Franturi de memorie - cdn4. de memorie - Giulio...GIULIO EINAUD] FRANTURI DE MEMORIE TLaducere din italiani

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Franturi de memorie - cdn4. de memorie - Giulio...GIULIO EINAUD] FRANTURI DE MEMORIE TLaducere din...

GIULIO EINAUD]

FRANTURI DE MEMORIETLaducere din italiani de

Mara Chirigescu 9i $tefania Iordan

I fu*^.

SUMAR

Delaowemenumaivisez .......5Magina de scris Olivetti . . . .6Undomndistins. .......8inchisoarea ne-a fript pe tofi deopotrivi. . . . . .gM-am dus in vizitd. la Valentino Bompiani . . . 11,,Puiulsemininciindoi" .......I2intr-ozis-aintorsacasicuunsac. . . . . . . .15Mi-a fost de ajuns cd am invigat . . . . 18Nudispretuiaslfiecurtatl ......79Oprivirefebrili. ......27Bulevardulcucastani ....22FaimosulmatematicianPeano. ....24Se plimba citind The Economist. . . . 26inafaratimpului. ......28,,FdrI si sirim in aer la primul pas" . . . . . 29De-abia inzori il prindea somnul . . . 31intr-osearidevari,ultimaluivarl . . . . . . .33,,[JninsemnatexerciliudeinteligenEa". . . . . . . . . . .35intr-o noapte eram eu de gardl . . . . 36Convocatcutelegrameurgente . . . .38Din nimic se plismuiesc lungile angoase . . . . 40Clrgipogtale ....42Antenemisterioase .....43,,igi amintegti de discutia noastrf' . . . 45Oplecareneanuntati ....47Birourileerausomptuoase. ....52Parciimiaducaminte ....53intr-ovari,coborAnddepeversant .......54

,,In loc si stai 9i tu deoparte". . . . . , 56Nuamvorbitpiniacum ......5gPierinoetotacolo,cubarca ......60incepusd.desfacipachetul. ......62Cd.ndtrenulaintratinvami. .....64Nu l-am deplins in mod deosebit . . . 6Zinalbaprovincievenetl. .......6g,,Responsabilulcubucltdria".... .......69Rezultateexploile .....20A reugit sI-gi impuni trenuletele . . . 72Cdodveziuncimpdefloarea-soarelui . ....73Pierdut intr-o colosali biblioteci . . . 74igischimbnesenta. .....75inmodsiguraveasitreacipeacolo .......76Ograndoaremisterioasi. .. .... .7gUnadevi.rcaresupiri . . . . g0De nedespirtit de editura sa. . . . . g2,,Nugtiudespreceevorba". . . . . . . g5Ovalnd,multpreagrea ......g7M-a invitat si mi intind pe pat . . . . g9Dupianibunideagteprare ......90Dimineaga,peomotonavlsovietici .......g2,,Zvekd,giincredibildemlidioas/'.... ....g4Dinzdpadd,seivegteolespedegri... .....95Ne-amfimutatbucurogiacolo ...g2Un ceremonial deosebit de precis . . 100,Judecitoriisetemnutreacidreptnigtebeofieni". . . .. . . . 101Opreeriemagnifici . . . . lO4Aigrijiundepigegti . . . . 106Scrisuleidelicataincetatintr-ozi ......107Seapucdsd,improvizezeundiscurs ...... 10g

,,Returnatexpeditorului . . 109Ocomplicitateticuti . . . 111Singur 9i plrisit in tara niminui. . . 772+ --Intr-o seari, Inge i-a invitat la Frankfurt . . . 774Amintirea jocurilor din copillrie . . 115Pelerinajulclericilorvagan,ti . . . . . 11g,,Nicdieri nu sti scris" . . . 721Mi s-a pirut cd gi atunci juca un rol . . . . . . 126Adeviruri surprinzitoare pe care nu le mai auzeai de la altcineva. 128

,,Aimersfoartedeparte". .. . . . . 130Strifulgeririalecircuitelormentale . . . . . . 133Firdpreamulteremugciri. . . . 736Elticeacuunaerjignit. . . . . 138Birlogulunuiursciufut. ...... 139,,LuiGiulio,cuafecgiunegiteroare" , . .. . . 140Un trandafir pe latura sudici . . . 143Ladespirlire . . . 744Anexi ......145Surse. .....746Multumiri ....147

Frinturi de memorie, de Natalia Ginzburg . . t4B

Note. ..... 155

De la o vreme nu rnai ttisez

De la o vreme nu mai visez. M[ trezesc de parc[ timpul s-arfi oprit in loc, sunt adus incet la realitate de gesturile instinctiveale obignuingei, in weme ce memoria mi face si treiesc momentedin trecut. Clipe nedeslugite, gterse adeseori de solicitlri intdm-phtoare din afara mea.

