titulaci

  dEnginyeria Industrial a la ETSEIB (UPC), simparteix Qumica I, que s una

  assignatura obligatria (6 crdits). Malgrat aix, una part molt important (50%) de

  lalumnat que inicia aquesta titulaci no ha cursat cap assignatura de qumica a

  Secundria.

  La realitat s que, als alumnes que es troben en aquesta situaci, els resulta

  molt difcil assolir els coneixements necessaris per aprovar aquesta assignatura (el %

  de suspensos s molt elevat). Aprovar Qumica I els suposa un esfor molt ms gran

  que a la resta. Daltra banda, tamb sha de considerar la gran heterogenetat amb

  qu ens trobem els professors degut als diferents nivells de qumica que tenen els

  estudiants.

  Per intentar aconseguir que, a linici del curs, tots els estudiants tinguin el nivell

  mnim indispensable per poder seguir amb normalitat lassignatura de Qumica I, els

  professors que limpartim hem elaborat un material bsic de Qumica.

  Aquest material consta de 4 temes, cadascun dells amb una part de teoria, i

  una dexercicis i la seva resoluci. s important que els estudiants intentin fer els

  exercicis proposats abans de mirar la seva resoluci i, s clar, abans de linici del curs

  acadmic!!

 • TEMA1:FORMULACI I NOMENCLATURA DE QUMICA INORGNICA

  Per aprendre a formular i a anomenar els compostos inorgnics, simprescindible identificar els elements amb el seu smbol qumic, a partir de lataula peridica. A cada element dun compost determinat se li assigna un nombre,anomenat nombre doxidaci, que indica la quantitat delectrons que ltom delelement ha guanyat o ha perdut en aquest compost. El nombre doxidaci vaprecedit del signe + si ltom ha perdut electrons i del signe - si nha guanyat.

  Regles per determinar el nombre doxidaci:

  1. El nombre doxidaci dun element lliure s sempre zero. Per exemple, elnombre doxidaci del fluor (F2 ), del Hidrogen (H2), del Oxigen (O2), delclor (Cl2) i del coure (Cu) s zero.

  2. El nombre doxidaci dun i monoatmic s igual a la seva crrega. Perexemple, el nombre doxidaci del Br - s -1 i el del i ferro (III) Fe 3+ s+3.

  3. El nombre doxidaci de loxigen s -2, excepte en els perxids (comlaigua oxigenada H2O2 o el perxid de sodi Na2O) que s -1.

  4. El nombre doxidaci de lhidrogen s +1, excepte en alguns hidrurs, ques -1.

  5. El nombre doxidaci dels metalls alcalins (IA) s sempre +1, el delselements del grup del berilli (IIA) s sempre +2 i el de lalumini s +3.

  6. El nombre doxidaci dun element combinat amb un altre mselectronegatiu s positiu, i, si est combinat amb un altre de mselectropositiu, s negatiu. Lelectronegativitat en general augmenta deesquerra a dreta i de baix a dalt en la taula peridica.

  7. En un compost neutre, la suma algebraica dels nombres doxidaci delstoms que el formen s zero.

  8. En un i poliatmic, la suma algebraica dels nombres doxidaci delstoms que el formen s igual a la crrega del i. Per exemple, en el initrat NO31- aquesta suma val -1.

 • COMPOSTOS BINARIS : AB

  Sanomenen: radical de lelement B acabat en -ur + de + nom de lelement A.Per exemple: NaCl s el clorur de sodi.Es formulen escrivint, lelement ms electronegatiu a la dreta i el menyselectronegatiu a lesquerra.

  HIDRURS: Combinacions binries de lhidrogen amb un altre element

  Hidrurs de metallsFormulaci: MHmNomenclatura: Hidrur de + nom del metallExemples:

  Formulaci NomenclaturaLiH Hidrur de liti

  BaH2 Hidrur de bariCrH2 Hidrur de crom (II)

  dihidrur de cromCrH3 Hidrur de crom (III)

  Hidrurs de no-metalls (B, Si, C, Bi, Sb, As, P, N)Tots aquests compostos reben noms particulars.

