Click here to load reader

Genel Bilgiler - Fen Edebiyat Fakültesi | Yeditepe Üniversitesi · Web viewİngilizce eğitimi Yeditepe Üniversitesi Hazırlık okulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitim

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Genel Bilgiler - Fen Edebiyat Fakültesi | Yeditepe Üniversitesi · Web viewİngilizce eğitimi...

FEDEK ÖZDEERLENDRME RAPORU
ÖRETM PROGRAMLARI DEERLENDRME VE AKREDTASYON DERNE
Zincirlidere Caddesi, 86 /4
Faks: (0212) 211 0289
[email protected] http://www.fedek.org.tr
FEDEK-ÖDR- Rev2.0/11.01.2014
Genel Bilgiler
çerik
ÖDR, FEDEK tarafndan nitel ve nicel deerlendirme için program ve kurum hakknda gerekli bilgileri kapsar. ÖDR bu belgede verilen formata göre yazlmal ve istenilen tüm bilgileri içermelidir.
Her program için ayr bir ÖDR hazrlanmaldr. II. örgün öretim programlar için I. örgün öretim programlarndan ayr bir ÖDR hazrlanmaldr. Her rapor üç bölümden olumaldr:
1. Ana Bölüm
3. Ek 2 (Kurum Profili)
Ek 2, bir kurumda deerlendirilecek tüm programlar için ortak olmaldr.
Ek Belgeler
Raporla birlikte, aadaki ek belgeler de sunulmaldr:
1. Kurumun FEF programlarnn tantmna ilikin her türlü yayn ve broürü ile web sitesi adresi.
2. Deerlendirilecek programa ilikin güncel bilgileri içeren web sitesi adresi.
3. Deerlendirilen programdan son mezun en az 10 örencinin not belgesi (transkript).
Format ve Hazrlk
ÖDR yazmnda bu belgede yer alan köeli parantez iaretleri ve içindeki ifadeler programa uygun terimlerle yer deitirecektir; örnein kapak sayfasndaki [Programn Ad] silinip yerine deerlendirilen programn tam ad yazlmaldr.
ÖDR kapak sayfasndaki program ad, üniversite katalounda, not belgelerinde, diplomalarda ve deerlendirme bavurusunda kullanld ekliyle yer almaldr.
ÖDR, ekleri de içerecek ekilde A4 kâda önlü arkal olarak baslmal ve spiral bal olarak hazrlanmaldr. Üniversite, ilgili fakülte ve bu fakültede yürütülen tüm programlara ilikin bilgilerin verildii Ek 2 (Kurum Profili) ayr olarak spirallenmelidir.
ÖDR'de kullanlan tablolardaki tüm kutular (gölgeli taranmlar hariç) geçerli verilerle doldurulmaldr. Tanml olmayan veriler (örnein o yl örenci alnmamsa) "-" iareti kullanarak belirtilmelidir.
Raporun Teslimi ve Datm
FEDEK
Öndeerlendirmeden sonra deerlendirmeye uygun görülen programlar, ÖDR’larn basl ve CD’ye kaytl 5’er kopyalarn yukardaki adrese gönderirler. ÖDR hazrlanmas ile kurum ziyaretinin gerçekletirilmesi arasnda geçen zamanda yeni bilgi veya belgelerin ortaya çkmas durumunda, bunlarn da birer kopyalar deerlendirme takm üyelerine dorudan gönderilir.
Gizlilik
Bu raporda yer alan bilgiler, yalnzca FEDEK’in ve deerlendirme takmnn kullanmas içindir ve ilgili kurumun izni olmadan üçüncü kiilere aktarlamaz, ancak kurumun ad belirtilmeden ve belli olmayacak ekilde FEDEK eitimlerinde kullanlabilir.
ÖDR Format
FEDEK
nönü Mah. Kayda Cad. 26 Austos Yerleimi 34755 Ataehir - stanbul
28 Temmuz 2017
1. letiim Bilgileri
Bölüm bakan Doç. Dr. G.Demet Lüküslü, öretim üyesi Yard. Doç Dr. M. Tolga Uslu akreditasyon sürecinden sorumludur.
Görevlilerin iletiim bilgisi altta verilmitir:
Bölüm Bakan: Doç. Dr. G.Demet Lüküslü [email protected]
Öretim Üyesi: Yard Doç Dr. M. Tolga Uslu [email protected]
Bölüm Adresi: nönü Mah. Kayda Cad. 26 Austos Yerleimi Güzel Sanatlar Fakültesi Binas Kat:7 34755 Ataehir - stanbul
Tel : 0216 578 0000/ 1692
Faks : 0216 578 0763
Sosyoloji Lisans Eitimi: Yeditepe Üniversitesi Sosyooji Bölümü’nde eitimlerini baar ile tamamlayan mezunlara diploma verilmektedir. Bu diploma ngilizce ve Türkçe olarak hazrlanmaktadr.
Sosyoloji Bölümü’nde Çift Anadal ve Yandal Programlar: Üniversitenin genel politikas ile uyumlu olarak çift anadal ve yandal eitimi olana karlkl olarak yönetmelikte belirlendii ekilde salanr. Çift anadal programn baar ile bitiren örenciler ikinci anadalda da diploma almaya hak kazanr. Yandal’da ise örenciye yandal sertifikas verilir.
3. Programn Türü
I. Örgün Öretim.
4. Yönetim Yaps
YATAY GEÇ KOMSYONU
YATAY GEÇ KOMSYONU
Bölüm, yüksek öretimde Sosyoloji alannda 127 kredilik birinci aama derece sistemine tabidir. Program baarl bir ekilde tamamlanp, program yeterlilikleri salandnda Sosyoloji alannda Lisans derecesine sahip olunur. Programda mevcut olan (toplam 127 kredi karl) derslerin tümünü baaryla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 arlkl not ortalamasna sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik kouludur.
2017-2018 akademik yl itibariyle bölümün eitim kadrosu 4 öretim üyesi ve 2 doktora burslu örenci eklindedir. Bölümün kendi eitim kadrosunun yan sra baka üniversitelerden veya bölümlerden öretim üyeleri de baz döküm derslerini vererek örenime katk vermektedir.Bölüme yeni giren ve hazrlk snf okuyan örencilere öretim dönemi banda Bölüm Bakan tarafndan Bölüm tanma toplants ve seminerleri yaplr. Bölümün eitim dili ngilizcedir. Örencilerimiz hazrlk snfnda ngilizce dersi almakta ve muafiyet snav sonrasnda Bölüme geçi yapmaktadr.
6. Önceki Yetersizliklerin Giderilmesi Yönünde Alnan Önlemler
Sosyoloji Bölümü program, FEDEK 2016 yl deerlendirmesi esnasnda, yenilenme çalmalar aamasndayd. Bu süreçte, iç ve d paydalarn görü ve önerileri, örenci görüleri ve FEDEK deerlendirme kurulu önerileri göz önüne alnm ve yenilenen program üniversite senatosunda onaylandktan sonra 2016-2017 akademik yl itibariyle Sosyoloji Bölümü’nde uygulanmaya balanmtr.2016-2017 ylnda da yaplan görümeler sonucu ders program yenilenmi ve
2017-2018 akademik yl itibariyle uygulanmaya balayacaktr.
Yeni bölüm öretim program,sosyoloji bilim dalnn farkl alanlarn kapsayacak ekilde oluturulmutur.Bu süreçte öneriler dorultusunda Sosyoloji Bölümü alan seçmeli ders says artrlm, AKTS’ler ders saatlerine uyumlu olarak yeniden düzenlenmitir. 2017 yl özdeerlendirme raporu, bu yenilemi programa göre hazrlanmtr. Bu süreçte Sosyoloji Bölümü öretim kadrosuna bir adet doktora burslu örenci katlm olup, bölüm akademik kadrosunun geniletilmesi konusunda çalmalar devam etmektedir.
Ölçüt 1 Örenciler
Örenci / Mezun
Üniversiteye yeni kayt yaptran ve yatay geçi bavurusu yapan örenciler, eitim ve öretim görecekleri Türkçe dndaki dil bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi amacyla yabanc dil hazrlk eitiminden sorumlu birim tarafndan hazrlanan yabanc dil yeterlik snavna alnrlar. Bu snav sonunda yabanc dil bilgileri yeterli bulunan örenciler yerletirildikleri önlisans ya da lisans programna kaydedilirler.
Yurt içinde eitim dili ngilizce olan üniversite ve birimlerinden yatay geçi için bavuran örenciler ile resmî dilleri ngilizce olan ülkelerin Yükseköretim Kurulu tarafndan tannan yükseköretim kurumlarndan yatay geçi için bavuran ve bavurular fakülte yönetim kurullarnca uygun görülen örenciler, durumlarn belgeledikleri takdirde, yabanc dil yeterlik snavndan muaf tutulurlar.
Bavuru tarihinden geriye doru iki takvim yl içinde edeerlii Senato tarafndan kabul edilen bir ulusal ya da uluslararas yabanc dil snavnda baarl olduunu belgeleyen örenciler yabanc dil yeterlik snavndan muaf tutulurlar.
Yabanc dil bilgileri yeterli bulunmayan örenciler yabanc dil hazrlk programna alnrlar. Programda yabanc dil bilgilerini 4 yaryl içinde istenilen düzeye getiremeyen örencilerin, yabanc dil bilgilerini Üniversite dnda gelitirmelerine olanak salamak amacyla bir yl süreyle ücretsiz olarak, kaytlar dondurulur. Bu süre sonunda alnacak yeterlik snavnda baarsz olanlarn Üniversite ile ilikileri kesilir.
Yabanc Dil Yeterlik snavndaki baarszlk nedeniyle Üniversite ile ilikileri kesilen örenciler, Üniversiteye giri snavnda aldklar puann, girdikleri programla ayn ad tayan ve Türkçe eitim yaplan yükseköretim kurumlarnn taban puanndan daha düük olmamas kouluyla bu kurumlara yerletirilmek üzere Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezine bavurabilirler. 
13 Austos 2015 PEREMBE
ETM-ÖRETM VE SINAV YÖNETMEL
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin amac ve kapsam; Yeditepe Üniversitesi yabanc dil hazrlk programlarnda yaplacak eitim ve öretimde uygulanacak usul ve esaslar düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yükseköretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
a) Hazrlk Program: Yeditepe Üniversitesi yabanc dil hazrlk programlarn,
b) IELTS: International English Language Testing System snavn,
c) Lisans: En az sekiz yaryllk bir program kapsayan yükseköretimi,
ç) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüünü,
e) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,
f) TOEFL: Test of English as a Foreign Language snavn,
g) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,
Öretim süresi
MADDE 4 – (1) ngilizce hazrlk program, güz I, güz II, bahar I, bahar II olmak üzere 4 modüler dönemden oluur. Ancak, Çeviribilim, ngiliz Dili ve Edebiyat, ngilizce Öretmenlii, Siyaset Bilimi ve Uluslararas likiler (Franszca) ile Uluslararas letme Yönetimi (Almanca) hazrlk programlar, güz ve bahar yaryllarndan oluur; bu programlar için yaz öretimi düzenlenebilir.
Yabanc dil yeterlik snav
MADDE 5 – (1) Her öretim yl banda, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabanc Dil Yeterlik Snav yaplr.
