of 68 /68
FTP centrale pentru tratarea aerului MANUAL TEHNIC

FTP - Manual Tehnic

Embed Size (px)

Text of FTP - Manual Tehnic

FTPcentrale pentru tratarea aerului

MANUAL TEHNIC

PREAMBULCentralele pentru tratarea aerului de tip FTP reprezint[ o contribu\ie important[ la ameliorarea mediului nostru de via\[. Rezultat al profesionalismului ;i al experien\ei de numero;i ani a firmei FERROLI, acestea constituie un punct de referin\[ `n domeniu. Calitatea construc\iilor ;i a componentelor utilizate constituie o garan\ie a fiabilit[\ii, func\ionalit[\ii ;i eficien\ei. Proiectate pentru a putea func\iona la joas[, medie ;i `nalt[ presiune, centralele FERROLI de tip FTP sunt construite pe baza unui sistem modular ce cuprinde 18 m[rimi, `n m[sur[ a satisface o gam[ larg[ de utiliz[ri. Unit[\ile de tratament al aerului FERROLI `n execu\ie normal[ nu sunt adecvate func\ion[rii `n medii cu atmosfer[ exploziv[.

AVIZ PENTRU OPERATORII COMERCIALI> ~n viziunea tentativelor de ameliorare continu[ a propriei game de produse, cu scopul de a cre;te nivelul de satisfac\ie al clientului, firma noastr[ precizeaz[ c[ caracteristicile estetice ;i/sau dimensionale, datele tehnice ;i accesoriile pot fi supuse modific[rilor. Va fi necesar totu;i s[ se acorde maximum de aten\ie pentru ca toate documentele tehnice ;i/sau comerciale (liste de pre\uri, cataloage, pliante, etc.) furnizate clientului final s[ fie actualizate cu ultima edi\ie. Produsele aferente prezentului document pot fi considerate ca fiind acoperite de garan\ie dac[ sunt achizi\ionate ;i instalate `n Italia. Departamentul Comercial ;i Centrul de Asisten\[ Tehnic[ sunt contactabile prin PAGINI GALBENE la capitolul CAZANE CU GAZE ;i CONDI|IONARE AER, pe situl Internet www.ferroli.ro, sau apel]nd Pentru orice informa\ie cu privire la asisten\a tehnic[, contacta\i> 021-444.36.50 sau 021-444.36.51

FTP

CUPRINS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM DE SELEC|IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 4 5 6 7 10 20 32 34 40 41 42 44 64 MARCAJ CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPONENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROCEDURA DE SELECTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELECTARE M{RIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIMENSIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TABELE GREUT{|I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEFINIRE :I CERERE DE OFERT{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIAGRAMA MOLLIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRATAMENTE FUNDAMENTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIMENSIUNI ALE CANALELOR DE AER . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

FTP

1. PROGRAM DE ALEGERECTA FERROLI este programul de selec\ie realizat cu scopul de a oferi centrala dorit[ `n condi\ii de extrem[ simplitate, `ntr-un cadru func\ional, constructiv ;i economic. Un instrument practic ;i complet, indispensabil dimension[rii centralelor de tratare a aerului. Pentru simplitatea extrem[ a utiliz[rii, pentru integritatea datelor ;i pentru cantitatea semnificativ[ de solu\ii propuse, a fost apreciat de numero;i termotehnicieni, c[rora le este pus la dispozi\ie la cerere. De altfel, personal specializat FERROLI le st[ la dispozi\ie pentru clarific[ri sau pentru formarea `n utilizarea acestui software.

4

FTP

2. MARCAJ CEToate unit[\ile de tratare a aerului FERROLI sunt construite respect]nd Directivele CEE 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 73/23 pentru toate domeniile de aplicabilitate ;i se conformeaz[ prin urmare cerin\elor esen\iale de siguran\[ ;i de asigurare a s[n[t[\ii prescrise de respectivele directive. Proiectarea a fost dezvoltat[ pe baza respect[rii acestor norme ;i, `n acest scop, ma;inile sunt dotate cu o serie de dispozitive de prevenire ;i de siguran\[ `n m[sur[ a satisface cerin\ele urm[toare> G Grilaje de protec\ie pe organele `n mi;care G Micro`ntrerup[toare de siguran\[ G L[mpi pentru iluminatul intern al ma;inii G Manete ce se deschid chiar ;i din interiorul ma;inii G Opritoare cu muchii rotunjite ;i absen\a p[r\ilor ascu\ite Cartele autocolante, cu vizibilitate ridicat[ datorat[ dimensiunii ;i culorii, care sunt aplicate pe carcasa extern[ a ma;inii cu scopul de a indica pericole posibile datorate organelor `n mi;care ;i curentului electric. DECLARA|IE CE DE CONFORMITATE (Directiva referitoare la ma;ini a CEE, articolul 5, alineat 1) FERROLI S.p.A declar[ c[ ma;ina de tipul ............................ seria ...................................... este conform[ cu prescrip\iile directivelor 89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68 CEE, 73/23 CEE aplicabile acesteia. ~n mod deosebit, ma;ina men\ionat[ este conform[ cu urm[toarele cerin\e esen\iale prev[zute de Directivele 89/392, 91/368, Art. 3, Aliniat 1> - principiul integr[rii siguran\ei - materiale utilizate lipsite de riscuri - iluminare intern[ - siguran\[ `n transport, manipulare ;i instalare - protec\ie contra riscurilor mecanice - protec\ie contra riscurilor de natur[ electric[ - protec\ie contra riscurilor de incendiu - proiectare ;i construc\ie executate de o asemenea manier[ `nc]t s[ reduc[ la nivelul minim riscurile datorate nivelului de zgomot. - protec\ie contra riscului de a r[m]ne captiv `n ma;in[ - marcaj care s[ nu poat[ fi ;ters cu indica\iile prescrise - dotarea cu un Manual de instalare ;i `ntre\inere. DECLARA|IE DE INTEGRARE FERROLI S.P.A. declar[ de asemenea c[ ma;ina ce face obiectul prezentei declara\ii nu trebuie s[ fie pus[ `n func\iune `nainte de a fi integrat[ `ntr-o ma;in[ sau instala\ie, conform Directivei 89/392 CEE, 971/368 CEE, 93/44 CEE, 93/68 CEE. Dante Ferroli Reprezentant legal

5

FTP

3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE3.1 STRUCTURARealizat[ cu cadrul din profiluri extrudate de aluminiu anodizat UNI 9006, unite prin intermediul jonc\iunilor unghiulare din aluminiu turnat sub presiune sau nylon ;i panouri cu `nveli; dublu, izolate cu vat[ mineral[ de `nalt[ densitate (80-100 Kg/m3) sau poliuretan expandat cu grosimi de 23 sau 48 mm, `n execu\ie normal[ sau cu ruperea pun\ilor termice. Panourile pot fi realizate combin]nd `ntre ele diversele tipuri de materiale propuse> G Tabl[ din o\el zincat Z175 G Tabl[ din o\el prevopsit G Tabl[ din peraluman G Tabl[ din o\el inoxidabil AISI 304 Panourile se fixeaz[ pe cadru cu ;uruburi din o\el zincat sau din o\el inoxidabil ;i sunt dotate cu garnitur[ de etan;are de tip autoadeziv. Panourile de inspec\ie urmeaz[ a fi montate pe balamale ;i vor fi dotate cu manete de `nchidere duble (intern[ ;i extern[).

3.2 BATIUCu grind[ continu[, din tabl[ de o\el zincat de grosime mare, `ndoit[ prin presare cu sec\iune `n U de o asemenea manier[ `nc]t s[ asigure o rigiditate structural[ ridicat[ care s[ permit[ `n deplin[ siguran\[ transportul ;i deplasarea `n condi\ii de ;antier. Fiecare sec\iune este dotat[ cu inele sau orificii pentru introducerea traverselor de ridicare.

6

FTP

4. COMPONENTE4.1 BATERIE DE SCHIMB TERMICDe tipul extractibil pentru func\ionare cu ap[, amestec cu glicol, expansiune direct[ sau cu abur, realizat[ pe un cadru din tabl[ de o\el ;tan\at[, verificat[ la etan;eitate `n ap[ cu aer uscat la presiunea de 30 atm. ~n versiunea standard sunt realizate cu \evi de cupru cu aripioare din aluminiu mandrinat mecanic< la cerere se pot executa versiuni cu \evi de o\el sau o\el inoxidabil ;i cu aripioare din cupru, cupru cositorit sau o\el inoxidabil. Pasul standard al aripioarelor de r[cire este de 2-2,5-3-4-5-6 mm. Colectoarele standard dispun de racorduri filetate dar la cerere pot fi furnizate ;i cu racorduri cu flan;e.

4.2 BATERII ELECTRICEBateriile electrice sunt realizate cu rezisten\e de tipul ceramic cu una sau mai multe trepte, con\in]nd tot, inclusiv dulap de conexiune ;i termostat de siguran\[, `ncadrate de o structur[ din tabl[ de o\el zincat[, fiind montate pe ghidaje pentru simplificarea extrac\iei.

