Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament ... ?· La nota trimestral de cada alumnoserá…

  • Published on
    04-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>PRESENTACI MATRIA . GUIA ALUMNAT ESO 1.0 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_prmLCT_2nESO_depCAT prmLCT 2nESO_depCAT_v1.0 </p><p>ELABORAT SARA BORRS I MONTSERRAT PERPINY DAT A 30/09/15 REVISAT SARA BORRS DAT A 5/10/15 APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 6/10/15 Pgina 1 de 4 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p> DOCUMENT: doc_ils_prmLCTeso2n_depCAT CRITERIS DAVALUACI LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2n ESO. DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA I LITERATURA </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>PRESENTACI MATRIA . GUIA ALUMNAT ESO 1.0 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_prmLCT_2nESO_depCAT prmLCT 2nESO_depCAT_v1.0 </p><p>ELABORAT SARA BORRS I MONTSERRAT PERPINY DAT A 30/09/15 REVISAT SARA BORRS DAT A 5/10/15 APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 6/10/15 Pgina 2 de 4 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p> 1. CRITERIS I ACTIVITATS DAVALUACI I DE RECUPERACI </p><p> a) AVALUACI </p><p>Lavaluaci ha de ser contnua i es tindran en compte els segents instruments per tal </p><p>davaluar lalumnat. El professorat ser flexible i comprensiu en la diversitat a laula i </p><p>actuar de manera objectiva per avaluar els alumnes. Lalumnat haur de ser </p><p>competent i per avaluar el seu aprenentatge usarem els segents instruments </p><p>davaluaci: </p><p> PROVES AVALUATIVES </p><p>COMPETENCIALS </p><p>ACTIVITATS COMPETENCIALS DE </p><p>CONSOLIDACI </p><p>COMPETNCIA SOCIAL I </p><p>CIUTADANA </p><p>ACTIVITATS DE SNTESI </p><p>AULA ORDINRIA 50% 30% 10 % 10% PROVES AVALUATIVES COMPETENCIALS (50%): </p><p> CONTROLS: </p><p> Dos exmens per trimestre, com a mnim. Lortografia resta 0.1 punt per falta fins a un mxim dun punt. Si per qualsevol motiu, un alumne no pot examinar-se el dia previst, haur de </p><p>comunicar-ho prviament si pot ser i haur de presentar un justificant (mdic, </p><p>judicial...)que ser validat per la professora de la matria. Noms en aquests casos </p><p>lalumne/a es podr examinar un altre dia, normalment fora del seu horari lectiu. </p><p> ACTIVITATS COMPETENCIALS DE CONSOLIDACI (30%) LECTURES: </p><p> Es llegeix un llibre per trimestre i savalua a travs dun control escrit i/o oral. </p><p>DICTATS: </p><p> Es fa un dictat setmanal, preparat prviament a casa. Puntuaci dels dictats: 1 punt per falta. Justificaci de les errades comeses. </p><p>EXPRESSI ESCRITA: </p><p> Shauran de lliurar dos escrits per trimestre. Aquests estaran relacionats amb algun tipus de text treballat a classe (cartes, descripcions, itineraris, article, narracions, contes,...). </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>PRESENTACI MATRIA . GUIA ALUMNAT ESO 1.0 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_prmLCT_2nESO_depCAT prmLCT 2nESO_depCAT_v1.0 </p><p>ELABORAT SARA BORRS I MONTSERRAT PERPINY DAT A 30/09/15 REVISAT SARA BORRS DAT A 5/10/15 APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 6/10/15 Pgina 3 de 4 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p> Quan es retorna la correcci dels escrits, lalumne/a ha de refer-los correctament i tornar-los a lliurar. Daquesta manera es pot millorar la nota. </p><p> Els treballs shauran de lliurar dins del termini establert. Lendarreriment en el lliurament del treball, baixar la nota. </p><p> La presentaci dun treball escrit s la general de letapa. </p><p>COMPETNCIA DIGITAL (TIC): </p><p> Fer s dels diccionaris