(2) Yeterlik snavnda 100 üzerinden en az 60 puan alan örenci baarl saylr.
(3) Yabanc Dil Yeterlik Snavnn lisans eitimi için geçerlilik süresi iki yldr.
(4) Yabanc Dil Yeterlik Snavnda mazeret kabul edilmez.
(5) ngilizce Yeterlik Snav tarihinden geriye doru iki yl içinde; TOEFL snavna girip Yeditepe Üniversitesi kurum kodunu kodlamak kouluyla, yazl sistemde 550, bilgisayar tabanl sistemde 213, internet tabanl sistemde (IBT) 79 aldklarn veya IELTS (akademik) snavndan ngilizce Öretmenlii, ngiliz Dili ve Edebiyat ve Çeviribilim programlar için Writing (yazma) notu en az 6 olmak kouluyla toplamda 6.5, dier ngilizce hazrlk programlar için Reading (okuma) 5.5 olmak kouluyla toplamda 6 aldklarn belgelemeleri halinde yabanc dil snavndan muaf tutulurlar. TOEFL ve IELTS sonuçlarnn geçerli olabilmesi için örencilerin bu snav Üniversite tarafndan kabul edilen merkezlerin birinden almas gerekir.
(6) ngilizce Öretmenlii, ngiliz Dili ve Edebiyat ve Çeviribilim program örencilerinin, Yabanc Dil Yeterlik Snavnda baarl saylabilmeleri için 100 üzerinden en az 65 puan almalar gerekir. Ayrca, ngilizce Öretmenlii, ngiliz Dili ve Edebiyat ve Çeviribilim programlar örencilerinin bu snav dahilinde yaplan konuma ve yazma becerilerinden 100 üzerinden en az 60 puan almalar gerekir.
(7) Siyaset Bilimi ve Uluslararas likiler (Franszca) ile Uluslararas letme Yönetimi (Almanca) hazrlk programlar yeterlik snavlar, yazl ve sözlü bölümlerden oluur.
a) Siyaset Bilimi ve Uluslararas likiler (Franszca) program örencilerinden Diplôme d’Etudes en LangueFrançaise B2 (DELF/B2) Franszca Dil Seviye Tespit Snavna girip 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan aldn belgeleyenler, Franszca Yeterlik Snavndan muaf tutulur.  DELF/B2 sonuçlarnn geçerli olabilmesi için örencilerin bu snav Üniversite tarafndan kabul edilen merkezlerin birinden almas gerekir.
b) Uluslararas letme Yönetimi (Almanca) program örencilerinden TestDaF (Test Deutsch alsFremdsprache), Goethe-Zertifikat, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), DeutschesSprachdiplom Stufe II (DSD II), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) snavlarnn birinden B2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olduunu belgeleyenler, Almanca Yeterlik Snavndan muaf tutulur. Belirtilen bu snav sonuçlarnn geçerli olabilmesi için örencilerin bu snav Üniversite tarafndan kabul edilen merkezlerin birinden almas gerekir.
Yabanc dil seviye tespit snav
MADDE 6 – (1) Yabanc Dil Yeterlik Snavnda baarsz olan veya bu snava girmeyen yeni kaytl örenciler, Yabanc Dil Seviye Tespit Snavna girmek zorundadrlar. Yabanc dil hazrlk programnda örenimine devam ederken Yabanc Dil Yeterlik Snavna girip baarl olamayan örenciler, yeniden Yabanc Dil Seviye Tespit Snavna girebilirler.
(2) Yabanc Dil Seviye Tespit Snavnda mazeret kabul edilmez.
(3) Örencilerin seviyeleri, snav sonucunda aldklar puan dorultusunda belirlenir ve bu Yönetmeliin 10 uncu maddesinde belirtilen Yabanc Dil Hazrlk Öretimi modüllerinden birine yerletirilirler.
(4) ngiliz Dili Edebiyat, ngilizce Öretmenlii ile Çeviribilim programlar örencileri için Yabanc Dil Seviye Tespit Snav yaplmaz. Bu örenciler öretim gruplarna, programlarn kendilerinin yapt Yabanc Dil Yeterlik Snav puanlarna göre ayrlr.
Ksa süreli snavlar, ara snavlar ve mazeret snav
MADDE 7 – (1) Her bir öretim grubunda her modül içinde, Yabanc Dil Hazrlk Program Koordinatörlüünce uygun görülecek sayda ara snav yaplr.
(2) Yabanc Dil Hazrlk Program Koordinatörlüünce kabul edilen nedenle ara snava girmeyen örenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte snavn yapld tarihten itibaren üç gün içinde dil hazrlk programlarn yürüten koordinatörlüklere bavurduu takdirde mazeret snavna alnr. Mazeret snavnn tekrar yoktur.
Yaryl/Modül sonu snav ve baar notu
MADDE 8 – (l) Her bir öretim grubu için her yaryl/modül sonunda Modül Atlama, B2 seviyesinde ise Hazrlk Bitirme Snav yaplr.
(2) Örencinin baarl saylmas için;
a) Modül Atlama/Hazrlk Bitirme Snavndan 100 üzerinden en az 60 puan alm olmas ve baar notunun da en az 60 puan olmas gerekir.
b) Baar notu; snf içi deerlendirme, ara snav notlar ile Modül Atlama/Hazrlk Bitirme Snav notunun belirli oranlarda katlmndan oluur.  Snf içi çalmalar ile ara snavlarn modül notu içindeki arl %30’dan az, %50’den fazla olamaz.
(3) ngilizce Öretmenlii, ngiliz Dili ve Edebiyat ile Çeviribilim programlar için; baar notu, ara snav notlarnn %50’si, örenci portfolyosunun %25’i, ksa süreli snavlarn %15’i ve derse katlm notunun %10’u toplanarak bulunur. Herhangi bir öretim grubunda bulunan örencilerin yaryl sonlarnda yaplan yeterlik snavlarna girmeye hak kazanabilmesi için yaryl içi baar notunun 100 üzerinden en az 60 puan olmas gerekir.
(4) Modül Atlama/Hazrlk Bitirme Snav sonuçlarna itiraz süresi, sonuçlarn ilanndan itibaren üç i günüdür.
Yaryl/Modül sonu ek snav hakk
MADDE 9 – (1) Devam zorunluluunu yerine getiren ve;
a) Modül Atlama/Hazrlk Bitirme snavnda en az 59/100 puan ald halde ve baar notu 51-59/100 aras olan,
b) Baar notu en az 59/100 olup Modül Atlama/Hazrlk Bitirme snavnda 51-59/100 alan,
c) Modül Atlama/Hazrlk Bitirme snavnda 55-59/100 arasnda puan alan, baar notu da 55-59/100 olan,
ç) Modül Atlama/Hazrlk Bitirme snavna salk veya Rektörlükçe kabul edilen geçerli dier bir sebepten ötürü girememi olan,
örencilere bir ek snav hakk verilir. Bu snavda 59/100 ve daha düük puan alan örenci baarsz saylr ve bulunduu modülü tekrar etmek zorundadr.
(2) Siyaset Bilimi ve Uluslararas likiler (Franszca) ile Uluslararas letme Yönetimi (Almanca) Programlar örencilerinden devam zorunluluunu yerine getiren ve Yaryl Sonu Snavnda 100 üzerinden;
a) En az 60 puan ald halde baar notu 50-59 arasnda kalan örencilere bir ek snav hakk daha verilir. Bu snavda 59 ve daha düük puan alan örenci baarsz saylr ve bulunduu öretim grubunu tekrar etmek zorundadr.
b) 50-59 puan alan, ancak baar notu 60 ve üzeri olan örencilere bir snav hakk daha verilir. Bu snavda 59 ve daha düük puan alan örenci baarsz saylr ve bulunduu öretim grubunu tekrar etmek zorundadr.
(3) ngilizce Öretmenlii, ngiliz Dili ve Edebiyat ile Çeviribilim Programlar örencilerinden yaryl sonunda yaplan Yabanc Dil Yeterlik Snavnda 60-64 puan alanlara ek snav hakk verilir.
(4) Devam zorunluluunu yerine getirdii halde geçerli mazeretleri nedeniyle Yaryl Sonu Snavna giremeyen örencilere ek snav hakk verilir.
(5) Yaryl Sonu Ek Snavnda mazeret kabul edilmez.
Yabanc dil hazrlk programlar öretim gruplar
MADDE 10 – (1) ngilizce Hazrlk program, her biri en az sekiz haftadan oluan aada belirtilen dört modülde yürütülür:
a) A1 (Balangç): A1 modülünde baarl olan örenci, bir üst modül olan A2 modülüne devam eder, aksi halde ayn modülde örenimini tekrarlar.
b) A2 (Orta Düzey öncesi): A2 modülünde baarl olan örenci, bir üst modül olan B1 modülüne devam eder, aksi halde ayn modülde örenimini tekrarlar.
c) B1 (Orta Düzey): B1 modülünde baarl olan örenci, bir üst modül olan B2 modülüne devam eder, aksi halde ayn modülde örenimini tekrarlar.
ç) B2 (Hazrlk Bitirme): Bu modül sonunda baarl olan örenci, yerletirildii lisans programna balar, aksi halde ayn modülde örenimini tekrarlar.
(2) Senato, lisans programlar temelinde, örencilerin Yabanc Dil Hazrlk Programndan yerletirildikleri programa geçilerinde, B2 modülü dndaki modüllerin herhangi birinin tamamlanmasnn yeterli olduuna karar verebilir.
(3) ngilizce Öretmenlii, ngiliz Dili ve Edebiyat ile Çeviribilim programlar hazrlk öretimi, aada belirtilen üç grupta yaplr:
a) A Grubu (Balangç Düzeyi): Yabanc Dil Yeterlik Snavnda 44 ve daha düük puan alan örencileri,
b) B Grubu (Orta Düzey): Yabanc Dil Yeterlik Snavnda 45-54 puan aras alan örencileri,
c) C Grubu (leri Düzey): Yabanc Dil Yeterlik Snavnda 55-64 puan aras alan örencileri içerir. Her bir öretim grubu kendi içinde seviye farklarna göre alt gruplara ayrlabilir.
(4) Siyaset Bilimi ve Uluslararas likiler (Franszca) ile Uluslararas letme Yönetimi (Almanca) programlarnn öretimi aada belirlenen iki grupta yaplr:
a) A Grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartlar A1-A2 Düzeyleri): Öretim süresi bir yaryl olup bu süre sonunda A grubunda baarl olan örenci, bir üst gruba (B Grubuna) devam eder. Baarszlk halinde, ayn grupta örenime devam edilir.
b) B Grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartlar B1–B2 Düzeyleri): Öretim süresi bir yaryl olup bu süre sonunda baarl olan örenci, yerletirildii programa geçmeye hak kazanr. Aksi halde ayn öretim grubunda örenimini tekrarlar.
Devam zorunluluu
MADDE 11 – (1) Yabanc Dil Hazrlk programlarnda devam zorunludur. Yaryl içinde mazeretli ya da mazeretsiz ders/saat baznda öretim süresinin %20’sini aan devamszlk halinde, örenci Yaryl/Modül Sonu Snavna girme hakkn kaybeder ve örenim gördüü grubu tekrar eder.
