34
Førebuing/ Forberedelse 29.11.2016 AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Nynorsk/Bokmål

Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Førebuing/ Forberedelse 29.11.2016

AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget

Nynorsk/Bokmål

Page 2: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5

Nynorsk

Informasjon til førebuingsdelen

Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag.

Vedlegg 1. Generell beskriving av anlegget og prosessbeskriving av utvaldedelprosessar (til saman 4 sider) 2. Diverse vedlegg – symboloversikt, prosesskjema ogproduktdatablad (til saman 23 sider)

Ta med vedlegga til eksamenen.

Hjelpemiddel På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett.

Ved bruk av nettbaserte hjelpemiddel til eksamen, er det viktig å kontrollere at kandidatane ikkje kan kommunisere med andre (dvs. samskriving, chat, alle moglegheiter for å utveksle informasjon med andre) under eksamen.

Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.

Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Andre opplysningar I førebuingstida kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få rettleiing.

Dokumentasjon av praktiske anlegg kan innehalde enkelte mindre manglar og feil, eller vere utført etter andre normer og standard enn gjeldande Norsk Standard. Det er då opp til deg å leggje inn dei nødvendige føresetnadene og gjere faglege val.

Ta med deg denne skriftlege informasjonen om førebuingsdelen til eksamen.

Informasjon om vurderinga

Jf. forskrift til opplæringslova § 3-52: ”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som praksiskandidaten/lærlingen tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.”

Page 3: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 3 av 5

Tema/situasjonsbeskriving Du skal delta i montasje og idriftsetjing av utstyret knytt til gassreinseanlegget.

Ta med vedlegga til eksamenen.

Page 4: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 4 av 5

Bokmål

Informasjon til forberedelsesdelen

Forberedelsestid Forberedelsestiden varer én dag.

Vedlegg 1. Generell beskrivelse av anlegget og prosessbeskrivelse avutvalgte delprosesser (til sammen 4 sider) 2. Diverse vedlegg – symboloversikt, prosesskjema ogproduktdatablad (til sammen 23 sider)

Ta med vedleggene til eksamenen.

Hjelpemidler På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

Ved bruk av nettbaserte hjelpemidler til eksamen, er det viktig å kontrollere at kandidatene ikke kan kommunisere med andre (dvs. samskriving, chat, alle muligheter for å utveksle informasjon med andre) under eksamen.

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.

Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Andre opplysninger I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning.

Dokumentasjon av praktiske anlegg kan inneholde enkelte mindre mangler og feil, eller være utført etter andre normer og standarder enn gjeldende Norsk Standard. Det er da opp til deg å legge inn de nødvendige forutsetninger og gjøre faglige valg.

Ta med deg denne skriftlige informasjonen om forberedelsesdelen til eksamen.

Informasjon om vurderingen

Jf. forskrift til opplæringslova § 3-52: ”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som praksiskandidaten/lærlingen tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.”

Page 5: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 5 av 5

Tema/situasjonsbeskrivelse

Du skal delta i montasje og idriftsetting av utstyret knyttet til gassrenseanlegget.

Ta med vedleggene til eksamenen.

Page 6: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Denne sida har ikkje tekst / denne siden har ikke tekst

Page 7: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Bioenergianlegget as Anlegget er et søppelforbrenningsanlegg der damp (steam) og varmt vann genereres. Dampen benyttes til å drive en dampturbin (steam turbin) som genererer elektrisk energi som leveres til strømnettet, direkte leveranse av damp til nærliggende abonnenter samt som varmekilde til fjernvarmeanlegg (district heating).

Søppelet tømmes i mottakshallen der det homogeniseres vha to automatisk styrte kraner og prosessoperatør. Homogenisert søppel tilføres forbrenningsovnen vha av kran. Mengden søppel som til en hver tid kjøres gjennom forbrenningsovnen (grate/boiler) bestemmes av dampbehovet og styres hva hjelp av hydraulisk styrte mateskyvere og ristere. For å oppnå god forbrenning tilføres primærluft (primary combustion air) i bunnen av kjelen og for å sikre at røykgassen brennes helt ut tilføres sekundærluft (secondary combustion air).

Ubrennbart materiale og rester etter forbrenningen går gjennom rister i bunnene av kjelen og videre til sikting og slaggtransport.

Etter at mest mulig av energien i forbrenningsprosessen er benyttet til produksjon av damp og varmtvann, går røykgassen til rensing for å fjerne partikler og skadelige stoffer. Det er strenge krav til utslipp til luft og det er derfor et eget system for analyse av utslippet med klare grenser for hva som er akseptabelt.

Vedlegg 1

Page 8: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Prosessbeskrivelse utvalgte delprosesser

Gassrenseanlegget

Gassrenseanlegget brukes til å rense røykgassene fra søppelforbrenningskjelen.

Gassrenseanleggets primære oppgave er å skille stoffer og gassformede forurensninger ut av røykgassene, for å dermed oppfylle miljømyndighetenes krav om utslippsnivåer fra ulike forurensninger.

Systemet består hovedsakelig av en reaktor og et posefilter. Via to siler, en for aktivt kull og en for ulesket kalk (CaO), tilføres disse kjemikaliene røykgassene. Det aktive kullet brukes til å binde tungmetaller og dioksiner, mens kalken brukes til å binde saltsyre og svovelsammensetninger. I posefilteret, som fungerer som en stor støvsuger, festes både støv som kull og kalk med de forurensninger de er forbundet med.

Støvmengden som deretter bygges opp på posefilterets poser renses bort fra posene ved hjelp av trykkluftstøt, og faller ned på bunnen i posefilteret. Fluidsystemet, som hovedsakelig består av en blåsemaskin og to varmebatterier, fluidiserer støvet i bunnen av posefilteret. Det medfører at støvet ”renner” ned i støvbeholdere som transporterer stoffet pneumatisk til sluttproduktsiloen. Herfra kan støvet lastes ut som et tørt sluttprodukt.

Etter gassrensesystemet ledes røykgassene ut i skorsteinen via røykgassviften. Røykgassviften er frekvensstyrt og utstyrt med lyddempere.

Røykgasstransport Røykgasstransporten gjennom gassrenseanlegget skjer ved hjelp av røykgassviften som er plassert mellom posefiltret og skorsteinen. Røykgassene suges gjennom renseanlegget før de passerer gjennom røykgassviften og presses ut gjennom skorsteinen.

Røykgassviftens kapasitet styres gjennom frekvensregulering av viftemotoren. Styresignalet for dette tas fra kjelens styresystem. Oppgaven til reguleringen er å garantere et optimalt undertrykk for drift av kjelen.

På veien gjennom gassrenseanlegget overvåkes røykgassene med hensyn til temperatur, trykk, opasitet og strømning. Et antall alarmer er tilknyttet disse overvåkningene. Røykgassene overvåkes i tillegg med hensyn til de kjemiske sammensetningene.

Røykgasstemperaturen overvåkes for å forhindre at det oppstår skader i anlegget på grunn av for høy temperatur, men brukes også for beregning av for eksempel hvor mye vann som må tilsettes i renseanlegget for å optimere separasjonen av svoveldioksid og saltsyre.

Trykkovervåkningen brukes primært til å forhindre at kanaler eller anleggsdeler suges sammen på grunn av for høyt undertrykk.

Opasitetsmåleren brukes til å oppdage eventuelle posebrudd i posefilteret, og for å kontrollere støvinnholdet i utgående røykgasser.

Page 9: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Strømningsmåleren, plassert i skorsteinen, brukes bl.a. til dosering av kull og kalk, i tillegg til beregning av visse såkalte renseanleggets parameter.

Røykgassenes kjemiske sammensetning overvåkes både før og etter gassrenseanlegget av en rågassanalysator og en rengassanalysator. Måleverdiene fra rågassanalysatoren brukes som parameter for beregning/styring av reguleringsfunksjoner i gassrenseanleggets ulike trinn. Måleverdiene fra rengassanalysatoren brukes hovedsakelig til kontroll av prosessen og for rapporter til miljømyndighetene.

Nivåstyring i posefilter Fordi kjølingen av røykgassene foran posefilteret beror på at det finnes støv i posefilterets bunn, prøver man alltid å holde en relativt stor mengde med støv her. Fuktigheten i støvet når det forlater mikseren, skal være på 3-4 %. Det innebærer at det finnes en stor støvmengde hvis det kreves stor kjøling.

I posefilterets bunn sitter fire nivåvoktere som styrer nivået i posefilterets bunn som følger:

• Høyt-høyt nivå i mer enn 30 sekunder innebærer at sluttproduktslusen starter fortømming av støv til sluttproduksjon.

• Høyt nivå i mer enn 20 sekunder innebærer også at sluttproduktslusen starter fortømming av støv til sluttproduktsiloen.

• Ikke høyt nivå i mer enn 1 minutt innebærer at sluttproduktslusen stanser.

• Lavt nivå stanser også sluttproduktslusen.

