Get Ready Get Set (Slovakian)

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NESsT Nonprofit NESsT Lee Davis, Nicole Etchart, María Cecilia Jara & Joanna Messing Praktická séria Enterprise and Self-sustainability Team Lee Davis, Nicole Etchart, María Cecilia Jara & Joanna Messing Praktická séria pripravi¥ sa, pozor... Štart na ceste k samofinancovaniu felkészülni, vigyázz... Copyright © NESsT 2008

Text of Get Ready Get Set (Slovakian)

 • NESsTPraktick sria

  pripravi sa,pozor...Lee Davis, Nicole Etchart, Mara Cecilia Jara & Joanna Messing

  tart na ceste k samofinancovaniu

  NESsT Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  felkszlni, vigyzz...

  Shrn:Tto interaktvna prruka sa zameriava na fzypredbenho plnovania, ktor s potrebn pre vetkyneziskov organizcie, pripravujce realizciu socilnychpodnikateskch aktivt. pripravi sa, pozor... sli akosprievodca pre personl neziskovch organizci.Obsahuje tie rad cvien, ktor maj pomc zhodnotiorganizan a finann pripravenos na podnikateskinnos a v hlavnch rysoch ukza vznam, ako aj lohya finann zmery, ktor maj by prostrednctvomtejto innosti dosiahnut. Tto prruka vysvetujekreatvnu metdu voby podnikateskho npadu,spajcu kritri zkladnch kompetenci, ako ajkritri pre samofinancovanie kadej organizcie. Po vobe tohto npadu sli tto prruka neziskovmorganizcim ako sprievodca jednotlivmi krokmiv rmci predbenej tdie realizovatenosti, ktor sam poui na jednoduch zhodnotenie, i je prslunpodnikatesk npad realizovaten a prpadne, i spaciele danej organizcie. Prruka bola vytvoren peci-ficky pre neziskov organizcie. Publikcia pripravi sa,pozor... buduje podnikatesk schopnosti vedcich pra-covnkov neziskovch organizci a ukazuje, akozabrni tomu, aby sa z organizci nevytratilo ichpvodn poslanie.

  NESsTPraktick sria

  pripravi sa, pozor...tart na ceste k samofinancovaniu

  Lee Davis, Nicole Etchart, Mara Cecilia Jara &Joanna Messing

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  pripravi sa, pozor...

  2

  Vydavate:

  NESsT1053 Budapest Klvin tr 2.HungaryTelefon: +36 1 267 0231, fax: +36 1 266 0206Email: nesst@nesst.org web: www.nesst.org

  NESsT hji socilne, politick, ekonomick a nboensk prva vetkch ud anediskriminuje na zklade pohlavia, rasy, nrodnosti, mentlneho i fyzickho handicapu, sexulnej orientcie, politickej prslunosti alebo nboenskho vyznania.

  Kompletn obsah tejto publikcie je chrnen autorskm prvom organizcieNESsT, s vnimkou ast, kde autorsk prvo prinle inm jednotlivmautorom alebo organizcim. Vetky prva vyhraden. iadna as tejto pub-likcie nesmie by iadnym spsobom odovzdvan alebo reprodukovan zaelom predaja bez predchdzajceho psomnho shlasu vlastnkovautorskch prv.

  Copyright 2008 NESsTISBN: 978 1 930363 30 4

  Tto publikcia obsahuje informcie zskan zo zdrojov mimo NESsT a alejmylienky zaloen na uvedench informcich. NESsT sa sna poskytovapresn informcie a mylienky podloen faktami, o vak neznamen, einformcie a mylienky uveden v tejto publikcii s bezchybn.

  Tto publikcia sli pre informan ely a NESsT sa nezaober poskyto-vanm prvneho, tovnckeho alebo akhokovek inho profesionlnehoporadenstva. Pretoe profesionlne poradenstvo mus by prispsobenkonkrtnym okolnostiam danej situcie, nemali by informcie a nzory tuuveden sli ako nhrada profesionlneho poradenstva kompetentnejintitcie.

  NESsT nezaruuje aktualizciu tejto publikcie.

  Redakn podpora:Ivana MedveovKateina SvkovIldik Szolga

  Tituln fotografia:Kactus

  Produkcia CD:Aranykezek Bt.

  Grafick design:Lee DavisCarolina Garca, TesisDGJos Neira, TesisDG

  Ilustrcie a ikony:Lszlo Falvay

  prava (slovenskej verzie):Aranykezek Bt.

  Preklad:Beta Kaniansk

 • pripravi sa, pozor...

  pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  3

  Obsah

  Poakovanie .................................................................................. 5

  Kapitola 1Prprava ......................................................................................... 7

  Kapitola 2Definovanie cesty ........................................................................ 17

  Kapitola 3Zhodnotenie pripravenosti. ...................................................... 27

  Kapitola 4Voba podnikateskho npadu .............................................. 45

  Kapitola 5Vypracovanie predbenej tdie realizovatenosti ............. 53

  Pracovn zoit ............................................................................... 71

  Prpadov tdia CVE .................................................................. 111

  alie zdroje informci ............................................................... 147

  O organizci NESsT .............................................................. 152

  Publikcie NESsT ....................................................................153

  Tto prruka je doplnen prpadovou tdiou organizcie Community VocationalEnterprises a pracovnm zoitom.

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  pripravi sa, pozor...

  4

 • pripravi sa, pozor...

  pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  Poakovanieakujeme najm nadcii Citi Foundation, ktor finanne podporila vytvorenie avydanie slovenskej verzie tejto publikcie.

