of 11 /11
Educatie forrnare fesionala EAG: EA Education, Audiovisual 5 Cultu Programul Invlitare pe toatS durata vietii A ROM M A WAiMmi PRFWEKSITAR INTMdtE / iE$lRE Nr... ANUNT DE SELECJIE A UNUI EVALUATOR EXTERN Tn cadrul proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality- Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovarea calitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat din Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci) Agenda Romana de Asigurare a Calitatii Tn Invatamantul Preuniversitar, Tn calitate de beneficiar, anunja organizarea selectiei, prin achizitie publica, a unui evaluator extern, persoana fizica autorizata sau persoana juridica (firma sau organizatie nonguvernamentala) care sa realizeze evaluarea externa a proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality - Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovarea calitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat din Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci) Obiectivul activita'tii: Elaborarea unui raport de evaluare externa a proiectului mentionat, cu precadere a rezultatelor obtinute, pe baza indicatorilor de realizare stabiliti Tn cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii", stabilit Tmpreuna cu partenerii din project, prezentat Tn Anexa 1 a prezentului anunt- Context: Scopul proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality - Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovarea calitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat din Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii {programul Leonardo da Vinci) este: Elaborarea s.i pilotarea unei strategii de comunicare pentru Punctul National de Referinta al EQAVET (GNAC: "Grupul National pentru Asigurarea Calitatii"), tn vederea implementarii Recomandarii Parlamentului European §i a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui Cadru European de Referinta pentru Asigurarea Calitatii Tn Educatie si Formare Profesionala (EQAVET), precum §i a politicilor s,i a instrumentelor elaborate Tn cadrul Retelei Europene EQAVET . Obiectivele asociate ale proiectului sunt: l.Elaborarea si pilotarea unei strategii de comunicare - Tn cadrul GNAC. cu partenerii $j cu celelalte institutii §i parti interesate relevante. 2. Con§tientizarea, la nivelul tuturor partilor interesate, a importantei implementarii initiativelor europene Tn domeniul asigurarii calitatii si privind educatia $i formarea profesionala. EQAVET Dezvoltarea Capacitatii Institutionale a GNAC: Promovam calitatea! European Quality Assurance i ttmfmi*! pmtru Atiyusmf** Cmtitafii Pturcl Mrfrvnfl <t* Rftmn^m xi EQA VFT

forrnare EAGE:A fesionalabeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP...Educatie 5! formare profesionala EA(feA Educatit.it, Audiovisual s Culture Extent i« Agency DG Edu«(i

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of forrnare EAGE:A fesionalabeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP...Educatie 5! formare...

 • Educatieforrnarefesionala

  EAG:EAEducation, Audiovisual 5 Cultu Programul Invlitare pe toatS

  durata vietii

  A ROM M AWAiMmi PRFWEKSITAR

  INTMdtE / iE$lRE

  Nr...

  ANUNT DE SELECJIE A UNUIEVALUATOR EXTERN

  Tn cadrul proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality-Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET:

  Promovarea calitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET),cofinantat din Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da

  Vinci)

  Agenda Romana de Asigurare a Calitatii Tn Invatamantul Preuniversitar, Tn calitate de beneficiar,anunja organizarea selectiei, prin achizitie publica, a unui evaluator extern, persoana fizicaautorizata sau persoana juridica (firma sau organizatie nonguvernamentala) care sa realizezeevaluarea externa a proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality -Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovareacalitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat dinProgramul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci)

  Obiectivul activita'tii:

  Elaborarea unui raport de evaluare externa a proiectului mentionat, cu precadere a rezultatelorobtinute, pe baza indicatorilor de realizare stabiliti Tn cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii",stabilit Tmpreuna cu partenerii din project, prezentat Tn Anexa 1 a prezentului anunt-

  Context:

  Scopul proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality - Dezvoltareacapacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovarea calitatii [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat din Programul deInvatare pe Tot Parcursul Vietii {programul Leonardo da Vinci) este:

  Elaborarea s.i pilotarea unei strategii de comunicare pentru Punctul National de Referinta alEQAVET (GNAC: "Grupul National pentru Asigurarea Calitatii"), tn vederea implementariiRecomandarii Parlamentului European §i a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui CadruEuropean de Referinta pentru Asigurarea Calitatii Tn Educatie si Formare Profesionala (EQAVET),precum §i a politicilor s,i a instrumentelor elaborate Tn cadrul Retelei Europene EQAVET .

