18
Førebuing/ Forberedelse 28.11.2017 AUT4002 Automatiseringsfaget Nynorsk/Bokmål

Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/ Forberedelse

28.11.2017

AUT4002 Automatiseringsfaget

Nynorsk/Bokmål

Page 2: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 2 av 18

Nynorsk

Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag.

Hjelpemiddel På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett. Når du bruker nettbaserte hjelpemiddel under eksamen, har du ikkje lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måtar å utveksle informasjon med andre er ikkje tillate.

Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg 1. Omtale av anlegget 2. Matevannstank

Andre opplysningar I førebuingstida kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få rettleiing.

Informasjon om vurderinga

Jf. forskrift til opplæringslova § 3-52: ”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som praksiskandidaten/lærlingen tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.”

Page 3: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18

Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta i arbeidet knytt til matevannstanken. Du skal òg vera med når fabrikken skal setjast i normal produksjon etter vedlikehaldsstoppen.

Page 4: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 4 av 18

Bokmål

Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid Forberedelsestiden varer én dag.

Hjelpemidler På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Når du bruker nettbaserte hjelpemiddel under eksamen, har du ikke lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg 1. Omtale av anlegget 2. Matevannstank

Andre opplysninger I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning.

Informasjon om vurderingen

Jf. forskrift til opplæringslova § 3-52: ”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som praksiskandidaten/lærlingen tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.”

Page 5: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 5 av 18

Tema/Situasjonsbeskrivelse Det er vedlikeholdsstopp på fabrikken. Du skal delta i arbeidet knyttet til matevannstanken. Du skal også være med når fabrikken skal settes i normal produksjon etter vedlikeholdsstoppen.

Page 6: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 6 av 18

Vedlegg 1

Bioenergianlegget as Anlegget er et søppelforbrenningsanlegg der damp (steam) og varmt vann generrees. Dampen benyttes til å drive en dampturbin (steam turbine) som genererer elektrisk energi som leveres til strømnettet, direkte leveranse av damp til nærliggende abonnenter samt som varmekilde til fjernvarmeanlegg (district heating).

Søppelet tømmes i mottakshallen der det homogeniseres vha to automatisk styrte kraner og prosessoperatør. Homogenisert søppel tilføres forbrenningsovnen vha av kran. Mengden søppel som til enhver tid kjøres gjennom forbrenningsovnen (grate/boiler) bestemmes av dampbehovet og styres hva hjelp av hydraulisk styrte mateskyvere og ristere. For å oppnå god forbrenning tilføres primærluft (primary combustion air) i bunnen av kjelen og for å sikre at røykgassen brennes helt ut tilføres sekundærluft (secondary combustion air).

Ubrennbart materiale og rester etter forbrenningen går gjennom rister i bunnen av kjelen og videre til sikting og slaggtransport.

Etter at mest mulig av energien i forbrenningsprosessen er benyttet til produksjon av damp og varmtvann, går røykgassen til rensing for å fjerne partikler og skadelige stoffer. Det er strenge krav til utslipp til luft og det er derfor et eget system for analyse av utslippet med klare grenser for hva som er akseptabelt.

Page 7: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 7 av 18

Prosessbeskrivelse utvalgte delprosesser

Matevannsystem

Beskrivelse Matevanntanken brukes til å samle opp kondensat og som beholder for matevann til driften av anlegget i et bestemt tidsrom. Matevannet avluftes, varmes opp og holdes ved konstant trykk for forsyning av vann til matevannpumpene.

Matevannpumpene forsyner vann til kjelen. De to elektrisk drevne pumpene forsyner matevann til kjeletrommelen og til injeksjonskjølerne for høytrykksdamp.

Matevannstrømmen til kjeletrommelen styres ved hjelp av en matevann-regulatorventil slik at vannivået i kjeletrommelen holdes konstant ved alle driftsforhold.

En del av matevannstrømmen til kjeletrommelen blir forvarmet ved hjelp av et varmerør i kjeletrommelen. Strømmen til varmerøret styres av en treveis regulatorventil.

