Gabay sa pagbubuo ng Katekesis Catechetical Foundation : Awit: Kahanga-hanga Panalangin: Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo O gumawa ng sariling panalangin ng pasasalamat

 • View
  401

 • Download
  81

Embed Size (px)

Text of Gabay sa pagbubuo ng Katekesis Catechetical Foundation : Awit: Kahanga-hanga Panalangin: Papuri sa...

 • Gabay sa pagbubuo ng Katekesis para sa Pampublikong Mababang Paaralan

  Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila Research, Planning and Development Office

  Revised 2010

  Anyaya ni Jesus: Halina sa Ama, sa pamamagitan Ko at sa patnubay ng Espiritu Santo

  Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan Ko. (Juan 14:6) (Ang mga katagang ito ng Panginoong Jesus ang siyang naging inspirasyon sa pagpili ng titulo ng syllabi na ito.) PANGKALAHATANG LAYUNIN Ninanais ng syllabina ito ang i p a h a y a g a n g M i s t e r y o n g Pagkakatawang Tao ni Jesukristo, ang Bugtong na Anak ng Ama at tanging Tagapagligtas, hindi lamang ang ipakilala kundi iugnay sa matalik na pakikiisa ang mga tao sa Kanya (NCDP 2007,#121), na Siya lamang ang mag-aakay sa atin na mahalin ang Ama kasama ng Espiritu Santo at magbahagi sa atin n g b u h a y n g B a n a l n a Santatlo (KIK 426). DAGLAT [ ABBREVIATIONS ] NCDP - National Catechetical Directory for the Philippines KIK - Katesismo ng Iglesia Katolika KPK - Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko PCP II - Second Plenary Council of the Philippines Vatican Council II [ The Conciliar and Post Conciliar Documents ] GS - Gaudium et spes ( Pastoral Constitution on the Church in the Modern World ) SC - Sacrosanctum concilium ( The Constitution on the Sacred Liturgy ) LG - Lumen Gentium ( Dogmatic Constitution on the Church ) DV - Dei verbum ( Dogmatic Constitution on Divine Revelation )

 • IKA-LIMANG BAYTANG

  PAKSA 1: KAHANGA-HANGA ANG DIYOSNA LUMIKHA NG LAHAT!

  PAKSA 2: JESUS DAKILANG TANDA NG PAG-IBIGNG DIYOS AMA

  PAKSA 3: ESPIRITU SANTO NANANAHAN SA ATIN

  PAKSA 4: BANAL NA KASULATAN TANDANG PAG-IBIG NG DIYOS

  PAKSA 5: SIMBAHAN BILANG SAKRAMENTO NG KALIGTASAN

  PAKSA 6: MGA SAKRAMENTO: PAGDIRIWANG NGMAPANLIGTAS NA

  PAG-IBIG NG DIYOS

  PAKSA 7: MGA SAKRAMENTAL: MGA BANAL NA TANDA . 154

  PAKSA 8: BINYAG PAGDIRIWANG NGBAGONG BUHAY KAY JESUS

  PAKSA 9: SA KUMPIL NAGIGING GANAP ANGATING PAGIGING

  KRISTIYANO

  PAKSA 10: BANAL NA EUKARISTIYA:SAKRAMENTO NG

  PAGMAMAHALAN

  PAKSA 11: SAKRAMENTO NG PAKIKIPAGKASUNDO, PAGDIRIWANG

  NG PAGPAPATAWAD NG DIYOS

  PAKSA 12: SAKRAMENTO NG PAGPAPAHID NG LANGIS SA MAYSAKIT:

  PAGPAPAGALING NI JESUS

  PAKSA 13: SAKRAMENTO NG KASAL:TAWAG SA KABANALAN

 • PAKSA 14: SAKRAMENTO NG BANAL NA ORDEN: TAWAG

  SA PAGLILINGKOD SA BAYAN NG DIYOS.

  PAKSA 15: SANTA MARIA, PINARANGALAN NG DIYOS, PARANGALAN

  DIN NATIN SIYA

  PAKSA 16: BUNGA NG PAGTANGGAP SA MGA SAKRAMENTO:

  BUHAY NA WALANG-HANGGAN

  1

 • PAKSA 1: KAHANGA-HANGA ANG DIYOS NA LUMIKHA NG LAHAT!

