Glosario y Abreviaturas (1)

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Glosario y Abreviaturas (1)

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  1/11

  164 Village Path, Lakewood NJ 08701 732.370.3344 Fax 1.877.Pirchei (732.367.8168) 

  Rechov akiva 164, Bnei Brak, 03.616.6340 

   Y E S H I V A P I R J E I S H O S H A N I M

  Isur V’heterGlosario y abreviaturas

  Glosario – Pagina 1

  Abreviaturas – Pagina 7

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  2/11

  Glosario Isur V’heter

  1

  las personas no comen esto ojlayhem lav bar

  inish

  או הן ל י ל כ ו א

  ש נ י א  

  hace asur otras cosas oseretוס ת א  

  Las autoridades rabínicas que vivieron en el siglo 17 enadelante

  ajronim ים נ ו חא

   

  es imposible de precisar ee efshar l’tzamtzaim ם צ מ צ ל   אפש אי   

  mientras que la carne se dedica a un expulsar tzir no va a

  absorber la sangre

  aidai d’tarid liflot tzir

  lo bala יד ט ד  י ד י י א

  ע ל א ל   צי וט  ל פ ל  

  no hay sangre que queda en ella aino mujzak b’domדם קז ח ו מ  ןיא 

  la sal no sacara la sangre (sabor) de los utensilios ain melija b’kailimים ל כ ל  הח י ל מ  ןיא 

  no aptos para el consumo aino r’ui l’ejolל ו כ א ל  י ו א ן י א  

  artículo prohibido / prohibición isurו ס י א  

  isur que está pegado al Heter isur davuk ד וק ו ס י א  

  la isur ya se ha establecido is’jazek isuraו א ס י א  קי ז ח תי א  

  codos amotות מ א  

  prohibido asurסו  א

  es posible efsharש אפ  

  posible de extraer efshar l’sojatoו ט ח ו ס ל   ש אפ  

  después del hecho b’diavadיע ד ד

  animal b'hemaה מ ה

  absorber bolayahלע ו

  negada/ anulada batelטל

  negada por la mayoría batel b’rovו לט

  tanto las leyes indulgentes y estrictas bain l’kula bain

  l’jumra

  ין אל ו ק ל  ןי

  א מו ח ל

   testículos baitza zajar

  זכ י  צ י

  cocinar bishulל ו ש י

  cámaras del estómago situados al final del keres bait hakosotסת ו כ ה  תי

  absorbido baluaוע ל

  sabor absorbido bliotות ע י ל

  utilizado en las últimas 24 horas ben yomaומא י  ן

  tripas bnai Mayiimיני י ע מ  

  de vez en cuando b’akraiי א קע

  carne basarש

  mezcla de carne y la leche basar b’jalavל ח ש

  generación de rabinos que se produjo después de la generaciónde Amoraim

  geonimים נ ו א ג

   

  promulgación rabínica gezeraזי ה ג  

  texto girsaסא י ג  

  algo que tiene un heter un tiempo después davar sh’yaish bomatirim

  לו ש  שי   ד

  ן י י תמ 

  una explicación forzada dojakחק ו ד  

  deliberadamente, en realidad davkaקא ו ד  

  ley dinין  ד

  la sangre que se ve dam b'ainעידם

  la sangre en las extremidades dam ha'aivarimים י א ה  םד  

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  3/11

  Glosario Isur V’heter

  2

  la sangre de la vida - la sangre que sale durante schechita dam ha’nefeshפש נ ה  םד  