  O Citi: Citi, vedca globlna finann spolonos operujcana zem viac ne 100 krajn a s potom klientskch tovpribline 200 milinov, poskytuje fyzickm osobm, firmm,vldam a intitcim irok sortiment finannch sluieb aproduktov zahajci retailov bankovnctvo, firemn a

  investin bankovnctvo, obchodovanie s cennmi papiermi a wealth manage-ment. Medzi vznamn znaky zdruen pod symbolom ervenho oblka,predstavujceho ochrann znmku, patria Citibank, CitiFinancial, Primerica,Citi Smith Barney a Banamex. alie informcie njdete na www.citi.com alebona www.citigroup.com.

  O nadcii Citi Foundation: Nadcia Citi Foundation sa zaviazala prispievak rozvoju ekonomickch prleitost pre znevhodnench jednotlivcov a rodinyijce v komunitch vo vetkch krajinch, kde psobme. Z globlnehohadiska nadcia sstreuje svoje darcovstvo na nasledovn oblasti:Mikrofinancie a Mikropodnikanie - prinajce jednotlivcom ekonomicksebestanos; Mal a Rozvjajce sa podniky - prinajce ekonomick expanziua rast zamestnanosti; Vzdelvanie - pripravujce mladch ud na osobn a pro-fesionlne spechy; Finann vzdelvanie - umoujce jednotlivcom prijmarozumn finann rozhodnutia a napokon ivotn prostredie s drazom natrvalo udraten podnikanie poskytujce zamestnanie a stimulujce ekono-mick rast ohadupln k ivotnmu prostrediu. alie informcie njdete nawww.citigroupfoundation.com.

  Tm NESsT by sa tie rd poakoval tmto osobm a intitcim zaneoceniten podporu v rmci prpravy publikcie pripravi sa, pozor: tart naceste k samofinancovaniu.

  Paula Antezana, nezvisl poradkya, predtm pracovala v nadcii Fundacin Arias (CR) John Brauer, Community Vocational Enterprises (CVE) (US)Peter C. Brinckerhoff, Corporates Alternatives, Inc. (US) Miloslava Caletkov, P-Centrum (CZ)Philip Collyer, predstavenstvo NESsT (US) Cynthia Gair, REDF (US)Juan Pablo Iribarne, koncepn feedback a editovanie (AR) Julia Jones, REDF, v sasnej dobe nezvisl poradkya (US)Jim Masters a al pracovnci Centra pre budcnos komunt (US) Jorge Razeto, Corporacin CIEM Aconcagua(CL)Fernand Vincent & Piers Campbell, Nadcia RAFAD (CH)

  Tm NESsT by sa rd primne poakoval tmto nadcim a intitcim za ichfinann podporu pri vzniku tejto publikcie:

  Nadace Charles Stewart Mott Vevyslanectvo Spojench ttov americkch v ChileNadcia Davida a Lucile Packard Informan program Open Society Institute Ministerstvo vntra Spojench ttov americkch, rad pre vzdelvanie akultru, Kancelria pre obianske vmeny

  akujeme vm vetkm!

  5

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  pripravi sa, pozor...

  6

 • pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniu

  Copyright NESsT 2008

  Kapitola 1:Prprava

  PRIPRAVI SA, POZOR...

  Kap

  itola 1:Prp

  rava

  Ciele:

  pochopi zmysel a el tejto prruky,

  pochopi spsob pouvania tejto prruky a

  zriadi podnikov vbor pre vedenie procesu.

 • KAPITOLA 1: PRPRAVApripravi sa, pozor...

  8 pripravi sa, pozor... tart na ceste k samofinancovaniuCopyright NESsT 2008

  Vina neziskovch organizci m okrem dotci projektov znaneobmedzen prstup k finannm zdrojom. V rmci nekoniaceho zhaniaistch a udratench zdrojov financovania zanaj niektor neziskov orga-nizcie vyvja socilnu podnikatesk innos (t.j. samofinancovanie) akopokus o vytvorenie alch zdrojov -neviazanch finannch prostriedkovnaviac k verejnm a skromnm darom.Vstup na trh predstavuje pre mnoho neziskovch organizci vstup na nezn-mu pdu vyadujci schopnosti, ktor presahuj ich profesionlnusksenos. Tto skutonos kladie vedcim pracovnkom neziskovch orga-nizci nov rad loh. Musia sa toti pripravi na pecifick poiadavky arizik podnikania a pritom zabezpei, aby boli podnikatesk aktivitypouvan zodpovedne a bez pokodzovania hlavnho poslania organizcie.Ohad tie musia bra na poves a dleitos danej organizcie a na neziskovsektor vo veobecnosti.

  Prruka pripravi sa, pozor...je uren pre zamestnancov a sprvnu raduneziskovch organizci a m sli ako pomocnk pre prvotn fzypredbenho plnovania rozvoja socilneho podnikania. Tento proces mpomc neziskovm organizcim pochopi prslun rizik, poiadavky aproblmy podnikania a pomc sa na ne pripravi skr, ako sa vydaj nacestu, ktor by ich inak mohla zaskoi.

  Prvoradm zmerom publikcie pripravi sa, pozor... je pomc neziskovmorganizcim:

  zastavi (t.j. printi tie neziskov organizcie, ktor nie s na samofinan-covanie pripraven, zastavi a prehodnoti svoju situciu); alebo

  rozbehn sa (t.j. pomc tm neziskovm organizcim, ktor s na samo-financovanie pripraven, zdokonali svoj podnikatesk pln za elomdosiahnutia prslunch finannch cieov alebo poslania).

  Vek as obsahu publikcie pripravi sa, pozor... sa zameriava na prevenciu tak ako cestovn mapa vm m pomc njs svoju cestu a zabrni tomu,aby ste zabldili. Zmerom tejto knihy nie je odradi alebo brni inovcii ipodnikaniu v rmci neziskovch organizci. Naopak, zmero