Ek snav hakk ve Türkçe öretim yaplan programlara geçi
MADDE 12 – (l) Yabanc Dil Hazrlk Programn iki öretim yl sonunda baaryla tamamlayamayan örenciler, ücretsiz kayt dondurarak bir sonraki öretim yl banda yaplan Yabanc Dil Yeterlik Snavna girebilirler.
(2) Derslere devam etsin veya etmesin hangi öretim grubunda olursa olsun örenciler, öretim ylnn banda verilen Yabanc Dil Yeterlik snavna girebilirler.
(3) Örenci, Seçme ve Yerletirme Sistemi, Dikey Geçi Snav veya Yurtdnda Çalanlarn Çocuklar için Yükseköretime Giri Snavnda merkezi yerletirme sonuçlarna göre (özel yetenek snav sonuçlar hariç) yerletirildikleri yükseköretim programnn zorunlu hazrlk snfna devam etmesine ramen baarsz olan örencilerin, bavurmalar halinde hazrlk snfnda baarsz olduklar lisans programna edeer Türkçe öretim yaplan, Türkçe öretim yaplan edeer programn bulunmamas halinde, yerletikleri programa yakn programlarn birinci snflarna yerletirilme ilemleri, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlükten kaldrlan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Yeditepe Üniversitesi Yabanc Diller Hazrlk Program Eitim-Öretim ve Snav Yönetmelii yürürlükten kaldrlmtr.
Yürürlük
MADDE 14 – (l) Bu Yönetmelik 2015-2016 eitim-öretim ylndan geçerli olmak üzere yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (l) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Tablo 1.2 Lisans Örencilerinin Yerletirme Derecelerine likin Bilgi
Program Ad
Akademik yl1
Yerletirme puan
Yeditepe Üniversitesi’nde 2001-2002 Ders Yl bandan geçerli olmak üzere Çift Anadal ve Yandal Programlar yeni yönetmelii oluturulmu, ilgili yönetmelikler Yeditepe Üniversitesi web sayfasnda yaynlanmtr. Çift Anadal ve Yandal Lisans Eitim-Öretim Programlar, ilgili Bölümün ve Fakülte kurulunun önerisi üzerine Senatonun karar ile açlabilir. Bu programlara alnacak örenci says da ayn yolla belirlenir. Çift Anadal ve Yandal Eitim-Öretim Programlar ve bu programlar için saptanan kontenjanlar her eitim-öretim yl banda örencilere duyurulur.
Yeditepe Üniversitesinde Çift Anadal Programna kabul edilecek yllk toplam yeni örenci says ilgili bölümler tarafndan belirlenir. Örenciler, kaytl bulunduklar esas lisans eitim programnn en erken üçüncü ve en geç beinci yarylnda ilgili bölüm bakanlklarna veya bölümü bulunmayan durumlarda fakülte dekanlklarna dilekçe ve not belgeleriyle bavurarak Çift Anadal ya da Yandal Programna katlmak isteyebilirler. Bir örencinin Çift Anadal ya da Yandal Programna kabul edilebilmesi için bavurduu döneme kadar kaytl bulunduu lisans programnda alm olduu derslerin tümünü baar ile tamamlam olmas, bavuru srasnda genel not ortalamasnn (GNO) Çift Anadal için en az 3.00/4.00, Yandal için en az 2.50/4.00 olmas ve bavurunun ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarnn kararyla uygun bulunmas gerekir.
ki programda birden kabul edilebilecek ortak dersler bölümler arasnda kararlatrlr ve örencinin Çift Anadal ya da Yandal Programna kabulüne ilikin fakülte yönetim kurullarnn kararlarnda bu dersler belirtilir. Ortak dersler her iki lisans programnn da not belgesinde gösterilir. Çift Anadal ve Yandal Programlar için ayr not belgeleri düzenlenir. Çift Anadal ve Yandal Programlarnn amacna uygun biçimde yürütülmesini salamak ve örencilere yardmc olmak üzere ilgili bölüm bakanlarnca birer danman atanr. Sosyoloji Bölümü’nün örencileri için tanmlanm Çift Anadal Programlar vardr. Halihazrda Hukuk Fakültesi, Psikoloji, Antropoloji, ktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararas likiler, Makine Mühendislii, Reklam letiimi ve Tasarm, Halkla likiler ve Tantm, Radyo TV Sinema, Hemirelik ve Salk Hizmetleri bölümleri ile yaptmz çift diploma anlamalar bulunmaktadr. Ayrca örencilerden gelen talepler dorultusunda yeni anlamalarn yaplmasna gayret edilmektedir. Sosyoloji Bölümü’nün Yandal Program üniversitenin dier fakültelerindeki örencilere de açktr.
Çift Anadal Eitim-Öretim Programna devam eden örenciler, her iki anadaln mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu programlarn dier gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu örencilerin kaytl olduklar ana lisans programnn toplam kredisine ek olarak en az 45 kredi/saatlik ders almalar zorunludur.
Yandal Programna devam eden örenciler, bu programn gerektirdii bütün dersleri almak, gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve programn dier gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu örenciler Yandal Programnda en az 21 kredi/saat ders almak zorundadrlar.
Yandal Programnn tamamlanmas aamasnda örenci "Yandal Program Tamamlama Formu"nu doldurur. Tamamlama formunda örencinin Yandal Programnda ald bütün dersler, notlar ve genel not ortalamas gösterilir. Yandal Tamamlama Formu hem Yandal ve hem de Anadal Bölüm bakanlarnca onaylanr ve kopyalar her iki bölüm bakanlklarna, ilgili fakülte dekanlklarna ve Örenci leri Müdürlüüne verilir. 
Kaytl bulunduu ana lisans programnda mezuniyet hakkn elde eden ve çift anadal lisans programn tamamlayan örenciye ikinci bir Anadal Lisans Diplomas verilir. Bu diplomada ilgili Dekann ve Rektörün imzas bulunur ve izlemi olduu Çift Anadal Lisans Eitim-Öretim Programnn ad belirlenir. Kaytl bulunduu Yandal Programn tamamlayan örencinin tamamlad Yandal Programnn ad esas lisans diplomasnda belirtilir. Çift anadal ve yandal programna ilikin tüm bilgilere http://yeditepe.edu.tr/tr/akademik/cap-yandal linki üzerinden ulalabilir.
Üniversiteye kabul edilen örencilerin her yar yl banda ders seçimlerini yaparak internet üzerinden kayt yenilemeleri gerekmektedir.
ÖSYM’nin yapt Dikey Geçi Snav sonrasnda iki yllk meslek yüksek okullarndan yaplan dikey geçiler rektörlük tarafndan, üniversite dndan ve içinden yatay geçiler, ilgili yönetmelik ve yönergeler dorultusunda dekanlk tarafndan yürütülmektedir. Örencinin geldii kurumda ald dersler ve kredileri bölümler tarafndan deerlendirilerek örencinin ntibak Program hazrlanr ve bu program Fakülte Yönetim Kurulu tarafndan karara balanr.
Üniversitemizde Kurumiçi, Kurumlararas Genel Not Ortalamasna Göre ve Merkezi Yerletirme Puanna Göre olmak üzere üç tür yatay geçi mümkündür.
 
Kurumiçi yatay geçiler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programna her yl ilan edilen geçi artlarn salamak kaydyla yaplabilir. Lisans programlarnn ilk iki yaryl ile son iki yarylnda yatay geçi yaplamaz. Lisans programlar arasnda yatay geçi bavurusu yaplabilmesi için, örencinin merkezi snava girdii yl itibaryla geçmek istedii lisans program için geçerli olan puan türünde ald merkezi yerletirme puannn, geçmek istedii lisans programna edeer yurt içindeki dier üniversitelerin lisans programlarnn en düük puanndan az olmamas art aranmaktadr.
Yatay geçi öncesinde yabanc dil hazrlk snf dnda geçirilen süre öretim süresine dahil. Bu balamda, öretim süresi dört yl olan herhangi bir lisans programndan baka bir dört yllk lisans programna geçi yapan örencinin iki programdaki geçirdii toplam öretim süresi yedi yl aamaz. Bu süreler, öretim süresi be yl olanlarda sekiz yl ve alt yl olan programlar için ise dokuz yl amayacak ekilde belirlenmitir.
kinci bir yatay geçi yöntemi de Kurumlararas Genel Not Ortalamasna Göre yatay geçidir. Bu geçie ait genel kural ve prensipler her yl Haziran ay içinde olmak üzere ylda bir kez üniversitemiz web sayfasnda ilan edilmektedir. Detaylar hakknda web sayfamzdaki yatay geçi sekmesi ziyaret edilebilir.
Üçüncü tür yatay geçi ise Merkezi Yerletirme Puanlarna göre kurumiçi ve kurumlararas yatay geçi türüdür. Bu geçi türünün genel kural ve prensipleri her yl Haziran aynda ve Ocak aynda olmak üzere iki defa  yaynlanmakta ve üniversitemiz web sayfasnda ilan edilmektedir.Yeditepe üniversitesi kurumiçi ve kurumlararas yatay geçi bilgilerine http://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik/yatay-ve-dikey-gecis linki üzerinden ulalabilir.
Tablo 1.3 Geçi ve Çift Anadal Bilgileri
Akademik yl1
Dikey geçi yapan
2017-2018
1-
ALMANYA
9
POLONYA
16
HOLLANDA
17
ALMANYA
18
MAKEDONYA
20
TALYA
Her akademik yl balangcnda örencilerin Sosyoloji Bölümü ve kütüphane kullanm ile ilgili bilgi alabilecekleri oryantasyon seminerleri düzenlenir.
Üniversitemizde örencileri izleme ve onlara danmanlk etme görevini bölümlerle paylaan baka hizmet birimleri de yer alr. Kariyer Destek Merkezi bunlardan biridir ve CV yazma, mülakat teknikleri, vücut dili, burslar ve i olanaklar gibi konularda örencilerimizi bilgilendirir. Üniversitemizdeki ‘Örenci Psikoloji Servisi’ de psikolojik danmanlk hizmeti vermektedir. Tüm bölümler bu birimdeki rehber ve danmanlarla yakn iliki içinde ve i birliine hazr olarak çalrlar. Örenci Psikoloji Servisi örencilerin akademik ve kiisel sorunlarn çözmede onlara yardmc olmakla kalmaz, kampüse uyum, zorluklarla baa çkabilme ve hayatlarn düzenleyebilme gibi konularda da örencilere destek olur.
