of 20 /20
Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 OPĆINSKO VIJEĆE (26. sjednica Općinskog vijeća, 29.12.2015.) 140. I Izmjene i dopune Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Velika Ludina, 141. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika, 142. Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Velika Ludina, 143. Odluka o otpisu potraživanja Trgovine i prijevoz „Plaščar“ Velika Ludina, 144. I Izmjena i dopuna Odluke o plaći za rad Općinskog načelnika Općine Velika Ludina koji dužnost obavlja profesionalno, 145. I Izmjena i dopuna Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina u svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 146. I Izmjena i dopuna Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina, 147. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina. (Odluke između 25. i 26. sjednice Općinskog vijeća) (od 10.12.2015. do 31.12.2015. godine) 137. Rješenje o imenovanju službenika za provedbu postupka nabave i montaže automatskih, kliznih, staklenih vrata u hodniku zgrade općine.10.12.2015. 138. Odluka kojom se prihvaća ponuda IZOMETAL Zajednički zanatski obrt – proizvodnja i usluge, Vukovarska 15, 10312 Kloštar Ivanić, za nabavu i montažu automatskih, kliznih, staklenih vrata u hodniku zgrade Općine Velika Ludina. 14.12.2015. 139. Odluka o prihvaćanju ponude Ugostiteljskog obrta „LAV“ vl. Danijela Milek, Obedišće, Zagrebačka 115, 44315 Novoselec, za božićni domijenak Općine Velika Ludina. 22.12.2015. 140. Odluka o prihvaćanju ponude IVETA prozori i vrata, Poslovnica Kutina, Kralja P. Krešimira IV/bb, 44320 Kutina, za nabavu stolarije za Dom Grabrov Potok iz Proračuna Općine Velika Ludina. 28.12.2015. 141. Donijet je Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu. 28.12.2015. 142. Odluka o upućivanju poziva za dostavu ponude na adresu jednog gospodarskog Subjekta. 28.12.2016.

Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu...

Page 1: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9

OPĆINSKO VIJEĆE (26. sjednica Općinskog vijeća, 29.12.2015.) 140. I Izmjene i dopune Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Velika Ludina, 141. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika, 142. Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Velika Ludina, 143. Odluka o otpisu potraživanja Trgovine i prijevoz „Plaščar“ Velika Ludina, 144. I Izmjena i dopuna Odluke o plaći za rad Općinskog načelnika Općine Velika Ludina koji dužnost obavlja profesionalno, 145. I Izmjena i dopuna Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina u svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 146. I Izmjena i dopuna Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina, 147. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina.

(Odluke između 25. i 26. sjednice Općinskog vijeća) (od 10.12.2015. do 31.12.2015. godine) 137. Rješenje o imenovanju službenika za provedbu postupka nabave i montaže automatskih, kliznih, staklenih vrata u hodniku zgrade općine.10.12.2015. 138. Odluka kojom se prihvaća ponuda IZOMETAL Zajednički zanatski obrt – proizvodnja i usluge, Vukovarska 15, 10312 Kloštar Ivanić, za nabavu i montažu automatskih, kliznih, staklenih vrata u hodniku zgrade Općine Velika Ludina. 14.12.2015. 139. Odluka o prihvaćanju ponude Ugostiteljskog obrta „LAV“ vl. Danijela Milek, Obedišće, Zagrebačka 115, 44315 Novoselec, za božićni domijenak Općine Velika Ludina. 22.12.2015. 140. Odluka o prihvaćanju ponude IVETA prozori i vrata, Poslovnica Kutina, Kralja P. Krešimira IV/bb, 44320 Kutina, za nabavu stolarije za Dom Grabrov Potok iz Proračuna Općine Velika Ludina. 28.12.2015. 141. Donijet je Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu. 28.12.2015. 142. Odluka o upućivanju poziva za dostavu ponude na adresu jednog gospodarskog Subjekta. 28.12.2016.

Page 2: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

143. Odluka o upućivanju poziva za dostavu ponude na adresu jednog gospodarskog subjekta za stručni nadzor nad građevinskim radovima. 28.12.2015. 144. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore na području Općine Velika Ludina. 29.12.2015. 145. Odluka o nabavi bagatelne vrijednosti za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i usluga, prema Planu nabave roba, radova i usluga za Općinu Velika Ludina u 2016. godinu 146. Odluka o zaključivanju ugovora za stručni nadzor sa “AŽ Graditeljstvo” d.o.o., Isce 40, 10000 Zagreb. 31.12.2015.

