Get Ready Get Set (Slovakian)

 • Published on
  10-Mar-2016

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NESsT Nonprofit NESsT Lee Davis, Nicole Etchart, Mara Cecilia Jara & Joanna Messing Praktick sria Enterprise and Self-sustainability Team Lee Davis, Nicole Etchart, Mara Cecilia Jara & Joanna Messing Praktick sria pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniu felkszlni, vigyzz... Copyright NESsT 2008

Transcript

 • NESsTPraktick sria

  pripravi sa,pozor...Lee Davis, Nicole Etchart, Mara Cecilia Jara & Joanna Messing

  tart na ceste k samofinancovaniu

  NESsT Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  felkszlni, vigyzz...

  Shrn:Tto interaktvna prruka sa zameriava na fzypredbenho plnovania, ktor s potrebn pre vetkyneziskov organizcie, pripravujce realizciu socilnychpodnikateskch aktivt. pripravi sa, pozor... sli akosprievodca pre personl neziskovch organizci.Obsahuje tie rad cvien, ktor maj pomc zhodnotiorganizan a finann pripravenos na podnikateskinnos a v hlavnch rysoch ukza vznam, ako aj lohya finann zmery, ktor maj by prostrednctvomtejto innosti dosiahnut. Tto prruka vysvetujekreatvnu metdu voby podnikateskho npadu,spajcu kritri zkladnch kompetenci, ako ajkritri pre samofinancovanie kadej organizcie. Po vobe tohto npadu sli tto prruka neziskovmorganizcim ako sprievodca jednotlivmi krokmiv rmci predbenej tdie realizovatenosti, ktor sam poui na jednoduch zhodnotenie, i je prslunpodnikatesk npad realizovaten a prpadne, i spaciele danej organizcie. Prruka bola vytvoren peci-ficky pre neziskov organizcie. Publikcia pripravi sa,pozor... buduje podnikatesk schopnosti vedcich pra-covnkov neziskovch organizci a ukazuje, akozabrni tomu, aby sa z organizci nevytratilo ichpvodn poslanie.

  NESsTPraktick sria

  pripravi sa, pozor...tart na ceste k samofinancovaniu

  Lee Davis, Nicole Etchart, Mara Cecilia Jara &Joanna Messing

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  pripravi sa, pozor...

  2

  Vydavate:

  NESsT1053 Budapest Klvin tr 2.HungaryTelefon: +36 1 267 0231, fax: +36 1 266 0206Email: nesst@nesst.org web: www.nesst.org

  NESsT hji socilne, politick, ekonomick a nboensk prva vetkch ud anediskriminuje na zklade pohlavia, rasy, nrodnosti, mentlneho i fyzickho handicapu, sexulnej orientcie, politickej prslunosti alebo nboenskho vyznania.

  Kompletn obsah tejto publikcie je chrnen autorskm prvom organizcieNESsT, s vnimkou ast, kde autorsk prvo prinle inm jednotlivmautorom alebo organizcim. Vetky prva vyhraden. iadna as tejto pub-likcie nesmie by iadnym spsobom odovzdvan alebo reprodukovan zaelom predaja bez predchdzajceho psomnho shlasu vlastnkovautorskch prv.

  Copyright 2008 NESsTISBN: 978 1 930363 30 4

  Tto publikcia obsahuje informcie zskan zo zdrojov mimo NESsT a alejmylienky zaloen na uvedench informcich. NESsT sa sna poskytovapresn informcie a mylienky podloen faktami, o vak neznamen, einformcie a mylienky uveden v tejto publikcii s bezchybn.

  Tto publikcia sli pre informan ely a NESsT sa nezaober poskyto-vanm prvneho, tovnckeho alebo akhokovek inho profesionlnehoporadenstva. Pretoe profesionlne poradenstvo mus by prispsobenkonkrtnym okolnostiam danej situcie, nemali by informcie a nzory tuuveden sli ako nhrada profesionlneho poradenstva kompetentnejintitcie.

  NESsT nezaruuje aktualizciu tejto publikcie.

  Redakn podpora:Ivana MedveovKateina SvkovIldik Szolga

  Tituln fotografia:Kactus

  Produkcia CD:Aranykezek Bt.

  Grafick design:Lee DavisCarolina Garca, TesisDGJos Neira, TesisDG

  Ilustrcie a ikony:Lszlo Falvay

  prava (slovenskej verzie):Aranykezek Bt.