  Formulaci NomenclaturaNH3 AmonacPH3 Fosfina

  AsH3 ArsinaSbH3 EstibinaBiH3 BismutinaCH4 MetSiH4 Sil (tetrahidrur de silici)BH3 Bor (trihidrur de bor)

  Hidrurs de no-metalls de carcter cid (Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F)Formulaci Nomenclatura

  HF Fluorur dhidrogenH2O AiguaHCl Clorur dhidrogen

 • HBr Bromur dhidrogenHI Iodur dhidrogen

  H2S Sulfur dhidrogenH2Se Sellenur dhidrogenH2Te Tellerur dhidrogen

  Hidrcids- Sn els compostos daquest ltim grup formats per hidrogen amb els no-metalls

  dels grups VI i VII de la taula peridica (F, Cl, Br, I, S, Se, Te). Les sevesdissolucions aquoses son cides, alliberen protons i formen lani corresponent.Per exemple:

  HCl (aq) H+ (aq) + Cl- (aq)Lcid sanomena amb larrel del nom de lelement i el sufix -hdric.Lani sanomena amb larrel del nom de lelement i el sufix -ur.

  HIDRCID NOM ANI NOMHF (aq) HCl (aq) HBr (aq) HI (aq) HCN (aq)H2S (aq) H2Se (aq) H2Te (aq)

  cid fluorhdriccid clorhdriccid bromhdriccid iodhdriccid cianhdriccid sulfhdriccid selenhdriccid tellurhdric

  F -Cl - Br -I -CN-S 2-Se 2-Te 2--

  I fluorurI clorurI bromurI iodurI cianurI sulfurI selenirI tellerir

  Pot ser que els tres darrers hidrcids, en ionitzar-se, noms alliberin un solprot; per tant, lani corresponent encara mantindr un tom dhidrogen. Aquestsanions sanomenen amb la paraula hidrogen- com a prefix del nom de lani:

  Formulaci NomenclaturaHS -HSe -HTe -

  I hidrogensulfurI hidrogenselenirI hidrogentellurir

  Nota: La frmula dun hidrcid s la mateixa que la de lhidrur corresponent.Lcid s quan lhidrur est en dissoluci aquosa. Per distingir lcid de lhidrur,safegeix el subndex (aq).

 • Formulaci HIDRUR Formulaci HIDRCIDHF HCl HBr HI H2S H2Se H2Te H2O

  Fluorur dhidrogenClorur dhidrogenBromur dhidrogenIodur dhidrogenSulfur dhidrogenSelenir dhidrogenTellurir dhidrogenAigua

  HF (aq) HCl (aq) HBr (aq) HI (aq) H2S (aq) H2Se (aq) H2Te (aq)

  cid fluorhdriccid clorhdriccid bromhdriccid iodhdriccid sulfhdriccid selenhdriccid tellurhdric

  XIDS

  Combinacions binries de loxigen amb qualsevol altre element, excepte elfluor; ja que el fluor s ms electronegatiu que loxigen (OF2 Fluorurdoxigen).En els xids, loxigen t nombre doxidaci -2.

  xids de metalls i no metallsFormulaci: E2OeNomenclatura xids de metalls: xid de + nom de lelement (nombredoxidaci) Nomenclatura xids de no metalls: xid amb el prefix grec del nombredatoms doxigen + de + nom de lelement amb el prefix grecExemples:

  Formulaci NomenclaturaK2O xid de potassiCuO xid de coure (II)PbO2 xid de plom(IV)NO Monxid de nitrogenN2O xid de dinitrogenN2O3 Trixid de dinitrogenNO2 Dixid de nitrogenSO2 Dixid de sofreSO3 Trixid de sofreP2O5 Pentxid de fosforCO Monxid de carboniCO2 Dixid de carboniSiO2 Dioxid de silici

 • PerxidsCombinacions binries de loxigen, que actua com a O22-, amb elsmetalls alcalins i alcalinoterris.Nomenclatura: Perxid de + nom del metallExemples:

  Formulaci NomenclaturaNa2O2 Perxid de sodiBaO2 Perxid de bariH2O2 Perxid dhidrgen

  (aigua oxigenada)

  COMPOSTOS BINARIS ENTRE NO-METALLS

  Nomenclatura: Sanomena primer el no-metall ms electronegatiu ambel prefix grec del nombre datoms i el sufix ur + de + nom de laltreno-metall.

