Get Ready Get Set (Czech)

 • View
  229

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NESsT Start na cestì ksamofinancování NESsT Praktická série Lee Davis, Nicole Etchart, María Cecilia Jara & Joanna Messing Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team NESsT Praktická série Lee Davis, Nicole Etchart, María Cecilia Jara & Joanna Messing get ready, get set... Copyright © NESsT 2006 pøipravit, pozor... Start na cestì k samofinancování

Text of Get Ready Get Set (Czech)

 • NESsTPraktick srie

  pipravit,pozor...Lee Davis, Nicole Etchart, Mara Cecilia Jara & Joanna Messing

  Start na cestk samofinancovn

  NESsT Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team

 • pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  g e t r e a d y , g e t s e t . . .

  Souhrn:

  Tato interaktivn pruka se zamuje na fze pedbnhoplnovn, kter jsou potebn pro vechny neziskov orga-nizace, pipravujc realizaci socilnch podnikatelskch akti-vit. Pipravit, pozor... slou jako prvodce pro personlneziskovch organizac. Obsahuje tak adu cvien, ktermaj pomoci zhodnotit organizan a finann pipravenostk podnikatelsk innosti a v hlavnch rysech ukzat vznam,jako i koly a finann zmry, kterch m bt prosted-nictvm tto innosti dosaeno. Tato pruka vysvtlujekreativn metodu volby podnikatelskho npadu, splujckritria zkladnch kompetenc, jako i kritria pro samofi-nancovn kad organizace. Po volb tohoto npaduslou tato pruka neziskovm organizacm jako prvodcejednotlivmi kroky v rmci pedbn studie proveditelnos-ti, kter m slouit ke snadnmu zhodnocen, zda je ps-lun podnikatelsk npad realizovateln a ppadn zdaspluje cle dan organizace. Pruka byla vytvoena speci-ficky pro neziskov organizace. Publikace Pipravit, pozor...buduje podnikatelsk schopnosti vedoucch pracovnkneziskovch organizac a ukazuje, jak zabrnit tomu, aby seorganizacm nevytratilo jejich pvodn posln.

  NESsTPraktick srie

  pipravit, pozor...Start na cest k samofinancovn

  Lee Davis, Nicole Etchart, Mara Cecilia Jara &Joanna Messing

 • 2 pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  Pipravit, pozor...

  Vydavatel:

  Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team (NESsT)Klvin tr 2. 1053 BudapestHungaryTel: +(36 1) 267-0231Fax: +(36 1) 266-0206Email: nesst@nesst.org www.nesst.org

  NESsT hj sociln, politick, ekonomick a nboensk prva vech lida nediskriminuje na zklad pohlav, rasy, nrodnosti, mentlnho i fy-zickho handicapu, sexuln orientace, politick pslunosti nebonboenskho vyznn.

  Kompletn obsah tto publikace je chrnn autorskm prvem firmyNESsT, s vjimkou st, kde autorsk prvo pslu jinm jednotlivmautorm nebo organizacm. Vechna prva vyhrazena. dn st ttopublikace nesm bt dnm zpsobem prodvna nebo reprodukovna zaelem prodeje bez pedchozho psemnho svolen vlastnk autorskchprv.

  Copyright ' 2006 NESsT ISBN: 1 930363 14 1

  Tato publikace obsahuje informace zskan ze zdroj mimo NESsT a dlemylenky zaloen na uvedench informacch. NESsT se sna poskytovatpesn informace a mylenky podloen fakty, co vak neznamen, einformace a mylenky uveden v tto publikaci jsou bezchybn.

  Tato publikace slou k informanmu elu a NESsT se nezabv posky-tovnm prvnho, etnho nebo jakhokoli jinho profesionlnhoporadenstv. Jeliko profesionln poradenstv mus bt pizpsobenokonkrtnm okolnostem dan situace, nemly by informace a nzory zdeuveden slouit jako nhraka profesionlnho poradenstv kompetentninstituce.

  NESsT nezaruuje aktualizaci tto publikace.

  Editor:Kateina Svkov

  Redakn podpora:Petr BabouekAnna RaksanyIldik Szolgava Varga

  Tituln fotografie:Kactus

  Produkce CD:Aranykezek Bt.

  Grafick design:Lee DavisCarolina Garca, TesisDG Jos Neira, TesisDG

  Ilustrtace & ikony:Lszlo Falvay

  prava (esk verze):Aranykezek Bt.

  Peklad:Motylek Conference Services, Praha (Pruka)Kateina Svkov (Pracovn seit aPpadov studie CVE)

 • 3pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  Pipravit, pozor...

  Obsah

  Podkovn ............................................................................................................ 5

  Kapitola 1Pprava .................................................................................................................. 7

  Kapitola 2Definovn cesty .................................................................................................. 17

  Kapitola 3Zhodnocen pipravenosti. .............................................................................. 27

  Kapitola 4Volba podnikatelskho npadu ................................................................. 45

  Kapitola 5Vypracovn pedbn studie proveditelnosti ................................. 53

  Pracovn seit ....................................................................................................... 71

  Ppadov studie CVE ...................................................................................... 111

  Dal zdroje informac..................................................................................... 147

  Informace o NESsT ................................................................................. 152

  Publikace NESsT .........................................................................................153

  Tato pruka je doplnna ppadovou studi organizace Community VocationalEnterprises a pracovnm seitem.

 • 4 pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  pipravit, pozor...

 • pipravit, pozor...

  5pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  Podkovn

  Zvlt dkujeme spolenosti Plzesk Prazdroj, jej finann podpora umonila vytvoen a vydn esk verze tto publikace.