  Preklad:Beta Kaniansk

 • pripravi sa, pozor...

  pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  3

  Obsah

  Poakovanie .................................................................................. 5

  Kapitola 1Prprava ......................................................................................... 7

  Kapitola 2Definovanie cesty ........................................................................ 17

  Kapitola 3Zhodnotenie pripravenosti. ...................................................... 27

  Kapitola 4Voba podnikateskho npadu .............................................. 45

  Kapitola 5Vypracovanie predbenej tdie realizovatenosti ............. 53

  Pracovn zoit ............................................................................... 71

  Prpadov tdia CVE .................................................................. 111

  alie zdroje informci ............................................................... 147

  O organizci NESsT .............................................................. 152

  Publikcie NESsT ....................................................................153

  Tto prruka je doplnen prpadovou tdiou organizcie Community VocationalEnterprises a pracovnm zoitom.

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  pripravi sa, pozor...

  4

 • pripravi sa, pozor...

  pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  Poakovanieakujeme najm nadcii Citi Foundation, ktor finanne podporila vytvorenie avydanie slovenskej verzie tejto publikcie.

  O Citi: Citi, vedca globlna finann spolonos operujcana zem viac ne 100 krajn a s potom klientskch tovpribline 200 milinov, poskytuje fyzickm osobm, firmm,vldam a intitcim irok sortiment finannch sluieb aproduktov zahajci retailov bankovnctvo, firemn a

  investin bankovnctvo, obchodovanie s cennmi papiermi a wealth manage-ment. Medzi vznamn znaky zdruen pod symbolom ervenho oblka,predstavujceho ochrann znmku, patria Citibank, CitiFinancial, Primerica,Citi Smith Barney a Banamex. alie informcie njdete na www.citi.com alebona www.citigroup.com.

  O nadcii Citi Foundation: Nadcia Citi Foundation sa zaviazala prispievak rozvoju ekonomickch prleitost pre znevhodnench jednotlivcov a rodinyijce v komunitch vo vetkch krajinch, kde psobme. Z globlnehohadiska nadcia sstreuje svoje darcovstvo na nasledovn oblasti:Mikrofinancie a Mikropodnikanie - prinajce jednotlivcom ekonomicksebestanos; Mal a Rozvjajce sa podniky - prinajce ekonomick expanziua rast zamestnanosti; Vzdelvanie - pripravujce mladch ud na osobn a pro-fesionlne spechy; Finann vzdelvanie - umoujce jednotlivcom prijmarozumn finann rozhodnutia a napokon ivotn prostredie s drazom natrvalo udraten podnikanie poskytujce zamestnanie a stimulujce ekono-mick rast ohadupln k ivotnmu prostrediu. alie informcie njdete nawww.citigroupfoundation.com.

  Tm NESsT by sa tie rd poakoval tmto osobm a intitcim zaneoceniten podporu v rmci prpravy publikcie pripravi sa, pozor: tart naceste k samofinancovaniu.

  Paula Antezana, nezvisl poradkya, predtm pracovala v nadcii Fundacin Arias (CR) John Brauer, Community Vocational Enterprises (CVE) (US)Peter C. Brinckerhoff, Corporates Alternatives, Inc. (US) Miloslava Caletkov, P-Centrum (CZ)Philip Collyer, predstavenstvo NESsT (US) Cynthia Gair, REDF (US)Juan Pablo Iribarne, koncepn feedback a editovanie (AR) Julia Jones, REDF, v sasnej dobe nezvisl poradkya (US)Jim Masters a al pracovnci Centra pre budcnos komunt (US) Jorge Razeto, Corporacin CIEM Aconcagua(CL)Fernand Vincent & Piers Campbell, Nadcia RAFAD (CH)

  Tm NESsT by sa rd primne poakoval tmto nadcim a intitcim za ichfinann podporu pri vzniku tejto publikcie:

  Nadace Charles Stewart Mott Vevyslanectvo Spojench ttov americkch v ChileNadcia Davida a Lucile Packard Informan program Open Society Institute Ministerstvo vntra Spojench ttov americkch, rad pre vzdelvanie akultru, Kancelria pre obianske vmeny

  akujeme vm vetkm!

  5

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  pripravi sa, pozor...

  6

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniu

  Copyright NESsT 2008

  Kapitola 1:Prprava

  PRIPRAVI SA, POZOR...

  Kap

  itola 1:Prp

  rava

  Ciele:

  pochopi zmysel a el tejto prruky,

  pochopi spsob pouvania tejto prruky a

  zriadi podnikov vbor pre vedenie procesu.

 • KAPITOLA 1: PRPRAVApripravi sa, pozor...