• Lavt- lavt nivå stanser vanntilførselen til mikseren.

Stillstandsoppvarming Under stopp holdes mikser og posefilter varme med oppvarmet fluidiseringsluft (130 °C) som strømmer opp gjennom den respektive bunnens fluidiseringsduk. Formålet med stillstandsoppvarming er å kunne holde filterkammerne og mikseren varme under stopp.

Ved kaldt filter (etter lengre stopp) brukes fluidiseringsluftsystemet også til oppvarming av mikser og posefilter til nødvendig driftstemperatur.

Kjelen varmes opp ved hjelp av oljebrenner ved oppstart slik at luft oppvarmet til > 100 °C strømmer gjennom røykgassveien og holder systemet oppvarmet. På grunn av oppvarmingen unngås korrosjon og problemer med kladdende støv. Med oppvarmingen forkortes også tiden for ny start.

Regulering pulsrensing Som nevnt tidligere reguleres pulsrensingen ut fra trykkfallet over posefilteret og aktuell røykgassflyt. Ut fra disse størrelsene beregnes en beregnet verdi (differenstrykk) og krever rensing av posefilteret ut fra en algoritme. Pulskontrollenheten, EFFIC, vil deretter starte rensingen ut fra dennes program, som angir i hvilken rekkefølge poserekkene skal renses.

Differansetrykkmåling for posefilter Differansetrykkmåleren 01HTE10 CP001 måler differansetrykket over posefiltret. Verdien av denne kombinert med gass-strømmen styrer pulsrensingen av filteret.

Page 10: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Trykkovervåkning etter posefilter Røykgasstrykket i kanalen etter posefilteret overvåkes av trykkmåler 01HTA12 CP001. Det blir gitt alarm ved for lavt trykk (2 nivåer). Det kan oppstå alarm bl.a. på grunn av f.eks. tilfeldige variasjoner i pannelasten. Alarmfunksjonene kan derfor primært sees som ”varselsalarm”. Fordi en ”Trend”-funksjon er tilknyttet instrumentet, kan man lese av om alarm har oppstått på grunn av en tilfeldig hendelse eller om trykket har steget/sunket langsiktig.

• -6 000 Pa gir alarm Lav.

• -6 500 Pa gir alarm Lav-Lav.

Temperaturovervåkning I innløpskanalen til gassrenseanlegget sitter tre temperaturgivere, 01HTA11 CT001-CT003. Analogsignalene fra disse brukes for å beregne den aktuelle hastigheten i reaktoren. Giverne har også alarmer som kan indikere at det er noe galt med vanntilførselen. Ved høy-høy alarm må inngående temperatur senkes for å beskytte posene.

I utløpskanalen til gassrenseanlegget sitter en temperaturgiver, 01HTA12 CT001. Analogsignalene fra denne brukes bl.a. for sammenlikning med beregnet utløpstemperatur. Giveren har også alarmer som kan indikere at det er noe galt med vanntilførselen. Ved høy-høy alarm må inngående temperatur senkes for å beskytte posene.

Trykkluftovervåking Trykkluften for rensing av posene fås av trykkluftsystemet. Med trykkregulator 01HTE10 AA301 stilles ønsket trykk til posefilterets trykktanker inn, som hver er utstyrt med et lokalt manometer, 01HTE11-12 CP401. Trykkvokter 01HTE10 CP201 overvåker at trykket til trykktankene er tilstrekkelig høyt. Hvis trykket er for lavt, blir det gitt alarm.

Prinsipper for styre- og reguleringssignaler

Fabrikken har en master PLS som via bus kommuniserer med distribuerte I/O enheter (Remote IO/RIO). All reguleringsutrustning som er tilkoplet I/O enheter bruker 4-20mA signal standard unntatt frekvensomformere som er koplet via feltbus til master PLS og temperatur følere som koples via I/O for direkte tilkopling av temperaturfølere. Øvrig utrustning benytter digital signaler. Kontrollrommets operatørstasjoner er koplet til master PLS via ethernet.

Page 11: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

2 3 4 5 6 7 8

D

E

G

H

1

C

B

A

F

9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 81 9 10 11 12

D

E

G

H

C

B

A

F

MACHINE SYMBOLS ISO 10628 MACHINE SYMBOLS DIN 2481

MACHINE SYMBOLS SPECIAL

KKS SYMBOLS

TABLE 1 ISO 3511 / DIN 19227

INSTRUMENT SYMBOLS ISO 3511 / DIN 19227GROUP 1 VESSELS/TANKS

GROUP 3 HEATING/COOLING

GROUP 4 HEAT EXCHANGERS/FURNACES

GROUP 5 FILTERS

GROUP 6 SCREENING/SORTING

GROUP 7 SEPARATORS

GROUP 9 DRIERS

GROUP 10 CRUSHING/GRINDING

VESSEL

VESSEL

BASIN

GAS CYLINDER

BAG

HEATER/COOLER

HEAT EXCHANGER

HEAT EXCHANGER

BURNER

FURNACE

FILTER

LIQUID FILTER

BELT FILTER FOR FLUID

GAS/AIR FILTER

BAG FILTER/CARTRIDGE FILTER

VIBRATING SCREEN

SEPARATOR

WET SCRUBBER

ELECTROSTATIC PRECIPITATOR

CYCLONE

THICKENER

VENTURI SCRUBBER

DRIER

SPRAY DRIER

CRUSHER

MILL

GROUP 11 AGITATORS

GROUP 12 MIXERS

GROUP 14 LIQUID PUMPS

GROUP 15 COMPRESSORS/FANS

GROUP 16 CONVEYORS/TRANSPORT

GROUP 17 SCALES

GROUP 18 FEEDERS/DISTRIBUTION

GROUP 19 MOTORS/DRIVES

GROUP 20 MISCELLANEOUS

GROUP 21 SHUT OFF VALVES

GROUP 22 CHECK VALVES

GROUP 23 CONTROL VALVES

G

M

AGITATOR

MIXER

STATIC MIXER

PUMP

EJECTOR

COMPRESSOR/VACUUM PUMP

BLOWER/FAN

CONVEYOR

BELT CONVEYOR

CHAIN CONVEYOR

SCREW CONVEYOR

BUCKET ELEVATOR

TANK CAR/WAGGON

SHIP

SCALE

BELT SCALE

SPRAY NOZZLE

ROTARY VALVE FEEDER

GEAR

MOTOR

BULK STORAGE

STACK

HOOD

VALVE

ANGLE VALVE

THREE-WAY VALVE

CHECK VALVE

CONTROL VALVE

GROUP 24 SAFETY VALVES

GROUP 25 FITTINGS

GROUP 26 OTHERS

CONNECTING LINES

LINES

CONNECTIONS

NO CONNECTIONS

SAFETY VALVE

RUPTURE DISC

SAFETY VALVE

FLAME ARRESTOR

BREATHER VALVE

SIGHT GLASS

SILENCER

MIXING NOZZLE, INJECTOR

COMPENSATOR

STRAINER

ORIFICE PLATE

BLIND DISK

FUNNEL

OUTLET TO THE ATMOSPHEREFOR STEAM/GAS

STEAM TRAP, WATER-LOCK

FLANGED CONNECTION

REDUCER

HOSE

COUPLING

LIMITS OF SUPPLY WITHIDENTIFICATION CODE

FLOW DIRECTION

FROM / TO SHEET

INSULATING

PIPING HEATED/COOLED

PIPING INSULATED

PIPING HEATED/COOLEDAND INSULATED

SLOPE

MAIN FLOW LINE

SUBSIDIARY FLOW LINE

CONTROL LINE

GROUP 7 ACTUATORS

( )

( )

( )

7.34

7.35

7.36

7.38

7.39

7.41

7.51

7.51

7.52

ATOMIZER

RECTIFIER

DENSE PHASECONVEYOR

LINE INTERRUPTION

TELPHER

MIST ELIMINATOR

DRY UNLOADER

REACTOR (NID)

