of 33 /33
Pembimbing : dr. Galianti P SpKJ OLEH : Anak Agung Anom (030.0.0!"#

Gangguan Afektif Anom

Embed Size (px)

Text of Gangguan Afektif Anom

Page 1: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 1/33

Pembimbing :

dr. Galianti P SpKJ

OLEH :

Anak Agung Anom (030.0.0!"#

Page 2: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 2/33

$.30 EP%SO&E 'A%K

) 30.0 Hipomania

) 30. 'ania tanpa ge*ala p+ikotik

) 30.! 'ania dengan ge*ala p+ikotik

Page 3: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 3/33

) 3.0 Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini -ipomanik

) 3. Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini tanpa ge*ala

  p+ikotik

) 3.! Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini dengan ge*ala

  p+ikotik

) 3.3 Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini depre+i$ ringan

  atau +edang

Page 4: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 4/33

) 3. Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini depre+i$

berat tanpa p+ikotik

) 3./ Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini depre+i$

berat dengan ge*ala p+ikotik

) 3." Gangguan a$ekti$ bipolar, epi+ode kini ampuran

) 3.1 Gangguan a$ekti$ bipolar, kini dalam remi+i

Page 5: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 5/33

) 3!.0 Epi+ode depre+i$ ringan

) 3!. Epi+ode depre+i$ +edang

) 3!.! Epi+ode depre+i$ berat tanpa ge*ala p+ikotik

) 3!.3 Epi+ode depre+i$ berat dengan ge*ala p+ikotik

Page 6: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 6/33

) 33.0 Gangguan depre+i$ berulang epi+ode kini ringan

) 33. Gangguan depre+i$ berulang epi+ode kini +edang

) 33.! Gangguan depre+i$ berulang epi+ode kini berat

  tanpa ge*ala p+ikotik

) 33.3 Gangguan depre+i$ berulang epi+ode kini berat

dengan ge*ala p+ikotik

) 33. Gangguan depre+i$ berulang kini dalam remi+i

Page 7: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 7/33

) 3.0 Siklotimia

) 3. &i+timia

Page 8: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 8/33

  Keadaan ini -an2a untuk epi+ode manik2ang pertamaa, belum perna- mengalamia$ekti$ +ebelum atau +e+uda-n2a.

 

erdapat 3 grada+i :

. Hipomania

!. 'ania tanpa ge*ala p+ikotik

3. 'ania dengan ge*ala p+ikotik

Page 9: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 9/33

(# Sua+ana pera+aan 2ang meningkat

ringan dan menetap +ekurang4kurangn2abeberapa -ari berturut4turut dan di+ertai

peningkatan akti5ita+(!# idak terdapat kekaauan berat dalam

peker*aan atau akti5ita+

Page 10: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 10/33

(# Sua+ana pera+aan 2ang meningkattidak +epadan dengan keadaan indi5idu+ampai -ampir tak kendali

(!# Akti5ita+ meningkat di+ertai dengan

energi 2ang bertamba-, berupa :6 Pembiaraan epat dan ban2ak6 7erkurangn2a kebutu-an tidur6 Pemikiran +erba -ebat6 erlalu optimi+tik

(3# 7erlang+ung +atu minggu atau lebi-(# 'engaaukan akti5ita+ atau -ampir

+eluru- akti5ita+ +o+ial 2ang bia+adilakukan

Page 11: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 11/33

  Gambaran klini+ lebi- berat dari 'ania tanpa

ge*ala p+ikotik, dan di+ertai 8a-am

kebe+aran, keurigaan men*adi 8a-am ke*ar.

Page 12: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 12/33

Page 13: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 13/33

  Haru+ perna- mengalami gangguan a$ekti$+ebelumn2a ( -ipomanik, manik, depre+i$,atau ampuran #

 

7ia+an2a terdapat pen2embu-an +empurnaantar dua epi+ode

  9ata4rata epi+ode manik berlang+ung antara! minggu4 bulan dan epi+ode depre+i$

+ekitar " bulan

Page 14: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 14/33

. Pedoman mum Semua *eni+ gangguan a$ekti$ bipolar -aru+

perna- ada +ekurang4kurangn2a +atu epi+odea$ekti$.

Penggolongan tipe tergantung pada *eni+ a$ekti$pada epi+ode +aat ini.