  8 pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  Vina neziskovch organizci m okrem dotci projektov znaneobmedzen prstup k finannm zdrojom. V rmci nekoniaceho zhaniaistch a udratench zdrojov financovania zanaj niektor neziskov orga-nizcie vyvja socilnu podnikatesk innos (t.j. samofinancovanie) akopokus o vytvorenie alch zdrojov -neviazanch finannch prostriedkovnaviac k verejnm a skromnm darom.Vstup na trh predstavuje pre mnoho neziskovch organizci vstup na nezn-mu pdu vyadujci schopnosti, ktor presahuj ich profesionlnusksenos. Tto skutonos kladie vedcim pracovnkom neziskovch orga-nizci nov rad loh. Musia sa toti pripravi na pecifick poiadavky arizik podnikania a pritom zabezpei, aby boli podnikatesk aktivitypouvan zodpovedne a bez pokodzovania hlavnho poslania organizcie.Ohad tie musia bra na poves a dleitos danej organizcie a na neziskovsektor vo veobecnosti.

  Prruka pripravi sa, pozor...je uren pre zamestnancov a sprvnu raduneziskovch organizci a m sli ako pomocnk pre prvotn fzypredbenho plnovania rozvoja socilneho podnikania. Tento proces mpomc neziskovm organizcim pochopi prslun rizik, poiadavky aproblmy podnikania a pomc sa na ne pripravi skr, ako sa vydaj nacestu, ktor by ich inak mohla zaskoi.

  Prvoradm zmerom publikcie pripravi sa, pozor... je pomc neziskovmorganizcim:

  zastavi (t.j. printi tie neziskov organizcie, ktor nie s na samofinan-covanie pripraven, zastavi a prehodnoti svoju situciu); alebo

  rozbehn sa (t.j. pomc tm neziskovm organizcim, ktor s na samo-financovanie pripraven, zdokonali svoj podnikatesk pln za elomdosiahnutia prslunch finannch cieov alebo poslania).

  Vek as obsahu publikcie pripravi sa, pozor... sa zameriava na prevenciu tak ako cestovn mapa vm m pomc njs svoju cestu a zabrni tomu,aby ste zabldili. Zmerom tejto knihy nie je odradi alebo brni inovcii ipodnikaniu v rmci neziskovch organizci. Naopak, zmerom je pomcneziskovm organizcim, aby boli schopn ochrni sami seba, ke si naseba zober vie riziko, ako s pripraven zvldnu. Potencilne rizik,s ktormi sa neziskov organizcie stretn pri vyuit samofinancovania, spoetn a vemi asto vie ne rizik spojen so zaiatkami benhozrobkovho obchodu (vi Rmek 1-1). pripravi sa, pozor... m pomcrozpozna tieto rizik a pripravi sa na ne u v poiatonej fze procesurozvoja socilneho podnikania.

  1.1 el prruky pripravi sa, pozor...

 • KAPITOLA 1: PRPRAVA

  9pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  pripravi sa, pozor...

  Tto kniha sa riadi predpokladom, e mlepie pochopte potencilne rizik socil-neho podnikania a m lepie im budetepredchdza, tm je via pravdepodob-nos, e budete spen na ceste k dosiah-nutiu svojich cieov spojench so samofi-nancovanm. Hoci nikdy neexistujiadne zruky podnikatesk svet je plnprekvapen, nepredvdatench zmien aanc, dfame, e mylienka publikciepripravi sa, pozor... vm i vaej organizciipome zauja lepiu pozciu na ceste kspechu.

  pripravi sa, pozor ... tu popsan proces mza lohu previes vs jednotlivmi fzamipredbenho plnovania rozvoja socil-neho podnikania (vi nasledujca strana).Na podporu neziskovch organizci s uk dispozcii mnoh alie zdroje s moder-nmi postupmi plnovania podnikateskejinnosti a riadenia (niektor z nich suveden v kapitole alie zdroje).pripravi sa, pozor... sa vak zameriavaprve na skorie fzy rozvoja socilnehopodnikania, ktor sa asto prehliadaj apodceuj. Na zklade poznania, e niektor neziskov organizcie majs rozvojom podnikania viac sksenost ako in, pripravi sa, pozor... zana od plnho poiatku. Preto mu niektor uivatelia tejto prrukypreskoi prv kroky danho procesu. Predsa len vak odporame, aby stezostali vern tu uvedenmu postupu, lebo sme presveden, e najlepou stratgiou pri zvldan potencilnych rizk rozvoja podnikania je tieto rizikpredvda a dkladne sa na ne pripravi.