  sangre que se trasladó de un lugar a otro dentro de la carne dam haparush

  memakom l’makom

  ום ק מ מ  שו פ ה  םד

  ם ו ק מ ל  

  sangre recolectada dam kanusוס נ כ

   דם

   sangre que se descarga durante el salado y trozado dam plaita

  טה י ל פ  םד  

  sangre cocinada dam shebishlu ו ל ש ש םד  

  la sangre que no se movió dam sheloh pirashפי ש שלא  דם   

  intestino delgado dakin ין ק ד  

  sacar isur de un utensilio por ebullición / pasterización hagalahלה ע ג ה  

  enjuague final hadaja ajronaנה ו ח א  הח ד ה  

  lavado general hadaja b’almaלמא ע ה ח ד ה  

  un buen lavado hadaja haitavהיט חה  ד ה  

  una simple lavado hadaja muetetטת ע ו מ  הח ד ה  

  primer lavado hadaja rishonaנה ו ש א ה ח ד ה

   un recordatorio haiker היכ

  algo permitido heterהית  

  la ley práctica halaja l’ma’asehה ש ע מ ל  הכ ל ה  

  beneficio hana’ahאה נ ה  

  simple lavado havara b’almaלמא ע ה עה  

  una pérdida menor hefsed mu’atעט ו מ  דס פ ה  

  una gran pérdida hefsed m’rubehמ ו ה סד  פ ה  

  percibido hirgishיש ג ה  

  el tiempo que se tarda en escabechar, en un líquido salado  z’man kavishaה ש י כ  ןמ  ז

  no- sacrificios  julinין ל ו ח  

  rigurosidad  jumraומ א ח

   Jumra general – costumbre estricta basado en una razón débil  jumra b’alma

  למא ע א מו ח  

  preocupado  josheshשש ו ח  

  status quo  jazakaקה ז ח  

  nuevo hecho que se enseña  jidushוש ד י ח  

  animales no domesticados  jayaה חי  

  grasas prohibidas  jailevלח  

  leche  jalav חל

  recto  jaljolotלת ו ח ל ח  

  ebullición rápida  jalitaטה י ל ח  

  vino de carne  jamar basarחמ ש  

  picante  jarifח יף

   

  pieza/trozo  jatichaכה י ת ח  

  pieza que se convierte en assur, como un animal muerto  jatija Na’aseh Nevela(J’n’n)

  ה ש ע נ  הכ י ת ח

  ה ל י נ  

  producido en Eretz Israel antes de que se separaran los

  diezmos.

  tevel ט ל

  un animal kosher tahorהו  ט

  pieza kosher que se sala y pieza treif que no se sala tahor meliaj v’tamay

  tafel

  מא ט ו  חי ל מ   הו ט

  פל  ת  

  trabajo Tirjaכא י ט 

  un animal no kosher t'meahה א מ ט  

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  4/11

  Glosario Isur V’heter

  3

  sabor ta’amטעם  

  el sabor es la esencia ta’am kikarיק ע כ  םעט  

  el sabor del isur tiene el din del propio isur, por lo que la

  comida se convierte en Assur

  ta'am k’ikarיק ע כ  םעט  

  un animal kosher que tiene un defecto fatal trefaפה י ט  

  seco con seco  yavesh b’yavesh י ש ש י  

  la medición de la temperatura que hace que la mano se retire

  de forma espontánea, por temor a ser quemado - 130F, 45 º C(R 'Shlomo Zalman Auerbach)

   yad soledet boו תד ל ו ס  די  

  lavar  yadiajיח ד י  

  vino que se vierte como sacrificio para avodá zará.  yayin nesejסך ין נ  י

  muy bien  yafa yafaיפה פה   י

  hay quienes dicen  yesh omrimים מו א  ש  י

  hay algunos que prohíben  yesh osrimים ס ו א  ש  י

  hay algunos que permiten  yesh matirimים י ת מ  ש  י

  hígado kovaid כ ד

  al igual que la carne absorbe, esta expulsara k’bolo kaj poltoו טל ו פ  ךכ ו  ע ל ו כ  

  escabechado kavushש  כ ו

  la cantidad de tiempo que se tarda en recorrer un mil (2.000amos – e relación a 1 kilómetro)