7

FTP

4.3 ALEGEREA BATERIILORSimboluri Va = = qa sf = T1 = T2 = T2F = J1 = J2 = Tm = Te = Tu = NR = Cv = ^tm = K = W = 1,22 = 0,243 = VH20 = = qH20 NC = = TB1 TB2 = Rfitt = ^T1 = ^T2 = Bf = Viteza de circula\ie a aerului (m/s) Debit de aer (m3/h) Suprafa\a frontal[ a bateriei (m2) (V. tab 9 de la pag. 13). Temperatura aer intrare cu bulb uscat (C) Temperatura aer la ie;ire cu bulb uscat (C) Temperatura teoretic[ aer la ie;ire cu bulb uscat (C) Entalpie aer intrare (Kcal/Kg) Entalpie aer ie;ire (Kcal/Kg) Temperatura medie a fluxului de aer (C). Temperatura intrare fluid (C) Temperatura ie;ire fluid (C) Num[r de r]nduri Putere (Kcal/h) Diferen\[ temperatur[ medie logaritmic[ (C) Coeficient de schimb termic (Kcal/h x C m2sf x r]nduri) Coeficient de suprafa\[ udat[ Greutate specific[ standard (Kg/m3) C[ldur[ specific[ aer standard (Kcal/KgC) Vitez[ fluid (m/s) Debit de ap[ (l/h) Num[r circuite de alimentare Temperatur[ aer bulb umed (C) Temperatura aer evacuat cu bulb umed (C) Raport teoretic ST Diferen\a `ntre temperatura aerului de intrare ;i temperatura apei de ie;ire Diferen\a `ntre temperatura aerului la ie;ire ;i temperatura apei la intrare Factor de by-pass

4.4 FORMULE ESEN|IALE(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) CR CH VH20 Va Rfitt NRR NRH qH20 = = = = = = = = 1,22 x qa x (J1 - J2) 0,296 x qa x (T2 - T1) qH20 / 640 x NC qa / 3600 x Sf 0,243 x ^Tfitt / ^J CR x W / Sf x ^Tm x K CH / Sf x ^Tm x K CR / ^TH20 = = = = = = = = Putere de r[cire (Kcal/h) Putere de `nc[lzire (Kcal/h) Vitez[ ap[ (m/s) Vitez[ aer (m/s) Raport teoretic S/T Nr. de r]nduri baterie r[cire Nr. de r]nduri baterie `nc[lzire Debit de ap[

8

FTP

4.5 MEDIA LOGARITMIC{ A TEMPERATURILOR

9

FTP

5. PROCEDEU DE ALEGERE5.1 BATERIE DE R{CIRE CU AP{Se ia `n studiu o central[ de tratament a aerului de m[rime 10, cu un debit de aer qa = 10.000 m3/h. Din tabelul 7 de la pagina 11 se cite;te suprafa\a de trecere Sf = 1,16 m2. Date Debit de aer qa = 10.000 m3/h CR = 78.000 Kcal/h T1 = 30C TB1 = 21,9 C Te = 6C Tu = 12C

Alegere 1. Se determin[ viteza de circula\ie a aerului cu formula (4)> Va = qa 10.000 = = 2,39 m/s (3.600 x Sf) (3.600 x 1,16)

2. Determina\i temperatura teoretic[ T2F a aerului cu bulbul uscat la ie;ire, utiliz]nd formula (1) ;i cu ajutorul unei diagrame Mollier (vezi mai jos). Din (1 ) CR= 1,22 x qa x (j1 - j2) sau 1,22 x qa x ^j ob\inem j2. ^j = CR (1,22 x qf) = 78.000 = 6,4 (1,22 x 10.000)

Citim de pe diagrama Mollier de la pagina 43 j1 = 15,3> j2 = j1 - ^j = 15,3 - 6,4 = 8,9

Urm[rim `n continuare pe diagrama Mollier> a) unim punctul corespunz[tor condi\iilor de intrare ale aerului pe linia de satura\ie cu punctul ce corespunde mediei aritmetice T1 - Te / 2 = Tm b) intersec\ia curbei izoentalpice J2 cu linia T1 - Tm< se va ob\ine un punct pe care `l vom numi T2F. Temperatura real[, pe care o vom afla la sf]r;itul calculului va fi cuprins[ `ntre T2F ;i linia de satura\ie de-a lungul curbei izoentalpice J2. 3. Calculul debitului de ap[. Din formula (8) qH2O = CR ^TH20 = 78.000 (12 - 6) = 13.000 l/h

10

FTP4. Se stabile;te num[rul de circuite NC, din tabelul 21 de la pag. 19 > NC = 14. 5. Se calculeaz[ viteza apei. Cu formula (3) VH2O = qH2O / (640 x NC) = 13.000 / (640 x 14) = 1,45 m/s 6. Determina\i raportul teoretic Rfitt, din rela\ia (5) Rfitt= 0,243 x ^Tfitt 0,243 x (T1 - T2) 0,243 x (30 - 15) = = = 0,57 ^j (j1 - j2) (15,3 - 8,9)

7. Determina\i temperatura medie logaritmic[ Tm, folosind tabelul de la pagina 10. Sau> ^T1 = T1 - TU = 30 - 12 = 18 C ^T2F = T2F - Te = 15 - 6 = 9 C ^Tm = 13 8. Determina\i num[rul de r]nduri NR> Din formula NRR = CR x W 78.000 x 0,695 = = 4,85 Sf x ^Tm x K 1,16 x 13 x 740

W = 0,695< K = 740 din diagrama de la pagina 13 Prin urmare> aceast[ valoare o `nmul\im x 1,08 = 5,24 (Pas aripioare 3) x 1 = 4,85 (Pas aripioare 2,5) x 0,89 = 4,32 (Pas aripioare 2)

Trebuie prin urmare s[ ne orient[m asupra unei baterii de 5 r]nduri cu un pas al aripioarelor de 2,5 sau 2. Pentru simplitate vom alege 5R ;i Pa = 2,5. 9. Se determin[ coeficientul de by-pass BF. Din diagrama de la pagina 14 Bf = 0,175 10. Avem acum toate datele pentru a calcula temperatura T2 final[ T2 = TB2 = BF (T1 - TB1) = 13,2 + 0,175 (30 - 21,9) = 14,6 C 11. Se determin[ pierderile de sarcin[ pe partea de aer din diagrama de la pagina 20. ^pa = 6 mm H2O 12. Se determin[ pierderile de sarcin[ de pe partea de ap[ cu diagrama de la pagina 19. ^ph = 0,7 m H20

11

FTP

5.2 COEFICIENT DE SCHIMB TERMIC (pas termic 2,5)Rap ort

Rf

itt

Coeficient W

Temperatura medie a apei #C

Exp ansi

une dire ct[

ED

Vitez[ aer m/s

K= coeficient de schimb termic Kcal/h x #C x m2 SUP. FRONTAL{ x R}NDURI Pentru pasul 3 `nmul\i\i K cu 0,92 Pentru pasul 2 `nmul\i\i K cu 1,12

12

Vit e

z[

ap

[m

/s

FTP

5.3. COEFICIENT DE BY-PASS

NUM{R DE R}NDURI

Pa

s

a

rip

io

ar

e

2

m

m

Vitez[ aer m/s

Pa

s

a

rip

io

ar

e

2,5

m

m3 re mm

Pa

r sa

ipi

oa

Coeficient de by-pass

13

14Nr .t ub ur i` n se rie pe rc irc ui t

Lungime cu aripioare

FTP

5.4 PIERDERI DE SARCIN{ PE PARTEA DE AP{

Vi te

z[

ap

[

m

/s

Pierderi de sarcin[ pe partea de ap[ m coloan[ de H2O

Vitez[ aer m/s

Pa sa rip ioa re

FTP

5.5 PIERDERI DE SARCIN{ PE PARTEA DE AER

.r Nr

]n

du

ri

Pierderi de sarcin[ pe partea de aer m coloan[ de H2O

15

FTP

5.6 BATERII DE NC{LZIRE AERPentru simplitate, vom lua `n calcul caracteristicile generale ale unei unit[\i de m[rime 10 cum a fost ;i cea de la exemplul de alegere anterior. Date Debit de aer qa CH T1 Te Tu 10.000 m3/h 65,120 Kcal/h 8 C 80 C 70 C

Alegere 1. Din formula CH = 0,296 x qa x ^T se calculeaz[ VT = CH 65.120 = = 22 C (0,296 x qa) (0,296 x 10.000)

prin urmare temperatura aerului care iese din baterie va fi> T1 + 22 = 30 C 2. Se determin[ debitul de ap[ din formula> qH20 = CH ^TH2O = 65.120 ( 80 70) = 6.512 lt/h

3. Din tabelul 21 de la pag. 19 se cite;te num[rul de circuite NC, care `n cazul nostru sunt 7. 4. Se determin[ viteza apei, din formula> VH20 = qH20 6.512 = = 1,45m/s 640 x NC 640 x 7 (NB> 640 este un coeficient fix)

5. Din diagrama de la pagina 28 se cite;te coeficientul de schimb termic K = 810. 6. Din tab. 22 de la pag. 20 se determin[ diferen\a de temperatur[ medie logaritmic[ ^Tm, cunosc]nd valorile urm[toare> Te - T2 = ^T1 = 80 - 30 = 50 C Tu - T1 = ^T2 = 70 - 8 = 62 C ^Tm = 56 C 7. Cu datele disponibile `n acest moment se determin[ num[rul r]ndurilor cu formula> NRm = 65.120 = 1,24 1,16 x 56 x 800 A;adar `nmul\im 1,24 x 1,08 =1,34 (pas aripioare 3) 1,24 x 1 =1,24 (pas aripioare 2,5) 1,24 x 0,89 =1,10 (pas aripioare 2) 1,24 x 0,74 =0,91 (pas aripioare 1,6)

Valorile de mai sus vor fi rotunjite la un num[r `ntreg imediat mai mare, deci 2 sau 1 respectiv.16

FTPPentru simplitate vom alege NRH = 2 cu Pa = 2.5 A;adar bateria noastr[ va fi de 2 trepte, cu 10 aripioare pe \ol. 8. Se determin[ pierderea de sarcin[ pe partea de ap[ din diagrama de la pagina 19. ^PH = 1.65 m c.a. 9. Se determin[ pierderea de sarcin[ de pe partea de aer din diagrama de la pagina 20 ^Pa = 3,4 mm c.a.

5.7 COEFICIENT DE SCHIMB TERMIC

AbuVitez[ aer m/s K= coeficient de schimb termic Kcal/h x C x m2 SUP. FRONTAL{ x R}NDURI Pentru pasul 3 `nmul\i\i K cu 0,92 Pentru pasul 2 `nmul\i\i K cu 1,12 Pentru pasul 1,6 `nmul\i\i cu 1,35 FACTOR DE COREC|IE AL VITEZEI APEI ~N FUNC|IE DE TEMPERATURA SA MEDIE Factor de corec\ie Temperatur[ medie ap[ CVit ez [a p[ m/s

r

17

5.8 PIERDERE DE SARCIN{ PE PARTEA DE AER

.r Nr

]n

du

ri

18Pa sa ripPierderi de sarcin[ pe partea de aer m coloan[ de H2O

Vitez[ aer m/s

ioa re

FTP

Lungime cu aripioare

Nr .t ub ur i` n se rie pe rc irc ui t

FTP

5.9 PIERDERI DE SARCIN{ PE PARTEA DE AP{

Vi te

z[

ap

[

m

/s

Pierderi de sarcin[ pe partea de ap[ m coloan[ de H2O

19

FTP

6. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE6.1 FILTRE DE AERAceast[ selectare are un rol fundamental pentru asigurarea calit[\ii aerului tratat. Tipologia disponibil[ acoper[ toate exigen\ele> de la filtrele cu rulouri la obi;nuitele celule ondulate, de la filtrele cu buzunare rigide sau flexibile la cele absolute, cu o eficien\[ de 99,999% DOP, `n func\ie de nevoile specifice ale clientului. Se conformeaz[ cerin\elor normale de auto-stingere, iar eficien\a lor este certificat[ `n conformitate cu normativele cele mai frecvent utilizate (EUROVENT, AFI, ASHRAE, NSB ECC.). Sunt a;adar disponibile filtre cu c[rbune activ, l[mpi anti-germeni ;i alte tipuri `n func\ie de cerin\ele dvs. specifice. Pot fi montate `ntr-una sau `n mai multe sec\iuni `n func\ie de tipul de filtrare. Este de absolut esen\ial s[ nu se subestimeze importan\a alegerii unei filtr[ri adecvate pentru tratarea impurit[\ilor din aer, prezente cu caracteristic ;i dimensiuni variabile, pentru a ob\ine `n aerul tratat, condi\iile cerute de particularit[\ile ambientului ce trebuie deservit. Tabelul eviden\iaz[ `ntr-o form[ schematic[, tipul de filtru adecvat tratamentului impurit[\ilor prezente `n aer ;i indic[ ;i clasificarea filtrului pe baza normelor celor mai actuale. Filtre Filtre ondulate