Page 3: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

OPĆINSKO VIJEĆE (26. sjednica Općinskog vijeća, 29.12.2015.)

140.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15) i članka 34. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj 29.12.2015. godine donijelo je

I Izmjene i dopune ODLUKE o određivanju poslova prijevoza

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Velika Ludina

Članak 1.

U Odluci o određivanju poslova

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 7/15) članak 3. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik Općine Velika Ludina donosi odluku o objavi natječaja.

Općinski načelnik Općine Velika Ludina osniva stručno povjerenstvo koje raspisuje natječaj za povjeravanje poslova.

Natječaj iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u „Narodnim novinama“.“

Članak 2.

Ove I Izmjene i dopune Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Velika Ludina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/15-10/01 URBROJ: 2176/19-02-15-17 Velika Ludina, 29.12.2015.

Predsjednik: Vjekoslav Kamenščak v.r.

141. Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 7/15) i članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine“ Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj 29.12.2015. godine donosi

O D L U K U

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA

POVJERAVANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA

I 1. JAVNI NARUČITELJ: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, Velika Ludina OIB: 02359032919

2. NAZIV PREDMETA NABAVE: Povjeravanje poslova prijevoza pokojnika. 3. IZVOR / NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA: Financijska sredstva planirana su u Proračunu Općine Velika Ludina za 2016. godinu prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti. 4. MJESTO IZVRŠENJA RADOVA: područje Općine Velika Ludina. 5. ROK SKLAPANJA UGOVORA: 4 godine.

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 439

Page 4: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

6. IZABRANI PONUDITELJ: „KRNJIĆ“ d.o.o., Braće Weiss 15, 44317 Popovača. 7. CIJENA IZABRANE PONUDE: Cijena ponude za poslove preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije:

- Prihvat pokojnika sa mjesta smrti 520,00 kn + PDV

- Prijevoz po kilometru (km) 5,60 kn + PDV

Napomena: vikendom, praznicima i van radnog vremena cijena se povećava za 30%. Cijena ponude za poslove pod točkom 2. pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje se mogu namiriti troškovi pogrebničkih usluga:

- Kvaliteta opreme: Lijes 1.200,00 kn + PDV

Posteljina 240,00 kn + PDV Nadgrobni križ 200,00 kn + PDV - Prijevoz po kilometru (km)

5,60 kn + PDV

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/15-10/01 URBROJ: 2176/19-02-15-18 Velika Ludina, 29.12.2015.

Predsjednik: Vjekoslav Kamenščak v.r.

142. Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br.: 26/11, 12/12,

48/13 i 57/15) i članka 34. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine“ Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj 29.12.2015. godine donosi

O D L U K U o popisu pravnih osoba od posebnog

interesa za Općinu Velika Ludina

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Velika Ludina u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Članak 2.

Pravne osobe od posebnog interesa za Općinu Velika Ludina u smislu članka 1. ove Odluke su pravne osobe koje obavljaju djelatnost kao javne službe, u kojima Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu kao i ustanove kojih je Općina Velika Ludina osnivač ili jedan od osnivača kako slijedi:

1. Ludina d.o.o. Velika ludina 2. Dječji vrtić Ludina 3. Knjižnica i čitaonica Velika Ludina 4. Moslavački list d.o.o. Kutina 5. Moslavina d.o.o. Kutina 6. Eko Moslavina d.o.o. Kutina 7. Hidraulika Kutina d.d.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-02/06 URBROJ: 2176/19-01-15-2 Velika Ludina, 29.12.2015.

Strana: 440 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9

Page 5: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

Predsjednik: Vjekoslav Kamenščak v.r.

143. Na temelju članka 34. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine“ Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), a sukladno pismenoj Zamolbi Trgovine i prijevoz „PLAŠČAR“, Obrtnička, 44316 Velika Ludina, OIB: 65430553454o dodjeli financijske pomoći za podmirenje troškova štete nastale požarom na montažnom objektu trgovine, Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj 29.12.2015. godine donosi

O D L U K U o otpisu potraživanja

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se otpis dospjelih potraživanja Trgovine i prijevoz „PLAŠČAR“, Obrtnička, 44316 Velika Ludina, OIB: 65430553454 koja se nisu naplatila do 31.12.2015.godine.

Članak 2.