!. 7erbagai tipe Gangguan A$ekti$ 7ipolara. Gangguan A$ekti$ 7ipolar, Epi+ode Kini

Hipomania Epi+ode +aat ini +e+uai dengan Hipomania

b. Gangguan A$ekti$ 7ipolar, Epi+ode Kini 'anikanpa Ge*ala P+ikotik

Epi+ode +aat ini memenu-i kriteria mania tanpage*ala p+ikotik.

Page 15: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 15/33

. Gangguan A$ekti$ 7ipolar, Epi+ode Kini 'anik

dengan Ge*ala P+ikotik Epi+ode +aat ini memenu-i kriteria mania dengan

ge*ala p+ikotik.

d. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini &epre+i

9ingan atau Sedang Epi+ode +aat ini -aru+ memenu-i kriteria untuk

epi+ode depre+i ringan atau +edang.

e. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini &epre+i 7erat

tanpa Ge*ala P+ikotik Epi+ode +aat ini -aru+ memenu-i kriteria untuk

epi+ode depre+i berat tanpa ge*ala p+ikotik.

Page 16: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 16/33

$. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini &epre+i 7eratdengan P+ikotik

Epi+ode +aat ini -aru+ memenu-i kriteria untuk epi+odedepre+i berat dengan ge*ala p+ikotik.

g. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini ;ampuran Epi+ode +aat ini menun*ukkan ge*ala manik, -ipomanik,

dan depre+i$ 2ang terampur atau bergantian dengan

epat +erta tela- berlang+ung +ekurang4kurangn2a !minggu.

-. Gangguan 7ipolar, Epi+ode Kini dalam 9emi+i Sekarang tidak menderita gangguan a$ekti$ 2ang n2ata

+elama beberapa bulan terak-ir tetapi perna- mengalami+ekurangn2a epi+ode a$ekti$di ma+a lampau danditamba- +ekurangn2a +atu epi+ode a$ekti$ lain.

Page 17: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 17/33

Page 18: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 18/33

  'engalami +ua+ana pera+aaan 2ang depre+i$,

ke-ilangan minat dan kegembiraan, muda- lela- dan

berkurangn2a akti5ita+.

 

erdapat tiga 5aria+i epi+ode : ringan, +edang, danberat.

  Penegakan diagno+i+ dibutu-kan 8aktu paling +edikit !

minggu.

  Kelompok diagno+i+ ini -an2a untuk epi+ode a$ekti$

2ang pertama +a*a.

Page 19: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 19/33

1. Episode Depresif Ringan( # Sekurang4kurangn2a dua ge*ala depre+i$ 2ang utama:

Pera+aan depre+i$  Ke-ilangan minat dan ke+enangan 'uda- men*adi lela-

( ! # Sekurang4kurangn2a dua dari ge*ala lainn2a: Kon+entra+i dan per-atian berkurang Harga diri dan kepera2aan diri berkurang 9a+a ber+ala- dan tak berguna 'a+a depan +uram dan pe+imi+

Gaga+an atau perbuatan memba-a2akan diri idur terganggu a$+u makan berkurang

Page 20: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 20/33

(3# ela- berlang+ung paling +edikit dua minggu

(# idak bole- ada ge*ala 2ang berat

(/# 'a+i- dapat meneru+kan peker*aan dan kegiatan+o+ial.

2. Episode Depresif Sedang

(# Paling +edikit ! dari ge*ala utama(!# Paling +edikit 3 dari ge*ala lainn2a

(3# Laman2a +eluru- epi+ode berlang+ung +ekitar !minggu

(# 'engalami ke+ulitan 2ang n2ata dalam peker*aan dankegiatan +o+ial

Page 21: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 21/33

3. Episode Depresif Berat Tanpa Gejala

Psikotik

(# iga dari ge*ala utama -aru+ ada(!# Paling +edikit dari ge*ala lainn2a dan

inten+ita+ berat.

(3# Paling +edikit tela- berlang+ung dua minggu

atau ge*ala amat berat dan on+et +angatepat maka ma+i- dibenarkan untuk menegakkan

  diagno+i+ dalam 8aktu kurang dari ! minggu

(# idak mungkin pa+ien mampu melakukan peker*aan

  keuali pada tara$ 2ang +angat terbata+

Page 22: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 22/33

4. Episode Depresif Berat dengan

  gejala Psikotik Sama +eperti no 3 di+ertai dengan

8a-am, -alu+ina+i, atau +tupor

depre+i$.