12.1.2 Elementer tilkoblet CMS KKS-nummer Beskrivelse

01GHC40AA151 Avst.ventil etterfyllingsvann

01GHC31AP001 Pumpe 1 etterfyllingsvann (fra del 14. Etterfyllingsvann-system)

01GHC32AP001 Pumpe 2 etterfyllingsvann (fra del 14. Etterfyllingsvann-system)

01HAN51AA151 Dreneringsventil fra matevanntank

01LAB50AA301 Regulatorventil matevann til kjeletrommel

01LAB51AA301 3-veis regulatorventil til varmerør

01LAC10AP001 Pumpe 1 matevann

01LAC20AP001 Pumpe 2 matevann

01LBG20AA301 Regulatorventil damp til matevanntank

01LDK01AP001 Filterpumpe kondensat

Page 8: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 8 av 18

12.1.3 Instrumenter tilkoblet CMS KKS-nummer Beskrivelse

01LAA01CL001 Nivå i matevanntank

01LAA01CP001 Trykk i matevanntank

01LAA01CT001 Temperatur i matevanntank

01LAB11CP001 Diff.trykkfilter før matevannpumpe 1

01LAB12CP001 Diff.trykkfilter før matevannpumpe 2

01LAB41CT001 Temperatur matevann til tank

01LAB42CT001 Temperature matevann til tank

01LAB50CF001 Mengde matevann til kjeletrommel

01LAB50CP001 Trykk matevann

01LAB50CT001 Temperatur matevann

01LAB52CT001 Temperatur matevann før ECO

01LAB60CT001 Temperatur matevann etter ECO

01LAE40CF001 Mengde matevann til injeksjonskjølere

01LAE40CP001 Diff.trykkfilter til injeksjonskjølere

01LAF30CF001 Mengde matevann til MP-dampkondenser

01LDK01CP001 Diff.trykk kondensatfilter

12.1.4 Signaler fra sikkerhets-PLC til elementer (fast tilkobling)

KKS-nummer Beskrivelse Type Kommentar

01LAB50AA301YB02 Regulatorventil matevann til kjeletrommel lukk DO 0 = tving lukking

01LAC10AP001YB02 Pumpe 1 matevann stopp DO 0 = tving stopp

01LAC20AP001YB02 Pumpe 2 matevann stopp DO 0 = tving stopp

Page 9: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 9 av 18

12.1.5 Instrumenter tilkoblet sikkerhets-PLC KKS-nummer Beskrivelse

01LAA01CL201 Nivå LL i matevanntank

01LAA01CL202 Nivå LL i matevanntank

01LAA01CL203 Nivå LLL i matevanntank

01LAB21CP201 Trykk HH etter matevannpumpe 1

01LAB21CP202 Trykk HH etter matevannpumpe 1

01LAB22CP201 Trykk HH etter matevannpumpe 2

01LAB22CP202 Trykk HH etter matevannpumpe 2

Gruppekontroller 01LAC10EA001 Pumpegruppe matevann

Pumpefunksjonsgruppen består av

01LAC10AP001 Pumpe 1 matevann

01LAC20AP001 Pumpe 2 matevann

En av pumpene skal velges som driftspumpe av operatøren, den andre pumpen er standby-pumpe. Hvis driftspumpen svikter, skal standby-pumpen startes automatisk.

Når operatøren endrer valget av driftspumpe, startes den forrige standby-pumpen (dette er nå driftspumpen), og den forrige driftspumpen stoppes (dette er nå standby-pumpen). Tidsoverlappingen skal være tilstrekkelig til at matevanntrykket ikke forsvinner.

Manuell: Pumpegruppen kan startes og stoppes av operatøren

Auto: Pumpegruppen kjører kontinuerlig

Page 10: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 10 av 18

Tilbakemeldingskontrollsløyfer

Matevanntank nivåregulator Matevanntank nivåregulator er en enkel kontroll.

Matevann tanknivå CL001 brukes som prosessverdi for nivåregulatoren (omvendt virkende PID-kontroller). Regulatorutsignalet skaleres 0-100,0 % og brukes til å kontrollere hastigheten til etterfyllingsvannpumpene som forsyner etterfyllingsvann til matevanntanken. Nivåsettpunktet er internt.