,,Scrie, scrie" mI imbie voci prietenoase. Dar imi cer ele sivorbesc despre activitatea mea sau despre persoana mea, martorla intimpldrilor? Poate despre amindoui, despre persoana meaintrucit sunt una cu activitatea mea; daci m-ag fi ocupat dealtceva, atdt cursul viegii mele cdt 9i posibilul interes pentru ea arfi fost cu totul altele.

Amintirile se inftgigeazd. confuz memoriei. intimpliri maivechi imi revin limpezi in minte, altele, mai recente, de ieri, serisipesc.In paginile ce urmeazd voi fi deci inegal, mi voi aplecaasupra unor aminunte nesemnificative, nu voi ciuta sI-l ac parezpe cititor: scriu pentru mine. Vocile prietenoase imi sugereazd sI6xez in pagina scrisi tot ceea ce i se infhtiseazi nedeslugit mingii,riscind sI se piardi. Retriind prin scris unele momente, mi agd.tde via1d.

Nu voi agterne aceste notiri in ordine cronologicl. Vor fisalturi continue in timp, nu vor fi puncte de referingi, spagiulacordat unei intimpllri sau unei persoane nu va fi indiciul uneipreferinle. Incredingez scrierea, responsabilitatea scrierii, in moddeosebit memoriei, din care voi incerca s[ depin, ca pe un unic fir,emogii, amintiri, evenimente, trliri afective.

GIULIO EINAUDI

Ma;ina de scris Otivetti

. *Magina de scris Qlivetti din anii ,20,

cedomnegte in biroul del" loT", funcgiondnd inci, indicl ",.nri" interesului meu pentru1cris, $i azi scriu, mai ales la_masini., pe o Olivetti;;;;;,-;;.de serviciu 9i nu mai pugin faimo"r.l. ,,irrr.-niri citre comisar,,:observagii trimise celuicare timp de trei ani a avut responsabilitateasi administreze, dupd, furtun',1 editura intemeiati e; ;;; *",,insemniri, serie noui", pe care le adresez asa_numitei ,noi indri_tuite" care are ribdare silmi asculte sugestiile, criticile, doleantele.Dar ce scriam in'29,ce scriam cu cea {e azi,Uarra"" Cifi".rrii't-"

V-"- investit dintr-o datr ca administrator al revistei tatdluimrut.,

-Lo ^Rtforma sociale, fondatl de citre Francesco Saverio

Nrttr la sfirsitul secolului aIXIX{ea, si mi_am blgat in cap ideeaci revista, centru de anahzd, economici, putea fi de-zvoltati. Eramt: t?29 _9i

marea crizd, americani, cireia avea sd._i urmeze NewDeal-ul lui Roosevelt, a constitui t o ocaziepentru o amph dezba_tere intre economistii ce se stringeau in juiul revistei.

Dar la "."" Oii,n tti istoric', in afar' de scrisorile in caresolicitam colaboririle sau mi. intretineam cu cititorii, copiamsi distribuiam fluturagrr de propagandl ai gruplrii ,,Giustizia eLibertii',:nigcare clandestin^e care"il arr.a la'eiri, ar.pt ;;' _citor pe Carlo Rosselli. Textele imi erau pasate de Ernesto Rorri,eu Ie copiam gi le distribuiam la gcoali prietenilor, invitindu_i,iardndul lor, sd. le copieze 9i si le distribuie.