  k’dai hiluj milוך מיל ל י ה  יד  כ

  tiempo de salado apropiado - 18 minutos mínimo k’dai melijaחה י ל מ  יד  כ

  la superficie más fina que se puede extraer de una sola pieza -

  Shach 96:21k'dai klipa

  פה י ל ק  יד  כ

  gota leche muy salada Kutajתח ו כ  

  el volumen de una aceituna k'zayitית ז כ

   delgado kajushוש ח כ  

  ubre k’jalחל  כ

  cubrir la sangre de un animal chaya o ave kisui hadamהדם י  ו ס י כ  

  el punto en el que toda la sangre ha sido extraída, la cantidad

  que se necesita con el fin de ser comestiblekol Tzaro

  ו כ ו צ  לכ  

  tanto más kol Shejenשכן כל   

  mezclas prohibidas de frutas o vegetales que se cultivan juntos k'layimים א ל כ  

  utensilio Kliלי  כ

  olla de barro kli jeresלי ח ס  כ

  recipiente con agujeros para drenaje kli m’nukavוק נ מ יל  כ

  La olla en el que la comida se cocinó kli rishonן ו ש א י ל כ

   un recipiente sin agujeros para el drenaje kli she’aino menukav

  וק נ מ ו נ י א ש יל  כ

  el utensilio que recibe el contenido de un kli rishon kli sheniשני לי   כ

  utensilios Kelimים ל כ  

  escisión (ya por muerte prematura o pérdida de su parte en el

  mundo venidero)Karet

   כ ת

  el tiempo que se necesita para calentar en el fuego k’shiur She’yitnu al

  ha’aish l’hartiaj

  על ו  נ ת י ש  ו ע י ש כ

  ח י ת ה ל  שאה  

  mandamiento señalado en sentido negativo o prohibitivo lo ta’asehה ש ע ת  אל  

  una prohibición de la Torá  Lavאו  ל

  no es exacto lav davkaקא ו ד  וא  ל

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  5/11

  Glosario Isur V’heter

  4

  humedo con humedo laj b’lajלח ח ל  

  calentamiento por fuego hasta que esté al rojo vivo  Libunון יל 

  situación en la que la validación de una acción se está

  considerando antes de la acción

  l’jatjilaלה י ח ת כ ל  

  negar mevatelמ טל  

  absorbe y expulsa mavlia u’maflit יט ל פ מ ו  עי ל מ 

  una ley de la Torá mid'oraitaתא י י ו א ד מ  

  un decreto rabínico mid'rabbananנן דמ 

  ¿qué me importa si se trata de agua? ¿qué me importa si se

  trata de jugo de carne?

  mah lee mayim, mah

  lee mohel

  לי מה  ים  מ לי  מה 

  הל  ו מ 

   jugo de la carne - también llamado tzir  Mohelהל ו מ 

  permitido  Mutarות מ  

  altar ubicado en el Templo  Mizbeajמז ח  

  argumento / discusion  Majloketקת ו ל ח מ  

  esto endulzara el sabor mejalia l’shvajיא לש ח ל ח מ  

  estricto  Majmirי מ ח מ  

  la sangre se extrae en el fuego midav dyvaiיי  ד יד מ  

  Cuando el isur y heter son de diferentes tipos min b’eino minoו נ י מ ו נ י א ן י מ 

  Cuando el isur y heter son del mismo tipo min b’minoו נ י מ ן י מ 

  indulgente  Maikilיקל מ 

  la sangre se extrae en el fuego mishav sha’ivשיי   ש מי  

  la sangre se desliza fuera y esta no es absorbida mishrak sharikש יק יש ק  מ  

  relleno melu’ahאה ו ל מ  

  salado es como cocinar meliaj k’rotayajתח ו כ  חי ל מ 

  salazón melijaחה י ל מ

   latigazos  Malkot

  ות ק ל מ  

  absorbe rápidamente m’mahare livloahוע ל ל  ממה  

  tangible (alimento) mamashotות ש מ מ  

  costumbre  Minhagהג נ מ 

  El responde de manera incidental (de inocencia) mas’lat (mesiaj l’fi

  tumo)