  Obiectivele asociate ale proiectului sunt:

  l.Elaborarea si pilotarea unei strategii de comunicare - Tn cadrul GNAC. cu partenerii $j cu celelalteinstitutii §i parti interesate relevante.2. Con§tientizarea, la nivelul tuturor partilor interesate, a importantei implementarii initiativeloreuropene Tn domeniul asigurarii calitatii si privind educatia $i formarea profesionala.

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitatii Institutionale a GNAC:Promovam calitatea!

  European Quality Assurance i ttmfmi*! pmtru Atiyusmf** CmtitafiiPturcl Mrfrvnfl

 • Educatie§i formareprofesionala

  EAGrdiovisjjl & Cultuii;

  Eieculivc Agency

  DG Educate ji cutEurj

  Programullrwa'tare pe toatSdurata vietii

  S.Diseminarea politicilor SJ a instrumentelor elaborate in cadrul Retelei EQAVET s.i de catrepartenerii din proiect.

  Produsele proiectului (care vor fi evaluate) sunt:

  • Strategie de comunicare• Website-ul sj baza de date ale proiectului• Opt Seminare Regionale• Doua pliante• Patru numere ale unui Newsletter• Doua conferinte• Trei Brosuri cu exemple de bune practici, realizate de partenerii in proiect.

  Partenerii implicati in proiect sunt:• Agenda Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (Romania) coordonator• Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori / Institutul National de Dezvoltare a

  Pregatirii Profesionale a Muncitorilor (Italia)• CINOP / Centrul pentru Inovatie tn Educatie §i Formare (Olanda)• Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional s.i Tehnic (Romania)• OeAD (Osterreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschrankter Haftung / Agenda

  Austriaca pentru Cooperare Internationale Tn Educate s, i Cercetare (OeAD-GmbH) - Austria

  Pentru mai multe informatii referitoare la proiect §i la contextul acestuia, consultatihttp://www. gnac.ro

  Descrierea activitatii desfas.urate:

  • Analiza produselor realizate in cadrul proiectului, mentionate mai sus, pe baza indicatorilor derealizare stabiliti Tn cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii", prezentat Tn Anexa 1 a prezentuluianunt-

  • Trimiterea chestionarului prezentat in Anexa 2 catre partenerii proiectului s.i analiza raspunsurilorTn raport cu indicatorii de realizare stabiliti Tn cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii".

  • Prelucrarea chestionarelor de satisfactie (v. Anexa 3) aplicate participantilor la evenimentelederulate in cadrul proiectului (circa 600 de chestionare) Tn raport cu indicatorii de realizarestabiliti Tn cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii".

  • Derularea altor activitati - aplicarea de chestionare, realizarea de interviuri, prezentarea unorstudii de caz etc. - considerate necesare pentru atingerea obiectivului.

  • Elaborarea raportului de evaluare, Tn limba engleza, sj inaintarea lui catre managerul de proiect.

  Durata activita|ii:

  1 octombrie - 15 noiembrie 2012. 15 noiembrie 2012 este data de predare a raportului de evaluareexterna.

  Pretul maxim al contractului:

  3000 RON (fara TVA)

  EQAVET

  Dezvoltarea Copoc/tof/7 Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea! XGNAC

  European 0«-a1ily Assurance. .