  Na konci procesu pripravi sa, pozor... by ste mali by schopn odpoveda natieto otzky: je samofinancovanie cieom, za ktorm by sa naa organizcia mala vyda? sme pripraven poksi sa o samofinancovanie? ak podnikatesk npad by bol pre ns vhodn? ktor podnikatesk npady maj potencil na dosiahnutie naich cieov

  samofinancovania? mali by sme venova viac asu a zdrojov aliemu skmaniu svojho pod-

  nikateskho npadu?

  RMEK 1-1: KOV RIZIK V SAMOFINANCOVAN

  1. Riziko presunutia zujmov a priort od poslania danej orga-nizcie k podnikateskej innosti (toto sa tka najm prpadov,ke predmet podnikania nesvis s poslanm organizcie);

  2. Riziko odklonenia zdrojov neziskovej organizcie (t.j. asu pra-covnkov a finannch zdrojov) z vaich programov k podnikaniu;

  3. Riziko, e podnikanie nebude vytvra iadny zisk (alebo ibaobmedzen zisk), ktor by vaa organizcia mohla poui nasvoje poslanie;

  4. Riziko potencilnej zadenosti alebo straty obmedzenchfinannch zdrojov v bankrotujcom, i zbankrotovanom pod-niku;

  5. Riziko pokodenia reputcie vaej organizcie u investorov airokej verejnosti; a

  6. Riziko nadmernho prepnania alebo vyhorenia pracovnkovv dsledku alieho stresu a poiadaviek na nich kladench vspojitosti s poiatkami socilneho podnikania.

  Odporame, aby ste zostali vern tu uvedenmu po-

  stupu, pretoe sme presveden, enajlepou stratgiou pri zvldanpotencilnych rizk rozvoja pod-nikania je tieto rizik predvda adkladne sa na ne pripravi.

 • KAPITOLA 1: PRPRAVApripravi sa, pozor...

  10 pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  Krok 1: Zhodnotenie organizanej pripravenostiPozornos venovan tomuto kroku vm pome vyjasni si celkov zmer alohy samofinancovania. Zrove vm pome uvedomi si, ak u mtevntroorganizan podporu a finann a organizan kapacitu na to, aby stesa pustili do socilneho podnikania. V tejto fze je potrebn: dozvedie sa, o znamen samofinancovanie a socilne podnikanie, zozn-

  mi sa s potencilnymi vhodami, problmami a rizikami pre vau orga-nizciu;

  uri, i by samofinancovanie bolo v slade s hlavnmi hodnotami a scelkovm strategickm plnom udratenho rozvoja vaej organizcie;

  uri jasn ciele a predpoklady pre samofinancovanie; vyvin stratgiu na zskanie dostatonej organizanej podpory pre vae

  npady socilneho podnikania; a zhodnoti, i mte k dispozcii dostaton organizan a

  finann kapacitu pre realizciu svojho npadusocilneho podnikania.

  Krok 2: Voba podnikateskho npaduDleitou asou analzy organizanej pripravenosti je voba npadu presamofinancovanie, ktor bude kom k splneniu ako vho poslania, tak ajvaich finannch cieov. Organizcie maj asto vea npadov, ktormi by sachceli zaobera, lebo vedia, v om vynikaj. Nemaj ale vypracovan jasn

  metodiku na zenie tchto npadov. V tejto fze sa budete zaoberanasledujcim:

  identifikcia hlavnch kompetenci vaich pracov-nkov;

  vyjasnenie organizanch kritri pre samofinancovanie; identifikcia monost/npadov samofinancovania, urenie priort a voba

  dvoch a troch npadov, ktor s pre vau organizciu najvhodnejie.

  Krok 3: Predben analza realizovatenostiPredben tdia realizovatenosti vm pome zhodnoti ivotaschopnos

  (a potencilnu ziskovos) vaich npadov na socilne podnikanie.Predben zhodnotenie realizovatenosti vm umon

  vykonva rchle kalkulcie a rozhodnutia. Cieom jezlepi vau schopnos uri, i stoj za to uveden npady

  alej skma (tzn. vypracova kompletn tdiu realizovatenosti) beztoho, aby bolo nutn investova prli vea asu a zdrojov na samom poiatku.Predben analza realizovatenosti vm pome vyli podnikatesknpady, ktor by nemuseli by ziskov, alebo by z inho hadiska nemalipotrebn potencil na dosiahnutie vaich cieov.

  KROKY V PROCESEPREDBENHO PLNOVANIAPRE SOCILNE PODNIKANIE:

  Ste po organizanej afinannej strnkepripraven na samofi-nancovanie a socilne pod-nikanie?

  Ktor npad najl...