PIPE NUMBER AND DIMENSION

SYSTEM LIMIT

PIPE LIMIT

MANUAL ACTUATOR

MOTOR ACTUATOR

SOLENOID ACTUATOR

PNEUMATIC/HYDRAULICACTUATOR

MEMBRAN ACTUATOR

SPRING ACTUATOR

FAIL OPEN

FAIL CLOSE

FAIL STAY

INSTRUMENT AND CONTROL FUNCTIONS

INSTRUMENTS

COMPUTER-BASED FUNCTIONS

DCS DISPLAY / CONTROL FUNCTIONS

1

AB

CDEFGHIJ

KLMNOPQ

RSTUV

WX

YZ

+/-

LOCALALLY MOUNTED

LOCAL PANEL

CONTROL ROOM

ACCESSIBLE FROM LOCAL PANEL

ACCESSIBLE FROM CONTROL ROOM

ACCESSIBLE FROM CONFIG. SYSTEM

ACCESSIBLE FROM LOCAL PANEL

ACCESSIBLE FROM CONTROL ROOM

ACCESSIBLE FROM CONFIG. SYSTEM

FIRST LETTERMEASURED OR INITIATINGVARIABLE

DENSITYALL ELECTRICAL VARIABLESFLOW-RATEGAUGING, POSITION OR LENGTHHAND (MANUALLY INITIATED) OPERATED

TIME OR TIME PROGRAMMELEVELMOISTURE OR HUMIDITYUSER'S CHOICEUSER'S CHOICEPRESSURE OR VACUUMQUALITYFOR EXAMPLE

NUCLEAR RADIATIONSPEED OR FREQUENCYTEMPERATUREMULTIVARIABLEVISCOSITY

WEIGHT OR FORCEUNCLESSED VARIABLES

VIBRATION

2

ANALYSISCONCENTRATIONCONDUCTIVITY

MODIFIER

DIFFERENCE

RATIO

SCAN

INTEGRATEOR TOTALIZE

3

MEASURING POINT

MEASURING POINT

FREQUENCY CONVERTER

SUCCEEDING LETTERDISPLAY OR OUTPUTFUNCTIONS

ALARMDISPLAY OF STATUS (FOREXAMPLE, MOTOR RUNNINGCONTROLLING

SENSING ELEMENT

INDICATING

USER'S CHOICEYES/NO INFORMATIONTEST-POINT CONNECTIONINTEGRATING OR SUMMATING

RECORDINGSWITCHINGTRANSMITTINGMULTIFUNCTION UNITVALVE, DAMPER, LOUVREACTUATING ELEMENT, UNSPECIFIEDCORRECTING UNIT

UNCLASSIFIED FUNCTIONSFOR EXAMPLE, CATHODE-RAY TUBECOMPUTING RELAY, RELAYEMERGENCY OR SAFETYACTING

HIGH LIMIT VALUE

LOW LIMIT VALUE

4

FOR

EN

GIN

EER

ING

C A

1HTK10.BR001DN

M

.

.

.

.

.

.

.

.

.

f1f2

Vedlegg 2 side 1

OdVikene
Cross-Out
OdVikene
Cross-Out
Page 12: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

2 3 4 5 6 7 8

D

E

G

H

1

C

B

A

F

9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 81 9 10 11 12

D

E

G

H

C

B

A

F

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M M

M

M

M

M

FOR

EN

GIN

EER

ING

FLUE GASFROM BOILER

DISTRICT HEATING WATER IN

/2.H12RECYCLE PRODUCT

01HTF12-1

TO REACTOR

INSTRUMENT AIR

01QFS01

AN00201QEU01

01QEU01

CONTROL PANELACTIVATED CARBON SILO

01HTJ10GS001UU

COOLING FAN

AN00201HTJ30

AT00101HTJ30

01HTJ10AA151HS±/GO±

COOLING FAN

01HTA10-1

C A

AA00101HTJ01

HSO±

HSO±

FLUIDIZING FAN

AN00101QEU01

01HTJ10-1AC

HSO±

HSO±

ACTIVATED CARBON BLOWER

AN00101HTJ30

AA15101HTJ10

01HTA10CQ001QIR -SO2

01HTA10CQ002QIR -HCl

01HTA10CQ003QIR -H2O

01QEU01

AA40101HTJ30

01QFS01-1

C A

AA01401QFS10

AA50101HTJ10

N₂

01NDH10-1AC

01HTJ10CP001PIA-

01HTJ10CL001LIA-

01HTJ10CL201LSA+

AA50201HTJ10

N₂

ANALYZER CABINET

01HTA10GH001UU

01HTJ11AF001SSA-

TUBE HEAT EXCHANGER

BC00101QEU01

AA50301HTJ10

N₂

AA40101HTJ10

01HTJ30CP001PISA

AA60101HTJ30

ACTIVATED CARBON SILO01HTJ10BB001

01NDH10-2AC

AA00101HTJ10

AA00201HTA10

PIC

AA01001HTJ10

AA30101HTJ10

AA40201HTJ10

FLUIDIZING AIR

01QEU01GH001UU

If

AH00101QEU01

01QEU01AH001TZA+

FLANGE FORTEMP MEASURING

ACTIVATED CARBON FEEDER01HTJ11AF001

01HTJ11AF002SSA-

AA01301QFS10

AT00101HTJ10

AF00201HTJ11

01HTJ10CW001WI

01QEU01CT001TI

f1f2

HSO±

01HTJ11AF001TSA+

HSO±

CONTROL PANELREAGENT SILO

01HTJ20GS001UU

01HTJ20AA151HS±/GO±

01QEU01CP001PIA-

AA60101QEU01

AN00201HTJ40

AT00101HTJ40

COOLING FAN

01HTJ20-1AC

AA15101HTJ20

HSO±

HSO±

REAGENT BLOWER

AN00101HTJ40

01CBC01GH001UU

01HTJ20CP001PIA-

01HTJ20CL001LIA-

01HTJ20CL201LSA+

AA40101HTJ20

01HTJ21AF001SSA-

AA40101HTJ40

PIC

REAGENT SILO01HTJ20BB001

AA00101HTJ20

AA01001HTJ20

AA30101HTJ20

AA40201HTJ20

01HTJ21AF002SSA-

01HTJ40CP001PISA

AA60101HTJ40

REAGENT FEEDER01HTJ21AF001

AA01201QFS10

AT00101HTJ20

AF00201HTJ21

01HTA10CT001TIA±

01HTJ20CW001WI

AN00101HTJ21

f1f2

01HTJ21AF001GSA+

HSO±

01CFA10GH001UU

01HTJ21AF001TSA+

HSO±

01HTP11AF001SSA-

01HTP11CT003TS+

01HTP11CT001TS+

01HTA10AA001GO+

01HTA10AA001GO-

01CQC01GH001UU

01CQC02GH001UU

AH00101HTP11

REACTOR CONVEYOR01HTP11

AF001

AA60101HTA11

REACTOR

AH00201HTP11

AA00101HTA10

01CQC03GH001UU

AA60401HTA11

AH00301HTP11

AA60301HTA11

AA60201HTA11

01HTA11CP401PDI

AA60501HTA11

AA00101HTF10

01HTA11CP001PDIA+

01HTF10CL201LA++

01HTF10CL202LA+

01HTF10CL203LA-

01HTF10CL204LA--

AA60601HTA11

01HTA11CP002PDIA-

AA00201HTF10

AA60101HTE10

01HTP11CT002TS+

HSO±

01HTA11CT001TIA±

01HTA11CT002TIA±

01HTA11CT003TIA±

AA01501QFS10

AE00101HTE10

AA00101HTE10

AA50101HTE11

AA00201HTP14

AA01101QFS10

AA00101HTP12

HSO±

PIC

AA30101HTE10

AA151-16801HTE11

01HTP14AA151HS±/GO±

AA15101HTP14

AA00301HTP14

AA00201HTP12

AH00101HTP14

AA00101HTE11

AA75201HTE11

BP00101HTE11

AA00101HTP14

END PRODUCT ROTARY FEEDERAF00101HTP14

PI

AA30101HTP12

AA75101HTE11

AA01001HTP12

01HTP14CT001TS+

CONTROL PANEL TRACE HEATING

01HTP10GH001UU

01HTP14AF001SSA-

AA15301HTP12

AA15401HTP12

01HTE11CP401PI

AA60101HTE11

01HTE10CP001PDIC

CONTROL PANEL EFFIC

01HTE10GH001UU

DENSE PHASECONVEYOR

01HTP12GS001UU

AA151-16801HTE12

AA40101HTP12

01HTP12CP202PIS+

AA00101HTE12

01HTE12

BP00101HTE12

AA00301HTP12

AA00101QEU13

01QEU12

AA00101QEU11

AA75101HTE12

01HTP12CL201LS+

01HTP12CP201PIS+

01HTP12CT002TS+

AA60301HTE10

01HTP12AA151HS±/GO±

01HTP12CT001TS+

01HTP12AA152HS±/GO±

01HTP12AA155HS±/GO±

01QEU13CF401FI

BP00101QEU13

01QEU12CF401FI

BP00101QEU12

01QEU11CF401FI

BP00101QEU11

AA00101HTP15

01HTE10CP201PSA-

01HTE12CP401PI

AA60101HTE12

AH00201HTP12

AA30101QEU13

AA30101QEU12

AA30101QEU11

AA15101HTP12

AA15201HTP12

DENSE PHASECONVEYOR

01HTP12BB001

AA15501HTP12

01HTP12

AA50101HTE12

AA00201HTP15

01QEU13CP401PI

AA60101QEU13

01QEU12CP401PI

AA60101QEU12

01QEU11CP401PI

AA60101QEU11

AA50101HTP12

AA60201HTE10

01HTA12CP201PZA

01HTA12CP202PZA

01HTA12CP203PZA

PI

AA30101HTP15

01HTA12CT001TICA±

AA01001HTP15

AA15301HTP15

AA15401HTP15

01HTA12CP001PIA-

AA60101HTA12

DENSE PHASECONVEYOR

01HTP15GS001UU

AA40101HTP15

01HTP15CP202PIS+

HSO±

AA00301HTP15

HSO±

f1f2

f1f2

01HTP15CL201LS+

01HTP15CP201PIS+

01HTP15CT002TS+

01HTP15AA151HS±/GO±

01HTP15CT001TS+

01HTP15AA152HS±/GO±

01HTP15AA155HS±/GO±

FLUE GAS FAN

AN00101HNC01

AA00101HNE10

AH00201HTP15

01HNC01AN001TIA+

01HNC01AN001TIA+

01HNC01CY001YIA+

AA15101HTP15

AA15201HTP15

DENSE PHASECONVEYOR

01HTP15BB001

AA15501HTP15

AH00101HTP15

01HNC01AN001TIA+

01HNC01AN001TIA+

01HNC01AN001TIA+

01HNC01AN001TIA+

01HNC01AN001TIA+

BT00101HNE10

AA50101HTP15

SILENCER

01HNC01BS001

EMISSION MONITORING STATION

01HNE10GH001UU

01HNE10CQ001QIR (HCl)