  Nmtiaa*'p+tttru A*iyurme+* CmhtiNmf*n*l ar tt*t*r,r*tf tt EQA VET

 • Educatie5! formareprofesionala EA(feA

  Educatit.it, Audiovisual s CultureExtent i« Agency

  DG Edu«(i

 • Educatie$i formareprofesionala

  EAG:Education, AJO,.V,ISIJ.,I & CukiiK-

  Eiccuftvr Agency

  DG Educate jicultufS

  Programul fnva'tare pe toata"durata vietii

  ANEXA 1

  "Capacity Building for the NRPs of the European Quality Assurance in Vocational Educationand Training Network: Promoting Quality"

  AGREEMENT NUMBER - 2010 - 4918 / 001 - 001PROJECT NUMBER - 191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET

  Quality Assurance [email protected]

  I. Purpose:The quality assurance system ensures that:• what is intended (i.e. the project aims) is realized;• what is realized is meaningful for all partners and stakeholders.

  II. Concept:The systems is based on the "Deming Cycle" (PDCA - "Plan - Do - Check - Act"). THE PDCACycle is the basis of EQAVET, as well:

  Planning

  \, feed-back andchange

  Implementation

  \n /Assessment

  III. Stages and descriptorsNote: The stages and indicators are adapted from EQAVET, as the relevant document agreedat European level

  Stage 1: Planning. Planning reflects the project strategic vision shared by all partners andincludes explicit goals/objectives, actions and indicators

  EQAVET

  Dezvoltarea Copoc/fof/7 /nst/tuf/ono/e a GNAC:Promovam calitatea!

  European Quality Assurance•

  l pvnliv Afijur*rr* C.hf.f.i

  fmtcl *•#!•«/ «to IMMirfJ fl fOA VCT

 • Educatte$i formareprofesionala

  EAGr D6 Educate si culturjtducahon. Audiovisual & Culture

  Ewcutiw AgenryProgramui tnvStare pe toatadtirata vieti i

  Descriptors:• Specific objectives are established for all activities and are devised from the project aims and

  objectives• The activity objectives are relevant for the general LLP goals and for the specific EQAVET

  Call.• The partners and other relevant stakeholders participate in setting activity objectives.• The established objectives are monitored and evaluated through specific indicators.• Clear responsibilities and deadlines have been explicitly allocated among partners and

  persons involved.

  Stage 2: Implementation. Implementation plans are devised in consultation with all partnersand relevant stakeholders.Descriptors:• Implementation plans are established in cooperation with relevant partners and stakeholders

  and are agreed by all partners.• Implementation plans include consideration of the resources required, clear responsibilities

  and deadlines allocated among partners and persons involved.• Resources are appropriately assigned with a view to achieving the targets set in the

  implementation plans.• Relevant partnerships are explicitly stated, if needed, in order to implement the actions

  planned.

  Stage 3: Evaluation. Evaluation of outcomes and processes is regularly carried out andsupported by measurementDescriptors:• Self-evaluation is periodically carried out for each project activity.• Partners' involvement in the monitoring and evaluation process is agreed and clearly

  described• Performance indicators are applied during monitoring and evaluation processes.• Each activity is subject of reporting. The reports refer both at content and administrative

  matters.• Evaluation includes the involvement of relevant stakeholders.

  Stage 4: ReviewDescriptors:• Processes are regularly reviewed and action plans for change devised, if necessary• Information on the projects activities, results and outcomes is widely and publicly available.• Review includes adequate and effective mechanisms to involve internal and external

  stakeholders.• Results/outcomes of the evaluation process are discussed with relevant stakeholders and

  appropriate action plans are put in place.

  IV. Performance indicators• The existence of planning documents for all activities involving third part (beneficiaries and

  stakeholders).• The external stakeholders (institutions, social partners etc.) involved in all stages of quality cycle

  are clearly defined.• All planned activities are realized.

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitof//' Institufionale a GNAC:Promovam calitatea!

  European Quality AssurancePanel Mrtimrl d, H,twi, ml COA VfT

 • Educatie§i formareprofesionala

  EAG:EAEdurattun, Aj«n..nuji 5 Culture

  Ewrufivr Agency

  DG Edutalie «.i culturS

  Programul InvStare pe toatgdurata vietii

  All deadlines are met.The used resources are within the allocated budget.All expected results are obtained.All results meet the terms of reference set by the contract.All partners and at least 75% of beneficiaries and stakeholders questioned are very satisfied andmostly satisfied by the results achieved.Self assessment reports are carried out for each activity. All reports refer both at content andadministrative matters.All reports for the contracting authorities are submitted at deadlines in established form.The agreed information is disseminated to the relevant stakeholders in the agreed ways.The review plans comprising changes in the action plans {objectives, deadlines, resources,results) are discussed and agreed among partners.