  Exemples:

  Formulaci NomenclaturaPCl3 Triclorur de fsforPCl5 Pentaclorur de fsforCS2 Disulfur de carboniNCl3 Triclorur de nitrogen

  COMPOSTOS BINARIS ENTRE METALLS i NO-METALLS

  Sn els que habitualment anomenem sals. Es formen substituint lihidrogen (o varis ions hidrgens) dels hidrcids i dalguns hidrurs percations metllics (o amb el i amoni).Nomenclatura: Nom de lani + de + nom del cati metllicExemples:

  Formulaci NomenclaturaNaCl Clorur de sodiCaBr2 Bromur de calciFe2S3 Sulfur de ferro (III)PbS2 Sulfur de plom (IV)NiCl2 Clorur de nquel (II)

 • COMPOSTOS NO BINARIS

  HIDRXIDS (BASES)

  Compostos inics formats per lani hidrxid (OH-) i un cati metllic.Formulaci: M(OH)mNomenclatura: Hidrxid de + nom del metallExemples:

  Formulaci NomenclaturaNaOH Hidrxid de sodi

  Mg (OH)2 Hidrxid de magnesiFe (OH)2 Hidrxid de ferro (II)Fe (OH)3 Hidrxid de ferro(III)

  CIDS (Oxocids)

  Sn cids que contenen oxigen en la seva composici, a ms de lhidrogen idun altre element, que pot ser un no metall o b un element de transici delevatnombre doxidaci (Cr, Mn, B, C, Si, N, P, As, S, Se, Te, Cl, Br, I).

  Formulaci: HmXxOn (frmula general)

  Normalment els oxocids sobtenen a partir del seu xid corresponent i se lhiafegeix una molcula daigua.

  Si lelement t dos estats doxidaci, el ms baix sanomena os i el ms elevatic, per exemple:

  N(III) N2O3 + H2O H2N2O4 HNO2 (cid nitrs)N(V) N2O5 + H2O H2N2O6 HNO3 (cid ntric)S(IV) SO2 + H2O H2SO3 (cid sulfuros)S(VI) SO3 + H2O H2SO4 (cid ntric)

 • Si lelement t ms estats doxidaci, com els halgens, que tenen 1,3,5,7,sanomenen hipoos, -os, -ic, per-ic, respectivament:

  Cl(I) Cl2O + H2O H2Cl2O2 HClO (cid hipoclors)Cl(III) Cl2O3 + H2O H2Cl2O4 HClO2 (cid clors) Cl(V) Cl2O5 + H2O H2 Cl2O6 HClO3 (cid clric)Cl(VII) Cl2O7 + H2O H2Br2O8 HClO4 (cid perclric)

  Alguns oxocids es poden formar amb diferent nmero de molcules daigua,rebent diferents noms

  B(III) B2O3 + H2O H2B2O4 HBO2 (cid metabric) B(III) HBO2 + H2O H2BO3 (cid ortobric) P(V) P2O5 + H2O H2P2O6 HPO3 (cid metafosfric) P(V) HPO3 + H2O H3PO4 (cid ortofosfric)

  Normalment, els orto- sanomenen noms: cid bric o cid fosfric.

  Sufix SignificatOrto-Meta-

  (ms aigua) (menys aigua)

  Quan es substitueix un O per un S sanomena tio :Per exemple:a partir de loxocid H2SO4 (cid sufuric), substitum un O per un S, obtenintlcid tiosulfric: H2S2O3

  Quan sajunten dues molcules dcid amb prdua duna molcula daiguasanomena di-:Per exemple:2 H2CrO4 H4 Cr2O8 H2 Cr2O7 + H2O cid dicrmic2 H2SO4 H4 CS4O8 H2 S2O7 + H2O cid disulfuric

  Sufix SignificatDi- resultat de leliminaci duna molcula daigua entre dues molcules

 • de loxocid corresponent.Tio- cas en que un tom de sofre en substitueix un doxigen (donat que

  pertanyen al mateix grup de la taula peridica)