01HNE10CQ002QIR (SO2)

01HNE10CQ003QIR (H2O)

01HNE10CQ004QIR (O2)

01HNE10CQ005QIR (NO)

01HNE10CQ006QIR (HF)

01HNE10CQ007QIR (TOC)

01HNE10CQ008QIR (NH3)

01HNE10CQ009QIR (CO)

01HNE10CQ010QIR (dust)

01HNE10CQ011QIR (Pressure)

01HNE10CQ012QIR (Flow)

01HNE10CQ013QIR (CO2)

01HNE10CQ014QIR (Temp)

01HNE10CQ015QIR (NO2)

AA00101HTP16

AA00101HTP13

AA00201HTP16

AA00201HTP13

STACK01HNE10

BR001

INSTRUMENT AIR

01QFS10-1

TO CONSUMERS

/2.H1INSTRUMENT AIR

01QFS10-2

/3.C1INSTRUMENT AIR

01QFS10-3

/2.B1REAGENT

01HTJ13-1

TO HYDRATOR

/2.A1RECYCLE PRODUCT

01HTF15-1

TO MIXER

/2.C1FLUIDIZING AIR

01QEU01-1

/3.D1END PRODUCT

01HTP16

TO END PRODUCT SILO

/3.D1END PRODUCT

01HTP13

TO END PRODUCT SILO

DISTRICT HEATING WATER OUT

Vedlegg 2 side 2

Page 13: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

292

Overview of Analog Slaves Section 7-1

7-1 Overview of Analog SlavesThis section provides an overview of Analog Slaves, including details on func-tions and setting methods for each Slave.

7-1-1 DRT2 Analog SlavesCompared with the previous DRT1 Analog Slaves, DRT2 Analog Slaves com-bine the maintenance functions (network power voltage monitor and Unit con-duction time monitor) of DRT2-series Slaves with various functions of AnalogSlaves (such as scaling and peak/bottom hold). Analog Input Terminals arealso able to internally perform math on analog input values, which previouslyrequired ladder programming in the Master CPU Unit. Analog data or temper-ature data can be selected from the six values obtained from math operationsand allocated in the Master in combination with Generic Status Flags or otherstatus information. (Status information alone can also be allocated.) The Con-figurator or explicit messages can be used to allocate data in the Master, andto set Analog Slave functions and perform monitoring.

7-1-2 Comparison of DRT1 and DRT2 Functions

Analog Input TerminalsSlave DRT1 Series DRT2 Series

Model DRT1-AD04 DRT1-AD04H DRT2-AD04 DRT2-AD04H

Analog points 4 inputs

Input range (signals) 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V,–10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA

0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA (–10 to 10 V not supported)

0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, –10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA

0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA (–10 to 10 V not supported)

AD conversion cycle 2 ms/point (8 ms/4 points or 4 ms/2 points)

250 ms/ 4 points By setting the number of conversion points (1 to 4 points), the con-version cycle can be shortened (e.g., 4 points: 4 ms max.)

Note The conversion cycle will be slightly differ-ent when the math opera-tions are used.

250 ms/ 4 points

AD conversion data 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA: 0000 to 1770 hex–10 to 10 V: 8BB8 to0BB8 hex

Note Signed binary

0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA: 0000 to 7530 hex

Note Two’s comple-ment

0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA: 0000 to 1770 hex–10 to 10 V: F448 to0BB8 hex

Note Two’s comple-ment

0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA: 0000 to 7530 hex

Note Two’s comple-ment

Resolution 1/6,000 (full scale) 1/30,000 (full scale) 1/6,000 (full scale) 1/30,000 (full scale)

Unit power supply Supplied by local power supply terminal. Supplied by communications power supply.

Communications power supply current consumption

30 mA max. 90 mA max. 70 mA max.

Overall accuracy

25°C Voltage input: ±0.3% FS; Current input: ±0.4% FS

−10 to 55°C

0 to 55°C:Voltage input: ±0.6% FS; Current input: ±0.8% FS

−10 to 55°C:Voltage input: ±0.6% FS; Current input: ±0.8% FS

Vedlegg 2 side 3

Page 14: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

293

Overview of Analog Slaves Section 7-1

Analog Output Terminals

Data allocated in Master

Only analog input values for 4 inputs Default: Analog input values for 4 points The Configurator can be used to allocate peak, bottom, top, and valley values, rate of change, comparator results, Generic Status Flags, etc.

Input switching (Sets number of AD con-version points)

Supported. (Set using DIP switch: Select either 2 or 4 points)

Not supported. Supported (Set using Configurator: Select from 1 to 4 points)

Not supported.

Input range switching Set using rotary switches: Inputs 0 and 2 share one setting, and Inputs 1 and 3 share another setting.

• Using DIP switch: Inputs 0 and 1 share set-ting, Inputs 2 and 3 share setting.

• Using Configurator: Inputs 0 to 3 set sepa-rately.

Node address setting Set using DIP switch. Set using the rotary switches or the Configura-tor.

Baud rate setting Set using DIP switch. Automatically detected: Uses baud rate set for Master Unit.

Moving average Supported. (Set using DIP switch.)

Not supported. Supported. (Set using Configurator.)

Off-wire detection Supported.

Scaling, offset com-pensation, peak/bot-tom hold, top/valley hold, rate of change operations, compara-tor, user adjustment (maintenance func-tion), cumulative counter (mainte-nance function), last maintenance date (maintenance func-tion)

Not supported. Supported. (Set using Configurator.)

Slave DRT1 Series DRT2 Series

Model DRT1-DA02 DRT2-DA02

Analog points 2 outputs

Output signal range 1 to 5 V, 0 to 10 V, –10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA (0 to 5 V not supported)

0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, –10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA

Conversion time 4 ms/2 points 2 ms/2 points

AD conversion data 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA: 0000 to 1770 hex–10 to 10 V: 8BB8 to 0BB8 hex

Note Signed binary

0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA: 0000 to 1770 hex–10 to 10 V: F448 to 0BB8 hex

Note Two’s complement

Resolution 1/6,000 (full scale)

Unit power supply Supplied by local power supply terminal. Supplied by communications power supply.

Communications power sup-ply current consumption

30 mA max. 120 mA max.

Overall accuracy 25°C Voltage output: ±0.3% FS; Current output: ±0.4% FS

−10 to 55°C

0 to 55°C:Voltage output: ±0.6% FS; Current output: ±0.8% FS

−10 to 55°C:Voltage output: ±0.6% FS; Current output: ±0.8% FS

Data allocated in Master Only Analog output values for 2 outputs Default: Analog output values for 2 points

The Configurator can be used to allocate Generic Status Flags.

Slave DRT1 Series DRT2 Series

Model DRT1-AD04 DRT1-AD04H DRT2-AD04 DRT2-AD04H

vedlegg 2 side 4

Page 15: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

294

Overview of Analog Slaves Section 7-1

Temperature Input Terminals

Input range switching Set using the rotary switches. Set using the DIP switch or the Configura-tor.

Node address setting Set using the DIP switch. Set using the rotary switches or the Config-urator.

Baud rate setting Set using the DIP switch. Automatically detected: Uses the baud rate set for the Master Unit.

Communications error output Set using the DIP switch. Set using the Configurator.

Scaling, user adjustment (maintenance function), cumu-lative counter (maintenance function), last maintenance date (maintenance function)

Not supported. Supported. (Set using the Configurator.)

Slave DRT1 Series DRT2 Series

Model DRT1-TS04T DRT1-TS04P DRT2-TS04T DRT2-TS04P

Input type Thermocouple Platinum resistance thermometer

Thermocouple Platinum resistance thermometer

Dimensions 150 × 40 × 50 (W × H × D) 115 × 49.7 × 50 (W × H × D)

Maintenance method Replacement of each Unit Just the Terminal Block can be removed.