Odobrava se otpis potraživanja Trgovina i prijevoz „PLAŠČAR“, Obrtnička, 44316 Velika Ludina, OIB: 65430553454 u ukupnom iznosu 20.774,80 kuna, koja se odnose na:

1. komunalnu naknadu 5.278,60 kn 2. najam poslovnog prostora

15.496,20 kn __________________________________ UKUPNO: 20.774,80 KN

Članak 3.

Popis potraživanja koji se otpisuje sastavni je dio ove Odluke i neće se javno objaviti.

Članak 4.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se do 15. siječnja 2016. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-01/15-01/78 URBROJ: 2176/19-02-15-2 Velika Ludina, 29.12.2015.

Predsjednik: Vjekoslav Kamenščak v.r.

144. Na temelju članka 3. Zakona o

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 28/10), članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine“ Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj 29.12.2015. godine, donijelo je

I Izmjene i dopune ODLUKE

o plaći za rad Općinskog načelnika Općine Velika Ludina koji

dužnost obavlja profesionalno

Članak 1.

U članku 5. Odluke o plaći za rad Općinskog načelnika Općine Velika Ludina koji dužnost obavlja profesionalno („Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 7/15) brišu se riječi: „te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa“.

Članak 2.

Ove I Izmjene i dopune Odluke o plaći za rad Općinskog načelnika Općine Velika Ludina koji dužnost obavlja

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 441

Page 6: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

profesionalno stupaju na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Velika Ludina».

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-01/15-01/07 URBROJ: 2176/19-01-15-02-4 Velika Ludina, 29.12.2015.

Predsjednik: Vjekoslav Kamenščak v.r.

145. Na temelju članka 19. Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12 i 19/13), članka 16. stavak 2. točka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br.: 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine“ Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj 29.12.2015. godine, donijelo je

I Izmjene i dopune ODLUKE

o davanju na privremeno korištenje javnih površina

u svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina u svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 7/15) članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi: „Visina naknade za privremeno

korištenje javne površine iznosi 2,00 kn/m² javne površine po danu.“

Članak 2.

U članku 7. briše se stavak 1., a dosadašnji stavak 2. mijenja se i glasi: „Zabranjeno je postavljanje promidžbenih materijala i oglasa na elektroenergetske objekte i sve objekte u vlasništvu Općine Velika Ludina, kao što su: oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići, autobusne kućice, društveni domovi i sl.“

Članak 3. Ove I Izmjene i dopune Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina u svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 013-02/15-01/05 URBROJ: 2176/19-02-15-5 Velika Ludina, 29.12.2015.

Predsjednik: Vjekoslav Kamenščak v.r.

146. Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12) i članka 82. stavka 3. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina'' broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj dana 29.12.2015. godine donosi

I Izmjene i dopune ODLUKE

o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina

Strana: 442 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9

Page 7: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

Članak 1. U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 7/15) članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi: „Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata vijeća mjesnih odbora izabranih na redovnim izborima.“

Članak 2. U članku 28. stavak 3. iza riječi

„Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje Općinski načelnik“ dodaju se riječi „u roku od 15 dana od donošenja Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.“ Stavak 8. mijenja se glasi: „Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti pravne ili upravnopravne struke.“

Članak 3. U članku 29. stavak 1. iza alineje 10. dodaju se alineje 11. i 12. koje glase: – objavljuje rezultate izbora za članove vijeća, određuje članove stručnog tima.“

Članak 4.

U članku 31. iza stavka 2. dodaju se sljedeći stavci: „ Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.

Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi računa o broju birača koji će na njima glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta te veličini prostorije za glasovanje na biračkom mjestu.

Biračko mjesto ne može biti u vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili trajnom korištenju političke stranke ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u prostorijama u kojima se poslužuju i konzumiraju alkoholna pića.

Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom mjestu odredit će se na način da se glasovanje bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje.

Biračka mjesta određuju nadležna izborna povjerenstva.

Objava biračkih mjesta obavlja se u obliku oglasa (plakat) u svim naseljima na mjestima uobičajenog oglašavanja te na internetskim stranicama Općine Velika Ludina.“

Članak 5.

U članku 50. stavak 2. riječ „Ureda“ zamjenjuje se riječju „Uredu“.

Članak 6.

Ove I Izmjene i dopune Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 013-02/15-01/06 URBROJ: 2176/19-02-15-2 Velika Ludina, 29.12.2015.

Predsjednik: Vjekoslav Kamenščak v.r.