Filtre cu saci

Filtre absolute

20

FTP

6.2 IDENTIFICAREA CONFORM CLASEI EUROVENTCLASIFICARE EUROVENT GRAD DE EFICACITATE EU DOP (NaCL) Col. % Pond. % Pulberi vizibile TABELUL LUI FRANK Cea\[ / Fum Pulberi invizibile

DIAMETRU PARTICULE 5.000 50 5 2 2 2 3 3 3 4 5 25 32 35 45 50 65BACTERII

1ARGIL{

0,1

0,005

67 75 82 85 87 92 95

FILTRARE CU EFICACITATE MEDIE

P{R UMAN CENU:{ DETERGEN|I F{IN{ M{CINAT{ ~NGR{:{MINTE FUM CUPTOR ~NALT FUM DE ALCALII FUM DE PETROL FUM DE ULEI

FUM DE OXID DE ZINC FUM DE R{:INI FUM DE TUTUN

FILTRARE CU EFICACITATE RIDICAT{

5 6 7 8 9 15 40 50 70

55 60 85 90 95

LAPTE PRAF CEA|{ NEGRU DE FUM PIGMEN|I VOPSELURI PLOAIE POLEN

PULBERI ATMOSFERICE PULBERE DE C{RBUNE PULBERE DE CIMENT

10FILTRARE ABSOLUT{

PULBERI METALURGICE

11 12 13 14

95 99.95 99.95 99.99 9

RUGIN{ NISIP

PULBERI INSECTICIDE

NISIP FIN ZGURI SMOG TALC

21

FTP

6.3 METOD{ DE VERIFICARE A FILTRELORORIGINE PARTICULE (mm) PARTICULE mediu (mm) CONCENTRA|IE (mg/m3) NORME EUROPENE :I NA|IONALE

EFICACITATE MEDIE ASHRAE 52/76 gravimetric sau ponderal AFI Sec\iunea I gravimetric sau ponderal BS 2831 Test Dust No. 2 BS 2831 Test Dust No. 3 SFI Test B pulbere de cuar\ SFI Test B pulbere de cuar\ S.U.A. S.U.A. Marea Britanie Marea Britanie Germania Germania 0,1 + 80 mm 0,1 + 80 mm 1 + 10 mm 6 + 40 mm 0,2 + 10 mm 0,5 + 30 mm 5 mm 5 mm 5 mm 20 mm 2,5 mm 8 mm < 70 mg/m3 _ 25 mg/m3 Variabil[ Variabil[ 2,10 mg/m3 2 + 10 mg/m3 Norma UNI 7832 EUROVENT 4/5 Grad de separa\ie mediu

EFICACITATE RIDICAT{ ASHRAE 52/76 gravimetric sau colorimetric AFI Sec\iunea II Dust Spot gravimetric sau ponderal NBS colorimetric SFI Test A pulbere de cuar\ S.U.A. S.U.A. S.U.A. Germania > 0,5 + < 1mm < 1mm < 1 mm 0,1 + 4 mm 1 mm 0,02 + 0,3 mg/m3 Variabil[ Variabil[ 1,5 + 2 mg/m3 Norma UNI 7832 EUROVENT 4/5 Grad de eficacitate mediu

FILTRARE ABSOLUT{ DOP gravimetric sau colorimetric BS 3928 flac[r[ sodic[ (NaCl) BS 2831 albastru de metilen SFI Test A cea\[ de ulei SFI Aerosol radioactiv URANIA S.U.A. Marea Britanie Marea Britanie Germania Germania Fran\a 03 mm 0,1 + 0,7 mm 0,2 + 2 mm < 1 mm 0.3 mm < 0,15 mm 0,12 mm 0,35 mm 0,6 mm 0.4 mm 50 +100 mg/m3 5 mg/m3 0,1 mg/m3 1,5 + 20 mg/m Variabil[ 0,01 mg/m33

EUROVENT 4/4 Norma UNI 7833

TIP

APLICA|II Instala\ii sterile `n spitale ;i industria farmaceutic[ Industria electronic[, fotografic[ ;i alimentar[ Condi\ionarea, ventila\ia ;i extragerea de aer contaminat `n industriile nucleare 3 Camera albe `n clasa 100 (F.S. 209) 3500 particule = 0.5 m/m Industriile micromecanice, amplasamente calculatoare ;i centrale telefonice Condi\ionarea aerului din cabine de vopsire (introducere aer) Industria chimic[ ;i turbine cu gaz Prefiltrare filtre de `nalt[ eficacitate Condi\ionare aer ;i ventila\ie Aparate gen aeroterme ;i compresoare de aer Prefiltrare filtre de `nalt[ eficacitate

FILTRE ABSOLUTE

FILTRE DE EFICACITATE RIDICAT{

FILTRE DE EFICACITATE MEDIE

CLASIFICARE CAMERE ALBE CLEAN ROOMS NORMA AMERICAN{ FED. STD 209 B Clasa 100 Clasa 1.000 Clasa 10.000 Clasa 100.000 NUM{R MAXIM PARTICULE > 0,5 mm (per picior cubic) _ 100 1.000 10.000 100.000 NUM{R MAXIM PARTICULE > 0,5 mm (per picior cubic) _ 0 10 65 700 TIP DE FLUX DE AER Laminar Turbulent Turbulent Turbulent

22

FTP

6.4 RECUPERATOAREPot fi furnizate `n diversele tipologii ;i m[rci prezente pe pia\[, sunt selectate de biroul nostru tehnic `n colaborare direct[ cu cei mai buni constructori na\ionali ;i interna\ionali. Cele folosite cel mai frecvent sunt> De tip static cu debit `ncruci;at cu pl[ci de aluminiu (sau o\el inoxidabil) etan;ate de o asemenea manier[ `nc]t s[ garanteze totala absen\[ a contactului dintre aerul evacuat ;i cel introdus< cu tuburi calorice realizate pe baza unui schimb[tor de c[ldur[ complet similar unei baterii, cu tubulatur[ de cupru ;i aripioare de aluminiu, `nc[rcate cu fluid bifazic. cu tambur rotitor furnizabil fie `n versiunea din aluminiu standard, pentru recuperarea c[ldurii sensibile, fie `n versiune higroscopic[, pentru recuperarea c[ldurii sensibile ;i latente. Pot fi, furnizate la cerere, dispozitive de control al vitezei de rota\ie a tamburului.

De tip rotativ

~n mod normal acestea se introduc `n interiorul centralei, de o asemenea manier[ `nc]t s[ poat[ permite o `ntre\inere u;oar[, `n sec\iuni dotate cu registre de reglaj ce permit realizarea de camere de amestec sau de by-pass pentru func\ionare integral[ cu aer extern, de recirculare sau de r[cire liber[.

23

FTP

6.5 SEPARATOARESunt realizate pe baza unui cadru ;i aripioarelor de diverse forme ;i materiale constructive ;i pot fi instalate `n diversele versiuni disponibile> G Cu aripioare cu 3 ;icane ;i cadru din tabl[ de o\el zincat[ Z175 G Cu aripioare cu 3 ;icane ;i cadru din tabl[ din o\el inoxidabil AISI 304 G Cu aripioare cu 3 ;icane din tabl[ de aluminiu ;i cadru din o\el inoxidabil AISI 304 G Cu aripioare cu 2 ;icane din polipropilen[ ;i cadru din o\el inoxidabil AISI 304 G Cu aripioare cu 4 ;icane din polipropilen[ ;i cadru din o\el inoxidabil AISI 304.

6.6 VASE DE COLECTARE CONDENSSunt montate `n toate configura\iile ce dispun de componente care utilizeaz[ sau pot s[ formeze ap[> baterii de r[cire, umidificatoare, recuperatoare de c[ldur[, separatoare de pic[turi. Pot fi realizate din tabl[ din o\el zincat sau din o\el inoxidabil AISI 304 ;i sunt prev[zute cu unul sau mai mul\i colectori de `nc[rcare/ desc[rcare fileta\i. Amplasarea vaselor `n interiorul carcasei unit[\ii le face s[ fie izolate termic, evit]nd astfel orice pericol de congelare a lichidului con\inut `n unit[\ile amplasate `n exterior. Pentru siguran\[ suplimentar[, `n interiorul lor pot fi instalate rezisten\e electrice antigel.

24

FTP

6.7 REGISTRE DE REGLAJ~n versiunea standard, sunt construite cu un cadru din tabl[ zincat[ ;i cu lamele tamburate din aluminiu extrudat, dotate cu garniturile necesare< lamelele cu mi;care `n sens contrar sunt mi;cate de ro\i din nylon amplasate `n interiorul registrului ;i prev[zute cu comand[ manual[ sau cu sisteme de fixare pentru aplicarea de servocomenzi. La cerere pot fi realizate `n `ntregime din aluminiu sau `n execu\ie cu ro\i externe fluxului de aer ;i garnitur[ metalic[ de fric\iune care garanteaz[ la `nchidere, etan;area la presiuni joase.

6.8 UMIDIFICATOAREPentru aceast[ serie de centrale au fost prev[zute sec\iuni pentru montarea celor mai obi;nuite sisteme de umidificare> cu pachet evaporant, cu duze, cu abur ;i cu atomizare. Cu abur> poate fi realizat fie prin intermediul instal[rii unui generator de abur autonom fie prin intermediul utiliz[rii aburului de re\ea. ~n mod normal, modulul nostru este preg[tit[ s[ accepte montajul ambelor tipuri de distribuitoare.