Input type setting method Set with a Rotary Switch. Set with a DIP switch (hardware) setting or Configurator (software) setting.

Input type setting All 4 inputs are set together. Inputs can be set individually.(All inputs are set to the same input type if the DIP switch (hardware) setting is used. In addition, the following settings cannot be set individually: Off-wire (disconnection) display setting, Number of display digits set-ting, and °C/°F setting.)

Input type (sensor type) R, S, K1, K2, J1, J2, T, B, L1, L2, E, U, N, W, PL2

PT, JPT R, S, K1, K2, J1, J2, T, B, L1, L2, E, U, N, W, PL2

PT, JPT, PT2, JPT2

Input accuracy ±0.5% of indication value or ±2°C, whichever is larger) ±1 digit max.

±0.5% of indication value or ±1°C, whichever is larger) ±1 digit max.

±0.3% of indication value or ±1°C, whichever is larger) ±1 digit max.(See note.)

−200 to 850°C input range:±0.3% of indication value or ±0.8°C, whichever is larger) ±1 digit max.

−200 to 200°C input range:±0.3% of indication value or ±0.5°C, whichever is larger) ±1 digit max.

Conversion cycle 250 ms/ 4 points

1/100 display mode The temperature data is multiplied by 100 and sent to the Master as 6-digit hexadeci-mal data. In this case, the hexadecimal data is divided into two parts and the parts are sent alternately each 125 ms. (The data is sent in 1-word units).

The temperature data is multiplied by 100 and sent to the Master as 8-digit hexadeci-mal data. (The data is sent in 2-word units).

DRT1-compatible 1/100 dis-play mode

--- The temperature data is multiplied by 100 and sent to the Master as 6-digit hexadeci-mal data. In this case, the hexadecimal data is divided into two parts and the parts are sent alternately each 125 ms. (The data is sent in 1-word units).

Slave DRT1 Series DRT2 Series

Model DRT1-DA02 DRT2-DA02

vedlegg 2 side 5

Page 16: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

295

Overview of Analog Slaves Section 7-1

Note The input accuracy depends on the mounting method. For details, refer to thePerformance Specifications in 7-6-1 DRT2-TS04T and DRT2-TS04P Temper-ature Input Terminals.

7-1-3 List of Data Processing FunctionsThe following tables list the data processing functions that can be used withAnalog Slaves. Refer to 7-4-3 Functions and Settings for details on functionsand setting methods.

DRT2-AD04/DRT2-AD04H Analog Input Terminals

Unit power supply Supplied by local power supply terminal. Supplied by communications power supply.

Communications power sup-ply current consumption

30 mA max. 70 mA max.

Connections Poll, Bitstrobe Poll, Bitstrobe, COS/cyclic

Data allocated in Master Just temperature data for 4 inputs Default: Temperature data for 4 inputsThe following data items can be allocated by making additional Configurator settings: Peak value, Bottom value, Top value, Valley value, Rate-of-change value, Comparator result; Generic Status Flags, etc.

Node address setting Set using the DIP switch. Set using the rotary switches or the Config-urator.

Baud rate setting Set using the DIP switch. Automatically detected: Uses the baud rate set for the Master Unit.

Moving average Not supported. Supported. (Set using Configurator.)

Off-wire (disconnection) detection

Supported.

Scaling, offset compensation, peak/bottom hold, top/valley hold, rate of change opera-tions, comparator

Not supported. Supported. (Set using Configurator.)

Mainte-nance functions

User adjustment

Cumulative counter

Last maintenance date

Input temperature variation detection function

Temperature inte-gration function

Top/Valley count function

Temperature range timing function

Slave DRT1 Series DRT2 Series

Function Details Default

Moving average Calculates the average of the past eight analog input val-ues, and produces a stable input value even when the input value is unsteady.

Moving average disabled.

Setting the number of AD conversion points (DRT2-AD04 only)

By reducing the number of input conversion points, the con-version cycle speed can be increased. For details, refer to 7-4-4 Calculating the Conversion Cycle (DRT2-AD04 Only).

4-point conversion

vedlegg 2 side 6

Page 17: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

296

Overview of Analog Slaves Section 7-1

DRT2-DA02 Analog Output Terminals

DRT2-TS04T/DRT2-TS04P Temperature Input Terminals

Scaling Performs scaling. Scaling allows conversion of values between 0 and 6,000 (0 to 30,000 in the DRT2-AD04H) into values using the indus-try unit required by the user. It reduces the number of oper-ations requiring ladder programming in the Master CPU Unit. Scaling also supports an offset function for compen-sating for mounting errors in sensors and other devices.

0 to 6,000 (DRT2-AD04)0 to 28,000 (DRT2-AD04H)

Peak/bottom hold Holds the maximum and minimum analog input values. Disabled

Top/valley hold Holds the top and valley values for analog input values. Disabled

Rate of change Calculates the rate of change for analog input values. Disabled

Comparator Compares the analog input value or an analog value after math processing (value for peak, bottom, top, valley, rate of change) with the four set values HH, H, L, and LL, and indi-cates the result with the Analog Status Flags.

Disabled

Off-wire detection Detects disconnections of analog inputs. (Valid only for the input ranges 4 to 20 mA and 1 to 5 V)

Enabled

User adjustment Adjusts the input when an offset occurs in the input voltage or current.

Disabled

Cumulative counter Calculates an approximation to the integral of analog input values over time.

Disabled

Last maintenance date Records the date of the last maintenance in the Unit. 2002/1/1 (DRT2-AD04)2004/1/1 (DRT2-AD04H)

Function Details Default

Scaling Performs scaling. Scaling allows conversion of values between 0 and 6,000 into values using the industry unit required by the user. It reduces the number of operations required in ladder pro-gramming in the Master.

Disabled (0 to 6,000)

User adjustment Adjusts the output when an offset occurs in the output volt-age or current.

Disabled

Cumulative counter (main-tenance function)

Calculates an approximation to the integral of analog output values over time.

Disabled

Error output value setting Sets the value output when a communications error occurs for each output.

Low limit

Last maintenance date Records the date of the last maintenance in the Unit. 2002/1/1

Function Details Default

Moving average Calculates the average of the past eight temperature input values, and produces a stable input value even when the input value is unsteady.

Moving average disabled.

Scaling Performs scaling. Scaling allows input values to be converted using default upper and lower limits that can be set independently in each Unit. The scaling function reduces the number of operations requiring ladder programming in the Master CPU Unit. Scaling also provides an offset function to compensate for mounting errors in sensors and other devices.

Disabled0 to 28, 000

Peak/bottom hold Holds the maximum and minimum temperature input val-ues.

Disabled

Top/valley hold Holds the top and valley temperature input values. Disabled

Rate of change Calculates the rate of change of temperature input val-ues.

Disabled

Function Details Default

vedlegg 2 side 7

Page 18: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

297

Overview of Analog Slaves Section 7-1

7-1-4 Data Processing Flowcharts (Analog/Temperature Input Terminals)

Analog Input Value or Temperature Input Value

The following math operations can be performed on the external analog inputvalue or temperature input value. The values obtained after processing (ana-log input values or temperature input values) can be allocated as I/O in theMaster.

• Scaling to desired industry unit

• Moving average processing (not supported by the DRT2-AD04H)

Other Operation Results After moving average and scaling processing, the analog input value or tem-perature input value can be processed using the following operations. The val-ues after processing are called peak value, bottom value, top value, valleyvalue, rate of change, and cumulated value.

• Peak/hold operation

• Top/valley operation

• Rate of change operation

• Cumulative operation (maintenance function)

Comparator Compares the temperature input value or an analog value after math processing (value for peak, bottom, top, valley, rate of change) with the four set values HH, H, L, and LL, and indicates the result with the Analog Status Flags.

Disabled

Off-wire detection Detects disconnections of analog inputs. Enabled

User adjustment An offset caused by hardware inaccuracy (or other factor) can be corrected with an arbitrary user-set input value.

Disabled

Last maintenance date Records the date of the last maintenance in the Unit. 2004/1/1

Input temperature variation detection function

Makes a relative comparison of two inputs and detects a temperature difference between two inputs.

Disabled

Replace-ment moni-toring functions

Temperature integration func-tion

Compiles the total heat exposure of a device or sensor by multiplying the temperature and measurement time.

Disabled

Top/Valley count function

Counts the number of heating cycles handled by a device or application that has fixed cycles of temperature changes.

Disabled

Temperature range timing function

Measures how long the system is at a user-set tempera-ture or within a user-set temperature range.

Disabled

Function Details Default

vedlegg 2 side 8

Page 19: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

298

Overview of Analog Slaves Section 7-1

Analog processing is performed according to the following flowchart.