Fratele meu, Roberto, nefiind la curent cu activitatea mea, inn_o-aptea dinaintea referendumului din martie 1929, cu DA sauNU faga de t:g_i9

" fost prins gi arestat, in vreme ce lipea mici

is^crisirri cu.NU pe marile manifeste care ne invitau sd votim

- 1 9t,. rmediat dupI, poligia a descins in forfi acasi {Xcindperchezigie. Thtil meu nu era acasI, era in vacanii, la Vene,tia, cumama, poate pentru ca si nu voteze. Eram singur acasl, in cameramea, aveam intr-un sertar al unei mlsu.te c6.teva manifeste alegrupirii ,,Giustizia e Liberti" bitute d" Lirr" la masind. p"rrp"n-a perchezigionat biroul tatilui meu, la vremea aceea senatoral Regatului, a scotocit pugin printre articolele redactate ;;;

FRANTURI DEMEMORIE

revisti, n-a gisit nimic 9i nici in camera fratelui meu n-a gisitnimic. Cdnd au intrat in camera mea, arn dat dovadi de prezengd.de spirit intorcind misufa cu sertarul sPre Perete, ei au crezutci mlsupa nu avea sertare, au deschis un dulap, s-au mai invdrtitpulin gi apoi au plecat. Acesta a fost primul meu impact cu polifa,iiruia i-au urmat z:de apdsiltoare pini la eliberarea fratelui meu.

Ernesto Rossi a fost arestat dupi pugin timP, se aruncase inci-tugat din trenul care il ducea de la o inchisoare la aIta, a fost prinsdupl doui zlle devinitoare nemiloasi, ispigind prin lungi ani deinchisoare.

Doar acestea si fie amintirile bitrdnei Olivetti din anii doui-zeci? Poate c[ da, acum memoria mea urmiregte alte fire 9i n-a9vrea c unul si se impleteasci cu celilalt, riscind sd, facd noduri.

GIULIO EINAUDI

Un domn distins

Strada Arcivescovado 7,Torino. intr-o dimineagi, pe la juml_tatea anilor treizeci,un domn distins intreabl de mine.. Biroul qeu, primul meu birou, era compus din doui inclperi

.9i un_pod, folosit drept depozit. Am schilat eu insumi -otihbiroului, fotolii cu brate dintr-o bucati cu picioarele din esenti

tare de nuc, de neclintit, o-masl supraetajat'i si un dulap-bibfi;-teci

_in spatele meu. Totul foarte- sobru,

"pro"p. ascetic.

Nu gtiam cd, Ordine nuoz,o'al lui Giamici a avut sediul inacelagi edificiu, dar domnul acela mi-a adus la cunogtintl, s-ainformat despre programele editoriale si mi-a spus cI in strlini-tate, in anumite cercuri, activitatea mea era urmiritl Dupd puflntimp gi-a luat rimas-bun gi n-am mai stiut nimic despre .{ cirreera 9i de unde venea. Nici n-am incercat si cercetez: era o atmo-sferl de rezewd. prudenti, vecinl cu neincrederea, ce se nlscusein anii aceia. Inainte de vizitd.,la pufine luni de la inceputul acti-vijlfii mele, am fost arestat impreund cu aigi prieteni, iar birou-rile din strada Arcivescovado, sigilate. De aceea eram prudent cuvizitatorii necunoscu,ti.,,Cine a venit sI vi. vadl?" ar fi putut si mIintrebe.,Nu-mi amintesc, un cititor care dorea catalogul, infor-ma,tii despre viitoare planuri editoriale,'.

Nu gtiu cum se petrec air interogatoriile magistralilor. pevremea mea adormeai in celuld, la ora doui ,ro"pi"" eiai treitt9i condus, niciun avocat prczent, in faga unui magistrat care tesupunea la lungi 9i false interogatorii:,,$tim cine suitegi dumnea-voastri, nu vi fie teamd, il cunoagtegi pe cutlricl?, dar pe cutlricl?$i de ce? Si si nu gtii, a nu dori se;tii d"rpr. eventuala activitateconspirativi a unuia sau a altuia, a fhcut ca participarea intelectu-alilor antifascigtila o activitate editoriali sl n., poatl fi conside-rati o asociere subversivl.

FRANTURI DE MEMOzuE

inchisoarea ne-afript pe to{i deopotriad

,,Dar ideologia, unde-i ideologia," va intreba careva' imagi-nindu-gi cd un proiect bine definit stitea labaza activitefii