17
GLAVNI DIO SATA GLAVNI DIO SATA U NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG U NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA ODGOJA

GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

GLAVNI DIO SATAGLAVNI DIO SATAU NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG U NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG

ODGOJAODGOJA

Page 2: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

Ako uzmemo da Ako uzmemo da ččas obias običčno traje 45 no traje 45 minuta najvaminuta najvažžniji dio vremenske i niji dio vremenske i sadrsadržžajne strukture je u fazi koju ajne strukture je u fazi koju nazivamo glavni dio sata i na koju nazivamo glavni dio sata i na koju

pada 55pada 55--60% vremena. To ne zna60% vremena. To ne značči i da se druge faze sata zanemaruju i da da se druge faze sata zanemaruju i da dobiju znadobiju značčenje nevaenje nevažžnih faza,nego nih faza,nego

da se, istina manje raspoloda se, istina manje raspoložživo ivo vrijeme sadrvrijeme sadržžajno maximalno ajno maximalno

kvalitetno iskoristi.kvalitetno iskoristi.

Page 3: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

Glavni dio sata u suGlavni dio sata u sušštini ima sadrtini ima sadržžaj aj godigodiššnjeg plannjeg plan rada, odnosno rada, odnosno

definiran je nastavnim temamadefiniran je nastavnim temama

Page 4: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

7 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Odbojka Gornje odbijanje lopte u mjestu –prstima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte sa valjanjem Donji školski servis Kombinacija gornje. donje odbijanje u kretanju Kombinacija donje, gornje odbijanje u kretanju Provjeravanje usvojenosti motoričkog znanja Provjeravanje usvojenosti motoričkog znanja iz ciklusa odbojka Provjeravanje usvojenosti motoričkog znanja iz ciklusa odbojka

4 4 2 3 4 4 1 1 1

8 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Košarka Košarkaško vodjenje lopte u mjestu Dodavanje lopte u košarci u mjestu –u visini grudi, o tlo, iznad glave Dodavanje lopte u košarci u kretanju Tehnika šut skoka iz mjesta Kombinacija vođenja i dodavanja u košarci Kombinacija dodavanja vođenja i šut skoka u košarci Košarkaški poligon 1 Košarkaški poligon 2 Provjeravanje usvojenosti motoričkog znanja u košarci

3 3 3 2 3 3 1 1 1

9 61 62 63 64 65 66

Snimanje stanja tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti Baterija eurofit testova Baterija eurofit testova Baterija eurofit testova Baterija eurofit testova Baterija eurofit testova Baterija eurofit testova

2 2 2 2 1 1

Page 5: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

Nastavna tema ili jedinica je dio nastavne građe Nastavna tema ili jedinica je dio nastavne građe koja se obrađuje u toku jednog nastavnog satakoja se obrađuje u toku jednog nastavnog sata. Iz . Iz tih razloga realizacija glavnog dijela sata tih razloga realizacija glavnog dijela sata ukljuuključčuje, primjenu uje, primjenu šširokog spektra nastavnih irokog spektra nastavnih metoda i organizacije nastavne aktivnosti, ovisno metoda i organizacije nastavne aktivnosti, ovisno od sadrod sadržžaja srednjegaja srednjeg--mezo i malogmezo i malog-- mikro mikro ciklusa,godiciklusa,godiššnjeg programa nastave, kao i tipa njeg programa nastave, kao i tipa nastavnog sata(formiranje i usavrnastavnog sata(formiranje i usavrššavanje avanje raznovrsnih opraznovrsnih opććih i posebnih kretnih sposobnosti, ih i posebnih kretnih sposobnosti, razvoj temeljnih i usavrrazvoj temeljnih i usavrššavanje specijalnih avanje specijalnih tjelesnih sposobnosti,usavrtjelesnih sposobnosti,usavrššavanje tehniavanje tehniččko ko taktitaktiččkog zadatka)kog zadatka)

Page 6: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

Glavni dio sata u bilo kojoj Glavni dio sata u bilo kojoj vremenskoj ili sadrvremenskoj ili sadržžajnoj strukturi ajnoj strukturi logilogiččki se integrira sa ostalim ki se integrira sa ostalim dijelovima sata, bez obzira dijelovima sata, bez obzira ššto se u to se u redosljedu nalazi na treredosljedu nalazi na treććoj poziciji oj poziciji strukturnog redosljeda. U strukturnog redosljeda. U specifispecifiččnom satu tipa sportskog nom satu tipa sportskog treninga motreninga možže se staviti u prvu e se staviti u prvu polovinu nastavnog sata.polovinu nastavnog sata.

