FYR ¢â‚¬â€œ ¢  FYR: Fellesfag ¢â‚¬â€œ Yrkesretting ¢â‚¬â€œ Relevans, er et nasjonalt prosjekt i regi

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FYR ¢â‚¬â€œ ¢  FYR: Fellesfag...

 • FYR

  FYR – PROSJEKTET Fellesfag – Yrkesretting – Relevans

 • Innhold

  Hva er FYR? ........................................................................................................................................................................................... 3

  Målsettingen med FYR-prosjektet ............................................................................................................................... 3

  Horten knutepunktskole for FYR ................................................................................................................................. 3

  Fagkoordinatorene på Horten ........................................................................................................................................ 4

  Prosjektledelse FYR ..................................................................................................................................................................... 4

  Yrkesretting gir relevans ........................................................................................................................................................ 5

  Organisering og struktur – alle skolene .............................................................................................................. 5

  Fyrkontakter ........................................................................................................................................................................................ 5

  Samarbeid fellesfaglærere og programfaglærere .................................................................................. 6

  NyGIV og NyGIV-metodikk ................................................................................................................................................. 6

  ItsLearning ............................................................................................................................................................................................. 7

  Undervisningsopplegg med yrkesretting og relevans ..................................................................... 7

  Eksempler på undervisningsopplegg ................................................................................................................... 7

  Slik registreres undervisningsopplegg på fyr.ndla ................................................................................. 8

  De nasjonale sentra .................................................................................................................................................................... 9

  2 FYR-PROSJEKTET

 • FYR: Fellesfag – Yrkesretting – Relevans, er et nasjonalt prosjekt i regi av Kunnskaps- departementet. FYR er en del av NyGIV-satsingen med formål å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Målgruppe i FYR-prosjektet er alle yrkesfagelever. Prosjektet startet opp i august 2011 og omfatter fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. FYR-prosjektet videreføres skoleåret 2013/14 og departementet har signalisert at det er aktuelt å videreføre prosjektet også utover neste skoleår.

  Med FYR-prosjektet settes det fokus på pedagogisk tilnærming, arbeidsmåter, tverr- faglig samarbeid og undervisningsressurser der yrkesretting og relevans i fellesfagene står sentralt. Det arbeides i fylkes nettverk og nettverk på den enkelte skole. Dette i tillegg til samarbeid mellom fellesfaglærere og program faglærere på yrkesfag, kan stimulere til god undervisningspraksis på egen skole.

  Arbeidet med FYR skal: • Bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring

  • Styrke elevenes grunnleggende ferdigheter ved systematisk arbeid og samarbeid

  • Gjennom et fylkesnettverk og et nettverk på den enkelte skole, bidra til et godt

  tverrfaglig samarbeid om yrkesretting og relevans i fellesfagene

  • Knytte fellesfaglærere og programfaglærere nærmere hverandre

  • Få fram den kunnskap, de erfaringer og arbeidsmåter som finnes på de videre - gående skolene, prøve ut og videreutvikle nye opplegg

  • Å utvikle og gjøre tilgjengelig undervisningsressurser, nettbaserte og andre, som kan ha direkte overføringsverdi til klasserom/verksted

  • Dele og spre gode undervisningsopplegg på:

  http://www.itslearning.com/welcome.aspx og http://fyr.ndla.no/

  I Vestfold er Horten videregående skole knutepunktskole for FYR. Rektor på Horten vgs., leder også Knutepunktskolen som fylkets ressursenhet for FYR, samt sikrer struktur, framdrift og faglighet. Det er engasjert og frikjøpt fire fagkoordinatorer på Knutepunkt- skolen i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Lenke til Horten vgs. og info om FYR: http://hvs.vfk.no/

  3FELLESFAG – YRKESRETTING – RELEVANS

  Hva er FYR?

  Målsettingen med FYR-prosjektet

  Horten knutepunktskole for FYR

 • De fire fagkoordinatorene på Horten, eller «fyrbøterne» som KD liker å kalle dem er:

  • Fagkoordinatorene deltar i et nasjonalt nettverk som ledes av de nasjonale sentra for lesing, skriving, matematikk, fremmedspråk og naturfag, og bringer kunnskap til hjemfylket. Denne deles så med Knutepunktskolen og fylkesnettverket • Fagkoordinatorene forestår og leder fagsamlinger i fylket og deler sin kompetanse med fyrkontaktene i fylkesnettverket. De bidrar til spredningsarbeid på ulike arenaer, og kommer gjerne til de videre gående skolene. Ta kontakt! Skoleåret 2013/2014 skal de informere og spre kompetanse i samtlige fagfora • Fagkoordinatorene administrerer faget «FYR» på ItsLearning • Fagkoordinatorene veileder fyrkontaktene i arbeidet med å legge ut undervisnings- opplegg på http://fyr.ndla.no

