Click here to load reader

Forprosjekt bachelor oppgave - FF · PDF file 2014. 6. 10. · Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Gruppe Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Forprosjekt bachelor oppgave - FF · PDF file 2014. 6. 10. · Forprosjekt bachelor...

 • 2014

  Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte

  fotgjengerkrysninger»

  Gruppe

  Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic

  B A C H E L O R O P P G A V E I F A G E T V E G T E K N I K K

 • Gruppe B14B11, Hiof 2014

  1

  Innholdsfortegnelse

  TIttel Side

  1. Organisering 2

  2. Prosjektbeskrivelse 2

  3. Prosjektmål 4

  3.1. Resultatmål 4

  3.2. Effektmål 5

  3.3. Læringsmål 5

  4. Hovedtiltak 6

  5. Prosjektets rammebetingelser og avgrensinger 7

  6. Grunnlagsdokumentasjon 7

  7. Analysemetoden 7

  8. Fremdriftsplan 8

  9. Prosjektplaner og statusrapportering 8

  10. Underskrifter 9

  11. Kontaktinformasjon 9

  12. Vedlegg A - kart over aktuell område 10

  13. Vedlegg B - Standardavtale 11

  14. Vedlegg C - Grupperegler 13

  15. Kildehenvisninig 14

 • Gruppe B14B11, Hiof 2014

  2

  Prosjektnavn: Planskilte fotgjengerkrysninger- Fredrikstad Prosjekttittel: «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Planlagt startdato: 14.02.2014 Planlagt sluttdato: 17.06.2014 Varighet: ca 4 måneder Oppdragsgiver: Høgskolen i Østfold Oppdragstaker: Gruppe B14B11 Utfylt av: Jasmin Fazlinovic og Ida Dutheil Dato: 1.4.2014

  1. Organisering Prosjektgruppens ledere: Jamin Fazlinovic og Ida Dutheil Prosjektdeltakere: Jasmin Fazlinovic og Ida Dutheil Veileder: Tor Jørgensen ved Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad.

  2. Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse For å få godkjent en bachelorgrad innen bygg-ingeniør ved Høgskolen i Østfold må en 20- poengs bacheloroppgave utføres i sjette semester under utdanningsforløpet. Etter samtaler med veileder Tor Jørgensen der vi fikk presentert tre ulike oppgaver, falt valget på en oppgave gitt av Høgskolen i Østfold som omhandlet bruk av planskilte kryss i Fredrikstad kommune. Vi valgte denne oppgaven fordi vi fant den interessant og utfordrende siden det ikke blitt utført mange lignende oppgaver tidligere. Oppgaven er også relevant for våre videre karriereplaner siden begge er opptatt av veg- og samferdsel. Bakgrunnen for oppgaven går ut på å undersøke bruken av valgte fotgjengerunderganger og bruker på riks- og fylkesveger. Vi vil etterstrebe å komme med løsninger som kan gjøre undergangene mer attraktive for fotgjengere. Det skal utføres undersøkelser av fotgjengeres bevegelsesmønstre og dokumentere dette. Det skal legges vekt på å undersøke og dokumentere hvilke omveier fotgjengerne ikke velger og hvilke hindringer fotgjengerne ikke lar seg stoppe av (gjerder, høydeforskjeller, trafikkmengde og fart). Prosjektledelse delen skal styres i rotasjon og alle gruppemedlemmer skal være ansvarlig for deloppgaver.

 • Gruppe B14B11, Hiof 2014

  3

  Prosjektfaser Inndeling av prosjektet vil være nødvendig for god flyt i fremdriften. Prosjektet deles inn i følgende faser:

  1. Oppstart

   Samtaler med veileder vedrørende oppgaveformulering

   Definering av prosjekt 2. Teoridel 1

   Literaturstudie

   Befaring av gjeldende underganer

   Forprosjekt 3. Innsamling av data og midtveisrapport

   Innsamling av data til oppgaven med undersøkelser av planskilte krysninger

   Sette seg inn i mottatt data

   Sette seg inn i gjeldende regler og forskrifter/krav

   Skrive fortløpende data for rapport 4. Ferdigstilling av rapport

   Samling av all prosjektdata ( timelister, møtereferater og lignende )

   Sluttrapport / bachelor oppgave

   Forberedelse til utstilling / fremføring

 • Gruppe B14B11, Hiof 2014

  4

  3. Prosjektmål

  3.1 Resultatmål

  Målet med prosjektet er å undersøke bruken av noen planskilte kryss for fotgjengere

  i Fredrikstad. Dette utføres ved å registrere bruken ved feltarbeid på valgte underganger

  eller broer. Etter registreringer skal gruppa komme med eventuelle forslag til eventuelle

  utbedringer som kan gjøre undergangene mer attraktive for fotgjengere. Alternativene til

  utbedringer må være i samsvar til gjeldende forskrifter og lovverk.

 • Gruppe B14B11, Hiof 2014

  5

  Den endelige rapporten skal være av en slik kvalitet at den skal kunne benyttes av de

  som er ansvarlig for gjeldende veg dersom de ønsker det.