Page 7: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

Sredstva glavnog dijela sataSredstva glavnog dijela sata

Sadržaj glavnog dijela sata čine odabrane kineziološke aktivnosti i djelatnosti predviđene prethodno sačinjenim modelom u okviru godišnjeg programa, koji uvjetuje nastavne teme iz određenih ciklusa.

Page 8: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ IV RAZREDPREGLED GODIŠNJE STRUKTURE PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Broj nastavnih cjelina

Opis sadržaja

Broj nastavnih sati

1. Upoznavanje sa godišnjim programom rada 1 2. Inicijalno stanje: tjelesni razvoj, motoričke

sposobnosti 6

3. Rad na poboljšanju općeg zdravstvenog stanja i razvoju motoričkih sposobnosti

8

4. Atletika 9 5. Sportska gimnastika 9 6. Ritmičko-sportska, korektivna gimnastika 9 7. Odbojka 9 8. Košarka 9 9. Snimanje stanja tjelesnog razvoja, sposobnosti i

usvojenosti motoričkog znanja 6

10. Rad u homogeniziranim skupinama 4 Ukupno sati 70

Page 9: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

Ovdje treba naglasiti da u izboru ovih Ovdje treba naglasiti da u izboru ovih tema ne treba biti iskljutema ne treba biti isključčiv. iv. NaimeNaime, , oveove temeteme trebajutrebaju bitibiti realizovanerealizovanekrozkroz adekvatneadekvatne zadatkezadatke i i raznovrsneraznovrsnekombinacijekombinacije. . SvakakoSvakako dada kreativnostkreativnostdolazidolazi do do izraizražžajaaja u u zahtijevimazahtijevima kojikojise se namenameććuu kadakada susu oveove temeteme u u pitanjupitanju. .

Page 10: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

primjer:primjer:AkoAko radimoradimo temutemu::" " prirodniprirodni oblikoblik kretanjakretanja --puzanjepuzanje", ", nedopustivonedopustivo jejedada to to radimoradimo svosvo vrijemevrijemeglavnogglavnog dijeladijela satasata. Sat . Sat moramomoramo takotako kreiratikreirati dadase se tematema obradiobradi krozkroz opopććiitip tip satasata, , koristekoristeććiiraznovrsnaraznovrsna nastavnanastavnasredstvasredstva, , oblicimaoblicima radaradatipatipa: : poligonapoligona, , stanicastanica, , stazestaze. .

Page 11: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

MoguMoguććnostinosti susu ovdjeovdje velikevelike, , jerjer i i kodkod drugihdrugih prirodnihprirodnih oblikaoblika kretanjakretanja, ,

imamoimamo raznovrsneraznovrsne kombinacijekombinacije, , kreativnostkreativnost nastavnikanastavnika dolazidolazi do do

izraizražžajaaja, , intezifikacijaintezifikacija satasata jeje visokavisoka, , djecadjeca susu motiviranamotivirana, , jerjer jeje sat sat

dinamidinamiččanan. .