147. Na temelju članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14) i na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina, Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 26. sjednici održanoj 29.12.2015. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću

Ludina I

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 443

Page 8: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o plaćama u Dječjem vrtiću Ludina od 21.12.2015. godine.

II

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o plama u Dječjem vrtiću Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 9/09).

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

OPĆINA VELIKA LUDINA OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-01/15-01/80 URBROJ: 2176/19-02-15-1 Velika Ludina, 29.12.2015.

Predsjednik: Vjekoslav Kamenščak v.r.

(Odluke između 25. i 26. sjednice Općinskog vijeća) (od 10.12.2015. do 31.12.2015. godine)

137. Na temelju članka 3. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Velika Ludina br. 1/14) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – službe Općine Velika Ludina slijedeće:

R J E Š E N J E

o imenovanju službenika za provedbu postupka nabave i

montaže automatskih, kliznih, staklenih vrata u hodniku zgrade općine

I

U Povjerenstva za provedbu

postupka nabave i montaže automatskih,

kliznih, staklenih vrata u hodniku zgrade općine te izradu fiksne stijene, dijela prostora iznad vrata, alu panelom ili staklom imenuju se:

1. Jelena Petreković – predsjednik, 2. Mirela Montag – član, 3. Mirjana Rajtora – član.

II

Povjerenstvo otvara ponude prispjele na javni poziv, sastavlja zapisnik i predlaže izbor ponuditelja.

III Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA NAČELNIK

KLASA: 333-01/15-02/39 URBROJ: 2176/19-04-15-8 Velika Ludina, 10.12.2015.

Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

138. Na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Velika Ludina br. 1/14), članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), na prijedlog Povjerenstva za provođenje Zakona o javnoj nabavi, Općinski načelnik donosi slijedeću

O D L U K U I

Prihvaća se ponuda IZOMETAL Zajednički zanatski obrt – proizvodnja i usluge, Vukovarska 15, 10312 Kloštar Ivanić, br. 180/2015 od 07.12.2015.

Strana: 444 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9

Page 9: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

godine za nabavu i montažu automatskih, kliznih, staklenih vrata u hodniku zgrade Općine Velika Ludina u iznosu od 23.480,00 kuna bez PDV-a odnosno 29.350,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina

II

Za radove iz točke I ove Odluke zaključit će se poseban ugovor.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA NAČELNIK

KLASA: 333-01/15-02/39 URBROJ: 2176/19-01-15-8 Velika Ludina, 14.12.2015.

Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

139. Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), donosim slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se ponuda Ugostiteljskog obrta „LAV“ vl. Danijela Milek, Obedišće, Zagrebačka 115, 44315 Novoselec, od 22.12.2015. godine za božićni domijenak u iznosu od 2.765,00 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA NAČELNIK

KLASA: 022-05/15-01/26 URBROJ: 2176/19-01-15-2 Velika Ludina, 22.12.2015.

Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

140. Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), donosim slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se ponuda IVETA prozori i vrata, Poslovnica Kutina, Kralja P. Krešimira IV/bb, 44320 Kutina, broj: M5P0822A od 15.12.2015. godine za nabavu stolarije za Dom Grabrov Potok u iznosu od 12.420,61 kuna bez PDV-a odnosno 15.525,76 kuna sa PDV-om iz Proračuna Općine Velika Ludina

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA NAČELNIK

KLASA: 333-01/15-02/45 URBROJ: 2176/19-01-15-2 Velika Ludina, 28.12.2015.

Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 445

Page 10: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

141.

A) IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Red.  

BrojPredmet nabave

Procjenjena 

vrijednost     

(bez PDV‐a)

Vrsta postupka 

javne nabave  i 

Evidencijski broj 

nabave

Sklapanje 

ugovora o 

javnoj nabavi 

ili okvirnog 

sporazuma

Planirani 

početak 

postupka

trajanje 

ugovora o 

javnoj 

nabavi ili 

okvirnog 

sporazuma

1 ŽC 3158 OKOLI 640.000 UGOVOR

2 ŽC 3124 VIDRENJAK 400.000 UGOVOR

3

DOM KOMPATOR‐proširenje i 

uređenje

70.400 Bagatelna nabava   

01‐2016 UGOVOR 07.12.2015.

11.01.‐ 

10.02.2016

4

DOM GRABROV POTOK‐izmjena 

stolarije i uređenje fasade24.000

Bagatelna nabava   

02‐2016 UGOVOR

tijekom 

2016.