25

FTP

Cu pachet>

este realizat[ cu un pachet alveolar din celuloz[ impregnat[ cu r[;ini fenolice, dotat[ cu un cadru metalic de sus\inere ;i cu un distribuitor de ap[ la partea superioar[. Grosimile disponibile sunt de 100 ;i de 200 mm ;i pot fi realizate cu sistem cu ap[ `n circuit deschis sau cu pomp[ de recirculare cu supap[ de `nc[rcare, preaplin sau purjare.

Cu duze>

Denumit curent cu sp[l[tor, acest sistem este realizat cu o re\ea de duze de stropire cu autocur[\ire, montate pe una sau pe dou[ rampe. Sistemul, care prevede o dubl[ camer[ etan;[, poate fi realizat cu ap[ `n circuit deschis sau cu pomp[ de recirculare.

Cu atomizare>

const[ `ntr-un sistem care, folosind o serie de duze speciale numite capete atomizoare, amestec[ apa ;i aerul comprimat transform]nd apa `ntr-o cea\[ foarte fin[ (aerosol).

26

FTP

6.9 AMORTIZOARE DE ZGOMOTPot fi instalate fie `n interiorul, fie `n exteriorul unit[\ii montate at]t la refulare, c]t ;i la aspira\ie ;i sunt indispensabile neutraliz[rii zgomotului produs `n principal de func\ionarea ventilatorului. Pot fi furnizate `n diverse lungimi de la 750 la 2000 mm, sunt realizate cu ;icane fonoabsorbante, construite cu straturi multiple de vat[ mineral[ montate `ntr-o tabl[ metalic[ perforat[< suprafe\ele externe ale ;icanelor (cele aflate `n contact direct cu aerul) sunt `mbr[cate cu un film de sticl[ pentru a preveni fragmentarea. Atenuarea medie introdus[ de diverse tipuri de atenuatoare de zgomot (instalate `n interiorul centralei) `n func\ie de banda octavei respective este reprezentat[ `n tabel>

Lungime63 7501000 1500 2000 mm mm mm mm 5 6 11 14

Frecven\[ (HZ)1259 11 17 23

25012 14 22 32

50015 18 26 35

100016 19 29 43

200013 16 24 35

400011 13 20 27

800010 12 18 24

Este totu;i important s[ se re\in[ c[ nivelul de zgomot emis de ma;in[ este `ntotdeauna influen\at de caracteristicile de frecven\[ ;i acustice proprii instala\iei.

27

FTP

6.10 VENTILATOARECentrifugale cu dubl[ aspira\ie, cu pale `ndreptate spre `nainte sau spre `napoi, `n func\ie de presiunea total[ necesar[, cu pale ce se rotesc `nainte sau `napoi, `n func\ie de presiunea total[ necesar[, cu rotor echilibrat static ;i dinamic `n func\ie de valorile prev[zute de normative, ;i folosind `n mod normal rulmen\i cu ungere pe via\[ cu o durat[ minim[ de func\ionare de 50.000 de ore. Modelele cu pale cu rotire `napoi sunt disponibile chiar ;i cu regulatoare de debit pe aspira\ie. Dimensiunea ventilatorului ;i viteza sa de rota\ie sunt alese cu deosebit[ grij[ de Biroul nostru Tehnic, care `n conformitate cu parametrii ceru\i, caut[ maximul de randament posibil `n condi\iile celui mai sc[zut nivel de emisie acustic[.

6.11 MOTOAREDe tip asincron trifazat cu rotor `n colivie, grad de protec\ie IP55 ;i `nf[;ur[ri `n clas[ F. Sunt conforme cu normele IEC 34-1 ;i IEC 72 (CEI 2 - 3 n. 355 - UNEL 131132-71-B3 UNEL 13118-71)< r[spund tuturor cerin\elor de pe plan na\ional (VDE, NFC, NBNC,BS,SEV, NEN, etc.). Sunt montate pe o glisier[ ce permite fie s[ fie fixate rigid fie s[ se regleze tensiunea din cureaua de transmisie.

28

FTP

6.12 SUPOR|I GRUP VENTILANTGrupul motoventilator este montat pe un suport unic amortizat, realizat din tabl[ solid[ de o\el zincat[, montat[ pe supor\i din cauciuc tare care permit absorb\ia tuturor vibra\iilor cauzate de rotire.

6.13 TRASMISIITransmisia este realizat[ prin intermediul fuliilor ;i curelelor cu profil trapezoidal cu buc;[ conic[ de fixare. Toate fuliile cu unul sau mai multe canale, sunt echilibrate ;i realizate din font[ tratat[ galvanic la suprafa\[. La cerere, pentru puteri de maximum 5,5 kW, pot fi montate ro\i de curea cu diametru variabil.

6.14 PRIZE ANTIVIBRATORIISunt `n mod normal montate `ntre gura ventilatorului ;i panoul de ie;ire, dar pot fi de asemenea dispuse chiar ;i pe toate flan;ele de fixare pe canale< p]nza folosit[ este de tipul cu auto-stingere din clasa 1.

6.15 AP{R{TOARE DE PROTEC|IE

6.16 MICRONTRERUP{TOARE DE SIGURAN|{

29

FTP

EXEMPLU DE ALEGERE A UNUI VENTILATOR CU PALE NAINTEDate> Debit Presiune total[ Densitatea aerului Temperatura aer aspirat V ^pt p t = = = = 15.000 m3/h 1.000 Pa 1,2 kg/m3 + 20 C Se alege> Ventilator centrifugal tip 500 Tura\ie ventilator n Vitez[ periferic[ u Presiune dinamic[ pd Vitez[ aer la ie;ire c2 Randament n Putere absorbit[ la arbore Pw Putere motor PM Nivel de putere sonor[ Lw Nivel de presiune sonor[ ^LA LpA = = = = = = = = = = 990 min1 25,9 m/s 64 Pa 10,3 m/s 0,68 6,1 kW Pw x 1,2 = 7,32 kW 95 dB 21 dB Lw - ^LA = 74 dB (A)

Se cer> Dimensiune ventilator Forma constructiv[ Num[r de rota\ii Putere necesar[ la arbore Putere motor Randament Nivel de presiune sonor[ `n dB la 3 m

Put

ere

la a

rbo

re P

w(

kW

)

Put

ere

son or[

Lw

(dB

)

Debit aer V (m3/h) Presiune total[Presiune dinamic[

Vitez[ refulare c2 (m/s)

30

Vitez[ periferic[ u (m/s)

Tura\ie -1 n (min )

Tura\ie maxim[ nmax = 1300 min-1 Putere maxim[ la arbore Pwmax = 11 kW Presiune maxim[ total[ ^Pt = 1700 Pa Num[r pale z = 38 2 Moment de iner\ie dinamic J (J = GD2/4) = 0,85 kgm

FTP

EXEMPLU DE ALEGERE A UNUI VENTILATOR CU PALE INVERSEDate> Debit Presiune total[ Densitatea aerului Temperatura aer aspirat V ^pt p t = = = = 15.000 m3/h 1.000 Pa 1,2 kg/m3 + 20 C Se alege> Ventilator centrifugal tip 500 Tura\ie ventilator n Vitez[ periferic[ u Presiune dinamic[ pd Vitez[ aer la ie;ire c2 Randament r Putere absorbit[ la arbore Pw Putere motor PM Nivel de putere sonor[ Lw Nivel de presiune sonor[ ^LA LpA = = = = = = = = = = 1800 min1 47,2 m/s 64 Pa 10,3 m/s 0,80 5,2 kW Pw x 1,15 = 5,98 kW 95 dB 21 dB Lw - ^LA = 74 dB (A)

Se cer> Dimensiune ventilator Forma constructiv[ Num[r de rota\ii Putere absorbit[ la arbore Putere motor Randament Nivel de presiune sonor[ `n dB la 3 m

kgm2

Put e

re l

aa

rbo

re P

w(

kW

)

Put

ere

son

or[ Lw (

dB

)

Debit aer V (m3/h) Presiune total[Presiune dinamic[

Vitez[ refulare c2 (m/s)

Tura\ie -1 n (min )

min-1 kW Pa

Vitez[ periferic[ u (m/s)

T-HLZ HLZ Tura\ie maxim[ nmax = 2100 2800 Putere maxim[ la arbore Pwmax = 10 20 Presiune maxim[ total[ ^Pt = 1800 3000 Num[r pale z= 8 8 Moment de iner\ie dinamic J (J = GD2/4) = 0,88 1,05

31

FTP

7. SELECTARE M{RIME~n func\ie de debitul de aer cerut de instala\ie ;i de viteza aerului `n interiorul centralei, se va alege individual dimensiunea unit[\ii. Diagrama permite o selectare rapid[ ;i, `n acest sens este necesar s[ se \in[ cont de faptul c[ vitezele alese ale aerului ce implic[ unit[\i de mici dimensiuni ;i costuri mici, duc inevitabil la un nivel de emisie acustic[ mai ridicat[, ce trebuie evaluat `n func\ie de utilizarea specific[.

7.1 DIAGRAMA DE SELECTARE

M[rimi / Sizes

Dimensiuni

Sec\iune de trecere aer prin baterie

32

Debit de aer m3/h

FTP~n procesul de stabilire a vitezei aerului este oportun s[ preciz[m anumite limite,minime ;i maxime, a c[ror respectare experien\a ;i practica au sugerat-o m[car `n cazurile cele mai uzuale.Tip de tratament Limit[ Minim[ Limit[ maxim[

R[cire ;i condensare cu baterii f[r[ separator, umidificare cu pachet R[cire ;i condensare cu baterii dotate cu separator. ~nc[lzire cu orice fel de baterie

1,6 1,6 1,6

2,6 3,2 4,1

Limita minim[ este sugerat[ mai ales de necesitatea de a nu reduce randamentul schimb[toarelor, cu implica\ii puternice asupra costurilor ma;inii.

33

FTP

8. DIMENSIUNICu privire la m[rime, precum ;i la sec\iunile de tratare a aerului, sau module care sunt presupuse a fi necesare pentru realizarea func\iilor ;i tratamentelor aerului cerute de instala\ii, sunt identificate `n tabel dimensiunile elementelor care vor compune unitatea complet[. Pentru definirea lungimii sale este suficient s[ se `nsumeze cele dou[ lungimi ale modulelor separate. Valoarea acestei ultime dimensiuni este singurul indicator ;i poate suferi mici varia\ii pe parcursul punerii `n oper[ a proiectului de execu\ie.