Ayrca, üniversitemize girmek isteyen adaylara yardmc olmak amacyla hazrlanan Tantm Paketi üniversitemizle ilgili bilgileri içermekte olup üniversite web sayfasndan da ‘Örenci Adaylar’ bal altnda ulalabilir.
i. Bilgilendirme Toplantlar ve Duyuru Panolar Yoluyla Danmanlk
Yönetmeliklerdeki deiiklikler, Erasmus örenci deiim program, örenci stajlar, mezuniyet projesi ana ilkeleri gibi konularda çeitli bilgilendirme toplantlar düzenlenir. Genel sorular sk sk güncellenen panolarda ortak duyurular eklinde ilan edilmektedir.
ii. Komisyonlarn Danmanlk Hizmeti
Burs, bitirme ödevi vb. konular ilgili öretim üyeleri tarafndan yürütülmekle beraber, metin seçimi, metinlerin zorluk derecesinin tüm bitirme projesi hazrlayacak örenciler için eit olmas gibi konularda öretim elemanlar kendi aralarnda komisyonlar oluturabilir. Örenci ilgili öretim üyesi ile görüerek gereksinim duyduu bilgileri ilk elden alabilir. Ayrca, bilgilendirme duyurular düzenli olarak panolarda ilan edilir.
iii. Serbest Danmanlk
1.5 Baar Deerlendirmesi
Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarnda verilen derslerde ksa süreli snavlar, ara snavlar ve dönem sonu snavlar yaplr. Her dersin öretim eleman dönem banda örencilerin sorumlu olduu ara snavlar, ödev, uygulama ve dier çalmalarn dönem notu içindeki arlklarn örencilere yazl olarak duyurur. Dönem sonu snavlar, normal eitim programn takip eden ve akademik takvimde yer alan snav dönemi içinde yaplan snavlardr. Dönem sonu snavlarnn tarihleri ve snavlarn yaplaca yerler ilgili yönetim kurullarnca (Fen Edebiyat Fakültesi) belirlenerek ilan edilir.
Örenciler, snavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek; snava girerken yanlarnda kimlik belgesi ile istenecek dier belgeleri ya da yardmc ders araçlarn bulundurmak zorundadrlar. Hakl ve geçerli nedenlerle ara snavlarna giremeyen örenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen 7 i günü içerisinde mazeretlerini yazl olarak ilgili dekanla ya da yüksekokul müdürlüüne bildirmek zorundadrlar. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca hakl ve geçerli bulunan örenciler, ara snav haklarn öretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanrlar. Raporlu olunan süre içinde girilen snavlar geçersiz saylr. Dönem sonu snavlarnda mazeret kabul edilmez.
Her dönem ya da ylsonu notlar öretim elemanlar tarafndan dönem sonu snavlarn izleyen 7 igünü içinde bilgisayara girilir ve not listelerinin iki kopyas imzalanarak bal bulunduklar Bölüm Bakanlarna ve Fakülte Dekanlklarna Enstitü Müdürlüklerine ya da Yüksekokul Müdürlüklerine verilir. Dekanlar ya da müdürler her döneme ait bütün not listelerinin orijinal kopyalarn dönem sonu snavlarn izleyen 15 gün içinde Örenci leri Müdürlüü’ne göndermek zorundadrlar. Dönem ya da ylsonu notlar verildikten sonra, ilgili kurul kararyla notlarda yaplan bütün düzeltmeler de ayn ekilde dekanlklar ya da müdürlüklerce yazyla Örenci leri Müdürlüü’ne bildirilir. 
Örenciler ara snav veya dönem sonu snavlarnn sonuçlarna, maddi hata yönünden snav sonuçlarnn ilan edildii tarihi izleyen 7 i günü içinde itiraz edebilirler. tiraz ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanla ya da yüksekokul müdürlüüne dilekçe verilerek yaplr. Süresinden sonra yaplan itirazlar kabul edilmez. tirazn ilgili yönetim kurulunca hakl görülmesi halinde itirazn yapld snav kâd, dersin öretim eleman tarafndan konunun kendisine bildirildii tarihi izleyen 7 i günü içinde yeniden incelenir. nceleme sonucu yazl ve gerekçeli olarak ilgili dekanla ya da yüksekokul müdürlüüne bildirilir. lan edilen notlarda deiiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayyla yaplr.
Örencilere, aldklar her ders için ilgili öretim eleman tarafndan baar notu olarak bir harf notu takdir edilir. Baar notlar ve katsays aada gösterilmitir:
Baar Notu
I Eksik (Incomplete)
P Geçer (Pass)
T Transfer (Transfer)
R Tekrar (Repeat)
L zinli (Leave)
ADD Ders Ekleme
DR Ders Brakma
AU Dinleyici (Audit)
I Notu, geçerli bir mazeret nedeniyle dersin gerei çalmalar tamamlayamayan örencilere verilir. (I) notunun gerektirdii eksikliklerin en geç bir sonraki normal dönemin son ders ekleme tarihine kadar tamamlanmas gerekir. Eksiklik giderildiinde örenci hakettii ders notunu alr; baarszlk halinde ise I, F’ye dönüür.
P Notu, not ortalamalarna katlmayan derslerden geçen örencilere verilir.
X Notu, proje, tez ve benzeri çalmalar sürdürmekte olan örencilere verilir.
R Notu, dersin tekrarlandn gösterir.
NC Notu, kredisiz olarak alnan dersler için kullanlr.
ND Notu, Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alnan dersler için kullanlr.
L Notu, Yönetmelik hükümleri uyarnca izinli olan örenciler için kullanlr.
T Notu, baka bir bölüm, fakülte ya da üniversiteden transfer olup ilgili yönetim kurulunca intibak onaylanan ve not ortalamasna katlmayan derslere veya ÖSS snav sonucu ile Üniversiteye yeniden kaydolan örencilere, evvelce alm olduklar ve denklii bölümün önerisiyle ilgili yönetim kurulunca tannan dersler için verilir.
W Notu, son ders brakma tarihinden sonra minimum ders yükü altna dümemek kouluyla, her yl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danmann ve öretim elemannn görüü alnarak ilgili yönetim kurulu kararyla braklmasna izin verilen derslere verilir.
Yurtiçinden veya yurtdndan üniversiteye yatay geçi yapmak isteyen ya da Üniversiteden Yükseköretim kurumlarna yatay geçi yapmak isteyen örencilerin baar durumlarnn ve geçi kriterlerinin belirlenmesinde kullanlacak puanlar aadaki gibidir:
Puan
Örenciler, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve ngilizce eitim yapan dier üniversitelerden yaz öretiminde ders alabilirler. Bu derslerden aldklar notlar örencilerin not ve kredi hesaplamalarnda ortalamaya katlr.
Örencilerin baar durumlar her dönem ya da ylsonunda hesaplanan not ortalamalar ile belirlenir ve en geç iki hafta içinde Örenci leri Müdürlüünce dekanlklara ya da müdürlüklere bildirilir. Bir örencinin bir dersten ald toplam kredi, o dersin kredi deerinin dönem sonu notu katsaysnn çarpm ile elde edilir. Herhangi bir dönemin not ortalamas o dönemde örencinin bütün derslerden ald toplam kredi tutarnn, ald derslerin kredi deerleri toplamna bölünmesi yoluyla hesaplanr. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam 5 veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanr. Genel not ortalamas, örencinin Üniversiteye giriinden itibaren alm olduu ve kaytl bulunduu bölüm programnda geçerli olan derslerin tümü dikkate alnarak hesaplanr. Genel not ortalamasna tekrar edilen dersten alnan en son not katlr. W notu alnan ders dönem ortalamasna katlmaz.
Lisans örencileri mezun olabilmek için 2. 00 ortalamay salamak zorundadrlar. Bu koulun salanmad durumda son dört dönemde alm olduklar derslerden tekrar ederek 2. 00 ortalama ile mezun olurlar.
Altnc yaryl veya üçüncü ylsonunda örencinin GNO’s 1. 00’in altnda olan ve Yasa’da öngörülen süre içinde mezun olamayaca anlalan örencinin durumu ilgili yönetim kurulunca deerlendirilir ve kaytl bulunduu program ile ilikisi kesilir.
Bir programda alnan dersler "F” veya "W” notu olan ya da dersi normal yarylnda almayan örenciler, bu dersleri, verildikleri ilk dönemde almak zorundadrlar. Bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çkarlan dersler ise örenciler bunlarn yerine danman tarafndan önerilen ve bölümce uygun görülen dersleri alrlar. Baarsz olunan ya da daha önce çekilinen dersin tekrarnda dersten çekilmek söz konusu olamaz. Ayrca, örenciler izledikleri programn bütün derslerinden geçer not aldklar halde genel not ortalamalarn yükseltmek amacyla son dört yl derslerini tekrarlayabilirler.
Yaz okulunda toplam 12 krediyi geçmeyen en fazla 3 derse kayt yaptrlabilir.
Lisans eitim ve öretimini tamamlayan örencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasnn en az 2. 00 olmas gereklidir. Mezuniyet genel not ortalamas 4. 00 üzerinden hesaplanr; bu ortalama hesaplanrken alnan tüm dersler hesaba katlr. Örenimlerini en çok 9 yarylda, hiç F notu ve disiplin cezas almakszn tamamlayan örencilerden genel not ortalamas 3. 50 ya da üstü olanlar "yüksek onur”, 3. 00 ile 3. 49 arasnda olanlar "onur” listesine alnrlar. Baka bir yükseköretim kurumundan dikey veya yatay geçi yoluyla gelen örencinin onur ve yüksek onur listelerine alnabilmeleri için hiç F notu ve disiplin cezas almam olmas ve Yeditepe Üniversitesi’nden en az 72 kredi edeeri ders alm olup, genel not ortalamalarnn 3. 50 ya da üstü olmas gerekir. Onur listesine alnan örencilere diploma ile birlikte bu durumunu gösteren özel bir belge verilir.
Mezuniyet koullarndan bir dieri ise zorunlu dersler olan Türk Dili I/II ve Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi I/II ve AFE 131/132 Akademik ngilizce I/II derslerinin de alnarak baarlmasdr. Örencinin Sosyoloji Bölümünden mezun olabilmesi için almas ve baarmas gereken toplam ders yükü 127 kredidir. Örenciye mezuniyet için, hazrlk snf sonrasnda en çok 14 yaryl hak tannr. Daha önce belirtildii üzere her örenci için bir danman atanr ve bu danman her yaryl sonunda her örenci için ayr bir ders takip çizelgesi hazrlar. Bu çizelge sayesinde örencinin mezuniyetine dair genel ön planlamalar yaplabilir ve mezuniyet aamasnda bu ders takip çizelgesi fakülte sekreterliine sunulur.
1.6 Mezuniyet Koullar
Lisans eitim ve öretimini tamamlayan örencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasnn en az 2. 00 olmas gereklidir. Mezuniyet genel not ortalamas 4. 00 üzerinden hesaplanr; bu ortalama hesaplanrken alnan tüm dersler hesaba katlr. Örenimlerini en çok 9 yarylda, hiç FF veya FA notu ve disiplin cezas almakszn tamamlayan örencilerden genel not ortalamas 3. 50 ya da üstü olanlar "yüksek onur”, 3. 00 ile 3. 49 arasnda olanlar "onur” listesine alnrlar. Baka bir yükseköretim kurumundan dikey veya yatay geçi yoluyla gelen örencinin onur ve yüksek onur listelerine alnabilmeleri için hiç F notu ve disiplin cezas almam olmas ve Yeditepe Üniversitesi’nden en az 72 kredi edeeri ders alm olup, genel not ortalamalarnn 3. 50 ya da üstü olmas gerekir. Onur listesine alnan örencilere diploma ile birlikte bu durumunu gösteren özel bir belge verilir.