5 RECIKLAŽNO DVORIŠTE1.520.000

Javni natječaj       

01‐2016 UGOVOR

B) ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

II.Plan nabave za 2016. godinu se temelji na Proračunu Općine Velika Ludina 2016. godinu

III.Za 2016. godinu utvrđuje se nabava roba, radova i usluga i to:

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)u skladu s Proračunom Općine Velika Ludina za 2016. godinu ( "Službene novine Općine Velika Ludina" br.: 8/15)

i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina (Službene novine Općine Velika Ludina br.: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Općinski načelnik Općine Velika Ludina donosi

PLAN NABAVE  ROBA, RADOVA I USLUGA

OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2016. GODINU

I.Ovim planom nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) utvrđuje se obveza Općine Velika Ludina u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13,13/14)

Plan nabave sukladno članku 20.stavku 1. sadrži podatke:predmet nabave, evidencijski broj nabave, procjenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) ako je poznata, vrsta postupka javne nabave uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

Strana: 446 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9

Page 11: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

Red.  

brojPredmet nabave

Procjenjena 

vrijednost     

(bez PDV‐a)

Vrsta postupka 

javne nabave  i 

Evidencijski broj 

nabave

Sklapanje 

ugovora o 

javnoj nabavi 

ili okvirnog 

sporazuma

Planirani 

početak 

postupka

Planirano 

trajanje 

ugovora o 

javnoj 

nabavi ili 

okvirnog 

sporazuma

6

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

CESTA, MAKADAMSKIH PUTEVA, 

BANKINA, POPRAVAK ASFALTA, 

CESTOVNIH JARAKA I PROPUSTA, 

SANACIJA KLIZIŠTA I td.. 160.000

Komunalni poslovi  

01‐2016UGOVOR

Svibanj 

2016. 1 godina

7

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH 

CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA‐zimska 

služba 160.000 Komunalni poslovi  

UGOVOR

2014.‐

2018. 

godine

8

RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU 

RASVJETU 44.000

Komunalni poslovi  

02‐2016UGOVOR

srpanj 2016. 1 godina

9

ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH 

POVRŠINA 160.000Komunalni poslovi   UGOVOR

neodređ.

10

NABAVA I UGRADNJA PROMETNIH 

ZNAKOVA 24.000

Komunalni poslovi  

03‐2016UGOVOR tijekom 

2016.

11

ZBRINJAVANJE OTPADA, ČIŠĆENJE 

SMETLIŠTA I GOSPODARENJE 

OTPADOM 16.000

Komunalni poslovi  

04‐2016UGOVOR

C) JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Redn

i     

broj

Predmet nabave

Procjenjena 

vrijednost     

(bez PDV‐a)

Vrsta postupka 

javne nabave  i 

Evidencijski broj 

nabave

Sklapanje 

ugovora o 

javnoj nabavi 

ili okvirnog 

sporazuma

Planirani 

početak 

postupka

Planirano 

trajanje 

ugovora o 

javnoj 

nabavi ili 

okvirnog 

sporazuma

12

SREDSTVA ZA PROVOĐENJE 

PREVENTIVNO‐SANITARNIH MJERA 

ZAŠTITE LJUDI, PRIVREDNIH I 

POSLOVNIH OBJEKATA (deratizacija)

25.600Komunalni poslovi  

05‐2016UGOVOR

13

SANITARNO‐HIGIJENIČARSKI 

POSLOVI

15.000 Komunalni poslovi  

06‐2016

UGOVOR

14 Prijevoz laboratorijskih uzoraka  20.000 UGOVOR Ugovor na 

neodređ.

D) JEDINSTVENI UPRAVNI ODIJEL

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 447

Page 12: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

Red.  

brojPredmet nabave

Procjenjena 

vrijednost     

(bez PDV‐a)