8.1 SEC|IUNE VENTILANT{

M{RIMI 20A 600 710 790 256 256 110 750

30600 710 288 288 110 750

50790 900 322 322 110

60790 900 361 361 110

80

100

120

170

200 250

270

350

360

480 510

570

600

700

1040 1040 1040 1290 1290 1540 1540 1150 1150 1150 1400 1400 1650 1650 453 453 110 507 507 110 569 569 110 638 638 110 715 715 110 715 715 110 801 801 110

1800 1800 2050 2050 2300 2300 2550 1950 1950 2200 2200 2450 2450 2700 2300 2550 2550 2800 2800 3050 3050 801 801 150 898 898 150 898 1007 1007 1130 1130 898 1007 1007 1130 1130 150 150 150 150 150

DIMENSIUNI

A1 B C D M L1

1040 1040 1290 1290 1540 1790 1790 2040 2040 2290

1000 1000 1000 1250 1250 1540 1540 1540 1540

1800 1800 2050 2050 2300 2300 2400

34

FTP

8.2 REGISTRE DE AER - CAMERE DE AMESTEC

PRIZ{ DE AER CU REGISTRU

CAMERA DE AMESTEC CU 2 REGISTREM{RIMI

CAMERA DE AMESTEC CU 3 REGISTRE

20 DIMENSIUNIL2 L3 L4 E F G 250 710 750 700 310 210

30250 710 750 960 310 210

50250 900 960 410 310

60250

80250

100 120 170250 250 250

200 250 270 350 360 480 510250 250 250 500 500 500 500

570500

600 700500 500

900 1150 1150 1150 1400 1400 1650 1650 1950 1950 2200 2200 2450 2450 2700 1200 1200 1460 1700 1700 1960 1960 2200 2200 2460 2460 2700 2700 2950 2950 410 310 510 410 510 410 510 410 610 510 610 510 710 610 710 610 810 710 810 710 910 810 910 810 1010 1010 1010 910 910 1010

1000 1000 1250 1250 1250 1500 1500 1790 1790 1800 1800 2050 2050 2300 2300 2400

8.3 FILTRE CU EFICACITATE RIDICAT{

FILTRE ONDULATE PLANEDIMENSIUNI 20L5 L6 L7

FILTRE ONDULATE ~N UNGHIM{RIMI 80 100 120

FILTRU CU RULOU

30

50

60

170 200 250 270 350 360250 500 1000

480 510 570 600 700

35

FTP

8.4 FILTRE CU EFICACITATE RIDICAT{

CU SACI FLEXIBILI

CU SACI RIGIZIM{RIMI

ABSOLUTE

20 DIMENSIUNIT= 360mm T= 535mm T= 635mm T= 735mm T= 795mm

30

50

60

80

100 120 170 200 250 270 350 360 480 510 5701000 1250 1500 1000 1000

600

700

L8 L9 L10

L11 L12

8.5 BATERII

BATERIE DE R{CIREDIMENSIUNI 20L13 L14 L15

BATERIE DE ~NC{LZIREM{RIMI 60 80 100 120 170 200 250500 250 250

BATERIE ELECTRIC{270 350 360 480 510 570 600 700

30

50

36

FTP

8.6 SEPARATOR UMIDIFICARE

SEPARATOR DE PIC{TURI20 DIMENSIUNIL16 L17 L11 L12 750 750 750

CU PACHET

CU CIRCUIT DESCHIS CU POMP{ DE RECIRCULAREM{RIMI 120 170 200 250250 750

CU ABUR

30

50

60

80

100

270

350

360

480

510

57

600

700

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250 750 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500

1250 1500

8.7 UMIDIFICATOARE CU SP{LARE

CU 1 RAMPA CU CIRCUIT DESCHISDIMENSIUNI 20L20 L21 L22 750 750

CU 1 RAMPA CU POMP{ DE RECIRCULAREM{RIMI 80750 750

CU 2 RAMPE CU POMP{ DE RECIRCULARE270 3501000 1250 1000 1250 1500 1800

30750 750

50750 750

60750 750

100750 750

120750 750

170

200

2501000 1000 1500

360

480 510

570 600

700

1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1800 1800 1800

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1800 1800 1800

1250 1250 1250 1250

1250 1250 1250 1500 1500

37

FTP

8.8 RECUPERATOARE DE C{LDUR{

RECUPERATOARE CU FLUXURI ~NCRUCI:ATE CU 3 REGISTRE PENTRU SEC|IUNI ~N LINIE

RECUPERATOARE CU FLUXURI ~NCRUCI:ATE CU 2 REGISTRE PENTRU SEC|IUNI SUPRAPUSE

RECUPERATOARE ROTATIVE CU 2 REGISTRE PENTRU SEC|IUNI SUPRAPUSE

M{RIMI 20L23 L24 790 790 790

30790 790 790

50

60

80

100

120

170

200

250 270

350

360 480

510

570

600

700

1040 1040 1040 1040 1040 1290 1290 1540 1540 1800 1800 2050 2050 1040 1040 1040 1040 1040 1290 1290 1540 1540 1800 1800 2050 2050 790 790 1040 1040 1040 1040 1040 1000 1000 1000 1000 1250 1250

2050 2050 2300 2050 2050 2300 1250 1250 1250 2950 2950 2950 4450 4450 1950 2700 2950 2950 1010 1010 1110 910 910 1010

DIMENSIUNI

L25 H1 H2 E F G

1150 1150 1400 1400 1900 1900 1900 2150 2150 2400 2400 2700 2700 2700 2700 1400 1400 1550 1550 2150 2150 2150 2650 2650 3150 3150 3700 3700 3950 3950 700 310 210 960 310 210 960 410 310 1200 1200 1460 1700 1700 1960 1960 2200 2200 2460 2460 2700 410 310 410 410 510 410 510 410 610 510 610 510 710 610 710 610 810 710 810 710 910 810 910 810

38

FTP

8.9 MULTIZON{

M{RIMIDIMENSIUNI

20L26 H3 1040 1150

30

50

60

80

100

120

170

200 250 2702040 2040 2150 2150

350

360 480

510

570

600

7002400 3200

1040 1290 1290 1540 1150 1400 1400 1550

1540 1540 1790 1790 1550 1550 1900 1900

2300 2300 2300 2300 2400 2400 2450 2450 2700 2700 2950 2950

8.10 AMORTIZOARE DE ZGOMOT

M{RIMIDIMENSIUNI

20L26 H3 1040 1150

30

50

60

80

100

120

170

200 250 2702040 2040 2150 2150

350

360 480

510

570

600

7002400 3200

1040 1290 1290 1540 1150 1400 1400 1550

1540 1540 1790 1790 1550 1550 1900 1900

2300 2300 2300 2300 2400 2400 2450 2450 2700 2700 2950 2950

39

FTP

9. TABELE GREUT{|IMODEL 1 FTP 20 FTP 30 FTP 50 FTP 60 FTP 80 FTP 100 FTP 120 FTP 170 FTP 200 FTP 250 FTP 270 FTP 350 FTP 360 FTP 480 FTP 510 FTP 570 FTP 600 FTP 700 302 363 453 533 675 753 903 1094 1121 1279 1527 1919 2063 2343 2617 2826 3167 3415 2 226 271 334 395 520 566 686 833 831 946 1158 1459 1615 1798 2030 2175 2349 2517 3 256 308 393 466 576 637 769 971 1006 1160 1352 1686 1855 2077 2335 2502 2707 2947 4 324 389 491 583 745 819 991 1208 1245 1433 1663 1941 2289 2611 2904 3126 3375 3790 EXECU|IE 5 368 442 559 657 819 924 1097 1336 1403 1602 1854 2327 2512 2847 3174 3537 3815 3862 6 357 424 542 639 823 881 1096 1363 1357 1567 1903 2315 2548 2954 3371 3672 3989 4404 7 425 494 626 737 946 1016 1263 1540 1557 1793 2126 2645 2868 3324 3801 4143 4487 4941 8 323 383 499 589 773 809 1020 1284 1249 1419 1729 1987 2334 2708 3099 3280 3553 4000 9 377 424 545 641 815 869 1083 1344 1318 1515 1869 2354 2548 2987 3389 3719 4039 4543 10 472 561 708 840 1056 1148 1390 1709 1736 1973 2371 2973 3204 3702 4281 4590 4953 5532

40

FTP

10. DEFINIRE :I CERERE DE OFERT{Definirea complet[ ;i detaliat[ a unit[\ii necesare aplica\iei dvs. este posibil[ pe dou[ c[i> - punere `n legatur[ sau trimiterea unei cereri c[tre biroul comercial FERROLI, `ntotdeauna la dispozi\ie pentru a putea propune `n cel mai scurt timp solu\ia cea mai bun[ `n func\ie de necesit[\ile dvs. ~n acest caz, cererea va trebui s[ fie `nso\it[ de un minim de informa\ii tehnice, necesare pentru a individualiza tipul de echipament ;i caracteristicile acestuia> - tipologia constructiv[ (tip de panou, izola\ie ;i grosimea acesteia)< - debit de aer(`n m3/h sau l/sec) la introducere ;i evacuare< - presiune static[ util[ (`n Pa sau `n mm coloan[ de ap[) la introducere ;i evacuare< - tipul ;i eficacitatea filtrelor necesare< - tipul ;i caracteristicile recuperatorului de c[ldur[, temperatura aerului ;i randamentul< - caracteristici ;i date func\ionale ale bateriei< - condi\ii termohigrometrice ale aerului la admisie, temperatura cu bulb uscat sau umed, `n C sau temperatura cu bulb uscat ;i umiditatea relativ[ `n %< - condi\iile termohigrometrice aferente aerului refulat de unitate, temperatura cu bulb uscat sau umed, `n C, sau temperatura cu bulb uscat ;i umiditatea relativ[ `n %< - fluid de schimb de c[ldur[ utilizat (ap[, amestec, freon, abur, etc.) ;i condi\iile de temperatur[ respective (temperatura de evaporare, sau condensare, temperatura de intrare ;i de ie;ire a fluidelor `n cazul apei, amestecurilor sau altor fluide, `n C). - utiliz]nd programul de alegere CTA FERROLI, un instrument simplu de utilizat `n m[sur[ de a putea oferi o descriere complet[ at]t tehnic[ c]t ;i economic[, a unit[\ii cerute. Dimensionarea unit[\ii va fi efectuat[ pe baza performan\elor cerute ;i a alegerii modelului ;i componentelor celor mai adecvate dintre cele propuse< aceast[ opera\ie necesit[ un nivel semnificativ de cuno;tin\e tehnice. Pentru utilizarea programului este necesar doar s[ dispune\i de un PC obi;nuit dotat cu> - procesor PENTIUM sau similar - 16 Mb de memorie RAM ;i 10 Mb disponibili pe discul fix - un sistem de operare Microsoft Windows 95, sau ulterioare.