Verdier innstilt på CMS-skjermbildet

KKS number Description Type Range Dec. 01LAA01DL001XJ51 Nivå i matevanntank

SP SP 0-1968 mmWC 0

01LAA01DL001XJ71 Rampehastighet matevannpumper

AOC 0-5,0 %/s 1

Driftsinnstillinger for 01LAA01DL001 Nivåregulator i matevanntank

MAN: Operatøren kan endre regulatorutsignalet og endre etterfyllingsvann-pumpehastigheten

AUTO intern SP: Normal driftsinnstilling

AUTO ekstern SP: Ikke tillatt

Matevanntank trykkregulator Matevanntank-trykkregulatoren er en enkel kontroll.

Matevann tanktrykk CP001 brukes som prosessverdi for trykkregulatoren (omvendt virkende PID-kontroller). Regulatorens utsignal skaleres 0-100,0 % og brukes til å styre posisjonen til dampregulatorventil til matevanntanken. Nivåsettpunktet er internt.

Verdier innstilt på CMS-skjermbildet

KKS-nummer Beskrivelse Type Område Des. 01LAA01DP001XJ51 Trykk i

matevanntank SP SP 0-6,00 barg 2

Maksimalt tillatt settpunkt er begrenset til under sikkerhetsventilens innstilte trykk (4,0 barg).

Driftsinnstillinger for 01LAA01DP001 Trykkregulator i matevanntank

MAN: Operatøren kan endre regulatorens utsignal og styre vannregulatorventilen

AUTO intern SP: Normal driftsinnstilling

AUTO ekstern SP: Ikke tillatt

Page 11: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 11 av 18

12.3.4 Matevann trykkregulator Matevann trykkregulator er en enkel regulator med automatisk settpunktgenerering.

Matevanntrykk CP001 brukes som prosessverdi for trykkregulatoren (omvendt virkende PID-kontroller). Regulatorens utsignal skaleres 0-100,0 % og brukes til å styre hastigheten til matevannpumpene . Hastighet-settpunkter for matevannpumper distribueres til pumpene ved hjelp av en funksjonsblokk og et rampehastighet-settpunkt.

Trykk-settpunktet er eksternt. Trykk-settpunktet genereres ved hjelp av en rampefunksjon basert på posisjonen til matevann-regulatorventil. Hvis ventilens posisjonsverdi er over en høy-grense, økes trykk-settpunktet. Hvis ventilens posisjonsverdi er under en lav-grense, reduseres trykk-settpunktet.

Rampehastighet, lav- og høy-grense for ventilposisjon og lav- og høy-grense for trykk-settpunkt er trimverdier.

Verdier innstilt på CMS-skjermbildet

KKS-nummer Beskrivelse Type Område Des. 01LAB50AA301XJ71 Ventilposisjon

matevann lav-grense

AOC 0-100,0 % 1

01LAB50AA301XJ72 Ventilposisjon matevann høy-grense

AOC 0-100,0 % 1

01LAB50DP001XJ71 Rampehastighet trykk matevann SP

AOC 0-2,00 bar/s 2

01LAB50DP001XJ72 Trykk matevann SP min.-grense

AOC 0-100,0 barg 1

01LAB50DP001XJ73 Trykk matevann SP maks.-grense

AOC 0-100,0 barg 1

01LAB50DP001XJ74 Rampehastighet matevannpumper

AOC 0-5,0 %/s 1

Driftsinnstillinger for 01LAB50DP001 Trykkregulator matevann

MAN: Operatøren kan endre regulatorens utsignal og påvirke matevann-pumpehastighet

AUTO intern SP: Kan brukes i tilfelle feil på regulatorventilens posisjonsmåling

AUTO ekstern SP: Normal driftsinnstilling

Page 12: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 12 av 18

12.3.5 Trommelnivå og matevann mengderegulator Trommelnivåregulatoren er en kaskade og feed-forward-regulator. Den inkluderer matevann mengderegulator.

Trommelnivåmålingen brukes som prosessverdi for vannivåregulatoren 01HAD10DL001 (omvendt virkende PID-kontroller). Regulatorens utsignal skaleres 0-50,0 t/t og brukes til å beregne eksternt settpunkt for matevann-mengderegulatoren ved å legge til dampmengde feed-forward-verdien som er beskrevet nedenfor. Nivåsettpunktet 01HAD10DL001XJ51 (normalt null) er internt.