 • +NOM TRADICIONAL DELS CIDS MS USUALS

  Formulaci Nom tradicional Formulaci Nom tradicional

  HClOHClO2HClO3HClO4

  HBrOHBrO2HBrO3HBrO4

  HIOHIO2HIO3HIO4

  HNO2HNO3

  H2SO3H2SO4H2S2O5H2S2O7H2S2O3

  cid hipoclorscid clorscid clriccid perclric

  cid hipobromscid bromscid brmiccid perbrmic

  cid hipoiodscid iodscid idiccid peridic

  cid nitrscid ntric

  cid sulfurscid sulfriccid disulfurscid disulfriccid tiosulfric

  H2SeO3H2SeO4

  H3PO4HPO3H4P2O7

  H3AsO3H3AsO4

  H2CO3

  H4SiO4H2SiO3

  H3BO3HBO2

  H2CrO4H2Cr2O7

  HMnO4H2MnO4

  cid seleniscid selnic

  cid ortofosfric (c. fosfric)cid metafosfriccid difosfric

  cid ortoarsenis (c. arsenis)cid ortoarsnic (c. arsnic)

  cid carbnic

  cid ortosilcic (cid slicic)cid metasilcic

  cid ortobric (c. bric)cid metabric

  cid crmiccid dicrmic

  cid permangniccid mangnic

  Els anions corresponents a cada oxocid sanomenen amb el sufix -it, si elnom de lcid duia el sufix -s, o b amb el sufix -at, quan el nom de lcid es feiaamb el sufix -ic.

  Oxocid Ani -s -ic

  -it -at

  ALTRES SALS: Sals dels oxocids

  Quan lani dun oxocid es combina amb un cati metllic (o amb liamoni).

  Nomenclatura: Nom de lani + de + nom del cati metllic

 • Exemples:

  Formulaci NomenclaturaAgNO3 Nitrat de plataCu2CO3 Carbonat de coure (I)LiNO2 Nitrit de litiZnSO3 Sulfit de zinc

  Fe(IO4)3 Periodat de ferro (III)Ca3(PO4)2 Fosfat de calciNa2CO3 Carbonat de sodiKMnO4 Permanganat de potassi

  Sals cides dels hidrcids i del oxocidsSn aquelles sals en les quals no tots els hidrgens de lcid del qualderiven han estat substituts per cations metllics.Nomenclatura: Nom de lani (amb prefix hidrogen-) + de + nom del catimetllic

  Exemples:

  Formulaci NomenclaturaNaHS Hidrogensulfur de sodi

  Ba(HSO3)2 Hidrogensulfit de bariNaHCO3 Hidrogencarbonat de sodiKH2PO4 Dihidrogenfosfat de potassi

  Sals hidratadesNomenclatura: Nomenclatura de la sal + monohidratat (dihidratat,trihidratat, etc)Exemple:

  Formulaci NomenclaturaCoCl2.6H2O Clorur de cobalt (II) hexahidratat

 • TEMA 1. FORMULACI INORGNICA

  Exercici 0.Escriviu el smbol o anomeneu el segents elements

  a) Na b) Ca

  c) Cr d) Co

  e) Ag f) P

  g) Br h) oxigen

  i) potassi j) magnesi

  k) clor l) coure

  m) ferro n) mercuri

  Exercici 1. Formuleu els xids segents:

  a) xid destronci

  b) xid de ferro (III)

  c) xid de mangans (II)

  d) xid de mangans (VII)

  e) xid de plom (IV)

  f) Monxid de nitrogen

  g) Monxid de carboni

  h) xid de coure (II)

  i) xid de coure (I)

  j) xid de ferro (III)

  k) Perxid dhidrogen

 • Exercici 2. Anomeneu els cids que tenen la frmula segent:

  a) HCl

  b) HI

  c) HNO3

  d) H2SO3

  e) H2 CO3

  f) H2SO4

  g) H3PO4

  h) H3AsO4

  i) H2S

  Exercici 3. Formuleu els segents oxocids:

  a) cid iods

  b) cid sulfurc

  c) cid crmic

  d) cid perclric

  e) cid fosfric

  f) cid carbnic

  Exercici 4. Anomeneu i formuleu els anions que tericament sn possibles dels cids

  segents:

  a) HNO2

  b) H2SO3

  c) H3AsO3

  d) cid hipoclors

 • e) cid carbnic

  f) cid fosfric

  Exercici 5. Formuleu els anions que tenen els noms segents:

  a) I nitrit

  b) I hidrogencarbonat

  c) I hidrogensulfat

  d) I dihidrogenfosfat

  Exercici 6. Formuleu les sals segents:

  a) Perclorat de potassi

  b) Nitrat damoni

  c) Carbonat dalumini

  d) Nitrit de ferro(III)

  e) Hidrogensulfur de potassi

  f) Cromat de plom (II)

  g) Dihidrogenfosfat de calci

  h) Sulfit de coure (II)