7-1-5 Selecting Data (Analog/Temperature Input Terminals)After performing math operations, select up to two of the six resulting valuesto allocate in the Master, from the analog/temperature input value, peak value,bottom value, top value, valley value, and rate of change. The selected data isreferred to as “analog data” or “temperature data,” and can be allocated in theMaster individually or in combination with Status Flags. The data is selectedusing the Configurator or explicit messages. For Analog Data 1 or Tempera-ture Data 1, comparison operations with four alarm set values can be per-formed (comparator function).

Input

Moving average Scaling

A

AAnalog or

Temp. input value 1

Peak/Bottom Top/Valley Rate of change Cumulated value

Peak value 2

Top value 4

Rate of change value 6

Cumulated value

Hold Flag

Top/Valley detection timing (allocated I/O data)

Data Flow

Selection Conversion processing

Allocated I/O data

Processing results

Bottom value 3

Valley value 5

vedlegg 2 side 9

Page 20: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

299

Overview of Analog Slaves Section 7-1

Flow of Data in Analog Input Terminals

For Inputs 0 to 3, Analog Data 1 and 2 can be separately selected, as shownin the following diagram.

Flow of Data in Temperature Input Terminals

In a Temperature Input Terminal, it is possible to select from six types of dataand switch the display mode. The display mode can be “normal display mode”

Moving average, scal-ing enabled/disabledSix types of data

Select two of the six types of data and allocate as Analog Data 1 and 2.Analog input

value 1

Peak value 2

Bottom value 3

Top value 4

Valley value 5

Rate of change 6

Analog Data 2 (allocated I/O data)

Analog Data 1 (allocated I/O data)

Allocated in Master.

Default allocation: Analog input value

ComparatorThe Comparator can be used with values allocated as Analog Data 1

Analog Status Flags (allocated I/O data)

Input 0 Math processing

Analog input value

Other process-ing results

Sel

ecte

d pr

oces

sing Analog Data 1

Analog Data 2

Input 1 Math processing

Analog input value

Other process-ing results

Sel

ecte

d pr

oces

sing Analog Data 1

Analog Data 2

Input 2 Math processing

Analog input value

Other process-ing results

Sel

ecte

d pr

oces

sing Analog Data 1

Analog Data 2

Input 3 Math processing

Analog input value

Other process-ing results

Sel

ecte

d pr

oces

sing Analog Data 1

Analog Data 2

vedlegg 2 side 10

Page 21: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

300

Overview of Analog Slaves Section 7-1

or “1/100 display mode” and the data can be allocated as “Temperature Data1” or “Temperature Data 2.”

Note The Temperature Data 1 and Temperature Data 2 settings must be set to “nor-mal display” when using the DRT1-compatible 1/100 display mode. Refer to7-6-2 Temperature Input Terminal Display Modes for details on theDRT1-compatible 1/100 display mode.

Temperature Data 1 and Temperature Data can be selected separately withinputs 0 to 3, as shown in the following diagram.

Enable or disable the moving average and scaling functions

6 types of data

Temperature input value (1)

Peak value (2)

Bottom value (3)

Top value (4)

Valley value (5)

Rate-of-change value (6)

Comparator

Analog Status Flags (Allocated I/O data)

The Comparator function can be used only on the value allocated as Temperature Data 1.

Display mode selector switch

Display mode selector switch

1/100 display (2 words/input)

Temperature Data 2(Allocated I/O data)

Normal display (1 word/input)

1/100 display (2 words/input)

Normal display (1 word/input)

Temperature Data 2(Allocated I/O data)

Temperature Data 1(Allocated I/O data)

Temperature Data 1(Allocated I/O data)

Either can be assigned to the Master as Temperature Data 2.

Either can be assigned to the Master as Temperature Data 1.

Input 0

Input 1

Input 2

Input 3

Processing

Processing

Processing

Processing

Input value

Input value

Input value

Input value

Other result

Other result

Other result

Other result

Temperature Data 1

Temperature Data 2

Temperature Data 1

Temperature Data 2

Temperature Data 1

Temperature Data 2

Temperature Data 1

Temperature Data 2

Sel

ecte

d pr

oces

sS

elec

ted

proc

ess

Sel

ecte

d pr

oces

sS

elec

ted

proc

ess

vedlegg 2 side 11

Page 22: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

301

Overview of Analog Slaves Section 7-1

7-1-6 I/O Data Allocated in the Master

Analog and Temperature Input Terminals

Analog Input Terminals and Temperature Input Terminals support the follow-ing five types of input data (three of which are Status Flags), and one type ofoutput data. The required data can be allocated in the Master either individu-ally or in combination with other data.

Individual Input Data

Note Always set the connection path with the Configurator when the display modeis set to 1/100 display mode on the Unit’s DIP switch. If the “normal display”I/O data is selected with the configurator, the temperature data allocated inthe I/O data will be 0.

Individual Output Data

I/O data Details Assembly Instance No.

Analog Data 1(8 input bytes)Temperature Data 1(Normal display: 8 input bytes 1/100 display: 16 input bytes)

• Used to monitor analog data or temperature data.• Select one type of data from analog/temperature input value,

peak value, bottom value, top value, valley value, or rate ofchange. (Default allocation: Analog or Temperature input value)

Note The comparator can be used with Analog Data 1 or Temper-ature Data 1.

104

108 (for 1/100 dis-play of Temperature Data, see note)

Analog Data 2(8 input bytes)

Temperature Data 2(Normal display: 8 input bytes 1/100 display: 16 input bytes)

• Used to monitor other data at the same time as the data allocatedto Analog Data 1 or Temperature Data 1.

• Select one type of data from analog/temperature input value,peak value, bottom value, top value, valley value, or rate ofchange.

Note The temperature difference detection function can be usedto detect differences between the value in an input word andTemperature Data 2.

114118 (for 1/100 dis-play of Temperature Data, see note)

Generic Status Flags (1 input byte)

Used to allocate the Network Voltage Monitor Flag, the Unit Con-duction Time Monitor Flag, and the Cumulative Counter Flag.

121

Top/Valley Detection Timing Flags (2 input bytes)

Top/Valley Detection Timing Flags are allocated in one word. These flags are used to time reading the values held as the top and valley values when both the top and valley values are allocated at the same time.

122

Analog Status Flags (4 input bytes)

Used to allocate the bits for the Comparator Result Flag, Top/Valley Detection Timing Flag and Off-wire Detection Flag. The function of each bit is as follows:• Comparator Result Flags

Allow control of the judgement results only, without allocatinganalog values

• Top/Valley Detection Timing FlagsUsed to time reading the values held as the top and valley valueswhen both the top and value values are allocated at the sametime.

• Off-wire Detection FlagsDisconnections can be detected even when the analog values arenot allocated.

134

I/O data Details Assembly Instance No.

Hold Flags (1 output byte) Used with each of the hold functions (peak, bottom, top, and valley) to control the execution timing of hold functions from the Master.

190

vedlegg 2 side 12

Page 23: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

377

Temperature Input Terminals Section 7-6

2. Select the Tab Page for the output where the error output value is to be set,and select the desired item from the pull-down menu in the Fault Statefield.

3. Return to the General Tab, click the Download Button, and then click theReset Button to reset the Unit.

4. Click the OK Button and exit the window.]

7-6 Temperature Input Terminals

7-6-1 DRT2-TS04T and DRT2-TS04P Temperature Input Terminals

General SpecificationsItem Specifications

Model DRT2-TS04T DRT2-TS04P

Input type Thermocouple input Platinum resistance thermometer input

Number of I/O points 4 inputs (Occupies 4 input words in the Master when normal display mode is selected or 8 input words when 1/100 display mode is selected.)

Communications power supply voltage

11 to 25 VDC (supplied through communications connector)

Current consumption 70 mA max. (24 VDC)

Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2.0 kV

Vibration resistance 10 to 150 Hz, 0.7 mm double amplitude

Shock resistance 150 m/s2

Dielectric strength 500 VAC between isolated circuits

Insulation resistance 20 MΩ min. at 100 V DC (default value)

Ambient temperature Operating: −10 to 55°C (with no icing or condensation)Storage: −25 to 65°C

Ambient operating humidity

25% to 85%

Atmosphere Must be free from corrosive gases.

Mounting method 35-mm DIN track mounting

Mounting strength 50 N (10 N in the DIN track direction)

Screw tightening torque M3: 0.5 N·m

vedlegg 2 side 13

Page 24: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

378

Temperature Input Terminals Section 7-6

Performance Specifications

Note 1. A current of 0.35 mA flows to sensors connected to the DRT2-TS04P.

2. The indicator accuracy specifications differ depending on the mounting di-rection. Refer to the above table for details.

Effects of Mounting Direction on Indicator Accuracy

In the DRT2-TS04T, a cold junction compensator is included in the TerminalBlock. The indicator accuracy will be reduced depending on the mountingdirection if just the Terminal Unit itself is replaced and the serial numbers ofthe Terminal Block and Terminal Unit do not match. The serial numbers of theTerminal Block and Terminal Unit can be found on the labels affixed to theUnits as shown below.