digitals. s de loffice. Fer s del correu electrnic. Activitats en lnia de refor i/o consolidaci. </p><p>EXPRESSI ORAL: </p><p> Activitats orals (debats, exposicions,...) s del catal a classe. Lectura. </p><p> DEURES: </p><p> Presentaci de la feina encomanada puntualment. COMPETNCIA SOCIAL I CIUTADANA (10%): </p><p>COMPORTAMENT I ASSISTNCIA: </p><p> Lassistncia s obligatria, en cas de no poder venir, els pares o tutors han de justificar-ho adequadament. </p><p> El comportament dins laula ha de ser correcte i lalumne/a ha de ser participatiu en totes les activitats proposades. Els negatius i expulsions baixen la nota, a ms daltres possible sancions. </p><p> ACTIVITATS DE SNTESI (10%): </p><p>DOSSIERS: </p><p> Presentaci del dossier a final de lavaluaci. Presentaci desquemes, resums, mapes conceptuals... </p><p> b) RECUPERACI DUN TRIMESTRE </p><p>Per a recuperar un trimestre susps, sha daprovar lavaluaci segent i haver aprovat les activitats competencials de consolidaci. Al juny han de tenir dos trimestres aprovats sobre tres, essent un dells el tercer, i que la suma dels tres sigui 5 o superior. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>PRESENTACI MATRIA . GUIA ALUMNAT ESO 1.0 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_prmLCT_2nESO_depCAT prmLCT 2nESO_depCAT_v1.0 </p><p>ELABORAT SARA BORRS I MONTSERRAT PERPINY DAT A 30/09/15 REVISAT SARA BORRS DAT A 5/10/15 APROVAT Departament de Llengua i Literatura Catalana DAT A 6/10/15 Pgina 4 de 4 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p> c) NOTA FINAL </p><p>Saprova el curs amb una nota mitjana de suficient, excepte si lavaluaci suspesa s lltima que es podr recuperar al juny. </p><p>Qui no aprova la matria al juny ha de superar un examen global al setembre i presentar, el dia de la prova, el dossier de recuperaci. </p><p>d) RECUPERCI CURS ANTERIOR </p><p>Els alumnes que tinguin la matria suspesa del curs anterior hauran de fer: </p><p> Un dossier que sels lliurar al llarg del primer trimestre i que hauran de presentar en el moment de fer lexamen de recuperaci. </p><p> Examen de recuperaci ms o menys al voltant de mitjans abril. </p><p> Es tindr en compte la seva actitud, esfor i trajectria durant aquest curs de 2n envers lassignatura. </p><p> 2. RECURSOS LLIBRES DE TEXT </p><p>- Nou estmul. Editorial Barcanova. ISBN 978-84-489-2259-7 - Exercicis de suport: Llengua catalana i Literatura 2n. ESO Editorial Teide </p><p> RECURSOS EN LNIA </p><p>- Diccionaris i enciclopdies - Activitats TIC - Activitats: www.barcanova.cat </p>http://www.barcanova.cat/</li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>CRITERIS AVALUACI MATRIA CASTELL CURS 2012-13 DEP LENGUA Y LITERATURA </p><p>CASTELLANA </p><p>3.3 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_ca_eso_mcast_eso_depcast </p><p>ca_eso_mcast_eso_depcast_v2.0 </p><p>ELABORAT Fernando del Castillo DAT A 2012 REVISAT Fernando del Castillo DAT A 2015 APROVAT Dept. Llengua i Literatura castellana DAT A 02/09/15 Pgina 1 de 3 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p>DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_mcast_eso_depcast CRITERIS DAVALUACI DE LA MATRIA DE CASTELL DEPARTAMENT DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>CRITERIS AVALUACI MATRIA CASTELL CURS 2012-13 DEP LENGUA Y LITERATURA </p><p>CASTELLANA </p><p>3.3 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_ca_eso_mcast_eso_depcast </p><p>ca_eso_mcast_eso_depcast_v2.0 </p><p>ELABORAT Fernando del Castillo DAT A 2012 REVISAT Fernando del Castillo DAT A 2015 APROVAT Dept. Llengua i Literatura castellana DAT A 02/09/15 Pgina 2 de 3 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p> 