Dampmengde feed-forward er en enkel statisk feed-forward. For å utjevne variasjoner i dampmengde blir den beregnede dampmengden filtrert ved hjelp av et lavpassfilter med en filtertid på 60-180 sekunder , og en skaleringsfaktor brukes til å justere følsomheten til feed-forward-kontrollen.

Den målte matevannmengden korrigeres for matevanntemperatur og trykk i en funksjonsblokk.

Beregnet matevannmengde brukes som prosessverdi for matevann-mengderegulatoren (omvendt virkende PID-kontroller). Regulatorens utsignal skaleres 0-100,0 % og brukes til å styre posisjonen til matevann-regulatorventilen. Det eksterne settpunktet for mengderegulatoren leveres fra hoved- og feed-forward-kontrollene som beskrevet over.

Sperrer

Sperrer med fast forbindelse Sikkerhetssperrer:

01LAA01CL201 Nivå LL i matevanntank

01LAA01CL202 Nivå LL i matevanntank

IF Nivå LL i matevanntank 01LAA01CL201XG01 = 0 OR 01LAA01CL202XG01 = 0 THEN frigi kjelen Manuell utløsing

01LAB50AA301 Reg.ventil matevann

IF Nivå HHH i kjeletrommel 01HAD10CL203XG11 = 0 THEN lukk og sperr regulatorventil matevann Automatisk utløsing

01LAC20AP001 Pumpe 1 matevann

IF Trykk HH etter pumpe 1 matevann 01LAB21CP201XG11 = 0 OR 01LAB21CP202XG11 = 0 THEN stopp og sperre pumpe 1 matevann Manuell utløsing

IF Nivå LLL i matevanntank 01LAA01CL203XG01 = 0 THEN stopp og sperre pumpe 1 matevann Automatisk utløsing

01LAC30AP001 Pumpe 2 matevann

IF Trykk HH etter pumpe 2 matevann 01LAB22CP201XG11 = 0 OR 01LAB22CP202XG11 = 0 THEN stopp og sperre pumpe 2 matevann Manuell utløsing

Page 13: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 13 av 18

IF Nivå LLL i matevanntank 01LAA01CL203XG01 = 0 THEN stopp og sperre pumpe 2 matevann Automatisk utløsing

12.4.2 Programvaresperrer Sperrer med fast forbindelse er også programmert i CMS.

Sikkerhetssperrer:

01GHC40AA151 Avst.ventil etterfyllingsvann

IF Nivå i matevanntank 01LAA01CL001XQ01 ≥ HH THEN lukk og sperr 01GHC40AA151 Avst.ventil etterfyllingsvann Automatisk utløsing

Andre sperrer:

01HAD10DL001 Nivåregulator vann i kjeletrommel

IF 01LAB50DF001 Mengderegulator matevann til kjeletrommel er satt i manuell innstilling THEN sett 01HAD10DL001 Nivåregulator i kjeletrommel-utsignal til sporingsverdi 01LAB50CF001XJ61 − 01LBA10CF001XJ63 (ekstern sporing) Automatisk utløsing

01HAN51AA151 Dreneringsventil fra matevanntank

IF Nivå i matevanntank 01LAA01CL001XQ01 ≥ HH THEN åpne og sperre 01HAN51AA551 Dren.ventil fra matevanntank Automatisk utløsing

01LAA01DL001 Nivåregulator matevanntank

IF Pumpe 1 etterfyllingsvann ikke kjører 01GHC31AP001XB01 = 0 AND Pumpe 2 etterfyllingsvann ikke kjører 01GHC32AP001XB01 = 0 THEN begrens 01LAA01DL001 Nivåregulator matevanntank utsignal til UTmin (ekstern sporing) Automatisk utløsing

01LAA01DP001 Trykkregulator matevanntank

IF 01LBG20AA301 Regulatorventil damp til matevanntank lukkes og sperres OR IF Temperatur i matevanntank 01LAA01CT001XQ01 ≤ L THEN begrens 01LAA01DP001 Trykkregulator i matevanntank utsignal til UTmin (ekstern sporing) Automatisk utløsing

