Generalitat de Catalunya Departament d’Educaciأ³ Escola Ginesta 2018-07-04آ  Generalitat de Catalunya

Embed Size (px)

Text of Generalitat de Catalunya Departament d’Educaciأ³ Escola Ginesta 2018-07-04آ  Generalitat...

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Ginesta Tel. 93 787 00 68

  a8020863@xtec.cat

  NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

  ESCOLA GINESTA MATADEPERA

  Revisió i aprovació Juny 2018

 • NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

  2

  ÍNDEX

  íNDEX ............................................................................................................................................................... 2

  TÍTOL PRELIMINAR ........................................................................................................................................... 6

  CAPÍTOL 1. PRINCIPIS BÀSICS ...................................................................................................................... 6

  CAPÍTOL 2. NORMATIVA REGULADORA ...................................................................................................... 7

  CAPÍTOL 3. ÀMBITS D’APLICACIÓ ................................................................................................................ 7

  TÍTOL I. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU ............................................................... 8

  CAPÍTOL 1. PER ORIENTAR L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA ....................................................................... 8

  CAPÍTOL 2. PER ORIENTAR, EN EL RENDIMENT DE COMPTES AL CONSELL ESCOLAR, LA GESTIÓ DEL PROJECTE

  EDUCATIU DE CENTRE (PEC) I EL PROJECTE DE DIRECCIÓ ........................................................................... 9

  CAPÍTOL 3. PER ORIENTAR L’APLICACIÓ DELS ACORDS DE CORESPONSABILITAT ...................................... 9

  CAPÍTOL 4. APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ..................... 10

  TÍTOL II. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE ...................................................................................11

  ORGANS COL·LEGIATS ............................................................................................................................... 11

  CAPÍTOL 1. ORGANS COL·LEGIATS DE GOVERN ......................................................................................... 11

  Secció 1. Consell Escolar .................................................................................................................................... 11

  Secció 2. Claustre .............................................................................................................................................. 14

  CAPÍTOL 2. ORGANS COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ ............................................................................... 16

  Secció 1. Equip Directiu ..................................................................................................................................... 16

  Secció 2. Equips de cicle .................................................................................................................................... 17

  CAPÍTOL 3. COMISSIONS............................................................................................................................ 18

  Secció 1. Comissió d’Avaluació .......................................................................................................................... 18

  Secció 2. Comissió de Diversitat ........................................................................................................................ 19

  Secció 3. Comissions pedagògiques .................................................................................................................. 19

  ORGANS UNIPERSONALS ........................................................................................................................... 19

  CAPÍTOL 1. ORGANS UNIPERSONALS DE GOVERN .................................................................................... 20

  Secció 1. Director/a ........................................................................................................................................... 20

  Secció 2. Cap d’Estudis ...................................................................................................................................... 21

  Secció 3. Secretari/ària ...................................................................................................................................... 22

  CAPÍTOL 2. ORGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ........................................................................... 22

  Secció 1. Coordinador/a de cicle ....................................................................................................................... 23

  Secció 2 Coordinador/a TAC: ............................................................................................................................. 23

  Secció 3 Coordinador/a de prevenció de riscos laborals .................................................................................. 24

  CAPITOL 3. ELS TUTORS/ES. ....................................................................................................................... 24

  Adscripció dels mestres tutors/es: (art. 39 del Decret d’autonomia) ............................................................... 24

  Funcions dels tutors/es ..................................................................................................................................... 25

 • NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

  3

  CAPÍTOL 4. ELS MESTRES ESPECIALISTES ................................................................................................... 25

  Secció 1. Mestre de Llengua Estrangera ........................................................................................................... 26

  Secció 2. Mestre d'Educació Física .................................................................................................................... 26

  Secció 3. Mestre d’Educació Musical ................................................................................................................ 26

  Secció 4. Mestre d’Educació Especial ................................................................................................................ 27

  Secció 5. Mestre de Suport ............................................................................................................................... 28

  TÍTOL III. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA ........................................................................................................29

  CAPÍTOL 1. CRITERIS PER A LA FORMACIÓ D’EQUIPS DOCENTS ............................................................... 30

  CAPÍTOL 2. CRITERIS PER A L’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’ALUMNES .................................................. 31

  CAPÍTOL 3. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT .......................................................................... 32

  CAPÍTOL 4. MECANISMES PER A GARANTIR LA GLOBALITAT DE L’ACCIÓ EDUCATIVA ............................. 32

  CAPÍTOL 5. MECANISMES D’ACCIÓ I COORDINACIÓ DE LA TUTORIA ....................................................... 33

  TÍTOL IV. FUNCIONAMENT DEL CENTRE ........................................................................................................34

  CAPÍTOL 1. FAMÍLIES ................................................................................................................................. 34

  Secció 1: Dels pares, mares, tutors legals dels alumnes ................................................................................... 34

  Secció 2: Drets i deures ..................................................................................................................................... 35

  Secció 3: Comunicació amb els pares ................................................................................................................ 36

  Secció 4: Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) ....................................................................... 38

  CAPÍTOL 2. ALUMNAT ................................................................................................................................ 39

  Secció 1: Admissió i matriculació d’alumnes ..................................................................................................... 39

  Secció 2: Drets i deures ..................................................................................................................................... 40

  Secció 3: Adscripció i promoció d’alumnes ....................................................................................................... 43

  Secció 4: Participació dels alumnes i delegats .................................................................................................. 43

  CAPÍTOL 3. PERSONAL DOCENT ................................................................................................................. 44

  Secció 1: Jornada Laboral .................................................................................................................................. 44

  Secció 2: Drets i deures ..................................................................................................................................... 44

  Secció 3: Responsabilitat dels mestres ..