Örenciler krediye dahil olmayan ve zorunlu YÖK dersleri olarak bilinen yllk Türk Dili ve Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi derslerini de mezuniyet öncesinde tamamlamakla yükümlüdür. Örencinin örenimi boyunca almas gereken toplam kredi 140 kredidir. Mezuniyet süresi hazrlk snf sonrasnda en çok 14 dönemdir. Her örenci için bir danman atanmaktadr ve bu danman her dönem sonunda her örenci için ayr ayr ders takip çizelgesi hazrlamaktadr. Bu çizelge sayesinde örencinin mezuniyetine dair genel ön planlamalar yaplabilmekte ve mezuniyet aamasnda bu ders takip çizelgesi fakülte sekreterliine sunulmaktadr.
Tablo 1.4 Örenci ve Mezun Saylar
Akademik yl1
FEDEK Tanmlar:
Programn Öretim Amaçlarnn, bu amaçlara ulamak için uygulanan Eitim Stratejilerinin ve Program Çktlarnn, FEDEK Deerlendirme Ölçütleri ile uyumunu saptayabilmek için, öncelikle FEDEK Deerlendirme Ölçütleri verilmitir:
I. Genel, Kurumlar, Aile, Ekonomi, Siyaset, Egitim, Saglk, Din, Hukuk, Uygulamal Sosyoloji gibi sosyolojinin temel alanlar hakknda bilgi sahibi olma;
II. Sosyolojinin ve sosyolojik cozumlemenin tarihsel gelisimi, insan toplumsal hayatnn anlaslmas ve acklanmasnda sosyolojik cozumlemeyi ilgilendiren temel ontolojik, epistemolojik, metodolojik ve kuramsal sorunlar, istihdam edilen baslca baks aclar, temel kavramlar, kuramlar, metodolojik yaklasmlar, arastrma ve veri analiz yontemleri hakknda bilgi sahibi olma;
III. Diger alanlardaki meslektaslar ve ilgili kisilerle birlikte calsarak toplumsal iliskiler, surecler ve yaplarn isleyis bicimlerini, toplumsal politikalarn etki ve sonuclarn degerlendirebilme;
IV. Yeni politika onerileri gelistirebilmek icin temel veya uygulamal yuksek vasfl arastrma projeleri tasarlayabilme, uygulayabilme ve elde edilen verileri uygun yontem ve teknikleri kullanarak analiz edebilme;
V. Diger sosyal bilimler (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, felsefe vb.) alanlarndan faydalanabilme.
Bölümün özgörevi ile uyumlu olarak belirlenen Bölüm Öretim Amaçlar (ÖA) aada verilmitir. Her bir öretim amacnn hangi FEDEK ölçütünü karlad parantez içinde belirtilmitir. Sosyoloji Bölümünün Öretim Amaçlar aadaki belirtildii ekilde 7 balkta incelenebilir:
Program Öretim Amaçlar
ÖA1 Topluma dair metodlu bilgi derleme ve kullanma becerisi kazandrlmas
ÖA2 Edindikleri teorik bilgi ve aratrma yetisini Kamu kurulular, özel sektör kurulular ve sivil toplum örgütlerinde pratik olarak uygulama yetisi edindirme
ÖA3 Sahip olduklar kendi alanlarndaki bilgi ve beceri birikimini akademik dünyann daha ileri seviyelerinde aktif olarak kullanmaya yönelik akademik altyap kazandrma
ÖA4 Sosyal bilimlerin dier alanlaryla ilgili altyap gelitirip çok disiplinli çalmalar yürütebilme yetisi kazandrma
ÖA5 Alannda edindii bilgi birikimini dier disiplin mensuplaryla yapaca ortak çalma ve projelerde uygulama becerisi kazandrma
ÖA6 çinde yaad toplumun eitim seviyesi yüksek bireylerinden birisi olacak ekilde bilisel altyap gelitirmesine yardmc olma
ÖA7 Toplumca kabul edilen, saygn bir birey olma dorultusuna davransal deiiklikler gerçekletirmesini salama
Program öretim amaçlar ile FEDEK deerlendirme ölçütleri arasndaki iliki aadaki gibidir:
ÖA1 Topluma dair metodlu bilgi derleme ve kullanma becerisi kazandrlmas (FEDEK I,II,IV)
ÖA2 Edindikleri teorik bilgi ve aratrma yetisini Kamu kurulular, özel sektör kurulular ve sivil toplum örgütlerinde pratik olarak uygulama yetisi edindirme (FEDEK I,II,IV,V)
ÖA3 Sahip olduklar kendi alanlarndaki bilgi ve beceri birikimini akademik dünyann daha ileri seviyelerinde aktif olarak kullanmaya yönelik akademik altyap kazandrma (FEDEK II ,III ,V)
ÖA4 Sosyal bilimlerin dier alanlaryla ilgili altyap gelitirip çok disiplinli çalmalar yürütebilme yetisi kazandrma (FEDEK I,II,V)
ÖA5 Alannda edindii bilgi birikimini dier disiplin mensuplaryla yapaca ortak çalma ve projelerde uygulama becerisi kazandrma (FEDEK III, IV,V)
ÖA6 çinde yaad toplumun eitim seviyesi yüksek bireylerinden birisi olacak ekilde bilisel altyap gelitirmesine yardmc olma (FEDEK I,II,III,IV)
ÖA7 Toplumca kabul edilen, saygn bir birey olma dorultusunda davransal deiiklikler gerçekletirmesini salama (FEDEK III,IV)
FEDEK
I
II
III
IV
V
ÖA
ÖA1
X
X
X
ÖA2
X
X
X
X
ÖA3
X
X
X
ÖA4
X
X
X
ÖA5
X
X
X
ÖA6
X
X
X
X
ÖA7
X
X
Ös1 Sosyoloji biliminin tüm çada standartlarna sahip eitim-öretim olanaklarnn sunulmas (FEDEK I,II,IV)
ÖS2 Sosyoloji’nin alt alanlarnda birikimli Akademisyenlerin istihdam edilmesi (FEDEK I, II, III, IV,V)
ÖS3 Bilim dalnn standartlarn kazandrmak dorultusunda zorunlu teori ve yöntem dersleri yürütmek (FEDEK I,II)
ÖS4 Sosyolojinin alt dallarnda bireysel bir formasyon oluturmak dorultusunda seçmeli bölüm dersleri yürütmek (FEDEK I, II, V)
ÖS5 Örenci’nin akademik ve profesyonel tercihlerini desteklemek üzere Üniversitemizin çok farkl bölümlerinden serbest dersler seçme imkân tanmak (FEDEK III,V)
ÖS6 Örencide eitimli bir vatanda bilinci oluturmak üzere alann ve profesyonel hayatn gereksinimlerinden bamsz Uygarlk Tarihi, Türk Dili gibi dersleri aldrmak (FEDEK I,III,V)
ÖS7 Örenci’nin bir yabanc dilde (ngilizce) akademik yazn takip edebilecek ve yazl ve sözlü dil becerilerinin kazandrlmas, Üniversitemiz dil okulunun salad birçok yabanc dil arasndan seçecei ikinci bir yabanc dil örenmesi için tevik etmek (FEDEK I,V)
ÖS8 Örenciyi aratrma becerisi edindirmeye yönelik yöntem derslerinde saha çalmalarn yürütecek ekilde çada laboratuvar imkânlaryla tantrma (FEDEK II,IV)
ÖS9 Akademik ve kültürel altyapsn desteklemek üzere yabanc ülkelerde bir ya da iki dönem eitim görmesine yönelik imkânlar salamak (FEDEK I, II,III,IV,V)
ÖS10 Örenciyi mezuniyet sonras profesyonel hayata hazrlamak üzere aratrma projelerinde görevlendirmek (II,III,IV)
ÖS11 Örenciyi üniversite içinde ve dnda ilgi alanyla ilgili kulüp ve dernek faaliyetlerine tevik etme (FEDEK III,IV,V)
Belirtilen özyönetim stratejilerinin FEDEK ölçütleriyle eletirilmesi aada tablo olarak gösterilmitir.
FEDEK
I
II
III
IV
V
ÖS
ÖS1
X
X
X
ÖS2
X
X
X
X
X
ÖS3
X
X
ÖS4
X
X
X
ÖS5
X
X
ÖS6
X
X
X
ÖS7
X
X
ÖS8
X
X
ÖS9
X
X
X
X
X
ÖS10
X
X
X
ÖS11
X
X
X
Fen-Edebiyat Fakültesinin özgörevi gençleri seçtikleri mesleklerde en son bilgi ile eitmek; analitik ve eletirel düünmeyi, özgüveni, takm ve lider üye becerilerini gelitirmek, hayat boyu örenmeye, etik bilince bal olarak bilime, insanln iyiliine katkda bulunma isteiyle hazrlamaktr. Sosyoloji Bölümü’nün vizyonu ve amaçlar bu özgörevle uyum içindedir. Bölüm olarak bu uyum içerisinde alannda çada standartlara ve vizyona sahip örenciler yetitirmek, akademik dünya içinden ve dndan kurumlarla ortaklaa projeler gelitirmek, ilgili yazna özgün katklarda bulunmak amaçlanmaktadr. Bu amaçlarn gerekliliklerinden olmak üzere teknik beceri ve dil becerileri kazandrma bölümün temel vazgeçilmez hedeflerindendir.
2.3 Program Öretim Amaçlarn Belirleme ve Güncelleme Yöntemi
Sosyoloji Bölümü bölüm özgörevini gözönüne bulundurarak öncelikle amaçlarn saptams, daha sonra bu amaçlara ulasmak için gerekli stratejileri belirlemistir. Bölümün ögretim amaçlar saptanrken paydaslar olarak belirledigi, ögrenciler, ögretim üyeleri, bölüm dansma kurulunda yer alan mezunlar, kamu ve özel sektörden isveren kurum temsilcilerinin görüslerine basvurulmustur. Böylece programn iç paydaslar ögrenciler, ögretim üyeleri ve mezunlar, ds paydaslar ise diger akademik kurumlardaki yetkin kisiler ve mezunlarmzn görev aldklar kurumlar olmaktadr.
Dansma Kurulu Üyeleri
Üniversite/Kurum
Örenci / Mezun
Özlem Bora Ipsos Sosyal Aratrmalar Enstitüsü Genel Müdürü Ipsos: Centrum Merkezi Aydnevler Sanayi Cad. No:3 34854 Küçükyal - stanbul / TÜRKYE T: +90 [216] 587 1111 F: +90 [216] 417 6565 E: [email protected]
Doç.Dr.G.Demet Lüküslü
Tel : 0532 461 26 18
Gözde Koca [email protected] Tel :05547145630
Yaprak Aykan Ipsos nsan Kaynaklar Genel Müdürü Ipsos: Centrum Merkezi Aydnevler Sanayi Cad. No:3 34854 Küçükyal - stanbul / TÜRKYE T: +90 [216] 587 1111 F: +90 [216] 417 6565 E: [email protected]
Yrd.Doç.Dr.M.Tolga Uslu
Merve Elmasdere
Nuray Özbay Ipsos Sosyal Aratrmalar Enstitüsü Proje Orta [email protected] Ipsos: Centrum Merkezi Aydnevler Sanayi Cad. No:3 34854 Küçükyal - stanbul / TÜRKYE T: +90 [216] 587 1111 F: +90 [216] 417 6565 E: [email protected]
Yrd.Doç.Dr.A.Banu Koçer Reisman
Faik Mert Erkan
Tel : 0531 296 42 89
Esra engülen Ünsür Art letiim Yönetimi Yönetici Ortak Art letiim Yönetimi Morbasan Sokak Koza Merkezi B Blok Kat 4 Balmumcu stanbul T +90 (212) 347 03 30 F +90 (212) 347 96 90 [email protected]
Yrd.Doç.Dr.F.Ahu Özmen Akaln
Yrd.Doç.Dr.Bar Gençer Baykan
[email protected]
Polonya Krakow AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü öretim üyesi
Program, öretim amaçlarn iç ve d paydalarn katklaryla oluturmu ve güncellemektedir.