Vrsta postupka 

javne nabave  i 

Evidencijski broj 

nabave

Sklapanje 

ugovora o 

javnoj nabavi 

ili okvirnog 

sporazuma

Planirani 

početak 

postupka

Planirano 

trajanje 

ugovora o 

javnoj 

nabavi ili 

okvirnog 

sporazuma

15 Uredski matrijal24.000 Bagatelna nabava 

03‐2016         UGOVOR

siječanj 

2016.  1 godina

16

Matrijal i sredstva za čišćenje i 

održavanje4.800

Bagatelna nabava 

04‐2016 UGOVOR

siječanj 

2016. 1 godina

17 Električna energija104.000

Bagatelna nabava 

05‐2016 UGOVOR

studeni 

2016. 1 godina

18 Plin64.000

Bagatelna nabava 

06‐2016 UGOVOR

prosinac 

2016. 1 godina

19 Motorni benzin i dizel gorivo 4.000 Bagatelna nabava  UGOVOR

Ugovor na 

neodređen

o

20

Matrijal i dijelovi za održavanje 

transportnih sredstava 1.600

Bagatelna nabava 

07‐2016

NARUDŽBENIC

A

21

Ostali matrijali i dijelovi za tekuće i 

investicijsko održavanje‐dom 12.000

Bagatelna nabava 

08‐2016 NARUDŽBENICA

22 Sitni inventar 8.000

Bagatelna nabava 

09‐2016

NARUDŽBENIC

A

23 Auto gume 3.200

Bagatelna nabava 

10‐2016

NARUDŽBENIC

A

24 Usluge telefona i telefaksa 52.000

Bagatelna nabava 

11‐2016 UGOVOR

25 Usluge interneta 1.200

Bagatelna nabava 

12‐2016 UGOVOR

26 Poštarina 28.000

Bagatelna nabava 

13‐2016 UGOVOR

27

Usluge tekućeg i investiciskog 

održavanja opreme 8.000

Bagatelna nabava 

14‐2016 UGOVOR

siječanj 

2016. 1 godina

28

Usluge tekućeg i investiciskog 

održvanja prijevoznih sredstava 5.000

Bagatelna nabava 

15‐2016 NARUDŽBENICA

29 Usluge javnog bilježnika 8.000

Bagatelna nabava 

16‐2016

NARUDŽBENIC

A

30

Usluge odvjetnika i pravnog 

savjetovanja 32.000

Bagatelna nabava 

17‐2016 UGOVOR

siječanj 

2016. 1 godina

31 Geodetsko‐katastarske usluge 8.000

Bagatelna nabava 

18‐2016 UGOVOR

siječanj 

2016. 1 godina

32 Usluge vješatačenja 4.000

Bagatelna nabava 

19‐2016

NARUDŽBENIC

A

33 Ostale intelektualne  usluge 320.000

Bagatelna nabava 

20‐2016 UGOVOR

siječanj 

2016. 1 godina

34 Usluge ažuriranja računalnih baza 20.000

Bagatelna nabava 

21‐2016 UGOVOR

Strana: 448 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9

Page 13: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

35 Ostale računalne usluge  4.000

Bagatelna nabava 

22‐2016

NARUDŽBENIC

A

36 Grafičke i tiskarske usluge 68.000

Bagatelna nabava 

23‐2016 UGOVOR

siječanj 

2016. 1 godina

37

Premija osiguranja prijevoznih 

sredstava 2.000 Bagatelna nabava 

NARUDŽBENIC

A

38

Premija osiguranja ostale imovine‐

objekti 12.000 Bagatelna nabava 

NARUDŽBENIC

A

39 Premije osiguranja zaposlenih 16.000 Bagatelna nabava UGOVOR

40 Reprezentacija  40.000

Bagatelna nabava 

24‐2016 UGOVOR

41 Ostala nematerijalna imovina 40.000

Bagatelna nabava 

25‐2016

UGOVOR / 

NARUDŽBENIC

A

42 Postrojenja i oprema 20.000

Bagatelna nabava 

26‐2016

NARUDŽBENIC

A

43 Nematrijalna proizvedena imovina 20.000

Bagatelna nabava 

27‐2016

NARUDŽBENIC

A

44 Zbrinjavanje ambalažnog otpada 9.600 UGOVOR

45 Dimnjačarske i ekološke usluge 9.600 Bagatelna nabava 

NARUDŽBENIC

A

46

Sunfinaciranje troškova 

osjemenjivanja krava plotkinja 28.000

Bagatelna nabava 

28‐2016 UGOVOR

siječanj 

2016. 1 godina

47 Usluge javnog priopćavanja 88.000

Bagatelna nabava 

29‐2016. UGOVOR

siječanj 

2016. 1 godina

IV.

REPUBLIKA HRVATSKASISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINANAČELNIK

Velika Ludina, 28.12.2015Načelnik:

Dražen Pavlović, v.r.

Klasa: 333‐01/15‐01/42

Urbroj: 2176/19‐01‐15‐1

Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu objavite će se na Internet stranici Općine Velika Ludina: 

http://www.opcina‐vludina.hr/  i u "Službenim novinama Općine Velika Ludina".