  3.2 Effektmål

  Målet med bacheloroppgaven er å benytte den kunnskapen, ferdighetene og

  kompetansen vi har opparbeidet i løpet av studiet på en praktisk oppgave, slik at vi får en oppfatning av hva som venter oss da vi kommer ut i arbeidslivet. Konkrete mål som skal realiseres i prosjektperioden

  1. Definisjon av prosjektet og tilhørende oppgaver 2. Avgrensning av problemstillinger i forhold til planlagt arbeidsmengde 3. Analyse av prosjektet i form av forprosjekt 4. Deling av ansvar for rapportering og prosjektledelse 5. Milepæaltidsperspektiv, planlagt

  3.3 Læringsmål

  Kunnskap Studenten skal :

   forstå hvordan prosjektarbeid benyttes i ingeniørfaglig arbeid

   kjenne til vitenskapsteori og metode - innhente og forholde seg kritisk til informasjon, analysere og referere

   har teoretisk og praktisk kunnskap om oppgavens problemstilling Ferdigheter Studenten skal :

   planlegge og gjennomføre et prosjekt med relevant ingeniørfaglig innhold

   arbeide selvstendig og i samarbeid med gruppen og oppdragsgiver

   arbeide målrettet og selvstendig med å løse tekniske problemstillinger på en ingeniørfaglig måte

   anvende relevante metoder og arbeidsmåte innenfor teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid

  Generell kompetanse Studenten skal :

   vise hvordan vitenskaplige, etiske og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for ingeniørfaglig prosjektgjennomføring

   formidle selvstendig arbeid til fagmiljø og allmennheten

  Innhold/oppbygging:

 • Gruppe B14B11, Hiof 2014

  6

  Bacheloroppgaven skal være en praktisk og teoretisk oppgave. Studenten skal gjennomføre et større arbeid, hvor vitenskaplige arbeidsmetoder, samarbeid, selvstendighet og faglige vurderinger skal vises. Følgende tema er sentrale:

   problemformulering

   prosjektplanlegging, styring og kvalitetsledelse

   vitenskaplige forsknings- og utviklingmetoder

   referanseteknikk

  4. Hovedtiltak Første del av prosjektet består i faglitteraturstudier. Under den første delen skal vi

  tilegne oss teoretisk kunnskap om problemstillingen. Den andre delen består i feltarbeid ved undergangene. Her skal vi registrere antall fotgjengere som bruker undergangene og hvilke som krysser veien. Når dette er gjort for alle de valgte undergangene skal vi analysere resultatene og se om vi kan finne bevegelsesmønstre og dra konklusjoner ut av det. Dersom vi finner en fotgjengerundergang med forbedringspotensiale som styrkes i de resultatene vi får, skal vi komme med forslag til utbedringer.

 • Gruppe B14B11, Hiof 2014

  7

  5. Prosjektets rammebetingelser og avgrensinger

  Økonomien til prosjektet vil bli begrenset, siden oppdragsgiver er Høgskolen i Østfold og vi ikke har fått noen tildelte midler. Vi er to studenter som skriver bacheloroppgaven og må begrense arbeidsmengden dertil. Før vi gjør fotgjengeranalysene må vi ha nok faglig grunnlag for å kunne si noe om bevegelsesmønstre i trafikken. Vi skal analysere fotgjengertrafikken ved noen valgte planskilte kryss i Fredrikstad.

  6. Grunnlagsdokumentasjon

   Barriärer i Karlstad – En översiktlig analys

   Trafiken i den hållbara staden( Christer Hydén)

   Håndbok 017(Statens vegvesen)

   Brukerhåndbok -1: Konstruksjoner i fylling, plaststøpte kulverter(Statens vegvesen)

   Vegplan 2, kostnadsberegning av gang-/sykkelveier(Statens vegvesen)

   Fritt fram? :en studie av gåendes infrastruktur og barrierer på Storo(Vd-rapport)

  Er prosjektet et delprosjekt eller en del av et større hovedprosjekt/program? Nei

  7. Analysemetoden Når vi skal registrere bevegelsesmønstre og bruk av fotgjengerunderganger må vi bruke

  samme metode for registrering av bruk for hver enkelt undergang. Ved registrering av

  fotgjengerne må man være to personer. Registreringene utføres over en time når de fleste

  skal hjem fra skolen, SFO eller arbeid. Vi velger å utføre registreringene mellom klokka tre og

  fire på ettermiddagen i vanlige ukedager.

  Registreringene utføres ved at en person står i fotgjengerundergangen og registrerer alle

  fotgjengere som passerer i løpet av en time i begge retninger. Den andre studenten må stå i

  plan med vegbanen og registrere fotgjengere som krysser vegbanen og hvilken retning de

  kommer fra. Dette kan enkelt gjøres ved å tegne inn de ulike alternativene og merke av for

  hver fotgjenger.

 • Gruppe B14B11, Hiof 2014

  8

  Når vi har foretatt registreringer av fotgjengere skal vi analysere innsamlede data og se om

  vi kan se om det finnes spesielle bevegelsesmønstre. Finnes det spesielle

  bevegelsesmønstre skal dette tyd

Search related