· Programn iç paydalar: Örenciler, Öretim üyeleri, Mezunlar
· Programn d paydalar: Ulusal ve uluslararas akademik kurumlar, devlet ve özel sektör aratrma kurumlar, sivil toplum örgütleri, dier özel sektör kurumlar
2.3.2 Program Öretim amaçlarn belirleme
Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji bölümü kurulduu günden itibaren Türkiye’nin gündemi ve olgular dorultusunda, kurucu irade’nin eitim öncelikleri çerçevesinde içinde bulunduu Sosyal Bilimler camiasnn güncel kavramlarn, yaklamlarn ve metodlarn takip etmek, ve Sosyolojik bilgi daarcna katkda bulunmak, bu dorultuda altyaps Dünya standartlarn yakalam mezunlar vermek amaçlaryla ders programn, akademik yaklamn ve yöntemsel olanaklarn sürekli gelitirmek hususunda daimi bir çaba içerisindedir. Daha önce çeitli Yüksek eitim standartlarna uyum salamak üzere sistemlerini revize etmekle birlikte FEDEK bavurusu da esasen bu amaçlara yöneliktir. Bu bavuru vesilesiyle iyiletirmeye dönük çabalar daha sistematik bir hal alm, çalma gruplar oluturulmu ve iyiletirmeye kant oluturduu düünülen her türlü çalma ve etkinlik rapor edilmitir.
2.3.3 ç Paydalarn Katklar
Bölüm Akademik Kurulu üyeleri ulusal ve uluslararas olmak üzere Sosyoloji alanndaki gelimeleri izleyerek bunlar Bölüm Kurulu’na tar ve program öretim amaçlarnn güncellenmesine katk salar. Dier akademik kurumlardaki program içerikleri gözlemlenir ve bu kurum(lar)daki meslektalarla bilgi alverii yaplr. Ayrca her dönem sonunda dönem içinde sunulan öretim programnn örenciler üzerinde ne derece etkin olduu tartlr ve hangi noktalarda yeniletirmeye gidilecei üzerinde fikir alverii yaplr. Bölüm Kurulumuz mezunlarmzn çalt kurumlarla balant kurmakta ve onlarn belli noktalardaki gelime yetkinliklerini sorgulamaktadr.
Bölüm akademik kurulundaki tartmalarn yannda dier iç paydalar olan örencilerin program amaçlarna katklar düzenli olarak dönem sonlarnda uygulanan örenci deerlendirme çktlaryla salanr.
2.4 Program Öretim Amaçlarna Ulama
Dier tüm Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarnda olduu gibi, Sosyoloji Bölümü Lisans Programnda da Ders Programnn amaçlara uygunluunu ve iyiletirmeleri deerlendirmek üzere, Fakültemizce 4 temel yöntem kullanlmaktadr:
1- Dönem sonunda örencilerimize uygulanmakta olan Örenci Ders Deerlendirme Anketleri’nde, tüm programlardaki ortak öretim ve program çktlarnn yerine getirilip getirilmedii, öretim elemanlarnn dersleri gerektii ekilde iledikleri, örencilerin derslere yeterli ve gerekli çalma vaktini ayrp ayrmadklar deerlendirilir. Bu deerlendirme sonuçlar Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlnca analiz edilerek öretim elemanlarmza rapor edilmi biçimiyle gönderilir.
2- Öretim üyeleri Örenci Ders Deerlendirme Anket sonuçlarn ve Öretim Üyesi Ders Deerlendirme Raporlarn göz önünde bulundurarak derslerinde iyiletirme yoluna gitmeleri beklenir.
3- Ayrca 2015-2016 ögretim ylnda baslca mezun anketleri, akademik kurul, dansma kurulu toplantlar ile egitim amaçlarna ulasm degerlendirilmistir.
4- Öretim amaçlarnda yaplacak deiikliklerin bir sonraki akademik yl balamadan önce öretim çktlarna, stratejilerine, ders programna, ders çktlarna, deerlendirme yöntemlerine, performans ölçütlerine yanstlmas planlanmtr.
Bölüm Kurulu Toplantlar
Ögretim Amaçlarna ulasm gerçeklestirmek üzere Ögretim Amaçlar ve ilgili dersler belirlenmistir. Bu degerlendirmenin sonucu asagdaki gibidir:
Öretim Amaçlar
Topluma dair metodlu bilgi derleme ve kullanma becerisi kazandrlmas
SOC 105, SOC 115, STAT 410 ,RSCH 411, RSCH 412,SOC 320,SOC 330,SOC 340,SOC 350,SOC 335,SOC 322,SOC 323,SOC 392,SOC 457,SOC 411,SOC 497,SOC 410,SOC 420,SOC 409
Edindikleri teorik bilgi ve aratrma yetisini Kamu kurulular, özel sektör kurulular ve sivil toplum örgütlerinde pratik olarak uygulama yetisi edindirme
SOC 115, CET 110,SOC 106,RSCH 411, SOC 216,SOC 212,,SOC 392,SOC 497
Sahip olduklar kendi alanlarndaki bilgi ve beceri birikimini akademik dünyann daha ileri seviyelerinde aktif olarak kullanmaya yönelik akademik altyap kazandrma
AFE 131, AFE 132, SOC 115,CET 110,STAT 410,RSCH 411,SOC 216,RSCH 412,SOC 392,SOC 497
Sosyal bilimlerin dier alanlaryla ilgili altyap gelitirip çok disiplinli çalmalar yürütebilme yetisi kazandrma
CET 110, SOC 115, SOC 105, SOC 124 , RSCH 411, SOC 216,,SOC 335,SOC 323,SOC 392,SOC 457,SOC 411,SOC 497,SOC 410,SOC 420,SOC 409,SOC 218
Alannda edindii bilgi birikimini dier disiplin mensuplaryla yapaca ortak çalma ve projelerde uygulama becerisi kazandrma
CET 110, SOC 115,STAT 410,RSCH 411,RSCH 412,SOC 392,SOC 497
çinde yaad toplumun eitim seviyesi yüksek bireylerinden birisi olacak ekilde bilisel altyap gelitirmesine yardmc olma
HUM 103,TKL 201,TKL 202,HTR 301,HTR 302
Toplumca kabul edilen, saygn bir birey olma dorultusunda davransal deiiklikler gerçekletirmesini salama
HUM 103, TKL 201,TKL 202, HTR 301,HTR 302
Bölüm Misyonu
Program çktlar FEDEK Ölçütleri dorultusunda Bölümümüz Akademik Kurulu tarafndan belirlenmektedir.
3.2 Program Çktlar
Pç1 Aratrma yöntemlerine hâkim, sosyolojik aratrmalar yapabilecek gerekli donanma sahip bireyler yetitirir (FEDEK I, II,IV)
Pç2 Müfredatta sunulan serbest seçmeli dersler araclyla dier disiplinlerin sunduu bak açlar konusunda bilgi sahibi olan ve bu bak açlarn sosyolojik düünme yetileriyle sentezleyebilen, böylece hem bilgi birikimi hem de düünce ufku geni ve derin bireyler yetitirir (FEDEK II,III,V)
Pç3 çinde yaad toplumun gündemine hâkim ve toplumsal sorunlara duyarl bireyler yetitirir. (FEDEK I,III,IV)
Pç4 Modern toplumlar anlamlandrma çabasnda önemli yeri olan örgüt dinamikleri, örgütler aras etkileim ve örgüt-toplum ilikilerini kavrayan sosyal bilimciler yetitirir. (FEDEK I,II,III)
Pç5 Bireylerin siyasal davranlarna etkide bulunan toplumsal etkenleri ve toplumsal yaplarla siyasal rejim ve süreçler arasndaki karlkl etkileimi irdeleyip kavrayabilen bireyler yetitirir. (FEDEK II,III)
Pç6 Özel olarak içinde yaadklar toplum, genel olarak ise dünya ölçeinde mevcut eitsizlikler ile bu eitsizliklerin kurumsallatrlp merulatrlma süreç ve dinamiklerini kavrayan, bu kavray temel alarak yerel ve ulusal yönetim ile sivil toplum kurulularnn bu alanlarda proje ve sosyal politikalar oluturmasna katkda bulunabilecek bireyler yetitirir. (FEDEK II,III,IV)
Pç7 Kültür ve toplumun karlkl etkileim ve bamllk ilikisine tüm boyutlaryla hakim sosyal bilimciler yetitirir. (FEDEK I,III,V)
Pç8 Sosyal bilimlerin farkl düünsel akm ve kuramlarna hakim, bunlar üzerinde fikir yürütebilen, tartabilen ve bu kuramlar arasnda kyaslama ve karlatrma yoluyla sentez yapabilme yetisine sahip  sosyal bilimciler yetitirir. (FEDEK I, II, III,V)
Pç9 Sözlü ve yazl ekilde kendini ifade edebilen, akademik yaznn ana gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olan ve bu bilgiyi uygulayabilen bireyler yetitirir. (FEDEK I,III,V)
Pç10 Ulusal ölçekteki kamu ve özel sektör kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerinin yan sra uluslararas kurulularn da istihdam artlarn karlayabilecek ve bu kurulularda proje gelitirebilecek donanm ve yetilere sahip bireyler yetitirir. (FEDEK II,III,IV)
3.3 Program Çktlarnn Program Öretim Amaçlaryla Uyumu
Program çktlarnn program öretim amaçlar ile ilikisi ve program çktlar ile FEDEK
Ölçütleri arasndaki iliki aada gösterilmitir. Tablolardan görülecei gibi program çktlarnn hem öretim amaçlar ile hem FEDEK ölçütleri ile uyumlu olduu açktr.
Program Çktlar ile öretim amaçlar ilikisi
ÖA1
ÖA2
ÖA3
ÖA4
ÖA5
ÖA6
ÖA7
Pç1
X
X
X
Pç2
X
X
X
X
Pç3
X
X
X
Pç4
X
X
X
X
X
Pç5
X
X
X
X
Pç6
Pç7
X
X
X
X
Pç8
X
X
X
Pç9
X
X
X
X
Pç10
X
X
I
II
III
IV
V
Pç1
X
X
X
Pç2
X
X
X
Pç3
X
X
X
Pç4
X
X
X
Pç5
X
X
Pç6
X
X
X
Pç7
X
X
X
Pç8
X
X
X
X
Pç9
X
X
X
Pç10
X
X
X
1- ngilizce eitimi Yeditepe Üniversitesi Hazrlk okulu tarafndan gerçekletirilmektedir.