  LAYUNIN : Pagkatapos na maituro ang paksang ito ang mga bata ay inaasahang Makikilala na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Makakapagpakita ng mga gagawing pag-aalaga sakalikasan. Makakapag-alay ng papuri sa Diyos na may likhang lahat . SITWASYON NG BUHAY: Pagbibilang ng mgabiyayang natatanggap sa araw-araw.Ano kahalagahan nito sa ating buhay? Saan nanggagaling ito? ( Halimbawa: 3 pinakamahalagang tao sa buhay mo,3 importanteng bagay na mayroon ka, 3 pinakagusto at pinakamasarap na nakain mo) KAHALAGAHAN : Pagpapahalaga o paghanga sa mga kaloob ng Diyos (appreciation) SALITA NG DIYOS : Salmo 145: 1-13 Dakila si Yahweh, at karapat-dapat na Siyay purihin; ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. PAHAYAG NG PANANAMPALATAYA Pagsamba : Sa Banal na Eukaristiya, pinupuri atpinasasalamatan natin ang Diyos Amang may likha ng lahat, sapamamagitan ni Kristo, kaisa ngEspiritu Santo. (KPK 349,1682;1683,1687; Eucharistic Prayer no. 2) 143 Katotohanan : Ang Diyos Ama ay Manlilikha, Siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. (KIK 279; KPK 271,300) Pagsasabuhay : Sa ating patuloy na pagpapahalaga,paghanga at mabubuting pangangalaga sa mga nilikha ng Diyos niluluwalhati natinSiya. (KPK 348; KIK 307) TUGON NG PANANAMPALATAYA Paninindigan : Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Pagtatalaga : Itala ang mga gagawin kung paano ipakikita ang pagpupuri at patuloy na paghanga at pangangalaga sa mga nilikha ng Diyos.

 • Pagdiriwang : Awit: Kahanga-hanga Panalangin: Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo O gumawa ng sariling panalangin ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. 144 PAKSA 2: JESUS DAKILANG TANDA NG PAG-IBIG NG DIYOS AMA LAYUNIN : Pagkatapos na maituro ang paksang ito ang mga bata ay inaasahang Makikilala si Jesus ang dakilang tanda ng pag-ibig ng Ama. Mahahamon na mag-ipon ng 25 sentimos para sa Pondo ng Pinoy bilang tanda ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Makakapagbigay ng papuri sa Diyos. SITWASYON NG BUHAY : Mga bagay, salita at kilos na ginagawa o sinasabi bilang pagpapadama ng pagibig sa iba. Mga tanda ng pagmamahal ng Diyos: Materyal na tanda: bagay: pagkain, atbp. tao: magulang, atbp. Espiritwal na tanda: pagpapatawad ng kasalanan, atbp. Masasabi mo bang mahal ka ng Diyos? Bakit? KAHALAGAHAN: Tanda ng pagmamahal SALITA NG DIYOS: Juan 3:16 Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak. 1 Juan g4: 9-11 Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang suguin Niya ang Kanyang bugtong na Anak PAHAYAG NG PANANAMPALATAYA Katotohanan : Si Jesus ang pinaka-naunang sakramento at dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos Ama. (Juan 3:16; KPK 1524,1526) 145 Pagsamba: Sa pagdiriwang natin ng mga Sakramento patuloy nating tinatanggap ang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. (KPK 1531, 1519, 1525) Pagsasabuhay : Tinatawag tayo na maging tanda din ng pagmamahal ng Diyos sa iba. (Juan 15:12). (I-integrate diwa ng Pondo ng Pinoy : Pag-ibig ng Panginoon, Pag-asa ng mga Pilipino)

