Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Declaració jurada ?· Generalitat de Catalunya…

  • Published on
    07-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Serveis Territorials </p><p> 1 / 1 </p><p>G87</p><p>1-00</p><p>1/02</p><p>-11 </p><p> Declaraci jurada o promesa per accedir a la borsa de treball Personal docent </p><p> Dades personals DNI / NIE Nom i cognoms </p><p>Adrea electrnica Mbil Telfon Nom del centre de treball Municipi del centre de treball Cos que ocupa Especialitat del lloc de treball </p><p> Juro / Prometo </p><p> Que no estic separat/ada, mitjanant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions pbliques, ni em trobo inhabilitat/ada per exercir les funcions pbliques. </p><p> Que no tinc cap altre nomenament com a personal inter ni realitzo cap altra activitat remunerada, ni pblica ni privada, i per tant no em trobo sotms o sotmesa sota el rgim dincompatibilitats. </p><p> Que als efectes de formar part de la llista de persones aspirants a cobrir places vacants o substitucions en rgim dinterinitat en centres educatius pblics densenyaments no universitaris, no he estat sotms o sotmesa a cap sanci disciplinria o condemna penal que mimpossibiliti laccs a la funci pblica a ______________________________________________________________ (pas dorigen). </p><p>Lloc i data </p><p> Signatura </p><p>Dacord amb la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer Borsa de personal inter docent, amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos de selecci de personal docent per a la cobertura de llocs de treball vacants i substitucions en rgim dinterinitat, gesti de la borsa de treball i dels concursos pblics daccs, i adjudicaci de les vacants i substitucions. Lrgan responsable del fitxer s la Direcci General de Professorat i Personal de Centres Pblics. Podeu exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici mitjanant un escrit adreat a la Subdirecci General de Gesti del Personal Docent (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). </p><p>Serveis Territorials </p><p>Segell de registre dentrada </p>DNI NIE: 0: Nom: 0: email: Telf: 0: 1: 0: Centre: Municipi: 0: Cos: Especialitat: Casilla de verificacin2: 0: Off1: Off2: OffPas: Lloc: Cuadro combinado1: [Trieu-ne un]</li></ul>

Recommended

View more >