Terminal strength Pulling: 50 N

Weight 160 g max. 160 g max.

Item Specifications

Model DRT2-TS04T DRT2-TS04P (See note 1.)

Input type Switchable between R, S, K1, K2, J1, J2, T, B, L1, L2, E, U, N, W, and PL2When set with Configurator: Input types can be set individually for each input.

Wen set with DIP switch: The same input type setting applies to all 4 inputs.

Switchable between PT, JPT, PT2, and JPT2

When set with Configurator: Input types can be set individually for each input.Wen set with DIP switch: The same input type setting applies to all 4 inputs.

Indicator accuracy (±0.3% of indication value or ±1°C, whichever is larger) ±1 digit max.(See note 2.)

−200 to 850°C input range:(±0.3% of indication value or ±0.8°C, which-ever is larger) ±1 digit max.

−200 to 200°C input range:(±0.3% of indication value or ±0.5°C, which-ever is larger) ±1 digit max.

Conversion cycle 250 ms/4 points

Temperature conversion data

Hexadecimal data (4-digit hexadecimal when normal display mode is selected or 8-digit hexa-decimal when 1/100 display mode is selected.)

Isolation method Between input and communication lines: Photocoupler isolationBetween temperature input signals: Photocoupler isolation

Item Specifications

Indicator Accuracy in Exceptional Cases

Input type and temperature range

Input accuracy

K1, K2, T, and N below −100°C

±2°C ±1 digit max.

U, L1, and L2 ±2°C ±1 digit max.

R and S below 200°C ±3°C ±1 digit max.

B below 400°C Not specified.

W ±0.3% of indication value or ±3°C (whichever is larger) ±1 digit max.

PL2 ±0.3% of indication value or ±2°C (whichever is larger) ±1 digit max.

Terminal Unit Label Terminal Block Label

Remove the terminal block. The label is attached to the Unit under the terminal block.

The label is attached to the back of the terminal block.

vedlegg 2 side 14

Page 25: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

379

Temperature Input Terminals Section 7-6

If the serial number of the terminal block and Unit are the same, basic perfor-mance specifications apply regardless of the mounting direction. If the serialnumbers are different, the following indication accuracies apply.

Names and Functions of Parts

Mounting direction Input accuracy

Mounted normally (1) As specified in the Performance Specifications.

Mounted in any other direction other than (1)

±0.3% of indication value or ±2°C (whichever is larger) ±1 digit max.

Indicator Accuracy in Exceptional Cases

Input type and temperature range

Input accuracy

K1, K2, T, and N below −100°C ±3°C ±1 digit max.

U, L1, and L2 ±3°C ±1 digit max.

R and S below 200°C ±4°C ±1 digit max.

B below 400°C Not specified.

W ±0.3% of indication value or ±4°C (whichever is larger) ±1 digit max.

PL2 ±0.3% of indication value or ±3°C (whichever is larger)

(1)

(2)(6)

(5)(4)(3)

Rotary switches(Set the node address.)

Communications connector

Removable Terminal BlockWith the DRT2-TS04T, the indicator accuracy is reduced for exceptional cases and non-standard mounting directions. For details, refer to the Performance Specifications earlier in this section.

Cold junction compensator (DRT2-TS04T only)Adjusts the input temperature. Do not touch or remove the compensator.

DIP switch(Sets the input range.)DeviceNet Indicators

vedlegg 2 side 15

Page 26: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

380

Temperature Input Terminals Section 7-6

Setting the Input Type

Setting with the DIP Switch

The input type can be set using the DIP switch or the Configurator.

Set each pin according to the following table.lp

DRT2-TS04T

Pin No. Setting Specifications

SW1 The settings on pins 1 to 4 select the input type (input range). See the following table for the various combinations and corresponding input type settings.

This setting is enabled only when pin 8 is ON.Default setting: All pins OFF

SW2

SW3

SW4

SW5 Sets the temperature display to normal or 1/100 display mode. (Displays data to 0.01 precision.)

ON: 1/100 display modeOFF: Normal display modeDefault setting: OFF

SW6 Selects °C or °F display. OFF: °C conversionON: °F conversionDefault setting: OFF

SW7 Sets the temperature display to DRT1-compatible 1/100 display mode. (Displays data to 0.01 preci-sion.)

ON: DRT1 1/100 display modeOFF: Not used.

When pin 7 is ON, the DRT1-com-patible 1/100 display mode will be used, regardless of the setting of pin 5.Default setting: OFF

SW8 Selects the input type setting method. When the input type is set with the DIP switch, all 4inputs are set to the same input type.To set different input types, use the Configurator to make the settings.

OFF: Set with Configurator.

ON: Set with DIP switch.The other DIP switch pin settings are disabled when pin 8 is OFF.

Default setting: OFF

SW1 SW2 SW3 SW4 Input type

OFF OFF OFF OFF R

ON OFF OFF OFF S

OFF ON OFF OFF K1

ON ON OFF OFF K2

OFF OFF ON OFF J1

ON OFF ON OFF J2

OFF ON ON OFF T

ON ON ON OFF E

OFF OFF OFF ON L1

ON OFF OFF ON L2

OFF ON OFF ON U

ON ON OFF ON N

OFF OFF ON ON W

ON OFF ON ON B

OFF ON ON ON PL2

ON ON ON ON Not used.

1 2 3 4 5 6 7 8

vedlegg 2 side 16

Page 27: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

381

Temperature Input Terminals Section 7-6

If the settings are incorrect, the MS Indicator will flash red and the Unit will notoperate. In this case, make the settings again and reset the power supply.

DRT2-TS04P

If the settings are incorrect, the MS Indicator will flash red and the Unit will notoperate. In this case, make the settings again and reset the power supply.

Note 1. Always set pin 8 to ON if the DIP switch is used to set the ranges. If this pinis OFF, the DIP switch settings will not be enabled.

2. The DIP switch settings are read when the power is turned ON.

3. The 1/100 display mode and °C/°F display settings cannot be set individually foreach input.

4. When the display mode is set to 1/100 display mode with the DIP switch(pin 5 ON), the connection path must be set with the configurator. Refer to7-6-2 Temperature Input Terminal Display Modes for details.If “1/100 display” is not selected in the I/O data in the connection path set-tings from the Configurator, the temperature data will be 0.

5. When a DRT1-series Temperature Input Terminal (DRT1-TS04T orDRT1-TS04P) is being replaced with one of these DRT2-series Slaves andthe 1/100 display mode is being used, refer to the following table and setthe appropriate display mode.

Setting Using the DeviceNet Configurator

Use the following procedure to set the input type for each input using the Con-figurator.

1,2,3... 1. Double-click the icon of the Slave to be set in the Main Window and openthe Edit Device Parameters Window. (From the Maintenance Mode Win-dow, click the right mouse button over the Slave icon and select Parame-ters and Edit.)

2. Select the Tab Page for the input where the sensor settings will be set.

SW1 SW2 SW3 SW4 Input type

OFF OFF Always OFF. PT

ON OFF JPT

OFF ON PT2

ON ON JPT2

SW7 SW5 Display mode

OFF OFF Normal display

OFF ON 1/100 display

ON Not used. DRT1-compatible 1/100 display

vedlegg 2 side 17

Page 28: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

382

Temperature Input Terminals Section 7-6

3. Select the desired sensor from the pull-down menu in the Sensor Typefield.

4. Return to the General Tab, click the Download Button, and then click theReset Button to reset the Unit.

5. Click the OK Button and exit the window.

Temperature Ranges by Input Type

The input type can be set with the DIP switch or Configurator. The followingtables show the temperature ranges for each input type.

DRT2-TS04T

DRT2-TS04P

Input type Temperature range (°C) Temperature range (°F)

R 0 to 1,700 0 to 3,000

S 0 to 1,700 0 to 3,000

K1 −200 to 1,300 −300 to 2,300

K2 0.0 to 500.0 0.0 to 900.0

J1 −100 to 850 −100 to 1,500

J2 0.0 to 400.0 0.0 to 750.0

T −200.0 to 400.0 −300.0 to 700.0

E 0 to 600 0 to 1,100

L1 −100 to 850 −100 to 1,500

L2 0.0 to 400.0 0.0 to 750.0

U −200.0 to 400.0 −300.0 to 700.0

N −200 to 1,300 −300 to 2,300

W 0 to 2,300 0 to 4,100

B 100 to 1,800 300 to 3,200

PL2 0 to 1,300 0 to 2,300

Input type Temperature range (°C) Temperature range (°F)

PT −200.0 to 850.0 −300.0 to 1,500.0

JPT −200.0 to 650.0 −300.0 to 1,200.0

PT2 −200.0 to 200.0 −300.0 to 380.0

JPT2 −200.0 to 200.0 −300.0 to 380.0

vedlegg 2 side 18

Page 29: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

383

Temperature Input Terminals Section 7-6

Note The temperature ranges listed above are the ranges in which the input accu-racy is within the specified range.