Page 12: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

NajzapaNajzapažženijaenija karakteristikakarakteristika glavnogglavnogdijeladijela satasata jeje naglanaglaššenaena usmjerenostusmjerenostkineziolokineziološškihkih aktivnostiaktivnosti, , krozkroz pravilanpravilanizborizbor temeteme, , kojekoje se se sistemomsistemomkombiniranjakombiniranja u u potpunostipotpunosti priblipribližžavajuavajuprethodnoprethodno definiranimdefiniranim opopććimim i i posebnimposebnimciljevimaciljevima nastavenastave tjelesnogtjelesnog odgojaodgoja. . KakoKakoimamoimamo opopććee, a i , a i posebneposebne ciljeveciljeve, to , to nasnasopredjeljujeopredjeljuje zaza, , specifispecifiččnostnost, , organiziranjaorganiziranjaoveove faze faze nastavnognastavnog satasata..

Page 13: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

III - GLAVNI DIO SATA

CILJPomoću tjelesnih vježbi propisanih programom

stvaramo najpovoljnije uvjete za ostvarenjepostavljenih zadataka

CILJPomoću tjelesnih vježbi propisanih programom

stvaramo najpovoljnije uvjete za ostvarenjepostavljenih zadataka

Z A D A C IZ A D A C I

ANTROPOLOŠKI

•Stimulisati rast i razvoj,•Podsticati razmjernost mišićnog i

potkožnog masnog tkiva,•Pravilno držanje tijela,

•Poticati i usmjeravati razvoj bazičnihmotoričkih sposobnosti:

brzine, snage, koordinacije, fleksibilnosti,•Povećanje funkija

kardiovaskularnog i respiratornogsistema ...

OBRAZOVNI

Usvajanje i usavršavanje različitihmotoričkih znanja, te poboljšanjemotoričkih dostignuća, naročito

onih koja imaju utilitarnoobilježje.

ODGOJNI

•Razvijanje pozitivnih osobina volje,•Razvijanje moralnih osobina učenika,

•Razvijanje i usavršavanje radnih navika,•Razvijanje pozitivnog odnosa prema

kolektivu,•Razvijanje osjećaja za međusobno

pomaganje,•Razvijanje samostalnosti ...

Page 14: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š
Page 15: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

NajvaNajvažžnijenije polazipolazišštete u u vrednovanjuvrednovanjusatasata tjelesnogtjelesnog odgojaodgoja jeje uspjeuspješšnostnost

organizacijeorganizacije glavnogglavnog dijeladijela satasata. .

GlobalniGlobalni program i plan program i plan nijenijeuniverzalanuniverzalan, , jerjer uvjetiuvjeti u u kojimakojima se se nastavanastava trebatreba realiziratirealizirati nisunisu istiisti. .

Page 16: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

NNastavnikastavnik moramora imatiimati " " univerzalnouniverzalno""znanjeznanje dada bi u bi u uvjetimauvjetima u u kojimakojima on on radiradinapravionapravio izborizbor nastavnihnastavnih tematema kojekoje ććeeomoguomoguććavatiavati ispunjenjeispunjenje ciljevaciljeva nastavenastave. . IzborIzbor sadrsadržžajaaja, , operatoraoperatora, , sredstavasredstava, , metodametoda, , raznovrsnostraznovrsnost izboraizbora oblikaoblikaorganizacijeorganizacije, , dozvoljavajudozvoljavaju nastavnikunastavniku dadaiskaiskažžee svojesvoje metodimetodiččkeke kvalitetekvalitete i i pedagopedagošškiki stavstav..

Page 17: GLAVNI DIO SATA - pedagoskapraksa.ucoz.com · Odbojka Gornje odbijan je lopte u m es tu –prs ima Donje odbijanje lopte –čekić- u mjestu Odbijanje lopte s a v ljanjem Donji š

OrganiziranjeOrganiziranje ovogovog dijeladijela satasata jejeveomaveoma kompleksnokompleksno i i tratražžii temeljitutemeljitupripremupripremu nastavnikanastavnika, , kojikoji primarnoprimarnouzimauzima u u obzirobzir mnogobrojnemnogobrojne ččinioceinioce. .

O O pripremanjupripremanju nastavnikanastavnika zaza sat, sat, detaljnijedetaljnije i i opopšširnijeirnije, , ććemoemo obraditiobraditi, ,

jerjer to to iziskujeiziskuje posebnuposebnu papažžnjunju..