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 449

Page 14: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

  

142. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 7. stavak 11. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Velika Ludina br. 1/14) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09., 7/11 2/13 i 6/14), donosim

O D L U K U o upućivanju poziva za dostavu ponude

na adresu jednog gospodarskog subjekta

I.

U postupku nabave bagatelne vrijednosti prema Planu nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 2016. godinu poziv za dostavu ponude upućuje se na adresu jednog gospodarskog subjekta i to:

Red. Broj.

Evid. broj nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost (u kn)

bez PDV-a s PDV-om

Ponuditelji

1 2 3 4 5 6 1. 24-2016. Reprezentacija 40.000 50.000 “LONIA” d.d.

Kutina

2.

04-2016. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

4.800

6.000 “LONIA” d.d. Kutina

3.

03-2016.

Uredski materijal 24.000

30.000

“TIP” Kutina,

4.

23-2016.

Grafičke i tiskarske usluge 68.000

85.000

“Gordom” d.o.o. Velika Ludina, U.O. Deni Velika Ludina

5.

17-2016.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

32.000

40.000 Zajednički odvjetnički ured Dragović-Grahek, Kutina; Odvjetnik Denis Pedić, Popovača

6.

20-2016.

Ostale intelektualne usluge 320.000

400.000

Franjo Martinović, Zlatko Putar, „Gordom“ d.o.o. V. Ludina, „Valsil“ d.o.o. Popovača

7. 29-2016. Usluge javnog priopćavanja 88.000 110.000 “Moslavački list” d.o.o.,Mreža-TV i Jabuka TV

8. 21-2016. Usluge ažuriranja računalnih baza

20.000 25.000 „Program po mjeri“ j.d.o.o. Popovača

Strana: 450 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9

Page 15: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

  

II.

Razlozi za upućivanje poziva za dostavu ponude na jednog gospodarskog subjekta propisani su člankom 7. stavak 11. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Velika Ludina br. 1/14), a odnose se na odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, zdravstvene usluge, socijalne usluge, usluge obrazovanja, konzultantske usluge, konzervatorske usluge, usluge vještaka, usluge javnog priopćavanja, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge tekućeg održavanja opreme.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA NAČELNIK

KLASA: 333-01/15-03/43 URBROJ: 2176/19-01-5-1 Velika Ludina, 28.12.2015.

Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

9.

14-2016.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme

8.000

10.000 “Gitano” d.o.o. Kutina, „Suša“ Okošinec

10.

18-2016

Geodetsko-katastarske usluge 8.000

10.000

„Izmjera“ Potok, „Valsil“ d.o.o. Popovača

11. 28-2016. Sufinanciranje troškova osjemenjivanja krava plotkinja

28.000 35.000 Veterinarska stanica Kutina,VETMED d.o.o. Stružec

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 451

Page 16: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

143. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 8. stavak 7. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Velika Ludina br. 1/14) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09., 7/11, 2/13 i 6/14), donosim

O D L U K U o upućivanju poziva za dostavu ponude

na adresu jednog gospodarskog subjekta

I. U postupku nabave bagatelne

vrijednosti prema Planu nabave roba, radova i usluga Općine Velika Ludina za 2016. godinu poziv za dostavu ponude upućuje se na adresu jednog gospodarskog subjekta i to “AŽ Graditeljstvo” d.o.o., Isce 40, 10000 Zagreb za Stručni nadzor nad građevinskim radovima.

II. Razlozi za upućivanje poziva za dostavu ponude na jednog gospodarskog subjekta propisani su člankom 8. stavak 7. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Velika Ludina br. 1/14), a odnose se na odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, zdravstvene usluge, socijalne usluge, usluge obrazovanja, konzultantske usluge, konzervatorske usluge, usluge vještaka, usluge javnog priopćavanja, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge tekućeg održavanja opreme.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA NAČELNIK

KLASA: 333-01/15-03/44 URBROJ: 2176/19-01-15-1 Velika Ludina, 28.12.2015.

Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

144. Na temelju članka 28. stavak 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” br.: 7/15) Općinski načelnik Općine Velika Ludina donosi slijedeće

R J E Š E N J E o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore

na području Općine Velika Ludina

I.