  סל פי(ת"מ יח ל ס מ

  ו מו ת (

  resultado final  Maskanaנא ק ס מ  

  La ley más básica aceptada m’ikar hadinן י ד ה   יק ע מ  

  catalizador ma'amidיד מ ע מ  

  de vez en cuando - período de 24 horas m’at l’atעת מעת ל  

  engordar m’fatemטם פ מ

   difundir m’fapaiya

  פע ע פ מ  

  mejor forma de hacer una mitzvá mitzvah min

  ha’muvjar

  ו ח מ ה  ןמ וה  צ מ 

  combinar como una unidad, incluir  Mitztarefצט ף מ  

  colocar para fluir, para que el tzir drene makom lazovזו ום ל קמ 

  prohibición decretada para que el espectador no piense que se

  permite algo que está prohibido

  marit ayinין ית ע א מ 

  vesícula biliar maraמ ה  

  temo que voy a estar en problemas mirtatמ תת  

  un poquito mashehuו ה ש מ  

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  6/11

  Glosario Isur V’heter

  5

  se convierte Assur en sí mismo ne’eseretאס ת נ  

  un animal que murió sin el ritual establecido nevelaלה י נ  

  el fuego extrae norah mishav shaivשיי   ש מי נו א   

  que da un mal sabor, sabor que se ha echado a perder noten ta’am lifgamגם פ ל

   עם ט

   ותן נ

   el ancho de un pulgar promedio - Simon 105:4 n'tila

  לה י ט נ  

  identificable nikarיכ  נ

  el flujo se conecta nitzuk jiburחי ו וק  צ י נ  

  la eliminación de las venas nikurו קי נ  

  el exterior estaba salado, pero no el relleno nimlaj hajitzon velo

  hameluiah

  לא ון ו צ י ח ה  חל מ נ

  ה א ו ל י מ ה  

  el relleno fue salado, pero no el exterior nimlaj hameluiah

  velo hajitzo

  אה ו ל י מ ה  חל מ נ

  ן ו צ י ח ה  אל  ו

  diferencia nafka minaנא י מ אק פ נ  

  las venas de las cuales fluye la sangre nikve plaitaטה י ל פ ה  י קנ  

  razonamiento / hipótesis svora ס א

  peligro sakanaנה כ ס  

  harina gruesa samidaדא י מ ס  

  confiar en samajמך  ס

  venas en el hígado symponosות נ ו פ מ ס  

  comida seudahדה ו ע ס  

  duda safekספק  

  indefinido / declaró anónimamente stamתם  ס

  cuando una opinión anónima (stam) es seguido por una

  opinión que dice "hay estos que", la halajá es como la opinión

  anónima (stam)

  stam v’yaish halaja

  k’stam

  כה ל ה  ש וי תם  ס

  ם ת ס כ  

  un utensilio indefinido se puede suponer que no se ha usado enlas últimas 24 horas

  stam kli aino ben

   yoma

  ו ן נ י א  יל תם כ ס

  א מ ו י  

  vertir iruiי ו י ע 

  El fruto de los tres primeros años de un árbol orlah ע לה

  mal sabor  pagumום ג פ  

  da sangre  polaitלט ו פ  

  decisión  psakפסק  

  comprensión básica  p’shat פשט

  explicación  pshat פשט

  pastel de carne  poshtaidaדא י ט ש פ  

  líquido acuoso o la sangre que sale de la carne. tzirצי

   asado tzli

  צלי  

  olla k’dairaי ה ד ק  

  sacrificios en el Beit Hamikdash kadshimם י ש ד ק  

  panfleto antiguo kovaitz yashanשן קו ץ י  

  indulgencia kulaלא ו ק  

  hueso del muslo que se utilizó para la médula kulisית ל ו ק  

  molleja korkavanו ק ן ק 

  congelado karushקו ש  

  estómago de una vaca kaivaקי ה  

  con mas razon kal v’jomerומ ח ו  לק  

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  7/11

  Glosario Isur V’heter

  6

  cámaras k’nokotות נ ק ו נ ק  

  plato, ensaladera Ka’araקע ה  

  exigente con la limpieza Kapdai a’nik’yusahתא ו י ק נ א  י ד פק 

  cocinero profesional no judíos k’failaל י פ ק

   cocinero profesional k'faila

  לה י פ ק  

  carnicero katzavקצ  

  membrana krumק ום  

  comestible r’ui l’ajilaלה י כ א ל  י ו א

  porcion dedicada para honrar a alguien r’u’ya l’hisjabedכ ד ת ה ל  הי ו א

  Las autoridades rabínicas que vivieron desde los siglos 11 - 16 rishonimים נ ו ש א