01LAB50DF001 Mengderegulator matevann til kjeletrommel

IF 01LAB50AA301 Regulatorventil matevann lukkes og sperres THEN begrens 01LAB50DF001 Mengderegulator matevann til kjeletrommel utsignal til UTmin (ekstern sporing) Automatisk utløsing

01LAB50DP001 Trykkregulator matevann

IF Pumpe 1 matevann ikke kjører 01LAC20AP001XB01 = 0 AND Pumpe 2 matevann ikke kjører 01LAC30AP001XB01 = 0 THEN begrens 01LAB50DP001 Trykkregulator matevann utsignal til UTmin

Page 14: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 14 av 18

(ekstern sporing) Automatisk utløsing

01LBG20AA301 Regulatorventil damp til matevanntank

IF Trykk i matevanntank 01LAA01CP001XQ01 ≥ H THEN lukk og sperr 01LBG20AA301 Regulatorventil damp til matevanntank Automatisk utløsing

IF Nivå LLL i matevanntank 01LAA01CL203XG01 = 0 THEN lukk og sperr 01LBG20AA301 Regulatorventil damp til matevanntank Automatisk utløsing

IF Temperatur i matevanntank 01LAA01CT001XQ01 ≤ L THEN lukk og sperr 01LBG20AA301 Regulatorventil damp til matevanntank Automatisk utløsing

12.5 Alarmer

12.5.2 Målingsalarmer KKS-nummer Beskrivelse Grense Verdi Prioritet 01LAA01CL001XQ01 Nivå i matevanntank L 1300 mmVS C-alarm 01LAA01CL001XQ01 Nivå i matevanntank H 1600 mmVS C-alarm 01LAA01CL001XQ01 Nivå i matevanntank HH 1750 mmVS B-alarm 01LAA01CL201XG01 Nivå LL i matevanntank LL 872 mm A-alarm 01LAA01CL202XG01 Nivå LL i matevanntank LL 872 mm A-alarm 01LAA01CL203XG01 Nivå LLL i matevanntank LLL 406 mm B-alarm 01LAA01CP001XQ01 Trykk i matevanntank H 4.00 barg B-alarm 01LAA01CT001XQ01 Temperatur i matevanntank L 70 °C B-alarm 01LAB11CP001XQ01 Diff.trykk filter før fw pumpe 1 H 0.40 bar C-alarm 01LAB12CP001XQ01 Diff.trykk filter før fw pumpe 2 H 0.40 bar C-alarm 01LAB21CP201XG11 Trykk HH etter matevannpumpe 1 HH 100 barg B-alarm 01LAB21CP202XG11 Trykk HH etter matevannpumpe 1 HH 100 barg B-alarm 01LAB22CP201XG11 Trykk HH etter matevannpumpe 2 HH 100 barg B-alarm 01LAB22CP202XG11 Trykk HH etter matevannpumpe 2 HH 100 barg B-alarm 01LAB41CT001XQ01 Temperatur matevann til tank H 115 °C C-alarm 01LAB42CT001XQ01 Temperatur matevann til tank H 115 °C C-alarm 01LAB50CP001XQ01 Trykk matevann L 20.0 barg C-alarm 01LAB50CP001XQ01 Trykk matevann H 80.0 barg C-alarm 01LAB50CT001XQ01 Temperatur matevann H 140 °C C-alarm 01LAB52CT001XQ01 Temperatur matevann før ECO H 140 °C C-alarm 01LAB60CT001XQ01 Temperatur matevann etter ECO H 255 °C C-alarm 01LAE40CP001XQ01 Diff.trykk filter til injeksjonsskjølere H 0.50 bar C-alarm 01LDK01CP001XQ01 Diff.trykk kondensatfilter H 0.50 bar C-alarm