41

FTP

11. DIAGRAM{ MOLIERific pec at) m s r usc u Vol g ae 3 K / m (

(ca Enta l l/K g a pie h er usc at)

Temperatur[ bulb uscat (C) Raport de umiditate X (grame de ap[ la Kg de aer uscat)

te ita ) id [ (% Um ativ l reTe m sa p tu era ra tu \ie r[ (C de )

Diagrama Molier este un instrument de lucru extrem de rapid `n domeniul condi\ion[rii aerului deoarece>G

Se pot vizualiza `n form[ grafic[ tratamentele aplicate aerului simplific]nd `n\elegerea acestora< G Reduce ;i simplific[ substan\ial calculele analitice. Diagrama Molier este o diagram[ cartezian[ r[sturnat[. Pe abscis[ sunt raportate temperaturile aerului m[surate cu un termometru cu bulb uscat, `n vreme ce ordonata indic[ umiditatea specific[ sau con\inutul higrometric de vapori de ap[ din aer (exprimat `n grame de H2O per Kg de aer uscat). Cantitatea de vapori de ap[ ce poate fi con\inut[ `n aer f[r[ a permite apari\ia fenomenelor de condensare cre;te odat[ cu temperatura.

42

FTP

11.1 CURBA DE SATURA|IEEste locul geometric al punctelor ce reprezint[, pentru fiecare temperatur[, cantitatea maxim[ de vapori de ap[ pe care o poate con\ine fiecare kilogram de aer.

11.2 CURBA DE UMIDITATE RELATIV{Indic[ procentajul de vapori de ap[ con\inut efectiv `n aer `n raport cu cantitatea maxim[ ce poate fi con\inut[ la temperatura respectiv[.

11.3 TEMPERATURA CU BULB UMEDAceast[ temperatur[ este `ntotdeauna inferioar[ sau la limit[ egal[ valorii temperaturii indicate simultan de un termometru cu bulb uscat. Cu c]t cre;te cantitatea de umiditate con\inut[ `n aer, cu at]t sunt mai apropiate temperaturile indicate cu bulb uscat ;i cu bulb umed. Nota\i dou[ dintre valorile urm[toare> G Temperatura cu bulb uscat G Temperatura cu bulb umed G Umiditatea relativ[ G Con\inut higrometric Rezult[ `n mod univoc parametrii individuali.

11.4 ENTALPIAEste cantitatea de c[ldur[ de\inut[ de amestecul aer vapori de ap[. Analitic, este definit[ de expresia> Entalpia (Cal/kg) = 0,24t + 0,595x + 0,0046tx unde> t = temperatura cu bulb uscat a aerului x = con\inut ap[ exprimat `n gr H2O/kg aer uscat

11.5 VOLUMUL SPECIFICEste inversul densit[\ii ;i serve;te transform[rii cantit[\ilor masive de aer umed `n metri cubi `n cazul `n care trebuie alese ventilatoare, determin[rii vitezei pe canalele de aer etc.

43

FTP

12. TRATAMENTE FUNDAMENTALE12.1 NC{LZIRE :I R{CIRETratamentele de `nc[lzire sunt reprezentate de re\ele cu con\inut higrometric constant, cu varia\ii ale temperaturii `n sens cresc[tor sau descresc[tor (temperatura nu va cobor` sub curba de satura\ie deoarece `n caz contrar, r[cirea va fi `nso\it[ de o dezumidificare a aerului).

12.2 UMIDIFICARE :I DEZUMIDIFICAREAd[ugarea sau extragerea de vapori de ap[ este reprezentat[ pe diagrama psigrometric[ de re\ele de temperatur[ constant[ cu varia\ii ale con\inutului higrometric `n sens cresc[tor sau descresc[tor. Sunt dou[ tipuri de tratamente care cu greu se reg[sesc `n realitate, `ntruc]t `n primul caz este dificil de exemplu s[ se dispun[ de vapori la temperaturi inferioare celei de 100C, `n vreme ce `n al doilea caz apar `ntotdeauna cre;teri de temperatur[.

12.3 UMIDIFICARE ADIABATIC{Pulverizarea apei activeaz[ procesul de evaporare. C[ldura necesar[ pentru evaporarea apei (c[ldur[ latent[ de evaporare) urmeaz[ a fi extras[ din aerul care astfel se r[ce;te.

12.4 R{CIRE CU DEZUMIDIFICAREEste o combina\ie a tratamentelor de r[cire ;i de deumidificare. De fapt, `n realitate orice tratament de r[cire este `nso\it de o dezumidificare. Este un efect normal c]t[ vreme suprafe\ele bateriei au o temperatur[ inferioar[ punctului de rou[ al aerului.

44

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

pe

3 Kg / c (m Temperatur[ bulb uscat (#C) cifi

aer

usc

at)

Tem

per

atuEn ta lp ia h (c al g /K ae ru sc at )

r[

bu

lb u

me

d(

#C)

45

FTP

EXEMPLUL 1 AMESTEC DE IARN{Determinarea condi\iilor amestecului constituit din> - 6.000 kg (5.000 mc) de aer recirculat la 20C ;i 45% U.R. x = 6,5 gr H2O/kg aer uscat - 2.000 kg (1.520 mc) de aer extern la -5C ;i 80% U.R. x = 2 gr H2O/kg aer uscat

REZOLVARE ANALITIC{Temperatura ;i con\inutul higrometric al amestecului rezultat> - t mix = 6.000 x 20 + 2000 x (-5) / 8.000 = 13,75 C - X mix = 6.000 x 6,5 + 2000 x 2 / 8000 = 5,4 grH2O/kg aer uscat

REZOLVARE GRAFIC{Se calculeaz[ procentajele respective de> - aer recirculat = 6.000 / 8.000 = 3/4 - aer extern = 2.000 / 8.000 = 1/4 Unind pe diagrama Molier starea ini\ial[ ;i final[ ;i `mp[r\ind segmentul astfel ob\inut `n p[r\i egale se poate g[si punctul de amestec, care se va afla cel mai aproape de st[rile aerului aflate `n procente `n cantitate mai mare (`n cazul specificat se va `mp[r\i `n 4 p[r\i). Determinarea grafic[ d[ direct valorile ob\inute analitic.

46

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

pe

3 Kg / c (m Temperatur[ bulb uscat (#C) cifi

aer

usc

at)

Tem

per

atuEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

r[

bu

lb u

me

d(

#C)

47

FTP

EXEMPLUL 2 AMESTEC DE VAR{Determina\i starea amestecului constituit din> - 10.000 kg (8.600 mc) de aer recirculat la 26C 50% U.R. x = 10,5 - 2.500 kg (2.210 mc) de aer extern la 32C 50% U.R. x = 15

REZOLVARE ANALITIC{Temperatura ;i con\inutul higrometric al amestecului rezultat> - t mix = 10.000 x 26 + 2.500 x 32 / 12.500 = 27,2 C - X mix = 10.000 x 10,5 + 2.500 x 15 / 12.500 = 11,4

REZOLVARE GRAFIC{Uni\i pe diagrama Molier punctul reprezent]nd starea aerului recirculat ;i extern ;i `mp[r\i\i segmentul `n p[r\i invers propor\ionale cu cantit[\ile respective de aer recirculat ;i aer extern< adic[ punctul de amestec se va afla mai aproape de starea ce reprezint[ aerul aflat `n cea mai mare cantitate `n amestec. ~n cazul specificat se va diviza segmentul `n 5 p[r\i egale. Determinarea grafic[ va oferi direct valorile datelor analitice.

48

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

um Vol

spe

c cifi

(m

3

/K

er ga

usc

at)

Temperatur[ bulb uscat (#C)

Tem

perEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

atu

r[

bu

lb u

me

d( #C)

49

FTP

EXEMPLUL 3 NC{LZIRES[ se determine cantitatea de c[ldur[ necesar[ pentru a `nc[lzi 40.000 mc/h de aer exterior de la 0C cu 80% U.R. la +35C.

REZOLVARE ANALITIC{Se presupune c[ ventilatorul aspir[ aer cald. Debitul de aer exprimat `n kg/h va fi de> 0-40.000 / 0,876 = 45.800 kg/h `nc[rcarea termic[ rezult[ 45.800x0,24x (35-0) = 385.000 kcal/h Utilizarea formulei mc/h x 0,3 x Dt ar fi dat un rezultat inexact `ntruc]t c[ldura specific[ de 0,3 kcal/h este valabil[ doar pentru aer la 7/9 C.

REZOLVARE GRAFIC{Pe diagrama Molier `nc[lzirea este un tratament cu con\inut higrometric constant. Se traseaz[ o dreapt[ cu con\inut higrometric constant din punctul 0C cu 80% U.R. p]n[ la 35C. La 0C cu 80% U.R. corespunde o entalpie de 1,8 kcal/hkg, `n vreme ce temperaturii de 35C `i corespunde entalpia de 10,25 kcal/kg. Sarcina de `nc[lzire este dat[ de diferen\a de entalpie `nmul\it[ cu debitul de aer (m[surat `n kg/h). Sarcin[ = 45.800 x (10,25 1,8) = 385.000 kcal/h

50

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

p

fic eci

(m

3

/Kg Temperatur[ bulb uscat (#C)

aer

usc

at)

Tem

perEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

atu

r[

bu

lb u

me

d( #C)

51

FTP

EXEMPLUL 4 UMIDIFICARE ADIABATIC{Prin intermediul unei baterii de duze pulverizatoare se dore;te sporirea con\inutului higrometric a 6.000 kg/h aer la 32C de la 4,5 la 6,5 gr H2O/kg aer uscat. Calcula\i r[cirea pe care o va suporta aerul pentru a asigura c[ldura de evaporare necesar[ apei (umidificare adiabatic[).

REZOLVARE ANALITIC{C[ldura cedat[ de aer este egal[ cu c[ldura latent[ absorbit[ de apa care se evapor[> 6.000 x 0,6 x (6,5 - 4,5) = 6.000 x 0,24 x (32 - X)< X = 27C

REZOLVARE GRAFIC{Din punctul de 32C, 4,5 gr H2O/kg aer uscat trasa\i o dreapt[ de entalpie constant[ p]n[ la intersec\ia cu con\inutul higrometric de 6,5 gr H2O/kg aer uscat. Ve\i putea citi direct temperatura de 27C.

