Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ... ?· automatismos. UC0822_2: Montar y mantener…

 • Published on
  01-Oct-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Comte de Rius

  Ins_comtede_Rius_francesc_Roca

  Pgina 1 de 3

  Qualificaci Mduls Formatius Unitats de Competncia Mduls Professionals

  Ttol

  CFGS

  MF0574_3. 90 h

  Organizacin y gestin en

  industrias de proceso qumico

  UC0574_3 / UC_2-0574-11_3

  Organizar las operaciones de la planta

  qumica

  MP01. 99 h

  Organitzaci i gesti en

  indstries qumiques

  MF0575_3. 180 h

  Acondicionamiento de

  instalaciones de proceso

  qumico, de energa y auxiliares

  UC0575_3 / UC_2-0575-11_3

  Verificar el acondicionamiento de

  instalaciones de proceso qumico, de

  energa y auxiliares

  MF0576_3. 160 h

  Procesos qumicos y de

  instalaciones de energa y

  auxiliares

  UC0576_3 / UC_2-0576-11_3

  Coordinar los procesos qumicos y de

  instalaciones de energa y auxiliares

  MP02. 132 h

  Transport de slids I fluids

  MP03. 132 h

  Generaci i recuperaci

  denergia

  MP04. 231 h

  Operacions bsiques en la

  indstria qumica

  MP05. 99 h

  Reactors qumics

  MF0577_3. 150 h

  Sistemas de control bsico de

  procesos

  UC0577_3 / UC_2-0577-11_3

  Supervisar los sistemas de control

  bsicos

  MF0578_3. 90 h

  Sistemas de control avanzado y

  de optimizacin de procesos

  UC0578_3 / UC_2-0578-11_3

  Supervisar y operar los sistemas de

  control avanzado y de optimizacin

  MP06. 231 h

  Regulaci i control de

  procs qumic

  MF0579_3. 90 h

  Normas de seguridad y

  ambientales del proceso qumico

  UC0579_3 / UC_2-0579-11_3

  Supervisar el adecuado cumplimiento

  de las normas de seguridad y

  ambientales del proceso qumico

  MP09. 66 h

  Prevenci de riscos en

  indstries qumiques

  Ce

  rtif

  ica

  do

  de

  pro

  fesi

  on

  ali

  da

  d:

  QU

  IB0

  10

  8

  Ge

  sti

  n y

  co

  ntr

  ol

  de

  pla

  nta

  qu

  mic

  a

  QP

  co

  mp

  leta

  : Q

  UI1

  81

  _3

  / Q

  U_

  2-1

  81

  _3

  MP0027. 80 h Mdulo de prcticas profesionales no

  laborales

  MF0574_3. 90 h

  Organizacin y gestin en

  industrias de proceso qumico

  UC0574_3 / UC_2-0574-11_3

  Organizar las operaciones de la planta

  qumica

  MF0787_3. 150 h

  Formulacin y preparacin de

  mezclas

  UC787_3 / UC_2-0787-11_3

  Verificar la formulacin y preparacin

  de mezclas de productos qumicos

  MP07. 66 h

  Formulaci i preparaci

  de mescles

  MF788_3. 150 h

  Organizacin y control del

  acondicionamiento y

  almacenamiento de productos

  qumicos

  UC788_3 / UC_2-0788-11_3

  Coordinar y controlar el acondicionado

  y almacenamiento de productos

  qumicos

  MP08. 99 h

  Condicionament i

  emmagatzematge de

  productes qumics

  MF0577_3. 150 h

  Sistemas de control bsico de

  procesos

  UC0577_3 / UC_2-0577-11_3

  Supervisar los sistemas de control

  bsicos

  Ce

  rtif

  ica

  do

  de

  pro

  fesi

  on

  ali

  da

  d:

  QU

  IE0

  10

  9

  Org

  an

  iza

  ci

  n y

  co

  ntr

  ol

  de

  pro

  ceso

  s d

  e q

  um

  ica

  tra

  nsf

  orm

  ad

  ora

  QP

  co

  mp

  leta

  : Q

  UI2

  47

  _3

  / Q

  U_

  2-2

  47

  _3

  MF0579_3. 90 h

  Normas de seguridad y

  ambientales del proceso qumico

  UC0579_3 / UC_2-0579-11_3

  Supervisar el adecuado cumplimiento

  de las normas de seguridad y

  ambientales del proceso qumico

  MP10. 66 h

  Manteniment

  electromecnic en

  indstries de procs

  MP11. 99 h

  Formaci i orientaci

  laboral

  MP12. 66 h.

  Empresa i iniciativa

  emprenedora

  MP13. 99 h.

  Angls

  MP14. 99 h

  Projecte dindstries de

  procs qumic

  MP15. 416h Formaci en

  centre de Treball

  T

  cnic

  /a s

  up

  eri

  or

  en

  qu

  mic

  a i

  nd

  ust

  ria

  l

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Comte de Rius

  Ins_comtede_Rius_francesc_Roca

  Pgina 2 de 3

  Qualificaci Mduls Formatius Unitats de Competncia Mduls Professionals

  Ttol

  CFGM

  MF0820_2: 170 h

  Instalaciones elctricas en

  edificios de viviendas.