 • TUGON NG PANANAMPALATAYA: Paninindigan : Naniniwala ako na si Jesus ang pinaka-naunang sakramento at dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos Ama. Pagtatalaga : Kaya ba ninyong mag ipon ng 25 sentimos araw-araw para sa Pondo ng Pinoy sa loob ng isang buwan at ialay sa inyong buwanang Misa o Misa para sa mga bata sa inyong Parokya. Pagdalo sa Banal na Eukaristiya na kung saan ay patuloy nating tinatanggap ang pag-ibig ni Jesus. Pagdiriwang : Papurihan natin ang Diyos na walang sawang nagmamahal sa atin. Iaalay natin sa Kanya ang awit na ito : Purihit Pasalamatan Koro & V 2 (Songbook Bayan Umawit # 126) 146 PAKSA 3: ESPIRITU SANTO NANANAHAN SA ATIN LAYUNIN : Pagkatapos na maituro ang paksang ito ang mga bata ay inaasahang Mauunawaan na ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Mahahamong makapaglaan ng oras upang ipakita ang pag-ibig sa kapwa. Makakagawa ng panalangin at makakapagdasal sa Espiritu Santo. SITWASYON NG BUHAY: Kuwento ng mga taongnagpakita ng dakilang pag-ibig sa Diyos at kapwa. [ Hal. Kwento ni San Tarcisius, Mother Teresa, Sahjid Bulig, Rhona Mahilum] Karanasan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa sa kabila ng mga pagsubok at balakid. Sino ang nagbibigay sa atin ng kakayahang na magmahal? KAHALAGAHAN: Pagmamalasakit sa kapwa SALITA NG DIYOS: 1 Corinto 3:16-17 Hindi ba ninyo alam na kayoy templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu.. Roma 5: 5 Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. 147 PAHAYAG NG PANANAMPALATAYA Katotohanan: Tayo ay templo ng Diyos at nananahan sa atin ang Espiritu Santo. (KIK 797, 813,809, Juan 14:17) Pagsamba: Sa Sakramento ng Binyag, nananahan sa atin ang Espiritu Santo at sa Kumpil pinagkakalooban tayo ng di karaniwang lakas ng Espiritu Santo.

 • (KPK 1626-1628) Pagsasabuhay: Nagagawa nating ibigin ang Diyos, at ibigin ang lahat ng tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. ( KPK 972 ; mga kawanggawang pangkatawan ; KPK 1311) TUGON NG PANANAMPALATAYA Paninindigan : Naniniwala ako na tayo ay templo ng Espiritu Santo. Pagtatalaga : Magtala ng mga gagawing pagtulong sa kapwa. Maglalaan ako ng oras sa pananalangin sa Espiritu Santo upang magkaroon ng kakayahang umibig sa Diyos at sa kapwa. Gumawa ng panalangin para sa Espiritu Santo. Pagdiriwang : Awit: Come Holy Spirit 14 PAKSA 4: BANAL NA KASULATAN TANDA NG PAG-IBIG NG DIYOS LAYUNIN : Pagkatapos na maituro ang paksang ito ang mga bata ay inaasahang Mauunawaan na ang Banal na Kasulatan ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Makakapaglaan ng oras sa pagbabasa ng Biblia at mahamong isabuhay ang mensahe nito. Mabibigyan ng paggalang at parangal ang Banal na Kasulatan. SITWASYON NG BUHAY: Karanasan sa pagbabasa, paghawak sa Biblia. Ano ang paborito mong teksto mula sa Biblia? Ano ang mga alam mong aklat sa Biblia? Maaring magbigay ng maikling pagsusulit ukol ditto (short bible quiz) KAHALAGAHAN: Pagbabasa ng Biblia SALITA NG DIYOS: 2 Timoteo 3:16-17 Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan PAHAYAG NG PANANAMPALATAYA Katotohanan : Ang Banal na Kasulatan ay kinapapalooban ng Salita ng Diyos, nasusulat dito ang kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. ( Vatican II DV 24; KIK 135; KPK 69-70)

 • 149 Pagsasabuhay : Sa pagbabasa at pakikinig sa Salita ng Diyos ay natutulungan tayo na ibigin ang Diyos at ang ating kapwa. (KIK 141; KPK 112) Pagsamba : Sa Liturhiya ng Salita ng Diyos, sa Banal na Eukaristiya, patuloy nating naririnig ang salita ng pagmamahal ng Diyos. (Vatican II SC 33; KPK 87) TUGON NG PANANAMPALATAYA Paninindigan : Naniniwala ako na ang ang Banal na Kasulatan ay kinapapalooban ng Salita ng Diyos, nasusulat ditto ang kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Pagtatalaga : 1. Sikaping magkaroon ng Bibliyasa bahay. 2. Maglaan ng oras o panahon nabasahin ang Bibliya. 3. Magsimba tuwing araw ngLinggo at makinig sa Salita ng Diyos. 4.Magtala ng mga gagawin bilangpagsasabuhay sa mensaheng narinig sa Salita ng Diyos. Pagdiriwang : Paglul

Related documents