Page 15: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 15 av 18

12.7.4 Målesignaler KKS-nummer Beskrivelse Type Område/kommentar Bet. 01HAD10CL001XQ01 Nivå i kjeletrommel AI -405-+350 mm 0 01HAD10CL002XQ01 Nivå i kjeletrommel AI -405-+350 mm 0 01LAA01CL001XQ01 Nivå i matevanntank AI 0-1968 mmVS 0 01LAA01CL201XG01 Nivå LL i matevanntank DI 1 = nivå OK 01LAA01CL202XG01 Nivå LL matevanntank DI 1 = nivå OK 01LAA01CL203XG01 Nivå LLL i matevanntank DI 1 = nivå OK 01LAA01CP001XQ01 Trykk i matevanntank AI 0-6,00 barg 2 01LAA01CT001XQ01 Temperatur i matevanntank AI 0-200 °C 0 01LAB11CP001XQ01 Diff.trykk filter før fw pumpe 1 AI 0-2,00 bar 2 01LAB12CP001XQ01 Diff.trykk filter før fw pumpe 2 AI 0-2,00 bar 2 01LAB21CP201XG11 Trykk HH etter matevannpumpe 1 DI 1 = trykk OK 01LAB21CP202XG11 Trykk HH etter matevannpumpe 1 DI 1 = trykk OK 01LAB22CP201XG11 Trykk HH etter matevannpumpe 2 DI 1 = trykk OK 01LAB22CP202XG11 Trykk HH etter matevannpumpe 2 DI 1 = trykk OK 01LAB41CT001XQ01 Temperatur matevann til tank AI 0-200 °C 0 01LAB42CT001XQ01 Temperatur matevann til tank AI 0-200 °C 0 01LAB50CF001XQ01 Mengde matevann til kjeletrommel AI 0-50,0 t/h 1 01LAB50CP001XQ01 Trykk matevann AI 0-100,0 barg 1 01LAB50CT001XQ01 Temperatur matevann AI 0-200 °C 0 01LAB52CT001XQ01 Temperatur matevann før ECO AI 0-300 °C 0 01LAB60CT001XQ01 Temperatur matevann etter ECO AI 0-300 °C 0 01LAE40CF001XQ01 Mengde matevann til

injeksjonskjølere AI 0-4,00 t/t 2

01LAE40CP001XQ01 Diff.trykk filter til injeksjonskjølere AI 0-1,00 bar 2 01LAF30CF001XQ01 Mengde matevann for MP

dampkondenser AI 0-6,00 t/t 2

01LDK01CP001XQ01 Diff.trykk kondensatfilter AI 0-1,00 bar 2

12.7.5 Beregnede signaler KKS-nummer Beskrivelse Type Område/kommentar Bet. 01HAD10CL001XJ69 Nivå i kjeletrommel AIC -405-+350 mm 0 01LAB50CF001XJ51 Mengde matevann til kjeletrommel SP AIC 0-50,0 t/h 1 01LAB50CF001XJ61 Mengde matevann til kjeletrommel korr. AIC 0-50.0 t/t 1 01LAB50DP001XH01 Trykk matevann SP øke DIC 1 = øke 01LAB50DP001XH51 Trykk matevann SP senke DIC 1 = minske 01LAB50DP001XJ51 Trykk matevann SP AIC 0-100,0 barg 1 01LAE40CF001XJ61 Mengde matevann til injeksjonskjølere korr AIC 0-4,00 t/h 2

Prinsipper for styre- og reguleringssignaler

Fabrikken har en master PLS som via bus kommuniserer med distribuerte I/O enheter (Remote IO/RIO). All reguleringsutrustning som er tilkoplet I/O enheter bruker 4-20mA signal standard unntatt frekvensomformere som er koplet via feltbus til master PLS. Øvrig utrustning benytter digital signaler. Kontrollrommets operatørstasjoner er koplet til master PLS via ethernet.

Page 16: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 16 av 18

Denne sida har ikkje tekst / denne siden har ikkje tekst

Page 17: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Vedlegg 2

Page 18: Førebuing/ Forberedelse - Automasjon · 2018. 5. 24. · Førebuing/Forberedelse AUT4002 Side 3 av 18 Tema/Situasjonsbeskriving Det er vedlikehaldsstopp på fabrikken. Du skal delta

Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon 23 30 12 00 www.utdanningsdirektoratet.no