2- Eitim programndaki her bir ders için, ders dosyasnda yer alan amaçlara, ilgili eitim stratejileri ve öretim yöntemleri uygulanarak ulalmaya çallmtr. Müfredat, ders içerikleri ve derslerin ileni biçimleri ortalama olarak ylda bir kez gözden geçirilmektedir.
3- Bölüm, Sosyoloji camiasnda güncel meseleleri, yaklamlar, konular takip edebilmek amacyla alannda uzman kiileri konferans vermek üzere konuk etmektedir.
4- Çeitli derslerde dersi daha verimli hale getirmek, örencilerin profesyonel ortamda sunum yapma becerilerini gelitirmek, takm çalmasn örenmelerine almalarn salamak, sorumluluk yüklenmelerini tevik etmek amacyla örencilere çeitli ödevler ve sunumlar yaptrlmaktadr.
5- Örenciler derslerin içeriiyle alakal literatür taramas yapmaya tevik edilmektedir.
6- Dersin amaçlarna ve hedeflenen öretim çktlarna ulap ulamadn anlamak amacyla ders deerlendirme anketleri yaplmaktadr. Bu anket çalmalarndan elde edilen geri bildirimle derste gerekli görülen iyiletirmeler yaplmaktadr.
7- Ders programnda bulunan uygulamal dersler süresince örenciler gerçek aratrma projelerinde yer almaktadrlar.
8- Örencilerin danmanlar, örencilerin düündükleri profesyonel kariyer, öncelikleri, tercihleri gibi bireysel durumlarna uygun olarak alacaklar bölüm ve serbest seçmeli dersler yannda niyetlere varsa yükseksek lisans eitim, konusunda her türlü danmanlk desteini vermektedirler.
Çktlara eriim durumunun ölçülmesinde aada belirtilen yöntemlerin uygulanmas öngörülmütür.
a- Ders ve öretim üyesi deerlendirme anketi
b- Mezun anketi
f- Örencilerle yaplan sözlü görümeler
Hedeflenen program çktlarna ulalma durumunun ölçülmesine yönelik yukarda listelenen süreçler ve ölçme yöntemleri aada tablo halinde gösterilmitir.
Öretim Amaçlar
2,3,4,5,6,7
Edindikleri teorik bilgi ve aratrma yetisini Kamu kurulular, özel sektör kurulular ve sivil toplum örgütlerinde pratik olarak uygulama yetisi edindirme
3,4,5,6,7
Sahip olduklar kendi alanlarndaki bilgi ve beceri birikimini akademik dünyann daha ileri seviyelerinde aktif olarak kullanmaya yönelik akademik altyap kazandrma
1,2,3,7,8
Sosyal bilimlerin dier alanlaryla ilgili altyap gelitirip çok disiplinli çalmalar yürütebilme yetisi kazandrma
1, 2, 4, 5, 7, 8
a, b, d, e,
1, 2, 4, 5
a, b, c, f
2, 3, 4, 5, 8
b, c, f
4,5,6
Ders programndaki dersleri veren öretim üyeleri ve dardan ders vermeye gelen öretim görevlilerinden verdikleri dersin Sosyoloji programnn program çktlarna katklar sorulmu ve onlarn deerlendirmeleri 5 dereceli bir skala üzerinden aada tablo olarak ilenmitir. Tablonun hacmini artrmamak amacyla önce liste eklinde program çktlar ilenmi sonra ksaltmalar (Pçx) tabloya yerletirilmitir.
Pç1 Aratrma yöntemlerine hâkim, sosyolojik aratrmalar yapabilecek gerekli donanma sahip bireyler yetitirir 
Pç2 Müfredatta sunulan serbest seçmeli dersler araclyla dier disiplinlerin sunduu bak açlar konusunda bilgi sahibi olan ve bu bak açlarn sosyolojik düünme yetileriyle sentezleyebilen, böylece hem bilgi birikimi hem de düünce ufku geni ve derin bireyler yetitirir 
Pç3 çinde yaad toplumun gündemine hâkim ve toplumsal sorunlara duyarl bireyler yetitirir.
Pç4 Modern toplumlar anlamlandrma çabasnda önemli yeri olan örgüt dinamikleri, örgütler aras etkileim ve örgüt-toplum ilikilerini kavrayan sosyal bilimciler yetitirir.
Pç5 Bireylerin siyasal davranlarna etkide bulunan toplumsal etkenleri ve toplumsal yaplarla siyasal rejim ve süreçler arasndaki karlkl etkileimi irdeleyip kavrayabilen bireyler yetitirir.
Pç6 Özel olarak içinde yaadklar toplum, genel olarak ise dünya ölçeinde mevcut eitsizlikler ile bu eitsizliklerin kurumsallatrlp merulatrlma süreç ve dinamiklerini kavrayan, bu kavray temel alarak yerel ve ulusal yönetim ile sivil toplum kurulularnn bu alanlarda proje ve sosyal politikalar oluturmasna katkda bulunabilecek bireyler yetitirir.
Pç7 Kültür ve toplumun karlkl etkileim ve bamllk ilikisine tüm boyutlaryla hakim sosyal bilimciler yetitirir.
Pç8 Sosyal bilimlerin farkl düünsel akm ve kuramlarna hakim, bunlar üzerinde fikir yürütebilen, tartabilen ve bu kuramlar arasnda kyaslama ve karlatrma yoluyla sentez yapabilme yetisine sahip  sosyal bilimciler yetitirir.
Pç9 Sözlü ve yazl ekilde kendini ifade edebilen, akademik yaznn ana gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olan ve bu bilgiyi uygulayabilen bireyler yetitirir.
Pç10 Ulusal ölçekteki kamu ve özel sektör kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerinin yan sra uluslararas kurulularn da istihdam artlarn karlayabilecek ve bu kurulularda proje gelitirebilecek donanm ve yetilere sahip bireyler yetitirir.
Dersler ile Program Örenme Çktlar likileri
Ders
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
4
3
5
2
4
5
2
1
5
4
4
1
1
1
1
1
1
1

 1
 5
 4

 5
 4

 1
 1
Tablodan da görüldüü gibi her ders program çktlarnn ez az bir tanesiyle 1’in üzerinde bir deer ile iliki içindedir. Program çktlarna ksaca göz gezdirilecek olursa derslerin kabaca
1- Örencinin genel kültürel altyap seviyesini gelitirici dersler
2- Sosyoloji disiplininin kuramsal altyaps ile ilgili dersler
3- Yöntemsel ve uygulamal içerii youn dersler olarak
Snflandrlabilecei görülecektir. Tabloda da her bir dersin program çktlarna katklar, kabaca dersin bu üçlü snflandrmadan hangisine yakn olduuna göre deimektedir.
Çktlara eriimin ölçülmesinde aada belirtilen yöntemlerin kullanlmas öngörülmütür
a- Ders ve öretim üyesi deerlendirme anketi
b- Mezun anketi
f- Örencilerle yaplan sözlü görümeler
3.5.2 Mezun anketleri
i. Sosyoloji Bölümü Mezun Anketi
YEDTEPE ÜNVERSTES
FEN-EDEBYAT FAKÜLTES
SOSYOLOJ BÖLÜMÜ
Deerli katlmnz için imdiden teekkür ederiz.
Lütfen aada verilen puanlama sistemini kullanarak lisans eitiminiz süresince sahip olduu altyap açsndan Bölümü deerlendiriniz;
D. lgili deil, gözlemleme olana yok/olmad
1. Çok zayf 2. Zayf 3. Orta 4. yi 5. Çok iyi
I. Bölümün altyap açsndan deerlendirilmesi
D
1
2
3
4
5
1
4
5
6
II. Bölümün Program Çktlar
2
3
Toplumsal çeitlilik algs ve mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci edinir.
4
Tarihsel alg ve kültürel çeitlilik farkndal ve disiplinler aras çalma yapabilme ve tarih ve mekân ilikisini kurabilme becerisini kazanr.
5
6
7
Sosyal ve mesleki iletiimi yüksek, özgün fikirler üretebilen özgüvenli bireyler olarak yaamn her alannda çalabilme becerisinin yan sra mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanr.
8
9
10
III. Bölümün Öretim Amaçlar
Örencilerin akademik alanda çalma yapmak için gerekli olan kuramsal ve uygulamal bilgilerle donatlmas ve bunlar kullanabilme becerisi.
2
Örencilerin baarl bir Tarih eitimi için gerekli olan analitik düünme, eletirel bak, disiplinler aras çalabilme, olaylar arasnda iliki kurma, çok yönlü düünme, yorumlama ve sonuç çkarma becerilerine sahip olmalar.
3
ngilizceyi yazl ve sözlü olarak sunum yapmak üzere, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir ekilde kullanabilme becerisine sahip olmak.
4
 Tarih eitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilikilendirebilme becerisine sahip olmak.
5
6
azl ve sözlü etkin iletiim kurma, takm çalmas yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerine sahip olmak.
7
KATILIMINIZ ÇN TEEKKÜR EDERZ...
Mezun Anketi Cevaplar ve Deerlendirmesi
YEDTEPE ÜNVERSTES
FEN-EDEBYAT FAKÜLTES
SOSYOLOJ BÖLÜMÜ
Deerli katlmnz için imdiden teekkür ederiz.
Lütfen aada verilen puanlama sistemini kullanarak lisans eitiminiz süresince sahip olduu altyap açsndan Bölümü deerlendiriniz;
D. lgili deil, gözlemleme olana yok/olmad
1. Çok zayf 2. Zayf 3. Orta 4. yi 5. Çok iyi
I. Bölümün altyap açsndan deerlendirilmesi
D
1
2
3
4
5
4-5
1
%25
%37,5
%37,5
%75
4
%40
%30
%40
%70
5
%5
%10
%55
%30
%85
6
%10
%10
%30
%50
%80
%10
%30
%60
%90
2
Müfredatta sunulan serbest seçmeli dersler araclyla dier disiplinlerin sunduu bak açlar konusunda bilgi sahibi olan ve bu bak açlarn sosyolojik düünme yetileriyle sentezleyebilen, böylece hem bilgi birikimi hem de düünce ufku geni ve derin bireyler yetitirir .
%20
%55
%25
%80
3
çinde yaad toplumun gündemine hâkim ve toplumsal sorunlara duyarl bireyler yetitirir.
%10
%20
%40
%30
%70
4
%10
%40
%50
%90
5
%12,5
%15
%37,5
%35
%72,5
6
Özel olarak içinde yaadklar toplum, genel olarak ise dünya ölçeinde mevcut eitsizlikler ile bu eitsizliklerin kurumsallatrlp merulatrlma süreç ve dinamiklerini kavrayan, bu kavray temel alarak yerel ve ulusal yönetim ile sivil toplum kurulularnn bu alanlarda proje ve sosyal politikalar oluturmasna katkda bulunabilecek bireyler yetitirir.
%10
%35
%55
%90
7
%20
%55
%25
%80
8
%15
%20
%65
%85
9
Sözlü ve yazl ekilde kendini ifade edebilen, akademik yaznn ana gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olan ve bu bilgiyi uygulayabilen bireyler yetitirir.
%20
%45
%35
%80
10
Ulusal ölçekteki kamu ve özel sektör kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerinin yan sra uluslararas kurulularn da istihdam artlarn karlayabilecek ve bu kurulularda proje gelitirebilecek donanm ve yetilere sahip bireyler yetitirir.