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitatfi Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea I

  ^CNACuf opean Qt*a)iiy Asiurarce Gruput HujKmMl pftitrv Atifftfrfrff Cmtitmt"

  fund Mmt.onil d* Kfftnnt* ml SOA VET

 • Educatie$iformareprofesionala

  EAG:EA DG Educate £i cuiturSProgramul InvStare pe toat§durata vtetii

  ANEXA 2

  "Capacity Building for the NRPs of the European Quality Assurance in Vocational Educationand Training Network: Promoting Quality"

  AGREEMENT NUMBER - 2010 - 4918 / 001 - 001PROJECT NUMBER - 191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET

  Questionnaire for partners

  Dear Project Partners,

  The Project you were involved in hopefully gets to its end. It was hard work, but also you had theopportunity to meet people with similar interests who came in with their expertise and wisdom.

  My role is to evaluate the ways this project accomplished its aims - if the objectives are reached andif the expected results come out as they were planned.

  In order to do my work in the best way, I kindly ask you to answer with confidence and openly toquestions bellow:

  Part I. Project results

  1. Do you consider that, during the implementation of the Project, any critical factors for thesuccessful implementation of a communication strategy with the main stakeholders were identified?a YES n NO

  If yes, please name 2 most relevant for you and the organization / institution you work for:

  2. Did the project identify such critical factors relevant at transnational level?nYES nNO

  If yes, please name 2 factors relevant at transnational level:

  3. Please give one example of difficulty or issue faced by the institution / organization you work for,in the field of communication with stakeholders:

  4. What solution did your institution found for this issue ?

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitatfi Institutfonale a GNAC:Promovam calltatea!

  Europe an Qua lily Assurance

  ^ * r̂

  GNACul tf*tnmfl pf/ifn/ Afijurar** Cfiiift MtfKHU/ J* Rmtvnnia *t SQA VET

 • Educatie$i formareprofesionala

  EA(hEducation, Audiovisual & Culture

  Executor Agency

  Programui lnva"tare pe toata"durata viejii

  5. From what you know about, give a mark to the Project' products (from 5 to 1 - 5 meaning "verygood").

  Communication strategyProject website:LeafletsNewslettersBrochuresConferences

  - very goodn very gooda very goodD very good- very good- very good

  - goodD goodz gooda gooda good3 good

  n inadequatec inadequaten inadequateD inadequaten inadequateD inadequate

  6. What is the most and urgent thing you intend to do by yourself as a result of the Project?

  7. What is the most important lesson you learned from this project ?

  8. Feel free to give any other comments regarding the products of the project:

  Part II. Project management

  9. Which is the most relevant activity you were involved in during the Project implementation ?

  10. In what measure was this activity relevant for your expertise (persona! and institutional) ?

  n very relevant D mostly relevant D mostly irrelevant n totally irrelevant

  11. Please indicate the level of agreement regarding the following statements on the project overallmanagement by ticking the appropriate box, for each statement:

  Statement

  All partners participated in setting objectives forthe activities they were involved inPlanning documents for all activities involvingthird part (beneficiaries and stakeholders) werepreparedClear responsibilities and deadlines have beenexplicitly allocated among partners and personsinvolvedAll planned activities were realizedAll deadlines were met

  I stronglyagree

  I mostlyagree

  I mostlydisagree

  I stronglydisagree

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitatfi /nsf/tuf/ono/e a GNAC:Promovam calitatea!