U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora mjesnih odbora imenuju se :

1. JELENA PETREKOVIĆ - za predsjednika,

2. MARTA KUCELJ - za zamjenika predsjednika,

3. MIRELA MONTAG - za članicu,

4. MIRJANA RAJTORA - za članicu,

5. VERICA KESAK - za članicu,

6. HRVOJE PLAŠČAR - za člana.

II. Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore:

- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća, - obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, - ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i obavlja zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća, - imenuje članove birački odbora, - određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća, - nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

Strana: 452 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9

Page 17: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom, - prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove vijeća na biračkim mjestima, - obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKA LUDINA

NAČELNIK

KLASA: 013-02/15-01/06 URBROJ: 2176/19-01-15-3 Velika Ludina, 29.12.2015.

Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 453

Page 18: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

  

145. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 5. i 7. stavak 11. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Velika Ludina br. 1/14) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09., 7/11 2/13 i 6/14), donosim

O D L U K U o nabavi bagatelne vrijednosti

Odobrava se zaključenje ugovora za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u

vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i usluga, prema Planu nabave roba, radova i usluga za Općinu Velika Ludina u 2016. godinu od i to za:

Red. Broj.

Evid. broj nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost (u kn)

bez PDV-a s PDV-om

Ponuditelji

1 2 3 4 5 6 1. 24-2016. Reprezentacija 40.000 50.000 “LONIA” d.d.

Kutina

2.

04-2016. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

4.800

6.000 “LONIA” d.d. Kutina

3.

03-2016.

Uredski materijal 24.000

30.000

“TIP” Kutina,

4.

23-2016.

Grafičke i tiskarske usluge 68.000

85.000

“Gordom” d.o.o. Velika Ludina, U.O. Deni Velika Ludina

5.

17-2016.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

32.000

40.000 Zajednički odvjetnički ured Dragović-Grahek, Kutina; Odvjetnik Denis Pedić, Popovača

6.

20-2016.

Ostale intelektualne usluge 320.000

400.000

Franjo Martinović, Zlatko Putar, „Gordom“ d.o.o. V. Ludina, „Valsil“ d.o.o. Popovača

7. 29-2016. Usluge javnog priopćavanja 88.000 110.000 “Moslavački list” d.o.o.,Mreža-TV i Jabuka TV

8. 21-2016. Usluge ažuriranja računalnih baza

20.000 25.000 „Program po mjeri“ j.d.o.o. Popovača

“Gitano” d.o.o.

Strana: 454 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9

Page 19: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

  

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA NAČELNIK

KLASA: 333-01/15-03/46 URBROJ: 2176/19-01-15-1 Velika Ludina, 31.12.2015. Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

9. 14-2016. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme

8.000 10.000 Kutina, „Suša“ Okošinec

10.

18-2016

Geodetsko-katastarske usluge 8.000

10.000

„Izmjera“ Potok, „Valsil“ d.o.o. Popovača

11. 28-2016. Sufinanciranje troškova osjemenjivanja krava plotkinja

28.000 35.000 Veterinarska stanica Kutina; „VETMED“ d.o.o. Stružec

Broj : 9 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Strana : 455

Page 20: Godina XXII Velika Ludina, 04.01.2016. Broj: 9 · za godišnju nabavu roba i usluga za 2016. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 70.000,00 kn roba i

146. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 8. stavak 7. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Velika Ludina br. 1/14) i članka 57. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09., 7/11, 2/13 i 6/14), donosim

O D L U K U o zaključivanju ugovora za

stručni nadzor

Odobrava se zaključenje ugovora za godišnju nabavu usluga za 2015. godinu u vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn usluga, prema Planu nabave roba, radova i usluga za Općinu Velika Ludina u 2015. godinu sa AŽ Graditeljstvo” d.o.o., Isce 40, 10000 Zagreb za stručni nadzor nad građevinskim radovima.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA NAČELNIK

KLASA: 333-01/15-03/46 URBROJ: 2176/19-01-15-1 Velika Ludina, 31.12.2015.

Načelnik: Dražen Pavlović, v.r.

Izdavač: GORDOM d.o.o.

Obrtnička 44, Velika Ludina 44316, Tel: 044/658936

Odgovorni urednik: Uredništvo u Uredu načelnika Velika Ludina,

Obrtnička 4, Velika Ludina 44316 Tel 044/658250, 658220 Fax 044/658210

Grafička priprema i tisak: GORDOM d.o.o

Obrtnička 44, Velika Ludina 44316, Tel: 044/658936

Strana: 456 Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXII Broj : 9