  MF0821_2: 230 h

  Instalaciones elctricas en

  edificios de oficinas, comercios e

  industrias.

  UC0820_2: Montar y mantener

  instalaciones elctricas de baja tensin en

  edificios destinados principalmente a

  viviendas.

  UC0821_2: Montar y mantener

  instalaciones elctricas de baja tensin en

  edificios comerciales, de oficinas y de una o

  varias industrias.

  MP02: 264 h

  Installacions elctriques

  interiors

  MF0822_2: 240 h

  Instalaciones elctricas

  automatizadas e instalaciones de

  automatismos.

  UC0822_2: Montar y mantener

  instalaciones de automatismos en el

  entorno de viviendas y pequea industria.

  MP01: 231 h

  Automatismes industrials

  MP05: 132 h

  Installacions domtiques

  MF0823_2: 120 h

  Montaje y mantenimiento de

  redes elctricas areas de baja

  tensin.

  MF0824_2: 110 h

  Montaje y mantenimiento de

  redes elctricas subterrneas de

  baja tensin.

  UC0823_2: Montar y mantener redes

  elctricas areas de baja tensin.

  UC0824_2: Montar y mantener redes

  elctricas subterrneas de baja tensin.

  MP03: 99 h

  Installacions de

  distribuci

  MF0825_2: 180 h

  Montaje y mantenimiento de

  mquinas elctricas.

  UC0825_2: Montar y mantener mquinas

  elctricas

  MP07: 99 h

  Mquines elctriques

  Ce

  rtif

  ica

  do

  de

  pro

  fesi

  on

  ali

  da

  d:

  ELE

  E0

  10

  9 (

  QP

  ELE

  25

  7_

  2):

  Mo

  nta

  je y

  ma

  nte

  nim

  ien

  to

  de

  in

  sta

  laci

  on

  es

  el

  ctri

  cas

  de

  ba

  ja t

  en

  si

  n

  MP0183: 80 h

  Mdulo de prcticas

  profesionales no laborales

  MF0120_2: 180 h

  Montaje y mantenimiento de

  instalaciones de antenas

  colectivas e individuales

  MF0121_2: 150

  Montaje y mantenimiento de

  instalaciones de telefona y

  comunicacin interior

  UC0120_2 (2012011): Muntar i mantenir

  installacions de captaci de senyals de

  radiodifusi sonora i TV en edificis o

  conjunts d'edificacions (antenes i via

  cable).

  UC0121_2 (2012111): Muntar i mantenir

  installacions d'accs al servei de telefonia

  disponible al pblic i installacions de

  control d'accs (telefonia interior i

  videoporteria).

  MP04: 99 h

  Infraestructures comunes

  de telecomunicaci en

  habitatges i edificis.

  Ce

  rtif

  ica

  do

  de

  pro

  fesi

  on

  ali

  da

  d:

  ELE

  S0

  10

  8 (

  QP

  E

  LE0

  43

  _2

  ): M

  on

  taje

  y

  ma

  nte

  nim

  ien

  to d

  e i

  nfr

  ae

  stru

  ctu

  ras

  de

  tele

  com

  un

  ica

  cio

  ne

  s e

  n e

  dif

  icio

  s

  MP0093: 120 h

  Mdulo de prcticas

  profesionales no laborales

  MF0836_2: 210 h

  Montaje de instalaciones solares

  fotovoltaicas.

  MF0837_2: 60 h

  Mantenimiento de instalaciones

  solares fotovoltaicas.

  UC836_2 (2083611):

  Muntar installacions solars fotovoltaiques.

  UC837_2 (2083711):

  Mantenir installacions solars

  fotovoltaiques.

  MP06: 66 h

  Installacions solars

  fotovoltaiques

  MF0835_2: 150 h

  Replanteo de instalaciones

  solares fotovoltaicas

  UC835_2:

  Replantear instalaciones solares

  fotovoltaicas

  Ce

  rtif

  ica

  do

  de

  pro

  fesi

  on

  ali

  da

  d:

  EN

  AE

  01

  08

  (Q

  P E

  NA

  26

  1_

  2):

  Mo

  nta

  je y

  ma

  nte

  nim

  ien

  to d

  e

  inst

  ala

  cio

  ne

  s so

  lare

  s fo

  tov

  olt

  aic

  as

  MP0032: 120h

  Mdulo de prcticas

  profesionales no laborales

  MP08: 132 h

  Installacions elctriques

  especials

  MP09: 66 h

  Electrnica

  MP10: 165 h

  Electrotcnia

  T

  cnic

  /a e

  n i

  nst

  al

  laci

  on

  s e

  lct

  riq

  ue

  s i

  au

  tom

  ti

  qu

  es

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Comte de Rius

  Ins_comtede_Rius_francesc_Roca

  Pgina 3 de 3

  MP11: 99 h

  Formaci i orientaci

  laboral

  MP12: 66 h.

  Empresa i iniciativa

  emprenedora

  MP13: 99 h.

  Angls

  MP14: 66 h

  Sntesi

  MP15: 317h

  Formaci en centre

Recommended

View more >