  European Quality Assurar.ee

  • dm RttmriiQA ft fQA VfT

 • Educatie$i formareprofesional5

  EAGrAEducation, Audiovisual 5 Culture

  Exteuliw Agency

  OG Educate >i cuitura

  Programul Inva'tare pe toatSdurata vietii

  The used resources are within the allocatedbudgetPartners1 involvement in the monitoring andevaluation process is agreed and clearlydescribedSelf-evaluation was is periodically carried out foreach project activity the partners were involved inAll expected results were obtainedProcesses were regularly reviewed and actionplans for change devised, if necessaryInformation on the projects activities, results andoutcomes is widely and publicly availableThe review plans comprising changes in theaction plans (objectives, deadlines, resources,results) are discussed and agreed amongpartnersResults/outcomes of the evaluation process werediscussed with relevant stakeholders andappropriate action plans are put in place

  12. Feel free to give any other comments regarding the management of the project:

  Thank you for using your precious time answering very open to my questions.

  I'll use your answers in my written report as an external evaluator, and I assure you of totalconfidentiality regarding your answers.

  EQAVET

  Dezvoltarea Copoc/tdf// Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea!

  an Quality Assurance

  VGNAC

 • Educatiei formare

  profesionalciEAGAEducation. AwKovilual & Cultu

  fxrcattvf Ajjcni

  OG Educate $l culturtProgramul InvStare pe toatSdurata viejii

  ANEXA 3

  "Capacity Building for the NRPs of the European Quality Assurance in Vocational Educationand Training Network: Promoting Quality - [email protected]"

  Contract de finantare - 2010 - 4918 / 001 - 001Numarul proiectului - 191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET

  Chestionar de evaluare pentru beneficiari si participant

  Pentru a evalua calitatea si eficienta proiectului nostru, va rugam sa completati acest chestionarde evaluare, raspunzand sincer la intrebarile de mai jos. Va reamintim ca raspunsurile suntconfidentiale.

  Care din temele prezentate au, Tn opinia dumneavoastra, aplicabilitate directa §i imediatain domeniul asigurarii calitatii educatiei si formarii profesionale?123.

  Care credeti ca vor fi obstacolele majore in privinta aplicarii celor discutate Tn practica ?1.2.3.

  Va rugam sa acorda|i o nota produselor acestui proiect, care au fost distribute sau careau fost prezentate in cadrul acestui eveniment. (Notele vor fi de la 5 la 1, nota 5 fiind notamaxima)

  Prod us

  Strategia de comunicare

  Website-ul proiectului

  Pliantul de prezentare a proiectului

  Newsletter Nr. 1

  Newsletter Nr. 2

  Nota acordata Nu cunosc acestprodus / nu afost prezentat

  EQAVET

  Dezvoltarea Capoc/tdf/7 Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea!

  %GNACEuf opsan Quality Assurance

  ;Grupvl N*t«wl pfflttu As'gtirHf** C*lft*t"Pvncr M*paa*t df Hrffrluft *t fOA VfT

 • Educatie$i formareprofesionala

  EAG:EAEducatiun. Ajdinniual & Culture

  Enccodvr Agency

  Programul fnva'tare pe toata"durata vietii

  IV. In ce masura au fost satisfacute a§teptarile dumneavoastra in legatura cu aspectele de maijos? (va rugam bifati o singura data pentru fiecare aspect):

  Informatia diseminata in cadrul evenimentului

  Posibilitatea de a Tmpartas i colegilor opiniile,experienta si rezultatele personaleAtractivitatea modului de prezentare

  Accesibilitatea limbajului folosit

  Sala, echipamentele si materialele puse ladispozitieConditiile de cazare sj masa

  (x) (•IM\^,/ (x) (•u*)V^x

  V. Care sunt primele trei lucruri pe care le veti face la intoarcerea acasa - in privin^a informariisi comunicarii cu partile interesate, Tn domeniul educatiei sj formarii profesionale ?123

  VI. Ce a§teptati (Tn plus / Tn minus / mai mult / mai putin etc.) de la viitoarele evenimente deacest fel ?

  VII. Alte sugestii §i comentarii:

  ECHIPA PROIECTULUI [email protected] VA MULJUME^TE PENTRU PARTICIPARE§l PENTRU CONTRIBUTIA LA SUCCESUL ACESTUI EVENIMENT !

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitatfi Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea! GNAC

  European Qi>al«y Assurance-

  9rapvl ffmfwlpfntrvnutcl NitioHit O* BftrriM* ft SOAVfT