  sus maestros rabosav ו י ת ו

  salsa, un término general que se usa para cocinar alimentos en

  una olla

  rotavוט

  imprenta roshemם ש ו

  caliente rotayajתח ו

  abundancia de sangre ribui domדם וי  י

  insinuacion remezמז

  alimentos prohibidos, distintos de la leche y la carne sha’ar isurimים ו ס י א   שא  

  grasa shumanן מ ו ש  

  la grasa de las vísceras Shuman hacantaתא נ כ ה  ן מ ו ש  

  matanza según el ritual judío shejitaטה י ח ש  

  opinión shitaטה י ש  

  opiniones shitosות ט י ש  

  el tiempo para el escabechado shi’ur kavishaה ש י כ   ו עי ש 

  el tiempo que se tarda en recorrer la longitud de un mil(aproximadamente un kilómetro)

  shiur milיל מ

   ו עי ש

   

  el tiempo en que la carne se debe dejar en sal shi’ur melijaיחה ל מ  ו עי ש 

  el tiempo necesario en el que se sala la carne shiur melijaחה י ל מ   ו עי ש 

  la cantidad de tiempo que se pone agua en el fuego y esta

  comenzará a hervirShiur sh’titnu maim

  al ha’aish v’yatjilu

  l’hartiaj

  מים ו  נ ת י ש  ו עי ש

  ו  ל י ח ת י ו  שאה לע

  ח י ת ה ל  

  fregado sheef’shufוף ש פ י ש  

  fregado shifshufוף ש פ י ש  

  cocinado por un largo tiempo shalukוק ל ש  

  graso shamainשמ  

  grasa Shamnuniית נ ו נ מש

   En tiempos de dificultad sha’as hadejak

  חק ד ה  תע ש  

  brocheta shpudוד פ ש  

  remojo sh’ree’aיה י ש 

  remojo shriahיה י ש 

  cortado a lo largo y ancho de la superficie sh’si v’airevוע שתי   

  la parte inferior es más fuerte, por lo tanto, esta cocina la pieza

  superior

  tatar gavarתה ג א ת  

  dentro toj תוך

  continuamente tamidיד מ ת  

  mezcla ta’aruvotות ו עת 

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  8/11

  Abreviaturas Isur V’heter

  7

  Tabla de Abreviaturas comunes

  (En la mayoría de los casos que se inicia con una abreviatura,. ,, ה

   oש

   la palabra principal

  comienza con la siguiente letra)

  א

  ”א י

   י נ ו א

   adoni avi  mi maestro mi padre (usado por el Tur en referencia a su padre el

  Rosh).

  שר פ א

   אי

   ee efshar  – esto es imposible

  או

  "

  שלו

   תר י ה ו

   ור ס י א

   isur v’heter shelo – el libro Isur V’heter del Maharshal

  א

  וע ר ז

   אור

   – Ohr Zarua (uno de los Rishonim)

  א

  "כן

   אם

   im kain – si es asi

  אל

  "

  כן

   או ל

   אי

   ee lav kain – si no fuera por esto

  א

  מי נ

   אי

   ee nami – si tambien (otro enfoque)

  אע

  "

  ג

   על

   אף

   af al gav – aunque

  אע

  פי

   על

   אף

   af al pi– aunque

  א

  "

  מר א ת

   אם

   im tomar  – sit tu diras (esto generalmente se inicia con una pregunta)

  "

  וסף י

   ית

  – Bet Yosef

  ג

  "

  כן

   גם

   gam kain – es tambien

  ג

  "

  שה נ ה

   גי

   gid hanashe – tendon del muslo (el 7th perek en Julin)

  "

  ל י ח ת מ ה

   רי divrai hamtjil – palabras comenzando con

  ה

  "

  יה ל

   הוי

   havi lay – esto es

  הנ

  "

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  9/11

  Abreviaturas Isur V’heter

  8

  יל ע ל

   כר ז נ ה

   hanizkar l’el – mensionado previamente

  ז

  "