  Tm NESsT by tak rd podkoval tmto osobm a institucm za neoce-nitelnou podporu v rmci ppravy publikace Pipravit, pozor: Start nacest k samofinancovn.

  Paula Antezana, nezvisl poradkyn, dve pracovala v nadaci FundacinArias (CR) John Brauer, Community Vocational Enterprises (CVE) (US)Peter C. Brinckerhoff, Corporates Alternatives, Inc. (US) Miloslava Caletkov, P-Centrum (CZ)Philip Collyer, pedstavenstvo NESsT (US) Cynthia Gair, REDF (US)Juan Pablo Iribarne, koncepn feedback a editovn (AR) Julia Jones, REDF, v souasn dob nezvisl poradkyn (US)Jim Masters a dal pracovnci Centra pro budoucnost komunit (US) Jorge Razeto, Corporacin CIEM Aconcagua(CL)Fernand Vincent & Piers Campbell, Nadace RAFAD (CH)

  Tm NESsT by rd upmn podkoval tmto nadacm a institucm zajejich finann podporu pi vzniku tto publikace:

  Nadace Charles Stewart Mott Velvyslanectv Spojench stt americkch v ChileNadace Davida a Lucile Packard Informan program Open Society Institute Ministerstvo vnitra Spojench stt americkch, ad pro vzdlvn a kul-turu, Kancel pro obansk vmny

  Dkujeme vm vem!

 • 6 pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  pipravit, pozor...

 • pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  Kapitola 1:Pprava

  PIPRAVIT, POZOR . . .

  Kap

  itola 1:

  Pprava

  Cle:- pochopit smysl a el tto pruky,- pochopit zpsob pouvn tto pruky a- ustavit podnikov vbor k veden procesu.

 • pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  Vtina neziskovch organizac m vedle dotac projekt znan omezenpstup k finannm zdrojm. V rmci pokraujcho shnn jistch audritelnch zdroj financovn zanaj nkter neziskov organizace vyv-jet sociln podnikatelskou innost (tj. samofinancovn) jako pokus ovytvoen dalch zdroj -nevzanch finannch prostedk navc k vee-jnm a soukromm darm.Vstup na trh pedstavuje pro mnoho neziskovch organizac vstup naneznm teritorium, vyadujc dovednosti, kter jsou mimo jejich profe-sionln zkuenost. Tato skutenost klade vedoucm pracovnkmneziskovch organizac novou adu kol. Mus se toti pipravit na speci-fick poadavky a rizika podnikn a pitom zajistit, aby podnikatelskaktivity byly pouvny zodpovdn a bez pokozovn hlavnho poslnorganizace. Ohled tak mus brt na povst a dleitost dan organizace ana neziskov sektor obecn.

  Pruka Pipravit, pozor... je urena pro zamstnance a sprvn raduneziskovch organizac a m slouit jako pomocnk pro prvotn fze ped-bnho plnovn rozvoje socilnho podnikn. Tento proces m pomo-ci neziskovm organizacm pochopit pslun rizika, poadavky a prob-lmy podnikn a pomoci se na n pipravit, dve ne se vydaj na cestu,kter by je jinak mohla zaskoit.

  Prvoadm zmrem publikace Pipravit, pozor... je pomoci neziskovmorganizacm:

  - zastavit (tj. pimt ty neziskov organizace, kter nejsou na samofinan-covn pipraveny, zastavit a pehodnotit svoji situaci); nebo

  - rozbhnout se (tj. pomoci tm neziskovm organizacm, kter jsou nasamofinancovn pipraveny, zdokonalit svj podnikatelsk pln zaelem dosaen pslunch finannch cl anebo posln).

  Velk st obsahu publikace Pipravit, pozor... se zamuje na prevenci zkrtka jako silnin mapa vm m pomoci najt svoji cestu a zabrnittomu, abyste zabloudili. Zmrem tto knihy nen odradit nebo brnitinovaci i podnikn v rmci neziskovch organizac. Naopak, zmrem jepomoci neziskovm organizacm, aby byly schopn ochrnit samy sebe,kdy na sv bedra vezmou vt riziko, ne jsou pipraveny zvldnout.Potenciln rizika, se ktermi se neziskov organizace setkaj pi vyuitsamofinancovn, jsou etn a velice asto vt ne rizika spojens potky bnho vdlenho obchodu (viz Rmeek 1-1). Pipravit,pozor... m pomoci rozpoznat tato rizika a pipravit se na n jiv poten fzi procesu rozvoje socilnho podnikn.

  Tato kniha se d pedpokladem, e m lpe pochopte potenciln rizikasocilnho podnikn a m lpe jim budete pedchzet, tm je vtpravdpodobnost, e budete spn na cest k dosaen svch cl spo-jench se samofinancovnm. Akoli nikdy neexistuj dn zruky pod-nikatelsk svt je pln pekvapen, nepedvdatelnch zmn a anc-

  K A P I T O L A 1 : PPRAVApipravit, pozor...

  8

  1.1 el pruky Pipravit, pozor...

 • pipravit, pozor... Start na cest k samofinancovn

  Copyright ' NESsT 2006

  K A P I T O L A 1 : PPRAVA

  9

  doufme, e mylenka publikacePipravit, pozor... vm i va organizacipome zaujmout lep pozici na cest kspchu.

  Pipravit, pozor ... zde popsan proces mza kol provst vs jednotlivmi fzemipedbnho plnovn rozvoje socil-nho podnikn (viz nsledujc strana).Na podporu neziskov