52

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

p

fic eci

(m

3

/Kg Temperatur[ bulb uscat (#C)

aer

usc

at)

Tem

perEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

atu

r[

bu

lb u

me

d( #C)

53

FTP

EXEMPLUL 5 PRENC{LZIRE UMIDIFICARE POSTNC{LZIRE~ntr-un laborator chimic dispersia de c[ldur[ atinge 7.200 kcal/h `n condi\iile unei temperaturi externe de -3C cu 80% U.R. Se dore;te men\inerea unei temperaturi interioare de 22C cu 50% U.R. Din motive de igien[ ;i de siguran\[ `nc[lzirea trebuie efectuat[ exclusiv cu aer extern `n cantitate de 2.000 kg/h. Determina\i> - temperatura de introducere a aerului `n `nc[pere< - cantitatea de c[ldur[ necesar[ pentru a `nc[lzi aerul de la -3 la +22C< - cantitatea de c[ldur[ ;i ecartul de temperatur[ corespunz[tor a aerului admis pentru a compensa c[ldura absorbit[ de umidificare< - c[ldura total[ ce trebuie asigurat[ de bateriile de pre ;i post-`nc[lzire.

REZOLVARE ANALITIC{7.200 = 2.000 x 0,24 (t mix -22) de unde t mix = 37C Q = 2.000 x 0,24 x (22 + 6) = 12.000 kcal/h con\inutul higrometric al aerului la -3C cu 80% U.R. este de 2,5 gr H2O/Kg aer uscat con\inutul higrometric al aerului la 22C cu 50% U.R. este de 8,2 gr H2O/Kg aer uscat x 0,6 (8,2 - 2,5) = 6.800 kcal/h = 2.000 x 0,24 x Dt Dt = 14,2C Qtot = 7.200 + 12.000 + 6.800 = 26.000 kcal/h

REZOLVARE GRAFIC{1. Se poate calcula t mix = 37C prin intermediul formulei urm[toare> 2.000 x 0,24 x ( t mix 22) = 7.200 t mix 37C sau prin calculul entalpiei de intrare a aerului `n ambiant prin intermediul 7.200 = 2.000 x ( h mix - 10,25) de unde se extrage h mix 13,85 kcal/h. Se traseaz[ o dreapt[ de con\inut higrometric constant X = 8,2 gr H2O/kg aer uscat p]n[ la intersec\ia cu dreapta de izoentalpie 13,85 kcal/kg `n punctul t = 37C. 2. Se poate folosi de manier[ analog[ formula urm[toare> 2.000 x 0,24 x (22 + 6)=12.000 kcal/h sau se va m[sura entalpia corespunz[toare la 22C cu con\inut higrometric de 2,5 gr H2O/kg aer uscat. Se ob\ine astfel> 2.000 x (6,85 - 0,85) = 12.000 C[ldura absorbit[ de procesul de umidificare este dat[ de diferen\a de entalpie (10,25 6,85) `nmul\it[ cu kg de aer (2.000) ajung]nd `n total la 6.800 kcal/h. Ecartul de temperatur[ de 14,2C (adic[ temperatura de `nc[lzire 22 + 14,2 = 36,2C) se ob\ine prelungind dreapta izoentalpic[ de 10,25 p]n[ la intersec\ia cu dreapta de con\inut higrometric X = 2,5 gr H2O/kg aer uscat. C[ldura total[ asigurat[ de baterie este dat[ de diferen\a total[ de entalpie.

54

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

p

fic eci

(m

3

/Kg Temperatur[ bulb uscat (#C)

aer

usc

at)

Tem

perEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

atu

r[

bu

lb u

me

d( #C)

55

FTP

EXEMPLUL 6 AMESTEC NC{LZIRE UMIDIFICAREPierderile de c[ldur[ pe timp de iarn[ ale unei s[li ajung la 7.500 kcal/h. Sala trebuie men\inut[ la 22C, 50% U.R. `n condi\iile unei minime externe de -5C, 80% U.R. Debitul de aer tratat de termoventilator (3.000 kg/h) este constituit din 2/3 aer recirculat ;i din 1/3 aer proasp[t din exterior. Determina\i> - Condi\iile de amestec< - Temperatura de introducere a aerului `n sal[< c[ldura absorbit[ de procesele de umidificare ;i ecartul de temperatur[ al aerului admis - C[ldura asigurat[ de baterie

REZOLVARE ANALITIC{T amb = 22C T ext = -5C X amb = 8,2 X ext = 2 Calcul[m c[> T mix = 2000 x 22 + 1000 x (-5) / 3.000 = 13C X mix = 2000 x 8,2 + 1000 x 2 / 3.000 = 6,13 2. 7.500 = 3.000 x 0,24 x (T mix - 22) din care amestec 32,4C 3. 3.000 x 0,6 x (8,2 - 6,13) = 3.700 kcal/h 3.700 = 3.000 x 0,24 x Dt de unde Dt = 5,15C 4. Qtot 7.500 + 3.700 + 3.000 x 0,24 x (22 - 13) = 17.680 kcal/h 1. Dat fiind

REZOLVARE GRAFIC{1. Se unesc pe diagrama Molier condi\iile reprezentative pentru aerul recirculat (22C cu 50%) ;i pentru aerul din exterior (-5C (80%)) ;i se divide segmentul rezultat `n p[r\i invers propor\ionale cu respectivele cantit[\i de aer recirculat ;i de aer proasp[t. Se ob\ine divizarea segmentului `n trei p[r\i. T mix = 13C X = 6,13 gr H2O/kg aer uscat 2. Se poate calcula T imm = 32,4C cu ajutorul formulei 3.000 x 0,24 x (T imm - 22) = 7.500 kcal/h sau se poate calcula entalpia de intrare `n sal[ cu formula urm[toare> 7.500 = 3.000 x 0,24 x (h imm - 10,20) de unde se deduce h immm = 12,7 kcal/kg Se traseaz[ o dreapt[ de con\inut higrometric constant X = 8,2 p]n[ la intersec\ia cu izoentalpica de entalpie 12,7 `n punctul de 32,4C. 3. C[ldura absorbit[ de umidificare este dat[ de diferen\a dintre entalpii (12,7 - 11,47) `nmul\it[ cu cantitatea de aer `n Kg (3.000) = 3.700 kcal/h. Ecartul de temperatur[ de 5,15C (adic[ temperatura de `nc[lzire 32,4+ 5,15 = 37,55) se ob\ine prelungind dreapta izoentalpic[ 12,7 p]n[ la intersec\ia cu dreapta de con\inut higrometric X = 6,13 gr H2O/kg aer uscat. 4. C[ldura total[ furnizat[ de baterie este dat[ de diferen\a de entalpie total[ (12,7 - 6,8) x 3.000 = 17.680 kcal/h.

56

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

p

fic eci

(m

3

/Kg Temperatur[ bulb uscat (#C)

aer

usc

at)

Tem

perEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

atu

r[

bu

lb u

me

d( #C)

57

FTP

EXEMPLUL 7 R{CIRE CU DEZUMIDIFICARE POSTNC{LZIREEste necesar[ dezumidificarea aerului primar al unei unit[\i de introducere de aer la 32C ;i 55% U.R. p]n[ la un con\inut higrometric de 10,5 gr H2O/kg aer uscat necesar pentru a ob\ine succesiv `n zona tratat[ starea intern[ proiectat[ de 26C con 50% U.R. Se va determina cantitatea de c[ldur[ real[, latent[ ;i total[ care va trebui ad[ugat[ pentru fiecare Kg de aer precum ;i raportul S/T corespunz[tor. Determinarea r[cirii reale de la aerul primar introdus `n zona tratat[ prev[zut la 26C.

REZOLVARE ANALITIC{1. |in]nd cont de randamentul bateriei de 90% `n raport cu satura\ia s-a ales o stare de ie;ire de 15,6C 94% U.R. Se ob\ine> C[ldur[ sensibil[ = 1 x 0,24 x (32 - 15,6) = 3,94 kcal/h C[ldur[ latent[> 1 x 0,6 x (16,6 - 10,5) = 3,66 kcal/h C[ldur[ total[ = 7,60 kcal/h Raportul `ntre c[ldura sensibil[ ;i total[ este S/T = 0,52 2. Aportul sensibil de c[ldur[ `n zona tratat[ este 1 x 0,24 x (26 - 15,6) = 2,50 kcal/h

REZOLVARE GRAFIC{1. Diferen\a entalpic[ `ntre 32C cu 55% U.R. ;i 15,6C cu 94% U.R. este de 17,75 - 10,15 = 7,60 kcal/h ceea ce corespunde valorii cedate c[tre aer. Tr[g]nd din centrul semicercului o paralel[ la dreapta de tratament se va citi direct S/T = 0,52. C[ldur[ sensibil[ = 0,52 x 7,80 = 3,94 kcal/h C[ldur[ latent[> 7,60 - 3,94 = 3,66 kcal/h 2. Din diagram[ se extrage direct aportul caloric sensibil `n zona tratat[ adus de aerul primar prin intermediul diferen\ei de entalpie 12,65 - 10,15 = 2,50 kcal/kg.

58

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

p

fic eci

(m

3

/Kg Temperatur[ bulb uscat (#C)

aer

usc

at)

Tem

perEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

atu

r[

bu

lb u

me

d( #C)

59

FTP

EXEMPLUL 8 R{CIRE CU DEZUMIDIFICAREUn etaj de birouri trebuie condi\ionat la 25C con 50% U.R. Sarcina termic[ sensibil[ ambiental[ este de 9000 kcal/kg `n vreme ce sarcina latent[ este de 1000 kcal/h. 1) Stabili\i debitul de aer ;i condi\iile de aport de aer `n ambient. 2) Aerul tratat de sistemul de condi\ionare este un amestec con\in]nd 3/4 aer recirculat ;i 1/4 aer extern la 32C cu 50% U.R. Determina\i sarcina suplimentar[ pe baterie datorat[ aerului extern ;i sarcina total[ pe baterie.