Convertible Temperature Ranges

The convertible data range depends on the selected sensor, as shown in thefollowing tables.

DRT2-TS04T

Note 1. The display data will be clamped at the minimum value when the value isbelow the minimum display value but higher than the value at which anoff-wire condition is detected.

2. When an off-wire condition is detected, the display data will be 7FFF. (In1/100 display mode, the display data will be 7FFF FFFF.)

DRT2-TS04T

Note 1. If the Unit is subjected to sudden temperature changes, moisture may con-dense in the Unit and cause incorrect indications. If there is condensation,remove the Unit from service and keep it at a steady temperature for about1 hour before using it again.

2. If the input temperature exceeds the convertible range, the temperaturedata will be clamped at the minimum or maximum value.If the temperature exceeds the convertible range by a certain value, anoff-wire condition (broken or disconnected input wire) will be detected andthe temperature data will be set to 7FFF. If the input temperature returnsto the convertible range, the off-wire detection function will be reset auto-matically and normal conversion data will be stored.

Input type °C Display °F Display

R −20 to 1,720 FFEC to 06B8 −20 o 3,020 FFEC to 0BCC

S −20 to 1,720 FFEC to 06B8 −20 to 3,020 FFEC to 0BCC

K1 −220 to 1,320 FF24 to 0528 −320 to 2,320 FEC0 to 0910

K2 −20.0 to 520.0 FF38 to 1450 −20.0 to 920.0 FF38 to 23F0

J1 −120 to 870 FF88 to 0366 −120 to 1,520 FF88 to 05F0

J2 −20.0 to 420.0 FF38 to 1068 −20.0 to 770.0 FF38 to 1E14

T −220.0 to 420.0 F768 to 1068 −320.0 to 720.0 F380 to 1C20

E −20 to 620 FFEC to 026C −20 to 1,120 FFEC to 0460

L1 −120 to 870 FF88 to 0366 −120 to 1,520 FF88 to 05F0

L2 −20.0 to 420.0 FF38 to 1068 −20.0 to 770.0 FF38 to 1E14

U −220.0 to 420.0 F768 to 1068 −320.0 to 720.0 F380 to 1C20

N −220 to 1,320 FF24 to 0528 −320 to 2,320 FEC0 to 0910

W −20 to 2,320 FFEC to 0910 −20 to 4,120 FFEC to 1018

B 80 to 1,820 0050 to 071C 280 to 3,220 0118 to 0C94

PL2 −20 to 1,320 FFEC to 0528 −20 to 2,320 FFEC to 0910

Input type °C Display °F Display

PT −220.0 to 870.0 F768 to 21FC −320.0 to 1,520.0

F380 to 3B60

JPT −220.0 to 670.0 F768 to 1A2C −320.0 to 1,220.0

F380 to 2FA8

PT2 −220.0 to 220.0 F768 to 0898 −320.0 to 400.0 F380 o 0FA0

JPT2 −220.0 to 220.0 F768 to 0898 −320.0 to 400.0 F380 to 0FA0

vedlegg 2 side 19

Page 30: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

384

Temperature Input Terminals Section 7-6

Terminal Arrangement

DRT2-TS04T

DRT2-TS04P

Wiring

Note When all of the inputs are not being used, an off-wire condition may bedetected in the unused, open input terminal. To prevent an off-wire detection,wire the unused input terminals as shown in the following diagram.

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NCIN0+

IN0−

NCIN1+

IN1−

IN2+

IN2−

IN3+

IN3−

Cold junction compensatorAdjusts the input temperature. Do not touch or remove the compensator. The correct temperature data will not be displayed if the compensator is disturbed.

NC NC NC NC

IN2b

IN2B

IN3b

IN3B

IN3A

IN2A

NC

NC

IN0b

IN0B

IN1b

IN1B

IN1A

IN0A

NC IN0+

IN0−

IN0b

IN0B

IN0A

DRT2-TS04TThermocouple input

DRT2-TS04PPlatinum-resistance thermometer input

NC IN0+

IN0−

IN0b

IN0B

IN0A

DRT2-TS04TThermocouple input

DRT2-TS04PPlatinum-resistance thermometer input

Short the terminals.

Connect a resistance of 50 Ω to 150 Ω.

vedlegg 2 side 20

Page 31: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

385

Temperature Input Terminals Section 7-6

7-6-2 Temperature Input Terminal Display Modes

Normal Display Mode (Default Setting)

The input temperature data is converted to 4-digit hexadecimal digital dataand transmitted to the Master. If the conversion data is negative, the negativevalue is expressed as the two’s complement.

The four inputs occupy 4 words in the Master, as shown in the following dia-gram. If the input type’s data has 0.1 digits, the value transmitted to the mas-ter is 10 times the actual value. (The decimal point is omitted.)

• Example 1: R type thermocouple at 1,000°C1,000 converted to hexadecimal → 03E8 hex

• Example 2: U type thermocouple at 350.0°C350 × 10 = 3,500 converted to hexadecimal → 0DAC hex

1/100 Display Mode The input temperature data for all input types is transmitted to the Master asdata with precision to 0.01 digits. The temperature data is multiplied by 100and converted to 8-digit hexadecimal digital data (four long values).

If the conversion data is negative, the negative value is expressed as the two’scomplement.

The four inputs occupy 8 words in the Master, as shown in the following dia-gram.

3 02 146 57810 9111214 1315

First word + 0 Input 0 Temperature conversion data

First word + 1 Input 1 Temperature conversion data

First word + 2 Input 2 Temperature conversion data

First word + 3 Input 3 Temperature conversion data

3 02 146 57810 9111214 1315

First word + 0 Input 0 Temperature conversion data (rightmost)

First word + 1 Input 0Temperature conversion data (leftmost)

First word + 2 Input 1 Temperature conversion data (rightmost)

First word + 3 Input 1 Temperature conversion data (leftmost)

First word + 4 Input 2 Temperature conversion data (rightmost)

First word + 5 Input 2 Temperature conversion data (leftmost)

First word + 6 Input 3 Temperature conversion data (rightmost)

First word + 7 Input 3 Temperature conversion data (leftmost)

vedlegg 2 side 21

Page 32: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

402

Analog Input Units Section 7-2

Example:Scaling analog input values

When a 0 to 10V voltage is input to the analog input word (CIO 3) of CP1W-AD042 as 0 to 12,000, convert the value into a value between 0 and 24,000and output the result to D200.

Data Memory Settings

Ladder Program

Descriptions of APR Instruction

Setting Address Data

Control word D100 #0800

Unscaled minimum value (0) D101 &0

Scaled minimum value (0) D102 &0

Unscaled maximum value (12,000) D103 &12,000

Scaled maximum value (24,000) D104 &24,000

12,000(10V)

0 (0V)

24,000

Data input to Analog Input Unit (Unscaled: 0 to 12,000)

Scaled value (0 to

24,000)

(Data in CIO3)

(D200)

0

Always ON Flag P_On

Use APR instruction for scaling.APR(069)

D100

D200

3

APR

C

D

S

C:Control word

D:Result word

S:Source word

X1X0

Y1

Unscaled data

Scaleddata

SInput data

DScaledresult

Y0

vedlegg 2 side 22

Page 33: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

3-1 Installing the PT

3-4

3-1-3 Mounting the PT to the Control Panel The PT is flush-mounted to the control panel.

The PT is mounted using the panel mounting brackets provided with the PT, and tools, such as a Phillips screwdriver.

Use the following procedure to mount the PT to the control panel.

1. Make a hole in the panel for flush mounting according to the following dimensions andinsert the PT from the front of the panel.

Recommended panel thickness: 1.6 to 4.8 mm

Width

Height

Model Dimensions

NS15 Width 383.5 +10 × Height 282.5 +1

0 mm

NS12 Width 302 +10 × Height 228 +1

0 mm

NS10 Width 302 +10 × Height 228 +1

0 mm

NS8 Width 220.5 +0.50 × Height 165.5 +0.5

0 mm

NS5 Width 184 +0.50 × Height 131 +0.5

0 mm

Reference A NS-USBEXT-1M USB Relay Cable can be used to place a USB slave connector on the front of the control panel. To use a USB Relay Cable, mount the Cable connector in a panel cutout with the following dimensions.

20.8±0.1 dia.

19.4±0.1 dia. Unit: mm

Secure the panel mounting brackets from the back of the panel, as shown in the following diagram. Insert the catch on each bracket into the square hole on the PT, and secure the PT to the panel by tightening the screws with a Phillips screwdriver while gently pulling in the PT.

vedlegg 2 side 23

Page 34: Førebuing/ Forberedelse...Førebuing/Forberedelse AUT4002 Vg3 automatiseringsfaget Side 2 av 5 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Førebuingstida varer éin dag

Schweigaardsgate 15B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon 23 30 12 00 Telefaks 23 30 12 99 utdanningsdirektoratet.no