  Fylkeskommunal prosjektleder for NyGIV-Overgangsprosjektet, Erla Jonsdottir, er også prosjektleder for FYR i Vestfold. Dette innebærer et administrativt og koordinerende ansvar, være et bindeledd til den nasjonale prosjektledelsen i NyGIV/FYR og ansvarlig overfor KD for rapportering om aktiviteten i prosjektet. Prosjektleder samarbeider tett med Knutepunktskolen og fagkoordinatorene, og har ansvar for å involvere de øvrige videregående skoler, samt være pådriver for at skolenes ledelse legger til rette for dette utviklings- og spredningsarbeidet.

  4 FYR-PROSJEKTET

  Helene E. Gartmann Aina Fardal Bente Hagelund Lars Kristian Asbjørnsen Norsk Matematikk Engelsk Naturfag

  heleneg@vfk.no ainaf@vfk.no benteh4@vfk.no larskristia@vfk.no

  Fagkoordinatorene på Horten

  Prosjektledelse FYR

 • Yrkesretting: • Se sammenhengen i kompetansemålene • Rette lærestoff, arbeidsmåter og vokabular direkte mot yrkesfaga • Tverrfaglig samarbeid om de grunnleggende ferdigheter

  Relevans: Det er mye relevans i yrkesretting, men i tillegg handler det om å ta utgangspunkt i elevens verden, forståelse, erfaringer, ferdigheter og hva som kan gi eleven mestring. Det gjelder å knytte fagstoffet til elevenes hverdag i dag og som voksen, i yrkeslivet og som ansvarlig borger i et demokratisk samfunn.

  Samtlige fylkeskommunale videregående skoler i Vestfold, og Gjennestad private videre gående skole deltar i prosjektet. Skolenes ledelse skal ha sikret informasjon om, og forankring av, prosjektet på skolen. Skolene har oppnevnt fire fyrkontakter i hhv. norsk, matema tikk, engelsk og naturfag. Fyrkontaktene deltar i fylkes nettverket, både samlet og for hvert av de fire fellesfagene, og er sentrale i spredningsarbeidet på egen skole.

  Det er viktig at rektorene/skoleledelsen er pådrivere og legger godt til rette for arbeidet. Skolen skal ha et system og plan for FYR–arbeidet, og det må settes av tid og møte- arenaer mellom fyrkontaktene og øvrige fellesfaglærere og programfaglærere for samarbeid, utviklingsarbeid og spredning. Fokus skal være på god undervisnings- praksis og delingskultur.

  Det skal være fire fyrkontakter på hver skole. Fyrkontaktene er bindeleddet mellom Knutepunktskolen/fagkoordinatorene og egen skole. De deltar på fagsamlinger i regi av Knutepunktskolen og bringer informasjon og kunnskap hjem til egen skole. I samråd og sam arbeid med skolens ledelse driver fyr kontaktene spredningsarbeid på egen skole.

  5FELLESFAG – YRKESRETTING – RELEVANS

  Yrkesretting gir relevans

  Organisering og struktur – alle skolene

  Fyrkontakter

 • For at fellesfaglærere skal kunne yrkesrette i sin undervisning, er det særdeles viktig at de kjenner godt til innholdet i programfagene. Samarbeid om utarbeiding av halvårsplaner kan være en god måte å få slik kunnskap på. I tillegg er det også viktig at programfaglærere bidrar til å synliggjøre hvordan fellesfagene gir nyttig kunnskap i deres fag. Det er viktig at alle lærere har fokus på at de grunnleggende ferdigheter skal implementeres i alle fag. Samarbeid må handle om planlegging av undervisnings- opplegg med fokus på det tverrfaglige.

  NyGIV og Overgangsprosjektet (2010–2013) er et tre-årig nasjonalt prosjekt, som retter seg mot samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om svakt presterende elever som har potensiale for å fullføre og bestå videregående opplæring. Som et ledd i NyGIV-prosjektet er det satt fokus på å gi elevene gode strategier for læring, samt at de grunnleggende ferdighetene er sentrale. Det handler om å legge til rette for at ny kunnskap skal tas i bruk hos elevene, og at det er praktiske og varierte arbeidsmetoder. Flere lærere på både 10. trinn og i de