REZOLVARE ANALITIC{1. Din sistemul de ecua\ii> kg aer x 0,24 x (25 - Timm) = 9.000 kcal/h kg aer x 0,6 x (9,9 - Timm) = 1.000 kcal/h va trebui s[ d[m o valoare uneia dintre cele trei variabile. Adic[, putem s[ ne asum[m riscul de a proceda iterativ `ntruc]t rezultatele ob\inute pot fi inacceptabile. S[ presupunem deci c[ Timm = 14C< ;i vom ob\ine un debit de aer de 3.400 kg/h iar Ximm = 9,4 gr H2O/kg aer uscat. 2. Sarcina suplimentar[ datorat[ aportului de aer din exterior este constituit[ din 850 kg/h aer exterior care trebuie adus de la 32C ;i 0% U.R. (15 grH2O/kg aer uscat) la 25C ;i 50% (9,9 grH2O/kg aer uscat). C[ldur[ sensibil[= 850 x 0,24 x (32 - 25) = 1.400 kcal/h C[ldur[ latent[> 850 x 0,6 x (15 - 9,9) = 2.600 kcal/h C[ldur[ total[ furnizat[ de baterie = 1.400 + 2.600 + 9.000 + 1.000 = 14.000 kcal/h

REZOLVARE GRAFIC{1. Raportul S/T ambiant are valoarea 9.000 / 10.000 = 0,9. Trasa\i pentru punctul reprezentativ al condi\iilor date paralela la dreapta de `nclina\ie 0,9 trasat[ din centrul semicercului. Pe dreapta de `nclina\ie S/T 0,9 se selecteaz[ punctul de 14C cu 94% U.R. (`n ipoteza utiliz[rii unei baterii de randament 93%). Debitul de aer calculat prin intermediul varia\iei de entalpie rezult[ 10.000 (12 - 9,05) = 3400 kg/h. 2. Sarcina suplimentar[ datorat[ aerului extern poate fi calculat[ prin intermediul a dou[ expresii echivalente> Q aer extern = 850 x (16,75 - 12) = 4.000 kcal/h Q aer extern = 3.400 x (13,20 - 12) = 4.000 kcal/h Sarcina total[ pe baterie calculat[ prin intermediul ecartului entalpic rezult[> Q total = 3.400 x (1.320 - 9,05) = 14.000 kcal/h

60

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

p

fic eci

(m

3

/Kg Temperatur[ bulb uscat (#C)

aer

usc

at)

Tem

perEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

atu

r[

bu

lb u

me

d( #C)

61

FTP

EXEMPLUL 9 AMESTEC R{CIRE CU DEZUMIDIFICARE POSTNC{LZIRESe dore;te ca `ntr-un restaurant s[ se men\in[ condi\iile interne de mediu de 25C cu 55% U.R. `n condi\iile unor condi\ii externe de mediu de 28C cu 80% U.R. Din cauza aglomer[rii aportul de aer introdus este constituit jum[tate din aer recirculat ;i jum[tate din aer proasp[t. Sarcina sensibil[ este de cca. 10.000 kcal/h `n vreme ce c[ldura corespunde la 8.000 kcal/h. Determina\i debitul de aer necesar ;i condi\iile la ie;irea din baterie.

REZOLVARE ANALITIC{Rezolvarea analitic[ nu este simpl[. ~n afara dificult[\ii rezolv[rii, sistemul de 2 ecua\ii cu 3 necunoscute, nu eviden\iaz[ c[ vreo valoare oarecare de debit de aer aleas[ ar putea implica condi\ii de introducere de aer `n interior ce nu pot fi ob\inute direct la ie;irea bateriei de r[cire.

REZOLVARE GRAFIC{Din condi\ia de data 25C cu 55% U.R. se traseaz[ dreapta de `nclina\ie S/T 10.000 / (10.000 + 8.000) = 0,55 (paralel[ la cea trasat[ prin centrul semicercului de referin\[). Dreapta de sarcin[ a climatului ambiant nu intersecteaz[ curba de satura\ie ;i prin urmare nu exist[ nici o baterie `n m[sur[ a r[ci aerul `n condi\iile specifice acestei drepte. Se poate recurge la post-`nc[lzire. Se fixeaz[ o temperatur[ superficial[ a bateriei u;or de ob\inut cu temperatura apei refrigerate sau prin expansiune direct[ a refrigerantului, adoptat[ practic `n mod curent (de obicei 10C) ;i se une;te punctul de amestec cu cel al temperaturii superficiale alese. Condi\iile de ie;ire pentru aer din bateria de r[cire se vor afla pe aceast[ dreapt[, mai mult sau mai pu\in apropiate de satura\ie `n func\ie de eficacitatea bateriei alese. Ulterior va trebui s[ se efectueze post-`nc[lzirea p]n[ la nivelul la care se va efectua intersectarea dreptei de sarcin[ ambiental[. ~n cazul din exemplu, se va alege o temperatur[ superficial[ de 10C ;i o eficien\[ a bateriei de 95% ob\in]nd> Tratament cu baterie de r[cire de la 26,5 C cu 68% U.R. la 10,8 cu 98% U.R., apoi post-`nc[lzire de la 10,8 C cu 98% U.R. la 16,4 cu 68% U.R. Debitul incident rezult[> Debit de aer = 10.000 / 0,24 x (25 - 16,4) = 4.800 kg/h adic[> Debit de aer = 10.000 / 0,6 x (10,8 - 8) = 4.800 kg/h Sarcina de post-`nc[lzire rezult[> 4.800 x 0,24 x (16,4 - 10,8) = 6.400 kcal/h Sarcina datorat[ aerului extern rezult[> 2.400 x (hmix - hamb) = 2.400 x (18,4 - 12,5) = 14.200 kcal/h Verificarea prin intermediul ecartului entalpic d[> Qtot = 4.800 x (15,5 - 7,5) = 38.600 kcal/h

62

FTPEntalpia h (cal/Kg aer uscat)

Umiditate specific[ X g H2O/Kg aer uscat

u Vol

ms

p

fic eci

(m

3

/Kg Temperatur[ bulb uscat (#C)

aer

usc

at)

Tem

perEn ta i lp a h (c al /K g ae ru sc at )

atu

r[

bu

lb u

me

d( #C)

63

FTP

13. DIMENSIUNI ALE CANALELOR DE AER

s m/ eza Vit

Di

a

tr me

u

c

a an

lm

m

Debit aer m3/s

D

e iam

tru

c

a an

lm

m

Pierdere de sarcin[ mm C.A. / metru liniar

64

Debit aer m3/sez Vit am /s

FTP

VITEZA AERULUI :I PRESIUNEA DINAMIC{ pdVIT. AER m/s2 3 4 1 5 1,6 6 2,2 7 3 8 4 9 5 10 6 12 9 14 12 16 16 18 20 20 25 22 30 24 36 26 42 28 49 30 56 35 76 40 100

PRES. DIN mm.C.A.

0,24 0,54

MODIFIC{RI ALE TRASEELOR DE CANALE

65

FTP

13.1 DIAGRAMA DE SELECTARE A CANALELOR CIRCULARE DIN TABL{ ZINCAT{Diagrama referitoare la aer la 15C, 760 mm Hg, cu greutate specific[ de 1,22 kg/m3. Aceasta se poate oricum utiliza f[r[ a mai introduce corec\ii pentru temperatura aerului de la 10C la 50C, ;i la altitudini de la nivelul m[rii ;i p]n[ la 700 metri.

13.2 EXEMPLU DE UTILIZAREDATE> Canal rectiliniu din tabl[, lungime 14 metri, diametru 400 mm, str[b[tut de 6.000 m3/h. Determina\i viteza medie a aerului ;i pierderea de sarcin[ per metru liniar ;i total[. Se localizeaz[ pe diagram[ punctul de intersec\ie dintre orizontala aferent[ debitului de 6000 m3/h ;i dreapta oblic[ corespunz[toare diametrului de 400 mm (marcat[ cu un cercule\). Dreapta oblic[ care trece prin punctul respectiv, aproape perpendicular[ pe cea aferent[ diametrului d[ viteza aerului care e de circa 14 m/s. Pentru a determina pierderea de sarcin[, se traseaz[ o vertical[ `n jos ;i se cite;te pe scara orizontal[ valoarea de 0,55 mm C.A. pe metru liniar. Pierderea de sarcin[ intern[ a canalului va fi> (0,55 x 14) = 7,7 mm C.A.

SOLU|IE>

13.3 FACTORI DE COREC|E PENTRU MATERIALE DIFERITE DE TABL{Tabelul raporteaz[ valori de corec\ie Q pentru utilizarea materialelor diferite de tabl[, `n func\ie de viteza aerului. Este suficient[ multiplicarea valorii pierderii de sarcin[ a canalului din tabl[ zincat[ cu factorul colectiv Q al materialului dorit, ob\in]nd astfel pierderea de sarcin[ efectiv[.RUGOZITATE EXEMPLU DE MATERIALE RIDICAT MEDIE SCZUT MINIM ZIDRIE GROSIER BETON ETERNIT PVC STICL FACTORI DE COREC|IE Q PENTRU MATERIALE DIVERSE 5 1,85 1,35 0,95 0,90 15 2,07 1,45 0,90 0,80 25 2,15 1,50 0,85 0,75 50 2,22 1,55 0,80 0,65

66

FTP

13.4 DIMENSIUNI ECHIVALENTE ALE CANALELOR RECTANGULARETabelul ofer[ dimensiunile canalelor rectangulare echivalente cu canalele circulare la egalitate cu pierderile de sarcin[ ;i cu debitul de aer. Diametrele canalelor circulare sunt prezentate `n tabel. Cele dou[ coloane> a) orizontal ;i b) vertical, dau dimensiunile echivalente pentru canalele rectangulare, ca `n figur[.DIMENSIUNI ECHIVALENTE CANALE RECTANGULAREb a 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1200 1400 1600 1800 150210b a

200245

250275

300 330 355 370 400 425 440 460 475 490 505 520 535 550 560 575 620

350 380 410 435 455 475 495 515 535 550 565 580 600 615 625 680 725

400

450

500

230 245 260 275 290 300 310 320

265 285 305 320 340 350 365 380 390 400 415

300 325 345 365 380 400 415 430 445 555 470 480 495 505 520

440 465 490 515 535 555 575 590 610 625 645 660 675 730 780 830 870

490 520 545 565 590 610 630 650 670 685 705 720 780 835 885 935

545 575 600 625 645 665 685 710 725 745 760 830 880 940 990

DE EXEMPLU> Canalului cu diametrul de 400 mm, determinat mai sus, `i corespund urm[toarele dimensiuni a) x b) = 200 x 750 ori 250 x 550 sau 300 x 450 mm. La egalitate de debit de aer ;i de pierdere de sarcin[ pe metru liniar.

13.5 PIERDERI DE SARCIN{ ACCIDENTALEPentru a determina pierderile de sarcin[ accidentale `n circuitul canalelor> 1. Determina\i tipul de modificare a parcursului canalelor ;i releva\i c[ldura K corespunz[toare. 2. Determina\i c[ldura aferent[ presiunii dinamice pd `n func\ie de viteza aerului (cf. tabel). 3. ~nmul\i\i K x pd.

67

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.