  Exercici 7. Anomeneu els compostos que tenen la frmula segent:

  a) Fe(NO3)3

  b) NaHSO4

  c) CuSO4

  d) Mg(ClO4)2

 • e) KMnO4

  f) NiCrO4

  Exercici 8. Completeu la taula segent:

  Frmula Nom

  FeCl2

  Na2S2O3

  Al2(SiO3)3

  (NH4)2CO3

  Cu(HS)2

  CuHPO4

  Sulfur de plata

  Perclorat de crom (III)

  Sulfat de plom (II)

  Permanganat de sodi

  cid tiosulfuric

  Hidrogensulfat de cadmi

  Hidrogencarbonat de magnesi

  Exercici 9. Formuleu i anomeneu:

  Nom Frmula

  I alumini

  I cobalt (III)

  Amonac

 • Hidrur dalumini

  xid de mercuri (II)

  OH-

  NH4+

  HCl (aq)

  HBr

  ZnH2

  Exercici 10. Formuleu i anomeneu:

  Nom Frmula

  xid de bari

  cid sulfhdric

  cid dcrmic

  cid fosfric

  Hidrxid de bari

  CaSO3

  Na2S

  Be(OH)2

  PbO

  HClO4

 • Exercici 11. Formuleu i anomeneu:

  Nom Frmula

  I perclorat

  Sulfat de calci

  Nitrat de magnesi

  Hidrogenfosfat de bari

  cid dicrmic

  NaHCO3

  PbCl2

  K2CO3

  Mn(OH)3

  CdS

  Exercici 12. Formuleu i anomeneu:

  Nom Frmula

  Cromat de magnesi

  Hidrogensulfur dalumini

  Sulfat de zinc

  Nitrit de cadmi

  Permanganat de plata

  H2MnO4

  ClO3-

  Na2S2O7

  Fe2(SO3)3

  HCO3-

 • Exercici 13. Formuleu i anomeneu:

  Nom Frmula

  Fosfat de coure (I)

  xid de magnesi

  I dihidrogenfosfat

  cid selnic

  I nitrat

  NH3

  BaO

  Co(NO3)2.6H2O

  Pt(SO4)2

  K3AsO3

 • TEMA 1. FORMULACI INORGNICA

  Exercici 0.Escriviu el smbol o anomeneu el segents elements

  a) Na sodi b) Ca calci

  c) Cr crom d) Co cobalt

  e) Ag plata f) P fsfor

  g) Br brom h) oxigen O

  i) potassi K j) magnesi Mg

  k) clor Cl l) coure Cu

  m) ferro Fe n) mercuri Hg

  Exercici 1. Formuleu els xids segents:

  a) xid destronci SrO

  b) xid de ferro (III) Fe2O3

  c) xid de mangans (II) MnO

  d) xid de mangans (VII) Mn2O7

  e) xid de plom (IV) PbO2

  f) Monxid de nitrogen NO

  g) Monxid de carboni CO

  h) xid de coure (II) CuO

  i) xid de coure (I) Cu2O

  j) xid de ferro (II) FeO

  k) Perxid dhidrogen H2O2

 • Exercici 2. Anomeneu els cids que tenen la frmula segent:

  a) HCl cid clorhdric

  b) HI cid iodhdric

  c) HNO3 cid ntric

  d) H2SO3 cid sulfurs

  e) H2 CO3 cid carbnic

  f) H2SO4 cid sulfric

  g) H3PO4 cid ortofosfric (c. fosfric)

  h) H3AsO4 cid ortoarsnic (c. arsnic)

  i) H2S cid sulfhdric

  Exercici 3. Formuleu els segents oxocids:

  a) cid iods HIO2

  b) cid sulfurc H2SO4

  c) cid crmic H2CrO4

  d) cid perclric HClO4

  e) cid fosfric H3PO4

  f) cid carbnic H2C...

Recommended

View more >