1. CRITERIS I ACTIVITATS DAVALUACI CONTNUA I ORDINRIA </p><p> La nota trimestral de cada alumno ser el resultado de una evaluacin continua en la que se valorarn: </p><p> Las notas y anotaciones diarias de actitud y trabajo durante la hora de clase. Las tareas a realizar en casa (deberes). Las notas obtenidas en los controles tanto orales como escritos sobre la materia </p><p>del trimestre. La evaluacin de las lecturas obligatorias (una lectura por trimestre) </p><p> Los ejercicios de clase, ejercicios de deberes, las redacciones y/o trabajos complementarios que se realicen a lo largo del trimestre as como la actitud mostrada en clase hacia la asignatura tendrn un peso importante en la nota final del trimestre. Tanto en los exmenes como en los trabajos (textos tales como redacciones, as como cualquier otro ejercicio) realizados en casa se penalizarn las faltas de ortografa, restando 0,10 por falta (no se penalizarn las faltas repetidas). Se aprueba el curso completo si: </p><p> Se tienen los tres trimestres aprobados. </p><p> En caso de que algn trimestre est suspendido al llegar a final del curso: si ninguna de las notas es inferior a 4, se aplicar la media aritmtica de los tres trimestres y sta dar la nota final. </p><p>2. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACI ORDINRIA </p><p>En funcin del contenido trabajado cada trimestre y de su continuacin en el siguiente, el alumno optar a un examen o a diversos ejercicios que le permitan recuperar el trimestre. Los contenidos del trimestre podrn ser objeto de recuperacin durante el siguiente trimestre lectivo o a final de curso, segn criterio del profesor, que expondr previamente a los alumnos. El ltimo trimestre entrar en las convocatorias final y extraordinaria. </p><p>3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACI FINAL En el caso de que al llegar a final de curso se tenga algn trimestre suspendido y, al hacer la media aritmtica de los tres trimestres, la nota resultante sea inferior a 5, o sea, un suspenso, el profesor/a de la asignatura tendr libertad para decidir si hace un </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>CRITERIS AVALUACI MATRIA CASTELL CURS 2012-13 DEP LENGUA Y LITERATURA </p><p>CASTELLANA </p><p>3.3 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_ca_eso_mcast_eso_depcast </p><p>ca_eso_mcast_eso_depcast_v2.0 </p><p>ELABORAT Fernando del Castillo DAT A 2012 REVISAT Fernando del Castillo DAT A 2015 APROVAT Dept. Llengua i Literatura castellana DAT A 02/09/15 Pgina 3 de 3 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p>examen de recuperacin global de todo el curso o recupera cada trimestre por separado en el examen de recuperacin. Opcionalmente, este examen puede ser un trabajo, dossier, etc. </p><p>4. RECUPERACI EXTRAORDINRIA En caso de recuperacin extraordinaria el profesor precisar la estructura de la prueba: </p><p> un dossier de verano. una prueba objetiva de toda la materia. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>CRITERIS AVALUACI MATRIA MATEMTIQUES CURS1415 DEP </p><p>MATEMTIQUES 2.0 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_ca_eso_mma_2eso_depma </p><p>ca_eso_mma_2eso_depma_v2.0 </p><p>ELABORAT Antonio Chacn DAT A 10/09/15 REVISAT Cap Departament (Vernica Ruiz) DAT A 15/09/15 APROVAT Departament de Matemtiques DAT A 18/09/15 Pgina 1 de 3 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p>DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_mma_2eso_depma CRITERIS DAVALUACI DE LA MATRIA DE MATEMTIQUES DE 2n DESO DEPARTAMENT DE MATEMTIQUES </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>CRITERIS AVALUACI MATRIA MATEMTIQUES CURS1415 DEP </p><p>MATEMTIQUES 2.0 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_ca_eso_mma_2eso_depma </p><p>ca_eso_mma_2eso_depma_v2.0 </p><p>ELABORAT Antonio Chacn DAT A 10/09/15 REVISAT Cap Departament (Vernica Ruiz) DAT A 15/09/15 APROVAT Departament de Matemtiques DAT A 18/09/15 Pgina 2 de 3 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p> 1. CRITERIS I ACTIVITATS DAVALUACI CONTNUA I ORDINRIA </p><p> - 2n dESO (grup com): 85% Continguts </p><p> 15% Deures, dossiers i actitud </p><p>El 85% de la nota trimestral correspon a proves escrites (nota mitjana dels exmens parcials realitzats al llarg del trimestre 60% i examen trimestral 40%), 15% la realitzaci, lliurament i exposici dexercicis i problemes, el seguiment del treballs, aix com lobservaci del treball diari, la participaci i el comportament a classe. Finalment si la nota final s de 5 o superior superar el trimestre. </p><p> Si lalumne/a supera lexamen trimestral amb una nota de 5 o superior ha lliurat o lliura els treballs obligatoris, tamb superar el trimestre, encara que la mitjana dels exmens parcials no superi el 5. </p><p> El apunts de la unitat shan de portar a classe obligatriament en cas contrari pot suposar una prdua de la nota de la matria. </p><p> La nota final de curs es calcular fent la mitjana aritmtica de les 3 avaluacions sempre i quan la nota de cada trimestre sigui superior a 3,5. En cas contrari queda suspesa la nota final de curs. </p><p> - 2n Refor: La nota mxima ser un B. </p><p>- Suficient correspondr a una nota entre 5 i 7,5. - B correspondr a una nota entre 7,5 i 10. </p><p>La nota del trimestre es desglossa de la segent manera: 50% Avaluaci formativa (procs): activitats daula, deures, preguntes orals. (activitats del dia a dia). </p><p>- Puntualitat (2p) - Hbits de treball (4p) </p><p> Treball a classe: 2p Deures: 1p Material: 1p </p><p>- Actitud (4p) Participar: 1p To veu adequat: 1p Relaci amb el professor: 1p Relaci altres: 1p </p><p>50% Avaluaci sumativa (final): controls, dossier, treballs monogrfics... La nota final de curs es calcular fent la mitjana aritmtica de les 3 avaluacions sempre i quan la nota de cada trimestre sigui superior a 3,5. En cas contrari queda suspesa la nota final de curs. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rub Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta </p><p>DOCUMENT VERSI </p><p>CRITERIS AVALUACI MATRIA MATEMTIQUES CURS1415 DEP </p><p>MATEMTIQUES 2.0 </p><p>CODI ARXIU </p><p>doc_ils_ca_eso_mma_2eso_depma </p><p>ca_eso_mma_2eso_depma_v2.0 </p><p>ELABORAT Antonio Chacn DAT A 10/09/15 REVISAT Cap Departament (Vernica Ruiz) DAT A 15/09/15 APROVAT Departament de Matemtiques DAT A 18/09/15 Pgina 3 de 3 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprs </p><p> 2. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACI ORDINRIA </p><p> Si un alumne suspn una avaluaci, s obligatori fer la recuperaci daquesta ja que cada trimestre t la seva respectiva recuperaci. Al juny es podr fer, a criteri de cada professor, una altra recuperaci del 1r i 2n trimestre a part de la del 3r Trimestre. La no presentaci a la recuperaci comporta la prdua de la convocatria. </p><p>3. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACI EXTRAORDINRIA (Setembre) Al setembre es far la recuperaci dels suspesos al juny . Examen 60% i la feina destiu un 40%. Ser necessari treure, com a mnim, un 3,5 per poder aplicar aquests percentatges. La nota final no podr ser superior a 5. </p><p>4. RECUPERACI EXTRAORDINRIA PENDENTS CURS ANTERIOR (Abril) Per recuperar lassignatura de Matemtiques del curs anterior es far com habitualment: presentaci dun dossie...</p></li></ul>

Recommended

View more >