Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ... ?· - Carta de compromís educatiu D5 Guió…

Embed Size (px)

Text of Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ... ?· - Carta de compromís educatiu D5...

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  ETAPA EDUCATIVA:ESO

  CODI: 08026683

  CENTRE: Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

  POBLACIÓ: Sant Joan Despí

  PERÍODE:2018 / 19

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  ÍNDEX

  BLOC A: Organització alumnat A1 Calendari general i calendaris trimestrals

  A2 Llista del grup-classe / Religió / Francès

  A3 Fotografies grup-classe

  A4 Horari general del grup

  A5 Distribució d’alumnes a l’aula

  A6 Llista alumnes taquilles

  A7 Llista grup ATD

  A8 Llista control llibres de text

  A9 Llista d’optatives

  A10 Llista correus electrònics alumnes i famílies

  BLOC B: Normatives de funcionament B1 Normes de convivència general

  B2 Regles d’or pel bon funcionament

  B3 Funcionament guàrdies INS

  B4 Funcionament guàrdia 16 a 17 hores

  B5 Normativa taquilles

  B6 Normativa aules d’informàtica

  B7 Normativa i protocol d’equips electrònics

  B8 Normativa ús ordinadors portàtils

  B9 Proposta per millorar el manteniment de les aules

  B10 Document de sortides del centre

  B11 Salut a l’institut

  B12 Protocol de vaga

  BLOC C: Impresos de funcionament C1 Full de comunicació d’incidències (full blanc)

  C2 Full d’amonestació escrita (full groc)

  C3 Full de falta molt greu (full blau)

  C4 Primer comunicat 12 faltes d’assistència

  C5 Segon comunicat 24 faltes d’assistència (1r i 2n ESO)

  C6 Segon comunicat 24 faltes d’assistència

  (3r, 4t ESO i postobligatòria)

  C7 Tercer comunicat 36 faltes d’assistència (1r i 2n ESO)

  C8 Tercer comunicat 36 faltes d’assistència

  (3r, 4t ESO i postobligatòria)

  C9 Full de sol·licitud de justificació de faltes d’assistència

  C10 Sol·licitud sortida escolar a cap d’estudis

  C11 Autorització famílies per a sortides escolars

  C12 Full autorització general sortides

  C13 Full autorització sortida del centre puntual

  C14 Full de comunicació participació vaga

  C15 Full autorització participació vaga

  BLOC D : Acció tutorial D1 Objectius de l’acció tutorial

  D2 Relació tutor/a amb alumnat i equip docent

  D3 Consideracions sobre les assemblees

  D4 Pla d’acollida de l’alumnat:

  - Programació de les primeres sessions

  - Qüestionari inicial

  - Carta de compromís educatiu

  D5 Guió per realitzar l’entrevista inicial

  D6 Aspectes a tractar en entrevistes amb pares i mares

  D7 Indicacions per als tutors/es (assemblea famílies)

  D8 El paper dels delegats/des

  D9 Organització dels càrrecs de l’aula

  D10 Funcions servei educatiu EAP

  D11 Orientacions pares i mares 1r ESO

  D12 Participació alumnat sessions avaluació

  BLOC E : Impresos de l’acció tutorial E1 Full de citació dels pares/mares

  E2 Full resum de l’entrevista inicial

  E3 Full resum de les entrevistes de seguiment

  E4 Full resum conversa telefònica

  E5 Full resum tutoria individualitzada

  E6 Acta sessió de tutoria

  E7 Full d’elecció del delegat/da

  E8 Full del control de deures

  E9 Full de seguiment setmanal de l’alumne

  E10 Full derivació orientació educativa

  E11 Full de demanda d’intervenció de l’EAP

  E12 Protocol de derivació als Serveis Socials

  E13 Full d’escolaritat compartida

  E14 Contracte didacticocomportamental (menors)

  E15 Contracte didacticocomportamental (majors)

  E16 Autorització famílies aula-repàs

  E17 Comunicació avaries

  E18 Sol·licitud informació per part de tutor/a equip docent

  E19 Full autorització medicaments

  E20 Full impediment activitat física

  BLOC F: Plànols de l’institut

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  BLOC A:

  ORGANITZACIÓ

  ALUMNAT

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat/ca -  iesffg@xtec.cat

  CALENDARI GENERAL Curs acadèmic: 2018 / 2019

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  ORLA FOTOGRAFIES

  Tutor/a: ___________________________ Grup: _______

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  HORARI DEL GRUP-CLASSE: _____________

  MÒDULS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  8:00h a

  9:00h

  9:00h a

  10:00h

  10:00h a

  11:00h

  11:00h a

  11:30h

  11:30h a

  12:30h

  12:30h a

  13:30h

  13:30h a

  14:30h

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  DISTRIBUCIÓ ALUMNAT A L’AULA

  PROFESSOR / A

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  Full correus electrònics alumnes i famílies Curs: Tutor/a: Nivell:

  NOM I COGNOMS ALUMNE/A

  E-MAIL ALUMNE/A

  E-MAIL PARE

  E-MAIL MARE

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  BLOC B:

  NORMATIVES DE

  FUNCIONAMENT

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

   Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209  http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

  NORMES DE CONVIVÈNCIA ___ 2018 / 2019 Les normes bàsiques de convivència a l’INS Francesc Ferrer i Guàrdia són iguals per a tothom. Tot seguit us

  presentem els procediments d’actuació disciplinària:

  1. CONTROL DE FALTES D’ASSISTÈNCIA El professor/a d’aula és l’encarregat de controlar l’assistència del seu alumnat per dues vies: al seu full de

  seguiment personal i a l’aplicatiu de control d’assistència GESTIN.

  El tutor/a és l’encarregat/da de controlar l’assistència de l’alumnat del seu grup mitjançant el Gestin, amb el

  qual podrà revisar totes les faltes que es van produint al llarg del curs, les quals han de ser introduïdes

  obligatòriament per part de tot el professorat de l’equip docent.

  Caldrà que el/la tutor/a truqui a les famílies quan detecti absències reiteratives i/o injustificades.

  És especialment important fer el seguiment de les absències i retards de les primeres hores del matí. En

  aquest sentit, hi haurà un professor/a de guàrdia a primera hora del matí que passarà per les aules, introduirà

  les dades recollides a través del programa GESTIN, el qual enviarà de manera automàtica un correu

  electrònic a les famílies comunicant les incidències.

  Els alumnes que arribin a l'institut amb retard romandran al vestíbul del centre fins que a Consergeria

  introdueixin el retard al programari GESTIN. El professor de guàrdia recollirà l’alumnat amb retard a l’entrada.

  L’alumnat que arribi no més tard de les 8.15 hores serà acompanyat a l’aula pel professor de guàrdia. A partir

  de les 8.15 hores l’alumnat romandrà a l’aula de guàrdies. El tutor/a serà l’encarregat de posar un full groc a

  l’alumne/a un cop hagi acumulat 3 retards en el programari GESTIN.

  Tant les absències com els retards hauran de ser justificats per la família. L’alumnat pot jus