Page 23: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 23/33

Page 24: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 24/33

  'erupakan epi+ode berulang dari depre+iringan,+edang,berat

  9ata4rata laman2a pen2akit " bulan

 

anpa ri8a2at epi+ode mania

Page 25: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 25/33

1. Gangguan Depresif Berulang, Episodeini Ringan

(# 'emenu-i kriteria epi+ode depre+i$ berulangdan +aat ini memenu-i kriteria epi+ode

depre+i$ ringan.

(!# Sekurang4kurangn2a dua epi+ode ma+ing4ma+ing minimal ! minggu, dengan +elang8aktu beberapa bulan tanpa gangguan a$ekti$

2ang bermakna

Page 26: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 26/33

2. Gangguan Depresif Berulang,

Episode ini Sedang(#'emenu-i kriteria epi+ode depre+i$

berulang dan +aat ini memenu-i

kriteria epi+ode depre+i$ +edang.(!#Sekurang4kurangn2a dua epi+ode

ma+ing4ma+ing minimal ! minggu,

dengan +elang 8aktu beberapa bulantanpa gangguan a$ekti$ 2angbermakna

Page 27: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 27/33

(# Kriteria depre+i$ berulang terpenu-i dan +aatini memenu-i kriteria epi+ode depre+i$ berattanpa ge*ala p+iktik.

(!# Sekurang4kurangn2a dua epi+ode ma+ing4ma+ing minimal ! minggu, dengan +elang8aktu beberapa bulan tanpa gangguana$ekti$ 2ang bermakna

Page 28: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 28/33

(# Kriteria depre+i$ berulang terpenu-i dan +aatini memenu-i kriteria depre+i$ berat dengan

ge*ala p+ikotik.

(!# Sekurang4kurangn2a dua epi+ode ma+ing4ma+ing minimal ! minggu, dengan +elang8aktu beberapa bulan tanpa gangguan a$ekti$

2ang bermakna.

Page 29: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 29/33

(# Kriteria depre+i$ berulang terpenu-i dan+aat ini tidak memenu-i kriteria depre+i$apapun.

(!# Sekurang4kurangn2a dua epi+ode ma+ing4ma+ing minimal ! minggu, dengan +elang8aktu beberapa bulan.

Page 30: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 30/33

Page 31: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 31/33

  'erupakan gangguan +ua+ana pera+aaanber$luktua+i dan menetap.

  'eliputi ban2ak periode depre+i ringan dan-ipomania ringan

  Setiap mood +8ing tidak memenu-i kriteriauntuk kategori mana pun 2ang di+ebut dalammanik dan depre+i$.

Page 32: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 32/33

1. Sikloti!ia

(# ;iri e+en+ial : ketidak+tabilan +ua+ana pera+aanmenetap, meliputi ban2ak periode depre+i ringan dan-ipomania ringan, tidak ada 2ang ukup para-<lama

untuk memenu-i kriteria gangguan a$ekti$ bipolar ataudepre+i berulang.

(!# Setiap gangguan +ua+ana pera+aan ter+ebut tidakmemenu-i kriteria untuk kategori manapun dari epi+ode

manik atau epi+ode depre+i$.

Page 33: Gangguan Afektif Anom

7/23/2019 Gangguan Afektif Anom

http://slidepdf.com/reader/full/gangguan-afektif-anom 33/33

2. Disti!ik

(# ;iri e+en+ial : depre+i 2ang berlang+ung +angat lamaatau *arang +ekali atau ukup para- untuk memenu-i

kriteria gangguan depre+i$ berulang ringan atau+edang.

(!# 7ia+an2a mulai pada u+ia diri dari ma+a de8a+a danberlang+ung +ekurang4kurangn2a beberapa ta-un,kadang4kadang untuk *angka 8aktu 2ang takterbata+. (Jika on+etn2a pada u+ia lan*ut, gangguanini +ering kali merupakan kelan*utan +uatu depre+iter+endiri dan ber-ubungan dengan ma+a berkabungatau +tre+ lainn2a#.