  ו נ ו ש ל

   זה

    ze leshono – estas son sus palabras

  יי

  " / "

  סך נ

   ין י

    yayin nesej – vino de un no-judio

  י

  "

  ומר ל  ש (  yesh lomar  – nosotros podemos decir (esto generalmente se inicia y respondeי

  כה

  "

  נא ו ו ג

   י א ה כ

   k’hay gavna – en tal caso

  כ

  "

  כת

   כן

   kain kasav – asi escribe

  כ

  "

  אה ר נ  ןכ  kain nireh – por lo que vemos

  נ ע פ ל

  " / ל

  "

  י ת ע תו י נ ע

   פי ל

   / ות עת י נ ע ל

   lfi aniyut dati – en mi humilde opinion

  מ שא

  "

  ו נ י מ

   ו נ י א ש ן י מ

   min b’sheaino mino – si el isur se mezcla con heter de otro tipo

  מה

  "רה ו ת ה

   מן

   min haTorah – de la Torah

  מ

  "

  ור י

   י רו מ

   mori v’rabi – mi venerado maestro

  הר ו מ

  "

  ר

   הר

   ו נ י ר ו מ

   morainu harav reb – nuestro professor y Rabino

  מ

  "

  ום ק מ

   כל מ

   mikal makom – en cualquier caso

  ממ

  "ך ש פ נ

   מה

   מי

   mi ma nefshaj – en cualquier caso

  מנ

  "

  יה ל

   נא מ

   mina lay – donde el sabe esto

  מ

  "

  שכת

   מה

   ma shekasav – esto el escribio

  שא מ

  "

  כן

   ן י א ש

   מה

   ma sheain kain – sin embargo

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  10/11

  Abreviaturas Isur V’heter

  9

  נ

  "

  טעם

   ן ת ו נ

   noten ta’am – esto da sabor

  נ

  "לי

   אה ר נ

   nira li – esto me parece a mi (esta es mi opinion)

  לע נ

  "

  י ת ע תו י נ ע ל

   אה ר נ

   nira l’aniyut dati – esto me parece a mi humilde opinión

  נ

  " / נ

  "

  נה י מ

   קא פ נ

   nafka mina – diferencia

  נר

  "

  ינ ק ר פ ו

   נא מ ח ר

   יה ר ט

   natrai Rajmana u’parkai – puede el misericordioso verlo y protegerlo

  סה

  "מה ו ר ת ה

   פר ס

   sefer hatrumah – escrito por Rabenu Baruj

  ה לי

   ס ר

   savar lay – el sostiene

  ס

  "

  ן מ י ס

   סוף

   sof siman  el fin del siman (capitulo)

  ס

  "

  טן ק

   יף ע ס

   seif katan – pequeña clausula

  עט

  "

  זה

   ור ט י ע

   Iturai Zahav – uno de los libros del Levush

  ע

  "

  חך ר כ

   על

   al karchach – nosotros estamos forzados

  כן

   על

   al kain – por lo tanto

  עכ

  "

  ו נ ו ש ל

   אן כ

   ע

   ad kan leshono – hasta aqui son sus palabras (una cita)

  ע

  "ן מ ק ל

   ין י ע

   ayin likaman – ver mas

  ע

  "

  שם

   ין י ע

   ayin sham – ver por ahi

  צ

  "

  ומר ל

   יך ר צ

   tzaril lomar  – tenemos que decir

  צ

  "

  יך ר צ ויע

   tzarij iyun – esto require un studio profundo

 • 8/20/2019 Glosario y Abreviaturas (1)

  11/11

  Abreviaturas Isur V’heter

  10

   

  קיי

  " / ק

  "

  לן

   ימא י ק

   kiyema lan – nosotros sostenemos

  שו

  "

  וך ר ע

   ן ח ל ו ש

   – Shuljan Aruj

  ת

  " /תה

  "

  וך ר א ה  תי ה תר ו ת  / י ה תר ו ת  – Torat Habait  (el libro del  Rashba) / la version extendida.