%10
%15
%40
%25
%65
%10
%40
%50
%90
2
Edindikleri teorik bilgi ve aratrma yetisini Kamu kurulular, özel sektör kurulular ve sivil toplum örgütlerinde pratik olarak uygulama yetisi edindirme
%15
%55
%30
%85
3
+
%35
%45
%20
%65
5
%15
%45
%40
%85
6
%10
%62,5
%27,5
%90
7
%20
%50
%30
%80
Deerlendirmede kullanlan yöntem ve baar ölçütlerinin u biçimde olmas öngörülmütür: 1’den 5’e kadar kullanlan ölçekte (1) Çok zayf, (2) Zayf, (3) Orta, (4) yi ve (5) Çok yi olarak tanmlanmtr. Buna göre, (4) ve (5)’in toplamnn %60’tan büyük olmasn baar ölçütü olarak kabul ediyoruz (en sadaki sütun (4) ve (5)’in toplamn vermektedir), ancak (4) ve (5)’in toplamnn %60’tan küçük olduu durumlarda (3), (4) ve (5)’in toplamna baklmasnn da uygun olaca düüncesindeyiz.
Bu baar ölçütü uygulandnda çkan sonuçlar ve bölümün yorumlar aadaki gibi özetlenebilir.
D Paydalar: Sektör Temsilcileri
Altyapnn Deerlendirilmesi
Anketi yantlayan mezunlar 2010 ylndan 2015 ylna kadar olan mezunlardan oluan kark bir gruptur. Anketin incelenmesinden önce unu belirtmek gerekir : Bölümümüz 2010 ylndan bu yana pek çok alanda iyiletirme ve gelitirme amaçl çalmalarda bulunmutur. Bu çalmalar halen sürmektedir. Bu durumda, baz maddelerde gözlemlenen düük oranlarda önceki dönem mezunlarnn etkisi bulunmaktadr.
Anketin altyap deerlendirilmesi bölümü sonuçlarnn yorumlanmas gösteriyor ki bölümü dorudan ilgilendiren konularda %70’n üzerinde baar elde edilmitir. Bu konular özellikle belirtmek gerekirse, Öretim üyelerinin yeterlilii, Örenci-öretim üyesi iletiiminin bölüm tarafndan desteklenmesi, Aktif (katlml) örenmenin bölüm tarafndan desteklenmesi, Aratrma yönetimi ile ilgili öretim üyelerinin vurgusu, Kütüphanenin yeterlilii, Akademik danmann etkinlii ve ulalabilirlii sorularnn her biri %60’n üstüne çkarak baar ölçütümüzü yerine getirmitir. 2015-2016 deerlendirme döneminde baarnn %60’n altnda kald sorular ise Snflarn teknik yeterlilii ve Bilgisayarlarn kalitesi ve yeterlilii sorular idi bu sorunlarn 2016 ve 2017 mezunlarnda uygulanan anket sonuçlarnda %60 üzerine çkmas iyiletirme çabalarnn mezun anketleri sonuçlarna yansm olduunu göstermektedir.
Öretim Amaçlarnn Deerlendirilmesi
3.5.3 Bölüm programnda yer alan derslerin dosyalarnda, derslere ait içerik bilgileri, snav sorular ve cevap anahtarlar, örencilere ait snav örnekleri yer almaktadr. Ayrca program çktlarnn deerlendirmesi olan öretim üyesi anketleri de her ders ve öretim üyesi için ayr olarak dosyalanmtr.
Ölçüt 4 Öretim Plan
4.1 Öretim Plan (Müfredat)
Sosyoloji bölümü ders program be ana bölümden oluur. Bunlar
· Bölüm d dersler ve YÖK dersleri: 13 ders toplam 34 kredi
· Alana Giri ve hazrlk dersleri: 4 ders toplam 12 kredi
· Teorik Dersler: 5 ders toplam 15 kredi
· Alt alan dersleri: 17 ders toplam 51 kredi
· Uygulamaya yönelik proje dersleri:3 ders toplam 9 kredi(1 ders seçmeli)
· Tamamen serbest olarak herhangi bir bölümden aldklar dersler: 2 ders toplam 6 kredi
Tablo 4.1 Lisans Öretim Plan
[Yeditepe Üniversitesi-Sosyoloji]
Kategori (AKTS Kredisi)1
10
5
4
2
4
5
7
7
2
11
4
6
8
4
2
6
2
5
5
8
7
4.YIL BAHAR
SOC 497 Kamu ve Sivil Toplum Kurulularnda Proje Gelitirme ve Uygulama
8
BRNC YIL
10
3
0
0
3
SOC
156
7
3
0
0
3
TKL
201
2
2
0
0
2
HTR
302
2
2
0
0
2
SOC
320
8
3
0
0
3
SOC
413
127
ECTS
240
KOD DERSLER ÖNKOUL T U L Y (KRED) AKTS
SOC 421 Alman Sosyoloji Ekolü (Güz) - 3 0 0 3 5
SOC 345 Filmlerde Sosyolojik Düünce (Güz) - 3 0 0 3 5
SOC 425 Salk Sosyolojisi (Güz) - 3 0 0 3 5
SOC 423 Kurumlar Sosyolojisi (Güz) - 3 0 0 3 5
SOC 422 Fransz Sosyoloji Ekolü (Bahar) - 3 0 0 3 5
SOC 251 Toplumsal Duyarllk (Bahar) - 3 0 0 3 5
SOC 428 Eitim Sosyolojisi (Bahar) - 3 0 0 3 5
Tablo 4.2 Yaryllar Temelinde Ders Plan
2017/2018 AKADEMK YILI DERS PLANI1,2,
I. YARIYIL / GÜZ
II. YARIYIL / BAHAR
3
0
0
10
2
2
0
4
2
0
2
5
3
0
0
5
2
2
0
4
3
0
0
7
3
0
0
7
2
0
0
2
2
0
0
2
3
0
0
6
3
0
0
11
3
0
0
8
3
0
0
4
3
0
0
4
2
0
0
2
2
0
2
2
3
0
0
6
3
0
0
5
3
0
0
8
3
0
0
8
3
0
0
7
3
0
0
5
SOC 497 Kamu ve Sivil Toplum Kurulularnda Proje Gelitirme ve Uygulama
3
0
0
7
I. YARIYIL /GÜZ
3
0
0
5
Evet
3
0
0
5
Evet
3
0
0
5
Evet
3
0
0
5
Evet
3
0
0
5
Evet
Toplam Kredi
1T: Teorik, U: Uygulama (problem çözümü, alan çalmas, tartma vb.), L: Laboratuvar.
Tablo 4.4 Dersler ve Örenci Saylar
[Yeditepe Üniversitesi - Sosyoloji]
Gruplarn ortalama
örenci says
Ders saati
1
54
3
0
0
10
1
52
3
0
0
7
1
28
3
0
0
7
Ders zlence Formlarnn format FEDEK tarafndan öngörüldüü gibi belirlenmi ve öretim
üyeleri verilen formata uygun olarak Ders zlencelerini hazrlamtr.(Bkz.Ek 1.1-Ders nitelikleri) Her ders için hazrlanan Ders zlence Formlar aadaki bilgileri içerir :
1. Bölüm, kod ve ders ad, zorunlu/seçmeli ders bilgisi, önkoul(lar),
2. Ders kitab (kitaplar) ve/veya dier gerekli malzeme,
3. Dersin ksa (katalog) betimlemesi,
4. Ders program (konularnn dalm),
5. Dersin amaçlar,
4.4 Öretim Plan Yönetim Sistemi
Örencilerle yaplan anketler ve Bölüm Akademik Kurulu’nda dile getirilen sorunlar ve bunlara yönelik çözüm çalmalar sayesinde öretim plannn uygulamasndaki aksaklklar giderilmektedir.
4.5 Alan Uygulama Deneyimi
Örenciler 3. snfn ikinci yarylnda Alan Aratrmas ve 4.snfnikinci yarylnda Kamu ve Sivil Toplum Kurulularnda Proje Gelitirme ve Uygulama dersleri almakta ve bölümde okurken gelitirdikleri eletirel ve çok yönlü düünme yetisini kendi seçmi olduu belli bir özel konular üzerinde uygulamaktadr.
4.6 Ders Nitelikleri
5.1 Öretim Kadrosunun Sayca Yeterlilii
Tablo 5.1 Öretim Kadrosu Yük Özeti
[Yeditepe Üniversitesi-Sosyoloji]
Öretim elemannn
Toplam etkinlik yüzde dalm
SOC 350/Güz 2016
SOC 101/Bahar 2017
SOC 106/Bahar 2017
SOC 323/Bahar 2017
1TZ: Tam zamanl, YZ: Yar zamanl, DSÜ: Ders saati ücretli öretim eleman.
Yukardaki tablodan görülecei üzere Sosyoloji disiplininin yöntemsel çerçevesini kavratmaya yönelik dersleri ile yine disipline ait teorik içeriin öretildii dersler büyük oranda bölümün kadrolu öretim görevlileri tarafndan yürütülmektedir. Her sosyal bilim gibi Sosyoloji de dier disiplinlerle içerik paylamaktadr. Dier disiplinlerle Sosyoloji disiplinin kesiim noktalarnda bulunan dersler dier bölümlere ve dier kurumlara mensup akademisyenlerce verilmektedir
5.2 Öretim Kadrosunun Nitelikleri
Bölümde 1 doçent, 3 yardmc doçent olmak üzere toplam 4 öretim üyesi görev yapmaktadr. Her bir öretim üyesinin aratrma etkinlii Yeditepe Üniversitesi Kurum Profili Dosyas içinde yer alan özgeçmilerde detayl olarak verildii için bu bölümde sadece genel bir deerlendirme yaplmtr. Öretim üyelerinin aratrma konular, çounun farkl disiplinlerden gelmesinden dolay belirgin bir gruplama göstermemektedir.
Öretim üyelerinin özgeçmileri Ek 1.2 sunulmutur. Öretim üyelerimizin akademik ve profesyonel alanlarda sahip olduu deneyimin çeitlilii bölümümüzün bir zenginliidir.
Tablo 5.2 Öretim Kadrosunun Analizi
[Yeditepe Üniversitesi - Sosyoloji]
Deneyim süresi, yl
Kamu/
YOK
9
9
DÜÜK
YÜKSEK
YOK
YOK
12
8
DÜÜK
ORTA
YOK
2TZ: Tam zamanl, YZ: Yar zamanl, DSÜ: Ders saati ücretli öretim eleman.
5.3 Atama ve Yükseltme
Ölçüt 6 Yönetim Yaps
Üniversitenin ve Fakültelerin örgüt yaps yukarda ‘4. Yönetim Yaps’ balnda emalarla gösterilmitir.
6.2 Öretim sonuçlarnn deerlendirilmesi
6.3 Ariv
Bölümde yaplan tüm snav ve anketler iki yl süreyle Bölüm Sekreterliinde tutulmakta, sonrasnda Rektörlük onayyla arive gönderilmektedir. Bir yl da arivde tutulan belgeler son olarak yazl kararla imha edilmektedir. Bütün ilgili yazlar kayt altndadr.
6.4 ç